Вы находитесь на странице: 1из 155

J

'-
-)

J
)
rt
YDiseño
l-,1 structuración
'.)
.)
.)
-.,)
Ll de
de Edificaciones
') Concreto Armado
J
)

J
)
)
')
J
)
)
) ANTONIO BLASCO
BLANCO
,)
l

')
)
,)

)
)

) coMld D.r.tuíd d. Lim

a)
{)
CONTENIDO
ítuln

FILOSOFIA DEL DISEÑO SISMICOY )

CRITERIOSGENEMLBS DE
ESTRUCTAMCIóN Y DISEÑO
I

GDNERAUDADES )

!r úroú M¡ rcr b o )
'lc.üd'rrs
¡. ,*" scÉd6 rn d cs ¿ h N.*
i
i..*¡..i-" ""* ¿"o**s,*¡'w
"¡'-J"í' " '¡¡!ü

r- 16 ¡i6@ dddaa¡i'o'
)
"t",.r"*.. "*'t"'¿' -t
¡) Rc¡hri i¡iDr!'&Ie¡ itr d¡is

h) Rsisri' iinú cosid'r¡do l¡ pdibilidd dc ü¡liE


'(¡ra¡h
lsonl.¡lc6'

M l¡ paoil'¡l:l & d¡lb6 atdm6 e


o R66Ús¡¡9r¡s¡qr
po^-ñ*. ¡-¡¡'r-¡¡ aol* d'rc¡e¡'¡ b
sriño.i'tr' ".*

s..d¡id.r¡ qr cl ol¡!'u d. m rÑ r'x- v/0d'{ld'*


"i G
ic*r eoi¡ o n¡*r I 'dirtr'ó' r¡ rÁib¡r¡r¡d* rm(tr
'mrú 'm
clqglcg!:gl::

l¡cnd¡sjrú I's c\h'düf. lug4!r@


hsru ü' efn¡.d¡'¡,orod¡j]lj¡,rur¡d. 16 usmos&s, cü}arin.n.ir
'lc
qsl¡¡l!¡ duraÍc jsm6 s!i¡¡5 cuy¡

FALLAS MAS COMANES


¡ú a*sutu ú $nrr41i'iqf¡)icrr\
DEBIDASA SISMOS

. ú[iu!! ¡^lrkrl6 t*0

D¡drh.oütriú'dc¡ltñjdc¡li¡s¡jRq

dicDkd¡ruoiunbücnlln|iftnic¡rosismiorci6'cñjcnyoúnlr qü.

$h!tU':'|'o^^ll|ú!cIoü'rnJfM
&e!EiE!!rc-4!ra4cs jsi¡

nn'[ystr¡'m¡l¿cÜglfrssrca t-"nir*ro*
qú ||¡ & sr¡nd h crhduf, dtrmr. su vid¡ rrir. sin ú'lrúgo vJrorfic '**"
J(." {^L .L"-'q!!td4sAm! Ahñ¡\ m!qu'
'.a.,
rr" Lsb.mb'r'ónd¡,¡1 | i.r¡ irtP¡4brcs
r'm qú .r d¡¿io csréoridbdo ¡ ev 8'ón l¿tnl q6 d¡\iord i¡ll6 pfátÚ'útú
ah 0&a.l w d¿lsis'm n's reú,
s ¿d,Jn¡o Cp¡'ú o empha tr¡
6htu6 d.fads pú ur ai4 s¡ñ0 ¡tE mún tods L¡ 6húuf6 suu
r m.¡rro dcdisb I'Ncnh u'E!r
4.!!39!¡!19lg!!!¡q!r.ús de¡t
ftrdbt d'dtu í ú 3d hsdq ¡cF or1) coirrsoBré mhtdo
namd.NituÉ¡i'd dc{ú5humea. 'rc s) üluñn¡ falld¡i Itr cr*!o dc 6biqús d¿ludrillo etr vorú¡s álh
."1 ."' ¡-""'. ¡ ., p
" ^. rr loDgirrdsucro $f nrr r!r¿\

r.¿,lJ \.¡t l¡!6!Jl:'e {Fr


'¡i
¡d.. ¡".,¡.,.*". ¡ti¡"¡..
ir"-. ¿¡*t'¿¡s¡*"i¡.'¡¡' ro ct-

CRITERI OS DE ESTRUCTURACION
Y DISEÑO
.|¿siqob$kblrrJm¡rss¡sDn¡' M¡.ñÁ m6 .on'prcjx ¡s rr.rÍ¡cru'r' rs dirrcie{ru'@&0i$sr!{¡¡'
,,,,",.,,".,.,^,.,
h;
ñ ."ñ y- r' " n,,,."
rú" * ..
..,.{.,'. '..
,;;.;".;, * F
nfuj'c!'h¡qD'|úi¡ltrJi¡l¡fuAndurJA
r) Edi.{i6 o' :'borüs nry in¡rúaús m rrs¡!5!Édr ros¡rx y q'r G¡.

t'rñ¡cs qucurfl d6 zom e r nhnh


shcüe m dilfn,em¡t3ü0 LcpnÉirdNfiiEfo\q¡gAld

4 Fi'rifici6 otr I'ro Ebrgur¡4r nry ¡14¿J5, r¡ ii¡órah d¿


'rr,ú rq6
diirnqm rli{ro püa rs ¡oos pic'¡r a¡idr y ú'dc .tsbs dc
4 SI N I'UCID^D Y SI11I'f RA

3) I:di¡ciG or t¡m'a s L dmdcl, ti .rdift¡ h¡ deoúr.¡{k, EflúdrÉÑ q( ts cstu'@s ri¡Dd9¡ e


int0qbrs dcbidGrr giroo ci¿r *"i*q-a.,u n rr¡v
'rs 'r¡8 FiftipJb'sr' @¡
,* tt*- **" """.
utr'J¡ p€f' @ cr@po@ÉDb
,) l:dituios cd R]lr.ioms m 0¡ao iDrFmúc¡ y {inéúic4 dr dcnrcn "o -r nbñ¡ydFnbAhrfufu
b5 Mc¡úrr6 qücnosdn"a .n pi l^.','¡lq^ v rr6m Úb'l'dd pm
',.¡**"w "g"'ft '4!4
¡irüidad:! y @rhi6 btos & fi?idcz. n"m"nan"."r¡.'¡u¡..|56núl¡.sp|6q*rú

l0JEdirlci6 6tr p¡ásrq@& dimim s cl mftrpis, ú@trhn-


'nuóso d¡|isi56MUúl'lcÚnrft'ico
d¡locróñr¡oúrnic o d¿sóridodsidodc ta nt¡6 ¡ulEriG
,,

4 t¡tstslttNct^v Ducrt¡'tt)ali

Mlc otu81¡nlLsidc ril n'r'or qt


'
t¡ gl!!¡!ú h s'n\rr ¡' ú \úrd
¡uuÉi ü rrrk dcsrcú. ¡orN dE c lIElglds qe rn de
'l'r'c,lcs

nrs (úbnús oi $lis. c r.uql ¡ra 8dtr¡i?¡f cl


'r¡jq!!¡¡

cfÍrcründ (oñiúñ), lr cü¿l I'd¿ ifr

n¡rsr¡!]ss.!!'¡¡4!rs'rd! !¡r¡r!4s!qry44@gq$4qc q¡!'!'!q


r..r.¡¡lrcúhJ{ l' ¡'1
"trF.Fnr

OD riftrJmr nPdú'
uoúiótr ú is ¡l!!}-i!Á,'i(.

{ rlrrt?d d 16!'94 i'rrcto¡

ren., drJfr m*br,|ru,trír

l¡ dm¡lid¡d e.Úsuc üi ros ounb c¡ qucclla s Ec'si4 ro


'or
Émire ui d'e[o n¿s soio!Éo

un dred.f E aD 6 o¡sd¿nt rcúf lwnt co la Eturutuiótr 6


mtr cdB.iór & lds c. P¡¡ib. oucr¡ dxrih¡r¡r d.Fnd. dc l¡ cÚg¡ uüsdz d d@fb ¡rt dcdo
i*, r*¡ o¡*". *.^ ¡ ¿. í,"uü on{tu).n( sietk a
- "¡¡
+
u.r ,r .¡,,.¡ r' r^ hr, i.,. 0. .1r.! , ' ^ , ¡. , . r n . J . , F r r¡ ru /! ,
$ ¡itrN, rxfo.n qL!ú! nü0 d' ddrNu' ¡r

qx h nsjskmia rqmim rl ¡r
'lj!!!

arycr'islli. & {r,f 16 ¿rhcrr¿\ r"Áú' úi 46ft¡t!¡rp himi.rjs

df ,ó(r,.nrrr.,!,f dlrl! nf,r


lcsc0ú¡:il|a$mtnü[iyÚf

i i pcr '| átr!v.''nc4.ÚiJ'Jo{¡!ün

^ tj p!' f' !Iútrdl | ¡N md^' ¡'


I

l0

mndúrivo ya q& pu¡¡c B¡r. sd


sftdifi lsñie, qú dch.tr sr debi'r¿mdc dcbllaús v .diru*
qúd ú df,rtB ¡k ffthu cs¡tcro ú; *ib d c¡"qe d. ddsqrirrr
s ¡pl¡ibrc ¡m $t¡ff s6iw. dc dl
.úrEs r¿@fd6lm ¡4ratiqúva ¡icr

l4 6tu@, rllid6 rjemDri v¿nbj¡ dc N rcH myd.s DÑ¡|l,ó

rb 6hcb.'&¡. ¡cn ¡ru ra d¡5wdája de m ¡¡c¿na de,irid¡dG

fu|dhtlbcF-^úe¡mnD4l¡
di(e !er4 !j!!rrr!!r!i crcmab ro'd,.
úq d6rrinnrtrdo LÁ&fmúoú6
tc obs¡ ná ncjd Fibirid.d d¿

6) t:xrsrrNct^ DE tts^s QUrt


'dcr¿¡lu b lúra
r¡dó h,lüif

hipócsjsb.rsio¡¡qÉtmn@ Itunr-3
uM lN r3i& ¿r $ Dtdq q* a.'nir¿ h ide¡ixió. G r¡ ¿@ufa
g¡f: m¡ lE¡É ,tmdc LI rfd hofizrü4telr" úrL p!!!!r
i sn¡ ¡uRenhtÓ|un$JD ü, $t ENTOS NO ir TRUCT|Jk4 LES
bFd. n,mh44a !!!q !!! 4!!q !4onr
olr srcdo qucdcb. sf roi ro.f
innr¡ci:' d. loscrc¡tr os$.untuM
F¡o ddiciór dcb. s vcfifioda Enic¡dD(i¡t do d. no\dcf l(A q¡
9"!* M"* q".,¡¡¡*" r, .gdo aceú iu. rs,o ,.., Elrú lm un P¡¡Clp{\iÚÚ ¡
qF ttrM ..tcm¡ ! niJ¡do.n jd ¡t ptúL m 7un4 úr¡ ntrro' 'lkmn
!4q!Uj¡J!!s!!! tl'ñh'o, J{b'¡lr PñtulF¡írrn. r
qu. ú nh
'de,!B
¡¡¡su¡. * ro" ',p.
6 6uÚc ¡t¡4rla eDplrh d.ocnmyú posjbitiduldcsuft¡ dire
"o"r*,.¡
s's&aliYi.ido¡16cllÑ¡bfutsloB
MB mvoicnb sGoio¡ ¡plic¡dosd $s qú@, stuiú, qe
pEú riodúif mdbdos ¡n¡t *¡blci
kioEi ,"di_@ ¡"6 @
crculo. fl!í¡!¡¡u! l¡ dishbúr'¡r $¡¡r¡ do6fúr¿a
dlNdosa|bli|krilyfxlr'ic¡sJ¿ld'ddoÚliio

., ,','."..'
' :'
Lblutrr¡dnr FJro:dc ¡''x rr
ü!q&!EEaq!-djul,a o kbirúíx ¿'r ü{xlú!r dun¿r coí1s (vd'ú,,D
rrrs). Irn c{o¡ c66 d.bc m¡an$ ab dcrehs 4¡,ür t., !!!!ujr_ *.""". !"'",i,",;,tq'd.,Lt.,,r
"¡".
r 4ia!]!, dc los bhiquA o nrcdinrc r¡ udüsól rú^ ddrúx dc
'l¿ hfh' J' .|''hf r / U'Jt r ''

(pr¡ms)y ¡rnrc{x csl'ohrhic qustaf

E r F tsrr r¡.¡¡ n. h rrrl !


'
cr strjüÍo úb,q!¡fr¡ r¡n'i.n ,u
drcrcú¡I rr¿c t6 úrrc\ \riútrfli

b) ri¡r¡úi rú rd\ mrnuro! vor.rits

c) lrÁLl¡iid¡úLlrndÍrüf *diflft'

cl1l)Uft¡ÚÚdmcnlu¡cri]
ú. ¡i'6/¡\ qk ntma y ¡l
'rúibución
s¡ aluf¡ (ds0úor¡jaot ¡'\rr

9) LLUtSnÑo CoNCREIj ak¡laDo

.) rt' crd'$tu ¡r frcfft' tu!.{ h f:


ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

(Iron blu'rlr4r t¿t4td¡f oMr


]NTRODACCION
O ll'i uncbB'unb.on,rnn d o ¿r ¿
i'n|drirs (,n¡¡úss ñmM6r m
¡lsrd*Nic|clcdldoq'|a.!'fü
¡r rtuc k'tx{iú 0' úrdó' I'
fcruf/¡ úrsm,r (apif¡t o esüibo\),c¡ricñdo cndlh,
'!c lrlf

('rúriri¿rd) si d fc¡om y 5umnri'm


LOSAS\CqMPORIAMIENTO YIIPPS)
,r) Di$iü16 crc,ndú*.uinuN c{r

) c) D6urr ld Ss!4!4r con niyd aÉ | 0n\¡^!!u!ss" |"n 'r¿rr i"J


I 4r*.ór ¡ rasyisé. dc d n'sd¡ qú | "'L!...|'"..¡,'.''m*J"l'.ú''Juóm|'ó¡l'fun|AIgJ\h[.
16 dMr6 dcviSay noeDl4 cdutrtrrs
) b.d *r-"F..r. .trfllu \ l¡ {sürd isd"18!llr'
'"h@.,' qE a r¡ obcnd'Jtr & l¡ utr'drd dc li!g!4tr@
dc @ mded qur s(
)
mrN) &r @ erid¡d quu ¡r flcliótr "no,
F @fb't

)
I
,
fufl, ,o1i!g:j:gjl9{

l,t prmsr runciórs cúl.it. nrcrú

(Fucra=ras r rclcnciói)
!J. -l t r
._
s4qqL.4q!q,!q!
e rú d,tumr n,
rrú i$4is. .ú u{ nxi¡i rú m morin¡Éniodhrritu d.r)'tu r
qk úflm ns'd.z's dúdcnb (d¡ri'r¡
c.üí¡ eúr{K'D } nr crir'
úrcchd.r or fomn fi¡idi m,( i.

e i"cd¡) ür'hrir' ¡ú\ rr ddiúf.


;]| r¿y( tuca r'oftoD,rr.cncr¡.i$ l¡r!!rQrf!u?¡,.jq!r!!r4! rxco
run¡!, tr,a fú,rr (,nrjor s.üó,n y nq!¡! b-mi! !¡¡ard.1

NA rúc q& $ púr ¿cl !fi'ic'r,o fuD¿neúrl d¿l¡ dcro {rt' uflfo¡trc

ió¡,6!-0!s!9!.!s!qsr4¡s$a4us
ri 'úi
t6 t6tr
'icH
gfdd6 ü¡lllD o

{
ci.úr¡¡ ¡u ca¡r"ld ruircnr

s¡ $ ohcÍn ptn.j0nrroherLúin

ciiicnor dcr¡r'¡o c.D, dn¡d. rr dn

@ -* * n NUfo('tfr) cn crojc rj, k, cúj r,:úii

3i h Ír.as & fEd¡ g.iú'¡t6 r¡ cld¡


q& rakro dcr dio c.D N.d¿ tr
'h

I hs rasss rucdo'¡uhdúdirsn(vú fisuo tr2)l

ll
s. lrLt¡¡lm¡¿ cD.d'oú mlato.

t5 r* kn¡d¡t n¡mn rnh


nk d.rq
unc(ofad! Jú \-r L qrJÍ. 'plnd
r ¡ ú@r 'JJ E$]!!!!!g
& rs n.fl ¡tra \ ct ro'.dod¡ tr o¡ viludrj ú l0 .¡I ¿rchd. s-
b!.!!3!!@ 'lc
r¡hd'n con
p$d!s uü' lil'c d! r0.n . ¡Lhido a quc tn l.dfillos s
'rúh,cil dNiúrú lrdn dd.40d úc sclkr
dtr@o{ qú d üp¡rtu .[hú cih ¡ü nw¡d@ o rgEh s.
eúm ¡.. úi rrd¡irroarircn¡ro (cotr6pai6 v*t6 ¡ub!tc). Et

do*.ro itrd.ocndi.nb y ubic rs c¡*h{6 ¡r dc}¡r¡ deta vigdk


sqlsryg:

,,:; ;i:l;i:'
i::;;
:i;l;j:j':: :::;:f :,1,";'
51':l¡i3
;:'ii'l:il;::

c ú¿to'i (fir"r.r. s obvi, ldf,rür


''n JhJr | ' ' .' nFn' .' ' { h' .,!.;

!) r;rh.db & dr¡xfnu r¿\{utrtus úc

¡rhfi(Nf*ü'|d.6s]d'dIu|6'
rtri¡trdor Ltrrdrn,tidi l!!!
^i

¡7 ú 20.\ fcsuLriÍfx
Nis dlnúrrico@. rar nú/i d¡ n^no .ir quc ú'LLd¡(.ciLl'r (h ütrr¡) { nr$

r¡) u r*choqld r! tunx¡d¿o¡.j s¡ n

r) Er mK.s¡o dc Br cnsf¡aro ¡n rN\,liscfada trabr údlFn


d'urcs dc 15üns d¡ r'd'o) !a rt¿
iún7¡ lahrc¡¡ o ¡T.lN e
'¡lcrc).
+t +J ++I + t +t
¡
5Er9{]r]9i:!:!9

v rr?ps)
ury_as199M!984!!lElLq
soD L¡ d$'qius q¡. qlrutt h ¿trgr

* ú¡ i,rfi , a nn. i6d, d, . , úñ. ú,


}']Áliolsdihcd|¡ftrbfed¿rónto\
Jf 4 ,¡ .h i.uúr( rr. Nk rulsr D. ñ . . . . iN-. f i. , . . , . r. .
d.llMsi!¡l|¿\d!6j¡i'¿|hldn¡dc din,dtra¡¡Y'r lÁ LÉs Y ú$niÚ

ha oru ¡ul'jú¡¡tac rdc!ljji!!!t!t!!'!!!lr!!¡!!!!!¡!r! ,,*'i, ,,, r"..


"¡,,
."¡."r* " r* r¡u*,-
"ri'*.^ ürs Y rdiirs) Y $r$ddEÑr
qe
ris (rn f i¡od' ¡¡!ü¡tra!t!!!r!¡@!!!!N y de ruc$ lm"frnd'd3
ura['doy ¡ rb:''|luflrd¿'8d., { 0ur].D uvú di8cr¡d* c¡ d!!!4!.
d {1
drNtr'nr\,@ N',LudJ i arll" {e Úm ur¡ duE tut* 'Í\\r
*1",y¡.'-me!r!"LrvaFnluüpü*inr'úrÚ4!curJ!
4hr!rrL$ hjlq¡l¡ nr!¡ !r¡o!41¡
I{ rü6 n".t¡s tcicf¿Lrorc (\'rh
!Úf!rr¡yr\ al hrcsrñ na ñ(r 1r ¡rdc rolr.r cdNi¡rflnú)
'Lls,,l$i
t? le
tm
^tf -\
L'W ^lwt ¿.t J., .r.,

Till(a vila (' = r¿frb & {g¡)


'rc

rruÉ) s i¡rnúcogndúro ¡ dsd¿ y

FdlElj $ nms y b ¿ n'¡!ú c¡!trid¿d q!5!c¡r quc uú


'lcfñ,!á
(^ mY0r l{ rúYr Mo'n¿ÑoR(úrcore)
Il M¡oturictr¡o o r]cirótrdc uB vigad!'m cra¿s dc cd'lprc!ó0 y

con$¡flunrnio dc urr vigx(nctun)


dcr09¡!3 dcb'doI qa radcnqióf dc
I b inr.d tnÍ.ib & im,¡) dc I

s' k ruvrrr ¡or c¡lr''|lb u'¡ {s¡ dc 2


yoh dc50ctr\ dr iú.L' ¡r 25fls d.

= (2t¡t5r)r = 26¿. , = r¡¿rllzr'= u,"t


".

r¡.mó"¡. r""-* = &011!= ¡

r' hú. b &ndiLr' ri v4acrüu y


'rc

A oqalgdc 16 vi36 hbión B inp.tuDb rEñ er.úúrll d, tas4llglrg

si in'a8iünx dosÉdi.6 d. r.¡ mi

qr .r 0únio otr v¡ga tu'u pcf¡


d dc vtgacrqú o ilru 'rc¡.rniarr

b¿úb difrdi'ro cr otrapb qE ¡s bg6 pcr¿tbda &b.tr ü!ú ¿n k{


dd'0úir¡lc pórr¡d FiEirdr6 y ,l
FE9!!!!!t9ry

cQLIANAS(QA !'!8144 IELTQv u!9[) oúD!r:(,orc\d,os¡rr¡nMsnirutrdtrrQrsrdkld


-"í*,¡¡.¡^¡"" rs . ló Yis.t er tr¡o d¿cnrrDr¿ Y
sor 16 d¿nmrÁ, s!l'e'i"!dc v.nic'Ls, qD¡!{!lu 16 o4r dr 16 byr
cldspr,fllig(o|ikñ'ldcldffcn'i'

.iu!"lo r üeicdlü n$ ft rrn!ürú¿J


0 6 fnm '(úl'5vig^ lÜsJdjutr'i¡Jos¡, rf L o J ! q [ $ Ñi' ! y ¡n c ¡
squrk'o$sn'orcsr.nt ¡it'.or 13 , Jj rr;tr^-..¡,.. "
" ^ . , . t u. \ tr!!nl'.ñül¡nlodif4rtydditl¡
.fg.'u¡.tlgcmnlNn¡¿no6i'n¡f r

dc $.c'ürs 0's r* ¡,rúon .6 o r


. , o l¡. . " ' ' . * - ¡ , ' , " . ' . ' - ^
LRcofuin'ssDc|útrtrGlfi'cir¿l
rión tncfxo,nrc¡iút. dchidoi ¡tüc

tx¡siod (shdú) dc du0D¡\


'

_¡r
trdüll[ ¡ff E!4s5 ¡n nuG o
rG !!r:44!!¡4l]q !{ rra mqú\ qú rG ú @3e tL
dn un l4ü&¡ nú¡trru nuu (n|,{4) !' crri' dne.iú'. rú lriunhr d.rn
'lc
lqrd' d¡@6isiG. srinddo :u crs¡ iid. yl qú ssr' setc sd cfír¡r
.*-¡.^.""..''t''."1"

+ D,, 16 c@ dc rs rw f¡r¿x. * r¡fdrKn trmod i, ¡mDbs rrcb1.


dG útü dcgn4¿ar. sbru rulo cn |3 c'rlum6 úhúa siddo ioüf,.
@'a' ¿¡E4qqú r¡Bdrsnkm 6b cn b di@ión (dd úf'i¡, dúd. *
d ¡nluodú ñsld¿ L@¡l J¡Lcsbrr¡! l'\ ¡
| | 0trq!!! If,nñ0,r 'n
'lfb. Md ¿lgur¡\6rrmn$
dd,*iÉ,r. h"d'r"",r", @.lo. d úrm .
l¡s oruñ6s vurúakrü sursi¡rnct¡ dcbiro¡ losdomiutd cÍctu dc m mr d.dn j mo b d¡EÑóf Fl¡c¡d'orr' Y údrd
Fnrr46
s¡¡.!@: dr6 qi¡@ dcrolmi(rc dvcn¡l¿s qu Scrdu .rc0úi *n'r'r,¡q. ¡'* *- ¿. duda u 11¡ru'r.rh prn d q ¡
e444! &ji.ioor6 ¡ L¡ d¿¡úflisis ónEEior'¿r.Fütrci{¡&e ¡m¿rb , de.dif4iorcs&rÑ¡s, -*,o
qr ¡fa ¡tr ll ukrJ¿d ri icnF e rnunú6
^
N {&r!!ju¡!q¡!!¡¡ Eanr y u'r d. ri ! m.it'$ iñns ¡n hlfin ¿r¿ ibid'ti $ fc.ufir¡do ¡ os ¿
f ¡t ;Éi;t¡M ,i¡-ldúr 'u¡sar
ú dú* o r¡r:uNdr
^,{ü '!styri!r.r'é
rrlr l c.¡. ürdi{y d. |[i¡kr

.if,i,- - il i i ., r r q!. 41¡ hi


! $ okar - -$btd'
" "
hn
'!oi r 'r ü''J .f
,@
^dú'cr
MAROS O PIA(:AS s'c¡ rr'cdiilcr'.n'hri¡*Dtrr Fú' ú
I úüfr !!r).$ürcshtrf h DÚn^
'
o rr'.r, \c ¡n¡u.if¡n r'¡ !ff' s({tudllLlnrrorr l9!E & Ñls oir\¡l
\!n.I'uf u¡l! .¡ i. ..rL¡. I,.¡!4!!a. s,,ú !!!d/ n,ú.ú v ¡\,.,, , ., , = Mai r rclsdc'ón). Y cl úm' e
'
¡rit* ¡.",," ru"¿. .".-". t" nsidcz¡rd cd'ncio ro cür.qni!'t I
"
crdr¡]!¡l4t4!'annL
r'k,",u-.Í,r'
. ¡i, ' ..

dr rl ¡'ru) * n'qorc\ rar''üñ'r¡

IFot|tmúLAc!nuyrrrdncDtur¡f¡

If, gtu' rgillcz tdür'rqu. úDf.o

|ui!d|diyiosjsD¡A'jedc'Ñ|6
nk cn (n r¡o !t¡' d. cdilic'.iúu\. Cu ¡1¡ks cd¡rti¡r 3n¡ d! müs ni{{. rurú lo$rtu uDmi'¡aírnirk¡
s iú Nnü, 4! ¡E-
'r\E\.¡r¡4r!!!

(s\ dccn údk dcf!¡nrcilr* r¡h'ks i'nr¡tuú6) s gc,rfi¡ orf{$

di'¡ctrsi.n*) su0cdoes¡ l¡ ¡ft krs¡r


&folr¡dgvi¡lrjos.dcq'dncD|deeñ'i$.¿(¡¡F5yfl,il|lk6'

'ritsI3lbu6.0hb'qusd.¿l|{ñ
)

PREDIMEN SI ONAMI ENTO DE


ELEMENTOS ESTRUCTUM LES

GENEMUDADES
v Ñs'lei@ Ffd¡s n¡n
'r
drtrn¡omri$b d. rtx.rdúd.tuÉk¡ É6rÉ14 GvÑrú
qú rrd.r s 6da ie q¡iaeiÉ @.¡6 t E8u¡d rb.(,. b ct!$
vi6,F o .¡giv* v Eri.'!lo q cMh ls @dicim í¡ri* &

I EN|O DE I.OSAS
PREDIMENSIONAM

4 AUcl4Qgt:
u Dd.la d. lB ld8 ¿li3dd6 Dod.¡c d[tÚ'da{b dü6Ú'rr 16

h=17 @ hElE¡@&arB

h- 1, N. lÉ ffFs¡¡d¿! d@ a t tJ d
EsEcqTlgjgg

Ir¡s¡1fú'd6Í' rÁlrg¡+it(ir
h = 25 on6 lws ¡mpo idrs¡nft 5 y 6.5ntl rú'- i,,ú"..., .** v
-,"'."r*
lj| Ahs ee\ s ¡dri ürsdlitr
h=10 rN. ]a!s únt'rculid¡s.n@óy ?.50'6.

.kl ¡dnlo ú rcdr. r]. r:, m y t5 ñ' r'=lr |[r ($otrrrcrd"l¡ sntT r.5'n*
'

u y cr ldgc0icódcbc'r' o
^rqnicdo
do5 @¡. adici@lasE¡ ¿lü¡mimdo rie h'imL,

dotÚ¿ Eek¡\ n¡'ds t|' tr;

shfefeA si s tuvicnn l[j6 dr 5


c 6 f , $ rc n |u g Úd c |c 2 0 o n 5 .

aundu o tr'o hbar. d( l.{ñll¡ ¡rnhLs J lJ ü'a d¡ la q!rq,.


* o 1 ,.E ,b._fu ú- ,M 'ú'
',
'*'.

f*r¡bl. ord ünJ\it¡ d'ú lls L' dg¡ .sú rpriqrnJn{ (m0 tr
'r

l¡ l¡ Nd¿ ftdJü ,rc.lirdo rL üot { ar¡f,rH., di'ncr


¡iúMitn¡s Fn ¿vid crdrcurodc
^nn¡L,
'rc
0cd!s'nárir$ ¡onisibls ¡ú dihrc
6e (Nroa¡!l!9

i Pxllrc .üDier! cl sisuic c dii

AndDv¿'nbhdcl0€' l5cN, ltr¡ro35 d$ L<7 5 núl

Ai$ovari.rbrc&r0 @ l5ans, tur¡o40m L<35 ¡


d¡\irnlrcidrs Omh )i ! hi ñ-ú..
A¡.tovríbLd. r0 @ l5ans,Pcr¡l@50ñ6 L<95 ¡'6 .r5 riLr ir¡ us crdndúr o' Úr ¡r
J.'. Jr r,n¡ \! ¡j ¡ n"i F¡i t '¡jr\
^
Ljs lN rr'¡l¡'s rcs||ar onu'c¡B prn ra6 lods oua (mlxl
d,vof,me rimn nrdr6 ds (n*nos or@to) ¡1rfúdo qnÉfd e
!n exorndo Á oru6or sn onhúlo 6i cr i'a dlirr' roril 6 dmn-
0n.{tc on@if d.
'nol'15 'i¡'br.

,..1.."" ¡.ll lii .--, ¡ .' '... ¡r *. "", ¡ ¡ r.¡* ¡'¡¡'


¡lqodo h ¡dú en ú nñM cu¡df¡ü !r!su9 rrcix\ vG
sil ¿'nhÚ8o.

ri, c¡ a's dc6hdús o i,M iñ

d! r oluptrft (rtiors), ¿¡emll1'ús al l! scifi dc L1h6¡ (re[.'


¡{x ca*¡onct ErB cu'¡¡,rnL¡ c
'ünklo
M cd¡ic4 m sicndoreúo @nrtu ¡bs ¡r úti¡¿ls

IREDIMENSIONAMIENTODE YICAS

r/rq!r¿r¿* Ll', hh.*h


"k, ^
ta lcd núa telr sr diñnti@dN ctr r¡)tm i¡Dritala Mr'
Itl o'lo 6 nrm inBnd¡c qE.l pcr¡rtc oudimdovúir.nrc 0 3 ¡ 0 1&
l,'ltun L¡ N(m¡ ¡'cMn dcComb atrd,oqú lasvisÑLbcr
rctrá uf ¡rcrb mm'r' * 15 d 0rr ^m¡ro
rL c!!' qÚ éu Inmn Frc 'ic
Pan lG¡ ñcfG o 4u*s r 4 na. p¿ruu""ffi."."
i,'",,-",, "i"o"¡
P:úa¡@sn.LEoi8'ülc¡¡5'506 "dr.r"tr"".s"ú'.
r REI' I MIi NJI ONAMI I:|IPP4P !4!T4:S
,!lrgr!!.!l!@i sn 0nhr!¡', N \. rra
c tosdr .:dsÁ {r! !¿vulxd, ¡d r¡.bc

cnsr,rnú.iútr ro ,yrsi' nó rfn.ndncd¿¿ruttdú! !s N\úrcru.ú

h drKiór sujútr,¡ (htrirDro d,trtr,run^ o qnid,o(d, t1,c!.ú\.


d'\,' n, cruL?4cr44!:4!]4!!+i{l!

ú ucr,i..,..u.r4!r4d44i!.N'*rñ.''r"."",,"".

sc ¡,¡lkrn r d,uitr,aci¡r¡ Jj'ncnsion6u$ah e u!s:

¡-<65d\. 25:dt 30¡ó¡l40rd)

I- < 7.5Dfs ?5x70,3(t70, 4{r¡70 50ir0

L!r5rB. 10175,4r,\75,
t¡rr3040 0
t'l qN rr
r_< r.5 n'b l0i*5, 30¡¡xt 4tu35,40¡90 lM$ dc srt ü' l¿\ d6 drru'jÚq!¡
t ) ft,r¡ ílirriú qE rdtrs¿tr
tu'de rfü:t v h rc\ÑrutriLv 16!Ú lrrilori'rrtrd' coÑolrdd ¡' rÁ
,^ *¡,.¡- ¿¡"..
'
E¡ h Nm¿ ¡hm'. $ i'rdimcn ts rtq "i"-' -r"***
rr¡IBhd¡Kalosl@rc lldG etrcrc tibm,b mttr dcGa dircEiq¡
s qucb N(m.s¡iif'c. cfú ¡rcñxcs,lccLcr¡! o d. fth dr dcnuitri\

nsiúz bÉr¡l y dislo ¡im Gisbúc


slln ónsrdcturro oB a&¡oB @
^" "' "- =";:iii:'
!) 11ú!cr ¡'nrn l'r) d. .trfiri¡,.crd
;fi ? , t f f iry
¡
r'' = l c"i' i' I
^¡r 'rr ''lu

.) I'n c'rificn! x¡friflr\ i'trqc


da m c¡L(rs ,r! I ni!\ !i r oL!\ t¿\

rcncir {o¿ * firtrrifft corutrtr' üü ú' r¡ci nürurr crfr frxry


2(ü) atr', *'¡w qm * ¡ürsir¡ qsÁ $

,iú diuo,!ts dc 15i35,{r.{¡.


?5x50,lüú. 30x10,
n¡ts0. u.¡tu

prormiünú h 4dc rrcfx' m r$ dú d,4.cinÉs

dÚc.tl!' LJc¡tN ¡if|i.s Pfl.i¡itr\ (

¡'tl¡is|ii'Fi¡)i¡¿l¡.fud.hch6cJru
¡¡!!'u|u'¡u¡tr'Áfur¡||a¿s
qpi,tr(! .!". *¡..
cñ ihn dc |f clcnÍE .p rm¡ ¡rc o m ndro dc

(.¡bfct y ,16 ¡ú¡[¡'Is cf, r' *úflrúie (iddift,


'ri4!ai,r
Es MvmMrc sd¡lú qk DutrN r¡tirreio¡B dc pocs p,¡6 risd
i¡ÚGh¡fuAd.¡lbd¡j}ir¡qú
rflb tk ¡LnD d t¡. cotumr

a) P.oc'r'f¡ci6 d rnc sierjrú¡¡fl (myoc a 7 tr r oB), &be r.EE

p$lr.&¡0colo¡Mmmt0030%dctrs¡lrdcl¡v¡s,riEiA.
)
)

EJEMPI.OSDE ESTRUCTURACIONES
Y DIMENSIONAMIENTOSDE
EDIFICIOS DE CONCRETO
ARMADO

L¡|¡f¡lA'trbtrlu'm'B*rl$ll'nqÚlbdtgh.@rmJúm'
L*l"i"" ¿ár¡.".";*. !N'imr.6 atr. h adú&
¡¡s dúur¡cc dccüt¡rm rh"t¡.¡;m
c[6

f,4.1 lDrú d4slirLix ¡ndicadc$ .¡t ¡ú djrircn@ ¡ipc rL r@s crtr:

ldAligcridaoúd¡cdú

I¡$ d ú! dheqts
^lis.údB
I€N.n¡dB4 úxdir¡@

L@M*¡dd&6¡li|l)m

ku¡rroE, ndid úfdt¡ nÍd d..trrwd¡ @ú¡Údoi¡{ru


ñaúu¡t ¡Y*fc {h Pr6i Biüldc'
o*'ii¡.¡i ¿á.* n ¡- dr mú d'do n3trrr¿
bF¡
;-¡.¡.e
',.¿,q*
fmd.6lffi.iúe.Mm'*
S.{rd:r dir@nr$rir¡os dr s.tioncs dc.or!¡rm y d'rcd6 d¡s dc El lÉlx' dc urilia dG {sts ¿. r0ró0 d umúMióú v u'tr dc 6016

Losc¡lirciú qúlEsndl6 nohú dd,¡cog¡da butrdoqf !¡!¡un


s¡tróh6 o qc norud rfrblond d r alcdd¡$insm&nr¡t35cN.núr16tsórd6v60rlr0c'B lln
jú ¡G @ eü!do"{tc nodo'¡e& o6ieÉ ümshdrftión ¡1¡¡ima. cl rlo dc Dis,F.D¡ro ¡lm |[ di¡r
h enc s ¡rddc {i..rú b ¡'6cm¡¡ d4 rt¡.s. i*iue cn dlifdBdc otu'otu ond dírcN¡n'u'iicda úr
;-; i;;;";.- n* .r"'""*.ú Mcrh ü( ,i.,óo i(s/o¡r'
*rfüoñcuD¡rsercfrwos¡oiorcs 3a
[tr d d'{[ú !'h,rd JcrEu," J
dDD¡c rG r's5. tuardo Rcy'ú Q , lj|¡úofrDh¡|E.tsfEbchadoÚnlÑ.¡siz''dcbi'lo¡h¡f0gü.
^ rct¡hb F'h hcnvrs j
¿falcr¡. r!,¡u @¡o üfdr 16 dx *d@ dcl !¡lficio v r¡m lbcnrd

EDIFICIO CONTRALORIACENEML.DE IA 'mp!úk\.nnN''¡|6elgle


REPABUCA(3sótaosf 13 pisos) t l]l' L' didcih x'x s dis¡ ¡ d. búú tsd¿ lfd:'¡ dcbidorh dn'

.v,ú¡dnrriq..n. r.trr. rt' ak roFo sf,o¡ór¡d¡ú rs oru'Mc


Er dmkm¡nb 6mrr¿l rido lN si i, rr .rÍr.dd yjl y { o
'&ftr
¿ ón"ú & lrlo'1 orld,c,'h\c6l t 1 ¿Jnimda¡rNI¡!ú\d¡ h
D Lsr'E u rcfle 0n d6 dil6 ¡r.ú$6 y i r.. der.jc ó.

tr s@r ¡r¿ó0 os. ¡r¿ r¡Laú ro € n5u¡l(crGto lúfor dc25 v 30


I\f úquirEúfl s dcsb¡ u¡rmriu ct ¡cr¡lc d. jÁ vis6 y vigÉlq on¡.) sn' tm trGúiú dr¡ú qú tu ¿
¡x¡ lo cu,¡ls u¡ilizóyi!6 y visE6 dcóo@. dco.¿lc.
6) lr Aid¿ bai@l¿. h ddhñd rrc l¡ idál. dcbidoa qücl¡i 016¡L

.mb{rg¡, s .otrsi3ü'óu¡ cdiricio0rá.


x 4 tr¡ r¡ !úsiú' Y-Y e úilizúd v4a ¡tc 60¡d)o5. ycn hdi4aiór
x.x(!5 vur dcJ0ró0 ur"ranu uE r,ú nM d. r\nf &r.Fd, F4 erh¿dFtl€qu. l¡ Énr cnls J
qw .n k¡ .j6 r , F. dh rú qr¡ 5r 7. üoft¡ $ u\Jm rEü dr
ctu'úlni@d y r¡nt6 quclo i'trÉjhtr. ts crhm¡ de LTcgtrx
¡hca Ogids¿b6iod) Ú
s¿ur¡¡izóun@rbd.vis dcí.tu uw lo53 só@5 y pfiñdpiss brh des @ 6b-
lnlf¿n oEscn
csr limiLrd.el ¡c¡l¡c ¡ óofrr. .
?06¡. y pr¿ unilomie or ¿i¿r¡o dcr¡scúrüllu
3l Nó¡c* quc¡€n pfts & {nrinn¡lJncib 7 ms rr7 nb. e tdú
dÑ diGa*q pcm s
f f ?
I*rx cftk,6 Í{rftur tütxf :i(t¡r d. 15dn\ dc ¡En'hs y rcDs

¡cfa[. Fft]ñvr!tr\ y ¡i\rcRi(h'i"'rr trr¡:' * nslr6u.r$d.p.ñ'rre.

@
TT I l
Í

!aú,r. 15dN. dc$¡.,i-rpyr i¡


\lcnq4\cft :'t cic 4, d. ri
"
@-

@-

a-

o-

@--

trDITICIO SDOT'J GENER^L DD T,ARúTUtrLICÁ'


'1:ONTRAI,ORIA+ 13PtE)
fl sóbM

tN^cD Aiqs: Monh¡rc - Jcé lrctrrl¡- Jns¡Lu¡ v¿lc¿


^rrrdo
EItlFlCIo ADUANASDELCALLAO /5 p¡t,'t)

t ) I,xsc.h6s'j|oss¡li!cú&[mü'd6c|do!eúd6}onünll.Élbdc

La vg¡s $¡ d¿10x70oN y lxscolumnasd. l¿¡50 dns luroB 3r

slJmúcmNidcmdr,Póúo;

¡ h ! 6 , r | IJ'J!|¡ |J''{''Jc.'I

dcoñci¡Ádirmnb
'¡dkúihtrció¡

s mÁt{trt,t4!sr4!-g$s4}-!q!¡!ns!nl4!-!4!E!-\ y mrikr

r)g'h l¡ aúcüí. .¡úorc dc r, plrh, s obsm bú'ú 4id*


'ls ¡os aluit'da de Pl¡.6 cn c.da

| | L' n. ¡ta'!.!!r!s-¡lf. rr l {J- 12, i I J,rq( rcnR C } ll ñ

cf ut ! t llL'jt r '¿( '- 'l¡ 'uL! ú''


um bicl¡ ( mn ¡n !¡!rc'd.'d sr flcr'ón).

rJ J h r n noú¡Ln r¡ ¡¡, r0 ii ,
9-* 9--. I ..-9 ,""
@-
? I I
:-=
I
|
T
@-
tsl$lxilIJ
.=l .a =.
== --= =,:
-
:=
aluulr
@
iiil!!llrLl Ll
ryPv
n II
..=.

o-
XV ñ;

aa
':.
=

Hl llllll

:.
@- :: lln:-rl'
-a
:=-=
a=
a=
o
EDIIttCIO EL PAROUE(6 pixos)

@
Y f

"-?. I

(l)yc) Nór$ luc g!!rg!t4r![! j$]qd!

@
o-

)dN d¡ r $ ¡s4r-ódl¡rs
ks Sn!!!lt4!di A! dirclrió. ''tcrro
DDI]IrcIO MULTIFAMILIAR (4 PiSOT)

*
DE C¡i¡CFETO AFMÁDO 59
A^to^b Bhnco Bhsco ESÍFt CTUSACIONY 0|s€Ñ0 O€ EOIFIOACIOI¡ES
5t.

esfuer¿os;ayud¡ cn esrc caso qoc los dosbloqucs(l-4y 5-7) deneo una


rigidezsemeján@ y queel ccouodc rns¿tscoincidc cooel cedro de rigidez
aproxinadafnente-

5) Nótcscque en los póricos 2 y 7 hubiemsidomuy convenieorcque lasco-


lumD¿slengaosr ncr:tllcc ln dir€ción lraosvcrs¿llo$c pemritií¡ ncjor
rigidez latcral 0 estadireccióny uo árclajc ad€cür¡o par¡ k|s vigas;sin
embnrgo,por cxigcnciasdc Arqufectua¿cslo no fuc posible'lo cl|al no foc
crític! porque cl €dificio esdc sólo4 pisosy en l¡ zooacentráIsc tcniauo
nticleocon basla¡rterigidcz'

EDIFICIO MULTITAMILIAR
(4 pb6)

EDIFICIO MULTIFAMILIAR Esqücmxtrstrüdurar.


(a pb6)
l
60 A ú ¡¡"t ír' Itld rc o ltldi o ESIRUCfUFACION Y ÚISEÑODÉ EOIFICACIONESOE CO¡ICRETOABMAM 6l

EDTFICTq
INM0SILTAMA snñon on tos pfl'nicJ¡d. nruclrxsvcrc\ !s lisible.

MIL4GROS(9 pisos)
5) lln lir rlirlc.i(ín 1lcI ( ¡.s de ú¡rcfus (Y- Y) sc c(n)sidcrrüorrlrN pl¡cls ¡lc
's
prolor¡S¡docsl¡úllirru h15l¡clcic Il
¡ircsc¡rlcr¡) Llcl¡sLr'Iior. lrrl)iú¡rd('sc

(i c\l¡s tt¿cxsñi , tncn Ír iulccrrrdr rigidez. hirbicrrdo¡¡yudrd'Jlil\ nl¡c¡rs


tl plartcluniento
csrruclural
tic e ta.ssigu¡enrcs
!-¡¡acrcrrs¡r.-¿rs:
dcl cjc 5 e'r los I trnncros p¡sos.

I) Los ¡péndiccsmosu¡doscflrrelos cier 4 y 5 rt¡ocxis¡cnp¿ratos:tpri


I-jr ri3nh1 klrrn,nirles ldcctr¡d( apcsatdc l¡ n0urcnlcasinrctrítrtlc1¡r
plnc¡\dc lirdircccnhY-\'. tucs(o qucctr¡odocledilicro¡nlcnlcgrff, vtr
¡ csürrcontrot¡klof¡)r l¡ Sr¡r r¡Sidezdc l¡s pl¡cttsdc ¡osciesA y I)
2) La Ios¿¡ligc.ndr etÍ ínn¡d¡ cn unadirccció0y esdo 25 ons., hlbié|ldosc
espccificadouna los.,rrnaciza euct casodc losaÉndiccs de los cjes_ly 5
con la fio¡lirtd dc j4ggg. Ins p¡ac¡subic¿dasen et eje 5. Adici{,rrj- l,)scjesA y D. ubicador
1) Nótc5cl¡s r!li!r!!!l ú¡rsvcrs:tlcsdc lís plac¿Nde
ürcntcse ¡É considcriÍlo Ios¿maci,,nrn la ¿onadc cscalcray as!,cnsor c¡' los cjes l,l,yJ, qocf,(nnioo tÍlecurd¡rDllgilglls- j$gEI9 p.rr:rl¡s
vig¡sdc l([r'ics I,:] y L

3) I-rs vis¿sse li¡ritxb¡n a60cnls.de¡jrura,


fDr to cuiJsc üsóuna¡ct|odc p¡¡Ítrcfücrzo
40 cms.co Ia vig¡ üis cnrgada(dct eje 3) y dc 30 cDrs.p¡In los ejcs I y 4. 8) li¡ eldibüiooo\c lr¡n i¡rdicrdohs vig¡r ch¡hsdcl ¡tliSendo,
Ln l¡dirccciúrX-X senrtnlüvo30160concl fin dc unifomriz.lret pcnitrc. contúiqucs y zonxsdc ducos.
dL'zd¡r:r\c:rr-!¡¡d¡üs

4) El edificio por csln¡ubicadocn u¡ tcreno conlímiresdc prop¡cd¡dh¡ci:r


loscosladosdeloscjcsAyD, podíatcocrplac¿sa todolo l¡raodceslos
cjcsrc ú¡b¡j,^,i¡ritucs !c t¡¡ co|'rprob¡d,r
qucct tuctDd(.¡;er ¡lrc¿s
rn rnrrcDlccxcc$r.no¡¡unKnt¡el costodc fa csúucturny silr,:nrtr:ugo,
llgigla la ri!údcz ¡¡rer¡t.

Sepudo habcr usadop¡acascn los cjesA y D sóto en cl ¡ramodc ¡os


eics
ly3, perohubi(.sc 5iijonccrsaíoin(tuir vrgarencl¡¡¡ntol4 v tucoo
rellcnarla!conüthanrtcr¡¡Srsesumar¡ tosco5rosJc csrorclenrcnios ¡ris
el nrayor refuerzo dc la columna exllcma,sccncucotraquecl costo
tot¡l
esprAcuc¡mentcel mismoqueConsiderando unapla¡á to{al, poa este mG
tivo csusüal cn esos sr_sosincluir una plam oLll, lo cualademásmeiffa
el acabadoexrcriu Jc In fschad¿t¡!ff¿J.quc a
¡s.Ú,te scr tritrircric
Atrtoúú ltlarcr Blas.o ESÍAUCIT'RACION Y DÉEÑO DE EDIFICACIONES D€ CONCBEÍO ARMADO
63
62

ED¡FICIO (INMOAILIARIA SENORDD LoS MTLAGROS¡ DDIFICIO.INIT{ODILIARTASDÑORDD LOS MILAGROS¡


(e pis.E) (e pis6)

44. M.rrio Mcl¿i EsquenuEstructural-


64 Y D6EÑO DE EDIF6ACIoN€S OE CO¡¡CREIO ARMADO 65
I .ttco ittdsco ESIFI'CJURACION
^rhrrit,

EDI]IICIO TORRESDE LIMATAMI]O


(l sótanoyI5 pisos)

Ill llilfitciu¡ticlhrcstrüctuñd qrÍrctcrísti(,¿\:


ticoel ! siguict¡lcs

l) Ldili(i,,uhrL.nJ¡,
dtj rÍ' Jc ut|(.¡nuuur,,tHhiurci(,rHl
y f¡rrrntosir llutites
dc prolicdíd cn supcrin¡úúo.
l
L¡ ubic¡cilnr dc ltu\cs,c¡cnls y :¡scc sorcscn ct núctcoCl)otrdldc In ptañra
nlrmití¡rn la ubic¡ci¡tode gE!¡tjld¡g|lit¡U!:d¿lllg¡ co ti¡sdos dirccciones.
S¡ncnrb¡¡go, h rigidcz torsiinüdro crabucn¡ si sé|osedisDoni¡ndc csrrs
placnseo l¿ zonacentml_ *-.@
Por hnto se dccidió ¡rt|Íovcclüúlos piütos.:cf|.ndosco las fact¡:rdasDúm
ut ier I plgs¡glglgled$. Co ta ¡lel!¡s!óodeest¡sotacassercní¡ 1b!!-
daoteri!:idcz r(,rsiooalv t¡rc.rl, fxtr to que sc esrudió Ia fmib¡tid¡{, dc ---o
rcducir su cslresoror¡gin,rhrc||tocor¡sidcrrdo(25 arns.)j es ásí como sc
dccidió quc 16 p¡¡(rrspcri¡rcrntes tücraÍ d€ 15ons. dc csfxsor y tuvier¿n
ens:ntchcs dc 25 c ¡s_ensuscxtlemosformandocolunu|ascn "L- o níclcos
exbcn¡osconfio¡dos.

2) L¿rslos¡$dc los tcchosfucro¡tatiscndos de m crns.de qrpesor,¡ú curndo


fx)f rcqucnmrc¡lto€sr¡rctuñrt fxdríu¡ habcr sido dc | 7 cllls. (atigerado),
y sc considcrérosam¡ci7á en razonace¡rrral.¡c{t' €\""1J;Í"

3) Las!.oluntn¡s interiorcsen su nliyoría fücronrechtgulárcsdc fmna "".á,. q+ +-ro


-
¡¡¡r_
, g¿¡d¿!pit¡a r¡|¡ntencr¿ocbosünifi,mrcs cn vigari y colümn:ñ dc 25 cors., ----1 T--\¡
eI lis l¿chrd¡ssr dispur¡¡dc cn,urnnrsc¡t Io cn Lc(n¡ct trndccvruú
)\ ntftlx.Lr}Je hdrillod€pcauc¡trs dirnc sioncs¡tdy:rcTüi r t¡s vcrl¡ür:L\.

'{Cu¡ndo lasmoclrcOsde larrilloson de dimcnsionesrcdücidas


'ltóo ,¿b
timen mál
co¡nF)r¡amieoü)fisurútdosccon f¿cilid.1d

EDFICTO {TORRtrS DE LIMATAMBO>


(l sótano+ 15 Pisos)

ENACE
66 A ltlanco 0llsco ESÍEI.,CÍURAC|oNY I)lsÉÑo D€ EDIFIdACIONESOECONCBETO
ARMAOO
"to,tio

EDIFICIO COMERCIAL
(PROPIEDAD CONSTRaCTORACHIRA) (t 3 p¡sos)

l) l:¡lilicio ConrcrciÍtubic¡tloc\dsqüina; rcprescnt¡livo de los probleur¡s


dc l¡lscdiliqr¿ioo¿s
¡lc estructuñlcittn de csquin¡con limitcsvecinosen
dos alcsuscosl¿dos y corl dos f¡chadasc¡ los fre¡tcs a hs calles'

E¡r los €icsdc rachiu¿ltqj!¡¡l¡!-qllpqlL9lgsilsq:lll"i¡!ü"'i"t"';'


dc lindcmsconvccioossl

Sc consideróplncís cn los cjcsE y l, y adicional¡ncole co el0úclmde


u"a"r*a"a y l¡al¡odo dc consegu¡rriSidcz lateralaúncü¡ndose
"a-l"to,
iocremeohbala torsión

Pú csla razóo se dis0usour¡¡rq4gry4 c" la csquinadc lasdos


iact.,tas y x la¡ sccc'i'c' Úanslcrsii€sJc lasco-
"at"'4im.!l¡444r4
hnno¡lsubic.rd¡sen los lcjes
kcrrles a y A)

Br cdificiosrc¡lcsu¡|o€nfrcnt¡ decisiooesa v€cesdifíciles;c esrccasom


Ji*vu,,tiu"ct¡ rrtJ(olurú fjlttcrsenloscjc\ Ey l conlocu:rlscdisminuis
i" r. ¡O',n"-." * ciinciucorr Fxa ngidez l¡rtcr¡l Se!¡sl¡¡¡é-q6
risidcz la;d con"""rfs torsión. tomárdplaen cuenu¡cn el análisisv sobrc-
@'
e¡p¡ño de Ia es'
2) I-ás lo6.ls fueronaligcradosen unay dos dirccccio¡esi cn
y e'l el teslo aligeradosen
ournAse usaronvigucl¡scn dú\ direccioncs y
una sola dircccron,tenifndoselosa maci4 cn el llall de ¡scenmrcs

ó á ¿Jb cs& cfa

Como litspsiosrr¿ndc dilerenlcIu¿' se dimensionócon


ii"^s. .ua inctusoexagerado paralos p¡ñoscntre
un espesor
Bc 'lc
y CI)' pero
para los"opañosAB y DE. En estos últimos se co¡lsrd€raron
ajl¡shdo "i
ensanchcsitrlpodanl¡s y ccr¡tra{lccbas'
EDI}-ICIO.TORRLS Dtr LIMATAMIIO,
zl0 ¡narte¡iéndose
(1 sítano + ls pis6) 3)- I-as vig¿s principales s€ hicieroo de cms de a¡cho'
ejcs dc fachadaqu€estaban mcnos c¿¡gados' con ra
est" cs--p"ort
"nlos problemastorsronaEs'
Esqucnra
Lstfuclural, intcnciúl de otor!;Í sobrc-resisteíciaEr los
ABMADo 6<)
ESÍRIICfURACION Y D|SEÑO DE EDIFICACIONES OE CONCF]EIO
68 Antu'ú' Illarco ltldtt

I
I

I
I

li
t L¡

CHIRA S A'"
EDIFICIO COMDRCIAL (ClA, CONSTRUCTORACHIRA S-A-' IjI)IFICIO COIMRCtAI' <ClA' CONSTRUCTORA
(r3 Pisos)
tl3 pis.'s) l]squonlalislructÜnrl-
JunnVcl.lscoy Baertt
^rqs: ^lfrülo
rjtr:i:
:': 1l
': ; 7 0 Afl,o,tio Bhnco Blasco EsraucruRActot¡ Y üsEÑo DEEolFlcaclot¡Es oE coNcAEro
aFMAoo

EDIFICIO COMERCIAL Y DE VIVIENDA


INVERSIONESPAaCARIATA (4 pisos)

El ¡lantcanricno cstructuraltienel.rssigüi€ntescar¿ctcrístic¡s:

l) Edificio dcsliMdo.r ticd:¡s co cl primcrniso,y:r vivicndtlscnt| ¡bun-


J da l{ hhiquerla cI cl 2¡ro.3cro. y 4to. piso.

Esta conligur¡cifi lr¡cí!¡ queen el f,rimerDiso no erislicriü n¡üclrosde


. losmüros quc síscle íarreo los pisossuperiorcs;por oúo l¡do scdcs&tb¡
tencr lodís las v¡gas chrt¡s pam evi(ardiotcles y ünifoÍnizar pucrtasy
ventnníscot| 2.]0mts, dc al(|lmquceraln afüta pisoatcchode106pisG
de vivienda. ,
2) Sc busc.fon muros quesl exirfan €o lüs 4 pisc y se evaluó sü capacidad
, rcsislcntc l¡ra fuerzaskxizoo(alcs de sis¡no; cornolá d€nsidadde mur6
a oivcl dc primer pisomer¡ imfrytante seloúeÍn qüeoooside¡¿ralgonas
o¡eÍs de co¡rcrctud€ l5cns- de espcsory dgunc muro6rx)fá,|tcsdc
3!ts¡!!gq qoc sc ¡É¡ttuvieron eo25clns-€o los cü.1rropiso$ el r€srode
rturos dc los pisossüpcriorEss€consideróeÍ 15cms. f
3) Aseguradala rigidczy rcsisrcncir labr¿l medirnremurosdc corte(le c-on-
creto y Ldrillo, scconsidor¡ronvigaschatasen dos dircccionesy tecbos
aligcrados:úmadosen üna direccióo.I-o6l,aik6 ft|eroo enadocno sólo 8
busc¡ndoco¡lti¡uidad y lüc€strlás coí¿s, sioo tr¿láúdo de DroDorciomr
Eea.á¡i¡l a kx muros fixlrnlas, s¡cndo ést¡ la mzón por ¡a cüal se
po¡* ¡-4 y 5'6 en sentidocqntrario-
**" @4o"
4) Las vigas cl¡atasscqrndariasolasprincipales extcrioressedimeosionaroo
con 40 ons. deáncho,mientr6las principalestuvi€rotr50 cms.de a¡¡cbo.

5¡ Nóteseque las nlacasde 15cris. de espesoccn concre@armadotuv¡cron


eos¡¡clres en los e¡utfno6, boscandooúcleos oonf|nadc.l¡s plac6
tuvieron ür¿ malla de rcfüer¿ocu]ú ¡efucrzo hizo¡l¿l afclaba en
(colomnás)dorde sedispooLr4 o 6 variltasestrib€das.
los ensar¡ches

6) El paño,l-s @osri$ye ona zooa 6ídca por la r€úcción cn la pLmt¡,


habiéndosecoosideradolo6e máciza. EÍ estos cáso6q!!@¡!@j4 EDlFlCto (tl.MRsIONES PAUCARPATAT
(4 P!'c)
tllE$hlqbs d{ bloquesünid6 po( €ste"pocnIe".
Am. JuánValcárcelDueñas
72 Attt¿rtút Itlni.o Itlavo FsrRUcr(rRAcoñ Y DsEÑoDL EDlFlcacroNEsDEcotlcFETo aFrr¡aDo

EDIFI CIO N]I]1,7'IFAM I LI AR''C TII AVARI "


( l5 pisos)
::.!
i*--*--+---- -.
lil ¡rhol{ ¡rnricDt,t(s¡¡u(lttr¡tl¡rcrtcliL\ sigürcnlc!rxri¡cl0nslrcits:
r-- -- -_f T--:l
¡rr
l) I;s¡c cdillcil,lic¡ri c¡nno L¡ftcle ríst¡cr clhcclodc hirhcrseconsidcr¡d¡)
(coiÚrldoscsólo dglrros
nraj''orc¿rrlidihl(lcrnrros cn ct,¡c.clr) a¡nllü)'
lrtbiqucs{lc hdrill('

i,,,,ii",1 I-ost¡'iltllc\ (lc ¡r r(slrr c((nr{nní:rhicieronque eo dc(cnnintdo rlr('¡lenlo


l¡s nrur(a dc lor¡Lrll o rcsutlcrl rí cconórrricosq ck^ rurosdc hdrill(t;
'r
porrf¡t lrdo rlcJ(¡slir ¡bu r¡dr¡|lJirdc t¡ruroso lluc¡$ d€ concretoinnado

x esr,,sricncncon'o¡glgryl¡Il¡¡¡lll v'iro pxistenprlct¡camcrrtc

I-á pl¡urtri¡¡iiürhcn h liSUrarcprcñnkun bhqucdtl cdificiocxislic¡do


dcl cic D, scp rrdi)corrjuor¡r'
olro sihil¡rrhactu¡:ri¿qu¡crdrl

2) ()h\crrxndol¡ flurl¡ dcl cdillcn),sc {rccix sürrctrí:rcxirlicndonuyor


i i l i ,r l
Liitji"jiliirüiii,i.:il
rigi cz
ilc
h:rh
muros,los
I'5 cjc\
cstuetos
6I y
obtc
Dli.
idos
Sitr
sott
cüIb¡rgo
b¿Úos
dadr l¡r gran dens¡dad

---fi----*,P I'ir., clnrmrfcsr¡rcr) ¿¡l-!oh (ns¡rí se hicic(ti lis plrc¡sde ¡oscjcsD'


i- :;i :8ql : I: r.6 y 7 con20 clns.dc cspcsormicllt¡ilslosrcshlltesde Ílc or lon-
:-ll :,ll -: con25
iL--:ii :ll :li g;¡1¡¡'tLrh¡cidos hrcir ct eic C'll y'1 3,2, scdimensionaro
L*----J iL :
t) I¡t a\pcc() ir¡tcrc$nc dct rnálisissísnicorc¡liz¡dofuccl considcr¿-r lrN
¡ lost¡cs F, G, G y I I unid:N lns
ntcclia¡rtc vig¿t balcúoa l¿s plaürs
ntr'. \ l.
y H
i..nt""rs¡t"¡ l'iún tslt) sc (¡rrrsidcriltrsvig¿\ de los cjcsF' C' G
i ------r' i---- a¡)y¡dta cn bLtÍ¿s fictici¡s cuyn risi¿lez
lr{i¡l elit equivdcnte¡ la rigidcz
cir úc¡ión(voladiz¡s)dc tas vig¡rsdc los cjes ¿3"1, v 6 Del análisis
cfcctuadi)sc encontróun tr¿¡b4uitnE)rlil¡ltc dc cslas vlgas l¡ta ¡uer¿¡s
[orizonhlcs de sisrno.

.r) E 106pañoscomprenrlidosentre los ejes Dy D se consideúrco losás


placasdc es-lescclorcon llr
Uq¡24-s büsemdomeiotrula inteqraciónde las
EDIFtCtu . tNvl;Rsl( t,AU(..tRt,AI A- tlel cdincio; cn el rcstose usóaligemdo de 20 cn$ ¿'nnado
ffi-prlncipat
(1 'Nus
r,¡Jt.A)
l N q ,(Ira I j s l n rc tIr¡t.
, t1 :
ti ESfRTTTLFACIONY D6EÑO DE €DIFIC¡CIONESDE CONCFEÍO AFIiADO
, llr Anh'nio lth,tco l asco

o--
o--

¡
EDl TCIOMULTIFAMILIAR"CHIAVARI- DDIFICIO MULTIT'AMILIAR "CIIIAVARI"
(rs pü$6) (15 P¡tos)

COMPDSAl¿genicros. EsquemaEstructural.
CO'lCRrfo 77
ESr¡¡UC¡UF^Ck)NY DlsiEtroDE [f]lFrc¡croNEs DE ^R¡¡^fJ'j
76 Athútü, lll.ücn llla\co

CENTRO COMI'RCIAI,'' UNICENTRO''


LA PRUDENCIAL(4 nivales)

Iil lhrlulnr¡cnli) c\rnrlurr¡ licnellL\sigu¡cnlc\c:rfilctcrÍs¡ic


s:

lr l.r plrrrlrIrdr(xun,, h'sbl,\tu.\qut (¡tfr'n',a',u".t',¡ro t,,rncrc¡,,1


'h
hirsri tc cxrcflsoubici i, c¡¡l¡ l)h/:' llrnin.I-osbkxlucssc ubicah.rruno
r.lljN{Ir, :rlú1r,,y c\trhlr s F¡rrdosFn jurrl¡L\.

itt'(nür¡ qucurrid:lil l¡dcl


ItDIo ifldic¡d,rcn Ia lisur:rscobsc^'ruo¡ lrr-ir¡r
'cdilicio irdy:rccnlc li)nr:r u|| li)zodc lüz ccotnrl lil t rrí]o dc éslaem
vüiablescsúncxd¿r piso.

¡(.s:úJc s(r uo ü}li(iudr ry{us D\!!, n¡itcsclx\ llnc¡r dispucslia cn 1r5


^
(lgt¡lircccl n|':\ co lüg¿rL\quc m afcclatrdrla arquitcctura.L¡rcl ejc X. por
scrfrchxd¡,sc¡c¡rí¡n pl¿rc¿s de lursilud I .f ) ülls-dispucslirs
dc rcucnloa
h disrribücnindc l'\ cos dc la fach h (in I' n¡rdi¿rl dc busct'r
sÍnclriuscdirru\icr¡n¡plrc.¡sdenúy¡)rl{msitudcn cl cjc 5-

Scprcl¡ririhlcc¡ ¡¡n cdificn¡dc 4 pisoscr nlactts,qüe consiitcr¿r


sólo
uo sistcor¡¡poric¡ o xsiró(rico,husc¡írdosc
¡n¡yorrilidcz lrcn|l.

2) AISUn(ap¡ilos e¡l|ndc fJequciialuz nrieotr¿Ls olÍrs llcgab a6.5mt\.


aproxi¡n:dnucntc; scbuscóuD aliscradode20crns.dccsF:\or,un¡foflnc,
pa¡a k)curd ildispusieron vig¡rs sobre visrls,c](|¡nol¿s ir icíd¡s cn los
cjcsinlcnncdn)s a S-I,l-Ii y cn el cje V.

Ilslc sislcnrrdc rcducirclcspcsordc¡(cch¡),víalir ¡¡rclu\irin


dc vi!¿sintcr-
mcdirsd¡ hücnrosult¡dopcn itic¡rdoincluv) cc.ootrrí:! y cs üs.ülocon
frccucnci:Lcn cshci(nüünicnk)sy crcDtr()s
c({ncrcirlcs,do dc
-qcocralnrcnrc
las luccssrxri rDrlanles.

3) Por Arquilccluñ¡ y pirra ¡ro atcct¡r l¡rdisribüción dc lís pcqucñmticndtus,


Iascolunrnils teníimque serFr¿llad:rscn Lldi¡ccció dc los cics dc loi
núIncros.Porcskrruzórrsi no se hubicscconsidcr¡do pl¡c¿s Íansvcrs:ics CTNTRO COITIERCIAL(UNICUNTRO"
la rigidez lttlcralcn la dircccióode losejcsde lctr¿shubicscsido nluy n|ala. (4 riyeles)
tcocrco¡ürnlis dc 25c¡¡rs.sc consideró vig¿5dc csc ¡nismoanclú,
L¡ Prudenci¡l
^l
lei[¡oJ"\c trr¡ltc\ ilc ?0cms.cn arnhr\drüccirrrcs.
ESfBUCTURACIONY DEEÑO DE EDIFICACIONES OE COI]CRETOAFMAOO
79
78 Aüto,tío llt'tco ltLtcn

I'DIFICIO PAI}ELLONDE CADET'E,S


"ESCUELANAVAL" (1 P¡sos
)

(icrrel:i si!úietrles
ill lhnlc üientocslruclurir¡ car¿clcrísticl|s:

sicndo
ct(¡ c(liilcacirl¡r
l) l-¡li-quran)dicrurrlt,)qucdcl(tsTquccotrfonrno
susc¡rilc{crislic¡s irl0s
scocr similares.

l-r Arquitcclurui te! r( )scdificioscoosidcra qu€cn clcvitciúr licncnl¡ l¡r'


rra dc una lclra A (rruyústuh). es dccir bs cjcsI v 6 :\orrirrclnr¡dos
rcdr|ciúndos.htlilr¡rtfrtl ctr ¡lluÍr, pcronorrf.¡ota úlil puósel ducto
ccDtÍJdc ilunriouciórl t¡r bicn se ibareducic'ri'o

lcrísl¡cr t nrq c enl()scicscertr¡lcssetení¡ clc$cntosirdepcn


( )tflt carrrc
dicnlcs,crrúch7.rtllizquic ¡ydcfeclür, quc crr o ad€nrás c'¡o incli¡)ir
d(Nlcníl¡ pÍrblctrr¡L\ dc cshbiliihd incluso fr¡r ..¡rg¡Lsdogr¡vcdad l'¡Jr
>l¡: cskrr¡rroliu)s ycl tu ll Dnl¡d:drliciür¡ú dc rcducir cl dc
neriodo vi hSciól
' ' ' ¡l rrr:-rÍino,¡ra¡lg¡rllg dcl rcri(xlo FedoDin¡nte del Icrrcno(del c'rdcn
rlc 0J segr-rrüoi)si: cstruclúí) coos¡decrodooL&!Ll!g!¡l]j!L¿LSco t(xlos
los ejss dc lclr¡Ls.

th h {lircccnirrl(Jtrgitodiul sc übiciúonli$ plac6 crt losúnicoslugarcs


f¡)siblcsqüccnrnlosci€s3 y'l y errln escrkr,.

2) f-:N losas tucrim aligcndos dcl0cnN de cspcsordrda l¡s lucescnlrc


rtoyos(6.50yó.70t ls.) y dndala dco-\idadde t¡biqucri¡ dc ca\illeros,
clü;clsY duc(os
.
3) l,ts vigas fue(nr en2-5xTocmscn lasdosdirccc¡oocri
dinrcnsidr¿r(ün y
lql:N lasplaciNfucrondc 25 cüls.dcespcsor'

4) Pü Arquitltlura sc lcní¡n €0 los cjesI y () vigasdeperallcI .90nls.' lo


cu¡l gcoeñb¡ tro problcrrxd€ vigafucrtc¿nrel¿ción a column¡débil;sin
e¡ bir¡go.cslil5c.,lun¡rlirsco rcxridi'.d
cr¡n placas,dc 25 cmsdc espesor' y
CENTRO COMDRCIAL (UNICT]¡¡TRO' se pcns¡i¡dcnr:i ,trrrk,s rrúclco\ de ohc¿s dc los €ies3 y 4 absorbí¡¡la
(4 niY.l€s)
m¡ryorp¿rtedcl c{'rlil¡rtcsísltrico
EsqucmaFrtructüral.
L ED F CACIONt5ut cot' rrfTo arr¡'!aLri:)
f il
lr0 ,l ntut it' Ilkútu1' 1116.0

t
i=-tit,t.
i,,',,,1'-!!1",

i'L!i;lt:
¡l ,I | | d¡¡ror! o!
c¡o¡r¡r
I llI
I l!it i' /: ll
|
I I ii!

ii_li
iili
I,"'1 "'i l
L ilr il:
| - - Yi - };
u
JI
:l
'|''','ilLj9lI
l ti i i
c ¡r¡i o fi o r I Ic¡r¡rofr or
c¡D€r.r I lL---Jl I cerrr'
r trtlrI rrirrrl i i ,,,,i i ,,,,,,,
EDIFTCIO"I'AIIIiLLON Dtr CAI}I'TES.
(Zonál'- Sól¡no +4 pisos) IiI)lffClo "l'.\ItIiLLofi l)li CrI)l]'l Ils"
(lon¡l ' Sril¡no+ -{ Piso'l
ErcuchN¡v¿Jdel l,erú. : Jr)rgcl,lóz J¡cqucsC(]ossc t1 \q r r cn 'i lI str u ( l ü ftr l
^rqs
DEcoNcnEToarlM^Do
v olse¡onE EotFlcAcloNÉs
lt3
82 Antonio Bletco ltlas.o esrnrrcrunoc¡or'l

DDI T;ICIO DEI, I1OSPIT-AI- MARIA A UXI LIADO ItA


(SAN.IUAN DE MI RAI;LORES)
( Só tu tu¡,
t 7 ¡ti srts)

¡ll f'hIts¡rr)ic¡)r{)o\rnrrlurill l¿s si-rricnlcsci¡rilclcrí\licr\:

l-a fi:uÍr irüi(r¡ urrf¡i\odc L¡rr)dclr)sblr4ucsfrinciF lcs(rr dcl(1nL


'¡res)
iunn)dc odillürcr(nrsqucc(nrfi)nn¡rt cl llospi¡¡1lu:'rí¡ Auxili¡d()r¡.

L¡ cstruclürircs r¡I nlixlodclór(ic(x y placastcniéndosccunx)clcnrcntt


's
dr rigidcz h lcrrl l;rsthcirsubic¡d¡scn k)scjcsI y 8.csc{lcn¡\
pr rcip.tics
y.lscensorcs,y liN trar6\crs..r1cs dc loscjcsL^y L).

2) l.:L\(¡,lunÍ¡:r\sL tcrillrnr¡crr t.' ,t"cc,n,rr


c,,rr",lr.l,,qu( l,,sFirt¡('^
ticflc|l rri¡rrnNcxcri(rcsdcSrl(s.dcluz.
¡ri0ciplLlcs (l(rr|o k
Io pcnl|irír ()lunrn ^rquilccturir
dc lccci(innr¡ryorcn lus Fin¡cfus fiso\ sc r¡sl'
concrclos =
de t c 2li0 Kg/cnf cn el sól.üro y fru¡rcr piso
I
Li$ pl¿crsfucrontixl¿sdc 25 cr¡rs.dc cspcsor.

dc ?5cnrs.espesorirnanao¡tios c.r,tr,'uos
3) Lrrsl¡)Msluer(nr11¡-ccnrdos
dc 6 m(s-dc luz.

.1) L¿svig¡s prirrcipirlcsfucroo dc 40x70 cnrs.y liN r¡u$vcrs:cs dc


)s ¡ 7t)cn,(
I
5) L¡ clrrucluri,l{fsrc crlilrlji,cslruysinril¡rirli. ¡r'ncsJljl lh'snil¡ldcl.
(-Ínccr quctilrnhiórr
cs dc 7 ¡isr\.,,I Un\ú|.!r¡L'.
Allrcdott¡¡crll
Nóese h unión de k viga dcl cjc 2 conI¡ placadc losasccrr)res.Lo &!93! EnriqucG.rfrido L.
hubierasido considcr¿¡run -9!qBqE_gE_h_DB¡, cl cu¡l no er¿ ftn i-
lido por rcqucrinieotos
a¡quileclónicos.

prfctic¿ucnlcun apoyoarticüladocn
En el diselode la vila sccoosidcrú
estazonayen eldiscñodclaplacase cstudiócl cfcclolocaldc la ci¡rg¡l HOSPI,IAI, "IVfARIA AUXfI,TADORA" (SáNJU¿NdC MiTSflOTts)
(Set({'r l) - Sótáno + 7 Pisos)
ll4 ARr'raDo E5
Aútoti' 1 ah.0 ltt4tu' Esr RucruF^cloN Y oLsÉÑoLrEt olFrc^cloNEs DEcor'lcRElo

EDI I¡I CI O I NM TJEI] LES M ERCURIO


fl! !t! (H O'' RAN CO I ND U S7'III AL. M I RAFLORES)
8t: a3:
( I -1 ¡titts)
iri
¡ i'.
i¡i Ll fknrcir¡rritnl,r o\lnr.lur¡l lieD! l¡s sigrrierrlcsc¡tuclcríslrctts:
hi
3Pr r t 3 l) Lrtdinc¡lilÍ !¡))lrcl¡{h ltnc corn{)crmctcríslic¡ nr'L\irnporlrürlc la lur
+, dcrpa¡,)
dc¡::ir,ciLorrs dcl:rnrrs ¡ILLS 'gllll':il'lllljl:.l",ll
ri! 5;¡
::! . l" .,I.-tv ,r,rLl.ñ
Irh l(. r' Ih1t:,|f ' ' n"r 'lilrl!¡J]j-llL'!!l:l-Lr "'l
^
{lc oc¡1llc

conuna
y la! esc¡lcr¿N
t:¡r h piúc Nstcrn¡r sc licnc cl htül¡lcl|.\ccnsorcs
cslrüctutr¡tdos¡darrh prnrcrf'¡l'

2) urra!5ir !l!ry!(!]. cnidos)di'eccl()lrcs


l,r¡r¡I¡ l.'s¡ dc lJ\ pis(rs\c c(trtsidcrú
'"rn''.,'.",,,'"' .,"1,,, ¿" iffi*'' u"É¡c¡sll-iis
"'.1,,,',niu¡r"
I dc
un cro.rci;urlitnlo lJ5c¡¡s

¡:¡n luccstrrlnor(ilotcs
f::slfti¡o dc k)\¡ cr la nriis:tLlccu¡d:r
extcrioflncnlccl
l) L,'s licrrlcsdc llJseics ,\. I ) Dcr¡n l¿chadÁ'sitr¡do
elcjcóertl
cdiñcir)rcübierli) c(nr vidri(^ crr t(xh su¿ltura;sincnrb¡tgo
ccÍ¡do f\)rscrur lÍ¡rilc dc lrlf)icü¡] Lstc hial$ rro c''1co0lenientcpor
la tLrrsiiinquc Ndrírr Pí 'ducirscal l¡n¡á clcdrrumicn(o litlcr¿lun muro
,!- risrdr'.La iolucrar a<lr¡rrr[lrfüe nrdcpcndi?,qr el l!!b¡q!qdel cje6 con
Lsqucnra iuoltrsco11,s cxtrcr¡n)s lrter:rlcs y en la Pi|flcsrrptnor'

J ) I -osnr:clcosdc pl¡crsdc hs 1csqüir¡scrao us¿tdos contohañosd(ponien


do dc L¡nrpuertl.urr:r vc¡rhr¡r lcquciitt y l¡rs ductose¡ el csf'acioque
qucd.tb{librt alcoslldo dc l¡ inlcrscccÚo dc vtg¿s-
li|.s

ediñcio
-E_;d 5) Ill cdificio rcrrlt(i c('n una dcnsidadde rciücrzosüperiortt un
/\_-/\-'\-- ,l=^ prin(ip¡lmcrrtcFn cl rcnrc'/o dc hs cüatro nuc¡cos
\y (y (9 9(y (y cL'ovcnci(ro¿tl.

IÍOSPIT^L <NIARIA AUXILIAfX)RA, íSanJu¿n de Mir¡florcs)


(ScctorD -Sritano+Tpisos)
* ttt^-t^"t^*
OrSEÑoD€ EDIFIC^C|oNES
Aitonio Bldn.o ltktsco -FqTFUCTTJRACÚÑY

:
:

¡iDTfICI0 C(}NII'RCIAI- "INNIUERI,T]S It']RCURIO'


EDIFICTO COMDRCIAL (INMIJEBLES MERCURIO, (Ilol llat¡(, lú(lurr¡al de Ilir¿tlorts - stit¡nit + 7 p¡sos)
(Hoy B¡nco Industrial d€ Miraflor€s - Sót¿no+ 7 pi$s) I .qü.ntr llrtructuril
Arqs : l-a¡¡añaga- Mcmcho
l

ABMAOO lt9 I
88 A ¿riú ltlarco l osco ESÍFTICTUF^CrcN Y D6EÑO D€ EOIFIC^CIONES DI' CO¡¡CF1ETO

EDI FI CIO ALVAREZ CAI.DERON


(PROPIEDAD ING. LUIS MAJLAF)
\z )
T 9?
(6 Pisos)

Ill ph |ltüunicn(¡)cslructural
ticncl¿ss¡Suicolcs
crr¡Élarílicirs:

l) lidificio dcslin do a viviendiNcon uoircsúuctumlípi(a dc f¡idi.r)s y


llir¡rs.

lir lndirccciónloosiludnr¡l¡osclcnlc¡tusprincipalcssoo lasplícirsdc los


cics I y .1, y en k dirccciórr las
tr¡osvcrs¿l nlacis ssc lcft, ¿L\c€rr$ry
de
l¡sdc l(x cjesC y ll.

2) Dadalas luc.cscxistcntcsc¡rr.ccolurnmssc tccl|í' conün aligcradodc


20c rs. dc cspcsü,pcro c¿ubi¡ntjo su scntidosceúrrlir luz rniiscoda =

1) Ltuscolunül.lsl¡c.on dc 30xó0 y 25xóO si cl-cdu¿rrcdu..ci(trde


scrción c {ltur¡ y dispucs¡¡s¡ieu n¿-s
concl pr.¡ltc ü la düc(rnio Y-Y,
y olrascn X-X.

Llts vigas fuernr de 30 x 60 y 25 x alo t c no sc iodicr en l¿ frlanladc


la ñgüra.

EDIIICI0 "ALvARItZ CALDeRoN"


(6 Pisc)

Propied¡dLuis M:Úlüf
Y DlsEÑO OE EDIF¡CACIONES OE CCNCRETO AFMADO
91
ESTFUCÍI]RACIO¡I
q) A"tonio nba.o lLtrco

I ? EDI F I CIO PROTURESA(GREMCO)


(l li pkos)

cilr¡ctcrisllc¿Ls:
l:l pl¡rlc¡nri|c nlocstruclur:Lllicnc hs sisUie0lcs

l) l:Jili(rcnh dcsliu¡d:r a vilicnd¡ coo uru fonn¡ crlpl¡oh{lilcrcrrtcah


dc cttillciosrrís co lcncion¡¡es
tc conpl¡rc¡rs
ctrlu sccslructunlbllsil]¿nrcrr
t)xrl¡ l¡ csttcllczc tr dirccciórr
rs ínrr
tc¡r pcq0cú$ P¿Ú¡rvctrtikrcnio
qucctr cl elso dc lt)s cxtrcur¡ 'tbcruriLs
cn los t)¡ños.
qucforni¡bim
sc tcníi li|sPllc:$ tr:ülsvcrs¡úcs
longilü¡li¡rlll
ll l¡ dircccióD
y l¿ c¡ja de y
¿Lsce¡$orescsc¡¡icra
colümln¡so pl¡rcasen toftr¡ ilc l,
er¿rrde
2) l-¡'-sbs¡'s fucroD¡ligcrirüs dc 25 cms.dc cs0rsory¡ quel¿sluccs
ó y 6.50co ro nráxrmo

dosv¡gxsprtrrcipalcs
l¿tcr¡lcssc licrr€rr qucrccit'coltr
l) I l:'cirr hs €rlrcor¡)s
v ticncrtlx rrrry.r lu¿ C' ro hr¡qu¡t(türu luf\nrril¡'rc
u.,í,'¡',1,'.pl'c*.¿,tcrc¡'lc\.urr¡rJcl0x2lncrrroJ¡r\udlurxvl'ituu(rtn
t,'ngirurtv:Úil|trtcsc-rrintospis¡rs'ratartdodc disniiouirlaluz dc la Yigll

A prdir dcllisf) scxb l:¡sdosplac.Nlicncn2 ntts delo gitüdylaviga¡enc


u¡ratu¿librc¿eg.l0 mrs.;porcsti r:rzóns€usúu0¿scccióDde40x65cnls'
nricnüiñel rcs¡odc vis¡Ncftrndc25x60cmso 30xfl)cn$-Erohizoque
l¡ rJtur¡.r lo lo ¡lc la vigr dc (65 clns). sc r€düjeraa 205mLs cn
lüg¡r dc los2.10ntls

EDII'ICIO <ALVAREZ CALDERON'


(ó p!'6)

Esqucma
Esructural.
r94 Aatoaio nhaco ltlar¿u AFMAoo
D€ COTTCF¡ETO
Y D|sۄO DE EDIFICACIOI'IES

EDIT-ICIO DE VIVIENDA EN VALLE HERMOSO


(PRAGMAS.A.)
i-.L-l
1
(4 pisos) !

El ph lcir¡niont¡)cstructuraltic||e l¡ls sigüic|rlcsclr.rctcrísticas:

I) Ilsh ed¡lic¡rcióndc 4 pis¡)sf'ocdcrcnrcscrrtár€l ü.s¡)típic'odccdiñcaci('[cs


dondcsc cDnrbiü clcn¡cntosdc cf)ncretoar¡mdo y albol'lilcrÍL
T' m I
Dn I¡ dircccnh hrg¡tudio¡l sc cülhba coo ¡nurix ccniulñ en los lit|(lcrus i
del lefreno, ricr¡tr¡Ls
en la dir€cciónú¡ svcrsalno sc tenAomücl¡osn¡uftx
por no ex¡súrés(oseo el 0rimer piso.

ffi iilii
l'i'rr logÉr rigt{te¿lat€r¿t efl l¡ dircccór F¿nsvcrs.dy oo sobrces-
l@E a lo5 ¡)c1J6¡¡lürosde ¡lt,tuiilería del frrlncr fris{r,se co¡Bidcnron
.(! dos Dl¡rüLsde coflcrclo ¡r¡Iádo. üoa cn l¡ caja dcl a-s&:t¡s¡ryorn|c ct

M
cjc D, adcnúsdc buscárcolufirn¡scüt pcraltceo cstndirec:cióo.

2) Los aiigcmdosfueror de 20 cms.dc cspesor,rcniéo&)scun po(¡ ¡justado


cste ocraltc sólocn cl crso del priio D-C cn(rccjcs 2 y l. ládirección dct
ieclHdose varió scgú[ l¡¡sdifeÉÍes lüccs y ?¡nrs existefltes.
ffi
f'l- ¡
t!
I i¡ "
t-t-l - i fr
r'---11 fit
ffi tl-l

(PRAGMA S'A')
EDIFICIO DE VIVItrNDA EN VAI,LE HERMOSO
(4 P¡sos)
Arq . RiciÜitoMrnin ilc Ross¡
I
9Á Attütit' lthnu Itl.^c0

DETALLESDELREFUERZO

GANCHOESTANDAR
pucrt doblarsc tonn¡rrdo
tas baÍ¡s & rcfucrzo co su lenrioación los
gatr'ltos se unifonnizar y cunrpten
lanclñs drcalivursosripo$ sr csros (ver figur¡v-t):
gí$clros
* ¿cn.¡ninan cstturd¿J
lüi'"t"'i""
lo nz¡td inales:
Dn banas -"i"-*
mí)!!!4 d( 4 !c'c\ cl J¡5n¡cüo
a thhrr.z dc lSnP nú\ cxtensión
rnyor lr0:
dc l¡ h¡n¡rt4dblprro s'(nrprc 'irr)s
dc 12 veccs cl dilu cuo
a Doblcz tlc 90" ln'N cxtcrrstonmíni$¡
dc la b ía (l2db).
hr estríbos:
dnima de 1!-1999! el dituncuo
a Dohlcz d! 135" ¡llás c)(Ensiófl
¿c l¡ ba¡ra(lodJ

. Fr clcmcrrtosouc rro qO" Jg:isliJr aqci')nrs sfsmiq-s


-lÑ¡ ó ll5' rrr¡rscr(l€n\rÓn-i::-:'If: ur u
Ininrma
*t*in gamltn" dc
;cces el d'ámcÚo'le l¡ bana {6'lb)

PARA
DIAMETRO MINIMO DE DOBIADO
D,BIESESENSENEML
6o-*iios ut ¿.NDARY
EDIFICIO Dlt VNIITNDA EN YAt,LIt T|RIIOS()fl'lr,t r iIr 5.^-i
( l lli.' F ) ero mini ro de dobiez !E4dq-q-!!q¡
I \!r' ¡ ,' " :l
ti s q r¡.n r.i
En barras longiludinalcs' cl diá
Anaonio lthnco Nasco Y DlsIiÑO DE EDIF]CACIONIESDE CONCRETOARMATX)

'LOCACIONDELREFAERZO
aBar rasd€O3/8"¡ol" 6 veces el difnctro
Paft cl cn$ dc y!!:$ tr scpración librc cnlrc bafts Par¿rlchsqgll]jlglpl
dc la ba¡r¡ (6{-lb)-
debcráser rl<x o:iÑl! quc:
dcó I l/8" ¡r, I 3/8"
t B¿rras 8 vcccsel dilmetro a IrldiluDcúodc h b¡í¡.
de la barra(8dd.
a I.3 vcccscl Lurú¡lomixino dcl rgrc-! logrucso.
Dn cl c¡so de cslritns, el difmcúo nú0i¡node doblcz Írcdido a la
intcriordcIa ba¡rqjg4ii 4 2.5cnrs.

a Est¡ibosdeO 3/8"a ó 5/8" 4 vecesel dituncro Si sc luvicn-2-li!.!i!19:!A dc rclucf7-op¡r.ielo' lils büra! dc lasc'¡P¿rsst¡-
dc h ba¡ra(4dJ. periorcsdcbcrfu cok)carscdirccti lrc te cnciflr¡ dc iiLsbür¡s ilfc¡ioros' con
ün¡rscpar¿ción librccnúcc¡pasdc 2.5cms
a Lstribosdeo 3/4"y ¡nayores 6 vclcs cl d¡fnrctro
de la bar¡a(axl - Eo cl casodc clr!!ryls, l¡ scp¡¡aciónlibrc cntrc brmas l¡rngitudin¿lcs
dcb.ril scr flúYor o rsunl quc:

dc la t¡"trrir'
a 1.5vcccscl diír¡nctro

'"I
g'ucso'
a I .J vcctscl tu¡ai¡o máxnnodcl agrcgado

{+P¡¡.... ¡ l/ 8 ¡ I l/ 8
l-'r n'urosy l,!rtl\ ((¡n (rc(lrxrrr üt Iu\¡L\ncrvrJls).1¡slt:ÚirciÓodcl rc_
fucr¿oprirrcipalporflcxnir¡seránrcnoroigu¿lr 3 vcccsel ospcsord€lnruro
EN BARRASLONGI¡¡JD¡NALES o losa, sin crccdor dc ''l5ctlls; P:ú¡¡las los¡s cl rcluc¡¿l)por conÚaccttln
y tc¡nncratuftdeherácokrarsc a unirscpa¡aci6o menoro iguxl a 5 veccs
)
cl e\¡xsor, sir tixccJcrdcJlün\
¿r+

RECT]BRIMIENTOSPARA EL REFUERZO
En to¡io elcmcntoestructumldcbe proporcionrsc un recÚbtlmientoníninro
:l las baras dcl refucr¿ocoo cl fin de protcgerlodcl medioanbientg-

Paraqlncrcto vaciadoen sitio sc tendrá:


i:xr'ucnr)a {¡
o concfclo vatüdo con(r3 cl l!!!¿ y pcmrancntcmcrrLe
GanchosLstánd.r y Doblcces. 7 on
¡igura V-l coll lsur Jc nru
o cn conl¡r|tto
I

I
100 l0t
Attorio ltlanco Bhs.o rsft úTIIR^(1¡)N Y ot\lir)l)
)

a Cor¡crclo cn co¡rtirctocon cl !!iqb dcspuésdc lübcr sido dcs¿rcokda,


o oxpucstoal !r t9!!Iq¡!!!q:
DETALLI]S PAIIA REI;T]ERZO LONGITUDINAL
DD COLUMNAS
l) r hrúr¡dc O 5/8" y Inc¡orcs de scccr(nr
l-:|s h. ra\ h'rr:ilu(li¡)llcsqüt lens¡n quc Llohll|rscFr' c;rmbit)
dc Lr úturtn¡r, (tcberri|llclrcr un¡ E!!t!r!gs dc I c 6 conli
P¡r¿ b¡¡fr¡ dc O 3/.1"y nry()rcs 5 ct¡r. r¡ lrl conrrrsc n¡ucsrrir
nun'üohtcgoc(n)l¡ dnc(cnin dcl Egdc h c(rlu'
a Corrcrclo
no¡xf,ücstoal i tcr¡rnLriüoni c|| coo(acto
ü)r cl sueb: crr lrrtigüft V-2r
l¡lcrl
Il lu 7¡nl.| dc cnntbntdc succi(indchcú Pr)Jxrci(nlÚsc$¡)rlc
2rrn. pronnr sifcn¡rr dc ctr
¡rdctütdonor r|lrdio dc c\rrihoso csnirllcs o p(Í cl
trcpi\). llls¡)¡nlc lirlcr¡l llchrrli rcsis(irl 5 vcccselvtrk)rde lll conr¡)rrenlc
Vig¿sy colunürns
(nrc¡lido¡i csEibo) qLrctrirhqr
hor¡z¡nurlrlc l¡ lirer/rrrr('i¡rrrlrlenl¡ brrr¡ir¡cl¡l:|ü \ul( 'rricndo
I-aun¡Hsplc-q¡{hsy cíLsc¡ttus l su ntiixintrc¡P:rcidtd
2crn.
(lu¡ndo cl dcvrlincanricrtlo vcricul dc l:rs cLnnsde c'ohrnn¡:lssctr !]jlJllf
(tu 7 5 (r' ,\ . lxl quc r hr lr nJ. ¡ ¡ r 'l'r hl r r \ ' lr \ hr n r ' L'Í r r ' '( ir Ji( r 'r'r ¡ l'^
¡ir¡ rh(isfcrr coír,siv¡ o cn co¡dicioncsscvcr¡sdcoxrx)sici¡;ndctl. ¡un¡cn, ; r ( {r f l r ( lu 1/ r ' l r r 'r r r r Jr r "l
¡" ,,;i ,' .u'r , . i, u. . ( \ r . , \ h: dr r \ " u Flr t iú
dc p(,tccci(iry trnnxrco coDsi¡lcraci(h
t¡rÍjch c:rnti&rd la ilcnsidxdy t¡no dc li' colunnrxsunl-rn'r(Vcr lrgur¡rV 2h)
por,sid¡ú dcl concrcli),o disponcrdc otr¿!protcccioncs I}r crs{rdc ricsso
con1¡ü'odcjEE!) debc..tuaünrcnrrrJc¡osrccubrinicoros

I}).¡x¡¡r clcrrenlo so$rcri{l(' r flcxirin o flcxoconprcsión,intcrcsrni prra


cl disc¡io l¡r dist¡ncir cxisrc lc cnrrc cl ccnlrodc Snvcd¡d dct rct¡cí_o
y cl cxtrcnn)dc h cn¡a coürprimida
tftrcciofli¡do (dist¡nci;r"it"), pücscl
Inome¡rto¿plicadodcbcÍi cqu¡libr.ú.a con utr momcnk, rcsisrcnlci¡fcrior
gcDcr¡dopor Lls lucr¿Ls dc ú¡cci(h y comprcsiút y su br.y-odc pitt:url.
Dc csto sc d€düccque los rccubrimieúos qucsccxigco cfl lft cstE--¡tica-
cioocs rlc hs proyccloscslnretur{l{:sno sólo sirvcn f'rua cu¡ plir cr)tr uoa
ndccu.Íla pÍi)lccción dcl rcfucrZ), sixr qüc dcñnen hs distánci¡s cfoctiv:rs
quese rc¡liz¡ cl cÍllculoestructüral.
co|| l¿Ls

REFUERZOPORCONTRACCTON
Y :TEMPERATURA
En cl Capfulo Vlll dc Disc¡¡o¡rr Ftxión sc iodic¡n tos rcqucrinicnlos
dc rcfucrzo por contaccirh y toDrpcñrrurá,
c corúuutocoo lo csfxrific¡do
coúlorcfucrzo mí¡rimocn llcxi(il. cn zoo¿s
I)ctallcdcl relücr¿odc columl)as
dc c.ünbiodc sccctún
Iri¡lü'a v ' 2
DE CONCRI]IO AÍN{AIX) 101
A n¡ott i' It Id ttc o llltltco FSIRUCI UIrAOOI¡ f DISEiO DE EDI¡ICACrcNES

l.os unn¡rirrrcsdc l:a hj'mls lur¡S


il dc colurrr¿\ scÍrriin nrrltÍ1rtc E S TR II] O S:
-.1-
4t u,"r,. ¿-"*u ¡" h¡ 2/l cr:nrr¡rlciJc 'r¡l¡r¡rtcs dchcn €slar coDfir ltls
h rtru¡ú dcl .:lcnr nrúLrt.onr.' vi:rar Í) 'l-odns ltts brfirs k{rg¡ludirulcs dc column¡s
--
cn el siguicntccapfñl-
l¡or eslribrts cc¡ridos
b) ljll colu n|as sc uvÍÍo cstritx)sdc ¿Il'conÚ ¡nílinlo ¡¡r¡.elc¡so
ll¿stllo l"; Pafftel c¡so dc b:fias longrtr_-
dc b¡mx-s¡()ngi(udirrir¡cs
como
di es dc dií¡Dclri)s mayores se Üs¡rán csribos dc O-!2"
DETALLES PARA REFUERZO TRANSVERSAL
DE COLUMNAS Y VIGAS .l É-r ürtrc eslribosdcbefti se¡el metrordc'
"SS!g!l:]]!!r.Iq.!.Éi¡il]19.l¡ bría loogitudin¡l'
a l6 vcccscl dilutrct-rode
lll rcfucrzo a lsvcrsrl dcbcrácu¡¡¡0lircon k)s r€querimcntosdc discño a l¡ rrcnordiNcr)sión dc la coluÜnla
fx)f j-!9l4!_g¡4:!.!!__y_ju , dcb¡cndo adc¡ná\ cun¡plir coo lo
i¡rdic¡doacontinü¡ci¡Jo: a 30c s.
parau'n
LN LS¡IfáLI'S: Iln h fieurav-3 s€ ¡nu€sr¡ el cspaciünicrtonrlLrir¡lode csúibos
que dcbe cunrplr con
colunrni ¡n¿icltn¡osch zonn dc conftn¡nlicoto (lorrote'
x
dcl Capítulo de Discñopor
a) Los espir. cs consistcn err hlm|s cortinu:N. espaciád¿sunifoñnc- tle rcf,rcootft svcrs¿ü
t,ri rerluisitos
ntcntc corun djú!SS9_!f¡fj¡f9J&__18". tll cspr¡:io lihrc cntrc
cspiftles €s conronrínimodc 2.5cms.y conr()nlüi¡no dc 7.5cl|ts.

b) I]l ¡rncl:Ücdc¡ rcluerzoc c\f¡Írl sc hará aumcnlt¡ndo


1.5 vuclt s
dc la h¡fi¡ cn c¡d¡ cxúcrro.

c) Dl rcfucrzo en espiral se enpxlnará fxx ir¡sl¡pc cor um_!qtg!!.U!L


¡rínina de 48 ü..

Ill rc{ucr¿oc0 cspúal dcbcrácxrcndcrsede,sdcla nárlc suft)rior dc


¡¡ z¡patii L' losa cn cu¡ quier rivel, h¡Lslala allur¡ dcl rcfucrro
horizon¿ mÍs b4odel elc enl{)supor.do.

SrcÍr¡¡( J(ñr¡ir c¡'1,'ur¡* eshhx r¡r cnci¡n dc h kmrinircron


d€l espir¿lh¿sürla p¿rteirferior de la losa o áb¡co.

0 En columnascon capilclcs,c¡ rclucr¿o clr espirul secxtcndcrálusta


el nivcl cn c¡ cual el diámctroo ancllo del c.{ritcl es cl doblc dc la

c) El refuctzo cn espir¡i será sujehdo finnc¡ncntc en sü lugá¡ y Separaciónmáximade esúibos.


verticalesp¿rama¡tcncr ¡¡ alinsrción.
se usarln esp¿ciado¡es FiguraV'3
Antúi¡r ltktua' lllatu)

d) l-{x c(rihos dcbc') disBflrrse (ic rrl li'nn¡ qllc c¡d¡ h¡rr Ln-rirí-
drnr dc usqurr tcn:a rl¡¡yo l¡lcr¡l Fol'otun,¡r:rdop(¡r cl (,(f)lc¿dc
nn c \rri b o c (' I u ¡:i re ü k ) c r¡rn trcl Ji donrcrr¡ro i l url ¡ l :i 5. ) ri n-
Su ¡r !:g! ilrbc c sl¡r rcpirrld;¡ n ús del5ons. librc\ {en cirdir¡irdoa
lo h rg o (l c l c s l ri h , d $ d r h h x¡r quc csl ú l ,rl (r:l l nrenl c\({rúl ¡J¡
( V c r l i g u r¡rV -l )

dc rl hl ¡i i l cri i rcn)l t Í¡:rLl \' /\ ({s


ljtr $ l n ¡e l u rrs r In u e )stl tn l i trx es
!cncú rn rürhrs d ¡r.cci(nrrs anlc acci,)ncs¡rlcí¡lcs o\titlr{h frifl.itrl-
nro'{c ¡r(r ll)s nuÍ('s. sc t'{xlfti ullrr cslrih\ ilc r) l/.1 (tr l¿\ ANCLAJES Y EMPALMES
L,' l u n tn r\ ri s h (l ¡rs c u )rr ¡rro ,{ dnnensni rn,' cr(cd¡ (l (l 5c rs.o
Lr I\ (.!rl i , u r¡i (rh \ (l ( I^ !,,u,,¡ J( ¡l l ' .üri l J¡i r
ADHDRENCIA
Ih colunr¡ls cLryashltnrN 1(nr-!irudilldos
csrón dr.frucsrx. ¡ l,) liúSo
dc unr cncL¡Dlcrencir,s0 fLrcdroe¡rlplcrrerrihr drcu¡rrcs. co¡rbirr¿rdo (coocrcLoy ñcro)
lll concrcto $t)adi' er sndo conx) nrllcrial
y r : r ( ( ir 1nqucs( n( \ 'r r l¡ cn
n,,r" f t , . . 'lu( r / " 'h . "r r r T! f i'ir ¡
r ( ( r r ' \ 'r u'li'f r 'L\
i " . ui" '.,r,'r . 1", '"'t , " ( 'r r 'r ( r r r r l'i" I r J: iLiur hr r r LLl
i ' " ', '.. u"'
rcnlc tlluczos dc cont-
tr:rci rr,cs taunqut lttrnb¡Úr| rcsisto '(nlvrniürlc
ll|\ cortrprcsl(nres
fcsiún) t elconcrclo sofo(r
cs leccstrio que csÚn
I'iú:r (¡uc cl concrclo y cl ¡ccr¡ tr¡hlicu en conlunto
i'ii','"'"'," t',¡* sii adiclurn(irr sc lc dc¡xnlioa ¡dhercnci¡
"-,-
¡ quc c\flr(nr lr irül'L
Se !.¡¡rsidera qoo cx¡sLcn r./,,n(\ turrJ:un(rrIJlc'
rc!t!Ú cotre cl concfcto y cl

I)rsnosicnhdc loscfiibos {n la !rtru cl jrccri' y cl (.r'nLrc(L)(Adl|¡J


a Adhc\ión dc oaturalc,/ir gllli!.l.!.I!i.r
seccuindc co¡um¡rlt. fc¡lciatrfopii crttcdic¡la).
I,i,i"ruv-¿ dc ilccro y el concrcti), quc se dcs¡rrolla
a l:lss¡O eorrcl¡rs bárrll\
a dcsli¿r liN frirnerns
I r l rc l ftfl o (l c r()n rp rc \i (l nr¡l v i s rs dcbL con¡ntl i \c r( .sri h¡s quc
qt¡€
l. n ::r¡rl o \n ri \rk ' s ¡tq U rs j l r^ ,i J l i]l ¡ño y cspl l ci i ür
i cnl i) i rdi caJosp 1r a dc lascoffüqacifl)cs dc lils bar¡s conlt¡ el concrco
(tiIrrr'¡s. () bifl con un¡ r'i¡l1l clcc¡rL,soldiün (lc uI rirúr rlu¡vtJcotc.

l\,r lo c\ou(\l,.liaJlrcrcrr(¡¡¡cnr!\cnla urr¡fucr¿t¡ lÚ l go del Pcr¡mcÚo


(icr|.l lorr!iluJ P'Úirl""lcr 'lcs'ltroliff
¿rLe.,b.,i¡s. y .crli rrc('c':üiou¡r'r
rrüal r Innrrrrrrrx quctr¡r'lc\cru:Fnrilrdit[r In h¡r¡r
J"., ru.rr c'itr."'1"
de dcs¿rrd¡1" o anrl¡¡c'
¡lcrelu(r¿o. cn.rlorr:jrrüJ 'c l( lliürrrl"nBilud
^
106 Artorio Btareo Bhtco i*¡hii¡urrcro¡¡ v rxnlo¡eDDl¡Icac¡oNDs DncovcRETo Do 107
^Rrr

ANCIA,TE DE BARRAS CORRAGADAS


ldb= 0.06 | c
SOMETII'AS A W l¿¡ = 0-ü16
^É:ÍYJ'l/
dt fY
') En prucbashechas€n li Uoiveñdad dc Texasscdeiemioó queel valü tím¡te Do dc Ah esef árci de la tníri y dh sü di¿¡rrcúo.
) de ta adhereociaesá cornfxendidocnre 2OJF; y 23.8 c¡p¡e,sadoen
Kgcm. lXTurlicrdo dLlcas¡),sc ohtcndr¡ih kmgituddc dcs:mollold mulliplili¡ndo
)
lr l(¡|gitud de d{:rañtllo hí\ic¡ lx,r urx)dc los siSuicr¡tcsf¡rclúcs:
S¡ dividi¡noccnrroet pcfímeüode 16 ba;¿s ierdrcmos:
Prrir t ¡mlc horizrmtálesquc tcr¡gtu hljo cll¡B
c /q ó t\=? .3 r ' if.c /q
F "=4 .3 9 r,r ..... -...|'l
de J0c|rs-dc lontfclo frcs(\)..-.......-
¡ü¡'¡s

) flabiéldGc consideradofrú scguridnd el 85% dcl valü mínimo obrenido P¡tr¡ casirs& rcflrbrimientosma) |rcs a 7 5 cnls
seeúorcntracl siguicn@valo. pef¡ el E!Egq44&@qE: y sclx¡rácÚnde b:|'¡'asmayúcs dc 15cn¡s. ..-.--- 0-8
)
) c /4 Ge/cm1
t¡,=5.35.,1f' niBún caso la loog¡ud dc de's¡tffollold dcbcrá s€r memr de
) Pa¡a ob(erer la longitudde d€sarrotlo dcl reftrcrzq igualarnGta f¡¡erzarc-
) sispnte por ¿dlrc¡cnciae¡ esa longiM coo h fuc¡-¿am¡¡¡¡na quc El requcrinicnkr dc ¡n{rltinlic:¡r fj()r I 'l k}s anclajcsde büffassupeturcs' sc
I¡|ede
aplicarse€tr l¡ bera: dcbe ¡l rcc(mü:iüicnto quc el concrclt) dc l¡ zona supcrior de un¡l viga
cs Cc mcftr cdidúI, nu|Jlticnc m¡ryorcaolidtd de igü¡ y finos disminuyendo
a Fücrzafná¡itru en la hÉfr¡ Tu = As fy la ¡dhcrürctu Por dr() IKlo, l¡ crn¡dicióndc rcducir l¡ longitud dc arclije
mülriplic:üxlo fxx cl factor0.8, cs&bidi¡ al rcconüimienbque en bs cásos
a Rrcr¿ares¡s@nre
por adhemcia Tu = F, odx¡ ('b) dc losfi¿rrosscpr¡rdlosun mftlinx¡dc 15c sy/o cü¡ r*ubrimientos mayores
) dc 7.5c|D.s,16 condicioocs& ¡dlErcr{i¡ ¡ncjüan €n rclacióoa espaci¡mi€n-
Igualandoambqsexprcsid¡essc otraietrela siguicnte€q¡acióo: t(\ r¡¡¿ooñsq|l€ rion106usualcs.
-t'
As fi = (5.J5 \i c / dd (td) (¡r db)
.)
) de dondese obüene: ANCIA,IE DE BARRASCORRAGADAS
) A CAM!&ESION
SOMETIDAS
ld= 0.0594
AEfyl{ f' c = 0.0óAsfy./.Jf'c
l-a loogitud de (k.sáfiollo l,$ en cms. deberf scr la Írayor de las
) Qüe h¡ sllo totr¡ádaporel ACI y Ia Noma peri¡ara oonio vercmosen el obtcni&s por lai siSuieÍles€rycsioocs:
páfláfo siguienE:
) lo = 0.08tl¡ fY/'/ r'c
Eo l¡ Ndrna sedcf¡ne@Iuo longitud do desercllo Msica odr la mayorde
las ob@nidaspor tass¡gui€fltcsfómülas: l¡r=01[44fY

)
)
Y DIstIo nEEDlncacloN$ DriL1):tcREroARrlarxt
FrrRriL'ruRActo-_ 109
A ¡onio ltlan.o Blasco

l¿t = 20 cms' ANCIAIE CON GANCHOSESTANDAR


ENTRACCION
Dn lafigur¡Vl-l se presenlaun¡ t¡bl¡ con las lo gi¡ude'\de anclájepam l¡¡fn l s büÍü\ de rcfüerzoquc tenninenc g¡¡chosestlnd¡r'la loflgir¡d
dc dcsafirllo cn tr¡c!-ióD (l,ls), mcdirlr desdeh sccciórrcrílic¡ hftltl el
fieffos e r¿cción y en corrpresióndc b:rr¿s de difcrcntcsdiÍncros.
(ver
hxdc €xlcrir)rdel doblc¿ ligurxV I - 2), serál¡ mayordc iiis siguientes
cxprcsim€s:

175 lo I¿s= 318d¡/1t- c


210 l0 22
*3 3 /8" 0.71 2t() 3f) 20 t¡¡ = 8
150 l0 2u 'lt'
l ?5 l2 l¿e= 15ons'
2to 32
It2 t.7) 2AO )2 26
t50 12 P¡n| los a claj€s en a\)mnrcsiúl\oo,,sereconoceel aü)ne de los gÜrcl|os'
tt5 4t fiu¡tióndos!us¡r éstos,tcro nuntciiedo unúrclÍjecoola longitüdrequcrida
2to 40 37
#5 5 /E 2.m 2ll0 37 Pafatuff¡s rec|.1s.
150 2t)
a-urrdo s¡ruü:rrcl:Úccorrgtürcbonocs ncccs¡riomulliplic¡rrpor l4 l¡lon-
r75 54 en la c¡p¡ superiordc visas d! 30
50 litud rcqueridi dc lix licÍos ubic¿dos
3t4 2.U ?t8
350
'¡8 l9
l5
cI s- o n¡tu de PCn te.

t75 '74 51 LoNc'rur, ltE a\d-^JE coN cANcrlo ( á! )


'||a" 2to 52
8.8? 2rJO 59 45 >r1. ir. ¡u rL! rs/.#
350 56
175 9l 65
210 It9 59
5.10 280 77 5t
150
t75 123 71 R^IJ|O
I r' t' 6.45 2to l2 úl ^|IN\iODLDOul¡Z
280 58
150 87 52
t75 l 5ú 8l
#10 8.19
zto t43
64
280 t24
350 ul 57
175 192 89 EXTANS0N R!{:IA (lzdbl
2lo Ú5 81
it ll 10.{x 280 t52 'to l/!_ l5m.
350 136 ól
tr" 2tcn

Longiludcsde A¡cl¡je
de Fienoseo Traccióny C-olnprcsióo. DeLdlcde GanchoEsLlrdxr
¡igura vI - r Figur¿vI - 2
)l\Tl DIi m\' Rfro ) 1tl
110 AÍto tio ltlai co Il lds¿o f,sTRlrcIuf¡^cloN Y ols r\no Drl tDIll' ^Rr\l^l)r
^cl(

kg/cm2' esla
P:r¡ el cavr dc concrctosde filcror resistcoci¿de 210
EMPALMES EN EL REFAERZO enulrterclo
increfircntarsc
lonsilüddcbcrá
Ilxislc¡¡ difcrcntcs(ifxrsdc enrp.rlnrcsy dcnúodc ell(,shNm ¡ rccoo(rcc
.l Entt]ALntqsl:N
vrcASf Ios,rs:
los cnrpahn€!fx)r lg$]!9, lrt)r sold¡dur:ry n t¡)nccoo l¡iador mcc_¿inico
li$ vigils o losrs'inte'
.:.Iiltl'Ar.t ts t'oxl RAstAll l'AM IARRASSUJItTAS
A TMccr)N: Pirr rxr¡lcrcmp¡kn:lfcn clc$lcnlos flcxiu¡¿ldoscofir)so
¿. ¡,r'r¡'r c'tu.'/". ) Jc acucrdod EgISg!!4Ede b¡nas *.
,.]"tri *"'.,"' ¡,"
"'"ir.
Sc col|si¡lcrrohs siguicrrtcshnrgitudcs¡Jc cmp¿]nrc( lc) co'tx, fü¡rcirin ."',f,i,,"J'i'.'*r,r",l¡¡g¿,ietni¡arrnr.ru'r'l"rrr'r'r'r¡rruc\nrfcor¡(.:rl¡rr.'
bxios
dc la lurgitud dc dcvt.rollt'p.'r¡ br|Jftlssomcriúrs a t¡rcciórr prru o 4¡[¡1dag.-*. ¿-t*tcnrgs v scgúnósta,uhic¡r l¡s zon¡sdc csfuer¿os
|ll€norcsdc 30 d)rs.:
Tifx)A
l-n¡p.rl'uc lc = L0 l¡ flectorcsque scnrucstr¡nerr frfi!üraVI - 3' scob-
Il bsdinsri r|asdcnú)nrcnk)s
Enpalne'lif¡'L l¿=l3l¡ a dc er¡rvcdad ocüÍcn cn los ex-
scrvaqucios noncntos máxirnosdcbido !'rgas
IimÉfnc TiJnC le= 1.7l¿ trcnrüi ccrcanosa los ¿rpoyos (p.|rtc suf)Cri(x)y e cl ceolro dcl ü¡¡ o (FÚle
infcrior).Cuat\toscsup.rf$rwnconbs nl(nncntos dcbidosa !¡!!lq' losmáxiños
Sisc crnp¿l¡naracn zoor ilc esfuerzosb¡jos los l/'l ó nicnosdcl númcrude i* y
ltt*"t.cul¿rn a<icur¡s ¡ucttcocurri¡ qucseprcsenlc¡ áxl¡ros
"" ""**"t "" cn Ia zona inl'rior'
bar¿scn la t¡nrgiluddc lr¿\tupLrcqucridn,seusanicnrp:J¡rrcdfxJA: s¡ sc cll loscxtrc¡nos
i¡rvcrii¡los
enrpr¡r¡nron|lisdc k$ 3/.1lrlncsdcl rcfuczoscc¡lrplci¡ácl cnrF nrctipo R.

Los cmn"rtnrcs :rltosdcbcnevilttrsc.pcrrsitucrxnc-


cn l:Nzonrstlc cstucrir)s
ccsrriohrccdos,scus¡Íi errp¡lt¡clifx)I] cüturlos! cn¡Pttlna ¡a
'trcn(,sdc
¡nikd dc Ins b:rrñrsdcnlrodc lr l(nrg¡trd¡ctluctiú t.trit cl tr¡sl¿pc:cl e¡r-
fJrhnclipo C sc us¿rÍsi sccmp.düüur nrÍsdc l¡mitadde lasb¿r:ls-

cn ln Nonr|acs¡unicolár¡r lnrgituddc cnflrh c p.úabs


Ill crircrioexnrcs¡do
ca\osdc z-on¡\con rcfucrzos¡llt)s y si sc cnll:ún¡ ül¡yor no¡ccllt:Úcde
bff¡¿sdurtro dc unn¡nisrruli)llgiluddc lr¡islllpc-
I' a el c¿$dc yS:!,\ rmrclidxs¡ fucfl¿\ dc sit¡tto l¡r Nonnx n[!!¡-c cnr-
palmrr cn l,)s qt¡9¡!lE_!qL!!!uc$ dc los rr.u os, 0¡üihig!!19!!glglgd!-
ccr cmpdmcsdctrodc um distrürciad ieu¡l :d ocr¿ltcefccúvodc In v¡ga,
nrcdidrdcsdc l¿\ crúasdcrtx)yo ¡lc LlscolurniNo pl¡c¡s quc s¡ cl s({xrio
dc I¿¡s
vig¡s.

suJD lÁs a coMP&EsIoN.


toKTMSIAtE?Aa,¡ BAR/{4S
t E1|II'aLLIES
enconprcsiórscr,irl¡ lon-qilüd
La longitudmíni¡nadc uncnrFrl¡¡ctr¿\¡apado
c comprcsiónld, peroaduúrsdcbcráscrnlayorquc:
dedcsr¡rrollo
CASO DI.]T'UER7,AT)IiGRAVEDAT)
0.{X)7 fy dh y quc 30 cn)s
Attto,tio ILt'tcrJ lJlasco ES'IRUCTURAC¡ONY DISI'¡O DE EDIIICACIO\ES DE C'ONCRL'IO ARI{AIIO t13

Cuá do sc tonc quc enrpllnürrcn viq¡s quc o Ibm¡eflDórlic'o. o en losas


ajllgcgdls(m recittc¡rmonronlos de sismodirecl enlc) se considerará
que los omcnto!náxinos ocurrencI¡ losextrenlos yeDlazona
(supcriores)
ccntñl del ta[¡o (inl¡riorcs).

Segúok'6 critcrios€xpucslos,citdll Ingenierof'odrl sclcccionarIa cl¡rse


dd la zorl¡ dcl empalmey de l^
de errl¡rlmc( I'inoA,l], ('tC) dcpendi€ndo
c tidádde ireroem[j¡l lo €n ünaInism¡lseccióu,

I
CASO I)I' I.'UERZADI' GRAVEDAI' Y SISA'(
VALORES DE ,rt
Dirgr¡masI ípicosdc M(mentosllecores út.-n de Lt4t At úL l,1ÉL
D'|¿dll¡gIr4. ^aEA
Iisura VI - 3

P(r ello, l¡ idea bastanlecomún que hiz,o costumtlreemplJrn:|r hs h¿rÍ¡s


iofcriorcs sobrc bs ¡pt)yos cs crr rcr¡idad cn¡dr, pües s€ está emf,r -
mandoen lug¡rrcsdc cslucr¿osaltos si la v¡ga cn cuc\li('h ticoe oro-
nrenlos de sismoconsidcr¡üles qüehi€iúrlx,siblel¿ inversión.
llmpxlnts Tr¡sl¡p¡dos püa Vigas,Los$ y Aliger¡dos
[o elcrner¡ios
estructur¡¡lcsquc
¡o rbq)rba|¡üromcntüj dc s¡snx],no crisrirá I igur¿VI - 4
problema en emp¡lmar los fienos inltriores sobre los aFlvos, ya que en
est€c¿rsoseeskrá e TDnadc esfüerzosbaj¡:rs(No háy momcütoirferior). En h figuruVt .l st lrru(slrr un JcEtlc de e rpxlme lr|r¡l vig¡s quc
fofmdn ñriico, en cl cual se iodica€mpalmárlos 9!9g-!1!DQd@! en la
Los elenlentui principales que rcsisien l(A esfüer¿oi dc sismo son 106 p.¡f¡cct!@! de la vig¡, donde sc tiene gcneralnentcesfuetzos tnjos, y se
póricos (vigasy colunn.|s.)y los muroso pl&¿s. lbr üm(o, cü¡odo se [¿ie cspecificacnpallnrr los !¿bg!¡QS'!!U¡9-Iqi en una Z9!3-¡!l!gfglg!!a entre
dc cmp:dm¿rcn vi!¡as quc fomrco Dóticos. sc dcb( prevcr di¡gran¿sdc la z.o¡ractntfal y l¡ zonae¡lcm¡rJunlod apoyo
momentosque incluyan máxim6 fU09¡¡Af9!--e!!&d9!Ss e¡r las ctrc¡ri¡¡
dc losanovus.v máIimoJ[rfcrioR'srrl L1¿onrcrnral rl'l |f¿nrt La ri|zón ¡le esú ubic¡[ión piua los e rpalmesde los refÚer/os inferiores
cs el buscaruna z.o t doodc no setenganlos m¿\imos momel|tosdebidoa
t'
ESTRIIC¡JRACION Y DISEJiO Dtr trDII'1'^CIO¡LS IJE CONCf,FJO ARM^I¡) 115
114 A tonio ltldnco lrlosco

qucbscnlpalfires
lln bi$t r cslr)sc¡)tlccpt(rs¡leduci¡rlos en colul¡lnisF)dri¡n
carg¡s de Sraved:d(zorracooú¡l). y a la vez rx) sc t¡Jtgan los máxinx,snro-
cl¡lcül:úsc co pflrrciPn,con|o enrp¡hnes en comprcsi(tn. y¡ qÜelos flerros
nrentosdebidosa c¿rgasdc sisr|ro(zona€x¡remacort i¡tvcrsióndc momcnlos).
bÍsic¿ncrtlc crt¡rrlo ¡
sonrclid{)s dicho cslilcrzo Si¡t l¡ prcscrtciit
cotb¡¡rgo,
l)ara el c.:rsodcl rcfucúo supl]rior,el det¿llcmostr¿dofEfmil€ prácticmelte
dcl lonrcnlo cck)r putdc hrccr quc dc(cmrioados ñcrfosc\tÚosonrchdos
ascgufa¡qucsc csú cmpilm¡ndocn unit /-onadc esfuc./¡ls bajos,ftcfo p¿lftl
y
¡ rr¡cción t¡r rcqucrir
l¿nl,', dc urll|nnyor ldrgitud dc cmlal¡uc'
cl casodel rcl¡crzo infcrior no sc ticnc üt se8urid¡d, ltún cüi¡n'Josc rccurxe
queesunazonaintcnncdi¡.
Í-os curp¡lrrc\ co coluonrassc cfcctúltnconrún¡ncrrlc cn Ia zon¡ ubic'rdir
c¡¡cnn¡dcl n¡rcl dcpiso{!crl¡Su¡lVI-5). Si¡r c'r¡brÚSt}'si sc I'ctrs¡1lL¡c
* EtnDah es e cohtoúas y Dlacas :
cJ(islcunnnr lor cnolidÍldc c\tritusl )rscrronrdcc{'rrl''
l-;Ls columnasson elcnrcnt¡rssornetidosa flcx{xonrprcsión(¡nolncnto n\ís n¿micnld,y quc ¡tlícstin uhicrdosl('s nayorcsImt¡rcnloscnhsc()lutl¡nirl'
(urclu¡r quc rro cs l¡
dchcríar¡r):i idcal J'irrntl¡clurr lt)s cnrpr|)¡cs
y cveri¡u¡lmc¡lc
ctúg¡axialdc comprcsil)o) sonclidosa flex(>traccióo. ^ntr cstfih)sconr)
r¡rl¡) Pof scrut)n ct
¿on:r nrgcstn¡ü¡dtt
tf 'r nÁ)rtcfunr/trn'trdc
El cfectoprincipalcsla conprcsiótry vicocaconnrñad¿rdcl m()nrc¡rk)
flcc-
tor quc se vuclvc i¡np¡rrt¡ e fxr ¡u prcpio valor $soluto o fx r un v¡ or
P(r l(,ruto sc fucdcc(nrsidcrár quccrrrp¡Jrn¿r lc er e¡19I9!q
aproxnnadarlcrr
¡elalivo confon¡e Ia crg¡r dc conprcsión disminuya. (coae ya qüe
l:'
c-9!$! tlc rltur.r d0 I¿\ colunrnas pisos)cs ntucltomclor'
quc o:¡siotlit
c¡¡ c-s.rzo¡r¡rlos nr¡nentr¡sson nríri¡nm y cl conliniurlie0lo
dilicülladrr! cl nínxdo oo cxisrc'

l isr¡rrccrnncrrhr¡rir¡cs!ít¡dl| cor)\tti ' dcb¡c(lo:rc¡tÚ¡tqueen um Súu c¡tn-


rid¡d de lolür¡nriN ItN I tncrrL¡)s soll f)lquc¡losc!] c(xnFÚÍtci(')rcl'o ln
c¡Í!¡ cn co¡rprcsni¡) F)r y t¡ürlo ¡$ ir!9l9$!3 n)ucho€rnp¡lmarco una
üi ¡rfrtrcnlt qsl¡er¿o! alt(\
^)n¿r

l. EttPALIíL\ I'oRs(rurAD!!4 '

Los crrp hncsf'or s(núúÜñtpucd'-nscr n lonc 0|lic¡dodirectitrtrc[tc dos


h¡r¿Lr,o a lü|c ntdi¡ rtc un dc
elellteoto cooexiúl ¡diciunl conlo pucde
dos
\cr u0 pcrnl mclírlico(utlulxro pl¡nclla),o fx)r $td¡durr ri¡.slirD¡¡rdo
txrml\ üna¡rl cr)stidodc otr¿.

Iftür iunh s1fúd¡r snlist:rklrirurtc¡rlccs nqr¡.lh co la ct¡¡l liN b¿miN


sold:r¡¿sdc.vrÍoll¡o en tcnsiónrx'r k) mcoos1 25 vcc€s lx resistcocirds
trBdtofEcru llucrrcr¡c.ttccrñcxil¡ft¡rulr\ h.mrs

Dcbe rocordarsequc bs accros producidos actu.¡hncnlecn el 0ajs lro


reqr'¡cndos
cumDlcr occe¡{rii¡ncntcbs requisiosdc soldabilidad paraga-
paraColuünla5-
E¡np¡¡hncsTra-slapados lraslanc'
por
ri tiT- un:rbüconu'rit1o, lo que dcbe ovitiüsccstc lipo dc
¡¡guraVl - s
tl6 Antdt ú' Itlanco ltktsci
ítulo
en htnftt(fios quc pcn rttrfrilscguftÚLt
a rDcnosque se rc¡licc¡rc¡rsiryos
lxlndaddc üsary que s€cftnlc con una ilútmde obñ ciiili_
'¡sol&durax
cad¡. l-¡ Nonnr p¡rrnquc
l)cruiun esf¡Jcilicauniracricde rcql¡crimiciltt)s
sepucdir¡usarempirlmes soldxdos

.:. D¡It,ÁLntts toh uNrcNlrs ¡tlrcANlcAs:

Ilsle ripo ducDrp¡llncsdct!uernc sók,cuundosclcrlgadispsilivosrcsFt¡


dndosporJ)rueh¿s y fúrp:¡teolesdebidúncnlevcrilicádi$

Iln tülo cllso la unióü dcberá desrroll:r cn tñcciúr o (\)nrprcsilnl' s¿gún REOUISITOS GENERALESPARA EL
se rcquicr¡, f'or k) nrcnosl?l1de h rssistcocia dc fluc ch esftcificird¡
ANALISrcY DISENO

GENERALIDADES
¡nnadoscbaccuJiüldorltenrilliv¡l
dc conarcto
Ll disciio ¡lc los clcrncnh)s
nr€nlolno de lossiguienlcs métodos:

ihvr(,' ,',lL(¡rrgcs
a M+r(¡t(' ens(rtr(rr

aMétodo dc rcsistcnci4denolniadocomunrc |e deroturao decügas


úllirü¡s.

Iln lx aclutdididcl usodctl!ótq¡lqdgrcsislctrci¿ esqerre!¡lLilflL|cv¡Nomril


de Coucreo üsxeslc¡ élodo p.llÍr el di\eño
^nnftlo
* l.t nróro.ludr Jrs(ir,r ¡,,r Rsisl,lkix s{ cirrirc¡cti/xni,r a!f!!!j! l:ts
'' - .,utr" r.rurrtcs y (stuJir h\ cL'r|(li{i'rrcq dct elducntL'r¡ l¡ cl1nl úllimr'
En estc nttodo, a¡.lieion¡l¡ la iuliplil-tcltción do las c¡rg6 se us¡n f¡¡c¡ores
de rcducciónde rcsistench.

L¡$ c¡¡g¡s actur lcs que se u$Jl en cliürálisiscstrocturddeberálcunplir


conlo scl¡ltdo cn laNonnaE.020,de Crgas y la NomÉ Sismorrcsistenie
DE CONCRF:TOARMADO
119
11t Ai.o¡ío Rlanco BLLs.o ES'TNUCTI,¡ CTONY fXS6¡O DE EDIÍ¡CACTONE5

MDTODOSDL ANAI,TSIS
@l.-,
Para cl ffáüsis se puede usar coahuier método que sufDngaüo comDor-
CI CII
) ta¡nicntoel¿isticodelrráterial; sc p(ürá usarmétodossimplific¡dosde análisis
cof|roel método de los coeficientes,qlrc sc proF)ne en la Nofma pdrade-
tenn¡nadascondicron€sde ele rcntossomctidos¡flexiól y cortánrcdebid{x
fl cafSasdc Sravcd¡d. + CI I 0
CuaDdosea necesa¡ioeo el anflisis cox)cer el nródulo de el¡slicidad dcl
coÍcreto (EJ y cl módulo de elasúcid¡d dct accro dc refucrzo(E) !É
podrán adopta¡los siguien(esvalores: + I II Aligcradoh=20ons

S/C=300Kgm'z
(entrecjesAYC)

)
E= lrxn I fc Gs/cm2.)
E=2x t06 (ke/cfn2.) -l. I 0I
ü
S/C=400Ke/nr2
(cocl corcdorcn volado)

ANALI SI S POR CARGASDE GRAVEDAD


EI anáis¡s dc ñticos, vigas o losas contmuas s'c lucc geocmlm€nc
usandométod$ clá5ico6con¡o eldc Cross,o métodosnrás modemoscülo
't \) (B
fl.ANTA I}E I'D¡NCIO
C
. Vigasprincipalcs
30x55cms

Vigas s¿cunda¡as
2 ) XJ) C m S.

el dc rigidez o flexiti¡iil¡d, 8e e¡al¡nente clnplcados malricia]rnmte er cns.


Column¡s30x¿10
los progra¡nasdc compufadoc6.

Sc rabaja con.!!s$l9q4E!3j]i€lqbE-dg!19!!qi o,medianrc lac(mú-


dcracióndc luceslibr€sv bnzos ríqidos co c
!g!!@!Jg$. Eí cst6 casosel usodc b.¿7,os rígrdospermitc um €vaiuaciór
mas rea¡de loscsfucrr¡s co los elemeltos que,si seconsidcranluccs¡gjE
ya
) sedistorsionasú defor¡nació¡rdcbidoal ünnáñoimfDnántede los apoyos.
)
Es usoal coosidcrar¡¡s inerc:i¡sde l¡s seccionesbruü¿sdc coocrco dc ¡osclc-
mentosy la condiciónile empofamicotocn la basede lascolumnasdcl prifter
piso.Parael ¿nálisisde vigas de un detcmin&ro rivcl, incloso cs pcmilido
empotrárlos e¡rem¡x dc lascoluÍmas en los pisosinmediarosüfteriore irfe- 9LEVACTONfORTICO PRINCIPAL
riorc(n el frn de cvilár un a¡lilisis de todo el Fktico coÍplero, sioo del
nivel eo esnrdio. Etiftcio f'6r¿€jemplode meiradosy disoño'
FiguraVII-I
)
)
120 Antlrnio narco Bbtco I¡TRT'CTTJR^(ION Y DISEÑI) D€ EDTNCACIONF,SDE CONC¡ETo AITM^DO tzl
)
)
Cux do l¿sc¿rgasvivaso sobr€cargássooimpodartes en rel¡ción ¿ lasctrg¿s Caso Máríno M(+) ¿n 2do- J 4to- tatno:
Nuerti¡ses co venieoteü)nsideraren el ánálisis Ia Do6iblealtc¡nanci¡del¿s
pnmefas.
tL; P:l:-.- !:E
)
Iá al(cma¡rciádc c.úgasvivas esuILlsiuación real en uraestructum y pucde
gc¡rcf¡rfmo¡nento6r¡r:ryofesa l{)6 obtenidodál corsidemf todos los trámos
unifffmemeote cargádos,así como zonasdondeseF)du:rcan inversiooesde

La Noma considcraqueel ánális¡sdc alrcmanciade cargaviva debeprever: C.$o tnárino It().n lel aporo iat¿¡iot:
l

t Tr¡mos cargadosdos¡ dos, Ora obleirermomeotosmáximosÍeg¿tivc en


los apoyosintsmedioi a ellc.

. Tramos altcmádosqrgados con c:trgaviva (uoo sí el sigüietrteno y asi suce-


sivan¡en&),paraobrcnermomentosmáximospositivosen los tfamosc¡rgado6.

si se quisier¡estüdi:f el efecto de I¿ altem¡¡cia de cárgasvivasen üo


^sí
eic¡ne lo co||tiruo t\)nro cs el aliger¡do de S!4qo@a$ de la cstnrctrrr¿ Caso M'nt¡nto Ií() er 2do- a?oto i"te or:
tlx)stfidr cn k ligura VII-I, sc nccesi¿rá rcsolvcf ó eslrdoa de carpa;
iocluyc0do l¡ condicióo de tü.los los ú¡mos cígülos. oldnoació¡l se
mucslran los csqmm¡s dc los divcrs¡)s est¡dos dc c-.rfga ^ que se pnrlu(rn
al considemrla áltem¿¡ciaDar¿estecaso:

Cas.t L:aryd Total:

caro Márino tl() e,t 3er. qoto int¿¡íor:

l
Caso Mtíxi,,to M(+) ü lcr. ! 3er. tmmo:

Adicionai a l¡ @nsiden¡ci¡tndc ¿llcmanciade mrg¡¡viv¡! sedebel¡ considcmr


la Fr6ibilklad ded¡isplf-¿niento hter¿|, €l cual scproducepor l¡ asimcrf¡ de
c¡rgaso po{ la ¿\imetrír de la pmpia estfuctufacu¡ndo seanaliz¡n pólicos.
AR]\{AIIo 123
AnaonaoDla"co Blasco EíRTJ TUN^CION Y DISFÑO DE EDIíC^CIOI\'E'S DE CONCRETO

p:lr'rla
Um dc los aspcL(osnr& inrpoftrn(cscuandosc rcaliT- anflisis dc carg¿sde |lt| (l situicrrlirclcr¡rllt'scInuc\u¡rclnnllr\NJccxr!¡L\ Je rrivcJrd
grnvcd¡d por conrluüdor, son las diferencias qüc se obúcncoco relación vir¡r ú' urtr.sl¡;(¡unr th r pr{\ {lcr t¡Eur'rVll- lr cotfonnaJi {¡\r f"'rr(r's
alos arálisis ú¿dicioMies(conro el Crossfúr cjemllo). f-¿s razmcs de lás isualis, l,s¡ts ¡hscr¡itLsdc l0(rrr\' dc csncsur'sobr¿crrgrücJu'Kg/m-y
.iOtlfrt*:. .e"tp¡n.'p,rlrsJt Jtlx55v(,'lurnn.lsJ.j10r4(Jcrns l n'rcsultr'
ditcrenciasson varias,pudióndos€señalat arslini-loct scgutklo¡¡so del
,l; .,';*r¡,',;"', ,r, ,urflisrsconvcrrcionsl
progriua decompu_
a) l-a difcrcncia enre rcsolver el nónicocompleioy el dc aislá¡uo ni\cl cdificio y; ü¡rarúlisisdcl t¡1(ico comptclous¿ttdoun
dcft,nn¿cionesaxialcsy dcspl¡/¡mieoto larcral-
deten|l¡nado cnrFrü¡ndosuscolumnascnlo5er(lremos l¡ciln¡q; sí considcra
parLoblctrcr
Sc hacc ün tr|clr lo ¡lc c¡eas isoslático lilscargasrcf'¡rroirsy
b) El l|eclrc dc c()osidcrar cn los análisis por c-{nnpuladorael
desfil¡z.¡mieDto¡¿tcral Producidopor l¿ asimerí¡ dc cargá-{o de ele- c|r los difcrenlcspañosdc la vi34 y semucslfanlos resul(¿_
condrnlf:rd¡s
Jc cargamuerl¡y tlc carsavila
dr\ r{ncnrd¡\rlt k^ nh,rrrtirrto\
mcnk)scsaucturalcs-

c) El lrccho de considcmrla defonnacióo¡xrd de las columna! k cual


no cs uniformec lodas,lo quepro{lucenromeobseo vigasy cohmn¿s,
los cu¡lcsgcoc¡:dmenlcno scc¿lculancn los ¿nálisisconvcncio¡lalcs'
y siñ emb¡rlq se puedcrrcváluat cuandosc rcst¡elveel pórlrco!])m-
pletocn compuladof,

l,¡s dcfonnacioncs¿ti¿les influycn cotrsiderablemenlcm los resultados,


sobre todo c|l cl caso de (cncrsccolumnasdc igual scccifu; enestccasolas
columnas intcriorcs, que carg¡n pácti{: n¡cotc dos veces la cargá dc las
columnasextcriores,sL dcfonn¿rándos veccs más, produciendomofiuos
cn los cxúenrosde l¡s visas, los cu¿Jcssedistibuyen en todoslos elemeolos. nl¿todo de carsas en l¿r- ! 2.lo t'amo

Sin emb¡rgo, uo anllisis dc c.stetifx),áparcotc¡reoleexacto,hmmctJc! mlrv C'argaunifon cmclllc rcp¡nida solaftcnte:


conflable por cl lrccho quc ls conpük ora aplica las defffr¡racionesins_
Pcsopri¡pl|) =0.30x055x2400 3
l¡ntá¡Énrente y cor el pófico conlple¡o.lá realid¡d co obra oo €s ásí l4l0 w.. = 2306Kg/nt
Pcsolccho =300r470
lor cu¡!¡to el pfoccso consltüclivo cs l!!lQ y los mommtos sc van 500
generandoDaul¡linarnenlc,distribüyéldoseen distinLasctrpasy condistintos P¡so{cn inado=lmx500
clcmentos;por cjcmplo en un dctcflninadonivel no hay todaví¡ colum¡lts w. = l:,m Ke/n
dcl piso sup€rior y por t¿nto ellas ¡o paficipar en la distribucióo de Sobrcclrrga= lm x 5 ü) = 1500

llc¡r.t.lo ¿. .¿ryt ln ,olado


Los dcsplazamientoslaler¡lesdc los pórticos,debidosa cúgís veficalcs oo
son gener¡lmcntcimportanlcs,por elhecbo de usfisc en cl Pcrti colümoas
(--urgirünifoa ctDcnlc rcp.|fhda:
de seccioncsimponántcs(por condlcionessfs¡nic¿s).Sin cmbargo,pucden
producir momcntosapreci¿blcse¡] el casode asimetríadc cargasactuando
sobreñrhcos de pocascolumD¿s(url.:io cktscrüjl¡.s). l'.s{: lxoP¡,' = l).loxll 55x2400= 396
124 Antonio Blanco Illasco ISIRLTCTURACIO:.I Y DISL\O OE EDIFICACIONES Dtr CONCREIO ÁRMAIX)

Pcsorccho= 300x4.70 = l4l0 wcn = 2306Kg/¡r¡


Pisotemin¡do= 100x5.00
= 500

Sobreürg.t= 400x 5.00= 20)0 wd = 2tú0 Kg¡n

cn extremo(Piuapeto
Carg¡conc.cntr¡d¡ deconcrclo):

= t 800
= 0.15rLiDx5.(x)x2.1(I4
l,csopr|flrpcro
=
Vigi dc borde 0.15x0.50x5.Cox2,100= 900 Pm¡=2700Kg TIETOOO DD LoS COEI'ICIENT'ES :

Esur nútodo nttryscrrcillop¡¡¿r porc.rgasdegraved.dy esurilizado


turálisis
en vigil{ conli uasy losi¡sÍu¡nad¿scn uru dkecc¡ón(no prc-esforzad¡|S),
que
proJDrcion¡ rcñ ltidos srtisfirctorios quesecumplnconl4ssiguie¡tes
sicnrprc
Ironenk's ?ora análisísco'tvencional qinando ent¡etiso)

-Exisl¡ doso mástr¡mos.

4.39 1.65 6.61 8.51 I l.5t) ,I-os trinx's sii¡ü r!ftrximd.ünen¡eigu¡lcs(l¿rsluccsadyacenles


no p(xll.ln
difcriren nrásdcl 20¿¿).

CAR(;A I\IUIiRTA - LrLsc¿rg¿seslénunifofmenlentedistribuidas.

- I-a cargr vivf no ex.'edaer¡t¡esv€ccsla crrga muer¡a(la ¡ltemanciade c¡rga


viv¡¡rrccs inpor¡mtc).

-Los elementosse¿ prismáticos-

CAII(;A VIYA Los vdorcs flr¡ los r¡ro¡rontosy cortiintcsftlra 1t|5dil¡renlcs s€cctuoestj€
márimoesfüerzosonlossiguienles:

¡Íonenros pan anAtir corsíderanlo knl¿ el I'ó¡tico


Momeútospositie.'s:

w, In2
El €xferno discontinuono esú empotrado:
ll
CARCA }IUNRTA
I:I ¡IIN'\'I{'NT,\ ARMAD')
O¡ C-ONCRETO
126 A tonio lllaíco l asco E\TRI,CIU¡T^OO:( Y D|SL\I'

w l nl
csnDnolíticoconel apoyo:
El exúcnrodiscoDtinuo
t4 lir h r_.rncxlcriordt:lpnlntrnf¡ryon|lcrror: L15

Tmmosinteriores:
l6 l:r l¡ üur dc tftl)s los dcnüisnl¡)yos:

tloútenro ne@tivo at la cara elt¿¡ío. ¿el n¡ineraoow ¡nler¡or: Il1 !¡k)r do In slni igurl li It' !!rZ,!!Ecp.L¡acl tÍtlculo dc l('s rt!(n!l!!l!!ls
t¡,sirilos)/ l!ucr,4sct'4xnlL\, y clprnncdiodc
tns lucesl;brcsdc kx Itlurloi
:t!!tggt!!!
nc!¡liv¡'s.
f\ú¡ cl cÍ¡cukr dc k¡snn'nrcutos
Do6 tramos:

Más de dos úarnos:


4y4US!SpE 9A894;2El!;Ua
sc hrce dc oruydiverslsflr:uleri$.usxndohs dcnonr-
L,'\ r¡rllisis sísoricos
dir:tunicoso ile tiü fn¡isloritt (ic¡crrlttrL'úcs!
rl¡dr,sn¡ól,xloscsuitic\,s.
rcúnx¡ri un conrrxrhNicn(()clÍstico prf:t los arÍrlisisusu¡lesesl¡ilicoso
Ifnnento tteEatiu,t e :

lüic¡c dicrfcnrcnlc ¡ considcnú carg:L\cn base¡ o ¡u'rlisisestflicoo dioám¡_


.('. h)s'!!4!d!4&-4!qi!C9!4-!9&!ZN trtrc Ñrticos puedcocons'dcr'Ú
lr' u,'Lri"is,r. ¡g$L !ú!-$!Olc 3 rra¡losdc libc¡hd crr Plx¡rú(inclufc lo
dc csiucrrcsen losclenrcntos
rr,rsir-xr).I¡¡listribuci(J0 dcc¡dalórtlco{vigas'
(r,hnrrni|s, plncrls)limrhi(\rtpu(dc lH('(r5c Je \¡ri:r' sc u'cn
rlr:ürctuJ'cgúir
Llotnento ne!.ttiw en Ia caro inte.ior le hts apows ctlerü'r¿s ttam elenel- nx<¡({losmássunpliñüdos o prugmrru'smfs clrtnr¡dos
tos co$trúdos t onolíticdmente con sus
lir ctrrclusióo,cxistcn'Pnrcdimicrrtos rrcnoso ¡nás elaborados qoc f'er
nriten h¡ccr u¡É eslillt¡citiDp!\'r o nrcjordclir disüibüción dc [ucrL:¡sy cs-
tucr,()scn ltl6clcnl€tlt{xcstructuriúes o
I lcrus¡rltt|o sólo cl ¿¡¡ílisis mót(xlo
Cuándoel afnyo esü aviga rcali/¡do sino lalx)ndad del mótodo crnpleado.
24
Ul ftrgcrricrodcbc scr conscicnodc las múltiplcslimit¿ciones que actual-
nrcnti ticnc a ¡csü dc usarseprogr¡rnas$nsücxdos y bicn desffroll¿dos-

Cuandoel a¡)yo es unacolumnai No sicodocl ohjctivod. estclibrocl cxplic¡r cl análisiseslructural'slno


L6
hÍlic'¡Incnlc cl dist ño ctt cu cretoann¡do, no enrarcmosen dciallc sobrclos
r2E ,t ntonio Blanco lllasco rr rRucruRÁcro:..Y msr.n{}m ürFIcA( 1r}N¡:sDLa-oricRETo
aRN{aJxl 121)

nrúlriplesl-¡ctircs quc ¡rfrcl¡rr un nnf isi\ síslnico-Sinctllb go, dcbo irJictú Ilx trnkt cl lrrsrnicR)slgrir) sü critcrio ¡leblrl1dccidir cou (pe l)eríodo
dlunos :Npcctoslundantcntirlesque rllcriltl bs rc.\ul¡¡dos,conel fulÍnodc nuedc:tpruxÍ¡trrsL nús al c\)mfx,rt¡rnientoreid.
fesilltirfquc noexislcn exirctt¡udiis€Il cste c¡xDfx).

I)eDtrode cstossc pucdctrildi!'irr: 2) LtlroTRAIt IIINIo I::N"IA ItASIt:

1) t;sT/}lACION l)I: U)S I'IIRIODOS DIt VIBLACION : Trinticiorúlnlcorc


l)s anírlisis
kÁ haccrtlos
cntrutandolirscolunnusctrsu
b¡s!. Sincnrbrúgosü!nr{)s¡luccsto!qi:l Dcccgfiiütrcte cicrlL'.
S ( |Uü d (.,h l ,l k r rl ¡(.l rd ," u n ,l rrrrL rrl .dd( h ( sl ructun ri !ünndtt ttt\
liin¡u¡¡s conrenidirs¿r) liNon x Peru!ül¡¡lc DiscÍio Sismorcsislcnle Si {- t:urrttosc uv{r lslructur¡snrixl¡s(rnli)muú$ rx)rpór¡icosv n¡¿ci¡s. cl
rltcnrtiv¡J enr¡:schirccutr:tflátisi! dnfü ico enc.(,otrúl los DS!GD!-!E 'l'p.,,t'tcunc,ru'ls.iti.,,¡riiiñ,,,,t"'quecüt¡rcontliciónenrrxnñrd¡tür
Ios difcrentcsnnxlos dc !ibüritfl. nrun$ se lr¡¡cc¡roluy rí!¡do; cD lr)sprimen)spisos,absorbi€ndo mucho
coftrne y pnrlucié doscrnoDrcDl()s nruycoosider¡hlcsco
l:r tnNr.
fls liccucnrc eIú )|l r¡r un¿ gftü dil¡rcncia en{rc cl plYíqlo obteoido con I
lilnnulÍs del llrlliü(rrlo y elfllrixlo cor¡espo ¡lic rc ¡l n¡dlo dc nuyor llst¡) ()c¿\nm qüc li,s fxJri$s sc libcrcn e¡ losprtuncrospisosdeesfuer¿os
rnrsx p¡licip¡i l|c. (i{¡ rcQlmcnl¿cslc últi ro €s mayor,locu¡l Pruducc un signiliftrivos.Sico¡¡s¡dcrlrnos qucllr\ pl¡üs estfr ar¡icul¡das. to que
corficienlc sístrli(1,firctDr. rcpfcscnü| el cxúc¡|loolufslo nl il nterir)f,
cnconú:rí¿jnosresul¡¡dostotid,
¡|lljnlcdilt'rcnrcsen l¡ distrihuci1ndc corrnlcsy momen()s encolu,nn¡s,
Ln csh)scr6oscl I olcnicÍ) ¡xlrí¡ ¡lovu en qucclméododinl rico ¡icnc vig:$,y p|rc \, tínnr cunnrque xptre.rrí¡r¡cort¡ulcsncs¡tivosc llilcas
viúidczu u'r \ lilrlnúhs-lc¡|eftlt's,cotrtol¡scJ(nrasad¡scrr
elcódigo en cl prinrcr piso.
'ü¡yor
5I ¡ r n¡ h rft,. l rrv .l trr,,l n ¡¡r(,n rtu ¡l ¡d o,pucsc\ P ft' ttnbl cquc
el l ^-ri odo li\t¡ r.'.ll¡d:d nosh¡cc pcrt$¡ quc clco rfiotálnicülo ¡nás¡rproxi ldo s€¡
obtenido U¡!¡!!!4t1gge no sc¿ t¡mlxro el mls ádecü¡do' por cl lrcho uo csr¡do iJlg!]lg4lg, cs ¡lecir obrcoido rl coosider¿uun ü)siblc I!úo c¡l
de l'$cr sido oblrrrido enbasc ¡ un m(xlelo qüc pft*¡úlc¡|lcn|e nolr y:l h b:rsc.
¡(r4:rdo el cucnt¡l pirticiP¡ci(tn dc los !4U¡@A!4e3lb!!!!!9!!! o quc lütva
\rr'rf'Ill(irJu iil (ittr, *rhLnrL's Ís'os ris¡d¡z.rn li¡ cskuqlun Sin enrb¡rgo,l¡ esti¡n¡cirl dc cstcgirooocsscncillay depcndedeufl¡
-á< 'rroJ.l'. srrie de f¡cloresdilicilcs & cu¡nrillctr con cicrtx pr€cisióo.Así fx)r
!iE,[!!'F{ln¡rr, v¡n¡ rd', cl r¡rrC', c:r igurl tonrr:t
':lr €je ¡plo ircry¡cneo cl n¡(lluh dti corred{.ltefrell()(G), la vekrid¡d de
Si iar cstrLc¡uriL\ lo¡)¡ieoeo urosdcci'rtc(pl¡c¡L\)ill|f$í¿ntcscn kL\doa o¡rl:|s de cülc dc lcÍcoo, h pllrliciprcil1l| del tcrfeoo qu€ mde¡ l¿l
dirocciin¡rscs tr¡brblc queclcl¿cl()dcl¡ Lüiqucrít¡no.Jí hmsigoific¡ti- z¡p¡rt¡,hdÍncn\iúr efccliÍr rlc zrf tu corribuycntc a la eslimacitfidel
!o,dirüt l 3r.l ri-!idc1 dc l¡LsPltrlls. tin esl('sc¡sd l9-!99!9!:q..!!1q! gin¡,h rigidcz,dcI.rcitnenltrirhclc.
h)srrríodosoblc i(iosdirrf¡¡tic¿üIÉrttc uE do um ort¡ lqemmcntcinla-
ri('r,Flrn lcrrcrcr!.úcoti Ll p¡tti'iilncióndc krs(¿biques. l, qüc sc pu!\jc it¡dic¡r cs que, en lc¡rcoos duros cl giro no es an im-
polffte, [xjru que cn lcrfüDosbl¿udossí lo es.
jt- St ll\ r.ü,:(trrr:,, n., esúninJcDerr_
s,l1,'lrrrr.'rI\irlrJ,'\v h¡sürbrurrtj\
'r ' rrrcdi:urlc
un ¡n¿lisisdinámro Dicd(n Li|s diferefti¿\ obteoidas en análisis quecoosideranemporiunienlo o
dr¿r,los.lu. r.\ulrrJ'\ "lr¡ nrJ,,\
los l¡biqucs va a ser muy giro en la base,en esructur¿sorixlN dc póíicos y plac¿s,sonmásiñpor-
,n,rctrau¡ll¡cr. luc\ l¡ ptflicip:Éió dc
iorporlxnlc. trrlcsfl h)spisosb¡úos,dism¡nuyendo conformccsrudiamos los pisos
sut'.riorcs, sicndoprudcnlecnldces disrftú las vigasy columnasdelos
130 Aúoni¿ l dnco ltklsco EsrRúfl R^cro\ Y Drst\o D i -31

pisos infcriorcs co¡l ¡r¡o¡rlenl{rsy csluerzos q¡!y!¡f6 4!a!_j!t&!UdAO cl rnarl¡sisdc t r¡s¡¡cnin ¡ tr c!!c los (lc lor\i,irr. sirrocn ün $l(r anfl¡sis (on'
en arálisis quc @nsid€ranemfx)l¡_drniento. si'li:nu I !¡iú,¡s lih rr¡rdF' trs,,. 1,,curt sr.:¡rrlicrqüc el fl' Pr,'¡'r':'rl-
'lr
trrr hn|lll dr (ucrltir l,r\ cl¡(t,r\ dc hú\¡iin.
lnclusola eslinrcirt¡r dcl f)críqjo dc vibr:rcifi dLl edificio v.rri:úá si se
considcragiro c lá base. Itn csli)s caso\l)ry qLrcdistirr-!nir si c I progru¡r c!irltirt ltLlorsi(1Irnirlur¡l'
o si cur¡rplccon l:rscrccnlriciLlrdcsscñulitdiNen la Norn¡ l)cru¡rra

3) I NI¡I.UDNCIADE IA'IAB IQUI'RIA:


5) A LISII EI AS Il COS I' /'/-rs?7clr5:
Gencr¡hncrlc, por su dificulr:rddc modcbje, :€ ds\prccir cl cfcctrrdc la ^"A
labiqücría, y stihr sc tr¡blj¡ c¡)n rnülck)s qüc iflcluycn r ||$ pórricosy (;e cr¡!¡¡cnlc l('s a[:ili\is s(tr¡cli\licos. y sifl cmhtrrsodisr'jrm( trdnn'
's
placlls.Sio ernb¿rgo, cs por todoscon{rcido quccstcürxlclo Docsrc¡tly ricndoquc hs fuct¡r fi¡n siLk)rcJulidr¡sfx)r un l:rclrirRd. dc ducii¡rürd. k)
que.lostabiqucs jueg¡ürun p¡¡t'd nnpoí¡rtísin¡oen el c{,nrfx,rhrnicnro cut \ufxrrc quc cn nruch(N h¡S¡rcs sc l¡flnaraur rólül¡s pl,is¡ictLsAsuvcr
cstructuraldc una cdific¿ciún, a pcvrr {¡ue se lcs dicc comu||orcrtcqüe cs¡o sufinrc rcdistr;hucioocsdc cl¡c'os crrtrc difcrcrr(cssccci(rrtsdc los
sonelemc¡tosnocslructüf:es- clc¡ncntosy cntrc ditcrcrrteslriühs dccllos, ¡xlo lo cu¡l tro sc corrsi{lc nr
cn ün ¡nífisis coovcncnnri'1.
Actualnoltc sabcnrosquclos t¡biqücs fomr:nÍl¡J vcntanasalLl-sh: (ri¡-
sionadocl colapsodccolu'r¡s,o quchbique\qucciefmnñflicos ioLdcs ¡ist.|rcrlid¡d dch! srrvir nllft nrnsirrque oo lcrret )snúnrli)ros"exircl{)s'y
l|ao vari¡do l¡ sirDctríacsructuraldcu¡u p¡¿r¡¡G¡rsidündoefcct{rs de ilüc s¡ik, oblcr)e¡tnscicrr)s (idctrcs dc rtrugnrlüd
r,,ñiónmuy i||rpurü||Ics.
']s.Flj,.! l','. so in(crcsarii m'(hd e¡¡ el d¡*ño considcrar s-u4!'!ír!! qtrc -jé
Sc rocoDricn¿rcn esrcscnlido4gid!¡{'la estn'cturaconmurol91i!!¡s, dc ¡krnril¡n red¡slribu¡r nlDcntt'\ (,'ntr"lxr lá l¡ll¡ por (tnPr(snir ' ' '
trodo qüc el elcctodc la Obiquclr scmirir¡ric€, o e ¡iÁ ca-sos
e quecslo bus€ndo sirn¡t,rc la r|tlr¡((i,;tr' clit¿r l¿ l¿¡l]¡ porc,,rlnnlc d¡¡d,,
no scafactiblc Írdcr,crüliar la Llbiqüería. ¡nís ftsislenc¡! rxlrcor(r {ue por l¡u,nh r' otr¡s $nsidtrác¡ones
de un distño qüc pr¡'tc¡ du.t¡lid¡d.
)< Ds f.r,ctibleLunbién cn esrüctums dc r¡eoosallufn coosidcmrmuf'sde
' a ouctr¿hiicn(]t)¡nopta(nso nruñia c,rnc,rcniclnd¡Nc
.rll$Jirlcfl cnto¡r'c\
esructúascon clcnrcn(osnrixbs deflu¡osdc l¡drilhrsy fítricos dc con-
crclo arrn¡do.Estc ci$o es muy cornúnco cdificrcionesdc 1.2,3,4
ó 5 pisosy cr vivicnd¡sunif¿úniliücs,consúluycrüocs¡4*turacíx|cs ntuy IA
REQUISITOSGENERALESDE RDSISTENC
convcnicntcs.Los 0bdekrspara€l ánfisis sísoticosc pucdcnhaccrcn basc
a muros en volldizo o muros in@ractu:rndo cofl txirtrcos trra lo cüal
Al discñ¿rüna csúucturadc cooc¡ctrr:únitdo y sus respcctivos clclrlcnltN
sólo hay quc cons¡dcrarcl difcreorc !núlü.!o dc c&¡iricidad dcl Indrillo quo litsresislcnciil\
dcbcrágittixtliz.rsc
cstructuralcs cll lod¡s sussecci()ncs
dc disciiosennfxx kr tcnosigurüesa l.$ rcsislcnci¿\¡cqucridü\,quc sc
c¡lcukúá pam l¿s ürer$ :ü$!!g@! en k$ c$U¡lllgQlcs que csti¡ula
la Noroür,
4l EFECTOSDE TORSTON:
Adcnüis sc drbcrá g¡r¡ntid un conlport nic¡rto adecuadofnúa c¿rga-\dc
C¿davez esmásf¡ecucntcno rc¡li7¡r un aruilisisadiciorHl,qucmmiec
scrvicio(controldedonc¡io¡rcs.
lisur¿ción).
r32 Anaonn' Blanco I asco rslkr.|1rRAfri)N Y Dr\[No D[ fl]rlrcafr()N[\ L)l (1))r(kl:T(]aRNlaDo l3l

1.25(CM+ Cl + (lV)
' 4¿t!8!!94_8!AgE!!!¿'
La rcsistcnci¡ requcrid:r(ll) p¿r.rcars¿rs
muctus (CM), viv¿s(CV) y dc sismo 1.5(lM + 1.5(ll
(CS) dcbe/¡ sfr co¡¡tortlínino:

A crrninu¡ciiÍ y rlrno Ljtnr o sc h Írr ItN c(nnbirrrcx'nc! dc(lnrslrs y


U=l.5CM+l.8CV llr^rtv(olr de ¡rxrnctrl()\ p;rr¡ h viSl pinciprrl del segundoli\o dc l¡l
(\rruc r ur rf lr Jr ( ¡ , h cI li, I i: ur J VI I - 1.
U = 1.25(CM+ CVl CS) _l i nün dolosr ( ¡ r
c +r sdL gr ¡ lvcdi¡bcchocor
er n'\ deI ; r ¡ r ; ilisisdt l el
l I x) r ¡ icr )
u = 0.9cM 1 t.25CS

Esurs(resco¡¡b¡naciones
repres€ntirn queFÍ lo
l¡s cítrgi¡s sepresentan 2do.rÍüro
er cl diseilodcestircluras -qlfcr¡i
co¡¡vcnc¡on¿ües,si0emb.:rrgopueden erisúrotras
c|f3as p¿rfricülffcsquc Fxlrían pfeseohrse. -1.5J 8.8t -+.55 -10..16

Si eo el disc'io sc dcbicr:fl crnsidcrarglg4:lgl{i9ql| ésrxsrec¡!¡d!Aü!! 14cv -2.59 -5.-16 -].rit -5.,17


a lits ürgxs.d!-\ivno y o será rcclvtrio onsidcr¡r losdosefcctoss¡üul-

Si cxificsc enrpuiel¡tcral dc¡ rcncno(CE) se .lr'irdiránli$ sisuicnrcs


conF l}r cl¡ür;ilis f'u:r l.r r'risln¡ vig.r:

2do. lr ü0
lJ = 1.5CM+ 1.8CV+ 1.8CIi
Mús 1901M.15 It ¡tr.;s i9.orI
tJ= 0.9CM + 1.8CE
\( Lr(oefVer rlirsr¡mLlsJc nn,rt,(rrlt)\lle!l¡,rcr
las combir¡rcnnes
llli'.'tu.roilo
Ins c.ltr!:LsJcbiJrs a f'$o y pn.rion dc liquftlo\ se alnplil¡c¡rán por 1.5 si cn h li_luftVl12):
su de sidld e\ú definid.:rysualtura controlarL:Ly sc incluirálien lasCom,
binacioncsquc incluyenci¡rgaviva.

Si exislicscncüg¡N dc inl¡lcto, ósütsdcbcrfu i cloirsc cn la cÚga viva.

Para cl cfecto de I(x asen(:rmieotos diferencii¡]es.flucncüL contr¿cdón o


c¿nbios de rcnpcr¡tur¿ (CT) se teodránl¡s siguientescombiracionesi
ESIRUCTL¡IT^SON Y IIISEiO Otr ETNI.¡L'^CION¿'SDtr CONCRTO
ARMADI] l -15
134 Antotio l anco Blztco

2do

) ,25.50-25.9
| .sCI'l+| .ltCV -r9N 23.05 - 11.69

l.2fCI4+CV+CS)+3.óll -21.53 -0.71 -l L20

, 1 90 3
| 25(Ctt'r+CV-CS) -8.l5 -20.l5 -rJ.55

l .25CS
o.¡JcM- +8.1ó -l l .62 +5.58 -2ll.1t)

0.9CM+l.25CS -l{.5.1 +l.75 -t3.19 +1.91

c.t L2! t I c t + c v . c s t Má(únos ptú¡¡ | ,re.03 ,2?.s0


| -20.10 -11.20l -25.9
+l L2 +1.75
I +5.58+ 8 . 1 0+1.931
l +8.1ó

.!!!8M94J!!J!!!M:
c ..ú t.2 5a c t + cv-cst

La r€sis.cnciadc di*ño dchcrá rorúrsc como la r€s¡stenc¡á nominal


(rcsistcncia propr¡rcimadr conridc¡rr o cl accro re:rl¡ncnle colocado)
l
nrulrinlnaú por un tacl odt rcduccióndc rcsrstcncia

Ii\re f¡crr]f dc rcdücc¡tn dc rcsislenci¡rsc Proporcr()n¡P!!!19!ljU-9!-!!9!Ia


incx¡rctitudcq cn bs cítlculosv fluctuacirxlcscn lil\ rcsistcnci¡sdclmatcriitl'
a. ! . 09 c r . ,.?5 c5
cfl ta mattodeobn v elt la5{lil|lcllsi{)ncs
pero
Cnda mo dc cstos f{ctorespücdcnestar dentrode los límitestolerables'
combirurdosPuc¡lc[ producir mcr¡or c.[acidad en los elementosdiseñAdos'
Adicionaimcntosc kt co0sidcr lo en sudctcminacióo la importanciarelativa
c... ot t c l- t2 5 t s --
dc la fallÁ de los micmbnxj rcsfEcto a tqla la estructura'y el grado dc
advercnoa del m(xlo dc falla.
Diagrafiasdc Mofi¡entosFledoresp¿m
cádacombiÍnciónde carga. lll f¡|ct(r dc r;ducciltn dt rcsistcnci¡lt debcráse¡:
¡'igur¿vlr-2

l
l
)

Aatonio Rhnco Bklsco


')
136
)
)
l) Paratlexróosi cargaáxial a = 0.9O
,
2) Párallcxióncor carg{¿xiál ,)
detr.rcción. g = 0.90
)
3) P:rr¡ flcxión coo c¡rga axi:tl de cutrrpresif y Frm coorpresiónsin
flexión:

Elenentoscon rcfu:f?D en )
e = 0.75
espir¡l
DISENO POR FLEXION )

Oros elemenlos o = O.7O )


)
exce o que pam valo9s.{¡tucid6 de calga.lxial, O poede ioc-rt-
m€ntrrse linealrnenae(bast¡r7= 0.9 confrrlne el valorde o Pn
dism¡nuye desde 0.10i:lg ¡ cero.
ELELTENTOSEN FLEXION )

o = 0.85 )
4) l'ü¡ corlálrtesio o (r)rrtofsiúl
GENERALIDADES )
5) P:¡ra¡¡plashmientocn cl coocreto g = 0.70
Los elc¡ücntosso eti&xi a flexith srtn lils vig¡¡s,los rcchoso pisos (losas
rnirc¡zai,nerv¿drsy/o aligcr¿doseo unao dos direcciones)'las escalerásy en )
' ge er¡l tül(x ¡quclkx que estln s'omcl¡dosa c¡rg¡s DerDendicul¡res¡ su )
p!4!S, hs c!¡les!s4$9!4!-s$gza!&-!!9I!g!-Y-g@49
)
C¡rno el cstudiodcl comf¡ú¡micnk) por llcxión y cone se ouedesepl|l:irr,sc
inr[r k¡lo lo rct¡rtivo¡l disclo de elenrcütos r tl€xilD i dcpcndicrlc
somctidos
dcl discr'iofx¡r c()ro.

HIPOTESIS BASICAS
l-6 hiÉtesis bdsicasp¡|l" el diseio de elemelrtoscn flcxión son:

l) La disldbucifu de esfuei'¿osunir:¡ri'rs en Ia seccióotfdnsvers¡l de ü¡


elementocs planái por consisuienlcse cumpl€ la denomin¡¡d¡l¡ipó¡esis
de Navier. l

rJ
trslRljc-Tt¡R?\( ro|\ Í l)|sl:\o D 1-r9
ll8 Atthútio IIarco l asco

Estahi¡tt¡rsistünbi¿npucdcenuncirusc considlrando quc lrs dcfon¡l.,¡- li\[N 6 ]if¡itc\is quc s(nr lil btr\c FLr¡ el discño cn llcxi(tr lon t(xLltsc(nnpr)
cioncs cn el rcl¡c¡zo y cn cl coflcrclo sc su¡)oeo dúecliunc|lteDroporcii) h¡hlcs cn e sitlos dc lxb()rrbrio prrrr cl c¡\o de vigtrscsblk.|s En el c¡sr) dc
nales¡i ¡¡rdisLlnciade¡eje neuÍo. \tigiN l'árcd h nrnncr¡ n{} \c cor¡rflc r- l¡Ú cso sü {liscñt' lierrcur trrltrrnicr)lo

2) La rcsisrclcircn (r¡ccittrdclco¡rcrclt)c|ll|¡¡h:rtrqt|csc f'ucdcdcstlrcci.!¡


lara fi¡rcsde cÍlculo.
COMPORT'AMI ENTO DE E I-EMENTOS
r) utih/:rl'lr,l l .' 'r(r{k¡ c . ljn lir lihr¡
r¡rji-\iIrx
l.:rJ(.n,nIr(r,||utrr¡nrii
SOMETIDOS A FLEXION
cxrcnri co conrlrrcsiónscconsidcrir pnft lints dcdisctloigud - ¡0.001.

Si nnrsnr¡¡rrüs rp(ly¡(f¡ co rc!ucr¿oen Itircciltry Ic


utrirlis¡r sirllplcrlrcrrlc
4) Sc con(rc la distribucirhdc eslücrzoscn lu 7]n|ndL corrrprcsilídcl
srrvrl')r(Ver l¡-!u'trVIII_1) sc lucdc ohscF
¡rtlir¡nrt)slxrg¡s rrrircrllcDlx¡rd,)
v¡úcl siguicstcco tf¡Jrhnr¡cn():
Er la fiSur¿Vlll'3a se¡prcci¿la fonnacuaclcrísti.:rilcl bl(4uccompri-
mido y cn la Vlll'3b sc in¡.licah si¡nplilicación
cooocidrcotr'obl(4uc
fecL:!rguLúcquiv¿lcntc.

Ill blquc rcct¿nsu l¡r considcnun cs[ucr¿o consl¡rlc cn clconcrcloi-lurl


¡r
a0.85 l'! ¡nritido fx)rlosbordcsdc scccir'irr l!:ürslcrsJy unalÍrc¡ rccltr
prñ¡ii al cje nculro,ctrnu ¡rdist¡nci¡ a isuala "Ulc" dcsd!l:r lihft dc
dcfonnació¡r unit¡ri¡ ¡ráritn¡ dc ü)n{ríjsió¡.

L¡ dir¡nci¡ "c'sc rncdirádesdcIn libñr dc dcfor¡n¡ciónüoiLri¡ mí\ima


al ejc ncutro,cr fofl¡n pcrpcndiculúadichoeje.

Dl facror Pr dcber¡itonurs! como 0.85 pára rcsi\tcnci$ dc cl)¡rcrcto[c


lnsrr dc fÓ-Kg/cml, y pararcsistcncinsrnayorcssc dismnruiráa rnzLinde
0.05fx)rclda 70 Kg/cmrde auniento, rlcbicttdo(or ¡rsc un v:doltnínim! ll')siyo d¡junirvi-qasomelid:r¡ tlcxnlnnura
VllI-l
t i,.¡ura
:defu=!6s.
s) Iixistc ¡dhcrenci¡ ertrc c.l-concrco y cl accro dc td nlanera quc la
defonn¡ció¡ dcl ¡ccro e{ igujth l¡l dcl concrcto¡dy¡ccnlc, rrocxisticDdo r) Uo üonltrinrcr¡ctrfri|.r!li!q-lrí!!cl nü¡ncolonlihirnotlo cxc€daclmunso-
coninicniosrelxtivosdecofsidcracirtr. cl collcrcosí rcsistelx tracciólr'
t{)dc ¡.lricr üic|l!) {lc h secciúo,

ó) El csfucr¿ocr cl rcfücrz(]debcrii tonúsc co¡noq vcccsla dcfofln¡ción sc dcíon"'xllM!ltl:.!M+!+irr!r L,lrn"rrr.nr"(íilh quclr frt'r:r
dcl accro; p¡ra dcfon aci{trcs m{yores a las coficspo dicnlcs ¿ fy, cl lr¡l((nr¡
ex|felrudL:lcorrLTlrl,r(t¡ \rl
rlrxllcc t\¡ucr¡rolrr:rxl¡no¡csittrntt L¡
esfucrzoseconsiderál igual a fy indef'€ndicniementea la dcform¿(nin. Nonrú Pcru¡nrcstahlcccttrrt t\lL csl¡cr1! (kacci(ir fx)r llcxión) cs de
2Vt'. (Ke/cn'r)
141) Ai¡.'nío Bhnú lthlrco Es'IIIUCIURAC¡ON Y DISEÑO DE EDFTCAL:IONESDE CONCRFJO ARMADO l4l

Si s c q ' ¡co = \ l-os elcmcnrossoh;e-ftfor73{lds ¡lebcrln evihrse puesloquc Qqls!!!l4l!!l!


' .rl ,c I
Inlla frlgll cDla cuals¿prcduceel ¡plast¡rmienlo
del concrelocomprimido, el
rcclnrgol¡r de b¡se b y:rhur¡ h sc rienc:
l)¡r¡ unr scccir-rn cual pucden dicrf uor t4l4]lo!c!!!t.
h
E irc l¡\ dosposibilidi|des
dcscrit¡sii0lcrir)nncole cxisleunai enncdirqüe
sedc¡tonrinx &bbl!g!. En éstllsc rlc¡¡rz¡ unadefonn¡ciónmáxiri¡ en
cl (oncrctooot|rpri ido igu¡l 0.001,y sintt¡llture¡rncoe en el :rcro c¡r
l2 tr¡ccrúl selleg¡ ala nDcflci¡.
Me¡ = i!l(nneol{)
dc
^griel¡micntt) Si sccon(Xcquecl nódulodc el¡Atrciüddclftcrc cs 2'ft[)-,üDKg/cm2y qrrc
el püntode lluijncir plrr¿rn¡csuo¡ccro esde 4200Kg/oni, se de¡lucequc Ir
o lI) zfi{rzru r''r'r
) cn qucsc¡rlcnoz¡la llucnci¡csde0.0021.
dcfonni[ióDdcl ¡ccrocn cl irrstixrte

"".
= "':) =
lr/Z ] nu'11
Rr lrnlo l¡ condiciónb¡l¡¡rcc¡dr,al con()€ersel¿ deforinaciónmáximac0 cl
2) Si sc¡uorcnt ¡it c:ler xplicirdrtr¿lslr
Foducir r¡ nrontcr¡lr)
qucexcc¡lacl concrcroy efl el rccÍo (0.001y 0.0021),f'enniledclinirpor simpleSeomeirir
sc,)bsc^,rtrl¡s prún.rnslisufts,qucsoncrrrtrol¡d¿s
de griuúnllicrlt). fx,r l¡ pmtürdidndilcl cjc ¡cutro,delemtinhndosc u¡a úoicacuirntíade aceroque
cl rclutrlo doiÉcrocl cu¡l torÍ¡ ln tnrcci(irr. pnxluceld condiciórr.

!!q!!s!!!!t. se consideft quc cl trcn) dc refueúo r(nn¡r el A k cu¡ntí¡¡meocion¡ülanlcri(men¡esel€ denonliniib¡lanct¡|1k o porccÍl¡-


4_Bg!I !ql!g
i¡tcgro de ¡a lrnccir'), y cl c.¡rc.ct0 de l¡ p tc opucstr ll r\rnFcsirl¡. lc brLlnce¡¡lo,y con el objctr)
de nreveoir un¡ l¡ll¿ del tipo frágillos Códigos
dc Coocrcro s¡c¡nprc esp€cificirncuiülí¡s má\inns q!g!q!q! a la
3) Sisc sis c ¡ru cnturdo h c¡lrgr rcrürn(e püc¡lc¡ ocürfirdos f\Nibi¡id les: ^rmrdo (Vcr Iigura VIII-2).
condición balan$ad¡¡

Queclcsli¡czocllel ¡ctucütr,dc
¡cenrllcsuersu pu|l¡rdcnucrch(ly)
nricDlrirsco cl bl(quc crrnfmnido l(¡.hvíirtro sc h¡ nlci /idi) su
rnáxirmcrprri¿Rl.

h) Que cl bl(xtue comprinrid,)dcl llnrcrcto llegucu sü rfL\imü


c¿¡{cidrd mienulscl rccro dc rcl¡erzocfl ú¡cciónoo h¡ llcsirdo¡ sr¡
lluc ci¡.

I-r f'osibilid.dindic¡rü eo ., sc denr)Inin¡I:rll suh-rcforlad¿,mie0úilslil


indic dr er b, corcspoo¡le¡ h denonrinaú frtla sob.c-rcforz¡dz

scránlosprcfcridos puestoque vig¡ sobr€refor¿ad¿ viSa balance¡d¿ viga tubreforzáda


:k rsesur¡n
Loselementossüb-rclorzadG
unafrdladúcdl-en la cu¡l seprülucirán
Fx el diseñtulor
defomüridrcs i¡rFmanes,
l)cri)no sercndr.lquclr p:rrrccomprimidicslnllcfxÍ rpl:L\tr¡Iicrrtr). l'igura VIII-2
)
) t42 Antoaio l anco Bktsco ESTRTTTLII¡^CIOI¡ Y OISEiO D€ EDInCACIONL\ I¡E COI]CREIO AI¿}I^IX)
r4J

,l
SECCI ONES RECTANGUI,ARES Sciülicnc:
As fY
)
4. "= 0¡5¡.b
ECUACIONESPARA ELDISENO EN FLEXION
Rcc¡Dplúmdo lor (P bd) sc lrcrrc:
En l¡ s€cciónrecü¡trgulírs{tnctid:r lt ficiióo indicadacn ln fiSUraVlll-3 ^s
dco(,niu:
.,, nd ty 0)
) - o.85r.
d = f,er¿lte
efccdvq@l el94enlo .._
') p = Frceí6je del rcfucf¿odc acem ((-ei6),
,) b = ancl|odcl bloquecünprimiú)
(aochode la se¡xión tr¿nsv€fld rechngular)
Toni do nromonbs cn l¡ ubicrciúr dc la rcsultante en traLciÚnfen la
As = áreadc ¿oro cn trac\ción übic?ci'.,ndc As)-
) c = profüdidad del cje muko
.) ¡ = profu'didad dcl blitqü: co¡nprimidor€ctangul¿rcquiv¡lcntc Llu = I--u!p.i! dc c]rnnrcs¡ón x distnnci¿l

)
fr Mu = (0.1t5f'c t\0 (d - ¡'/2) 0r)
'li¡ma¡rú) oÍxrrcntosco Lt ubicnci{indc It rcsüllantccn cr)mf|r(:sI(tll

l'lu = (As fy) (d - r/2) (nl)


, ,- ,
Rccmphzndo(l)d {ll) y dcn(n i||andr"w" aP fylf; sc licne:
)
,) a = wd/ 0.85
-)
Figur¡ VIll-3
)
=orsr.ll! [r-r#,l
r',r"
)
Sedefin€el porcenlajede rcfucr¿ocomo
)
Pú equilitriocn la figu6 Vlll-3b:
Mu = f.c hlr u/ (l-0.59w)
= Fucr¿¡deTrecióo
F¡Er¿adeC.or¡pr€sión
Paradisefo sc usaráel f:Étor 0 = 09' sieodoMüi
)
0.E5f" tn = tu fy
Mu = Of.cb(f q' ( t4.59w)

)
)
144 Anh'n n' Illanco lllasco ESTftr;flr RAC|U\ Y DlsnÑr, DE[trrfi¡]aaloNns DEc¡)NcRtlo AR\latx] 145

En b¡sc a cslf ecuircióosc tndrá disciúrcur¡lqu¡cr


slcci¡lnú¡flsversnlnucsto R)r knto n,= {).2t'6,cono !v = I lylt.
quel¡ úoicail)(ognir¡seriiw.

Oblenicndow medimiel resolucirin de uoaecürcirindc segürdogrado,s¿ t! r.,. 0.2ffix 2t0


Sr rr,:nt P- rrfrlr)l
ct)o([.^crlp ó lii crnntiirdc irccrcdc rcti¡cüi), lLÉSocl As rcqucridr,,y lil
prol¡ndid¿ddcl bkquc comprimido.

As = phj = 0.0t03x 30 x 5.r= l6.6ticrtrr

EJEMPLO DE DISEÑO sr t(,\ lirm\ r|o|jntrxr(rr unr ñn:! dthr r(rh/:u$ Duevrrrtr(¡rtctl ráltul,r
rr¡br¡xrdoconun "d" ntDür ge igu
cñúnrcrrle ¡t (h-9.) p.rr.l
cnts. cl c¡sodc 2
Vigade l0 x 60cms.
Momenloúltimoactuan¡e= 3{}toD nt.
Concretofl) = 210Kg/cr¡¡
fy = ,12(nKg/on
^c¡ero
DET'ERMI NACI ON D EI, LI M ITE BALANCEAD O
Dctcnni ar As rcqueri¡lo
Ohicrvrr r) h ñlur¡ Vlil-.r. y ¡rf'¡iüUrdosc¡rrj¡rnzndc lriángulosen el
di¡rft¡rn dt dclirn ttcirtlessc¡icoc:
Pxr.rvigasper¿lt¡¿N,el recubrimieolousu¡l €s.l cor.,y el cs¡ribo
3/8'(0.96 c .), tx)r lo quc so pucdcconsidcnr¡rna dist. cix d' ¡gu¡i a -
(h'6) cnls.:tpr¡Jrinxd¿uricnlc. 0.ü)t €.

h=60dn.. d=54cm.

Mu=r,f:bdrw(l 0.59w)

= 0.9x2l0x30xfx54w{14.59 w)
3'010,üXr

0.1814=w(l-0.59w)

0-59w1-w+0.1814=0

la ecuación
Resolvicndo setiene:

wr: l-48 w'=0206

Al (enerdossolucionesposibles,lx menors.ltisfncccl problüna fisico. Figür¡ VIII-4


t6 A on¡o Bhltco Rhsco trs:rRrl('r r rR^(]l()'\ Y tns[Ñ) DEtrt¡f_lc^c]o.\05 Df, oNcREto
147
' ^Rl\r^Do

Desp€j¡ndo c, que se dcnotn¡n ct, fffa scñal¿r el c¿^sode la cmfla REFI]ERZO MAXIMO EN TRACCION
bal¡occadasc t¡enc:
l)¡Í¿r :rscgunúquc lr)s discü)s s.urr subreloflados l¡ N¡lnn¡ I'crt¡iura
cspccílicl quc tn cu¡otía nríxin.l sci¡j¡¡g*!E!!g de lir cuantiir
0.001 d
fv,/Es+ 0.fi)3 tx anccid¡ (fb).

Porcquilibrio cn cl diagrana dc tücr¿ls:

0.85f'c ba = Asty
REFUERZO MINIMO EN TRACCION Y
0.85 f'c ba = pbd fy
REF AERZO M I NI M O POR TEM PE RATURA
De donde:
l'xrx ó('SUrJr quc cl ¡cfli, (1 r'(:rl'r frovu| un I'n'rrrctrlo¡tisisl' rrtc rrriry"r ¡rl
0.85f. a 0.S5fc Prc nro rcntr)dc agrid¡unic t).lt'. C('ttlisosconsidcnrnu ¡c0¡ntía 'Iririnur
I' = =
,l fy . i fy lar (l (¡{o dr' l¡r N,,ntH l'('trxrx' \' ifitji(:r qu{ dct\ pí{(('s !!.i!!r:¡ *
'rr¡r
dt ftlu('¿o r.'l quc cl I!$!S!jS s!t150% Irx)¡'r ¡tl ¡Inn¡r"nll
I '.!.!r¡U!! "rrn(rrr)
Recm¡¡áando cben la ccu¡tcúndc p 5cdc e: dc rcricl¡trNarto
)
I'r|ril cl c¡L$ dc stcci(trcs rccli¡rr!:rl cs sc iodica q0c cl árcl nrír¡rrÍ dc
l 0.85f. Br 0.003d rcfuc./o f'odrí ürlcu¡trnic ünr:
) P¡ = - ¿-rv fv,/Es+o.m3
.itE bd
) fy
0.85rc pr 0.001
tb -
fy fv,/Es+ o.oo3 ( lI
Allcm¡Íiv¡únc l( el t¡ttjit dc [.furr¿o nosilivt' o rrg:Írvo crr 'cc(r'i¡r.'.
dcbcldscrlor l,' n¡cnos
d|rlcftinrc||l,r ry!ry FÍ cl X
qutrl¡rrcqu(tiJir
x¡Lilisls.
0.85fc Fr 6000
Parallx6, la Nsna t'lruaru iodica quecl áre(mlliniidcl rcfucr¿ocumPlir¡
60ü)+ fy cn
los rcqüisilos dc árc¿ mínfunapr conr.rccióolirÍ¡frralun.-tcnrcndo
cüe¡la adicioniinÉntc qoe el refücrz\| en l¡ c¡¡¿ iolcriff dc losa5amraús cn
dos direcoones (pal_¿ nrtnrcnto Frsitivo) y en la cár¡ s0frrior cn cl caso de
vol:úi7.oss!r.Í q!]¡u!i!¡¡!¡g@¡¿ql
148 Arr0n¡o Blan.o llhscD E rucn-rRAcrorñ Y Drs[Ño DIj r]DrrlcaaroNlls In, (¡)N( ]{lir o aR]ilarx) 149

lll¡(lu(r¡, r¡ rnroI\,r 1.,,rt!r.!ri y]!U!l!!tLr¡[r ¡( q,¡c sc r,f,\r


rrrDcktrcutü sólt'0l)(X, encrdr L::¡r:!to cui sc-rúlclcriteri{)de h nucvaNonmcs un re-
.!-I!1q:Z-A_E:t_.1!¡t$ fn k'sl\ cir uflr J||rcc¡,)I. o que cs rt rtrinimo
iiri¡lido fucrlo nruybalo,y lx)¡tiurtoexi3r quesea0.ü)t2,-p¡r¡€| refucrropositiv0o
fIUjr ljL\ do. Jirtl (n{rrs Jc I' ar\ r\r xnrrilJr\. tl,,h( cuxrntir fo ¡os siguF;rc\ i¡rl¡rirxe|rprñosd0losi,o pi¡n el refucrT¡ncg¡tivoo supcriorp¡r¿vol¡dizos.
linircs:
lis evidentequ!:es¡osnírinirs riscoco cl crsoqüecldiseio por 1l¿xilnh;ry
Lr)srt\con h¡rñNlis¡\ 0 0{)25bh req'reridoun rcfucúo ilch¡so ¡rcr|or.y frr tinltocl nlfuimoque sc dctx)
(tenrf'crrlu.a).
col(¡jirfscobl¡ctrcp(tr€sti$dist¡)si(i(nres
r -t)\rl\ con b:mlrscot.rugrdll\ o 0020b¡r
co ly < 42(X)Kg/cnrl

l-'rsil\ corr birr.ls corrugiúir\ 0.(ul8bh


co li =42ü) K./c¡nl
TABIA.S PARA DISENO EN FLEXION

I-ovrs co¡ b¡rras coÍü! t¿s l'llfa no ft:sdvcr unx cLrrlci('Jnde scgundogr.ldo er crd¡ diseño,o prü no
0 0ol8 !! hr, tnn¡cnrcon difercnlcsvrl,)res del bl¡qu€ comprinido equivalente(¡), se ust'n
conly > ¿1200 Kg/cnr2 Iv
(pcro no nrcnorr 0.1ú¡.r bt)) scoefirlnc tc tirblilscü 0l¡s quc sc prcscnti|Ili| corl¡)r¡fción:

llslercl¡erzof'{ürl (.okrtrsccn üoro doscirri\ ¡jctctc¡¡cnkr,


tj$nulola cxfcsiúr Mu = !¡ l'c tyJ:iv (l-0.59w)
dctjcod¡endodcl
cspcsordc úsrcy d clp cirr¡rictf(,¡náxi¡D9serÍ iSLrJ.r 5 vrc$ ct cspLsor
dc y denonrnr do Kü ¡: Ku = lfcw(l-0.59w)
ln hs¡ sir¡cx.cdcr45ü .

Debctrncrscprescnr'quccn el!¿!ode bvts, tt| Nonr¡¡rikticr quec¡refuczo lr4u= Ku hd2


p¡¡rci¡d por llexiúr rcodrt un es¡r"¡ci,rn!1lror¡Ellltg rreI vetcier
cspe-i-J ('onropirft cad v¡rl(Jr
dc w cxislcü¡ v¡]or dc p y uro {lc Ku. seobticrrcmc-
elcnrcnlosn exceder 45 mr
un pn)c{:$iterativo,paft todoslosyaloresdepposiblcs(lürsru0.?5
diLurtc f,LJ,
Lr ¡oved¡üde h Nomn ]l-of)rn ftttaión ¡l ,ú¡uc.ro krsvaloresa\$iadosdc w y Ku.
fx]r rcrrpeftru¡ir
cs til
espccillcrrirÍ dc ü)nsidcra.üo rctucrzonriri,nodeo.fi)l2hh {tüedcbcc.{ro,
cirsc ¡in I¿rcirn iDfcrior¡tc lr¡r¡rrrs llstr|stabhssehacrj¡rpurrdil¡rentcsrcsistenci¿s y dc ¡ccro y so¡r
dc cor)crcto
!:o iruos o sirnptcmcnlcafx,y.|(tos,
o en ltl =
cira supcr¡orcoca$ de vr'lndizos. nruy útilcs pucs conocic¡rdo Ku l\,fu,/bdrsc oblic c dircct¡unentc el p
ftqü{riJ,'tVrr t't!rnr\ l5l} ,5))
L¡ riuón dc cst¡ oücv¡ e)(igetci¡ es profx)rcionarlltfs f(,:t qüe ¡:t que
se EJI:LÍPI,O:
oble¡rdrí¡con h cuiunílldc 0.0018,cn ct casocü quc sc cokque rctucr¿o
corido:rrihi¡ y lrbiio dc la los¡, y qrc rcprcsc u¡¡í¡ 0.(úü) cfl ft{j:l c.ar¿.
tJs:¡ndol¿st¡blas Ku vs. p detenrinar el ac.erode ¡efuerzo:
F,sdecir,sirc uvrrcller¿o conido ¡tmjo y bíL\to cscn los montc¡ttos¡tcg¡¡ivos,
cl-nütrin'ode 0 0012no cs rf'licibtr. nucstoqucsr ¡lchirdis[,o¡re¡ Vigr de 30 x 60 cms.
or rcxtrdád
U.u0lx ( f¡'r xü l bcr Ir(ff(' (urriJú ¡,frihl). Si uDhnre,¡,si y J(.c¡Jicr:l Monrentoúhimoacluinte= 30 ton,ln!
drseiiiu con r€fueü_o('oÍido sufÉrior e ir¡fcior, srría Conqetof: = 210Kg/cmr
f,osiblc c.dtside¡:r tan -
A(,c.o Iy = ,1200K!/c¡rr
t50 Att¡nio lthnco ltlasco ESfR¡JCTURAC¡ONY DIS€ÑO DE I]O|rICACÍ)NIS Dü CI)NCRÉÍO 151
^RIVINX)

b = 30cr¡rs-d=60-6=5,1üns.

Sc tirino: f¡br.- Ér-¡ s- P

txl = 30x 5.1=l,ó20 r..'.8


J..:aó¡r
['.'g:
t. l.ftl¡
[.'¿?
¡ ! ..ll¡
bdr= 87,480

Ku= Mu/bdl
I trdlarD¡,s

Kü=
3t(x),([n
It7,{lio

PtmrKr = 3.1.29c'r h ürblasc oblicnc ¡nr('rifi|trt:m¡cnre:


ffiffiffi-ffiH
i:S,! I:l$ i:$ll il:iii i:iiü li:il$
iil[ i,Íii !,iiiii,iiii i,iiiil,iiii
a-¡¡n t ..a r.ar?r o. ¡t ,.¡r ¡l.¡lt
p = o.0t03 i:tlli *:ltl i:!iÍ i:l# i:$i i:ii3t
As= n bd =0.(ll()3x 1,620= 16.ó8onl
i:iiI *t¡l|
a:ai¡ ra:¡a
i:8ll!!;:i[i
r.tur ¡¡.ttt
i:* i:ilii
r.L¡ ?! !!!l
i:!iü $:*¡l !:8iii *iS 3:*l ii:liii
!:!lB li:iill 3:iii! ii:iili i:ii ii:llii
!:!ll llm
a:aiii ¡.itt
3:il3l ii:iiii
,..ro r!.¡Í
t:$ii ii:lüi
r.|on 1.!!ll
i:ii!¡ i¡:Bl¡ 3:s!',1:',f,!i:!ü lllili
::iiÍ E:lltl !:s$ii:*! l& ll:iiii
¡,iitii.i$ ifi i,Hi i,# iiiii
¡:¡ii¡ ii:ñi a:-r ¡.¡|| r.r¡ !! !!!t
i:i¡Í ii:iii l:3 li:Xll i:lll l!:iili
i:ri{ I.* l.!l ii:lili i:H ii:iiii
i:i¡t ii:{¡¡ l:!il ll$ i:*i illiii
i:iFi
¡:Í;
ii:i*
ü:iiti
lfl *tilt
a:-¡ ¡r.$r
i:ii¡
r.¡¡¡
llll!!
ll.|ll¡
i:¡in ñ:ii¡¡ r.ü.1 a.¡ll l.!!!l ll.rrr
t,tiir s+ii
a:ai¡i i:iiii
!&l lllii!
aLi| ¡r.r¡¡
llli illiii
r.a¡¡ lr.rlr¡
i:ils i:i*l i:s ii:iiil !:!l! 'l:lill
)

l
Ar¡t,tú' llan.ú Bkú.o rlRACIl)rlY t)tslÑ(t t¡[ lLn Fcactof¡i
ESTRUCI Dti foNcRn ()
^Rr{al¡)

SECCIONESRECTANGUIARES
DOBLEMENTEREFORZADAS

GENERAI.IDADDS
.:,:l:;.--::li:::.--.,-,-!--.,...1:.-....,.....,.1...,,.-..i:,.,
;ll:l tliH !.9!ll r!.!!!! 0.¡0,r r.r¡t jqu(lh' dor¡drj!licnni rl
\(,l,n,nrri'rx !i!:A d,rhl(rr¡rrl(r'lur/rúr\ I
Íi:i¿ii ;:;üi;ií:iil
i:¡ifr ::.:.,::
; í¡;
i:Slj i:lijt rclucrzoertairció sc tic¡rcrcl¡cr¿ocn compresrÓn'
á fiii il *l: ! l9l: ll.l!!! 0.00¡¡ t.rr0
í;;; ii iti: t.:v:] !r.om 0.00l| r.'|¡r
Í::ll
;.mj
:J ll!!
it.::jt ¡.,!r¡ ,¡.,?oo
.4rr
iitii
t.¡r!t
¡.n¡: Dcsd. el pu lo dc visüt dcl crilculosc recuÍe id relucrzoen conprcsión
iffi il,il: l.99lt !t.!t!! 0.00,i¡ ¡,ir,! (I:ü¡l¡,c,'rrh cuxrrlí¡ J¡ 0 75n,
rr,rrrr'rr cl m"rtrcnr"
¡rresislrr
\' :¡tt:r'r¿r
i:iiii ii:iiii r:üiiiií:itii i:Si i:illl erl( slrrs
rdrl:]üllt;
'ro
IlrcirttlciJrJ
c\ ti(lrhl"irutrtcnut Ic\i\tcnlcdr Ix vr3l
;;;;; {1,'ti! 'rsu\
¡:;iü íi:áiii Í:llii ,i ill{ xdicion¡ndorclüerzqc h zo¡r r¡cciomd e igu¡dc¿rlidadqucen lr
p¡r de
zon¡
I¡crz$
i:331i ¡lc or:urendc tcncrutr mo tcntoidicion¿lcon cl
ll:iif l:*ii i:iiii
r:¡¡ii
conrorioriúl¡,
I.l9l ?t.l!9? i:iii¡ de cs¡osrelue.zos.
í:;i,ó íi;;i¿i lrlili l ¡lll
8:Sli íl:líli llf¡i i:ii¡i ll¡r el di\rño sc rtLuÍe rl lieú' cn co ücsióo tunbiénp¡raotrosflncscorrlo
!.Ef ??.!ll! a.¡¡ri i:iji; y de€sl¡
:,Y:l !!,t¡!¡ r.60r ?.fir5 soflcl dc disnri uir el tsl-Lrerzo dcl coocrclode la zon¡comf)rirnida'
;:i¡iií í¡:;iü l:Sll ?.llil Ll .t ', d(l IIq¡"nli¡!t\o I'!¡:úJ.' csÍun¡ disn¡'nuciún J'
¡.ror ?0.|lñ r d¿i i iii¡ ;' ¡rrLn('Iili'rrtrruir donüc
srcrno-rc\i\lenrc\'
l:$ll il:!ii! ¡:{.0¡i:i¿;i 1,'rl¡li¡*-ü¡U$ v. lrrr {l cr\" 'l'r cl(rrrctr¡o\
,,".. ¿".uuñ,, ric tr)y düLtilid¡d dis¡nn€r¡el¡cr¿o
scespccifica
¡".-t,ndici
corridosuperiorc irf¡rior'

ljrn lü b¡énnucdcrccumren ct c:rlcul()a l¡cm) e colnp'esión' ¡Úncrúnd(l


l¡ cuu í¡ cn LrccÚn no sobrep¡rc el 75lZ'dc n" pero en la n|¡yoría clclos
tr¡1ürÍ' varitüásignillcativ¿lrtenlc
¡or el llecho
c¡rljoscl r)nlcolt)rcsistcrrlc
dc qucel fieno cn corupresiórr s{uünrc te rocsl¿á fluycodo

ECUACIONES PARAEL DISEÑO


deequilibrio
Si tür¡liTanoslu ñgur¡VIll-si, txxlcnx)spl$te¡r l'rsecuaciones
dc l:r sigulcotemaner¡:
),, 154 Antonio llktdco Rlasco ESTRrrcn!¡.^ctoN Y lXstlv) | tE liDlFlc'ac¡(tN6
DEC¡NCI¡EÍO
^RrlAtf)

I Mu ol(As-A's)llv){tt-¡¿)+Aslvlti t'l)l'

Iistrs c('llnei.nt* lun sllo cot('rfr:ühs süF


nirxrdo qtl(: lrlIj! csut
f--ó-1" ^'s
pucdcplÚtciÚ l¡$ sisuicrrcs
ti
ll ii.S.üü¡--it ¡tt n¡rr:rli' cu¡tl sc
ll
*!!
VIII{
tl Ilrlcictxloslancinnadetriírngubsc la llgür:r
) , l-__:___jo
,) e s
0.m3
l c c -d'
) l.'iÉúr¡\'tl¡-5

) Sunüt0rh dc fucr.:rs :l:x = 0 y sr¡fx icndo qu! A s tlu-\¡:r

As lY = 0-85l' ba + A \ IY
+----r---{
')
Si ¡narx¡s nxnnc|fos fl cl pünto dc pny, dc l¡ rLaütür c dct (\)¡rrcl(l
('(trtpri'niú'sr lcr¡lci:

,lu= As fy (d,:¿)+ Al fy (a¿ - d,

l-á scccirí dc |: vig¡ indici¡d;tcn h fisur¡ VIII-5a sc nocdcsubdividirc u|ltl


) vi-q¡sinplcmcrtc rülirr¿:d:rd! :in-r y unavig.ri¡rürgil¡úii¡si¡r) crurfor¡nrda
fx¡f refücr¿t)
su¡rcri¡)fc iotcri(r ^sl
dc frc¡ A s.
) Figur¡ V¡lI-ó
I,ara l¡ prinrcft vig:r (indic.rd¡ cn la fisur¿ VIII-5b)

) Mu = As¡ Iy (d - a/2j Rccmpl¡aÍdo¿=Plc


)
Paf¡ la sc-qündivigt¡ {núi(:rda en l¡ figora VIII-5G) 0.(n3
"tgt
TJq-T
) Mü = A'.\ fy (d - d')

Supcq¡ricndo arnhassc (endni: Dc doodesc dcspcj¡ e'.' obtenrérdr6e


I
Mu = Ast fy(d,a/2)+A'sfy(d-d) (a- Prd')
0.003
a* = - -
Si sc usr tsk ecü:rci(hFr¡¡ cl discr'ioy rcc¡¡¡ntaz¡rüoAsl F)r (As,A'.s) u-

)
tf ¡f)N'Rm) aR\{al x)
Antoniú ltktrco nhl.reo [sr Rtx]t uR^cloN Y DN'ÑO ttlt llttFlcacloN[s

Si^'s (sunerior)
fluycdebedcunrpl¡¡.te
qüc€.s > Mts

(r - pr'r')
r).ü'3 0.85rc Fr dl l0.tn3Esl
;>
np d ly rorx,tL;lyr
Ds

De Ia !.cu¡cÍtn ¡orerior se des¡cjnr, obrenió {.ttse:


0.85 r''c p! d' tó0(nl
o ry t6txx, tlr
(¡(x)1fl
rd'Es
a2
0.tru1 ljs - fy

Lo quc reproscntircl valor dcl bk{oc ('crl||gü t!¡¡c¡rnfxiorii.tocquivalenrc


fr.úa
EJEMPI,O DE DISEÑO DD VIGA
Si áll)r¡ s¡jlhnler por cquilibrio t¡rsun|r de lücf¿:lssc tcndrá:
DOBLEMDNTE REFORZADA
(J.85f'c b¡ + A s ly = Vi3¡ 30 x 6l) c'ns
fy
^s lvftnncto úllir¡roxclu rr¡c =50t{ irlrl
ConúctoIc=210Kg/cürl
0.85f: b.r = (As - A's) ly
Alr¡ro lY = 42fi) Kg/elrr:

(As A's) ry Detclmirrü cl As rcqucrido


_
{J.ll5 t,. b
dc l¡vig¡ sit ¡bmenl€
h nrlx¡ttt¡c¿Fcid¡ürcsisierr¡o
l)rin|!'r)dctcnnio:lnx,s
rcli,r¡d¡ ({).75pbl
Quc rirpre\c¡lt¡cl vitkr dcl bl(quc &rctal|güt¡r
(r) rfrinidú cqu¡v¡tcolcfüüir
l)¿ h t¡ñlr dc Ku-p rrÚ'r tü = 210Kg/c[i

Recnrpl¡z.rdo el v¡lor dc "a" en lá eflirión otierida IDr deforn:ridres sc VdI'r|nlximodc p=00162 Pr¡¡ Ku=49'53
tendú:
Mqncnt() áxinoü)|l P=075f\
(As- A's)fy _ 0.0030r d' Es
-bJ5 yr, = xu txt:
4-r= 0.001Es-fy
con 2
Como sxbemosquc el rcfucr¿ova a ser ínPJftarle tñb¡lj¡¡rnos
s¡ sc feempl¡za p = AvM y p'= A'vbd $e pucdeescfibif t| desigu¡td¿d c¡p¡N de actnr lo cunl coollcvaa consl(le|.'tl:
rnleriorde la siguiemcnr.:üuru:
)
)
ili l5E t59
Ant4aio l .rrco llIúfto ESt R¡I-TURACION I D|SI¡O Dg |:fXflC^clo¡.'It5 t)E (rINCRETO AR]tlAtX)

d = (¡ -9) cn$.= 6()-9 = 5l c¡ns.


b=30 6ü)0
. 0.85x210r0.85x6
rt-.e¿- --fi¡tm - EM
¡\4u= 19.53x10x5t:= 186{Xtür
Ksxcor
l,lü = 38.6kx¡rm[

= 0.01ó2 p-p >0.014t6


x mx 5l = 2'1.78
oDr
) ^s
(irno cl nxnrrc tr¡apliüdo c$ 50 (¡Irrr¡rr.,y cnnx)con el rcfucf/.¡,nr¿iximo I'rr;| qoc nryr lfFp ) dchcscrnüyltr :r0.014| 6 y cBcslc casoschll obtc-
) erl nido (p-p =
^\) 0.0162coD lo cü¡l sc(r¡n¡f)fuchlqucsfcsti l¡uycndo'
tr¡rccirir ,s(ílo sr rcsi$cn lll.6 ro it¡tr., dcb! rocuffiñc a rctücrzo ádicionú
) :ri(x1c¡nfcriff clxt cl fin dc rcsistirct rc¡nan¡rrtc.

)
l,f u rcnür¡colc= 50 - 31t.6 I I .{ üxHnt.
-
COMENTANOS SOBREI-A FLUENCIA DEL
) Mu=^\ry(d-d')t
ACERO EN COMPRESION
) Gcncr:rlmc lc cuiuldo u¡) re.urrc ¡i rcfucrü ¡dicio rl' luc8o
I'140,ftn= A\ i 4200(5| - 6) 0.9
) $kcFa\ado el !¡:jl¡!!9-!9fug@ cr lri¡cción' sc cncucntta quc €l
conrnrcsitÍrnüY:.
)
) C-ürndodc a¡liciou rcfucr^t sufilrior c iDfcriot fx)r elrcinr¡rdcl
l¡or l¿ntolu.a rcsislir u rnon|cnrr¡dc 50 ronxmt.sc rc¡lucri¡lir: tm,ccirtoquc rcprqscnlacl 0.?5 nb sr cunrnlirÍ qus
)
As tra(-cifi = 2-1.?8+ 6-70= 31..18crnl
) ft - p = 0.75¡¡ (conroco cl cjolnph anterior)
) As cd pft:si(tn= é.?0 cm? Y si ü$rnüs f;= 210Kgcni s€licrrc:
)
Sc pucdcvcrili¡::¡rsi A\ fluvej
) P-P =0.('ló2

) p = ll.4&30x51 = 0,0206 lo la e¡Prcsióo


Ilrrninn
) p=6.7U30x51=0.00{4
)
0.85r'. d'
0 - P'= 0.0162
-> - - ;fl Fr eOOo
n-P i 6 0 ñ .fy)
)
f'" F ' d '
) o -o ,ro 8 5 ¡ 6{ xm1 y ntimeroscoo
d Íy L6ün fyl Quc asegumla fluercia del ficfro eo comf,res¡ó efecuando
difLre rcsn!fillcs dc vigas se ticnc lüi siguientesrc.sulütdus:

)
)
)
)
Aúonio ltlancu lthrco DE CON'REIO ARMAIX) 161
ÉSTRTJC-ÍUR^CI(\\ Y DISF¡O DD EDI}ICACIONrI

h=20 p-p >0.t1212 (d=h-t)


h=40 p - p'> ().02 |2 (d=h-ó) )
¡=50 p-p'>{J.0l6l
+!!r¡+
lr=al) p-n'>(lltl3l
h = 70 p - p'> 0.(lll2
h=81) n-p'>0.(lD7
h=¡n) p-p >0.(1186

.;]i Crn¡l(, cux¡scco'rcluvtqücjg!]llúllritlnl llüycndoetñcrrosupcriori prrlir


de lrlus (.(rr M!19_!gj$sr]! sic¡rrDrcv (l'¡n¡to \c h¡ya d)rr'c¡do csrc
rclucr/'r n(r cnc¡nrndcl0.75 p! üi¡cen,0¡tlo.
|r¡gur¿VIII-7
ll {l cxso quc t|j x.rxl,r p = r).5 f},, sc J¡ji..i¡,rrc ti(.m, (.n fi|n,¡¡c\n,n
{¡rquilih¡rJ,, r,{r otro ndi(i¡nrnt( |l- c. rútrr.y quc Frr t¡ tr, \(. cunrftr quc
(t - p ) = () r nh. \(. rrrhlni qu( ct ti(.ff.' (tr (n'rnr(s¡lfl fluyü
¡,i(¡(tnrnrn vi!:¡s
Jc nr¡ J. Zl!\j!j!!l!g. \rjtr,prr' r\ür ct (.¿\(,d|j t. - 2lO Kr,/ errl
Sc üeoe:
= l5 c¡nl As = 5.68cúÍ
^s
lh n)uch()sci¡nN scrc¡iuÍc ¡ d)t(|(:tr iKr!,rocr c:tüDprcsituitdcpcodiclre rnrc
ir Dcccs¡r¡úl)drr0cr¡rfi¡c(c ¡r cftcuk co¡nocs ct c¡sr)dct fttucr¿o corido cn Pff semcj¡nzxde triftrgu¡os:
',
!i-!rs ¡)r condirb'rc\ dc rrfi|trju d dcr¡¡tir¡to,
y fx,r (:oüj¡cn,rcs cxigidt!,tf,rü¡
crc¡Nn¡)s srsrnrFrcsisrentes. lj cstdsc¡r)s cs ||ruy fx\ib¡c quc ct fel.ü.,rr,cr 0.t103 e s
co¡Iftrcsi(tr no csté tluycndo.

dc donde:
ANAI,I SO VERIFICACION DE I]NA SECCION
DOBLEMENTE REFORZADA 0-003c-0.018=€sc

c (0.ü)3- e'") = 0018


¡ls ftosiblcqt¡ecl dislri¡¡(l(rsc cocucfi¡rc
cu¡ rrr di{.¡¡¡rdrt,,. c ct üd s¡)
lrtuenreluerzt'ren tñKci(iny dn lfcsi(fuct|ün¿l tis¡rHscccirt[y scrcqüicr¿
coturer cl t¡r(xnento
rcsi\tcntcv sicl rcl¡crzo(.ltiálluycñlo o ||o. 0.018
c=
oiú3 - €i
Iil cslos c¡s('s se debcr¿ipl nrc¡r or¡ ecu¿ci¡tnfDr cquitibrir) y oü-¡
F,r ¡jc-
l{imúciorcs fa¡ cdno sc indi6 cn cl siguicotcc'¡L{{):
Pü qNilitrio:
Vigr dr J0 J(ó{, cms.¡vcr l¡gu¡¡ VII¡-7) con 3ol.'en tr:rccnrny 2o.}/.t"cn
0.85t ba+ A's fs = As fY

0.85q b (0.85c)+ A'sfs = AslY


'f:::r
. 162 Antoa io lrlanc o ltlarco EsÍrufiLtl¡/frcN I rtsEt\o DL lil)lF¡c^cloNEr l)li ¡r¡'N'krro ^Rl\talx)

k$ 3lI" crr
d¡rl¡rst(i1n' considcr¡ndt)
(10)(0.85c) = 15x.12005.ó8rs
0.8512t0) lll ürm¡c lo rcsistcDlc
¡¡n|do mumllros pi¡r cicrrnloco el
2rt1A" c|| c.nptesión lo oh¡crcn¡os-t
punlo ¡Jcuhi{:lKró¡alélfca cn rácc|()n-
6l(xx) 5.61tts
J55r.75 Mu = t0.85xt'rt'.(d-.t/?)+As l¡(¡l-d')ll
e
8(5'l-6)10
Mü = l0.s5x2l0x30x(r.{Dx(5'1-92)+5.68x2601
I'cnre's = lM;r y ¡rkú¡toc h lri¡ncr¡ ccrl¡rió¡r:
9
Mu = t2185.652.5+7üJ.35-r'7510
0.0r8 (21xxl(xx))
0.0r8
'0.003- fs,/2'$0.(xX) 6000- ri 5 Kg ¡cnr.:27-ll l(f) rnrl
Mu = 2785,5115

Si hübi':flnrN ¡nwlo nroncntos cn cl bloquc co rt'rinido dc concrcto

3lr{XX,
6(fn- fs Mr = [As tv ld - J2] + A's fs (a'l2- d')1¡r
(4
lvlü= I15 x'l2m x (5d-92)+ 5 ó8 x 2l'018 5-ó)lo
ISU¡l¡odol¿rs do c, (Ítcnc |os:
dosú¡tirr¡rscxprcs¡drrjs
Mu = tl'l18.5t['22'ló7 ]3109

6lrm- 5.68i\ 3lxx) I'lü= 27.8 lut r lnl.


455r.75 60ü) fs
cl efccto del rcfuerzocn
Si so calürhr.r cl onrcnt()rcsistcnleddiprcc¡mdo
comprcsil,nsc lcndría:
5.ó8fsr - 970ltofs+ 2l.ll37ün= o
As= 3il" = l5 cml
fi = 2d)1.8kVcmr

Coroli¡lo fs sepucdcobtcncrcl rcslodc i¡rdtgnir¿s: = L = o.u¡;zs


bd 30x5.1

l6{xl0 =
t = ¡u:Y cms Ku=31
óux)-2f$ln
Mu=31x30¡f:

lo¡r'r¡t
Mu=27.11
)
l
A Dt tút ú' L l¿u¡ct ltlas. o DE CON'RF'TO ARMAT¡)
ESIRLICTTIRACIONI f)tSTNO DE EDIFICACIONEi
I

!lnr I' curlsc contpruclüqu'icr ¡i\h'\ cils'\, cu:üd()ül (.'l¡c'7oc cdtrrprc\iú{l


ínür \i¡lo lj(f.)a r'(u (cux,t.losc cx$dír la SECCIONEST
j-úx inu cuxn¡ír d,rx(cft, c¡rI rircci(i ), ocsi|n c l¡ dclcrniHririrr dcl
'ntúfc
¡r{)r'l.rr,, rcsisrcntc.nor I' quc co'rLínnrnr( gL!$_r!!Sli$ jgg:!!:(L&s!!q-
rinico¡t) d(lrcl¡cflorn lncci(')o sio l¡,r nrt.o cucrt|r cl:¡rcn cr¡ (1)¡rorcsi(", GENERALIDADDS
uuc n{)r r¡niltx dc ¡rmt¡do sr rr'l({r (lr l¿rtrrisnH s¡:(tiín drx e $ cstí
llo ricncn l¡rmi¡ recliÚlgu-
turcieod{)cl discn{). G{nrñkrrcolc LL\ vigils üsil¡lir\ ctl l1)sPisos o tcchos
del ¡lma Y
i"r. .* .*"¿¡td vigas dc lirmra T' &sde que el v¡ciado
-- y -scd9!qEqgl!!!l!19!!!¡9949!!9
l¡ k¡i sc"""r¡Íce
vigrs rcd¡¡ngularts no es
P.r t¡ lr) cl diseiio htlstlt orx dcsiÚrtlatlo P¡l:n
seccu¡cs
¡rü¡|tcr|!'ore urti¡o' ¿cs¡lc que {l€bcríxrllt)6 cl}rsider¡Ú reirltnentc

lrs ecu:¡cidlcs lír, el disetlo de


Indcftr ico¡e ál f)'oblcdlir dc co o planlar
h's¡ Lonribuvcnt(
,i'', i.""f * *'¡. n¡."nr currrtrfiLtucufles el:!ld!qJt
\c í
iii .,i*"-i"" n*i i v'rqut Í r¡'rrirdccs. vrr.rilcñtridt' nor'
-'ra.
¡lcvnoil¡r lx ocuacioncsdc cquilibrio v de dise'1o

hac'erur¡g!¡b!!-gq
P¡úlr¡lclc ninff cl i¡odro efcclivo co tribuyenleselucde
d' t{lücr¡t's:(otrroc\¡ec rrnosurlel.r
.i*u'.iau *n,'",¡"," uistnhu{rórt qur sugiclcrl
sc lctrJcr h)sCÓdigos
.ff""t,,t.i , t., ,"i.- nt¡.lt.s dt disttio
vriÍ€s a cmsideraren la Práctic¡ usu¡d

riN IA NORN''ATÉRIJANAS,..,IND]CA:
ser cons¡ruidiL\
un b co stmcdfu d! vig¡s T' el ala y el íü |¡ deberán
xnDIílicimreoteo teD€rll¡a c'orcxión efoctivi¡

de una¡glTt deberá
El anchocfeclivo de l¡ losa que actúacomo ala
evülu:¡rseen basea los siguienieslímites:

. Menor o igoat ¡ lr cu¡ía Frte dc la looaitr'|dde la viga

dela los¡' a
el espesor
. Menoro igu¡t al aochodelahrá¡Dásehdveces
c.drkrdodcldftr' ? 1- ¿Eí
t : * ', 167
'.:.:' tl66 l)r' ED¡¡IC^CIO¡-LS ftL R[ lo al{YAfrJ
A nt ú ¡ü, Il krD. o ll la.. o ESfRr;CTÜl{^Crofi I | )61\r)
'oN'

cll d!! !i3_1ts


dc|co¡ruorrer
qucsr¡)cnrb¡r3o,sc pL¡cdc
Mcror o ig0ll ¡l rr¡cfi{rdct ¡t'nx nrís t;r drst¿r'..\!r.!!!1!.,.:..¡L
:r Il s¡!]ric tc crtm0rilllid!!,
'
¡{(lrn¡¡ulxfL\

tnD irni{lirs'q c ftmtrl urxrvt!¡


l,llr.r !i3¡s ¡luc rcnlrn !.5:tj!.1¡L:g!_!gU- r¡ ¡nch,, ct¡cr¡!,r,tc ¡x k'\r (tuc I-trPr¡ntn|con lff ¡tt$ lolirllllcnlc c{
rccrungu-
¡tlril (rrno t r Jrlxrí crirlLftrscri¡rlüsr lt¡s \i!uicnlcs li rtc\ ,."i'"a"t't¡" t'¡s)' y l'r scgundnque es oÚ¡ \'ign
"tntf
trtrdt ¡ cllo hr '
. 1\ 4 c { )r(} i !u ¡¡|¡l ¿ .h o d c l t¡h ü rís Lrú)curr,¿r
¡l rrrcdc ti rtdrgi rd dc qlt¡tr¡
C¡\,'.1:' .i " 'l-n ton¡frrcsni¡r csl'¡ ct ln liÚrc infi'rnrr v por r¡nt'/Jo!r¡t':4sa
li! '" ,r "'1, r , ". , . ir r r r r ¡ hulr lr r . : I U( s( sr ir 'r r t r ¡ . '( it t r r 'i: u¡ c\ r c( : r st 'c5
'i!.1.
JL r r r i¡ o h*
. l\4c or o isurl rl ¡ncht' dcl rr l ¡Iri\ :.!is vcc'js ctcj¡(..!r {!:LLL,!4. (txh1r ¡ ( qu( ( l di'( ni' ( \ r 'l d" u¡ r x\ iJx r L( l r r r ! ir ¡ : u

. I lc D o r(, i l L ¡rl l In c l ¡{ rd c j ¡¡rn ¡ n Íi s tt| nr¡| l ddc ¡i rdi sl .r¡rciti¡ brcdch


s¡guiljllrc¡hn¡.

L%
{ ---

Iltl vig¡s islad.N,co l¡s quc s,,hn¡cn(c.scüritict ta ti'¡r|ú t n¡m |).o¡)rcnnrr


r+ @ i
>É| ¡, | |
' ' u n tlrca ¡dicnrlrl dc ctnnprcsnu cl la dcbLrÍ tc cr un cspcs(¡rnúv¡ tr o i¡tu:tt "l L-91
-J -
r l¡ oriltld dcl nnchodcl ¡rh¡Il y c | ¡¡:ia.iro
ctccrivo mr criccrtcr¡idc cu¡rro !c\!:cs

"[@" @n
c l ¡ nc ho d c l l l mn .

DISEÑO DE VIGAS T
F-4 ff
t-,V%1'
I']¡ftr cl discño ¡lc vislr'¡ sc rlrhc ilndiar las di\rinr¿sr¡)sibitid¡dcsdr
!:l!.111!!4ql:l]S!!!,).
l¡ ñgur ¡ Vl l l -8 .
!!1,
Sc f'odr¡in lcncr cL¡i|{rú¡)tjci¡¡rcs, (on¡' lrN indiüklxs c¡l
",@n re-"%' L- l ol - - j

Caso l: Ilcic lrcutÍr re cococnrft dcntftrdclcspcsor dc ¡a t(\:l


Lr !i!,r ¡ucJ. (',nN¡d(núv.(,r¡r,, un:r vrrx f(dil ,:ut:üdr lt|rch,
h. liú.r lik \ J. rlr\(¡n,. rrrrn, riil'ü\ l.r\ 1..'llrÜ{rc\ Jc\'Ír't¡rúils
tf." =
"'L _W I
l.+l-
r|
w
¡riftr visr\ rcc unSULucs. ñ' nrrcrLs:lct ¡nclrrr dc l4Z!'!!! !S!$iiMd:! +!+
!!19lLi!!9!'l!cll!eeu!ur¡!!!qa.
Caso2: Iil cic ncutros! cncucntr¡r
en ct tinitc dct csfrs¡¡rdc h tr)vr.y cs
rqurvrk l( ¿l cr\, U¡hr.cx cuirflloqucct Jrv.rir'sr!uc sn.rxtL,
rt dc IiguraVtlI.E
uDavigarccuutgulaf.
d: t¡l.at1ll:::
qucelúnicoqucrcquicrc
seconcluvc
Dc los4c?lsos esludi¡dos
Caso3: ¡ll cje ncutro||.lsobrcfi¡N¡do qück)soúos sonsimplcre¡rlcscccroncs
clcJitx.s1rf
dc ta t(x¡. i¡ ,,""' : fiucsh)
Il¡) cttc c¿r$sí te cnxrsün¡ visl únr tilnn l o¡ru cl bt(xr4 "'.p"á,i, "i "'
Itk¿\.r kr n ) t(tt)
| 6¡i AnItrr"' ltkurl' [ í R ¡ 1 'r r r k r ( 1 r ¡ \ Y l ) l \l .i t) ¡ L l ]fn n ( _ a cl o \l \ l ) a ^ R \l ^ r x)
'o \¡

lil nr ' L ú l ;rrrtrl ,' u rk p :d :,L l Jr\' r¡' J. ur,r tr' r¡ | r\ rl \rl ui , rrl (: 6) (irx\rllo Asr Y A\) sc sLnrri¡rr tsl(\ do\ rclrtr:7os obtcniúndoscel ¡icrt
" ' rr' r,(
rrn¡ldt l¡ !i:i¡ rcil dc scecrtr I
l) Sünnrcr (trf fl bl,xlr. ü(nnPrir id,) no lrir crctdiJo cleslt\ordc lrt k\¡[
c\l(¡ si!nrli(r di\(ii¡¡ urrr !i!¡t ff(¡rt¡rSUltrilc trrl'j|lt h (i elu!rr¡¡lo uÍnr y
/ " I:r fr.,rU (i tr:,rl f,kh ¡:r\ I'JDA4PI,ODIi DISEÑO DI' L]N¡I T¡ICA7'
?) l)clcnnir¡xd;r cl ri|.('l dc ll(cr, tuqucridr ftft h r'cci(i¡ ftd ¡r:ultrr dc llosustli¡1ttulas)
l0c l ro h . s c c n c u (rrri rc l v ¡l t)r¡l c 'tr" te(l i xntc
cl cqui l i hrn,
(i l N rdcr |nr \ f , '¡ ¡ ¡ ) t ic¡ r ¡ f r lo( ledi\ c¡ o ( lc ünt r! i! t r 'l cl ct Nolí f ir o ¡ ( lr s
0 8 5 l :h a= A sl -v l ,\¡s rl ¡r. f r lis.

( trtr) \c sr h( . 1 r lisf r ¡ t t o c\ lÍ t ( ! r ll¡ ilo ¡ 'r lisuclt $ dc l0 ct t r ' dc t ür t lr ) '


r) S¡ct!rl,¡r (l(]"r" c\ rutnor ¡r ilurlrlü\f,tst,r dc l¡ l
'\¡r,
l¡ sul¡,\ititin hcclú
dc 5 cm
cs (1)rccrr v cl tlisc¡o c(rúi conctuido ..trL irJ¡\ l¡r fr!,. lclc tr cic) \' quc l\'r)cn rr¡tr 1{'sir\ttDcr¡1tr

T dr n'h('
S i c l !¡l ' r (l c ' r' rx c c d e c lc \f{ s (¡r¡l t l ¡l t)sl crl ¡rrcnx' senunc¡so(' ntJcl C,r , \. rf¡r(ir cn h li3urn vlllr), lxs li$ittr¡s v'n clcl enlos
cr
b= ' l {} (nN. b, , = l{) er r N v no ! i! r \ I t clr r r lt r ht us nllosc t ¡ ) on¡ sut ¡ n] : '
dcscrir,ic'r {i ( irs,)1. l'¡cr rsl,' sr sut ¡'id! c¡¡ d('s vi!¡s ru,jt¡rnsulnr.sld
c o r¡(¡k i ¡,l l !' .rr| l ¡rl i g u ¡rrVl l l l . y cs l :i ri l dcdu(i f qu.l r frúntft !¡= !¡cs
tn
co {{i(|., fr('\r,, qft tl bl,xll¡e conttri ido crlf ¡ rl tctrlc dttcrnr¡ni|do l ,ú¡rnhN l¡ . r ( l cict r \ t i¡ l¡ liñ li! ( r t r t lr ( le 2( l cnr ' d¿ pcr nllt ' ilnt lr il¡
Inls' crdl¡ uno (rLc ¡ r'lo'
s i e l | d ('s u ri ,.]r(b b * X a ) d o r¡{ l c' r" cs i l u¡l n " 1" urlr ,lirc.(iórr. ütr'¡fl ¡dn ¡r (n¡lflr tfu¡üt)sd( 5
n-lura
rpi'rlrl,'s (i Yi!¡\ {lc 3{) cnr\' dc !n.hD F'r 55 Lnr\ ¡le dlu'¡ {Vcr
r,i l ¡i que. . n"'nn¿c a lr r r hnlr ( lcl ( \ lili'i{) t t r ( \ r nr cr
do t l¡ li! ucr VI I - l ( lt :
¡) l'trir rrx I'inr('l vig¡ st t¡bli{nc !l rter) tn lrircci(i quc ttluil¡hr.r cl 'll
bl ()q u c((t¡)t)ri r¡i d ,)
c n b ¡s t ¿ : hf| .l si ¡llr ) .

^ s tl )= (' S r l ((hh* )i .
y sc ohrieoc$ n xncn¡()fe\islcnlo nrc{'ir¡rlt:

l\4u = o l.Y(d _ rL/2)


t ]ilE
^sr DDN
+-qf
5) Clnnrid¡' cl nu lcrrtondu¡n¡c irn b¡]lc r norilisiscsln¡cluridy rrfxrr¡lo
OEiALLE OE AL'cERADO
cl ll rncol() rLisi\lrj ¡e ¡lc ¡r trin¡cnr vigtt dc :ürcho(b-b"), sc oblic'tc fxr
dii¡rcr¡ci cl rrrncDlrlque dcltni rcs¡\ln h scguodr vigil
fi 5@ fi@
ljn biNcn cste rnor c0to qüc ct,.rcst¡trdc I h scgr¡rxlnvigit s¡ictdcul¡üricl
c¡r tr¡ccitto.crtr\iden rdo unn viglrccLur3ul¡rdc rnelrr b{
irc!'rorequ€rid1t
Pafl csto sc usl lodo ¡o indicaü) $|ft visi|s reclnngulilrcsdctcfln¡nándilsc
¿síuntuü Asr(visnde:rchob*)
Iisur¡ YIfIJ
)
)
an"r*a a* ED¡FIC^CIONI'IDECONCRETO
t7l
Ankú¡ü' Ll.itto lths.o tsr*,"-r*^oo" ^R\lAIx)
) "

)
¡t I.:t RAI)()I)t.: CARG,IS: Mo rcnlospor Viguch r lr."rn ffg*'nti
)
(lnrlx N4ucrl¡ 0 lfil7 TlXl 1007 0
) Pcsopn,on)= l{X}KVnl Mu{-)
Ilso lcn irü(lo= l(X)K:rnr
)
I\4u(+)
) (l.lfgnVila = 300K-r/r¡rl
Sohrccrr-rir
)
Cff9s úlri¡ni$: DISI'ÑO:
l

) Wcm= -l(x)r 1.5= t 0 K!/nrr dc M(¡n€nlo¡tsilivo Mu = 830 Kg rml'


l) SccctóD
Wc! = 3{X)\ Ll{ = 5.1{)Ksfnr
Cor¡rpresiú atribr
) Crg¡s úllÍrns fir vilucrdi Tr¿tcciónab¡jo Posiblcvig¡ l'
)
Wcn = 6ln x (1..1=
2.lOK¡t/nrr !!l4¡q!ll!g quc el bloquc con)priniido no exccdelos 5 cnr' dc los¡ se
)
Wc! = 5J{)xi),1=216K!/firl
)
Wu Ji6 KS/nf bd = 40x17 = fü0
) - bd, = | l5l't)
Ku = Muftxll = 83ff)0/11560
ANAI,IS¡,sES?'RUC'I'IJ
RAI,:
,+ = 0.0019
) Rcs(,¡vicldouI (ioss c,n h sufx,sici,idc rrrlosh¡slr¡nnÁ errgadosüm 0 0019x 4!.-¡ l7 = 1.29cn¡z
I As,=O.0019
t:o
^.1=
c:rg¡ rnucn¡y c¡rrglviv , sinc(nrsidcftrn¡lcnrxnci¿dc
(.¡rs!rviv:r.r¡:ric¡rc:
verifiüció dcl bl¡xluc coNpri ido:

I fx,r ViSUctl(KSi mr)


tvlo¡ncnrr)s Asry = 0.85t; ba

Mu(-) l2zl ll t.t t22l As ly = 129*J2ffi = o-?s.nt


t' - a -_ - 0.85 fc b 0.E5x210r40
Mu(+) 8lu J07 ' {07 ' r{t0
-.-
la
Comoa = 0,75(m. qucesmeoü a 5 cm (csp€sordc losa) sÚposición
Si sc rcduce0l(li nNürcntuj ncgrtinr! il la üú¡ sc oblic ci que la vigueta como
tfabaJa una vrga
cs coffectf, y se puedcct¡rcluif
=
reclangulardc ancbob 40 cm
t)
)
aRl{alx) 173
Artt o n io l dlc o Rltl.co í'n lR-( lar:*Y Dl\r\¡ ¡ ,,n f,itrljlc^cn tNts Dl' rlollcnEIo

X 2) llo h sc(.(iúr dc n|()|trc¡to reg¡ltivq irt lcncrlir h rr¡cció cn t¡ zor¡


sunyior v h .,!¡nn'(srttr el tr int(.ri,r. cl ,lrsei¡,,-iiñE c,rrsi¿er¡
p = {}.U)li9

ur|:j vi!::' JlJh = l0cnr = I) tloligilt{)r5t = 38.J5c r?


^s
I-o obrenidocrt c\|e ejcmplt)cs vttido Fürt In nHyl,rí:rdc rtiseñd,rs,en 106 :
VÍili('rrDdocl blt)qü'jconrpri'tritlo
cuxlcs h)s n¡rNnc[to:irx]iitivos sic tprc dcll(jcin scr disd¡ídr$ c\,n secci
rccqrgul¡rcs dctgcDrs. ft's r!!.t!l!9t!!1l-!Eg¡!lt1tJ(.(}trscr!..i(x|esrcc[mgüt¡rcs As ty - l).1i5f'e b¡
dc lill:nrs. y prictic:l|¡frrc oúpclrsc pn:\en[1rf ut|a vigr T, úrxtc et btrxtüc
con)f'ritDiil) l)ry¡ exccdido los 5 cms. de h tr,s¡.
l* 15"12'[ =
Scdfhc rccor¡-lnrquc cu:|lrilosc rrah:t¡ ()n vigas1 , y ct di\ciio t|:l ..¡)ns¡dcmdo ''" = O¡i5x2lUr¡t{l tl.]u.,u
)
cl artchob {rcct:r¡rsulú),
¡¡) detf,¡pti(:lnjcet ticrrr rnftri|nor crle ¡ujchr), sino
hs. l,rr cjcmFh)si cl fx)k-en¡rjc dc rct¡erro tirinx, cs {t.lx)26,cslcdcberf )
(l()mo ¡ > I lr süf¡,sidrtn lro !1i (otreda y fxtr llnto se lietc el c¡so do uDr \'ig¡
aplica¡ieabdynoatxi.
'l', quc F¡lcnrtsdislüh tñrbliindo con düj \'iqns rec!¡nqul¡rel-
)

EJEMPLO DE DISEÑO DE ANA VIGA 7: t!!!,!E! ,)


= (b- hw)= (li0 - 30)= 50otrs.
Supo'rieDdo
un¡ vigr de lassiguicntcs
c:ú¡crcrísr¡c¡s
: ^üln
r= | = l0cnN.
b = lio cors. b* = 30crns. )
I=60(rns I'(r cquilitrio :
Mrrreo¡oúlrino = 70 ¡{ntrm¡_
(trilcció ab¡jo)
As fy = 0.85 f'c b.'

Se discñnif prirtrcn)considcran¡lo
qúe ct bl({ue cr)rrnriorid,no exccdc
o 8512l0¡5(lxl{) = ,'^,..-.-.-r
- ' ."'
.r tf
^r=-
b = 80, d = 5.1cms.

bd = 4320 l,lünet¡|o resistcntcdc c$n visila

Mu=úAsfy(d-¡f2)
bdz= 233280
= 39 35 toü¡nt'
Mu = 0.9121.25x4200r(54-1ry2)
Ku = Mu¡bd'= 7ü)ü)00/233280
= 30

1).ú,rKu = 30 y |-. = 210 seobr¡cr|{::


t74 )Ntrs Dl: c¡JN'{llTo Ál¡\14Í)
Ark Ithrn.¡ ttta\cú ESTRrrCTrrR,\cnN1 DlSl:s¡ODI: t:¡nll(l^( rr(
'ü,

?ILYIE! DISEÑODDVIGAS Y LOSAS CONTINUAS


(-( no c¡ nunnc¡rt)¡tticld,, cs 7(l l¡ r\nrl.v t., pri|lrcr.|
vis¡ rc\isrc39.15
(nxnll. sc tcndriii
l\,ftrnc ¡t)rcnrancnte
= 70 -:t9 35 =:1065knr.¡rf. REDI STRII]UCION DE M OMENTOS
ljslc s!Íi rcsislidop(r una!i.!tl rcclrosr|tnrtjc tlna ttc }rs rcrrrr¡astnis irr¡f¡)drrnlcs cn tdn(rcl(¡rrnr¡rh)cs cl dc l¡
doldiscr'io
i|ncho-10cn¡
r(il\l¡ ¡hu(i"rrdc n¡'r'r(¡rr'\
b =:t0c¡¡s..d=f .¡ s.
losnrorlrcr)l(Noblctri_
I'1cdi¡nte cslcI ílrld \c rc|jorrt¡ch t¡clibilid'd Llcrc(hrcir
crrunno virrittssccci(nrc\ dct¡in in¡'
l.¡l = 162{) doscn cl¡n:ilisisttíslico (|! lircsttxc¡ur¡r (lc nünÚrquc s'i
scecior)o\'
¡4.. ,t ..rr¡¡c¡l¡, ¡c rruuc'rÍ clr llnc¡rlitc o(n¡s dc ligl o
¿ si ri)'run¡lsrior¡rt)
cicrupl(l cl trlnr()
bdr=fi7+80 :ii"..""t"'i",¡"
',.'* cl nrtn'rcr¡ro
"q";rlhrio;
l, ¡!-" vlll'10 v übitnrri¿llrcrrrc dislnirruirnos
r¡ii¡' uo
"'
;;;;;; *:,' ."t'cnt)s r;distribü' tortocr diasrtü':robtcnic')do
Ku = Mu,/bdl= lm5(J(xy.\TJtio= iliffi M1 d.c,¡rod(r
J).{}l :\crúnr¡vú I
¡¡si,¡" r,'l .-,¡) l\'15ql¡cc!¡dcnlcorcrrtc i:'rrjrlirwl_/\
"r,l'r"iui,, nirr'l
l:rtqü\n;' ii\'Lur¡rnlr('{rutrrrr¡lrnrrl'ri'l¡l'.LislrrrrNI
P = 0 0ltl6 ¡ ( rr' r dr'rrihur'lr
ur¡rr'rntr(rrrrnr(
.ji..'r,',1.
""" ",1,'"' '¡
= 0.0106x11)x5{
= t7 t7.nrl
^s
I)t)rtrDk)l¿ viga({¡lrct¡llcnd un rcti¡cr,,r,
¡n kaccnÍrigü¡¡:rt¡ sunHdc
21.25+ 17.l7=:18.42cnr].

Dn l¡ prác(ic,rrcnl cs ditícit en(rrtür vigrs dc rjstctifx); ya quc cn ct


eiclrtph)sc htl ronsidcrtdourrnlluc¡ro nruvclcv¡riov unanx.i ¡tc
nrcr
-P941!S,

I¡guraVIll-lll

I-a rcdisribucióode l¡rüI¡ctrhls co llevr la incursió¡en el régintenfilás[coo


l)¡
i,i"liJ..r. .ln qu" tignifiquc quc I.l seccióflqüe lleguc a estl ct¡Lp¡
"",u tcnganrliscoosquc aseguren un comporta¡.ic¡rto
iLir",u,, in"tpr,iy
i i*i.'o""i.-i""n -*¿"-se
," .c ha c;lüdia{to la d)ndici(tn de viga subrefor¿ad¡¡
lnrccitu flÚyaantesque cl
ouc dcit ciislir ?¡r¿ :$cgurarqueu r(t{:r) orr
bloqueconrprimirlo tlcguca su cap¡cid¡dnrÍ\Úna
176
Anfoniu lttanco lttaÍo (1)\i'kr ( ) aR\t^I¡l 111
EsfRrrcrr R^clot Y DIrF:Ñoor llDlFlc^'rlrrNris t)I:

illil[Íi';]:illlH:il:lli'#.,,,,11'.,i:
il,;i:Hi'ill::::,Íl,t: l)(l nro l¡do dehtl¡t()sscñrliú qut cn l(ls distñosr!'Jessi Pine0
sc cl¡ruplocon luciliditdl{rslí|lilcs
dc u0
d¡dosc$ lx
,,rjcr(*
r rr,\n1n. udec ¡d(' dü eosi(rxttricrrt{).
ijjlllli,i:,ii:,i::il1,;,",n,i¡ruo\se ¡drrn l'urcntxr
(, Nomrill)orurrüYc clACI

+J"
vi_!i\
:'fr (irno l|emosrecor rlendn¡lo crrcicrlílulo III, (1'rrdinrcr¡sit'rrrien({)sdc
tn brrscu plriLhcstttl d('cirnr) rrld¡)(rvo de h I¡1' sc oblitnür disc¡l"s dtnrdc
no ts rrcce-surior,:trrnir a rel ucrlo cn contlrosi(ltr' Sí ¡ 'r olro ltdo ve rosqrc
Lr¡t)
v qui't,)s ¡n(¡rnfntosncsr i!o\ ls í tn li$ txiscrlciirsfrtrrirdiscño sis t¡ resi\len¡esc rcqr¡icrclx c(t"c
nn)djtj(.ritosdche.rí ü\llr sc quc scr c¡üv dc profx )fciürirfun r nrlro_
n ru n c n k ' sy ¡¡c r/i a ¡n l c n rl \ c n c u¡tqui crol r.¡ t¡.r ..¡tcut:¡r t, )s
--..-..., obli: ¡rn derc.n) tn clrnrlrcsi{in
'ritr crlla clr¡
srcci ,i ,,,l " t ¡r ri*istc¡lrccl n¡ccirinctcf ir to ¡rlfod\un lcrci(){tellft)fxrrcitnu¡do
" 1" ,i ," I| t,,
,,pu".r"..".,utctrv.quect)h¡rricritt' sitmpre se cÜnt¡lccon l!co¡rdiLi(tr
quc ¡r{,sc D{¡irr¡i
di\rrtrúc¡nr\rhi
ll..fll" rd,,ndisrribrcirndc
,'.1."
,,, , .,,,, ,,,r. r,^ r,h,r,,.,r.,\
r,r,r,,r
\i,r,
,¡,",r,
u"." ,,,,,,,,,,i,.¡ o5P"
llll,'j,.1.',,., (rr¡r, ",(j rIrtl t¡,.
r l r,' \!rrri ,' 1 ,,. I n
F! \r¡rJ,,(t (1,kt.,rt. (,\frfi i l rrc\.

A J i (i ,,r' ,,l l | n . i IJ i .i n t L .t,r rcJr.


\ r rn rc i rt, u :ú !i, ,, tx \(!ü ,
'
i burh,fiJ..¡rrrncIr!^ Jrh.r:i t,¡t.cr\c
fl t:r ,1rJt ," r* . ,.1 CORTEO DOI]I-LDO DEL RDFUERZO
,,. ,1;* .,,,¡.
lrl n)¡ntn que p o p p sclt ore¡)or{) " . (,J
i-aurtr pb. " ,," ,,," ,,,,. LONGITUDINAL DN UN DLEMENTO
Jistu rllr¡, a cxiscrrcil condicion¡ j|ldircdr
rcnrc lo\ drsc,l(,s¡tc ctu|tr¡ (^
SOMETIDOA I¡LEXIÓN
rrsmrr¡csrrltnto( 11topc de
l:LsÍrc¡s de rcrro cn
I-lldise¡i{Jdcunlt k)sl o dc uoir vi!x,5e hire dclcml ¡rlnodo
cor)tl corleoe
l s sccci,)¡ttscrílicrs (ntlistriSidtr\), peÍ) dtbc c{'lnplc'lre t¡trsc
I s 0 5 l\ hs vüiltrr l(trgnudirüdes() lx coliJcxc;(irr t'c bns(oocscon tl 1-t0de obleocru
I
f,-p,<0.i ft.
rnsnlr¡rr
I-:r c,nrlicióo bfsicx que dthc corr\;dtft' trrrcofle dc llcero cs t¡'d€r
c r ( r.,r r\ I' ,i \ rL .s rrh l i rrr.x rrJ i ,i ¡{ rj ¡ jll c"r r r 'r et " h' q'¡ t ( t t ¡ r \ r ür r r rur lx
t,, i rJ| r,j ft' r l lr ( r ( r t r i, l, * , \ lur t ^'\

ffiry;il;'l
" "'luit : t h
:.l;l;l n:*1,
rutdcr"di\ribuú'"".'';;
c¡r¡rciir¡rd
;:.l.:ilil;iii,.l,l,ii...:.'l: l ¡,l t.rr r , l:l.r {: r r '¡ lJu . l¡ ': '¡ l 'll" " r r hljr l( f \ r 'lt t r
rcl¡rir,¡s r ti irrcidenci de lx lircrzr contole. lit virriuciúr F)sible
di¡sr:unusdt rltt c los ()btco¡drrs ijl
tn ¡rthlisis
ou- r {c'r nJr . : i'r r r(cs

clfi$¡ict) y k)s requcrx


r 'nxrl: . '
cn l(¡s
rcnlos
:i,]::1""'á:::,:,i"""."" ;il;;;;,".r ;:
csprcitderdc los elelttcolos!islrx)-rcsislctl¡cs
p¡lr¡ e¡ cortc o doblido
Sin ernhügo, en li$ exilc¡ciil\ l}r h Nonllt| Pcrüuolisc ticncn una scriedc requisilos

g nd; ;il1:l;'":iff
sísnlicrs dxdr
.,.,t,
:1,ii,,l;Jt,
ti,I,tihl ¡let refuc.¿ode los cu¡lcs cit:¡nos algunos:

".":lli;:i: l) lllrcfucp-o dcbiúextcodcrse nústtllidel


s.fio, una rtisr.rnciaigurLlalpcr¡lte efcctivodel clentoto
scccióuen que yanocs necc_
(d)'ó l2 veccs€l

:Í;::llfii;üi'.,il111lll1,n1o"- p¿r¡
no,c,,,r,id
ci,,,¡idad ¡i¡nterru ¿e ta ¡¡r.¿, lu quc sca m¡yor' sicmpre
que desi¡Íol¡e "ld" desde
","'.,, rl nun¡ . Jc , r r r J\ in, ot . \ lu( r ^' ( \ ir nll' ( t r l'\ r nuy¡ s d' los üi¡ ir r os
VI f l- l | )
s't r 'f r lc'
y cn r l t t lr r ir r o dc \ ¡ 'l'r Jir r r r
s v( r lr ! u¡ ]
nrt r r r c. r ¡ 4: r . l ^
t78 Anaon io It laic o lrkl.c o ¿STR¡JCTURACIOÑY DISEÑODE !DII']CA']ON LS DD CONCÍNO
^RIIAI¡]

2) (--u¡ndosc useri:fucrzocoolinuoy otrodc ¡¡Dnr)rlo[-!¡tudlbtN¡¡nlcs), quc sca ortrviJr'


se iguJ ¡l pcrllleclcct¡vo "d ó 12 di' ó llvl6' cl
(Vcr ligüft \'lll-12)

¡) Ii¡rcl¡crzo quccoDtinúa dchcnitc¡rcrom l¡nrtilüddc irnchicnHyoro ¡f¡r]&2)


igu:d lx l(nsitudrledcs|ffttlt) L", nl1ljxllírdctpumodoodcct rcfucr- v,É..¡'.d¿i::
zoquc sc¡rncort;rtlood(,bladonoqs||c{-esrrio (Vcr fi-euftVIII Il).

b) Ll rel¡cío f'or tkxún no tictr'¡:i rcnnnnrscci unr z(n|adc rrncci(.i a


|rtc¡ri¡s
qucsccunrphqücc¡rcl puntodccotc clrefu¿r¿oquccortioúa
p¡t)f¡xcitn¡ccl doblcdcl iirc¡rrcqucridafxr tfuxniD,y ct corürntcno
cxctd¡ l¡rs3/4p.!ícsdc li) pcnnitido.

3) Porb rc|lirsIa rcrcer¿patc dc¡ rctuc¡¿olx)r nr{nncntofnsit¡vo dcbcriipro,


¡r)rgancdc úo dcl:qhyocunrplicndocon ta l(rsirud dr ctajcrcqucr¡da
(Verfigur¡Vlll,l l).

En lpoyos sinplc.sy cn pu t()sdc ioncrió . ct rcfucr_of¡¡r mffrc ao


pr)sil¡vocstaÍi¡iDriradoru0 d¡;iucro |nlqucsu "L" scan|cnoro iguíj ¡:

*'
'.!11
d - Vu

do de l¡ cs cl lcnorvniordc ¡1"ó '12lt", Mn ct ¡nomcntoonrir¡¿l


pn)vis() fx)r cl rcfucrzo fxxir¡vo c la secciónco sideraitr y Vu t¡
fucÍ/ir con:xrtedc dise¡ioc h n¡ism,,rscccitt'. I ib{r¡ \¡III- I r

Dstrcodici¡,Jn nocsncccsíriisicl rcfuerzocn losaf¡ryosrcn i a míLsallÍ


dc la lf¡rcacenr¡¡l del rfDyo con un g:xKl$ csrilftliú o un ancl¿jcmecánico.
Í;]-nrN p.s vr^s()

E¡ rcfüc¿o ¡or rnontcotoncgativo dcbcrátutcLrsc cn o a t¡avósdc k)s


elcmcntos de apoyo con longirudcs dc ánct4e, ganclDs o ¡octajes
mccánicos. El rcfucr¿oque llega ft4lla et exrcmo dct votadorcfmio¿ná
cn ganchocsl.án(hr.

6) Por lo menosun tcrciodci refuerzl)tot¡l lx)r flexión cn h pal€ süpcriordel


apoyoseer(l dcráü ir knrgitud.firÍs¡l¡á dcl purrodc intlcriif\ orilyoro
Irirrur¡\'lII-12
l
181
An otrio Bla"¿o Blasco ' [sr |rrr(][rR^1]{t{ Y rxn:Ño ui urlflc^c¡oNfs Dtr'tu\i'RFTOAR[tdx)

EDI¡ figur¡ VIII- I I sen$strir cl deürllc¡le corc de r€fucr¡I}p :r cl oronre to


(^sl)
ncg¡tivo dc uoaviga, I)el refuerzolo|¡l As sólo sc va ¡ corcr unapirlc
dchiéndosecricul¡tr el monren(r)que rcsistecsta fr¡cción del rofucr¿ofii¡ra
¡lc mrxne tosllcclorcs-
fxxlercvrlu:|fclpulll(,dee1fieco l¡ elvolveolc

Stst','O
RLQUTSITOSt'ARA ELEIíLN',tOSQUE RL:SISTEN
(,er rs nt VIII-t3)

Los elcmenlosque lonn¡n f¡lrlic(A y qüc por consiguicrllescl¿oconside-


rirdoscomo ele¡neltos sisnro-rcsistenlcs a
dcbcn cuoplú' :tdtcroDalmente
los requisios arferiores,los sigulco¡cs:
Fi{ur¿ Vlll-14
l) Debl]n tenerrcfüe.¿ocontinuo,a lodo lo lárgo de la viga' constiluido
por 2 biúrai tr¡to en la cüa supcri(r cmlo en l¡ ilferior. ct)n un árca
dc rcero o ¡ncnora l/4 de ta máxina fi4ucrid:r c|r llx n[dos' o¡ nreoor RECOA4ENDACI ONES PRACTICASPARA UN
dcl áre¿míoin¡ erigida fxrr flexióo
DISEÑO ORDENADO Y ECONOMICO
2) Todr\ lits b¿'fas que ¡nclen c colü roirs €xúcrníls tcmrin¿fá¡refl
lll discnono cojsrritrürcnlc es el retl!'ioexnclo¡lc urrcálculosinl)quedcbc
g¡ochos€súrúÚ. (Ver figur¡ vlll-14) det'c.rr
."n."-¡¡" ¿"1ft.l*iond qüero¡liza el prcycctt)iel disentdor
"", "'"t ;;;ii,J;
;:;..";,rr..i ;"*trico deí ¡ frinis v coosidcr¡rtodoslos thctorcs¡di-
Si l.lJ b¡rrasse corllln co rfx)yos irrcnncdios sitl us¡r gartcl$s,dcbcrln .n l¡rcslmctutrno linrrtlndo$al rcsult:úoobrnido
dc "lr" quc no sc .:i
nrll(lirg¡njo¿ tñrvósdc l¡¡colu¡n|xi¡rlcrior;k fmdc .i, "r"i." "i" ""' ^"t" r¡*rv:rt¡lo (rnrtrúrsdn¡litud ol¡ts \inrilnrcsy lr¡rjulúo
.u"]t"*"
ilalle d;nro d€l núcl!'o (\)ofiü¡¡lo dclrcl'¿iocrlrnerlrrsc mulliplicóndolr "" coNport¡miel¡lod{:l c{n¡juolodc tl':rncülos'
dc c'omr)rcft-ltjfet-iro
f'or urr faclu L6.
l¡t c¡:(ez¡ quc l¡s conrpuül-
lll d¡..'ciúc sí cs uo ttlc; esl¡ itlinn$ión os dil
l) Litrcsistcnci¡¡ mon|cntofx't'i¡ivoe'tl¡lc :¡dcl nüdo(cx¡tcnloi fcrior irstonroclcnEntosde ¡n'{this'rtorcc|nPl:rz¡ráod
¿,,r,,.¡i¡¡"n o"t
del l¡¿rrro)¡|oslrá mc|lorqücl/3 dc lr rcsistc¡rci¡Ir¡lt cnlo cgaovo ",'l¡,r:i;ti
cr h nris ü c¿radel nudo(ex(fclnosupcftr).
I|A/¿A
ST DANA CONTINTJACION ALCUNAS R}:COTIENDACIONDS
EL DISF,Ñ0I:N FI'EXION:
eDrcl¡ció¡ al anchodel alnu
l) G)nsidcr¡r un núücm de vrtilllts dc rcfucrzo
de la viga.
2 b¡r:Is' PÚa
Así D r ¡nch(|s mcnorcso ilu¡lcs r 10 ¡jnl consitkñü
I v n¡ri nncln\
3itv t5 tnr' ¡ur t'r mr:nos
"".',1i",,r,n'.:"**,.
ününrc lid;s cntrc50-*v 70cDr'fxr lo ulcnos4
. ". 'rJFr', tisr¡ravr'-13
i2 Dtr CONC'{ETO AR'\IAÍÑ
r83
Aütt t anc¿ BLLrco ESTT'TrcNJRACIONY DISFÑO DE EOIFIC^CIONIS
'¡o

csl¡ rricom€rrliriún'
ljsla rcc(nncnd ¡rtrrpuDh¡ disrribuirnLj(,r ¡os¿sluc?$sclilíndosctxr No tixirlc ri¿í rr:rtcnúlirn o lí\ica qnc rcs0:rldc
cjcnrpl)quccn urHvisadc6t)cni dc rcho,dotrdcf¡)rcÍtcut,)scrcqüicra ;i;;.;i',""',," .,"'ñ iusri'lc¡cióncl rcronocinricn¡)quc cl disciio
cl criturioy b{cn glrsl()
lll cnf. |c cokxluc 2 t¡rrnxsdc l . v quc fxrr ct cr,Dtrrriosc prcficcro debcnr'6trú, ün ordcnrÚic¡lti)qnctr suvczrcllejc
21 3/1" orírs2r,dc 5/8'. 5 dc 5/8" fr J dr l/.1". dcl d¡sciiador'

2) (-'¡nrprr¿ú corrido2 bxrftLs dc


cl discñ,, dc ü¡rcl(ntcnn)clnrr{ro u otroscrr$¡rxtic rcsa Dscyidcntcqüc si st dccitliódisf¡'trcrcon$ rofuer¿o ilc
c¡enleIr('s
dc cir¡¡ctcríslie:ls
sitnilÍcs nl'(t'rrcsdL J/'l v Jc l ó h:r'r'ncsJ( l/l
iit;- *'r1""',r .v
". "".' l urrr'rr\rnr)
tido\'¡uDl'rscrr
ill .qr"cnln."i¡.,'r,u'.''h l/) 5/x 'J/{ v
Esnuv nrohlhlcquccfl hst¡rnrrs(tctrs ¡jd¡fir¿rci(
nrcssctcnj-,¡¡rctcnrr.n¡o\
c(nrr gu¡r(¡strarn(a\ir¡¡hrc\ \ enr(tr¡cl:s
rt disc'jr'ti¡lxt dchcrtflri¡r tt|
dcl clcnrento
crrirctcrísticas
un'l('nniduddc ósl('s. 5) Ilviogcr diltt¡ctr(tsdc hrrÍ$ dc llcocrdoa l¡s
o dc hrsEuctuftquc sc ¡r)Ycclrr'
l)cbc c\'ilIlfsc0¡rc1)Itrlf¡l¡)s s)lLr(it,flcs(ie :rnn¿d,,ur"r'¡do¡tit¡rc,)tcs
quesccoloqucum brlrf¡oe
difunctrosl| p.snrdc reqrrrirscírfl|\ firuy scnrcj r¡csc|l ctc¡rcntoscon llslarccotNnd¡c¡thtntt¡ dtjcvilüporcjc tplo
( r f r ck l !s ¡¡!i t\ \i ri l I¡(s ,)r;..n ¡" n'¡+r:r.l" " que sc cr'l'quc unnh¡tnirdc l/8 c'nt't'
""" "'t*vr!i" inrf¡rrtil¡rlc
ctr¡ir:rllt y ru7
hNún dc un¡
l) No dirf¡)ncr ur rcl¡cr/j) ¡uprr irr. ct ll rxi! h) t dc urt| !irr. cor
'rr¡do
uI lr():l nrll(n r i¡ dispucstl cofirorc¡¡trr(]c(]rnft) -ro ir rnnir las l()sas trllciT¡s o nligcrildns.
irt¡riijr. ScÍ'i lrcfrrihlc ¡cr)stunrbrarsc cn
coosidcnurdo .cfuc¡¿osdc l/li y l/2 . Ntliú¡rdosc drsfxnur dc 5/ll
¡js r¡bid(' quc siclrprc hrs nxrr¡cnt(\ r¡cs¡tiv(¡Nn¡árnntN,ctr l,s rf¡)yos.
soo ¡raytncs ¡ lt)s tx'rtfilos ccntrnlrs.y csl¡rhxcc lrrn!ú I nruchosdisca _
cl rcl¡cr7olongilrdirrtrl
di,rcsquc dcbc (lispn,rr$ nlrr(trrcr¡crrt!c(tr¡id,rro txc¡rr¡¡ t ri,tr Scll prcfcr¡blcconsidcftrbrll¡s dc I /2" y 5/8"Partr
dccorrcrclormnndo
¡lccrlil¡c¡cit cs¡c ¡rl¡¡¡ilorír y ünrcrc()'o cslrüclur¡N
L rccoü¡cnd¡c¡ri {Ilun ll h¡ci¡ drsF !r('r u rircirc¡ ta crrir irtarior ¡ ¡X)r ¡lc F)cos Pisoso lücesl)cqreñlN
o i-quala la supcri,)r.cor¡r('rcl¡cr^, Ltnritru().rcncirúrdo,$í h foñn¡ dcl
dirgrinn dc nrt rc n)s. y L(r¡rtllJlrr clnr h¡\ttn¡rs cn ¡¡ ecrcúría dc h)ri h.urx\df )/¡ 1A y l'l:Ú¡(lrclr¡cr/"d..vrl:r'
Scñ|nrtttrrhl((,rrrsi,lcrjÚ
npoyospif:r cl rclncr¿orupcritf i' or la ccfürr)íirdctrcoln,de iuz pxEr,jl rrrir)Úr Jc pi''s lu'"
nurrrcli'
¿" Ji¡.uci""c*.,t n,.,v(rii¡rt¡'rlx¡rcr¿ "
r€fucr/o inl¡.ror.

cn cl
Si llr\ vi-!¡s o tic¡cn ftrSí ilc !¡:trcd:rd irn¡rrl tc y lt¡rctcorlrt|ri(¡ tic c ó) Coosidcnrrcfucr7¡r conl¡müdo ¡or banr|scotrti¡rulsy por hastoncs
nntncntos de s¡sn|os¡gnilic-¿tivl's.lr's rcqucrin¡icnr,)snúxirnr,s dc nccro pL¡silivodc lüi ¿ligcrados-
ocürif¡n t¡nl¡) cn h p (c supcril)rcomo cn h prnc ¡¡¡fcriofco los cxrc-
el rcfuerlo ir'erior
Ls comúnrcqú.:rir íúctu\dct ordcn r1c0 8 a l 3 crn?cn
tnos, d€biórdoset|flnff crnr h risrn¡ rircr ct rctucrlo c(xrido supcri(,rc
inleril)r y corrplcttu¡loscco¡r b¡\k fsen I¿L\ccrc':rrírs¡lc tos:rp(,yosc ta ur\ctlu c"rr\i'lcrrJusrrl'rtrnxvrnllr& l/2 Srn
u. J,..r'"," t*
ca¡asupcriorc iDfcri('rde l¡ vign "¡t"
i*"'.t nro\cconritru(o cunsder¡r uru v'trilládc 1/8"
".i"i""]"i""í'" (on¡J¡ lhl¡l'rrr d(l nlr\rr¡odú¡rc¡ro resulL¡rnou un
.""i¿i
4) No us¡r sinulríne¡uncDtebnr¿\ r¡rüvdit¡renrc\ dc lr|) dct discño itc un '"," "i," u"td¡' en cl Úrmo' y sin er¡rbiügo uft¡ mayor í'ea
.,""o. t"i. ¿",
¡|)isnr0eie¡lcIt{). ".""t
185
It4 An¡on¡o ltlanco III^co FsMU(:NJüAC¡ON Y DISEÑO DE trDI¡¡CACIONES
DE C]OI¡CR}:TOARMATN

esbcltils'difíciles¡e
DISPOSICIONESADICIONALES DE I.A Dc estitD¡¡ner¡l Nonü¡ bus(aevitÚ vig¿$Ítuy
y exigidos
ire¡,fr.o,, r.. ."q".rtni"trtos dc irccrolongiluclio¡l tr'úsvcrs¡]
NORMA PERUANA PARA ELEMENTOS y vigirsmuy per¡lt¡d¿scn rehción¿.1¡luz
",t "l"rtt*,"i.i.tit*".i"tntcs' quedtbc serm¡lrz¡oo
SI SM O-RESI STENTES SOMETI DOS librc; cslo úllíno (ülllovir á ull comportiünicllo
ruy rígidosque pueden
c',r,n.,tiSu ¡,r",f o que constitryc elemetllos
A FLEXION n,J"¡t'cJ,".t"*tl"* dc eslcrzos 0o ¡lcse los o colu nras ¡¡rÍs
débilescrrrcl¡cióüa lttsvtgas
Adicio0rtnlentca to ind¡cadopiúil el cote dc¡ rrfuc.¿n en elernen(os
sisrno-rcsistenles,
la Nomraco sider¡otriisl¡¡tr¡rlc¡orrcs
dentrodc l1r\ct¡rles .1, Dtt'{' |r!itrr* LnrnirÍr¡(strr liA Jcrslurr¡'\ allo\ (Ü¡ni)sonlirszorrir{
^'rrt$
indica¡nosi lLf,:rh¿ r\ du,rode "d 'lcsJcI¡ c|f'r'lcltrrin'

l) La rcsis(crci¡dcl concrero
debe..€rconlomÍrimo 210Kg/cm2_

La Nofl¡¡ hriqueridoesob¡el:erun ¡nínimode 2 | 0 Kg/cm2p¡ra csr.uc(u.¿s


confon¡tad:rspor pórticosy/o nturusde condeto aÍn¡do, defi¡rieodoDrlc_
ETDMPLO DE DISEÑO DE UNA VIGA CONTINUA
t¡ünK l( ¡te\¡ettporleconcfttoü)moct nuhirnon:ü" uso."¡..runi VII h vigrr
Corrli ru:ú|tlo.otr lr c\truc¡urxmo\¡ üu crrel cnnílul'r 'irsctlrmÜs
2 ó'1 (Vcr figt¡mVll-l cn h p¡gina ll9)
Esto,no conllcv¡ a climin¡r vig:tj! o l|x¡s de concreto de f,c igüaj a i"i."4""¿. nt." u" u"
"ies
l?5 Kg/c r:, puestoque sc fxxtrft! üsarer es¡rüclur confomád¿s rxx de rno¡nentos lueSode h¡bcr
muros Je dbx¡iitcta en tn! curtes ¿stú rcflfesfn{:nlos ele¡r¡cnjq Un lá ilgur¡ Vlll-15 se obscrvrl¡ cnvolvente por la Norina
,"iio¿á 1". difcrcnles combir'¡cioncs de c¿¡rg¡sexigidÍs
pnncifr¡lcsquc afütan rigide?y resis¡cnci¿ sísmicn¡ t¡ estócturr_ En
(Vcr ñsuf.lVII-2),si h¡berrnaliT¡rdo ¡ltemanci¡dc c¿rg¡vrv¡
estccis) esl¡ránlas vivicnd¡! o edificios mulrifámitiÍres c('fbmradlx rx,r
ru'üsf¡r¡:rnr(\ dc c1ror5Jc gr¡rv¡rdrd y dc c;¡rgrsd( sisr o y don& tas
vig:ls o los¿spráctictuncntcoo rcsistcocstucr¿osdc llcxiút im¡ortantos
nor sismo.

2) La c¡lid.1d del acerode rcfue.zono dcberácxcederde to csp€ci¡cxdop¿ra


€l Grado 420 o 4200 Kg/c r2.
^RN
La Nomú coodiciorü¡estc acerocomo mfiimo ptuirasegurilrcondiciooes
dc du(tilidad.indi\perisrbtesprrJ cl dis{:ñosisnr¡}rcs¡tentc.

3) Respeco a lasdimensioncsde ¡ásvigasse iodtcá:

I-a relaciónanchoa pemlrcno serámenorque0.3.


EI anchono scá menorqüe 25 ün. ris'rravIII'r5
1ll perallecfcctivo "d" deberásero¡cnoro iguata un cuariode t¡ luz libre. Envolventede Morieolos Flecrcrespara
diseñode vig¡de segundo Piso
CIONESr',ECrÑC¡tErOARMADO
'lu7
Anto,tio Dhñco Blaco EsfrucrtrR clh_1 I¡sb\oD€ED¡FtC

)
MoaEntor ¿. ttí ckr (Ma): rtal.'¡.a dc l4 cuaúía U,):

.) 19.0 27.5 0.01l8

8.2 I t.9 0.0(xl)


,)

)
AIoncn,os ¿n lascams (Iúa): Cúntd. l de Reíu¿,z¡'(As):

) 16.0 u.0 27.O 'irl


9.1 lJ.7 t'13
.+
8.6 6.0 2.O 5.0 7.2 1.2 6.0 l l

) Asrúr = (O.7fl./fy) bd= 0.0024{30}(49)= 3.53cmr


Mon.úto! positiros truírinor (Matr
) (llacicodoalter¡anciade cargaüva)
c¡lrtliqSo cn |l|
) Amrrcrt!'l cotc p(xlríunt)tt disP(frcr 29lli" cffridür; si||
.ccci -rn¡c¡ uo¡:x;o rcqü¡¡xa un ¡cro infx)ri:urc' lo cüíl üod oblig¡ fxrr üo
) ( = 15 onr)'
t2.6 10.ó i,,i., ,, ¿i.r.*. u" o"io *rrido do F,r k) meno6ün c¡¡¡rlo 17 3/:l 'l
u *,rotro n nn,¡rc¡'¡;¡rcn la( r:ritrf(rit unrÉcro qÜc ¡n tdü¿citurrnrorncr)lo
- 'r (nr'
dc 27 lon ¡nt cl curllcs úc 5 2
.) í""is"ntc ¿c n tt tu n"n* urrtü¡(io
Monentos pd¡a ¿ir¿ito (Ma):
infcrior y
Iir uu¡lo fxxlfí los corrsiilcrar 21314"€oiro refüer¿o coñido
) 16.0 24.A 27.O suncriortcniéodoseentonccs:

) -+
8.6 t2.6 6.:0 10.6 2:0 S&ción dtl Pri¡¡r€r aP¡¡Yr
21314"+ ¿15 1"=9.611cm'
l Su¡'crior
como: tul = 30x49 = tAi0 Iotcrir)f 2rrll'1" = 5 ó8 cnr
)
ffi _ 72I3O
) stcc¡iín ccntral dcl PriÍEr tr¿nt:
entonces: Ku = Mu/0.72 hrforior 2lY4'+ ltt5/8' = 7 ótl cm"

-Seccióndel scgundo a¡tYo:


- zo¡li"i zoll¿"* zos¡s"
= ts So
) Valoresdc K'; s;;*' '-l
i"r*.t = 5ó8cml
20314"
22.2 33.0 3E.0

)
-+
l2.o 17.5 8J t4.72 3.0
Sección centBl dtl ssgur¡do l¡ar$:
Intcri$ 2o3l4" + lo5A" = 7fA cm?

)
)
)

(]olcRETO ARMADO 1E9 )


16t Antoaío Rb.r¿o úbsco Y DISÑO DE E)TFICACIONES I'E
ESIRTJC'TURACTON
)

te' lo cud eslólico


Srcci.indrl (ere' apoyo: Gnno sc :rprcci¡¡s€cümpleeo lqlos los c¡sosbolgad¡mN ffcrl
Süncrior ZAy+'*Z,t3t¿" + Zg3A' = t'l.M ctttz ilil;!;; ilJt.o 0 ?spt"al;sLt cl p cotocndo'
;t,epási'do es
I¡ffcrior 2li314'= s.ftrc¡¡f iumplir mn05fu' )

EIdiscñoscríircotonc()s
el ¡ )strxdi,coltlttgoftVlll-16 indicaba|? l0 cmj:
Ene| kr. xfx)yt schr cobcldo l7 cm¿mienlr'$el cálculo
lo es nor cl hechodc podereferluff redislribución
r"*"i" í.n.mu
"".-i. "oque oo es rcpres¿nÚ|'va'
y ptr li¡ Nínim¡ difererioa

)
)
)

FigüÉYlIl-I6

VERIFICACIONES DE (P. P): l


)
Sc(c¡rin dcl pr¡mer ¡poyo:
sufterior p = 0.m66
Iofcrior n'=0 0039 f>pro-u127 )

ScccióncentÉl d€l primer tranx';


Inferior p = 0.0052
Sul¡irior P= 0.0039 rlp = 0 ml3
Stc(¡rín dcl srgondo ¡poyo:
Supcrior P = 0.01(X
Iofcrior P! 0.0039 p_P.=
0.0065

S€cc¡ónccnt¡¡l d€l s.gundo tr¿¡ü¡:


Ioferior p =0.m52
Superior P= 0.0039 FP = 0.0013

S€ccióndel tcrer ¡poyo:


Superior p=0.0t16
Ioferior P:0.m39 PP = 0.0077
Lin¡itcdc Nonna: P:P= 0'5 Pb= 0.0108
Otr f'tl\cRlfo AI)O 191
l9{, Ankür ú' Irle ttco l esco DSTRUCIIJRACIC'NY DI5UÑO DE ff)IH'IAC¡ONE\ ^Rrl

CONDICIONES DIJ SERVICIO PAITA ci(h dc un ordondc l¡rdcllcxió csfErad¡biÑiÍdose


cn utu
pár¡cs(canírlisis
ELEMENTOS EN FLEXION iDcrch reprcscntaliv¡"y aProxitadrdcl clentcnlo'

Ill (l'xl¡!:o Antcric¡oodcl plxrllcxel usodc ona l¡crcia quedenoNira


l¡ I¡crcirr
;;;,i;;i;ü;; i,',"'r¡cdioc;rrc rn hcrcia (rcrasccciónhrur¡v
^Cl
CENERALIDADES dc Ia sccciónfisu¡r il

I-o ¡ndicrdoh¿{r¡:r¡luíftúx clcrncnlrxcn llcxióncuhrctrxlol0 rc¡{r¡\,oa tos I¡aracl cÍrlculo¡ccslnInerciaIlfccdvasc ¡tdiclr:


rcquis¡tosfi). rcsis¡c¡rcily ln sidodcüñollído rÍrh .¡.{klocon.::rrs¿s y n|o,
ruicol¡)s
ln¡plilir¡dos.co¡¡Li¡nncntc dcfl(n¡r¡n¡dos
úl¡il|ra. F qocsc brs¡ cn
cI csludn)dcl clcr¡rc¡u()
cll snnllixtrnac¿prciddrcsistcn

Sin q bnrgo,e¡ disc¡jodcb! ¡ldcnüis


rc (ru\irrcrrinúttirüt.

Mlisl¡ccrcondicidrcsdc srrviciocomo
ffi'],*''.
'"=ffi]',*,-[,
sorcl ctrn()ldc dcflexioncsy clconrol dc fisuraci(rD_
Dondc:

aclürnlc(cn scrvrcrol
I'fr = I\4o¡trctilo
DEFLEXIONES
Mcr = Monrcn()dc lisrnrcnin
I-¿Lsdcllcxin¡csdc unclcr!rcr¡¡)dc irnnaú,(tcbidiÁrcú-qxsnptic¡rdrls
concrcto
rucdcn sutxlividirsccn dos tif¡rs: h prÍncr:\ dc¡roD¡iür¿tdctlcrnío Ig = hcrcilrdc la sccciúnbrutr
i¡rstrntinca,
qocsclircsenr¡¡ldcsc¡rcofr¡run clcDrcoto r¡:rb¡úrüdo¿nnc¡ntl
y I¡ se-qu¡rdr, ilitcrid¡.qucscprcscnt¡coorou ilcrcfirc¡rro
dc¡¡on¡ir¡nda dc lir
pdrncrü conlbmrcru¡renk cl ti€n¡fn dcsdcrt descncofr¡rd¡,. Icr= lncrcildc Lt scción fisur¿tda
¡tcgturdoa
¡lclnzü üoacrrñili¿rd c¿sidctinirivn¿ilcrtxrdc 5 ari{,s¡rpruxim¡danrcnrc. ctcctivac u¡r¡scccrÓ¡r' y Do
Con|ocslccírlcul¡)$nnitc dctcr¡nirl|fln Llcrci¿r ci.ccuva cn
ACI pl rm eváluaresta in€rcia
In ¡Jcncxi(t¡instr¡rrÍnca sctucdccv¡rtuírcoosidlmndo I¡s tclñll\ dc rcsislcn_ "'"'"iirr,'""" ","i,t"' ",(líxligo (extrcmo{'
u,r,*i'uoncgati".' dcr rámo) v cn r¡
;;:",".:,:il ; il;,' el
ci¡ dc m¡tcrii¡lcsy cstiitic¡,d'ibiendoprcvcrcrct cÍlcub urrrimrci:rrcp¡¡xcn, posiúlo{gcncr¡rlme¡llD¡l ceotrodcla luz) con
.".."f¡* J".¡-¡*" un
. htivadc lL\ srcciutcsJisur¡dils dclclcmcnlo. ^,*"rlt¡)
uo¡¡ ftlc¡ci¡ ct¡cliva rcprcscntativ¡dcl uamo como
.it¡"i" ,t"
-,¡*t
promcdion)ndcrado'consúcnÍloo:
Uoa viea dc coocrcto arm¡do usuai ticnc una sccciút gcncralúcntc
Conslaolc enh ¡cliüvoi co¡crcto,pcrova¡i¡blccncuantoal rcfuc¡rodcac€ro
colcado a k) l¡¡go dcl ramo; si adcnís se ticnc cn cüc¡th quc el tnontcnlo Ier+Ier+2 IcL
actuarfc es variablc¿ lo l¿¡godcl clc¡nenfoy que por co¡siguicotclos nivelcs Ineraiacfectivadel trano =
dc ftsüraciónson variables,y quc cxisten oúos factorcsque alccLm la fisu,
ftción como sonla contracc¡ónde fragü¡ y e¡ tlujo plásrico,scp|rcdec(xnpreo-
dcr quc c¡c_álculodc l:l deflexióndcun etcmcnroes cn ro: id.d ür¡ cstina cn cl
(Icl) y simplcmcllcapoyado
Si el |fiünocs continuoenun solocxrcmo
:
oúo (lc¡ ) secalcul¡rá considcr¡urdo
192 D$r\o DEEDIFr(^i)OfifSOil cr)\cR¡To aRrl^trt
ESTRI(1UR^CurNY
r93
Anton l a co III/úco
'

¡) Si si'lo sc únrsidcrir cl üntrcli) y lje despr¡rc¡¡ cl i¡¡lrlc dcl rclucr¿o sc

le1+ 2 IcL
I crcia cfccliva del tr¡mo =
3 bhj
I! = hcrci¡ dc l¡ secci(inbrutr =
12
llÍ cslrs exprcsioncsler e lcl soü l¿s¡lcrcirs dc l¿sscccioncsdc los cxrre¡nos
e IcL esl¡ ¡nerciadelccntrodc ¡uz. nrirlre'orl tcnln) dc gr¡vcdld
h) Si * ciJtr\idcncl rclut|/t'. dch{ ('.rlcultrr\c
dr l¡ scccnnry luclo trntliÚnlo lgnlt)dc Incrci¡resfljclt)it csccclllrodc
Si el rarü) essinplcrtc tc áfby:rdosc c.{ sidcrarfsótoIx tncrc¡rcfrrLliv¡eo
cl cenirodc li¡ luz (L-r.)y si cs un vol:do l¡t Incrciaetecrivr(ñlcnidncn l¡
secciónc¡íliclr dcl volado(c¡ra del apoyo). l'¡rr hnltrrel ccoro dc gftrvcdid(Y.J:

La nuevaNomraPcru¡ a dc Co¡rcrclo, reoonocicndo


qu¿I¡ cvrlutciúr de l¡s bh (h,/2)+ (n - l) A's (h - d') + (n l) As d"
dcflcxionesessoltuncne unaaf'roximación,simplific¡ estcproe.eso,(rabíjan-
bh+ (n - l) (As + A-s)
do con l¡ inerciadc la secciónfisurxdn,lo cual ev¡dcnieme¡rreprofx)rciona
deflexioncs liger¡Ircnten¡ayores¡ tilsobrenid¡s
conctCó¡tisoArncriü,no.
rl c\ l¡dirtrrrcir dctrclucr^r tn clt Prcsiúr Ix llbft cx¡rcnü c'r
A lalnercixfisurad¡r
sctcdeoomift lrÉrci¡€fectivry s€(¿tc¡rt¡rigu¿torerrcen
Iibn exlrc¡llirtrt
i¡s seccionesexúe¡¡irsy ('enE¡llcs,
Iftciéodosecl.álculo dc uru tftrci:r rcpre_ d" cs tr dis¡¡ncirrdtl relucrzo cn ttacci(ín¡ li'
senhrivrdel r¡¡rnodc iguáltnodoa t(| iodic¡doanlcriomtcnrc.

y
Lrr:ro l(trriun('sr nncrr¡olirclnecloal centrodc gr¡ve¿rdhrrlkdo
CALCULODE INERCIAS
Paracomprenderel cálcülo dc Ia Inerc¡ade Ia seccióobrut¡ y dc l¡ secdó¡ h-l'r,brr{! .Y...1 ¡{n.l r^\{l¡-Y.--.trl¡
r.' =
,isuradaindic¡rnosxlguooscjcnrpk,sfxu.:runa$ecciónrcctiurgutardobtcme ¡e - tl
¡eforzú¿.
+ ('r,l)As(Y."-d )l
ObaervandoI¿ filura VIII-I?, se dc¡lendos opcionesf!ú¡ et cflcuto dc la
Inerciade la secciónbruta, cl {x)nc dcl
N(rln¡rlm€lc scev¡tlú¡ln hcrch dc la scccittnbrulttdcsprccitndo

l--l l
nl| | Par-¿cl cálculode la I ncrciade l¡ secciónfisund¡ llcr) de unclc¡ncntorccülll-
con\idirrrr
r
culÍr doblrmentcrcfou¡¡l {Ver figuraVlll_ l8'. sc dthc trirncro
Ir-_j que elccntmde i'tilveüld de l:¡ stccionü_,rn'lormfltia
n"ut o. y ¡*r, r"nt,t si tonrimosl¡loorentos
o'inciJecon cl (tc
rcsfeclo¡l cjc neullola sum¡rd€

rigür¡ VIII-17
Aúon¡o ltlarco l asco I)f (f)N.|rFto af'\laü)
rsRt-rcruRÁcloN Í l)IsEio DEtrDlflc^cloÑll\

CALC(]LODE I.A DEI¡LEXION INSTANTANEA


f,.
hcrciir rcPreserllativ¡idcl
Itcsuclto cl frobtcr n dc h úc¡cr¡ irürcnÍ dt utr¡l
t_" 6.r.2Fln- | )Ai{cJl= n^¡(d-c)
nrcdi¿tnlclt$
EQUUItRk' rmr¡x¡crt cstüdio,s{ pÍ{)$dc tr cvirlutrrltr dcllcriúl Irsrr¡rl¡irlcn
ccu cioncs dc ltl cl.Lstc'll

coo un¡ crf!¡


'lir¡rd{) cotrxr cjclnpkr ürrll vig:r si¡nlcnrtntc rufxJyudl
unifonncnrcrtc rcPtrlidn lcndrcnx¡s:
-ñs-ss!: (n^n Ic= nadd{)1+(2r-r)
5+
^s(.df
t)c rcsistc ch dc nlnlcrit cs:

figuft VIII-lt I;I y" =M)(

Si: Mx = Itx wx?/2 ¡ - w_- - i


l- --- r M-l
Mx=wh¿-wx:/2 tx
b! (c/2) + (n-l) A's (c-d ) = As (d-c) ln elírstic¿rsicndt)la dc-
Si irlc-lr¡Inos d()\ vcccssc t,bticnc luccurc¡ún de
l 'r
Eo b:lsc¡¡cstaecuacióosedercnn:nact btoquccompri¡nido-c" (eje ncuúo) flcxióncn cl ccnlm dc l luzhsiguicnlc:
y sc proccdea calcul¿rla Inerci¡¡resf,cctoa estccJ¡, obt€niéndose:
-J
Icr = bc3/3+ n As (d,c)2 + (n- I) A's (c{t')r Y = 3tt{ tsl

Algu os.aubresrecomiend¿¡n düplic¡r el ¿¡'(¡ftedel accro que trabajaen de rcsistcncia dc


compresifudc m:ü|€fade tcnefe cucotaqueestefcrüefzotienc un esfuer_ Dc nl¡rrcmsiurilaro nrcdilÜ)lcolm6 mólfilos colllxidos
ca.sosconrutles
zo nl¿yordebidoa Iosefectosdc conrracci(hde fraguay nujo ptásrico- nrirlcrinlcs sc Pucdcdctcnnrn¡r l:rs dcllcxiolcs ftrra otros

Asf se Iie¡E quela Inerciadc la scccióof¡sumü scná:


Vol¿d¡zoscon c¿rya conccntr¿d¿ cn l¡ punt':
Icr = bca/3+ n As (d-c)2(2n-l) A.s (c{f
pf o Mlz
En los cálculosanteriores,(aotopara la Incrcia dc la secciónbruta o pam ' f El
la
Inerciade la secciónfisür¿d4 se ha usadola secciónf¿nsfo(rn¿da,en
üsc ¿l '
valor "n" que no el otro que la rclac¡ónent¡e cl Módolo dc Elásticidad Voladi?¡s con c¡rga un¡forrnenEnte repártida:
del
Acelo y el Módulo de Elásricidaddet Conclelo
wró Mt?
Y= r EI 4br
'6TR[r¡JR^CrON ARI\lAlx)
Y ttSE¡O D[ EDI]tCA(rlolEs DECI)NCRÉ-IO
t91
tt)6 Anhú¡¡o ltlaaco I asco

sicndoF' = l0 (l'¡rB 3 mcses)


(P¡ra6 nescs)
, = 1.2
= L4 (11üÍ12¡ cses)
= - - {)l(ñ1,+I'1,}l = 2.0 (l)¡n 5 nñoso nr s)
'r +¡ lr¡
[Il,i

(A's /tfl)
tleodo: fr'= frl,fcc lde de ¡cero en conrprcsión

quljdcbLcorrs'dcnñterrcsle(:rsosert!l
l;l vxlu|d¡i tr ü nctiÓ'rirrstnotturc
IvlcL= |lx)t|rc|lk)eo cl ocnh)dc lu7 quesec¡rlculelx
obtulido(1)|rqnacÍrg¡ qucsc suf)nc xctúeen cl úe llo e
llech (cl¡€¡r sosleoida).
l\'f, !' l\'ll = rriorlrc¡rlos
n!:S¡tivoscÍr h)scxre os
d(l trrrro t\nr si:trit

E]EMPLO DE CALCT]LODE I^A DEFLEXION


CALCUI,O DE I-4. DEFLEXION DIFEMDA DE UNAVIGA
:lrlcll¡Jy ll0Ü rs
Si el cliJlul{)dc h dcllcxi(inios¡¡nri¡carcsult;lscrrpnrxin:do, li evrlurción Su¡n!,¡ítrt'sun:r vrsn ¡r'ün s¡llo ttir roquL tierr'80-ctrr\'dc
dc k llcchi dat¡rid¡t¡nrbiónlt, esdcbi(to:rtossiguicnlcsLlctffes: J" .. '" il =-z*oxs/crnlv tv = ¿iOttx g/on2'conurmcargamutrta.'le
y los
nrlvnu., .t,.g,,viv¡ dc 3 2 tonflt ' üD¡¡luz de 20 nrts con
il ":r;1,..
"* e el r llisis y por
diseño flexiórl:
¡) Sc c!:rlíür coorl) u|l lictor qüc orulriplic¿rcl r,¿i)r de l¿ dctlcxiófl .Lqui",tr"",tt,t,tem,r"y t"lucrlos obtctrid()s
i s!ü)lÍri|.
Afnyo izqüierdo= dcrccbo
b) l)cruIdc dc h Nrgniruddc h c:rga quc sc suf¡rtc ;lctú¿a to t¡rgo dc
^PoYo
I(¡slrilnorosmc..{so tliiosdeslc cl des€ncolñ¡do ilcl clc en('; sicmFe Mcm = 210 ¡on'ml As(-)= 129cnf
scriidilicil crti¡rlarqu¿fxrri:rjo|:icdc h c¡rguviv¡tsupucsrx co cl ¡tnttisis Mcv = 107loormt
fc¡l cntricx¡stc.

c) I)cpLn¡lcbíL\i(iur|cnc
dcl fcnórt|en,)
{looont iflrd()ltu¡) plísticop.r¡ cl cu¡l Seccióncertr.
a Ju ver lxty divcairs tcoí¡s que trrt.ü| de dctcnniür h def(m ació¡
dcbi¡Jo
¡ cstccl¡cb. Mc = IUJ toormt AsG)= 56c#
Mcv = 52 bn¡mt
[-¡ Nonna l,eruiüraus¡ cl cri¡crio d:do co cl ACI y quc esri a cl vat(,r de la As(+)= 64cm?
dcllcxióndiferid¡dc l¡siguicnleccuxción:

= (r) YtNsrAr,rhNE^
YD¡FDRiDA I N ÉRCIA DB SECCION BRÚTA:

F ig = t/12 (0-8)(1.3)3=0.1465nf
I+50 p,
Dt coN'kr':I'J ARM^lxr
198, An¡oflio BIat co H.Ltco ¿sTRur-rttR^cloN Y D|5t1\O¡)tr [Dn]c^cl'rNli_\

NIOIIIENTO DE F ISURACION: INI]RCIAIiÚ.DCI-IVASI:'GUNACI:

l'aft In scocitincn el tcntro dc luz:

I4r= I(D.ot)nr t (C¡r-!¿I'lucr|.t)


Viv¡)
[,ln = 161.0tuünrl (Car,q¡Mucrltt+ 100%Carlr
r¡ = 2lt =2./2so=31.5Ks/m'?
t! =0.1465tnt¡ lcr= 0.05847rla
v = 0.5x 1.3= 0.65mts.
Sc dclirrióh hrcrcincfcctivr lctco¡rro:
315r0.1465
= 75.5 lon¡ml
0.65
ror =l H l
's+t'-
f!1gl'1.,
lMrl I

INDRCIADE SDCCIONT'ISU¡TADA: mtr.


lcf= 0.0¡J730 Ma = lü) r(rümt
=
Icf 0.0674óntt' si Mn= 16l to¡r.nlt
Seccióncn el ccnto de luz (n=8)
I'¡ri| l¡ scccrín¡co cl cxlruno
+ (8¡1X125,5) = 0
8fi¡/2 + t2(8-1)5ól(c-5)
Mcr = ?5.5l|)Írnt
c = 27;72ctis. Ma = 230.0lon"ml (sólo Cargal\4oerl^)
Ma= 33?Olorlrn( (C¿rg¡¡ Muc¡i'r+ 100%CargaViva)
tct = 8oxn.7\t3 + 840(n.7-5)2 + 512(125-27.712
Ig =0.1{ó5 mll Icr = 0-()9896nüa
) Icr = 0-0584?nrta
Icf = 0-1(I)60¡nrj si M¡=230tonrmt
Sinilá¡mente parnla seccióoen el alnyo Ict = l).ür48 mt4. si Ma = 337too'mt

Icr = 0.@896mta La Iocrcia efcdiva en cl trano sera:

Icr promcdioparacl trarno: I'ara CM sohmenc:

+ 0.09896+ 210.05847
0.0989ó 0-lü)6 + 0.1006+ 2,(00873 0.09395mt4
lef =- - - - 4-

Icr=0.07871m!4.
1l

2lt1
Antonio úlanco Bltsco Esf{r.tcTuRÁclol Y t tsF¡o D[ Eolr¡crctoNEs os mN¡-RFTO^I¿VADO

')
Prr¡ CM + CV: (*) l ¡cniil obl¡inidxcon u mo|r|eotoadü¡ te corrcsfDndlcolcI c¡Úga
nrucr{ y c nu(s n" $ nuedc¿{'licÚl:i
liva sinr'rllft||rami:Dtc'
'!¡'
c:Ú!r viü sincstiÚyaanlicrd¡ la(:Úg:rnru|rrl:r'
0.09948+ 0.099t8+ 2¡0.06746=
0.08347
Mcl= l6l(XXX)0Kg'cnr'

Mr ' 3-17(fim Kg'crrr'


NEI'LEX'ON ]NMEDTATA DERIDO A CARGA T'UENTA:
M: = 33700000Kg'cn¡

2l
,
5t2 fMcL -0 .1( M r +M r l 5(2(fn) l6lüm0-0.1(2f33?0m00)l
48 EI t -
48(25gr8)(o.o7s7l)(loo)4
P¿mla Nofira Perüana: Irr¡¡,o = 0.0?871mt¡ (Seliúnla Nofm¿Pcru¡n¡¡)
ParaclACI: Irr¡¡lo = 0.09395mt{ v = | .97cm.

I = 20ma. = 2ü)0 cms, E = lffi{2ao = 250998KEcm2 Simil.ú renlc(CotrI = 0'083d?mt¡)

Mcl= 1040fr00 Kg¡cm- y = 1.65?cm. (SegÚn


el ACt)
Mr = 23000ü)0K!¡crn.
Mz = 23000000Kg'cm. DcncxktDinmcdtú:rdebidaa In c:¡rg¡rvNa'

y = 1.9?- L32 = 0.ó5cfn. (Scgi¡oInNomn Pcrüa¡a)


5 (20m)¿t 10400000-0.1
(2x23000000)
l
- l l0 = 0 ?57(m
y = 1.857 (Segúrel ACI)
(0.0?E?l)( 100)1
48(250998)

y = 1.32cm. (Scgúnl¡ Nofmá Perüana)


D E,'-I.EXION INT'EDIATATOTAI;
Similamente P¡r¡ l¡ N¡rmaPenana:
y= l.l0cm. (Según
el ACD
Y=!.32+0.ó5=l97<ms

Pa'¡ el ACI:
DEFLEXIONINMEDIATADEDIDOA CARGAMUERTAMASVIVA:
y = LlO+ 0.757= 1.85?on
la NormaPeruar¿: Irn¡uo = 0.O787tmt'
Pa¡_¿
Pamel^Cf: ITRAMo = 0.0E347
mf (')
: i. 201
o ARMAr¡ )
':" z¡z A nto ni¿ lrLttt. o lrl.tco ES-TRUCIURACIONY fr\liÑo Dll EDfjlca(-loN¿s I )l-l coN'eri

(
Y¡t¡ttllr¡ = 1 56)Yl¡st¡x t¡¡l'¡
CAI,CULO DL IA DIiIILIiXIOi\¡ DII:I'RIDA:
y¡Nsr^ñÍ^NE^ p¡rr 507'CV+ l(n7(lM:
Sc pucrtc,:rirr,idcrurqr¡cl:r c¡rgx s(¡itcnid¡(urcs¡Ddc n un llt),¿ dc lil
crr:¡r rnucrt¡y ¡ un ¿ttcnniotr(to de In crrg:rriva l-irdctcmri
fi¡rrccflltlic
nuci,iir¿cl I'iccnr¡ic tlc li\.|
crrrsir {lcl)rndcrí dcl üsodci tcclhrdondcs! 5 r2(X)0)II ll5ulo{lr tl l (2r2115lr(xtr}l
Ir,n ll' rr,'rr'
cil:iurh uli,nLl,, ' {tl l'7x7lrI l0
lli (25t1,'l',8,
sohcnc:
uo 50%dc l¡ tirsa Yiv:ron¡tocú!l:rsr)stcrrid¡
Asurhicndo
y = 1.6'1ürs (pr:r Ia Nor¡nnI'cru¿na)
N4!r= 75.5lo|'or1.
y = 1.48(Ins (lrrr¡ cl A(--l)
IlcL= l0l+525(05) = I35(l lflrrtrrt
I.'iülDrct|te:
N,tr = 230+ 107.0(0.5)= 283.5ton"nf.
=
YDü,LRIDA l'fl x 1.5ó= 2.558cnts.(NonnaI'eflürrrr)
I'fr = 230+ I07-0(0 5) = 281.5l(nünrt.
= 2.308c$s. (ACI)
Y D tt , lRt O ^=|48x 1.56
Incrciadcl lranlopftt¡ h Non|lftI'cru¡na:

Icr = o.o!¡¿l nrtr. (scccntn


ccnt¡rrl)
CAI,CUU) DÍ: IA I¡I'ECHA T('TAL:
rrtl. ¡sccci,ilrLu
l(¡ - O.t¡)8¡r6 cl¡n('),')
+ yDIFI-RIDA
)¡IO|^L = yTNSTANTANEA
IrR^Mo= 0-07lj7lnttl. (NonnaPcru. )
ytorAt-= 197+2.55=452cms(NorM I'c¡uana)
locrcir dcl r¿n$ P.úrcl ACI: 4 16cr s (ACI)
vror ¡-= 1 857+ 2 30=
lelF 0.07380nlta. (s€cció ccntral) unx l-lcch¡tolrl dcl ordcndc
Ca l() cual sc pücdccotrluir quc se espc¡¡
lcl = 0O,'¡li5nrll (sccciórr
tncl ¡f¡ryot ,l a 5 clns-

Im¡nitr= 0 08682mtu (AcI)


FISUMCION PORFLEXION
flccha diferid¿Para5 aiios:
Losclcmcnlosdc co¡rcrctu trabrj¡ndncnllcxi¡\nbrjo c gaidcseflicioúenen
p'= A's/hJ= 56-{80x125)= (J0056 ¡cero en
a3;;i"** er las mn¡s traccionad¡N Si la distribució¡l del
pcquelas' siendo normales
ráción cs adecu¡¿o' esti¡s fisüms soo muy
0 3 mm
= .- = t.taJ aquettx que ticrcn un cspcsordcl ordcn dc 0-I a
' l+5(lp' I+50x0.U156
214 Antonio lrla¡.o lthrco [sTR¡X]fl RACIONY DlSr¡O D€ FI']_ICAC¡ONÉ5f)E CONCRETO
^Rr{arn

l:l (o0rr{¡l dc los nnchtÁ ilc lN lisLrr.|\dch( hrccac prrñrlxclcrrir h L,rrtsnio


dcl rel-ucrzoy cl ll\¡lcl(r cs¡¿lir1,.

llllclrijndicnlenrcrt{cdu ltls ürhidtrs a krs csl¡cv.s dc triFlitu fxx


'lsuñ\
llLr¡ill cxistc¡r li\ur;¡s t r cl¡ck)\ dc cotrtftcci(irrde hirsü¡, ltu¡) phstitu,
rcnrneÍrrufu, y rftcci(h di:r3orl¡ll.quc s¡n clnhrfgo ro sc rftttttrrcrt csE
crpÍluk). dcdic¡ldobásic.üncolcrldi\!tu, fxtr ller(,n.

ANCII0I)I) ]:ISURAS:

L:r {lcrlnüi ¡cii1ndclurcllr d,r LÍrr lisuft f\lf llcxiif! nocs cxllclt ! existcn
L, e- -e- -e-
-e -e-

dilcrsiri lcoríirsquc uirl¡fl dc cxplic cl t¡rcítrisr¡ro d! su lbfl ncnin y ltr F¡güráVItI'19


cvduirión dc su c\pcsor; sir cnrb¡rgos¿pucdeiüdio¡rqüc el ¡Dcllo de una
tisür¡cs directlrrrcnlcp¡'fúrcilrrtd ¡l n¡'cl dcl csfucT,r del it:cro rñl(cio_
oirdr)(lls),dcpcndiendor(lcr¡ris dcl ¡lrfi cl¡cli\,r dc ü rcictl) quc ftücn ¡ DET'I'RN'INACION I'EI' PA,l.r''T'1T:'I'RO
''Z'':
cirdl b:fiir (flcc¡( liKl¡.
|-í Non¡ü Pcruí ooespccitica ur ¡ncln múxi rodc lisurx'sinoqucsigue
llxis(c¡rd¡'0rstN ¿xprcsi()nc\quocvxlúurrcl rurcholxrsiblt dc l¡s lisurrlsa el criteriodel CódigoAmeric¡no (ACI),el cu¡l ildiq¡ q e debcevílu¡rse
nivcl dcl rclucr^) trnsiiurdo, rlcrrtrodcl¡scralescitunx)s: ";¿"
uncoeftcicr¡tc dehic do scróstc mcnora 3l ü)0 lg/cnrp¡r¡rco diciores
dc exp{rsición in¡crior o nre,|or ¡ 2óU00 kg/cm pir¡ condic¡)res dc
!vM^-\ = 2.ó{[ Is x l0 ó (cr crns.) 0) exFxición exlcnor.

*¡6¡ = e {.4 ttc fr x l0_6{enons-) { II) F-lvalor de "Z' seindi$ como:

Sicndol 7-=rsl^dc {kg/cm) (lr)

e = hl/'2 (YcrngufuVIII-19) donde y dc s?puealcnobscrvaren la figuü VIII-2o


^
A = Arer dc conlfclo quer(xlcl a c¡d:r v¿rrill¡. Si re¡ació imos l¡ ecunciónII con l¡¡Ill enconú¡mos:

dc = Rccubrimicrlt)inl¿riü nrcdidodesdcel ccn¡rodc l¡ v¡filla wMd( = (O) (Z) ( 10.6)cm.


m¡rscercan¡¿l bordcdelelemento.
"2"
Y si ú¡lüúamoscon uü faclor 0 de I 2 aproximado,y con los llmites de
del código coconlrarnos:

wMd( = 1.2x31000xl0'ocnls=037mm (interiores)


206 Aútnút Illarr( ltlat¿

t\'\t^X = 1.2x 2(l)O{)r l1)" crns.= (l.l{) nnrr (cxtertt)rcs)

DI SEÑ O POR F LEXO COMPRESI ON


ELE M E NTOSEN F LEXOCOMPRESI ON
.N
t2'r' f.r
A = ( b ) (2 d c )/2
J¡.
2linns
+ GENERAI,IDADES
a
I-os clcmcntos dc l¿s €diñcaciolcs que cstán princip¡lllEntc somcrdos
dc cortc o phcas
nexoconllresiú[, sul lascolunnrasy k)s dcootlliladosnturos
fi ,l u ra v l l l -:l ) sc h¡cc en basc ir l¡s
Ll discñodc üo elcmcnb sortrctid.,a llcJ(ocL¡rrprcsión
n¡is¡rl¡s hiÑtes¡s dcl discño cn flcxió , considcr¡ do ¡dicio0¡lnrente cl
problenr¡ de lacsb€llcz.
t){)r k} llolo \c pucdec(nrchir quc ci val(r dc Z irrdiQtdoctr lrt Nor a
¡dn¡ite rrrchos¡lc llsuns dcl ordcn dc 0.1 a {).35¡ll¡n. como n¡nnalcs y Los cfcctosie csb(ltc¿de lft c('tunr¡urs, y l¡ consigüienrc dc sü
reducción
al diseñopopi¿nrc¡tc
caprci,r.rtrJcca'-qi¡ec'¡lúan cn fonl'a ig!9!9:\!g!&
di;ho, nred¡rntc la !.orsidcr¡citn dc l()slnomentosqelrcradospor lasdcfomra
cioricskxnsvcrsJcsde las colunnrrs0üomentosde 2do ordco)o ¡nediantc
p¡ocesosaproril rdos quccompreodcll lnestim¿ción dcfactorcs qÜecorrigen
; ros n¡r¡enros estn'ctüral
dcl turálisis (rnomc tosdc 19!-9I!SD

f,n prcblerü¿dicbo¡ldclcstudiodc un clemonto sometido a ncxocornprestÓn


¿" lu 4q¡iq!i,,¡14 Ia cu^l prilctir.üncnlesicorp¡e cxisle' si se con-
"" "l
srlc¡l ¡romcniosrlc sisnro c¡ ur¡di¡ección y simulftnearncotcmo¡ncntos oc
c¡rga.sverhcálesen la obra

El dis€flopor tlo(ocorrpresi&esaplicablenosóloacolumnas a
sinoBmb¡Ón
t¡l comoseirdica cn cl capí(uloXI
¡nr¡1(sesbcttos(pl¿ca.r)

Iln este c¿pítulosedes¿fiolla primero eI disclo de columnasy crcmentosen


gcncralsomctrdtxa tlcxocomprcsióo, p:ÚaluoSoi¡dic¡r lo rel¡tivoa csbeltez
2$)
2tt8 Aüaonio lllancn Blasco ESÍFL'qÍIJFACIOII Y O|SEÑO OE EOIFICACTONESOE CONCFETO ABM'\Í¡O

l|r seccióu'viri¡ndo la
DI SEÑO EN F LEXOCOMPRESION UNIAXIAL P¡ú¡ su corrslrucoór¡birstúá tül¡liz:n cl qgg!!¡![D dc
rtricacióo dcl
-iq!!g!!Ill
4 . DIAGK{trIA DD IN'I'DK4CC]ON inl' ts rÍx[¡la y !c
Si sctiencquceln n|rcntoesl|ulo.cl v¡l(r de lr cí|Jg¡ar
considcñtrrdo IngISi&q¡llllt
i"'i."'t'"' r," r"".ligu', rx - 2). llsll' seob¡ielrc
Si sc iroirliz.ll
r¡ ¡r scccióÍ t¡iursvcrs¿ü
someti(ln:t
flcr()compresión, fmrauna en el clemc lo'
d!"tg!!Íg!o y dd ccro ld¡qlütlin¡l coloc¡¡do
dcremilxd¡ disl-¡ibüción dc ¡cero, se pucdc obrcnerdifcrenlcsvirbresde
Cn¡gay ir,lonrcüü)Ie!¡Sle qs, corlbnnc se váríel¡ posicióndel eje rcurro.

l^ curv¡ qucindicircs|r|rcsisrcrr(iit.
rcnicndoconr, ordri xdr lt Cff$ Axi:¡t
^y conro rbscis¡ cl Mo rerrto, :v. l,i duronriut DitRr.rn¡ dc Inreraccióo.
(verFiguralX - l)

- {llÍllllllllll
purir'
dc eqüilit'riop.rr.tcomprcsroll
Ds¡udo
Iigur¡ lX ' 2

h = rtlo.85fc Ac + f,
I
(NON{INAL) ^s
dondctt = 0.?0pütt cttlu[ln6 cones¡rlDos
P = 0.?5Púa colunnnsconespir'lles
h ca¡8¡l axiÍl' el din-
9 Al considerarmonrentosrctuiules simulllncos coo
!e indiciten la
co¡¡r{r
g;,uo ,l" ,tit,rittr.i l" dc dctonnrcioNsúi1 v'¡riiurdo
ficurnlX'3.
ó

g

( d)
( ot ( b)
ñ
d h condiciónbalanceaü
Esuilos rle delbrmacionesen colufllna\ h¿L\talleg:r a
Di¡g(¡¡u dc Inerircción- figura IX ' 3
Iigur¿ IX - I
ESTRUCTUMCIO'.¡ Y OISEÑO DE EDIFICACIONES D€ COI]CFETO AFMADO
211
2lo Aúrt¡o ltk¡tt.o lllat.o

igu¿la l¡ sullt¡toriade I ucrz¿L\


d) La cxryraxiitlItu scríc¡llonccs quc
lntcnras
csltdodcdcli'n rci(10dondccl .( nrÍctt) hallcsltdo
l-fl ligu(| IX - 3d ir¡dicirurr
on eonr¡rcsnh .runr dclbn|rcnitrn¡ixn'ri' dc0.(X)3(vcrhi¡ilcsis dc flcxrtin) en€l concreloy rcfuerzo.
sc producco
y {U!L!ú!!Ilt9r!o cl nerrocr trcnx)ofrt¡cslo cn lracci¡iriha ilc!¡do a l lluco-
A csh condicnir)
dc0.1)o:l(lv/lls) sclcdcn(¡¡nÍ|a En cl ojc¡rplode h lisuraIX -'l:
ri¡ c(n¡uur dcI('rnracii¡r
(lt)ndic¡lnIhhrrcc¡dfl,y scr{rcscrrlr cn cl dirrlrrnrilcrn losNntt)sl'h. I\4b.
Sunú de fuerz¡siolcmÍts= l'u crlerno
I'u = 0.85f: ha + 1200Asr + lú0 ,\s¿- 42t10Asl
I l¡ iixltn'
I corrocicndi
I-¡r oblcnci(hdcI vak)rl'b, N4b,scrür1i/ilfDrequililrri¡
srilüdclb¡r)queconrI'r Pu crl cstcc:rsoscdcnonr inÍ I)by P¡r¡ ubicrrloenl¡ gÍilica dc iúcr¿rcci{tr
'tndo.
lo alcrr¡rroslx). cl irclor dc rcductión qlqz pat¿¡rblcncrla rcsistenci¡
dc d(cño.

¡) Cooocidoe.u = (|.(X)ly ey = 0.1)021seoblicnc.qrÍlic¿o -ec¡nnúlric¡trrcnD 1\'fb'se (nnllrá


Pir¡ dclennnr¡rcl n¡nncnl,),quccr cstccaso¡l¡rn¡rc¡rx)s
clv¡lor dcl blquc conrprnnidoc. lrnr¡c tosrcspcctoii ccntroplalsdco
de lcsccctÓll.

Lr comprcsirÍ dcl concrclt)( lc :


b) Il¡r h.$c ál vubr c, sc coo().ljc (--otrx'Ia sccciúrdel ejc r¡lo dc la fiSUr¡IX - 4 tic¡e relucír' siflelrico'el
ccntrod€3ñtvcütdcoilcidirliconclc'cntroplásh'o
Cc = (0 85 l.) h r doldc ¡ = llrc (ver f¡cxki'r)
Tr)nürnü)nl(tnc¡rtos:
() Cor$id¡ h ilcl¡ni¡cnin eo lr sccciúrr.sefucdcc,trxrcrclcsiucrzo€n
t " J . ' \ l ,\ r' tu r¡^ ^ ,l ( ' c r,,l ' ,' 1 " (I¡l¡a 1i4h= o I (0.85f; bai(xl) + Ast (,12m)(r:) + Asr(16(I))
(xr)+ Asr(.1200) (xr)i
I ir ht ¡ g u n rl X l s crl rü c s l ru fi rr¡ l ¡ctr¡l sc c¡¡eul nál
u n r s c c c i ,i0¡fcl a¡S rtl i rr
los r s f uo r^ r u ¡rl i | c o n (l i c i ó ob t¡l i trrc c :kl x: dondc xt, xt y x¡ stni In\dist rrrciilsdcl ccoko plí\(ico d punodc¿f'l¡-
caciór dc la fucz¡.(En €slc casorr = 0)
¡ ic ro d c l rx l rc n ,c o n ¡p i n ' n 1 ,,
€sl = 0.fJo27> 0.()l)ll ^\l
P o r| l l n l ol :.\t= Iy A s r = l l 1 { r \. r r-l T
it Ficno dclccDú(,
*-l1-ll r
Ir
€st = {).(X)0ll< ^s' o.0oll
P,)rtrnl(¡ I:s: = {(l O0l)s.
I:\r = (O!)Ol rr\
flh"T-]f
l :\-' - l rl .¡.'

a l-icno (ltl .\l , , , fi' i


99921J
€s r = (l (){ )"I ' ,,ri '

Ilstudodc cquilibriop:úacondició¡r
b¡lmcottd¿
¡igura IX '4
DE COi¡CRETOAFI¡AOO
Y O|SEÑOO€ EOIFICAC¡CNES
ESÍRTTCTURACTO¡¡ 211
Aatonio Ahaú Bhsco

rárá conocer ol¡os puotos dcl diagontr brslar¿co ? va¡itutdola msició¡ párael (:$o ds c\,lulrnrásquceo cl ¡nálisis realizlrdohay¡ü obtenidomo¡retllos
del eic ncuh) (bloquec). moy reducidos-

* Confonnc vtyanros disminüyendocl trllaño del btr4ue cor|primido .?'. ta El ACI del l97l y otros a¡lcriorcs llsí co¡no elcódigo Peru¿noanterior,
carga axi¿üirá d¡srDinüyendo.Cu:ü o csta c¡rgn arial cs ceru, lo cual iodic¿ urrrnomeotoIníni¡ o de disalo obtenidocoounáexcentridadig0a1
consi¿ler:rbá
quc la su¡ra de lár fue.¿¿sde comDresiónse iqüala g) la suotáde fuc?ls .¡ l0% dcl pcr¡]lq en l¡ direcciónquc sererliztba el diseño'con un mínimo
!e !¡!qg,!On,se habrá obtenidocl valor, Mo cl cüal reDrcscnr:r€t casode absolülode 2.5 cm-
Flexión Püra.
h nurvir Nomrr de Concrelolcruirn:¡U consideruel crit(rio dt la ,, r
Si s€siguedismir¡uycndoel bloquccmrprimido puedesuccderqüc ta qu-!!q!b ixrentnci&dInininü,sinolinritxtr rcsistenci:l:üirldddisañoalE0u85q )t ':
fucras en comprcsiónse¡ nreoorá la sumade fuerz¿sdc lr:rccióg,lo cu¡l in- de la cárgaaxial r¡áxirür Po.
que la resultarfees u a t¡rcióo; sc cstáráeo On c¡so de flexo-ü-.rccióny
la curva sefáh indicadacn la fx|lte iofcriof de t¡ figür¿ IX - L r Punaxl;iÉ (0.s5rc (Ae' Asr)+ Asrrv)I = 0 85Po
Pif:l c,,lu¡nnx(.onc-!2iFles
Como interesa la resislenciadc dise¡o, g veccs la mminal, sc gr¿fica
los valoresde l\r y Mu ob(enidos,áleclándotosde t; F¡ra compresióny Oh m¡¡¡= 0.80'tO(0.85f: (Ag - Ast)+ Ast fv) l = 0 80Po
tlexoc{¡nprcsiónla Nomla croflsidcn¡on facor dc rcdücciónde rr = 0,7 0úr¡ Paracolumn¡s conestribos
c luntn¡\(ú esrfibos,y d=0.75 Jl(|lr(ntun|n:Ncrnespir:ttc\y pür¡ flcriih
llcxo-!¿cción o ú¡cción pur4 la NorÍ¡a indicauo facrorde I = 0.9. Iis|:r exigench obliga a considerarun di¡gr¡rmadc iol€racció¡l' útll para el
diseñorla\ ü ury cn la pare supeno' tTl cr]mo se indic¡ en la
Esr¡ difcrenciaentreú=o.7yí=0.9 (r¿siol|üfí¿una disconliruirt:¡d
un eI fieur{5 - 6.
diagrüia de i er¿cciónqu¿seübic¡¡í¡ €n l¡ zonaint¿¡ot=ñiTc¡e ¿
abs(i\¡s,donJelá c¡rgáde mnrptcsió|l(s pcquca y Fá1i(:lmenreesrflnG
en FIcx¡ón[tra.
DETERMINACION DEL CENTRO PIA'STICO DE
En lugarde tenerunadisconrinuidad,p¡roccmaslégicoconsidemru¡ Ode 0.7
hasiaun cieno valor de la compresión,y a parrirdc estepurto ir incroncntrndo
úsimétricas)
LA SECCION(cdsode seccíones
I lús(a llegar a 0.9 eo el purro donde¡|o ftay.cargaa¡ial (sólo flcxión). Estc
úlürno ca¡nino esel acephdopor la úayoría dc t.alalos y códigos y scconsi- Cu¡ndo se lieneu ¡ s€cciónconrcfuer¿o¿simétnco,€l puoto dondesedebe
dera quc el puntodDrdeseinicia elcambiodcoeseldeüoac¿rgaariátqüe to rarmomentos para h obtención de los nromentosresisteoles(ra7o del
es 10.10f: Agl d tt Pbl,la mcnor(verfigumIX - l). di¡grafna dc ioterrcción) no dcbe str el ccllro de gravedxdde la secc¡Ón
(cüsider¡rxlo sólo el átoade concreto), sioo el denomi ado centroplásum'
v ouc consiste en cl ccntro de fucr¿as oblenido considera¡¡dorcda l¿
;ección c!)mprimidr eo su capacid¡d¡níxim¡
LIMITES EN EL DIAGRAMA DE INTERACCION.
Ilsra conticiónsccüm¡lccucndocI concrc!o cstélr¡bxjanjoa 085 fc y cadx
PARA EFECTOS DE DISEÑO üno de los fieÍos a un esfuer¿ode li
_
Algunos códilot conside¡:rnpará cfcclos de discño una cxc|-ntri¿d ¡nínima. Si fxr ejenTlo t€ncnlosunas€cción"I-" conlo la indicaü en la ¡guia IX 5'
OE CONCRETO ARMADO 215
Ank tú' BIdt.o ltlút.o ESTFT'CIUFACION Y O¡S€ÑO DE EOIFICACIONES

l:r dctenni¡hcióo{lcl rcnln} ¡líL\tico s! lün:i dc h siluicntc nriirrcr"¿: ()hldEnü)s cl cc |rt) nlÍslico dc la scccith Xo
'

D¡tos; 8.122e68.?5 62 =
+ l gll)4sl:?¡ l-l !3(!l6.li7+ 37?015 22.01cms
l¡ = llu [!Yc l' l Y= 4 l l ¡¡k q /c l l f
Ia sccciórr
Si s{iloschubicftconsidcr¡do tcodr¡nr)s:
dc corlcrctt)
colu|nfla= 30 x 25 + 25 x 55 = 2125 cm2
^rca
Arc¡dc Accm= 8 o l" =,10cm¿
( 25x55,t ( 12.5r + (25x10r H{}) = 22.2 clrs
Xo= - - -i115-

drl':rLrrcir cirlrcrl ('r)tñr


irrrPorlJrrlL
I, ri| cl(irnrpft'p¡Nr,¡.iJorxtl¡:ry 'r¡¡¡ f'
or¡r"r¡,.' v , i ctrfro JljlrirrrtirJ d( lr \'((i'irr brutxJc '''{xrtl" n(n'
oc l¡ cu¡r¡rtíadel rcrucr/¡)v d€ strnsi¡netrí¿' la
i;;;;i"'il rlc¡crr<ticntto
ditcrch-i:l scránrilr o mcüosir¡lfx)n¡ürc'

DE ABACOSCONDI4T}84A4;
-wtME&AgelAN
-USO
sc indicrurün¡ se_
Ilxircn publicnci(loesde ACI y dc oú¡s iristitu¡-i es dondc
¡il¡¿ colunltr¡scuiLdr¡da\'
ric de Íb:lcos conteniclldodia!:rünasdc ill|craccióo
Scccióo piüa cjcmplo dc dclcn i¡r¡cirtn dc ccrrro plástico. rcctil)qul¡rias Y circulffes
figura lX - 5
en sólo dos ciriL\
Eslos gcocr¿ll¡rcnlc tieÍcn ¡nlndur¡ siilólric¿ coltxld¿t
ci'lütrrn:Á LL '(Ccir'n b.} t
To¡núnos nxnrlenlos con resoljclo ¿Llextrcnr) izouieÍlo p¿ra I¿{ lücrl¡s r*tiu,"¡t" y I'xn srLl d{\rr¡rlli|rirh niÚ¡
nlá(imas que lie pr(xlucifí¿nen el conc.ct) y.rccn) : "cn"l _
(urksq;n rx ( vcr I iSun'lX ól ¡ c¡ r t r r r docr r cl( lcJct r r d( ¡ r ildir \ t lr 'ú'r r ocÑ
y c el cjc dc ¡bsris¡s Kdl'
Co¡rcreto
: 0.85x 210t{10x 25)(10)+ (25x 55)(12.5)l

Ace¡o: (2 x 5)(a200 0.85x 210)(.18.75) + dondrK cs: -l


(291"= 5 cm2) (3 x 5)(4200-0.85 x 2l0l (25- 6.25)+ foo=0.,
(3x 5)(42m-0.85x 210)(6.25) L""=":l
(Pu)c Mu
y lo dividimosentrela fuerzamÍximapsible : ta ./t = =
dondeKcy'tes : ( A- q f. ) t brt f"
(0.85
x 210)(2125)
+ (40)(4200
-0.85x 210)
ARMAOO 2t7
€$IIUCIUF]ACION Y O|sÉÑO OE EOIFICACIONES OE COI{CFEfO
2 t6 An¡u¡it' Ithu¡to itktsco

que \cconsidrjftel
1 d¡rccci(in
Jr lrl rrrurer¡ q¡c srr!,rr¡|r¡ñ di¡¡r.rrlts \t.c¡ttr¡cr y dil¡rcr)lús tltli{l¡ cs dc S¡s! vrrt' vij¡il¡(t'rh ttrisl r c(tlonn|.!f'rro 0n
d¿ rcluerzo reputido ¡¡ lo lirgo del
rur¡rlrcde 5(l cm., se usiÚl un lb^co
á c'rtrc(r re'urr0'ro
i..;;;;",;;;' .,"' ür 'r,rL 0?r- F'r r't iu:rr rnrr'rr\'r: 7)
r r 'x
rr':' l \'
\''1l r !'tr :r
lr\ u¡¡tr1:rrrrt tu\lrllrr In trL¡.¡1tr cnltu tl¡rrr¡llt (lcl trúcl!o rcli,ri,r.lt' v el i,ii."J, '.;" ' =,'r ':.,,,br c ,,i ,1.',.,'r
"
-: . )¡ rt . esl,\ Íbrct^ vrrí¡rr s.!LÍr tr¡i rclircnln
I,.rrlrc ri¡r¡1,dcr!¡rM'¡
lirh,s tirs,t\d¡Ddctjliltrrr¡¡lodeltrcr'lunntü no sell\€r¡lejc¡l¡s dos opcil)lts
l ir l¡ rr t,n íu rl ú l ,\ i l h :| c ,\l )\ \l | .' tu\ dc :! \,tr¡() 5, l ) 6. 0.7.{ l .l i ,1{i .9. I rorLtrlodcrnerinotro)v/opirr'rscc-
;-:t;;;';;.,;*".;"".,,',r\cxrren'"so
tri circul¡res,se dcbcr'tctNs¡tuit suntop!'ldh-lr.tulla
.i,"*. t"t"tgrl*".
lil rlisr¡lid1'rclrht dccnlir cinn,) ubicrr rl reli¡crrl) dc 1ll trll¡rcm quc. rrr hAe ¡ '|,t v vcrilicroiloqüe l¡s conrn!
\u drlenuiürcirir, u\ti un ¡hnco e( ¡úlufrro c¡ crr:rsi o cn l()d¡tcl u" i"i"t,,.."u,. ;ünrietrdo TIrtlitcrzt)¡cobc:ü
iSüi cs it liLs
resistcrrles
'rr 'Jnrtslr\ t,..i,'"t ¡" u't"*, f'n n'L!)seilnnterrorcso
NrÍDctro y con un vul,)r(lclcntrinrlo Jc !.
quc yll vieneo con cl llcl()r !t
A s í ¡ rr!J c ru fl (),s i s c tftl u d c u o l c o l ul nnade25 r 50dondcsc !r r vcri l l cxr li\ (rrrlcnionft- rrchnú ¡tüc cx¡st€n .ibÍ||.()s (lc rno dcoe
ir¡!¡ (l¡ctttr dt m]ucci,rrr de rcsistcnci¡)y otrot do
ll dircccñr) dc 25 crrr l'('rno ruftdk'. clesiri-¡üo ítlx|co (r)n rclüjzr) ün crúis 'rf¡,rxdo
crrrcnlrs.. y c,r ür) vtJor de g ilu:rl r o 5 (vcr l:iguru lX ' 7).

1-
.t-ffi]
l It I
I II|l'_-,lI
_TJ
iF g=33/50=076
q= ll/25 = 0 52
flr el discñodecolunnus
liicnTkr\ p.rtitl:rdc¡0fl irruci(hdcl lütu1)'r usrr

¡'i'{üra lX '7

x -3:. j_- REFUERZOMINIMO Y MAXIM O PARACOLUMNAS


-E:
(on'üt"¡ t'ur cu"'u'' u"n'n'l ttcti? y urlscusntixmáxrmr
I-a Nom¡¡rl'cru:rn:l
Diitsr¡na dc lolcr¡ccióotípicoprr¡ d¡stño q"" c|dis€n¡dorcoosidera u¡u ¡Úanrr¡Ilravorrl 4%'
¡'¡gü.aIX - 6 ;;4,:;;;.il"
'i
2rE /lntotio Blanco Rhsco DE CO¡¡CBETO AFMAOO 219
ESfRLICIURACION Y D|SEÑO D€ EOIFICACIOI]ES

dcbc{leta¡¡¿r
cl cruccdc k)srcfuc¡Los
DISEÑO EN FLEXOCOMPRESION
de lacolu¡nna
y dc l¿s visi$ cn c:ad¡

ljl:rutor rccomicfldad¡soñ cdunn|¿scl)ftcu:r¡|tiLscomprcodidits co|reI v


BIAXIAL
;!¿t¡ dc ríl nuncra quc sc ovire ct crnsr:súon¡nricn¡¡<tit rcfuerz_o.y¿6
dilicuh h c¡rlidrddc h consruccirf¡,sobrclodo sisc pic *rqucc[ ctf,cni
el dituncro r li(irno do rclucr¿oproducidonünaj¡ncme esdc u¡ürtutg¡dlr_

l'or oro l¡do sicnrprc rcsult¡ |lti'is ccl)Irónlico üna colurnn am|ídr (:I)o
PROBIEMA DEL DISEÑO DE COLUMNAS
un:¡ curulfu bíj¡, rcsullandoütfs ciu'¡ u¡t¡columfl¡ con cua tí¿sn¡ayorcsal CONSI DERANDO F LEXI ON BIAXIAL
3 oücunrcr¡uivrlcntcdc ntrvorsccci(Jn v mcnorcüuttíadc ¡ccro.
csintporuÚ¡e
ln cu rtí¡ de accrosc dcfinecomoel áfc;¡tot¿ldc accrodividi¡la efttrecl árca Dcsde cl PUntodc visladc c¡rrg¡sdc gñNedad'Ia llexiÚnbiarial
qüecoosidcrcn losasafir¿das cn dos direccioncs'
total de la sección(p = Avtlt). a"*i"
"" "i "t^dut*
ljn algu'ros proyeclos,nor , ond¡cn,ncsArquirectónicassc ticnen cotu rnas Si s€ cons'dcmquc hay sirrulL{ncanlcr¡le c¡rgi¡s lorizonurl(sde srsnrÜ'l3
selratedc techos
co¡ un¡ sccci(tD ¡ üchomryorquclarcqucridac|| cl cálculo;cn estoscitsG ficxión biui¡l esiari siemorcc¡iúc¡, püestoqucaúncuando (3i¡gcntlo\ o
lir Nonn¡ considcrafxctib:ecol(rir um c-üantía o ni$s confomrndosfnr lorx\ n¡dlr\ en un:t Jrrecci'iD
dc ¡ceromcnoralamínina
P:úalo cu¿lindica: i,t. €n um drr.:ccrónl.srcnrprcs(tü lactiblctcrrerurr¿columoa
'ict*o¿¡s y momcnto
coDlnonrcnlodc cargav{:dicll cn unadirección simulúner¡nente
"Cu¡Jtdounclc rcnrosüjclo conrlrcsi,jntcngaura sccc¡óoúiürsvcrsal desismoct|hol¡¡
rrayor quc ltl rcqücridatxr t¡s considcficionesdc c:rga, el refucrzomíni_
srsmoy c'uga d(
moy la rcsisrenc¡aúltimq fxxtr¿inbas¿¡seen un frea efocrivarcducid4 No scrá cri[(tr l¡ flcxÑ'rhi¡uial, ¡r pcslr Jc consiilcr¡t
ntayoro igu¿l a l2 dct á¡ealor.d". g.nr"do,l ai.ufmn*"' auandolos mom€nto6 dc cárgasdc 8tuved¡d no s¡)a¡
v¡gas dc lüz mcnorx 5 nl(s ocolumMs
^9. ;igoitrültircs(colüro¡r'{oxrcriorcsco
ccotralcso iltcfiorcs).
la sitnulta¡ci¿l¡dde
Los criterios expuestosantcnomrenrcrlo ttJmancn cucnta
debido al lrechoquenofmalm€nte
rrto-cntos ¿c sismo eo Iusdosdirccciones'
sisnrocr un¡direcció¡r'indeoeodieotc al análisisde
i*--¡i¡.i.
la! fuer¿á5 hori¿unliles dc
tá rerlidal sin cmbargo'esquc
-t.¡¿"tt
sÑnucn la otra
y quc se pnooücÚalr
sisnlo sc Drcsenl¡n-muna dÚcccón cualcsquiera' pero
e-sfuerzose¡ las ú's\dirccciones d( la cdificaLión sJ!!l@4!!s'
inferior€sa las loüd¡s quc sc considera¡indcfrndientementc
simultá¡e¿-
Alpü¡o6 autcresrecomiendandiseñarlascolum¡as coosid€ran&)
y un 30%del momenlo
.Jtte el IOO* ¿etmo"rentodc sismoen uiradirección
de sis¡notolal analizádoparal¡ olra dirEcción'
Ankrtio lLutco Dlasco ESÍRUCTURACIOITTY O|s€ÑO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMAIJO

ESTUDIO DE UNA SECCION SOMETIDA A DISEÑOBIAXIAL SI]GUNI-4 NORMAPERUANA


COMPRESION Y FLEXION BIAXIAL
li Non¡r¡rindicnü corr) nréltxk)aprrxirn¡doLr ecütcióoPlmltaü¡ IX'r
(lux|ldose licnc um c'argrxxir{lrcluxndoen urpuntu,L que scf|rúluzc¡n Ilrcsler.
linullljrc¿rneolcexccnriciddcs cI l s d)s dire(cioocsde Lt colún a, cl
trDs úrr curndoscpede slguir úrb¡j¡urdo
lrrrtJlc[tadcl discñoesc¡Jrlp]cj¡), :
Estr d)nsider¿
crn u0 bl4ucrcchrgular cquivrlc tc dc conrprcsioncs, |a psicnto del g¡g
dcóslcrúes pernet|-
ncLr[o no cs sir¡tpledc dccnlrir]irrlL|cs l¡ irrclinxción
dicular¡ ¡¡ cxccntricidírdrcsull¡ntc.
Do¡rdc:
Curndo lil llexirtr cssólocnuncjc, ya sc h¡ visto quc cs siüplc cl pn)cc,
didricntodccons¡ruirun di¡g(ün¡ de ircr¡oción,vlri¡ndo la ubic¿tción del = R€sislcncirÚhimrcnIlcxirtr bilrx l
I¡¡
cjc neu|¡q lcro sic tprc co¡sider¿ndo que és¡e era perpeodicular ¡ h
excentriciürdacluinle.Sin enbffgo, en el cn$ de flerióo bi¡xirl, sc dehc ll' x tic discñof'af| l¡ mis ¡ colu¡ nn b¡¡) h acci(indc
Rcsislcttciir
-
tlro(car la incli úción dcl eje mu¡ro y su distiürci:l por lo que los lnomc to úrliq¡mc¡ttccn x (cy= 0)
ptucedimientosdc cflcuk) son ¡:rfgosy dcbeo lü|cerscmediinte proccs¡É = Rcsislcncia colulnrratJtÚo
dc diseiiop¡ui l.r nrivr¡¿¡ h rcci(h tlc
tPny
itcriitivoscngoÍotos.Actu¡l¡ncnlccor¡cl lruxilir)de compuürdofiÉ
cs factible nl(nrrcntoúnic¡merlte cn Y (ex = 0)
dc cstosprublcmas
h rcsrJlucitln y exislcnüo seriedc pnrsr.ür¡Ls.
fl' , = rcsi\lerdr dc discr'iopff h Inisli)acr'lürnfl¿btÚoln ¡clión de
círg¡trritú úrricrmenle (ex= ty = 0)
Sütx'nirn{iollrbir¡ri¡mcnreum i clirucilin {.lclcjc rrcuüo,su Ix sición yuna
delrnrtiotdr dislribuciórdc rcl-ucp¡, sc püedcpl te.r cl eqrilibriode Ll
scccióny iurüu lnomeotos enX y en Y, obteniéndosc p¡(t cv¡ co¡rdiciónun llsla r.crüdór es Ijil:lb par¡ virl¡)rcsdc :
vr'l{)¡ de I)u,Mux y lvluy.Si csle pi)cesose repic se fEdrl co¡tstrui.ün
dirgrrr¡ dc irtcftcciór que en rerLlid¡dseráes¡flciá|,oheniéndos€una
süpcrñcictal coÍ|o h iodic¡d¡ en l¡ figum IX - 9 ffi.0.t
Irfno

P:úa v¡dor€snl€norcsn 0 l h ecuucióo ¡ntcriorpierdcxfJroxim¡ción'po¡


Dehido a lo irdicadornleriomrcntces conú¡ quc ldj dis€n{düesqüeoo expnsiúr:
la siguierttc
locüd l¡rNon n rccomicmd¡
cue uü con progn¡ns fecuÍan rl usodc rnébdosápfoximídos.
It'lux MUY -'^
II,tn x irMny
rcsnecto
don¡le0Mnx y É lvloy sonla rcsistcci¡s dc discñodc l¡ sccci¡ln
Süperficie de iol€racción pam aloscjesXcY.
columru¡s c{)n c¿rg¿rari¿l y
cxión biárial. unq$iU90Ef.j:l,y co'rtl cenr¡\idclrrridoscverificx.l¡ ..1, ü
Estc nrétodosuF,nc
(stu'lrc
resistcrKia cn ncxiónb|rlxirl.t¡'conrúrrcs qu( cl Ji\eñtdor Dnnreru ñZt
de flexión u iaxitü con llco¡ deFminaunácuantíadeacero; con €sliL
el caso
¡igura IX - 8 r:uutt-ín,oti." Btcr,l". y l¡ caPaci(hdresistenrcen flexión biaxi¡ll'
"enlica
D€ CONCBETO ARMADO
222 A útu nn' ItlaGo ltilt:;co ESÍFT'CIUFACION Y D|SEÑO D€ EDIFICAC1ONES

liencll gencrilhlcll(cdoblecürva{ura
Ln l¿$cdi ficfti( t¡lcsusuílcs l s cr unln¡s
ESBELTEZ DE COLUMNAS i ,ul,,.,,u.-ni¡v*ri"- tirrcrrlr(l¡rr!.
crrrr'r¡' rruJ'*Jcbid" r qucft'ntrrn
i,,t,t.r".",lut,'- (trrr lx\ !rl''ir\ r c\Fr'sr"s ir rjcrrnr\ ¡lcc'¡rj::r\Jc
"riilr
fomr¡cn'r(slrl(r:rhs(rr lr c\lnl'1Ur:l
ssrr,. qrr rrr.ru,r'¡',h
PROBLEMASDE DS]}ELTEZDN COLUMNAS quc
lir tx Ir! nr IX ¡l sc¡frrc.ir ('l¡rriuurnlc
'lixlo kr i¡rdicado:ürlcrionncnlc frúa el disci¡o{lc;olu¡rtnrlscn flcxocom- rflascor !!¡gllg!¡¡¡l¡19 cn
prcsi¡í scnl vflido rienú¡sl:rs!],¡ü¡rn¿sno lcflS Umcsbcllcztal,qucLrs a) lll ctccro dc c:ibcltcz cs rni-rscfílico cn colu quc el lll{tncnlo
debiú) tr
rclanirr ¡ l¡rscr¡l¡r¡¡mscon cun'¡trra doblc'
dc[r)nI|¡citncslriírsvcrsdcs origir¡illls¡)r 1rc:rrstl:rxi¡'i ¡plicadr,].!¡l¡!!qte!! ordco ¡fcll:l drrecl¡r'rcnlca' ¡ntncnti) de primcr
r.i"U",' U" t*-l|t|,U, r¡ocoincidc
significarivanre rc k¡sll.lt!1lg!1.¡t¡!
ci cuhdoscncl ¡nÍlisisnofl illclÍs¡icodc ct crso dc curvxlL'fud(lhlel('smáxiflro\
,,.,1"t. *i"*,i exrrc-
i;;;;,;;;;,".'"
"' ¡. erisra dcr¡".r¡ciúorcrntivx¡nÚonudos
Irlosde l¡rcr)lun'ox
Si porel contr¿rioh crbrltczdc h co¡ur¡n¡¿ csl¡1, quc pnracl oivcl dc c¡rli¡
qucaunrcnLúsislrin- cs
axi. aplicado,se:ener¿fldelonn:rcinres ransi'crsalcs crr cl cttsodc eristif dcsDl['iI iqn]os'l:tl9r'í'l'e! ús
cativai¡crte l¡ cxccnúicidrd considcrad¿ cn cl discño.dcberáqy4l!!5g-j,! ' ' lll cfccrodc ubclt¡i/
h)
ntorcsÚingido' pues losnronrcn'
lrrtl.,t rl crsddc dcs¡l;L'átnic
gcflcn'do
.¡]]l1!]!9!]]Q fx,r lx nücva exccol¡icidád, dü|omnüda corl¡ clecto o ""-"fr.¡,ut y scgündo odcn \"r coitrcidcrrtcs v p(¡rquclos
¡¡-,rntntn¡os¡c nriurer
defon¡úcirhdc selundoordcn. crrcstnÉtur¿Ls irf(¡rlicitd¡ssrnr¡lpqt.'ri:
l*n,"r^¡"u*.t".,,t""
El ciilcül(, dc llrsdct()nmci(,ncsdc sc-qündo odeDcsco'nplcjo.pucsLrcl?lua-
ci(h dc l¡ ri-qidcz dcl conjunto corcrclo - rcfuerz{,considerandos.ccilnrcs
fisurnd:L\y prob¡cnrasdc rcluj nicrlo dcl accro dcb¡ü ¡r la c.or¡tr.|ccntu dcl
tr¡gü¡doy cl llujo nlísticq h¡ccndilícil unacv¡luácitusimplc-
.t J
Dcbidoa eslnsdificult¿dcscs cotrrú0quc los discñ¡dorcsuscn rrúlodos +f
aproxir¡rdor filanteadospor diveños xutorcsy rccoüocidoscn los c'¡tli-qosdc
discño.
1"
I
:
t\
t\
I lt"
u
I
) ESBELTEZ EN COLUMNAS CON O SIN \1,/
""tr
DESPIAZAM I ENTO I-4.T8RAL
)
La inlporu¡nciadc los morncnl()sdc scgundoordcn,gcncr¡dospor la €xcentri-
)
cidad goducida por ladcformación l¡ansversalde lascolumnas,esdifcrcnrc
si seúatade column¡sconsifiple curvatu¡ao condoblecurvatura,iotcrcsando
Iñremcnto del Momentodc Colunrnas
ademásla posibilidaddc e¡istcrrciadc dcsDlazam
icnlo rclativoscnrc los nudo6
CAS(}D¡;SINIfI,ECURYATURA
del cntrcp¡sodondcsc cncucnúalÁ col¡r[rnaquc sc cs(Í anali¿¿ndo. I,ATDRAL
SIN DI.sTI,AZAIlIIONTO
AFMAOO 221
Anton¡o Bhtt.o ltkLrco €SIFI',CÍUBAC|oN Y OSEÑO D€ EOIFEÁCIONES D€ CON¡CREIO
226

Si la ü¡rg¡ actúa co un ocríülo Drolooaado las de{¡exiolrcsaumcnlar¿m


fxÚ . 4! Egto-qg!!2!E!!I'rry'
cfcclo del nujo pliistico, auürc hDdo los mome tos de seguodoordcr}- :
El t¡ctor 61 sc evalúant€diaÍie la siguicnteexprcsión

ENFOQUE DEL PROBLEMA DE ESBELTEZ


SEGUN I-4,NORMA PERAANA donde:
a
Itu = C¿rgaampliftcadaactuantesobrela colum
igual r0-7 ¡¡üu colüDrnas.
La nonna trat¡ cl problcrnaevalu do un@lqlEg9gglg¡g4 dc los mo rcn- o = Factor dc rcduccióo d€ resistencia
eslrilxrt:tsy ¡ 0 75 prra el casode columnas concsp!ñrl€s'
los ile primerordcn (dcl ¡nálisis) de ú1 tn eraqoeel discñode h colüln|¡ase
h¡ga con cs€ momcntoYacor¡€gl{ro, Pc = C,:rgacrílica de f¡lndco (Fó'mula de Euler)
los nronrcotosdc los
Cnl = Coc-ncicntcquc co sider¡ l¡ rcl¿rció0dc
El factor de corrección sc deooorina(6y s€ suhrivideen mo que(:omgeel nudosY el tipo dc cÚvatuñr'
¡nomenlo debido a SglgSsl&jgyg4(61) v otro que conige el momcfllo
tlebidoa desplazanientoslatcr¡l€s rclstivos y quc,en la nlayoríadc los casG
f-a cargacrfiica secúsidera :
D¿úa estfuctufasen el Peni,sc debena qlgaslbs¡s4I(6g).

Mc=61Muv +óq Mus


( lt r ) -
Elf¡c¡o( 6l afec{a etdg-!glq!!¿ cunrcclcmenü)idividual y el l¿ctorlQd
ó rfcco a¿útllDla:UgttEs dc un cnucPrso por iguai. considel¿ndoquelc don¡tc:
deq)la?i¡rie¡ltoslaleralesso¡ri3u¡lcs p¿r¿lodas lai columnasde ün enEcprso (Ec lgl5) +Es lse
El= (l+Éd)
Si analizámosun gnrpo de columnasdeun edificio se observaqoeen lade
menor srcción, en la de mayor longi(üd, o eo la de m:ryor ci[ga axial' se o cons€fvtdoramente:
produciián mayorcsconeccioncspor esbeltez'sin $¡e sepuedacoosid€mrque
ias otras columnaspucdanayuda¡.Rx csto sedenomina al6l, como6loc¿l Ilc Is
EI= z5(rt¡¡t
o 6 individual. Sin embaigosi analiz¿moscl mlsmo grüpo de columnas'frfo
áiúra considemndola acció¡ dc fuer¿ashorianhlcs de sismo( o dc vie[to),
Siendo:
ei|cooraremos quc sí exis@ ayuda dc las nás fuertes' por cl lrccho de
quo é$as oontolar cl desplazr¡nientolatcral &l entrcpiso.Por eslo al 6g se
Ec = Módulo de elaslicidaddel coocrcto
le dcnominaI global- (en anali?¿da)
lg = lnercia de la secciónbrüta de coocreto la dirocción
En la fór¡nuladel momentodc drs€ñoconegido(Mc), cl valor Muv es el mo- Es = Módulo de elasliodaddel acero
merto debido a cargasveficales ámplificadasprove ientes de Ünanálisisde Isc = Inerciadel acerode refuerzo(eo la dire¿ciónaraliT¿{ta)
y momento
Fimcro(den y Mus es el momc¡to debidoa lascárg¿slalcralcs¡mplificadái Fd = Relaciónen|fc el rnomc to máximo dcbi:lo a cargamuerli¡ el
B¡nbiénDrovmienledc un análisisde primerüden. ' (Momcnto de ca¡g¿
fn¡"i-o d"bido o l" c¡rga total, sicmprc Positlvo
sostcnidasobrcM(¡reoto to{al)
22E Anto"ío Bkt co Blasco ESIRT'CfUFAC¡ON Y OlsEÑO DE EOTFICACIONESOE CONCREIO
ARMADO 229
)

ln = Luz libre de la colüDro¡ cn h dirccción ao¡lizadá considerlindosel¡ car||crrlcigunlcs,se {icne :


ertlrel¿svigirso losís c¡prces de proporaimar apoyolater¿|.
dist¡¡rtci¿r
l'árasimplccurvi|tuit: C n r= 0 . 6 + 0 . 4 = l
El coeflcicnteCnl seohtienede i
)
l'ur¡ doblcrtrvulrrr' : neroseir icrr(]rl rnir¡ll'r
(.-rr=06-(1.4=0.2,
Cn¡=0.6+0.4M¡/M:)0.4 = 0.4
)
do de: lln h r¡¡yoríudc litscditicitcii)rrcs doblcy F)r
sc lc drá el casodc curvitlüra
t¡IrloCln = 0.4
I\4¡= Monrentollcctor menorde diseñoen el extremode la colunna; es )
txrsilivo si el elcmeDtocstá llcxion¡do en curv¡úuÍrsimple y cs cursoo
2) I'ccs la r:úgl t'rfic:| {lc llulereslu.iiÍdl y dcdtrcidter¡cu¡llquicr
negálivosi hay doblecurvatura. tñú¡doü Rcsi\le ci¡ de N'hlcri¡rlcs

M:= Momenlo neclor nrayor de discdoer el e¡trc¡nodc la colunrn:L Sin elnb¡rso c la fómruh d¡{h eo l¡¡ Nofm¡¡ se consirterarralgunas {
sicnprepositivo. v¡rünr|cscspe{i¡les :

Si los cll cuhs muestr.üqüeno existenlomeotoeo arnboscrtrcnos, o quc l¡s de M¡teritlcses :


¿) Lu tófnlulrdc l¡esisl¿nci¿
exlent¡icid¡d€sc¡lcul¡d¡Ls en k,s eitrc r)s so ntcrorcsa(1.5+0.03l)en
cDrs.,Mt yM: cn cl üílculo ¡le d . dcher'¡biN¡¡rsecn ufla crccntricid¡d lll
n)Í rirD¡ dc ( L 5 + 0.03h)encmr., t|lrcdedorde crü eje principalfx)r scparado, Pc=---;'I-
(K 'ro)'
dordc h cs cl tllnrlrcdc l¡colu¡ úen lir direcciónanalizida.
v cn la Nünn st l,:,¡-'¡¿er¡r,ñl= i.¡lo curl cs curr*lviidut frurs
l-os!ll!!!9!$4!!!se nuedcndcsprcciársi : h cuil o exr'tcerrIx
bixrlirul:rd&
r,rprtvn¡acl,.*' dcurr¡o'lurrrtrr
€spccl¡ües
re¡lidld, salvocnsos
hlt < 3 1 ' l 2 Mt/l ¡l 2

b) Ill cálcul) dc h i|crciadel¡ columnascpllu|tc¡¡a tr¡tvés dedoscxpre-


donder€s cl r¿ritiode giro de l¡ sccciín' (VIÁ). F,¡r¿ ur¿ Igqq¡!i!_lgg!!!- ¡¡ iocrci¡ dc l¡ s€cci& brül¡,lQ:!$flgüullo
si{)ncs{rue dismi¡uyen
sularr= 0.31!ypar¡ ü¡mscccifucircul¡,rr= 0.259,sicldo h el pefl|ltcy D el
nt ,¡1"¡tta¿c s.r.i
diámcro- "l
Así el f¡tclorFd cüsliguel vdt'f ¡le la inerciaa co¡sid¡:rardelcrdiendo
Iln lÍs exf,resio¡es antcriorcsdc l¡l NrtnrürPcru¿o¡I,y tur¡:xlls dcl ACI sc
de laPmr;eocia dc losmomerlosSilmy l¡üyormoorenlodebidoa
considcrixr (xlos los factoresquc idlüycr eo cl p(}ble¡na y quc lúo sido
cargr; müer¡as(pemúne[ies) el v.dor Fd aumentay dis¡ninuyela
expueslos i ítt)riro¡nente
en estecapítulo. pltndeo-
in;i¡ ef{rtiva en basea la cu:rl secalculala cargAcrfica de

Elcáculodel f¡cior6l, en cstructr'¡¡asrs¡l€s result¡e la mayoí¿de los-casos


lnnecesario,pres ddas lassecci,ones robust¿squeusámosenel Penipar¡-las
l) Csl es un l¡ctor qüLtmplit¡ca lx conecciónsi sc úiltil de siNplc curvatüra- queen pa¡ses
co¡unrrü¡s,mm vez s€ obliooe ün valor importa¡te.Es probable
a lasquecoosidera_
(irmo ilfl y l\'L co l¡ nmy¡,ríadc ltN.,s¡ucrr¡r¿s ilonde no haysis¡tro,y dondeseüsanseccionesmenorcs
coovcnciünlcs
srnrprácri-
mos cn el Periú,el clúculode 6l ser nnpoíanle'
CONCFETO ARMADO 231
€STFT,CIURACION Y O|SEÑO O€ EDIFICACIONES O€
Aúonio lrlanco lrlts.o
230

o rrple allur¡ cste


Es cvidci c l¡üItbiénquc e cavrs dc colu t as con doblc

i ii,?iE¡ iiii,i,i
facor si pue{-lcser imlrorlaflle.
r. i :
:
Iil cfcclo gbb¡l 68 sc ev¿lúantediantelassiguie lcs exprcslollcs
ra
I

6c= l - rPiTtrk rrrrrr--Trrrn Trr-r-f-rÑ-r


.o o o o 9 , -' e n ! n
-

de Eslabilidad del
I¡ primera cxprcsión considcú el dcnoninado lndice
edificio, cl cual se calculacon :
(tPu) u
^

dcsde
y acu rr'lndra't
lPr¡ = Sur¡r¡ dc carg¡s(¿rialcs) de¡lise¡ioamplificlld'ar
cl exúemosupcriordcl €dificio Lastael ertrelnso coosid€rado'
= Defomrac n rclativ¡ cntrc cl nivel supcriory ef inferior dcl cnrcprso'
ar¡flisisdc
;";-id. ; ;-g* latcralcs¡n¡dificad's y calclladascon uo
l"* ct caso¡c rismo.u dcberá mukif'lic¿rse por el
",¡,r"r.t¿.ii.
i-¡cror¿e rcnuccóndc ductilid¿d (Rd) consdcm¡to en h detcmri
naciónde est¡s fuerzas-
dcbidáa lascárgits
Vu = Fucrza cor:rnte a¡ plificad¡ anivcl d€ cnÚcpiso'
latcralesqueoriginan la ¡Jefonnncióode lá estn'¡cturá' , i; I
h = Altura del gnúcpisoconsidcrado.
a> Y
que cl enÚcPisocslá
Si el lndicc Q cs nrenorqüc 0 06, sc fxxfá considerar
y los etcctos globalesdc segundo ord€n sc puc@n
ar¡ioslradolaleralnlentc
desprecia¡,En este caso 6g esigual a I y$loseamplificrtáelmomeotopff
6r.
dc longitudcl¡ctrva.
Factores
globalesdcbeo FiguralX - lrt
Si el lndiceQ está comprendidoentreO{b y 0 25' los ef€clos
considerarse ciilculando6g con cl valor Q oble¡id't'
It A"tu,tio Rldn.o lilas.o D€ CO'ICRETOAN'\¡ADo
ESTNIrc I UBACIONY DlsۄO DE TLJIFII]ACIONES 23-j

i ACI - I l¡i
lil crNli-eo csNcílicrr tl ctilcul, hrsrd.' cn cl i¡Jicc dc cslrbilid¡d
llt s!cci('¡rde l:r colünrn¡r
Si clixlicc Q es ¡üryr)r 10.25,d(lxrá c.ünhia|se 'ro
o re¡liztrseun a ¡rlisis
de ordeo.
scgütldo a.
f -¡ fi¿í)o fr)r h crHI lu Nornh I'cnrrur¡usr ct crilcrio dcl irli(c de csl¿rbi lid¡d
l-rscgurdr exprcsióndd69 l¡ c\p(ilicr l¡ Nonrú f|¡lrdel o$o¡lccstrüc¡urt|s qLrc )
sc bxsl crr qu€ Lr liir¡ ul¡ lru y l)c rr) cs¡flic¡ble co cslruclrrfi$ cng¡rl
crclusiv lc ic conlirmüdrsPorPúrliclrs'sh lnurosdc ('oflc'
Inur¡^dc ( r r lc li'nr r r r r J,I' ni( n\ ún' Flf t iLl'\
csludioy por
En cslacxf'resióflirlúres¡(¡odjgilxscolunnusdclentrepisoen
de lÑ Pudc cMac{tunrrl¿ surürtori¡dc soslt-
rso sc rom¡ l¡ sümirt¡'r¡r y l¡ Si cr¡ l¡ cstrüdunre\i.l('r (1'lufilrlis y ¡l l¡ vcz Dkcaso ¡ttr¡r)stlccorte' slbe¡rx)s
qur ltl\quenrír crlrlr¡bu)tr|ttdismi[¡ir li$ dcfon xciüles l¡lerlles de erl'
l-a drlcm)iració del llc de crditcolunt|sct)iüiíInedhnlcl¡ cxpresión: trcpi $vn[ $pt r ür s, Y@
cffttiv:r (K) LrtJrlltl rrilir¡ (l'c).

Por üürlo cs n¡lN lógico plt llc¡r cl probleltü colno un¡conrpiuilcloll cnÚc
(k \l | l ) 2 cl mürcnlo goncrado por cl d$plü-:ü¡iento l¡teñi alel entrepiso y lL\ cárgas
axidcs' el cu¡¡l¡ro h:t sido considcr¡doen el análisisde Prin¡crorden:

I)ondc lll seobticDcde h mistn¡ fonllil ya indicid¡ na¡acl clso dcl cfccto loci (E Pü)(u)
y cl l¡c(orK, queconilc l¡ altuft tibredelaeolu lna, se obtictrcusr¡dohs
ibrcos dc Jacksony Morcland(crrsocodesplaT-iünicnto) qücsemucslr¡nen Y el |¡|o¡ cott¡dcbidoa lt!,l l-ucrzi$lrorizolil¡¡lesalesismo:
h ligutuIX - 10.
tvu) (h)
Los l¡c(orerV prra clcÍlculodcl f¡ctü Kse oucndráner el extrcnlosupcrior
c i¡l¡rior dc h column¡crtcstudio,considcriüÍlolasvi3rsqueconcür¡en ¡ü Si lx ¡lefonnrcntnhlcr¡l esimponrürle,el nromc$lo{lcbido:ü sismosen!
rudo,e0 l¡ dircccióndel ¡nllisis. cremertuiilf¡)r e\k,s cfectosd€doli)nmciónrel¿tiv¡delcnucpiso)en f¡nrür

cero,yaqucc estec¡so la cilei sostenida


El laclorFd puc{lccoosider¡rsc no
eslacaus¡rntede ladcfonn¡ciónhtcr¡j, sinoqueéstács c¿usfilafx)r elsisolo Escoovenicntc ¡ckrr¿rqüe cl ítldiceseobtcncen birsea cargrso ¡tromeflrcs
queeseventualy dc cortxdufaciltn. últi¡nos,yquc sin enrlru3olos d€spla7árni¿filos rclativosobtcni¡osen los
aoálisissísmicosgcntr¿hnente o so||dcbidos¡círgils anrplific¿dns-Por¡iúto
Los €fectosdc esb{rllozplobal puedcndcspreciús€st : por 1 25 (f¡ctorquc
el d€splazmic¡[o dol anílisissís icodcbt ürultiftlica¡se
c.n :spontlea t':rrg:rsanr¡lilic¡d¿rspor sismo)y adem'rsmültiplicarsepor Rd'

E
v dcberllrlrbi¡rsr|! \eccirtrJccolunrnso realiz¡¡sc u a¡álisis de seguorlo
yr qu; l$ c¡ús s ioicidntüte fucron reducilas [)(tr el firctor de ductilidltd
glob¡l.

En la dehritl¡ción de tPu debcr¡iüervcnir t$ ca¡gas¡xiales actuantessobrc


kxl¡s tascohmrn¡rsy l¡rúrosde la edific¡cióni co principio esLrscargasserlan
lás debid$ a cargamuerta,c¡rga viva y axialesdebido¡ las fuerzas horizon-
antplitica&1spor I .25,perocomosesíbe
Irles dc si\mo, todasresp!'c¡iYrmenle
5-11> 1oo queh su|nndclosaxialesd€bidosa sisnoesccro(coosiderando lodoslis co-
DE CONCqFfOARMADO
23s
234 Aútottio ltldfl co ltl¿.co ESJRI'CIURACIONY O|SEÑOOE ED]FICAC1ON€S

(orrsdcftrtxlo lrs cir]rns I\r v k)s nnlr\c r)s Nll ó


lunrr)asy dcuucdilicit. pucdc$nsidcr¡rscsol ncntelffc¡r¡g:rs¡ ucr-
nrur()s dc!q{-9rlq-!j{$-!S-Lql
(1 ( 1( 19) quc sc hr t yaust üo
l \t' d¡ñl i l rc¡ dos l\ t r cl n snr t c( f 't lr e¡ r lcs 25
\c;,i¡r cl(:asodt hc('nrhin¡cirin :tnrliTildr
r(ilrndo sc ticlrcn cstructurns confonnad:$¿xclusiviüncrrlc fx)r ñrl¡cos
(columnrsy vilrs sinmur(rsdc o)rlc) elnlét(xt)dc t'u yO Pcsí csap¡¡c:tblc e
inrcrcsrrírcrlrrl¡r l¡ knrgiludelecliv¿r de llt colu rn¡ rs¡ndo cliihrcoü)n
dcspftri:L¡[icrrr l¿lcr¡l(Jxtlicossir r.trrllirvcolcrr).l'¿ra el cfcuh] dc l:|s DISPOSI CI ON I'S ESPECIALES PAII.A
IJI,Eil,IE N7'OS SI SM ORDSI S?'ENTE
r'riJrcc\ Jc ú,lurrrrjr5 r \i'ji\l\,)rlrurn\ ¡ut,nó rccirnicnd¡ corr:(Lfg
-ll. Ril(' c¡50?i dc lrriN-fglrdql]i¡ !!g:!s,concl lirr dc l¡n¡rúcnc,)ns¡dciri(incl
pr('blcnr¡dc lils.scccior¡cs fisul4r!!s,el cu¡dcs miis illfxrniur{ccn lis risís )sicirnrcsc\rccidcs $Úrt cohn ntN
qucc¡l l¿rsc{Jlunüüs. I]r lir N(rnux lt.tnnr sc tl¡rr irlluo¡s orsl(
qüe ctfrloñl]trn ¡iÍ1itos si\rtr(¡'csrsletcs
Iln cl cllculodcl:1,yr ooscconsidcr¡el t¡corpd pucsse cstáonrsidcftürdo
cvcnlu¡lcsy dc con¡dur¡ción.
elclso dc clrrgi¡s I)cn'() dc esliN cit¿n(¡s ttl-gur¡t'\:

=) l {'l ':/j r r r : \ l :l
l, L r n s ¡ . rL r r .l "l .1 {( 1 '!l r r 'l h L s'r ( i r r ¡ 'r r 'r r r r r r r r t- l
= ¡2{x)t:/'1r'
,.'''ri*i'-,r,1^.',1 r.i'' \(r (r!rF rrtir(irrh'l)

DISEÑO DE COLTJMNAS ;:.p..,,, ." rrucirccunrc¡)urr qüecr (rircr() dt rn N.nn:r rr. sido
.,.,¡,1"t* t' C."'"o tin irnt) cs(ructLrral dc l' = 210kg/crr¡rluril el.aso
doldc rellrnetrrc lrs c{turrmrl\ \crrr los cltnrcnt(x
GENERALIDADES ,a'"iti.,,.r.'".' qucdr
;';;;;. J..*g^ .,',.''u'" dc sr.vcdu(rv dc sisnr¡r
' rlhiür¡l'.nrs(
Conl) el discio dccolunrntrticnc quc lraccrscco¡rsidcr:urdo Lrs combiu- Lrlcr'JrJ"quJ.i'(ÚrlrJ((Jrlr' !\J( rr¡Urrti\or'rtr¡'h\dr qrr' frr
(1!r¡t¡rrirrurtr)¡
vr
q¡!U!! dc crr-ca¡rucrt! vivay sisnro)a exp¡iqrd¿sen elca0ítul(rdc Rcquisi¡)s r¡¡lt¡ slur u\,rr.1".'rtr¡(1" 'l'll/5 kr/cr" dc ros
i-'n clerrtcntos dc ctnr[ir¡iunicori)
GlncÍrlcs pa.a1rl^nálisisyD¡se¡iD,dcbc(cncrse cuidadoenl¡rcrN:ficicrtcs :;- ;a;".,",," ri$ coiur¡rnxs
¡rurosy no so¡ col0nrorLs p()piiuncrrle diclr¡s
dc lasc.l'g¿\y h rctaci(ird€ est()sc1ncl c¡ilc!¡t,dc 6 I y 6g-
dc :unplil'lcaciór

I;' lnrituc(irdcluccr(rrfv=-1?(X)kg/cnrr se brÑrcrrel hcclx'dccvitir'


I)tlrrcl ctÁodc ú)nsidcÍrrInconrhin:ciín: y
,""r,,.
j" tiüerto tier¡snurrcsc¡l(irtdc Ilucr¡ciitdcfirr¡do
qucso nrÍ! "'".*,u"'tt"
lá-!rlc\
U= 1.5CM + 1.8CV
sc indica:
err ¡acualDol|aysisü), s€calcüLr:isol ncntc6l w quc¡o cxislch corfcc, 2) llorcl rióll ¡ l¡stine¡si(ncs dc li$ coLum¡ri
lalcr¡rl(6g= I y I,Is = 0)
c¡úl por dcsJ'l¿árnicr)lo
a) El nnchorníni o dcbcscr25 cnr'
ii I-u..lu.i¡* u p"ñrlE dcbcscrnuvoro igüal¡04
Pirtu{rlc¡¡sodc considcr¡rI¡s con¡binlcioncs
: ",.¡.
dc la Nonru lu sido
LI = l.251CM+ CV 1CS) Al resp{cl('.'r pucdc i'rdic¿rque cl Úiterio p¡r¡ evlliü
co¡sidcr¿u colurnllascon Ün mllimo de 25 cm de ücho
ue llcmdo' cruc'cde rcrucrzos'v/o recubrinticotrxi
r i= 0.9cN,fI 1.25cs iü¡tt"-^grtq*
236 An¡onn, ItkÚtto | asco EsfBr.rcfuRÁcloNY olsEÑooEEoFlcacloNEsD€co¡¡caEfo aRMAoo

inirdrcu¡dos,hs cudos pucdcnfftxlucirseer colu r¡r¡rsdc $¡i:sorcs del plxnovertiürldclpó¡lico.


rc¡úi||rc¡t¡mbi$ dirccciones
mc¡lorcsicsll ex¡gcnci¡pucdc scrsupcndi s¡ se tr:tt:¡dc rdifi|:ios¡le
albir¡ilcrÍr. dond¿ ll|s colurrnr¡\tic cn u crJj||¡rrl¿Inicnto
dil¡rco¡e y Et ohielivr¡Jc e{a e) lencir e\hu\c.ú qucl:¡s!1!gb:d!5!l!ls st fomcn
J,,IJ'j lir,ü:r¡rlriN ¡irirrrfrhr(rf(
dL.r(.lu¡.f/rr f rr p(qu( xs. e¡ hsv¡gásyfloe lascolunln¡s-Esl¡ linit¡ción es diflcil decunlfJlirer
püesgelÉr¡lmenle l¡s vi8¡rsquesedi¡nensioanenl¡s )
los diseñ6 usüales,
Lr , rii.¡rcir Jr .Ir(lx/trrrlrf '{r I niú(rcd\(jriv¡'.\r \( rtn\r¡ qu. nru- edifiGKionestienrn un nerallc inrnomnte necesario [tü¡ profnrciollflr
chirsdc ins crfumn¿rs usurl$ n, cu¡¡tplc¡r con estr dispsicñn; tNí fúr ngi{rrz l¡úeralal rdrñciqanioetff r I¿scolumrns y n pIopis
sis¡cirtencia
ünacoluttlo¡ dc 25 r65 ó?5 x 70yr no cu|lrpleqln es¡nli¡n¡|rciúr. ¡ lasvi8as, mientr¿slos Pr¡dles de l¡s column¡s vcces
nrucll¡¡s sonmeno-
'jjeorplo el
rcs, requiriónünie un {iiseñoesps::i¡l$rracumplifconestadcsiguÍklad'
l-l|\ ri¿1'ocsquehf pri r¡lo p esl¡€xi3cocinstxr: cu¡l gencrálmenlegobienu el diseñoconvenciooalde las column:rs

,) lluscrr útu[rn¡s t.(m ÍdccuÍd¡ rilidcz y resistenci¿l


en l¡$ dosdircr- Ulrlt maner¡ de conlrol¡rr esle fenólrlenoes eviu¡r column¡s con pixo
c(rresde l¡ cdil¡crri('in;rstocs¡nFlft ¡¡cy ric c v¿lidezr¡¡cdilicios pcrílte y porcsosetie e ¡¡colu¡nn¡sen fonnadcT y L, o¡ usodesec-
corrl¡n rdosúoic¡lneo¡e (sinmürosdc cütütc)_
porcolur¡ro¡s ciüres robüstas,recuriéndosc ademásaluso de moros de cofl¡nte' los
cusles di$ninuyen considcmblenrenteloa esluerzos de sismo efl l¡s
b) Limitü cl c:u¡rt]odcl disciioenúe colun¡ús y utumsde corltuIe,
:rdvirtic¡d,,íl discfuú,r dc ctr$s don¡lel¡ sft difcrcnci:renúc et
rndx) y rl pcúitc dclclerncnr(i puedeh¡ccrqucunirapnrcnto(düm¡a
lvftlchosdc los cdillcros que lff fallado durínle movimienlos s¡sm¡cos
sc clnrvrcfraen un!u!!Q f|lln cl¡ctosdcl discñr lú le ¡do fomúción {le rótul,ls plásúc¡sen las columnas,con lo cu¡l se
picrJcel c¡nrlmlenlx dcfonrl¡l(ron losmomento\
lxleld xl incrcmenL¡rse
.X 3) Irrolccr nrryor rcsistcncia
a ltcJ(itl'rcn l¡s colunx|¿\qüeerlirsvisff qrc (ef€ctosde scgundoonlen).
fomt¡rclnudo.
En el terremoto de Móiico se han obscrv¡dovariasfállásde estetipo efl
Su exigeqüe I¡ so ü dc los moD|entosrx,rnin¡lcsde lff colü'nn.rs
cdifi(iosneumenteafl()fllc¡dosy m nuesúonledioun iula Je un pisocnlx
coocuÍerrlescn un udo debeserm¡yor a I.:l vcccs h su¡nl dc los simih¡' al Énersccl casodc
U ivcrsidad Agr¿ria tuvo uo conrportarniento
r¡rL'rcn(osuomin.esdc lil.\viqiN:
vigasmuy I8!E en comParáción con las columnas
: Mnc > l..f : Ilnv
Ls inrpol¡n(e $ñrlir el calo de los t4!qq9r. d9-qg¿4ubicadossobrclas
y anoyadossobrecolumoas;
¡¡ínu$ de losedilici(ts si se tieocen cuena
P a la ¡plic¡ción de csL:tdcsigurldadse consideri¡rála rl:\istcnciil
¿ llcxión eo h colünnü p.ft Ia crstl r:(¡d actuiü¡cco |. hi8'ttcsisqüe qüe lq!-yisrs que fonnxn cl t¡nquc soo nuv De¡alúd¿ses fácil dqducir
plantea(hen la No¡Ina
co sidera c'rr-qil\ de gru\'ed¡d y dc sisn¡o(en l¡ direcciórrc.üNidera¿t ;ue ms¿rá factible cuÍ¡plir con la desiqualdad
veriic'andola co dición qucdé comoresulL1do la rcsistencha flerdó¡l (tMnc > L4 :,Mnv) por lo que ss recomiendaapolir eros nnqucssoDr€
sin
l¿ conlinuación de los muros de c:orl¡ntedel edificio, odis¿ñándolos
mís b¡ja.
de
ád¡r¡iü l¿s reducciooes ductrliüd norn¡llnenfe consideúdas'
Encl cálculode la sunr¡ de mome tosltonriti cs dc hl6o(trcmdi de las
vig¿rsconcuÍen(esal oudo,lasrcsis@nciasa flexión debc¡ln de sumarsede En estructu.¡s ctofofmadas por mixtos de pólicos y moros de corte
m¿ncraquc losmo¡nentosde la c$lumnaseopongm a 106momenlosde las impor¡antes, €sta e¡igencia ya no es t¡n impoíane, pues los murcs
vigrs deheúl $lisfacersc ltt dcsiguni¿1d¡ara r|onrenr6 dc vigrs que co trolan la dcfonDacióolateralde la edilic¿ción
DECONCFEfOARM m
Antonio ltltrco Al¿sco ESrFLrCruR^ClOt¡Y o¡SEÑODE EDIFIC^CI9NES
23t
rnits'lnlcriores
y litnir¡rlata4¿¿si I-os m(nncntos dc sis lr)st¡clcnscrinporl¡nt€scnlascolu
4) Diseñ¡rl¡s coiunrmsct)t cüarÍ:Nqucrtocxccdar\ó%' nrurosdc cortc' sln q\lc cs()
refucr¿o l¡ Ircdid¡ quc oo cxisun
;o sev¡ indicardcLrllcsconslructivoslffa co¡tsiderarel crucedcl o
"*to¡oro "u quc si teng:ú ruros sc pÜcdi! pcos¿Ú e
dc lascolu ]ll¡s u)n IiLs vcr
vig¿L\' nl rcspeclolos cornenuriod dcl autof eo ;Ñil" ;"" n"ú¿ bs cdilicios do sis to
¿" Lrscotunn¡s p<x efcctode c:¡rgas
cl rclpite dc rcfucr'/omlximo dc colunrn:N- ",i.."ii¿".n "i¿¡.ou
qüc debcesto3crsel¡ nravord!_
Eo b.Lscá lo iüliü{lo sc pucdeeonclüh
n¡eosil de lascolunrnastcnicndocn cucnm:

RECOMENDACIONESPARA TJLDISEÑODE ¡l crrl¡\ (olurnn¡$e¡tcrxrns Für firili-


ur¡.r¿dc{u¡,j:rdirrrlrr¡sion
'' Busciú df lrsvrsi$) lxrcsincrxirl
COLUMNASEN EDIF ICACIONES i:rr
"i"*'r¡"u"
*
'"ruú¿os
h'r'!itudinxle\
a ncriórr.
l) C¡{rto n('rrrctrJnc¡Ón gcncrnlq ructlc quc noes cUnuerricntc
'n'l':u y v¡g¿s{polucus¡' crr hs JusJir(c(ioircs
cstruc¡umr bas':
cJifi(¡[ioocsso¡¡xncltlr'cll ¡rcolulntla-s bl ütnsidcrarcolunrnrscon sü lrroyoftlirrrcrsit'rr
lclrct ¡lgun:b c'¡
A pcs¡r dc úaüirscdc cdificios de poc(x frisos, la5di&ry!E+!q4q rlc la csúuclula Esl¡ lccunrn'l¡cióll conllcva 3
iniucirlas ¡rr Ins tucrz-rshorizonLrlesdc sismosoo considcr¿blcsP'1m
el i"^." t uaci¡ üna dirccciúry or¿s h¿chladirecciÓn
c¿sodc edincaciürcsncttüncrte:Poric¡tlü Adicion¿inicn@los !¡9!&!- "_f*i¡"¿".
tr¡r¡svers l
olfc idos eo l¿5colüm¡¡¡sdc los pisosinferioressonelcvadoq
!g!l!g!il!lf¡ dcl edificio' bus-
ffiiiil ct ai"c'in v oblis¡rüo a dintnsiinw considcrando!€cciones c) Consitlc('r üruros dc co(c en hs úlgi rlrrccciores
y traLtndo
c'¡udorigitlczl¡rcr¡l adccu:¡d'r clcdis¡ninüirloscftclossohrc
hnsversalesiilfNrulúcs,
corccciol¡csiorpola cs dc loscl'c(os
Los pfi)blc¡Ilas¡ncxos conlos(nlI¿Ls
v/o cn 1()6vidri($' Ioscl¡ctos dc c!uin(t:r'\
dc ;b!llc7. Iosdattus cn t¡ tabiqücríu coluntnascn h'rma dc I oT ntÚ¡colunrulls
d) CotrskJcr¡u
pÍnico cl| bs h$it¡ürcs ctc,h¡ccn ncces¡rio buscarüo¡ !¡g¡t&¿b!gf¡!
r¡layor, la cual sc coosiguc In€:di¡,rtc lx i'dusió¡t deryll&l]+
se¡; de rlbañilela o coocrclo $üa cl casodc edincios bcjoso' sc¡n
dc disf'oncfde mürocde
.) Srcn urüdcknrrinüd¡cdific¡cionsólost nü(dc
ion a l¡s(olumnas
concrclo$ú¡ cl cilsode edificios altos cortc cn üm dúcrctón.lr'rt dcd¡r Ia mayorJrlnen\
proporcionar resistcrcia
las .o_'L ¿;".'ciin transversal,de t¡l modo de
2' F\uxclur¡u-dr\f\Jnl(ndoñlürnflasquctcns¡n su mayrndinKnsitlncn lo in¡licadocn "a
n''nrrnlc cl
cx¡slrn c¡rlcriodc ncrJlir trisidcz a eslaúltim&sindescuid¡r
.l*-' ¿ir"..',"'". dcl t{rlrcio.
\t^colunrn¡s en lRdirccci()dc losÑrúcos prirtcipalss
^rrk y qslosigueválido dicho se puedc rc-
3) l-n rclación ai discño dc lÑ column¡s Propi¡nrenle
si solo collsidcr¡lnoscnrg¡"sdc g¡¡veúd comc ditr lo sigulcote:
En Ia aclu¡idxddchemos Jc cud¡nsedisF)ngirunad¡mcnsión imf'or¡¡nt cua¡rüas
¡) rtlc(u¡dasdcü nl:lncr¡dc no rcqucrirsc
en l¡rsgg¡4!3!¡A¡9!iqEE rarándo de f¡cilihr el anclaiedcl refucr¿ode las -' Elc[idlmcnsiofts y nús fácilcsde consruir
cion,¡ unaelccuada rcsistcnciapar¿ kÑmomentmdc lnii *" ¡ o* *"" má' econónri€s
caign,tegra"",laa quesc,lÍ aquíimfnrantes Gcneñrlmcnte¡(s momenlc
"igas,ffi.of*t paracl casodc-ediÍrcios
b) Considcr¡r carnbiosdc sccciórrc'ú143.!ijhl!9!
dc ifga rlegravetladen l¡s columnasi¡|teriorcsno s('r significativosdado sc puede rcducl la secciónsinque
dc másde7 u 8 pisos;dc €s|a[ra¡rera
quc sJ ücnJnusuutmcnt" lucesmáso mcnos iguales' lo cüal la"e quc el ¡umcnlosiSn¡ri'¡rivodclcoslodclencofrado
;; Ja;"'q;. ;"""*
Áomento exisrcnteen un exÚcmode la vign sm si ila¡ al dcl dro exrcmo' "" o u¡aférdida
ir,- li.otór"ii.ionl. o pro¡lucirünc¡rnbiodcrigidcz
tc icndo l¡ colu¡nnaccnlrrl un n¡olnel¡lorcducido-

, :1 .
, I il¡;
u0 Antodio lrlanco BIa$o ESIBUCIUFACION Y DISEIiO O€ EDIFICACIONES DE CONCNF TO AM¡ADO 241

xDporkmtede la misDri, F:m rmt4tdo dc no rcnef elemeotossobfedi_ a


Sc tcndr¡entoDccs
nrensionrdosquc obliguen a onsidera¡ refüerzos to¡tgitüdioátcsy
F¡flsv€rs¡de\imfDd¡n(es fxx cuntplir tos mínimoserigid|x. l" PISO l2gl"' (8 bisicos+'t lbmr¡odoPrquctcs)
() 2. P|SO 891'
:ir lilscolu ns (.,lrl\irl(.fitldo
refurr,os6ól9f c.rñ¡soDucsürs
p¡n|
^n
ei ca$ de (f)lümnasC'I)ofr(xt ¡nchq comopulde serct caso¿eÁlu¡n_ 3" PrSO 893/4"
r¿s de25ó30cm. deespesor; siseprerendiemdisporcrde l, t,tSt) Íot/{,,
3 ó4 b¿rms
e0 I¡ c¡¡¡ de 25 ó 30 cr¡I. de espcsotsegucnncoleseesLrrldificultmdo
el piNedc losrcfucr¿os dc In vilaquecrtregacnes¡direccirir\¡ocual y \ie'Iprc.cofl2 cstrilnsdc l3l8'crl t¡rü h ¡ltur¡ (vcrfigur¡ IX " I l)
lr¡ce a veccsinnosible logrir ür|:tbuen¡colúacióo de l¡ ¡mtftlura y un
bueDvaci:ldodelnudo. ljn l¡r misnrxIi!üm sc mücslrirolro discioqucl¡rnbiéncunrplec\)nlashreas
roqucridtrs,J^-r)quo nohrt rcsptrdo l¡ recomend¡ción indictd¡, geneñuo
d) AnnÍr l¡s colum iN tr¡t¡Ddo dc usarun númerode b¡fii|s en brsc ¡l dcsordd y uo.'sErbiüodilercntcen ü& piso.
cual sc dispong¡ de unaconliguracór de esdbos uoifomlc cn tod¡ la
rlrurxdúndesem ueneli sccción.

De esl¡ fornü se leDllrás¡emprcestribosidénticoscn tr¡tos los


nisos
donde se useuor detemrin¿ciónseciór\ a pesÍrde ¡c¡crscun frei¡ dc
¡cerok[giludin¡l dil¡rentcen c¡dt pisoo cn ca(h2 pisr)s.

Así túr ejc¡nplosi sctiencum colunwr{te30x 60 doo¡tc


en4 pisoslassiguicnres curur¡í¡s:

I"IISO 3%
2.PrSO Z%
3. PISO t%
4"PISO t% As= l8 cm:

Se podríá¿nnaroonsider.rdo :

En el 4" piso 8ú3t4" (22:t ctr?)


&r" ó 8ol/4"
En el l'piso 8Ol" (40cm2)+4{1.,(20crnl) (As= 40cn:) (As= 22.?c#)
(tord 60 cln?)

De Ld manerade manlenerun annadobásicode g bafmscoodosestribosque


sie¡npreseránigualesen tod:¡ta atrurü rccunicn¡rocn el cmo dct primer piso Armado de columna rnanteniendola misma
a Ia coleación de paqoetesparaoo álterar la configuraciOn¡le los esr¡iUx. configür¡ción dc €stribos en altura.
aAMAOO 243
Aa!ún¡a Blatco Dlarco ESIRITC'URACIONY OISEÑOD€ eO|FlCAC|or{ESO€ COI'¡CFÉTO

igu¡l y I{ünbién
edil¡c¡ción se pucdc dcdrdrquc teody'¿ruo disclo
l2a|- a vc{cs result¡tloslilcr¿menlc
es comúnqw ius núrrrcros irtliqrxn
¿if"t"nr"* t¡""J,t irnporfilr quc el diseñador no nicrdnlx rdcrdel
proyec|ando' y qu€ h^ga predominalel
co¡jünlo csúoclnrtl quc cslá
crit;rio ioscrlicril trcnte il un nú rcro ápffe¡ltcmeotee)(¡¡clo

crclosdc nsistcnoasnuyoresaf:=2lokg/c#(que cs el
s) usal ü d€ ¡os
1j,l" + (ta36" ao-n"r"a ,nryunr,"n," u*udocn el Pcfú) en hs cÚlumn¡s .pis6
ügera-
i||feriores dc cdifcit)s all6' nora tr¡tar de ob@trcrseccroncs
y/o
i."-,i* *"t""". v t"l srtisf¡;r klc erigcncias arquitectóflicas
distninuir la cü.rxí¿ dcl rctucr¿olongiludinal'
)
fc igu¡|a
La dif(rclci ilccosloijnucunlnrutroqúbiqltdp cnncrelodc
ió-rc/cml y u,¡od" 2ltl tS/cmrnoessignrficahva,siendosrnemtwso
ohlcoiéndose
u1t4" ñroñ¡nie Lo,n¡¡a*l¿" occ-,¡uc *e nut¿c ¿isminúir'
por consigúientediscñod ¡llásccooÓrnlcod'
) eslotlgi0din¡lcs
h) DisrDncrat¡ü¡dur.r¡rsi¡nólricirc inclusocolúar basto
cn üna dckmlinad¡¡ (-:tü de l¡ scccióo de l¡na colurill¡l cuuldo
flluy lolpor'
scobscnc l¡t crislcnci¡dc u¡r onrenlodc sig¡odcñnido
Arm¿do de colümn¿ ¡ndepct¡dient ¡ lá consid.Eción dc la t:ln(cquc gobicmacl disct'Io.
cl)nfig|rractín d€ 6trib|F. plso' con luces
Figu¡a lX - tl Ilslc c¡soscPro.s!'nhf'orcjcmftlo cn estmctur¡s dc un
oe
m|lv imDor¡¡¡nle\ co hs colullln¡s €x¡e¡iorcsdo de los nronrcntos
J cargasdc gr¡ve¿rd sor imporlrn{esy dc sigoodefnido'
) .) Tral¡r do€l€gir g!f!S!g! dc bon6 queno scan muv difciEoies aÚn
cu |do sc Fedco ca¡nbinarvanllasdiferc¡ltcs donro (k u¡a misma
secciÓo. EJEMPLO DE DISEÑO DE ANA COLAMNA
Así f)or cjcnfpk¡sedisporúl dc aacrc de l" solamcnlo,lb l" y314"' Para la cstnrctuft dc I sN ororitr¡docn el c¡Pítulo VII discfü
lA columoa
d€ 3/4" solamente,{re3l4" y 5/8" o dc y8'solámc¡tc, de maneradc c.eotraldc primcr piso(verftírgiü I l9)'
logrü un disci-roordenadopiso a piso; atio qr¿r(b ¡o e¡isle uoa
razto écüic¿süf¡ci€o@como par¿ justiñc¿r est¿ rcco¡nc¡dációoel Columnade 30 x 40
autoaconsi(ka qr¡c cl di5eño debcmantene¡un oldcn, y no ser sola_
mm(e el rcnejo de un cálq¡lo kio. II ETRADO DE CARGAS:

Reálizar cl diseñodcuo¡columnarcrlictxloprts€¡lE Ia semejar¡que VII - I dcla


' Efectu¡rdo un nrel¡¿dode cargassegtin los riatos de la figora
es(a pocda teÍer con cl de otra @lúÍm¿ de la mism¿ edificación;es
fúgina I 19 selig0c :
común encontr:ücoluftnasqrc con solarne¡lcobservarl¡Planta de la

l
244 A a.o n ¡r' B lanco ltlasco fSIRUCIUBACIONY DIs| ÑO L,TfD.f I'ACIONIS D' CONCBÍ IOAFMAOO 24s

CM = 15-6ton. llnr¡rxl(r n urt¡h:ro n¡n g = l(yJ0 = 0.75(+) conretucr¿o


2" liso CM= 15.6ron. CV = 9.0ron. rcp¿rrli{loer clf¡:rú¡rctroscoblicnep = l'l' (cürntírlní¡iln¡)
l" piso Cl\,f= 15.6to¡r. CV = 9.0¡on. (+)Sei crfnh rnrrcÁbxco
dc S=0.7yg=0.8
lol¡l CN4= 1ó.81oo. CV = 22.5t,'{r
tli,lrsis l:5 Ol + V + s) (l)iftc.i(í¡ X)

En la diecci(h prir¡cip¡'l(.J0cln dep(r:r¡rc) l'u - 1.25{Jó8+ 22 ) { r,)= 8ó.r\ton


cn c¡ a¡fdisisdc c¿rgrsdegravcditd = l7.2loD.rrtt.
Mu= |.25( 1.27+ 0.53+ 11.97)

hiFlesisluede I l
Etfxct(,r6lsrob¡uvoigrftl¿rIclliclor6gprrntst
DúccciónX I\'fc¡n= 1.27ton x nx.
Mcv. 0.5Jtonx Inr

Encl anál¡sis
dc l¡ direcció se.undirir.fx)rc¡rg:r degrnvedad,
tosnr're|lt¡x Muc= 1.25(1.27+ 0.53)(l) + 1.25(l1.97)(1.l)
Pu¡jdcodesfcciüse por Do rcnercxrga¡p¡icad:rsobre la vigt(sJvo supcso lvfuc= 18.7tur.
pfopro) :
x 30 r J0) = 0.3+l
K = 8ó6{YiY(210
Dirccción
Y Mctn=Mcv=0
e= 18.7/¡i6ó = 0.2159
en el ¡¡flisis dc sisnl{)seobtuvo e/r =0.2159/0..10=0.519
=
Ke/r 0.l tl5
DirccciónX Mcs = 11.97¡onx tnr.
Pcs= 0 (lx,rscrcotumü ccntflt coo2 rr.¡¡nos
de igu:rltuz linúrrrdonl r',r\!trolhrL¡, sljL,hli(rrc
0 l.6c
y rcnertod¡shs c.olumniss!,cciónigux¡)
As=0-036x 30 ¡ 40 = 43.2c¡n?
DirecciónY Mcs = 11.36roDx x.
pcs= 2.03ron.(Eje2 ó.1)
H\¡úes¡s l:5 (It + V + S) (l)ircccitínY)

+ 22.5+ 2-01)= ll9.ló ()n


l¡u = 1.25(.16-8
DrstiÑ0: = (0
Mu 1.25 +0+ I 1.36) = l'1.2totrx r¡rt

Hip,ílcsis1.5Cl\t + 1.8CV Et fac¡or6l sc obtuvoigual ¡ I y cl fac¡)r 69 ¡¿u¡ cstnhipótesisfue de I .3


Pu= 1.5x 4ó.8+ 1.8x 22.5= I ¡0.?lorl.
Mu= L5). 1.2?| 1.8¡05r-2.¡t5rürxÍn
K = I 10,7üi(210x 30 x 40) = 0439
Mu = 1.25(0 (1.3)= 18.46roox rrt.
+ 0) (l) + 1.25(l1.3ó)
e=2.85iL10.7= 0.0251
elt = O.Og x 30 x 40) = 0.154
K = 89160/(210
ke/r= 0.028
ES,ÍR(rcII'RACIOI'¡ Y D|SEÑO O€ €D¡F|CACION€S OE C'Ot.NFFfO AFMADO
u7
u6 Antonio ,rlaño ltlds.o

YIIRIL'ICACION RIAXIAL :
e= 18.,16/89.16= 0.207
= 0.61)
elt = 0.20110.30 Esr¡ colunnüdcbescrveriñcxd¿fx)rllcxiónbiaxi¡l considerandomomenlos
Kelt= 0.244 desismoc|rYy lomcntosdc c:úg¡svcnicdcs tÍX'

llntr¿Dú, a uDábnm prra rcfücr¿ocn lasc ils onucsLlsy cdn un '!-- de l'u = |.25 H6.8+ 22.5+ 2 03) = 89 16lo|r'
20130= 0.ó6(*) seobtienep = 3.7%
Muy 1.2)t0+0+ lllo)= 1420ror1rtrrl
As =,tt.4 cnrl
(l = (i0cluve
6)
Mcuy= I.25(0 + 0) (l) + | 25 (1136) l) l8 46 ronx mt
sc vcrillcú tr firt(lt{siscuo signoncgfrvd y l¡t cinrthtHfl¿
Sinriklf|t|c¡rlc
0.9CM 1 I -25CS,sicr¡dola crfica la cotrcspotulicntc¡ 0.9CM - L25CS
Mox = 1.25(1.27+ 0.53+ 0) = 2-25tor x r(
(incluye6)
nfcux= 1.25(1.27+ 0 53) (1) + 1 25(0)= 2-25too r¡tl
H¡pótesisll.9M- l-2ss (D¡reeciónY)
do Brerlcr
Co sidcr¡rrdotrcutr¡rtí¡diildisciiouni¡üialsc¡plicírla Ia fónnul¡
Pu= 0.9(46.8)- 1.25(2.03)= 39.58ton.
y lucgo sc veriñcí¡l su canrcidtd.
Si o secumplcscauDrcnliúín la cualtt¡it
Mu = 0.9(0)- 1.25(l1.36)= -14.2on x nf.

(") a DirccciónX:
Muc= 0.9(0)(l) - 1.25(l1.36)(1.3)= - 18.46
cr = 2 2518916= 0 025
K x 30 x40)= 0.157
39580/(210
-
1= o.oe¡
e= 18.46/39.58= 0.466 tr
= 1.55
c/r= 0.466/0-3
Adenússes¿bcquc P=4.25%
Kelt= 0.21¡
Entrandonl íbrco ('on rctucrro rcp¡rtido cn todoel frrímctro enconúámos
(**) Seha oünlcnido 69 igual a 1.3 por f¡rcitid.rd aúr cua[do dcbicra t¡t'hx= 752.1)
loo
scf nrcDor,ya que en ste urso l¡ :Pu cs mcnor
a Dircccifi Y :
Enraodo a ún libaco pur¿ rcfuerzo en l¿s c¡ras ofnrcs(asy cooun'!' ey= 18.46/8916=0207
dc 20n0 = 0.6ó (*) s€ obúcf.cp = 4.25%
1=o.o¡
As = 49.2cmz (ubicalo eo carasoFreslis) ty

(+) Sc iolerpolaentrefb¡co dc I = 0-ó y g = 0-7 Enlr¿ndo al ábaco con, rcluerzo en las cára opues6_scnconlJamos
rtlhy = 86.9 l()n
An¡otit' Ilaúco ltlosco

a viJordc
prrnrIn sccci(i y rl ft|ruzo cokrldo sc,Jblicrreel
^dcnrls,
II ciug¡ prúr conrproli{irpur¡ oP¡n'ilu¡l¡ 289.11

h iónnulÍ dc llrcslcr:
linl('rccs,xplicr¡odo

l/I'u ¿ l/lrPrx + l/dl'},ry' l/r1l¡no


llt'v> t1252+ 1186.9 - l/239.8= 0 012
Pu< 83-21(ln. DISENO POR CORTANTE Y TORSION
( imro sc(rbsürv¡¡irciú-ur)b(rai& o\tl c! ¡cr dc l¡ rclu¡rnle(89.I k ) tl-ro
X{IEMBROS SOMETIDOS A CORTANTE
l\n u rto,¡lcbcíi¡unre¡rlr\eelh¡eay vcrilicar uc!¡|ltc¡tlc.
GDNERALIDADDS
COA.IENTARIOS: A dil¡nrrcir dc lo que ocurc c( k)s rlicntbros sonctiilos I llcrión, rl coln_

(lch (r'lurt¡rüf¡r l0 x.l1)cs¡üldecuadrpuc! scoblicr¡ctt trnrnric k) dc I]lirnrbr.'sde crrlcft¡) xnn¡do sujc¡osa corlilntcilúo lloéslr llr
l-n ¡liorrllsi(iD cu$tí¡s
rrh¡c¡)rc et'rntrrnitid(), cxistittrdo diveA¡s tcorírs que úllrt|l dc explicitr l(Js
¡rfc¡rris {rs irfúnros. I Lrsnn tnuyofíl dc bs cleorertJs dt concrcll)lrnudo
ti.¡rn quc rcs(tir lircra\ ü)rl¡ntcr quc r¡rir vez aclú n por sí sotü, sien{lo¡$í
sc ln nürnlc¡r
Jr¡sLrr)rcnt¿ idric\llt d¡rt¡snin p¡fl queel lect{r cuntprcnd¡lx
ntljesüir) crrnritl;rr hs ¡utc.lcior)csfrosiblescon lits olils ¡ccirnrcs.
¡ lr)rr¡ncir d,: ül hueo kl y lx signiliclcióndelosüxnnentr)s
¡linriinsi()fltlnrieo
de s¡snn\r I](s¡r dc rftlffsc dc untl dc {rcspisos.
cdiljcirciótt
I-n kt||rsrrisir'útli conrntc c¡t lis¡s de (orrcrclo rrtüdo s0 rrloyr lucncrrtrrrle
c lx resirctrcir r lfuLciúr y cttnpftsúo tlcl coocreto, y ticnccomo cütcte ri\
Ilslo orurrc p¡)f trd trrrrse trlurostle cort€ y cs Ia contprob¡rción
dcqucno
p(ros pisosel cn {criodcdincnsio iü icntob:$ídt) l¡rir prid¡,rdirl ro l¡Ilo dc irlh qoe no es dúc¡il Iln l$ estruclLtm\rcsistcnlts
cs víl idol)¡ft r(lirlci, r'c
's a \i{'ros s. pt)Ic:rn ¡tcrrcilln a l! c¡rpxcid¡(l¡le incursiorür c¡r el régrnrerr
pl¡stieo (doctilidi ) y f'or cslenrolivo cldise¡udordcbe tlsc-qur:Lrque noo.nrnt
r\ = P/(0.15te) un¡ tiflx por (.l)rtrntc,sin()busc¿rl.l frll¡ p{)r Ilexión; portso h rcsistcnciir
¡
cor¡I¡r {trl elcrlt l(' ¡lchcscr r lgo nrr¡yor quc ln rcsislcüci¡¡)iLYiInr llcxión
P('rcst¡ crileri{)sc rrclcsitríl|un l¡re¡de A = 69100/100= ó93cm? quc s! p'redl dcslrollrf.

Y ¡ pesardc ¡rbersc coklciÍlo 1,200cm2no lu sido sufrciente,


debiedo
trrtt('!( ¡(h\\1, i¡1.,un
'ljr
Jc l0 x 5(lcontomín¡mo. COMPORT'AMIENTO DE VIGAS SOMETIDAS A
CORT'ANTE
crr cl ¡lnrn,se[iucdcobserv¡rel
Si cl rlrtlrc¡lo no licncrcl¡ür¡' tnlnsvcrsul
siguirnrecor F)ntu i.nh):
Antorio Blanco l dsco €srnucruuactor¡Y DrsEflooEEDrircacroNtsDEcoNcnEfoaFr¡aDo

Anlcs dc Íp¡rrcccrl¡s prinrcftsñsurasde racción F)r flc¡ión, el comtxr- hrsu ques! fo¡n¡"r t¡s nrinrcrnslisnft\ intlinad¿s(dc ntuypcqücaocspcsor).
liünlcnloes clcnci¡l rcn(cclfstico,y d aümenhfsclascargas,k fucrz:lcof-
l¡otc pucdcorigillarcsl¡crzoriprircipalcsquc sobrcp¿sen la resistcnciieo ¡l cnsrvosdtrhh)ftrtoriosc hr ob\crvadoquc l¡ rcsistcncir¿rkrsefcclosde
dclconcrc(',poduciónd(,sc
t-r.|(]cir,)lr lisurasinclinad¡s¡ üDit¿l(ur¡r
¿proxina- fucr¿ilú)n¡Dc dc uo clcfilcnloco¡rrcfr¡crzo tiutsvcrsnlcs i! uala su rcsistco-
d¡ dc mcdroncr:rhc(Ver figur¿X- l)- t ris]nünüribucithdcl ¡cfucrzotransversirl
ir|clirrn(¡o
ci¡ ir¡¡¡grict¡nric¡rlo

llsla flsur¡spucdcflrlrrcccren puntr)s


dondenoexistcun¡lfisurato¡ flcxión Sc ¡lcb( s!ñrl:rrqucftrrll quecl rcluc.ro tr:mslcrsalscaefcctivo,dcbccolo
pucdcD
o, frocucolcürcn(c, p.escntt¡15c
coorounaconai nuációüdc uDafisur¿c¡l c¡rsc ir cspaciiunicrltr)s t¡les rluc cualquiernsur¿ inclhadl potcncial,scn
llcxitln,qucciunbi¡ gr¡du¿lmc¡tcdc dirccciór,ircliflándosc. aúiryuvdr o cru¡.,i r Ii)r um vüill¡ dc rclucr¿oe0 cl alma

Al puccc¡ Lr nsür¡dirgo¡rl y crtcndcrschrciael bloqucconrprirrido, caüsa


cl col¿pso dcl clcnrcn
tr),obtc i¿ndoscla dcnominada fall¿por ü¿ccióndiirgl>
nrl;pucdcocuÍir r¡nrbióoqucla l¡lllr sc¡¡por¡pllstánr¡cntodcl
bloqucdc con-
crclo cofirpnrnidopucséstos€rcduccal proloflgarscla fisur4 dcoo¡rinándosc
es(ct¡po comocompresióntxrr cortante. DISENO POR CORTANTE

\,/ r.,2¿llt\l GENERALIDADES


lll discr'¡o
dc LL\sccci(nrcs dc k,sclenenk)ssuictosa fü€rz¡cor'
tnrnsvcr!¡lcs
t¡¡rc dcbcÍitnr$r\c scgúrkr ind¡crdocnlrl NorNaPerua¡¡col sisuienlcex'

v u < tVÍ
Tipos dc ¡gricl¡miento en vigasde concrclo.
l'igura X-r rcqu¿rid¡porcort€en lasccció¡r¡n¿lizzúiy V¡ cs
Dt)ndcVü esla rcsistcrrcil
la rcsislcoci¡rnomil]¡J.
I1sinporhnlc indi{:irrque no escooveDicnlcquc cn un elcmcntoscpuedadc-
s¡ffollaf dgunil'sdc eslasf¡jlas, aJfcsquc sc presenleIa flucnci¿dcl acerofx)r Lrre\islerrci¡nomi¡¡i vn eslüí cortonnadapor l¡conribucióndc¡concreo
flcxióo, pucsloquc cslrs f¡ll¡s sc prcserlanripidamentca defonnncioncspe- Vc y por h contribucióodcl lccro Vs dc aalfoma quc.
quc¡i¡s,rcvclxndoquc lir cstructurano ücncum ductibilidad ¡dccuada.
Vn = Vc+Vs
Si cl elcmentotiene refucr¿otm¡$vcrsxlen el al¡u (cstribosfnr cjcmplo), sü
tienc un co¡nporurmientoinicial nrüy parccidoal c¡so anteritr, con la difcrcn,
cia quc las prime¡¿\fisurasquc licndcn a aparecersofl congot*t:r_sco su cspe- L¡ l-ucrá de eortc Vu sc pucdc lomrr a una distanci¡ d dcl apoyop¡fa los
sor por cl rcfuerzo tfilr.svcrs8l. I-¡ cnntidad dc rcfucr7o ¡ransvers{l no
coutribuyccn fomn ¿p¡eciablea rcsistir los csfucr¿osioclinadosde tr¿cciún
ESTFOCIUFACION Y OIS€ÑO D€ ED¡FCACIO¡¡ES OE CONCRETO ANMADO
Attto"io Dlon.o ltlas.o

lllcnrcnt()s
¡rpoyud()s de nf$yo (Ver
sobrcla $¡rtc supcriordel elenleol() CONTRIBUCION DEL CONCRETO EN Iar
figuraX-h).
Elcnrcnt()sco cctldosnrc olfic¡¡nrntccoootros(Ver l_lgurxX-2b).
RESIST:ENCIA
AL CORTE
Sc irdicrr ucooti0u:rcir1ll
lñ ecunc¡tn¡cs qúcpcn ironcvxlu¿¡r
tfl con{ribuci(n)
dcl (1¡núetopt|ri|hrsdisli tr'\ csfucrzos
segúnh Non r Pc.ui rl..

r) I1r:l r ;cnrbn)ssojctosúnicatenle¡rcr)rtcy llcr ión:

Vc 0.5 ^./ Ik r'w d


-
¡¡ürrcálculosnús dclrll¡dos:
| v" ,r\
(b)
Vc = t05 -
Jl'c I 17ó nw d / 0e Jf( bw it
(a) Mü-Jbw
I¡8üÉ X-2 don¡lcl\,fuescl tno|neoto ¿ctu¡ntcsi rultlncirrneDtc
cot Vu elr h scc,
ci(tnconsidcr¡d¿. lll cl)cienie(Vu d/Mu)rodcbc considerarsenr¡yor¡t
I-asccci(fucrfic¡ debelorllraccn li¡ cÍra dcl anoyop¡m lossiguien¡es
cas{x: I eo el cólculo& Vc.

a lilenrcolosquclonn:rnF':rlicoy quedescans¿n en elenrentos queeslrínen b) P.rn nr¡enihrussuje¡osadicio¡idnrcntea compresiones¿riirlcs:


tr¡cción(Ver ligur¡ X-3a).
a lllcrrcn!)s c¡úgrdosdc l¡l nxrncr¡ que el cüte en LLsscc¡ciones /
enlre el vc 0.1 J|c bw ,l -. Nü\
0.0071
¡poyo y unadisLrncia"d", dificre ú¡dicalmentedel core ¡ la disL'¡oci¡"d" II ' AgJ
como cn cl c¡so de br¡quetesy v¡snsco¡r c¡fgas conccnÚrd¡¡sccrci¡rlis a
dondeNu seexpresá
en Kg y Ag encnr2-
losapoyoslver hgu¡aX-lb).
Ihla cdlculosn1lsderálládos:

v c = |f 0 .sJr v,,,t t.
- ' ( | 1 7 ón w ffJh w ,J

domle (41¡- d)
Mnr = Mu _ Nu
I
y dorde el cocicnte(Vu d,/Mm) no eslá limit¡do a uo vrlo¡ menoro igti¡l
a l; sio emt¡argo,Vc no debed tofira$€ miyor que

vc = 0.9 bw d
FisuraX-3 ^f;
254 At,tonin lrLt co luasco ESTRUCTUffACION Y D6EÑO DE ED|F|GAC|oNES OE CONCFETO ARMADO

cn Kg/cof.
dr)n¡lcelc(rcicnleNú/AScstficJ(prcs:do n) Cr¡indo seüdlicc cslritx)sPcrlN:rdiculúcs¡l ejc dcl clcmento.

AvtvJ
c) Paft nricnrbrossuich)su lñrcciri¡l¡üi¡l signiñci ir'¡' cl ¡F)lc dcl con{rck) Vs=-
dcbcco¡rsidcr.üscnukr(Vc= 0).

sí consideRrf'onc dcl concrctoI Pcsir dc cr(islir dondcAv cs cl íúü dc rcluct(¡ f,r[ cortÍnlc,dcoro de um distllrlci¡"s '
. -) Dcb! i0dic¡rsc quc cl
proporcio|r rr por la sum¡ dc :irci|sdc lasra¡üs dcl, o dc los estribosubica_
l¡crz:riuxhlcadc lfirccitirr, ic ú¡s Ia Nom|al'erÜi¡naft).
^CI
doscn el alnü.
Curodosc tcng¡rntuccsy plmll€sinFÍttürcs debcñitcncñccuid¡doconlt)s
b) Cu:mdosc ülilicc rcfocr¿t)fxr c(tnc coosislcnlcc¡l unil b¡¡ffa hdividu¡i o
cl¡ck's quc i)cnsir,ürflh tonlrlcci¡ir dc Íftgu:t y los c{n¡bios dc lc¡r¡pcrnluct' ¡ la rnisr ¡ drsl¡u¡ci¡
tühs dobtadfls
cDün s¡)logrüfDdc b¡r:L\ ftl|rrlcl¡rs,
h)scu¡lc\ pucdcn¡ftxlücir lucr¿¿sdc lñrccióo1üi¡l signific¡tivasqu€ dis_
Vc dct corrcrclodcbi¿odose corrsidcrlrésta nula dcl aF)yu
nrinüyaflh contribuciiirr
vs = Av fY scnd

vs < 0.8 Jrc bw d


CONTRIBI]CION DEL REFUERZO EN LA
c) Cu.údo cl rclüct/¡ ¡(r corlc ctnNislac¡ üna s€ric de b¿fiaspivnlelilsdo_
RESISTENCIAAL CORTE blaüs o gn¡ps dc bff¡'.rs l"1rt'lelnsdobladasÍ difcrentes dislmcias dcl

tl c¡ituorzo dc llucnci:r dcl rcfucrzo fxlr cole scrá coN) máxino dc


{200 Kg/cnr2cofl cl tin dc ftuf¡,rci(n|ar ün control cn el anclo dc hs gricl¡s diagG -. Av lY (\etra + coro) tl
nr¡cs.y Puctlccslircdnrpucskr frrr: s
La rcsistcociaal con¡nle pnDorcioüda por curlquierade estostlposde rcl¡er-
a) E\tribos ccr¡rdos 0eryendicülares al cje del elmcnto-
zo ürmsvcfsat(vs) no detrcfáscr nüryorquc:
b) Estribosperpcfldicu¡rrcsal cje dcl clüncn&t y b¿Ías dobl¡drs qu€ fomrcr
ún fúrgulode 30' ó ús con el eje dcl elerrcnto' vs < 2.1 Jrc bw d
c) Ewiraics.
El usn¡ciünienb náxino dcl rcfucr¿onor corteserádc (0 5 d) ó 60 cI¡I.,cl qu€
No sc coosidLrala F)sibilid¡d dc coloc¡r cstritx)s inclitndos fxrr cl lrcchodc scámcnú, dctúútdoserc{ücir a l¡ nitad si:
' qüe l r fucr¿rs dc sirrrrop cdc|l irvcri¡r cl sigrE dcl corlantc y scría posible
una fisura p¡ralcla a l:l itrclinac¡únde los t¡sl¡itrc{i' no cxistic[üJ f,ff unlo vs> Ll Jfc bw d
¿{Drtodcl refucfzo,Sh cltlb6r*o, si sc r¡|,,r de clc¡ncntocqüc ¡x) rcsislanfuer-
aLsdc sisrno,sc Fxlrí¡n disDoocrcstribosiocli adosqüc atravicseol¡s f'osi (Ver adici{rÉlmcBlclos requisitlx exigid$ para€lemefltossismo_¡esistenles)
blcs fisumsdc con¿nlc(traccioodiagona.,.
Cü¡ndo Vu excorade (0.5 ú Vc) sefroporcion¡rá un áreamloi¡nadercfuerzo
al cúte del c¡v¡creto
Culndo l¿ tuerz{ coíantc úllima Vu excc¡l¡ltl resisrcnc'ra pof cofte igual a:
@Vc, debcrl profx)rcionars€refücr,'ode miülcraquc secümpla:
A " =3 5 H
Vs = Vu /P Vc
Ank'nio I arco |tlasc' LSI BIJC I UR¡CION Y OJSI NO O( ÍO GALIO¡JI S DL CO¡ICFL I O ARMADO

Sc cxcluycn dc cs¡c rcquisitok)s siguic¡ltcsclcmiaros cs¡nrciurillcs: sisreDcii$ nonr¡n¡lcsen ncxión(Mn) cn losexlrerr|os dela luzlibred€lelenell-
to y l¡ fuer¿aisogh(ic¡rc¡lcül¡d¡r p¡r¡ las cirgas pemrlúcrttcs.
r'.)
b) l,os¡sncrv:rd¡ryl) ¡li3cnüos. Así ft{lrejiinlpk)p¡r¡ unr viguconoúSadistribüida:
Vi3N coo un nc.¡llcquc r¡oexccdl25 ctn.,d(t!iy lttcdi¡ vccesel cspcsor
dclrlir.o l¡ Dlil d dclürrchodcl¡14 eligiÚn&scel viJornúy(r. vui = " + wu In
lloi + MnJ
r v c r r r guf;tX- 4)
i- l

Ilr cstrexp(:!iónMni y Mndsoolus rnncnlosDominaies realesa llexiónquc


REQAI SI 7'OS E SPI] CIAI,E S PARAELEM ENTOS dc aceroquere¿l rcnteseespeoficaron
ticncIa vigr {conlos refuerzos en €l
SISMO-RDSISTENTES discño).

Ill refucr¿otrarsversálcumplirf con lit\ cordicionessiguienles,a menosquc


Al ctrco¡lirf lils futrz¡-sircturrrtcsquercprcsenltnloscf!'ctossísnricos, sc h¡ las exigenciaspor diseñodel esfuerzoco¡l¡nlc se¡¡nmayores(Ver liSur¿X-5).
süpucs¡o queh eslruclura ¡¡
tienc crp¡cidnd dlj disip¿r c crgl¡¡
eo el rango l-
Il¡jl¡ini{odc rcsPr¡csor{rcducciÚ por l'ari¡
düclibili¡lttd) que cslo(rurf:r scrá it llst¡¡ráco stftui¡lopor €sribos cen¿dosde drámetromlnino 3/E".
ccesrrioque kJsclemcnt)ss¡s xtsrcs¡slcnlcs dc e\t¡ eslrucluñeng¡n u¡m it La zonadc contir¡ünicnlo sc¡l dc 2d,fiedidadesdela camdelnudo¡¡cia
duclilidad.decu.ü4. el crDtrode l¡¡ luz. Los estribosse colocArán e¡ eslazonacon un espa-
ci nicnloSoquclroexceiliL d€| mcnordc lossigui€otes valores:
y f¡x cl contr¡rio
l)rfr bgr¡¡r(str objctivosedcblr¡tcviur lt|sf¡lltN fr_lgilcs
busdrquc se grncrcn fidlasdúcliles. l) 0.25d
2) (kho vecesel dilü etrode la bffra longitúdioal
de me or
lls poreslcnrrivo qoeurrcrierio bísicodc disciiosisnrorcsirentc€s qucl¡t diáInetro.
r!'\islcncirr cortr le de ulr clc renlose¡lsionrprenrayorquesu resislcDc¡¡r
a 3) 30 cm

El prin¡cr csrribodcberl ubicarse.r l¡ mitad dcl espúci¡mionioSoó 5 cm.


Sc indic:úrr contirturciúnkls rcquirimieniosdídoscn l:r Nffilla Perü¡n¡lp.ra
el rclucrzotriosvcrsnleirlos dil¡renlcs eslruclur¡tlcs.
elcrlrcnlr,s

Ln gcncnJcl relucrzolriúsverstddcbecumplircon:

a L¡ cdidrd dcl acero0o podráscrN¡yor de'12ü)Kg/cntl


a Scciige queóslcconsislitc¡restrik)s ccrmdoscon gÍoclx)sestánd.tra l35o

ELEMENTOS EN FLEXION
t-a fueía corlnfe (Vu) de los elcmentoscn flcxión debcú dct€flnin¡¡$e a
prrri¡ de lir sümadc líls fu€rzascol¡ntcs rsoci¡dascm el des¡fiollo de l.ls re-
2ü Antonü' Illo,tco Rktrco ESIF1JCIUBACION Y DISEÑO O€ EOIFTCACId¡ES D€ CONCNETO AAI]|ADO 259

)
".,(#ll#ltl)"'" _ J l'
t'-
,t"

v a . 'ñ
)
¿>__
t't
tl F
Figür¡ X-4
en flexión
Cotínte de discñol)araclementossisrno-rcsistcnles
tr F
-

tl
L-- | E

) Espaci ¡ric¡rt¡)dcl refuerzo úalrsvcrsalparaelcne (os


) sismo-rqsistentcs ctl fl exión-
figür¡ x-5
)
)
a El eq):rci:ü¡ientodc los estribosfucm de la zonade confin:ünicnaono cr-
ccderáde 0.5 d {figumX-5). C¡xtantede disefloparaelemenlosen flexocompresión
Iigr¡r¿ X-6
. El confi ¡¡nic¡rto indicadodcbcrl proF)rcion¿rsceo todaslassccc'roocs
donde
) pueda prescnlrusc unaótula plás{ic¿ El refüer¿otr¿Ísversald€bc¡f cümplir con lo siguie¡le (Ver figura X_7):
)
ELEMENTOS E N FLEXOCOMPRESION : a Secolocarár cstribcsceÍados en anbos erüemosdel elementosobreuna
)
loogiü¡dde confriamic¡rto"1o",medidadcsdela cara del nodo,queno sea
) menú oltc:
Siguiendoel mismo criterio de büscarura falla lxn flexión m lug¿rde om
coftc, la fuerzacort¡¡lle (Vu) de los elcmc¡tosen flcxocfltpr€sión deberáde
lefminarsca panir de las resistcncr¿s roi¡rinalescn fle¡ión (Mo), cn lc c¡l¡e- r) Un scrfo de h luz libre dcl elemento.
) 2) h márina dimensiór de la s€ccrónraÍsversál dcl olemeno.
mosde la luz libre del elemeoto,asociados¡ la fuerzaarial Puqrc dó como
rcsulLldoel mayormomentonomioatposible(Ver figura X{). 3) 45 cm.

)
)
26lt At tonio Bhnco ltklsco y DtsEñoD€EoFrcActoNEsDEcoñcREToaFMADo
EsrRUcTLrRActca,J 261

Lo¡enu¿ dél¡ e¡ d¿ñ¡6rni.nlo (lo)


DcbieDdoübicúsc,elnri or csrribo¡l no másde 5 dn- de I¡ caradel nudo.

a El esfr¡rci&micnto dcl rcfu{:rzotñursver&dfücrade la zonade confin¡nnicn-


1 lo, ro d¡ibcrfcxccdcrdc ló vccesel diámetrode Mffa longitudi¡l de
( 15... nrcnordiíi rjtrc,li¡ r¡rcrx)rdiNcnsiónd€l€l€mento, 'a
ó 30 cnrs.,a menosque
Bpcian¡iento tl¿íú & lo: (S) l¡ls{:xigr¡rciirsdc discñopor csfuer¿oCort¡¡te sexn|rl¡yo¡cs.

[ . in . ru rr. r' rz ¡ O El íúcaInirinr dc rctucr¿otrtutsvers:d


quedrtrrl ¡tuf,oÍcionnlse
dcnúo
1ú@ {tel Dudo,deberácumplir con:
Bnsiam¡.¡lo lEr¡ d¿ lo: lS)
,rv > 7.0U
f roar fy
Doode 'b" es rl ¡urcln del nudo cn la direcciónqDese estáanalizando.El es,
l.,.* p:(i nieoto "s" no dcberáexcederde 15 cms.
B!E.¡¡mi.¡b d¿dro ¡Ll oúo (s)

{,'...
EIEMPLO DE DISEÑO EN UNA VIGA POR

ru
coRT€ r - r
CORTANTE
A coo¡ioü1ciúr sediseñffá por lucrá ojftante la viga del segundopiso del eje
2 ó 4 dc la estructurir¡rorr:d¡l er el crpítulo VII (Ver figul:i t l9).

Sediscñff¡ pri¡rrcrosi scguirlos rcquisitosÉra elerneolossisrno-resisrenres,


consider¡dobs cot¿|rllosobtonidosdcl ánálisisestuctuml, tal como se
ácoslumbr.lhac'crlofd_¿ clemeflt(x sometidossólo a c¡rgrs d9 gmvedad;y
EspaciíJ ientodel r€fueró tÍ¡¡¡sversrlpr¡a clefircntos Iucgo s€ disef:ü_fnl,'tt cümplir co¡r ¡os requerirnientosde lx Noma par¡t
sismo-resistcntes eo flexocompresiÓn. elcmentossism(Fresistcntes, conrp¡¡ándoseambosrosoltádos.fiÍ¿lrnente se
Figurá X-7 mo6tr.Íá cl detall lo del r€ftrerzo ¡r¿nsversa¡cünpliendo coo los esp¡cin-
úienlos qyúrificados.

a l¡s estribosqueseeñuenúm eo la longitudde oonfina¡nieotole¡rdráo Ün


espaciamienoque no dcbaercedcr del menff de lc sguimtes valores,a DISEÑO SIN CONSIDERAR REQAERIMIENTOS
meno6que I¡s exigenci¡sde dls€ñopor esfuer¿ocort¡nte $eanmayorts:
PaRA EI,EMENTOS SISMO-RESISTENTES
:
1) Iá niLld de la dimensiónmáspequenade la seccióntmnsvcrsaldel e-
lemento. Metrqdo de cargas:
2) l0 cm.
30x40cms.
viga30¡55cms.Columm
D€ CO¡¡CFEIO ARMADO
Y OSEÑOD€ EDtrjC,ACIONES
ESTFT'CTUNACIoI¡ 263
Antor,¡o Blamo Büt.l.o

Conan@Rcsistidol¡)r cl rcfuc.zo:
Lüz libre= 5.60rrls.
Co o: Vü<IVn doodeVn = vc+ Vs
CargaMocla (wd)= 2.3trvnr Vs:
Ohrürcnlos (ll29O+ Vs)
16410=0.85
Cargaviva (wl)= I5tlt/m
Vs= 8016K-cs.
MoneotosdeC¡rgaMücr¡l (alejc)
3.54 8.8r | 4.55 r0.,16 Cálculodcl e.spaci:r¡icnto s'
MomentosdeC¡rgaViva(aleie)
2.59 5.4ó | 3.81 5.46 EDrdrccs cl csn¿ciinicn(o's" de esltibosde 3/8" diámero,en
ufla *-ccirln ubic¡da a unádishncia "d ' dc Ia cafa scrfl
Mo rentosdeSisn;o(aleje)
9.08 7.7s 11.'ts 9.0E
. Are¿2 ram:|sde3/8"= I 42 cn2
Plil0lcandolasecüacioncsdecquilibfiopodemos h¿Iar lc c-(xlantescoÍes-
nuert¡, c:¡tgaviv¡ y de
carga sismo'rcdücidos a "d'- dela
po dicD¡esa cüg¡ Av fy d \1.42)Gzf]0t(491
=
"- \r, soró-
CortantenorCárgaMuerta s = 36.5cms
443 6.20 1 4.30 6.33
Corla te por CargaViva
395 | 3.m 3.73
2.98 DISEÑO CAMPLIENDO LOS RESUERIMIENTOS
Corl¡nte por Cargade Sisfto
2.80 2.80 | 2.80 2.80 S SI SMO-RESISTENTES;
PARAE LEME NT:O
Núma
Con estos valores y aplic¡ndo lá-sc¡xnbiraci(¡les dc c¡rgás de la Siguiend) lo espcciñcadoen li¡ Nomra f)¿naelcmentossisnro-rcsislent€s, há-
Se müeslra ¡ continuacióülos
Ñ"nros ,oaontt"t io "nnolventede conanie. (Vu),
llamosla firer¿¡ ú:orü¡nte á piúhr de lás nominalcs
resisterKias en flexión
col¡ntcs nrárimosoblenidos. (Mr), cs dccir coúocicodoel refucrzocolocrdo por flcrión.

CútÍntes dc Diseño(vu) Dcbe señáIafseqtrc los n¡o¡rcotosen los exrcmos d€benconsidcrarscen las
t2.77 16.41 | 12.88 16.21
dosdircccio¡¡es,actu¡ do ambosco cl mismosentido,y la cüga scrála cofres-
poodientea la bipótesisde sismo(¡Vü = 1.25(Wm + Wv))
Diseño:
Cólculo de nomeúos res¡slentes:
Diseita¡dopar¿el múximovalor dc Vu sc tiene:
Semuesrana continüacrón t"r r"",.tu.,"" noln,á.!en flcxiónMn (') segÚn
Corta¡¡teResistrdopor el concrclo: la forúa en quc cstádispüestála amladura(Vcr diseñode viga por ¡exión en
pági¡'a 184):
Vc = 0.53 Vfrc bd
vc=0.531-210 x30x49= 11290
Kgs.
Arrtoaio ltlanc o It las. o ESÍAT'CfUFACION Y O|SEÑO OE EDIFICACIONES D€ CONCRÉTO AFMADO 265

PriDcJ ¡poyoa L() DE CoR'tAN'tDs DE DtsENo (w. Ji,tltruX-l):


L-ÁLCU
Mnd
Asssp=2ñ314"+ 2 i.E"-= 9.68on! ,,
,r = MDi
-_r-+
AsrM-= 2l 3/4" = 5 68 ct¡li

Psup=ouró Kusup=210o Mu5¡," = to56¡no


".i'
&Nr = 0 m39 KUINF=
I4.lo MúI{F=lo.l5 roúx úr.
Momenlos¡ntiirorários:
MnsuP=18.40l( r¡nl. Vt= (18.40 + I L28)+ 5.6= 5.30rrnr.
MnnrF= ll-28 ¡onx ¡nt Vursosr= (wu lo)+ 2=4-75x 5.ó/2= t3.3toD.

Apoyo izquierdo:
Scgundoapoyo: Vunx¡r= 133 + 5 3 = 186 ton'
Apoyo d€recllo:
AsiiJp=2ó 1t4" + 2 6 3t4"-+2 t 5t8" = 15.36cn2 VuflN^L: 133 - 5.3= 8-0ton.
AS¡NF= 2 l3l4" = 5.68cr¡'
Monrcn¡oshor.úios:
Vt= (l1.28+ 2?.6{)) = 5.6= ó.94ton.
Psup= 00104 Kusup=3'141tMüsup= 2483lonr mt.
= 0.m.19 KutN¡=t4,10 Mu|r{l'=l0-l5lonx mt.
P¡NF Vurf,sr = l3-3 lo -

Mnsup= 27.60ton,x mt. Anoyoizquicrdo:


Vur.rNAr= 13.3- 6.94= 6 36 tor'
MqNI' = ll 23 lon x mt'
Apoyo dcrecl$:
Vu¡r¡¡r = 133 +6 94 = 20-24ton
TeJcerapoyo:
Scgüodollilmo:
Assüp=293t4"+ 4 í314'^= 17(X qn
AsrNF= 2l 3/4' = 5 68 cmi Momcntosa¡rtihora¡ios:
Vú = {27.60 + I1.28)+5ó=694ton.
Psup= o.0lló = 3784 Musú = 27-25
KüsuP l,¡úx mt' Vutsosr= 13.3ton-
.
= 0 m39
PrNF KuNF-l4.lo MuINF=lo 15lo¡ x mr.
Apoyo izquierdo:
MnsuP=30-27t(x|x mt VuFI!^L= 13.3+ 6 94 = 20 24lon'
M¡n¡ = 11.23ton x nt. Apoyo d€r€cho:
Vu¡rñar= l3-3 - ó.94= 6 36 ton.
(*) Mn = Mu/',
Momenbs ho.arios:
v6= Jl.28 + 30.2'l)+ 5.6=1.42to'¡.
Vürsosr= 13 3 ton.
Aúonío Bhn o Bhsco ESfFI'CTURAICIO'I Y D6EÑO D€ EDIFICAC|oN¡€S DE CO}¡CRETO ARMAOO 267
26

Apoyo izquicrdo. CorLlotcRcsistidopor c¡ rcfuei-¿o:


VuFTNAL = 13.3- 7.42= 5.88ton. Corrto: Vu < !t Vu dotÍlc V¡r = Vc + Vs
Apoyo derecbo: Ohe¡rcr¡DsV¡: 1E420= 0.85(l l2¡I) + Vs)
) Vum{^L= 13.3+ ?.42= 20.72ton. Vs = 10357Kgs.

Cálcülodcl csp¡cirmieob "s"


DISEÑO: . Enro||ccsel cspnciamieílo "s" de estribosdc 3/8" diltlncro, en un¡
ubicrd.ra unadrstxncia
scrccióo "d dc I:rc:ui scr¡:
I¡s mhi¡ros (nrlfíles obtcoidose cl priln€r y segúndotl¿mo sonm.24 torr.
y 20.?2 to ., rcsFctiv:úrcntc; como son muy párccidosrabaj¡remos con el 1|.42) (12(n) 149)
- t0357
s = 28.2cms.
a "d" de l¡ cara:
RcducieDdo
) Vu diseño= 18.40ton. Los momcot(Ér|ominalcsi dic¿rlosse han cncontr¡dodesprcciandola con_
tdbución dcl refüerzoen compf(lsión,puesal no estár fluyendo no afccLTn€l
) coxTA¡¡¡ES : resulürdosignihc¡rtivancnle.
r . TÉm 'SOS|AflCOS
) wtr= 4.75 wtr =475 ve||rüs quc l(,.sc']kntes de diseÍo otlcnidos son ¡nayorcsa los corL'¡trlesde
discñoqucscobtuvicronsi considcúrlosrcquerimicnlos a
sismo-rcsistcolcs
lcsxf quc, cDeslc cxso,cl ñcffo colüc¡do pof flexión ha sido practicamc¡teel
||cc-csúio,no l|abiéodoscsobre-refor¿¡domuchopor flcxión
CORTANTESDEDIDO AL RDFAF,RM COLOCAI¡A :
MotúAdihlnios
Si sehubies¡jcoloca¡orefucr7-oco exceso,la rcsistcDci¿nonlin¡l en flexión aü-
,.ó0(:
) me¡rtarí:!y Fr b t r¡o el cofli¡ntede discÍlo scrÍaaÚnmayor.
)r'.n
I Vo¡¡¡nosahomI'Jsrcqüerimientosquc cxige la Normaparaespacirunicnlos
del
¡iomtoc Hüri6
¡r ?3(
r ------------ )¡7óo 'r'¡s( ................-..........._)úr?
S€rcquicretenerunazonade coofin:unicntoiguala dosvccesel perdtc delele-
ENVOLVENTE I'E COIIAN¡ES : mcnto. E cstazona el espaclan¡ienton¡á¡imo seráel mcrlor valor de los si
guienlos:
)
0.25d= 12.25cm.
8 db = 12.70cn.
m cm.
) máximoserái
Fuef{dc la zofladc oofio¿nientoel espaci:¡¡ie¡rlo
s=0.5d = 24.5cm.
Cütante Rcsistidopor el concreto:
manem(VerFtguraX'9)l
secolocarúrlos estribosdc la siguiente
Entonces
vc = 0.53úñ- r 30 r 4e = r t2e0 Kss El primeroa 5 cfns., l0 a l0 cms.y el restoa 25 cms-

)
2(r8 Arr¡o nio L lanc o lllttrco ESÍRUCTUBTrcN Y DISEÑOD€ EDIFICACIONES
O€ CONCRETO
ABMADO 269

E]EMPLO DE DISEÑO DE UNA COLAMNA POR


CORTANTE
f)is{ñirr,fxrcorürnre
unirr'ohrn0rde 30 x 50 cn$. co0sidc(ndolascspecili-
c¿(¡¡nresdc h Nonnafiü el€rnentos sismo-resisten¡es.

DATOS DE IA COLUMNA:

Cblünn¡r30r 50 cms. Iuz libre= 3.2nls.


&lificio de 3 pisosaponicado.

- Cárgasd€ gr¿vedad:

Pcm= 4ó.8 ton.


Pcv = 22.5 ton.

Mclni = 1.27rcnx m!. Mcvx = 0.53tonr mt.


Mclny=McvY=0

I Ca¡gasde sismo:

Itcsx=0 Vcsx= 7.3ton.


Mcsx= I1.97 ü)nx ¡¡t.
Pcsy= 2.03 ¡tx|. Vcsy = 7.1 lon.
Mcsy= I 1.3ótonx mt.

En b:$¡:al discñoqor nexGompresiór sc ha obl€nidoun acemde refüer¿ode


2.2% (As = 33 cr¡'\.

Sin eñb¿rgq'por ar¡na¡tos¿decidedispooer8 O l" (As = 4l crnz).

fs co¡¡veniml€indicarqueen el dis€ñopor flexocompresióila di@ccióncfti-


cá ha sido la Y-Y, 9sdecir considerandoün anchode 50 cms.y un pcraltede
30 cms-

Figur¿ X-9
DE CONCFETOAFMADO
ESTRUC]UNACO¡¡Y D|SEÑOD€ EDIF¡CACIONES 277
27ll A nt¡' Iit' I¡ ldn. o It Llsco

t)¡rcccifiY-Y:
CAI,CUU) D I' IIft)T1DNTOSNOTII NAI'LS :

dc la Pu= 1.5(.16 8)+ I 8 i22.5)= 110.7 nn¡. Mo:26 on x $1.


P¡rr discñr.fx'r conanlc.sc dcbcriie0c(ni¡¡¡k)s romenlosrcsistcolcs = (4ó.8 + 2 = 8r.2r{nr. .Iú) = 26 hn x nrl.
sclcoddrdcl di¿gnur|¡dc r|l- h' t.25 + 22.5 0)
cohr¡n¡ (rl(nnir¡nlcs)co¡lclircnr colocrrl)
= N,fl= 25 l.'¡r¡ mt.
^síl\'lnlari c:rdált ¡clü¡o¡c(vcr
vrlordc l,ü= l-25{{6.¡j+22.5- 2.0) lÉl.l lotn.
lcrilccirindc l¡ colünrrr|,c¡rcsPeclivo
l'u = 0.t (4ó.8)
+ 1.25 (2.{))
='l-17k MI = 23 llnrx nü.
liluft X-10).
xz'-- \x =
Pu 0-9 (4ó.8)
- 1.25(20) = 39.6{,nr N,ln= 22 lur x nn

frrnl l fllbda|rl) p.tr¡ ijl tr¡¡yor vd(robtcnido dc0tro dc lll'shipÍ'lcsiscon s¡snro


.50 r,
Mo = 3s t(n x ml.

DISI'ÑO:

Cflcukrdc cort¡ntcdc discio:


Vo = (38+ 38)= 3.2 = 23.75tnr.

a-ílcub dctcor¡rr)lcrcsistidofx)rcl concrclo:

vc = o.¡¡fi (10)(4J) ll + 0.m7(86620,/ I = 14,236


1500)
---- )
Cálculodel corurrtcresisúdolorclr€l¡crzo:

= 13,705Kgs
Vs = 23,750/0.85- 1,1,236

Círlculode Ia scprü¡ci(nrdc ost¡rbos:


pardcjsndo.
de lntcracción
Dragr:ünr
F¡guraX-10 Suponicndodot'lc csritx) (Ncccs.r¡iopor rcquislos ¡|ltuilnosp{ra
V)
disfnsicií dc csl¡iboscn la seccióo,ver capfuulo

DirccciónX-X (44)/ 13705= 38.3c ls.


S = (4 x 0 7l) (.1200)

Pu 1.5(46.8)+ 1.8(22.5)= ll0.? roo. Mn=38tonxmt


Itor rcquisitosde csp¡ciámi€ntomÍxinro scrín necesarioscstribosdc
-
Pu= 1.25(4ó.8+ 22.5+ 0)= 86.6ton. Mn=38looxmL
3/8" cada 30 cns. y dcnlro d€ los csrenros dc coüfinamicnlo cadir
Pu= 1.25(46.8+22.5- 0)= 86.6ü)m. Mo=38tonxmL
l0 cms.
hr = 0.9(46.8)+ 1.25(0)=42.1ton. Mn=35lonrmL
Pü=0.9 (4ó.8)- 1.25(0)=42.1ton. Mn=35tonxmt
tril r tt¡l ¡ Lr¡!a(rol.¡ Y Lts{ o I f r olF lcac¡o¡lts Or coNCRFTo A¡rrnaDO
ltladco ltktr.o
272
^lttrtü'

ci$i
L.r coodicÚrr dti co(r¡rtii ohtcniúr ¿ll bil\e a los nx nefllos ¡lolri¡rlcs
rirnrpro rcsullirtrr{lorlirl:r¡rlcú cld¡scño;sc lrcstrr¡¡n ü$t's dorrdcfxreslt)ri
lt\ del r¡llisis' ir'
rcqu¡irirnicn¡'\ li)s corl:LntcsohtctridossLtlcñr¡rl¡Úgr¡¡rcrrl€
(tuso c(nr !¡lofes srrlcriorcs ¡r Iltl lccss et cor|.|nlcdcl álisis lll distñtrü)r
y
dchi considerirrcrl csle cr\o si csiustilicublc uo ilcrcnrcnlo l¡n nn¡on¡nl!
cr] cuelll¡l:
Fra su dclcnllillllcith lodríiL totr|ltr

o si e(isrc pl:tr¿Ls
¡) Sielcdil-rcn)ts(Írcoof(lnnÍlo s¡'lo I¡'r colt¡trr¡ürs

l. ) Si .u L l i s (n o(rr n i i r,(l i rrP rc s r,nIr ' i ' l túnrrr¡hdoft)r (:rr:l ¡t\vLtti _


c¡les o F)r ciÚgi$ dc sIsmo. 'I t t r sir irdc ! quilr hr ii'( e l¡ viSaVI )
I ¡ , ¡ or ! X'll

u'r l
I I fl i I li'r i ( 'lt u( t ¡ r r : , 1( ¡ ! r r t r ( r , ir r l ( lt i\ t i( o f nJ'nh\ c"t br t lcr 'Ú¡ r r r
( of i: r l. jr r (
l¡t r 'r r lf t r hr
lr t r 'r r {r i¡ lr Ll
. f i': it l( r ol ll( \ nn y n nl'lo( / f¡l
.\fi rtrrrn. t
TORSIONEN VIGAS i.,i.',;", i:.,' ¡*i:, ¡rr".,) r h c(ntrl¡rihilitlrd dc tleti'nturci('rcs'rcsoh'er
ir¡.(l:nil¡\ I¡illcrcllrlr(\
lirs

GENERALIDADES
scprescnrr¡l
lir¡ lils cslructur¡s torsióndc
dos(itx)sdeloniión,un¡ deno¡ninad¡
equilibrioy otr dcnomi)¡drlorsióndc comp¡tihilid¡d'

g¿r:rn-
lir lll rorjión dc eqüilibrio el mo rcntolonjioo¡o¡eesindispeos¡blef|:úr
riz.úelcquilibriodc l¡estructura(Ver ñgür¿X'l l)'

por cl giro
En l¡ torsión dc compllibilid¡il el n¡onrctrloionjiooaorcse origiÍa
En este
dcl elcmentoa fin dc m¡0tcner la comp¡ubilidid de deformaciones-
la rcdistribuciól dc las
casoel momentotorsio aotesePuedcreducirmediáfle
(Ver figur¡
fúer¿asintemas.Est¡)ocumrl, por ejemplo,en una vig¡ de borde
x-t2\.

Ii¡rs¡ón¡lc co'np tibi¡iditd(cn las vigasV2)


Irigur¡x'12
EsrRrrcruF¡crou Y DrsEriom E FrcacloNÉsD€co¡¡cFE¡o aBMAoo
275
Anton¡o |tlúüo Rlasco
214

cv¡lu¡r la ngid€z DISEÑO DE ELEMENTOS SOMET'IDOS A


Así- rnúirh cstrucir¡r¡ nlostltúl¡ c|l l¡ figüra X_l ¿ ftqlrcmos
P (Kt='lEI / l) y lt$ rigidcc¡:s torsrG
cn Ácxn''¡r tlc h vis¡ qrr rccibck¡ c¡rsa
(Kt = / L) Sc rcsolvcr la TORSION
ua". ,f" tot ,fo. ."gut"ur,ts dc h vign V2 J(; t'drá
ur¡nücnto ¡(rrsor ¡pliqrlo srrbrc k¡ vigav2 qüccsasu
y 11ú¡cl di$¡:ñoIxr k)rsiúnscdcb.r:i pri|ncro idcrtilicar er cuÍtlde los dosc{sos
".rrr.iura "n.nnrin"t
c¡ nu¡ícnr,, {tc la vig¡ Tre rccibLlu clÚg:¡P'
tl".l.t, t'lc-eáti\'o)
""" cskmos: lr)rsi(i¡ dc cquil¡brio o torsióodc comp:rlibilidrd'
Sirrct"hitrt-¡,. ¡rrrílrsi5 h st¡tt'ctr In ns|dcztt'r\i(ró¡rldc l¡ virn V' consi
p¡ra
i.',.J
'i\l{ ¡rtr. rroricrt nrudu v:Jid(¿nrfrric puus l(' quc rc.rl-
."i'...a" ' Si In lofsión c:i dc cquilibrio sc dcbcráPfoFxci()|rÚ refucrlo fx)r lorsiÓn
fisuracoo v¡dorcsderonrenlo rix-
|rrcntc (¡JUrc cs quc la viga V" s¡i ¡cqucn(xi €l nroorcntolorsor quc provengadcl ánálisis
(obteni¡la co la seccióo bruta)'
r¡,r""i i p¡*¿"iü igídcz tcorica
"pril,-r".
quc no cs nccc_ Si h torsirircs¡lc co rn¡libiliditd'cl ¡ omentonllixilnodc t¡JrsiúrúltirnoB)drá
R)r csl ri¡zlin ct CLXligoACI y h Non¡n Pcrüarucoosidcr redücirsca:
¿Illisis clásticocon-
a"rlo ¿i,."¡t aunuu utiut"nto torsortc¡fico, en bil\c ¡ un
ltiL\c a un momcnto
) sirlerandosctci<¡rcsbr,¡t¡s' sil¡o espccific¡nel diseirocn
torsormlxi¡ o ÍPlicado quc es ru = rr r " l l > l * ' r, ,)
que
11 \ En cstccaso,:tl disminuúsccl momentoobtcoidoen el ¿ur'tlisiselást¡co'lo
ru = Lr d J rc t ( x ' Y l rJ
sc lu hcchoes uI|a rcdislribücióndc rcfuer¿ospor lo larlto ¡¡la ¡na¡lener el
conpatibilidád- cquilibrio sedebcránmodificú los valoresde bs corlcsy nome[tos dc los elc_
Sicr¡rp¡cy cuiüúo sc rr¡tc dc uN¡ torsil lrifrcrcslÍrticao de
quc diseñarconc.\cmo'
Si sc lftrla dc un ¡n(nncntoloflior de eqli librio' sí habnl
) El disclo dc l¡s sccciorcstr¡tlsvcrsi¡lcsde los clcl¡reolossuietosa brsión de-
) bcrf bas1rsceDl¿ cxPr(stóll:
ilu¿l ¿l Cúligo
Sccúnli Nomn Pcruana.qücen csÉ capítulocs pdrüc'tfncntc
¿" r,,rsion,l"b".ln ¡nduitt" clnlunlamenlc con la flcxiM y
¡éi lu" Tü<tTn
"f*.¡"
cortc, sienrpreque el mo¡¡rentotorsü Cfü) cxcedad'e: dondc:

r" >o.rro ú" r(x2 v) Tu cs la resistenciar4ucrid¡ conrespcctoál mornefilotorsoren la sección


arlalizsla.
de lo conrario, los cfect(Áde la (xsión podrándcspr€cl¡rse'
Tr es la resislcrKianominálcoo respectoal momentotorsor'
casode sec'
X e Y so¡tlos laalosde la s€eión rectangularsiend) X < Y; en
consder¿rsc pa¡a todos loc reclár¡gülc compc
cionesT la Xx2Y) dcberá El mflrenlo resistentenominalTn eslaráconfoúÚdo por la contribucióndel
un ancho de ala i$¡al ¡ 3 vccessu espcsora
nentesdg la seccióntenÉndGe =
caü l¡do del alma. co¡rcrctoTc y F)r la contrlbucióndel ac€roTs' de t¿l foma queTn Tc + Ts'
276 Artonio ltlor.t luarú ¡ uRAcroNY DtsfÑo oL I D|rcacrol'¡Ls Dr .oNcFE I o aBV¡OO
fs I Rr,r¿ 277

scrf prcP{}rci.nriÍlo
qucclrclucrzr)txr lt)rsiótr
l)cb! scñ:rliule er tlicni¡rirlrc_
ITDS] STENCIA DDL CONCRI]7'O quc coro,llexión y luerzrs ¡xiirles.
l¡crzo *_ rcquioí:t¡)r
I-¡ c('ntribuciúr) ¡ h l{)rsiónIt, txxhf cv¡lu¡rte ('('nsideftndo:
dcl concrcrr) I'nn controhrfIu chodeh grieltrdirrgolnlsell¡ lir¡ihdo el eslucflode tlue -
c;ird¡rlrcfucrlofn)rn)rsitlnn42(x)Kg/cml
o2 o.ta : x 2Y Adcnússcrcquicrequel('scstrih)sserrrcerird(,s'yrrquccI ¡Sricl.lnr ictrlir tu-
clirr'¡h'dcbidi' ¡ h puedc
lr)rsitin erl
rt\1fcccr kxhs li$ cllnrsdcl elerlre¡ltt)
¡0.1 V u 1 2
Lcr r','l
DISEÑO DEL REFT]ERZO:
I-l conribución dcl conc(rl':J ü'r¡c en liN sccciutcs € l¡s cü¡les Iu ercedil
cxprcsión:
l siguic,rtc
lll rcfuczo tr,r lorsitfi sccrlcul¡úinrc{tirtole
dc0.13 o --|c t (X1Y) f|(Xlrí cvrlua¡rjccoo la s¡guicnlctónnuh.
Ts=,{l er Xl Yt lils
o.:¡ ^fc ¡* ¡
do tle Ar cs cl irrc¡ dc unx riunr dcl cstriboden¡rodc un¡ distilllcirs, y
ar =0.66+0.33( Yr /Xt )< 1.5
r [z.s
' ",#l- Xl e Yt l¡s{limclsi(nrs
sic¡r¡lo ( Xr <Yr ).
a ccnúodeleslribo
ccntro

Il n r¡rh :ts e x ¡ r.s i ú n c s D.bid,)r qut tlrcti'c.1¡ fx)rl¡)rsióosesunrrrlrequen¡|licnloporconcy t-rJlr-


Y sidc.¡ndoqucerrclc¡sr dc t()rsi(1n un¡ dc llrsÍrn:N dcl
sólonfxrturesislencix
:X
qu|:
n¡ic|lr.¡s
cstritxr tu cl cil\o dc cone aporlül l¿rsdosr¡ tiN el
resistenci:ls
lúcr r0ti dc csrrit¡)s
I¡x lorsñ|l y corc deh-rá€vnlu:lrsc
consideriüdo:
¡ii¡l el vrlor de Vc dc la
P¿Ír micürbrossujctos¡rdicion¡lmco(c¡ c.ontf)rüsión
ic¡rí
f("flnulaaoteriorscmultipl fx)rel facloc
si3uicntc Arca dc 2 rantás d€l cs(ribo Av 2At
sss
( I + 0.028Nu /Ag )
l]|r csh €rpresltr ¡osdos sunlados\oDc¡Dldadesconocid¡sy la ilrc(')gnit¡t
scrír el esflrri¡mienlos.
Pnralos miembro\enloscürlesl¡ lrirc¡rión axi¡l seasignincdiva,cl ¡lpoledcl
y
crincrcto a ¡:t rc\iltenci¡ ¿Llconc ¡ l¡ toniión d€bcrá cons¡dcr¡rscnulo
ljt írüt dc l¡s b¡ú¡¡s longitudinlrlcsdist¡ibuid¡salredcdord€l pcrfnetro de los
( lt = Vc = 0 ). lr¡ cl ACI sí seconsidcr¡aponeFTa e.stecaso-
estntx)scemrüts. Al, secalcullrráconsider.ürdo:

= 2 Ar lIljill d
s
RESI STEN CI A DEL REFUERZO: ^r

Cuindo cl momentotorsor de diseñocxctda a aqüélque puedetoln¡r el con- [:s..I r u I -t TXr + Yr'l


^ r ] L.J
creloseránecesa¡iocolocarrefue.zoen foma dc cstribosceÍados o espimles,
ombin¡dos conb¡ras bnliludi$¡les,
la qüe s€:lrnayo.
L--'i;.Fl
Atu'niú ltldnco ltLL\co
27tl

scr mtyor ilt qüc


El v¡lor dc At cidcxlttdocorr l¡ litnrül ¡r¡rcrior üo meccsÍl
sc obtcndf¿tsustiluycn¡lo3 5 jy-! fx¡r 2 At'
fy

L¡ rcsislcnciirnl rlrnrtc||ktlt'rior'l -\no fx r'ilscrmlyor quccuatrovecc\-lt'


¡ri¡l slq ific:¡liv:t'
r ci .,".o ac nti"trtr,"'" su¡ct('sadici(nrrl cnrca rÚuclión
( 'l¡ < 4'tc sc calcui¡rl ctm h tór-
J."rot,r" -rt qu" lúnitcr Ts )
"1,"" ";no
.uf,,,f,,.f" p"u r,,r|"t ,""islidop(r cl c-o|lc¡uto' nruftiplic'ándola fx)r cl fac(or
( | - ().002i Nü/AS ) dortdcNu cs h tr¡cciórr¿mplilicird'r lu¡rrrc'

difcrcnles sec-
cirnurs,considcrárdocn üdr c¿v) cl fitr dc v¡brcs dc
o
Dl rctucr¿olarsvcrs:l y ltrrgiludio.ll sc iñi citlcl|l¡ü tnrr¡
vu y 'l¡ actuaDlcs' DISEÑO DE MUROS

DETALLESDEL REFT]ERZO: TIPOSDE MUROS


pn)loDgá¡s!üna
l .oscsrihls y harr¡sus¿fllslurtr rctucr¿ofrr t()rsióndcbcrÍ¡r
rí'sdir nc' dlbicMo $r cln os si
¡¡.iri.i" ¿ .1"*" l" ¡tt .';npri'nidr GENERALIDADES
"¡|lrcfÚscco ¡n¡bosertrcnrosf''t't¡ düi'mollú st¡ rcsis-
sor esltikrs y ¡lcbiqÍlo
rc,rcina lu ¡ícn.¡u si tum¡s bn-qitu¡litlxlcs_ Ijl rcfuc'/'o fx)r lorsi'rn dcbcr'¿
"r,t b + d ¡nfs dlá dcl no¡rlod(xxlc (cl')ric¡- Cuxrrdose estu{¡iaa los filüros. nos pdlemos refcrir a elcmenlosqueliencn
n*i""g¡tf* ¡" n di'itárrciu
"tr¡ virios cstadosdc ctrg:t scgún h füDción estruclurál quc se encue¡rt¡en
mc !c s¿rcquicra."t""r" dcscnl¡lclando-

Los lliritcs dc seláraciónserÍr kx sigurcntes: Usu¡inrer¡tcenconúafiroslos siguic¡tcs li¡Js dc mutus' sfgún susestadosde
carga:
a) trstribosctrülos:
l) Müros somctidosa c¡ ga a¡ial co ó sin flexión Ú¡¡sv€rs¡l a su frlano,
. < 1l-- s<30 cnrs dcn(xnir¡d|s mur(x dc carga.

b) Banasl(xrgit¡idil|alcs: 2) Moros somclidos¡ ca¡g¡lsvenicalesy hoozo alcs cn sÚplano' deoünlna'


dosmurosde coruute o Pl¿q$.
distrib|lid:lsaLcdqlor del fcríncro dc los cstnbosccrados
a t¡s b{|ff¿rs
tendránüoascpaflciónmáxina de 30 clns' 3) Muro6someüd$ acargasnomalesa suplano,dcnominadosmurosdecon"
rc¡rción.
a Se colocaá u¡u batra longitudintl co cad¡ esqoinadc 1(Á cstritros
Paracl diseñode e$(x muross€ tcnd¡áen cuentalas panicularidadesde cada
casoisin emhlfgo, es posiblcque un muro estésometidoa variásde lás soli
2E0 Antonío Blanco ltLrsco ESTFT'CÍUfiACIOI{Y DISEÑOD€ EDIF¡CACIOII€SD€ COT.ICBETO
ARMAM 2t1

cit lcirnres.üfcs indic¡¡l¡s. cs dccir scrmurodc c¡üg:ry dc cona||tcsúnülláne! MUROSDE CARGA


mcrrloo irlsu ¡l o¡r¡rconlbirncirfr, por k) qüeel criterio del rli{eñrdor esimfxr-
¡¡ te-

DISEÑO DE MUROS DE CARGA )


criteri$ gcl|cnlcsni|facl discfude
lln lir Nt)nn¡I'cruirnlscd n lossiguicnles

Estosnrumsestánsujet{xa ca.gasde c,nnircsión o de flexocompresión,por k)


a) El ancht)cleclivo (jontribuyenlecn comnftsión par¡ uo nuro con cargás $re debeún dis€lfse básic¡nenrcde acuerdoa los reqúisi¡osindic¡dos en el
conccotr¡dx\ 0¡)oxcedcrhl¡ distmcir citrc q¡s de cárg¿só la bogitud de capllulo de Irlexo.omFesió¡.
conl|ctl) nlrs 2 vocescl espcsord¡:l nruro,a c¡da Lqlode l¡rcárga-
lá Nomüt cmsid€r¡ las siguientescüártí s mínim,rsde refüef?o,par¡ bim¡s
h) Lt)selenrcnt()scn comprcsión intcgr¡imcnte
c()nstrüídos mo l(xmrr6de- . coÍüg¡d¡s con relacióna l¡ s€cciónbrula del muro:
brrfu cu rf'ln k)s&\uisios del c¡pítulo IX dc flc¡l)compresión-[-a Nofmá
seÍjfic.e r li!\ snlicntcsde lasplacaso:¡ züras rcfor¡¡das colno C.oiumnas, Refür¿o vedcal: 0.0012parahrr¡s < 95/8"
quecxisren en los extremosd€ los niíos y en la in@rseccióo 0.m15p.tá ot¡osditunetros
-qerrcralnentelos mum!-
de ñnicos ra|rsversales ¡
Refucr¿ohrizonbl: 0.0020parahrr.¡s< I 5/8"
() I-¡s fucr¿is rluc rctú o sobrcla hNe dcl mum dcbenser u-dnsferidisirtc- - 0.0025par¡ oúo8diámctros
gnunenrc r l¡ cü eirución.
Seapreciaquel¡ Normadá maytr impor¡nci¡ fl la coa¡tl¡ míoimr¡horizonr¿I,
a lEsar que los esfuerzosdc coúnpresióoproducto¿l€Lrsc-¡rgascoosideradas
soo vedcales, debiabal reccnocimientoqueen estetifxr de muro6,sepresm-
l¡n problcm¡sde fisurációnverlical prodocidosprincip¡lmentepor los efectos
de contfacckh de fmgua y ca¡rbios dc ¡en¡pef¡tlüaüd.alo que generalmente
cstosclenrentossr)ol¡196.

Rcfercolcál espesor,|i NoÍn¡ indicaqueno deboá sermenor que 125 de su


cltura o lmgitüd, (I¡ menof oo affiostftút) ni nrcnof que l0 cms.; cuandoel
espcsors€¡ nayor que 25 clns.deberl colocnrsercfoeizoeo lasdosc¡tiis.

Er el c¡so de ten€r mur6 de sccciónrect¡ngul¿rsólida,cüy¡ result¡ntede


todxs las c:l¡3ás¡¡nplific¡d¿3 seübiqueden¡rodel terciocentraldel espesor
tolrl, la resis¡enci¡¡ carga verical del muro 0 Pnwfx)dú c¿lculársecon la
siguienle fófmul4 e¡r la qrre se Felende indici¡r la cargaa¡¡al máximaque
resistcun muro consider.rxlosusefectosde esbel¡ez,

oPnw = 0.55or l p[t- ,k lc,' I


' J¡ ' l
COi\¡CBEfO ARMADO 283
282 Af,torio Bhn o BLLrco €SÍFT'CTURACION Y D|SEÑO OE EDIFICACIONES OE

donde: MUROS DE CORTANTE


t=0.1
lc = disuulci¿verticidcnre apoyos
k = Irnclor rcsúicción,quc sc pdrá considLnr:
dc GENERALIDADES
k = 0.8 M ufts ¡nit)stritdtts ¡riba y ab¡jo con KrdciúnresGi'rgida ¡nrrusdc cola le dcbido h crrrg¡lalcr
cn 0ooo t¡)sdostrpoyo6. Lros nrurosschturdc¡intri,rxdo ^quc norrzon-
y ¡bá¡r sh d¡ciúl dcu'rcdilicio.pr(xlucidrporlic¡rl()o sisnlo,sctra0sllcrcf'orc'orlfftc
k = 1.0 l4uri,sañioslndos¿tnib:r piÚicdc
*.s"1"":,";i". yfxxqucd¡dtr su rigirls ttb$rbcn unabucrlt
rcstringid¡cn krs¡¡f¡)yos. ",1"
Iá l-ucr,,rsisnricnttn¿
k = 2.0 Muros si¡l arioslrc latcritl-
cooln rcsislcrrciir
ll¡r ¡tgu'k)scrr$scl n|cür¡rivtlodc frll¡r rrocsiárcl¡cirnlado
I iI cstrccur|(itnno s¿cstÍcons¡dcrirndo cl aponcdcl rcfüer¿ovclic¿l' dcbido
:rl c,rric,sobretodoerrc¡lilicios:rltusy csbcltoscn Ia t¡lh pucdcscr
cunlcs
y
:r qüc cstccs lDí¡rimo F,rquc csl¡ vcrilicaciltn masque u¡¡ c!"¡lllac-ióncom- 'os
dcbidra k tlexióo-
plctn dc .csistcnciac|) flcxeonlprcsión' lo que prctcndees €slim¿r Ia carga
concl lln de
nplic dí cn rclucú a losprohlcm dc csbellcz. Ill uv¡ dc mur(Adc cortrülcsclrrceintpcralivoen cdificiosallos
rud(r rlnnr liú lis ,t(lh \ir'rr(\ ,h (rrlr(n¡o n'Úvr(nJir'f\'r l:N Iut¡/:N
lin liN cstruclurxsrciis\ cstr)smurosv)n ¡ l¡ vezmurosdc cortantey [x)f l:rnlo (\lrucrul ú i'l''lrrLLr(rr tIi' J( 5isrtros
n','r'".iu'"u¡,, s(rurrLl¡J
i,,r.',,1"..
(qücPucde
sr¡d¡scñoconrplcto scdcbcit¡ccrtcnicndocn c(xlleni'
cucnlal¿sdisFtsiciol¡cs ."t".n" y pt,u"..¡,ttt .il tt¡r¡otlc clc rc¡tos ¡o csl^rctrrralcs
d¡s cn '¡rürui dc corl¡trlc, sirvicr ¡) csl¡ fóm¡rk 'cnrpíric'¡ c'{tnln)lr "ttr¡,
0ara scrtrruycostr)stcn cilsodc sisnrtNm(xlcr¡d()s'
l,- problcnurs dchidosu c.úSavcrtictJc rclacitua la csbcltczdcl muro'
J' hArrruir\ih ú'r'rrrl(crr (t'rrljrai:iJL¿
l)tl(hIr !nu¡rrr¡li r L,lrrrtt '(l'rr'irr
rslt'.{h1r¡1¡tr\ih\thco !t trrJcs f"rliurlcs qu' :r 'u
l,,r,r¡l¡t l:rr.r,lur¡'n:r',
gt",¿* *,nllclllr)s'concenffndosc los ayorcs valorcs en kts
"",, fr.¡*""

son€¡idosa llcxocoln-
Si krs¡¡luross{n altos'seconlfx)rhnco'rr)clcnrenlos
conlas
scrtlisca:¡dos
prcsnirry crxrurrlc'putlicnLto bisictlsdc floxiÓn
hipótcsis
tr.ú¡uexocomprcsi('rr)
indicrttl¡s
iquc sonlirsnrisnr:rs

sontmjos.cl conrp()rhnrictr kr enflcxocornprcsirh y¡ ro lucdescr


Si lt)s
'nuros tlc flexiún,si'r) quc iü pi¡rcterscúr¿sa lits
ar.Ji,,¡doconlils hif¡itcsisusualcs
y
dcNminadrsVigasI'nred.y¡ no sccurnplel:rdi\lrihució de dcfbñ¡l¡cruncs
¿" N,,ii"" y ¡cben haceranlisis :tplicandola Tcoría dc El¡sú-
".ru"¡.¿o. "" quclenganeo cuenhesülsituaciÓn; c¡)
cidid o detcmliniüL\si¡npliñcncirxres
p0cs sicrnpre
esteca.o dc nturuslaj,,s' Ia talla f'or flexión es ca\i i¡ fDsiblc
scráqítico el colanlc.
qu€io-
scrál¡l conrbinaci(h
Ilneldiscñodc muÍa txcondiciúrcríticxsio¡np¡o
y gr¿ndes
monrelrbs
cluyesisttto,pucséstchxccqucselcngagrilllcorL:rlltc
281 Attuni¿ lllut.l' Ith6to
EsrFucfuA^ooat y oLsErioDEÉorFlcacoNEsoÉ co cBEfo oo 2t5
^AM

5rr c¡rl)irlo ct discñidor dcb! rrntltrzr ¡odo c1 nrlrc c(nno unx u i{jrd y di,
Al exiitircn losliso\ b¡i's, ürn cntosy cortntesmuyinpoún¡es,seprc-
rci¡r](] b.r¡) Lr hipótcsis l.25 (('-N,f+ (lV i CS) ó 0 9(ltr4t l.25CS. fiero ¡¡li
senlffán csluczos de courprcsifuy racción Umbiénnruy imFrrun|es en
cxDnLrrenlcdchc vcrilicrr el elcc¡) l)cill ¡te cir.-qll\c(ncc ltudirsltctux¡tcs0n
l¡Lsz¡)o¡rsc'cn:rftrsr l)s extreüuso bordesdel muro, pudicodoocurir una
derrrrn¡r¡dns7,nr¡\ dc los nnrrr¡s.dondr s{rrF)v n h\ !i!rr\ de t¡ es(nrclunr.y
falla ¡or inestábilidid dcl boÍle. ¡eoierdolre\cnrequeel anchog€0eral-
dcbc lcrillfrlr rl rli'cto (1rr¡\ld,)enb direcciitr rnrrs\'rrstltr nruroF'r ¡os mo
nrcrrlcno €s inlfx)rünltc. l)che ci)nsidcrarsequc los tcchosáFrlin un¡
nrrnk)s y:r\iirle\ de \i\rn1) (rdicir)¡)iricstl il|\ ü¡rg¡s de lrrlcú¡d) nror.lu.iú)s
p( r c l r u rl l i !i ss ís ri c o c ¡ h rd i re c c n frp cncndi cutl rrt ¡l l un)
rcslriccióuú lvers¡l y F'r t¡]lto interes¡rál¡ iü{uri{de entrepisos pü¡
rstu¡jiarcI probl€o¡dc ln csbcltez de¡osk)rdesenla di(ncirinrÍnsvc¡sd
rl murú.PJf:¡ Jr.rnIru¡rc\rÍ rt¡cru\onrnuyc,nv(nic¡c\las$lienL(si'1,,.
lh l()slru¡os us l('\ rn lls eJitlcxci(nes,lcocr¡rh cnrr t(is r\tircro\ tlc ttr¡r-
prcsrl) s{Ir h tos d¡do ¡ll lfirn slr{(i(jo de ós¡,\. Io curü contte\'lrI quc cn el
c¿dásen llN exúcmosdcI nruroa nr cr¡rdc colu|rnr¡ls o c{)nt¿Lfu€rtcs.
dir : r r rn l rd ri rl c n rc c i ó ¡rs o u b i q u rc l p unto¡l uci ndi cl rl n¡r(l ¡u.l \' ft¡)l | (rutüue,
I-¿!.¡n conccotrxci(tr dc r¡r'rrcorosijllg)rtiur|tscn lír h¿sedel ¡uurohace
¡ ) r dc b rj o d c l n u n t(rq u c (l c n fl l l ¡ ti th hi t¡ur!:ü¡da (tl u < t,h).ttsl .l\i rLü¡cnnl
dcbc scrtiJllud en cuefil.lf)llft lx verific¡ción dolcr)ai c rcsislidorur et ct
ncoc\arioconsidc.r¡r k li)nn i(fr dr unarótulapllsric¡teDl¡ bilseik knr-
crc(o lVc) reniculo cn cucottl:ldrlnÁ l¡ irllucncir del s¡nrt) vcniüt, o h in
'n, S¡tu¡ld€ Lrrótulapucdc exccdcrh l(rrriu¡l delnluroy cncstl zr)naseI)fo-
llueocir del sisnD h)rizooli¡1, hJs curdfs prxlücirin fuczr¡s dc imrci¡
dücifánfisur¡s de nernSr)(túccntotx)r ncxión) combinárdos€ con lirs
verricirlcso crrgiLsaxi¡lcs .cspccriv¡nreote,que h¡rtn disrli'ruir ¡;r [tt,1tueÍ¿ fisrr¡s de tracci¡fr dirgon¡I, quc reqürrirln d¿ un rcfueno ho.izdrüil por
(ornpfcsnir)nctu;ln{ce incluso convc.rirh en fuefzrrsdc trircirin. cor¡nLcmuy únf¡úl¡tlj.

ljs usurl c(nsidcr rcn cl(liscil{'. uo Jccro princiFJ co¡rcfntf.¡doen1(,srxtrc Estcrcfuerlolorizo¡lt1lscriiprfcric¡!¡c tc c¡ únicoquepuedeilsesur¡rel
¡ros y un rcc¡' dc r¡cni ¡¡ lttr re!¡rt ido ü lo h.-ro dcldor¡ Dirdo kr\ esfu.úos conrolde esr¡sfisurxs,¡ I¡ vczqucscrvi¡lcofimcr)¡lfil|$nic lo y i¡rios¡re
cl.lidl,s (lur se obtic e rn los r\¡rcnrrs y con rl liD dc tr)lcrr du(rilnt¡d c'r de l¡( biff de rccrohrgilodi a¡cst c{iür: iL\o co¡Dprinid¿iscsúocl
l(¡s núclcos c'!¡trúlid{,s k) tñceirnldot de k)s exrrcfi¡)J. sc c¡nsidcr¡ cl
ins|¡nler¡qucscco¡sidcflj.Aünlresco¡ro P¡rk - Ilt|ul y y rccomie¡r-
'Jtr{6
c(n¡,ill¡micnrr'd¡icstoi núclcir co rel u.rzo rr.l¡svcn!¡l ¡ nu cfu¡lcc(tu¡rntls.
únr ¡lisc¡itúcrnrcl corturleur¡xi¡t$dc l¡ brsc,uoaiLltur¡dij ft)r kr n|€tro!
| 5 vccesla lu¡3huddcl ¡¡'üro,mcdidrdesdeI.rb¿secDoe¡fio d¿provee¡
má\resirerrcia porcoruurlc enlodrh lo'rgirudF)siblcdc Lríjtulalllsrictl.
COM PORT'AMIENTO DE MUROS Ii¡d¿f)endientüllcntcdc ln f¡rll¿tr¡. nexión¿n@rionrrcntedescrirx(rínüln
DE,COITT'ANTE tlf\úc¡ etrb b¡sc) y dr IÍ comb¡rlción dc éslnconlos €sfuerzos
d0 tr¡c-
cntr dirloord produci¡j,rf'{)rel coruúrtc,Fucdeocunir er¡cslc tifx) dc
¡ruft)sl¡ detu,ÍriDadafrllá pordedizdnierto.Ilstapuedcp.escrtrvsc ell l¡
TIPOSDE FALLA (vcr figura Xl - l) zln|adciunt¿sde vxcidoeoro pisoy pisoo e trela 2¡p.|tay el prinlcrpiso
y depcn¡lcúde h cxlid.ülde lir sut¡c.ficicde conlácto.

qu€el co$crclodrl murosc


Prfl cónrolír csürf('sibleIi¡ll¡ interesaró
1) MUROSESBELTOS:
coloquesobreunasulerficielim0ir de rcsiduospropiosdc l¡ mezcliro
exúaños,y queseconsidcre co el distñounacfltid¡d de banasvcniciües
Ili co¡nportrr¡licntL'
de un firuroal¡o dc scccióntrrimsversat
rccku)gu|i|f suficie¡tcs pa¡¿F)iler tomú el cD.tantern€dianteel dcmnrinadocorlnnle
pucdcasimilúse;rlde un¡vigien vol¿dizo, tcniendoprcsctcsinembargo por fricción. El objetivo eo esE caso scrá diseñardc ¡nodo {¿¡lqúe l¿
que cn cstec¡so s¡enpresc tieneu a cargt ird actuatc, i¡úncuando
resistenciil
de l¡ju¡lude consl¡ucción seám¡yora l¡resist€ncia
a con¡nte
gener¡lrncnteespequeñr.
rcquend:¡ enese ivel.
EstFucruBÁctoNY otsElio D€Eo|flcrcloNÉs oE coNcREfo aFMAm 2E7
A onio ltlafto nlasco
2t6
2) MUROS BAJOS:

. En edilic¿cio¡lcstk flrc(x pisoscs comúnencontrarmürosdonde1¡ altura


es nrcnor¡l la lonsiludit:n cstff c¿sos$ recdrccequeno sc cunlplerllis
hipórcsisde fle¡ifu y quc cl compofl.1nrieÍloes parccidoa lo qÜeocÜrrc
con las vi-qasde gr¿nPcñrll€.

D¡doquc losmurossonde fxxr¡sPisrs.l scars¿saxi¡lcsdegrivcd¡tl son


y d¡do el gÍu hñtzo dc fülanc¿cxisle le los ¡equerinricnlosde
frqü:ñts
(ol
accro de trncciónpor lle¡iúl no soo ¡nPori:útes.EstÍs dos caracterísucas
fEnn¡cn i¡dicar qúc el €fectodcl apoflede rcsistcnciaal cole de la c¡¡rga
ru i¡l csdssprcci¡bley quc no tic|tcnrüchainpolnflcia cl disponerdc ¡ccro
lisQul,lN^ Dlt c^t((;As ¡i(¡llRE ¡\ ¡R()SDIi C()IlTANl-l;
^C'IUAN|.LS corccnlradocri ¡osextrerios o bordcsdcl elenrcnto

En un muro bajo pucde prcsttltañe l¿ falla Por desliza¡nicnlo,dada l¡


míni¡nac¿rgaáxiil cxislcntc,y ta fall¡ por corÚntco ttaccióndingon¡l; I¡
tt la lxx flexií cs muy ñtr¡l quc PUcd¡PrcsÉol¡rs€PUescs difícil quc el
muro pucdabmar nrüncntos muy ¡mport¡Dles,dado que antcs que csto
que
Frcda ocurfir, la cimentnciln l brá gir¿rdoconrollndo el nrorrrcnto
rc¡lnrcftlc Frcdc lleli t al nluro.

REQUDRIMIENTOSDE DISEÑOSEGUN
tal-t,a toR lra^ccloN Dl^(;oN^L
IA, NORMA PERAANA
t'ALl^ l'()R l'LltxloN
-iro" Los m¡rrosdc coflmtc debenscrdiseñadosp¡ra la accióncombinadadc
cafgaaial, momcntosy conc tc¡riendoen cuentalas siguientesconsl-
der¡cionesgenemles:

a) En el dimcnsionamicntose le drá esftecialcuidadoen los esfue'¿os


de comprcsiónde los extremosy en su rcsistenciaal pancleo'

b) El espqsormínimo pam los mürosseráde l0 cms.;en casoque el


muro sea coirrcidentecon murosdc sótanoel esp€soldeberáse¡
¡ l tt mayorde 20 cris.
'It
T.ALLAS POR DESLTZAMTENTO
Tipos dc falla en murosdc oor(¡nte.
figura xl-l
)

Anttn' io l anco It lotco 2Et)


€srilucruR^cto¡¡ Y DlsElio o€ EDlFlcacloNEsoE co¡¡cFEToaFMADo

OSDI;1.DISI'ÑOP0R FI.I'XION:
NI:.QU]']IhIII.:N'I

f-os ¡r¡uro\con eslucrzosde llcxiór dehido¡ t¡ acciónde lucr¿üs


coplu¡¡arcs(lchcrl discñ¡ncdc &u¿rdoa kt sisuic lc: I

PAlU ltIUIt()SLSRDLI0)-(H/|, > l):

Serln uplicxhles genet-rles


cn cl disciiobs lincuoricnlos eslat)le-
cidoss¡l0l capílub IX par¡ flcxocompresién.

El rctucrrovcrlicd scdirtribu¡rla h) Iaeo dcl tDuro,dehióftlosc


con(ljnlf:]f0rayoffcfucfzocn loscxlrcmos.

Unavezcscogidoel felierzox coloc¡f,seconslnrirá cl diagÍrma


dc interlcciónparaesaseccióny sc vcrilic:¡rlqueel punloquc
reprcscnle seultiquedcntrodc la c.t|rv¡que
al l)u y Mu actuanlcs
relrcsc tx kJsv¡loacsresislcn(cs(v|jr fiSur¡XI-2).

l)ehclenerscc.r¡rrcfllu(lu(tcuir do l¡ secciónnocssifilélricarcs-
pccl()a un cie t!-.pcndicular:l la dirLcc¡(ilsn h quc sc cstá paradiseñodc placaenejc X'
Diagú l:Isde inleraoción
hacicnú' cl unílisis,dchcri haccrscdos di grxn¡s de inle- F¡gur¡ XI-2
r¡rcción,unoencadosenlidodcl m(nrlúnlo.

PARAiIUROSPOCOESBELTOS(lW < l)l


I Usud¡renteeslosmurost¡cncncargaaxialno significativ¡'y la
ilistribuciór dc esfi¡erzosno cumple co¡l los lineamientos
Jt=r:.* establecidosfffa fle¡ión y/o flexocompresiónpor lo que par¡ la
deler inaciór del área de refuer¿o delierá emplea¡sealgún
mélodoracioral de cálculo.
".j\
.t\" El diseñode e$os muroses semejanteal diseñode vig¡s pared'
El área del refuer¿odel extremo en tmcción para secciones
rect¡rgularespodrácalcularsecon la siguienteexpresión:

.--1 Mu=0Asfyz
Anaonio Blltac¿ RhLrco fsTBUCruÁACON Y DISINO Ol I Or|c^ClONrS D€ CONCFCIOAFMAOO 291
290

donde: z=oÁL(l + IUL\ Si0.5 < H/L< I la fúcrzacorti¡ntcoblcnidadcl a¡llisis cstructurxl


Adici(nlirlmentc
ton la |inal¡daddc cvil:rr quc la f¡lla 0)r corlc sc
dcbcrl coúcgirsrc
z= l .2 H si ttl < 0.5 prüruzcaaflcs qucla lallapor flexióno flcxocomprcsiÓ¡.

La Normri dicaquce¡ltodoslos murosel refucr¿oconccntmdo en dr drscño


drjlmturntc
LácJ(nrcsión :
vu sctáh 5tsuic¡rlc
los exlrcrüosde los mufoslcndráqueconfinarsccomoen cl c¡so de
column¿sy suscfipalmcssediscñarán a lraocién. Mnr
Vu > Vua

E¡ relación: csfuerzodc l¡ fibrc cxtremacn tracciónsces?ecifica -u/l


que s¡ éslc,calculadosufDniendo compolamicnÜo l¡oealclás(ico' En cstaexprcsión:
excede de 2 {Tt debcrá verificrrse que cl refuerzocr tmcciónde
por lo menos iguala I.5 Vu¡ = G)ínnrc úlli o pffvenicnlcdcl arrfilisis
los exrcnrosprovcaun momentoresisteÍte
vcccse¡ momcntode agrietamie¡¡to(Mcr) de la sección'siendo: Mua = Mon¡entoúltimoprovenienlc
delanálisis

Mcr = Ig (2 {fc + h¡/Ag)/ Y(


Mur=Mdncnlo Ñn itl¡l dc lasccción,¡sq:iitdá¡Pu. oblclidocon
cl refucr¿orcalmcnlecol0cado
Yr = Distanciadel ejc centroidalde l¡ scccióntotal a la nbra
cxtrem¿cn tracción(sin considerarel refue¡¿o). wr = Factü dc Anfrlificación Dinlünica

Para el refuea¿orcp¿rtidouniformementea lo lalgo de la sccciÓn conunr de las!isu|enlcsexFcsiolÉs:


w! !4 c¡rüculr_i
dcl muro indic¡ que secumPlirácon el ¡cero míriirio reqrcrido por
cofanle. wt =0.9+ n/10 Sin<6

wt = 1.3+ n/10 Si15>n>6


REQUI'RIMI ENTOSDDLDISEÑOPORFUERZACORTANTE:
l¡¡¡ = 1.8 Sin> 15
L(x muros con esfuer¿osde cone debdos a la acción de fuer¿as
complardes se diseñarárconsiderando: 'dondc n es c¡ rúmero dc Pisrx

V u <ó vn lh cl drscñq la dishncia't dc la ñbñ cxtleíra c¡rconprcsión al cc Úoide


.de lá$fuerzls e¡ traccióndcl refüúr¿osecalcl¡|trá con un análisisbasádocn la
Vn= Vc + vs compatibitkl¡d de dctormncioneslla Norma Pcruanapcrmite usat un v¡lor
aproiinado dc 'd" a 0.8 L
'gual
DordcVn nodeberáexc.slere 2.64 f f d
"
RESISTENCIAAL CORTEDEL CONCRETO:
La seccióncríticadediseñoseencuentra ubicadailjz o gn deb
base(la menor),y lassecciones entrelabascy la secciór
localizadas rcsisrcncra al cono del concreto vc poaLá
ü
crfticasepodrá¡r.riseñaf
conel mismo valor-
Antonio lthfto ltlasco D€ COI{CRETOAFMADO
ESfRUSÍUTüCn.| Y DEEÑOD€ ÉDIFCACIONES 293

siguientecxprcsión:
El rcfue.zohori?,otrtddeberáa¡clarseen los exlremosconfioadosdel murode
qüc pu€d¿deslffollcr su esfuer¿ode nrlcncir.
vc=0 .5 l i q rd 'naner¡

)
Si sc hicierdn cllculos ll].ls detal¡¡dos se pod.áconsiderff el me¿orv¡lor de REFUERZO VERTICAL POR CORTE :
lass¡guienlesexpresiones :
l-¡c.rra ía pv del refuerzoverüc.llpor corte{refcridr a l¡ s€ccióntolil horizon-
trl del coflcrelo),serám¡yor o igü¡l ¡ :
vc = o.asu[ r o+I! 9
pv = [ 0.0m5 + 0.5 (2.5 - tl/-) (ph - 0.m25) J

u"=f'rrg.,.1
0.1!4 +O.2Nu/
Mx/V u - L/2
(L r)
],
perono nec€si¡¡ráscr mayú quecl refüer¿ohorizootalrequerido.

El espoclamieolodel refuer¿overticnl no deberástr nti¡yor que los siguienles


Si (M¡/Vü - U2) esnegarivono deb€ráu$rsc esraútrin¡ ecüaciór.
- Lt3
Pírra]os cásoseo los cuaicscl muro esté sujeto¿ €sfue¡zosde tracción¿xial
-3t
significativa o cu¡ndo t{):i esfucrzl)s dc c{)nlf'rcsióo sean pcqu€ños
(Nu/Ag < 0.1 t) debcráconsid€rarseVc = 0. - 45 cm.

I]:ocasoque Vu seírmcnor que0.5 I Vc lcs cu:mtíasde refuer¿ohorizont¡l y


REFVN,RZOHORIMNTAL N)R CORTE : verircalpuedcnreducirsca los siguienrcsmlores:

CuandoVu exceü a OVc,deberácotff¡rse refuer¿ohorizoor¿tpor corte. Ph> 0.0020


El áreade estercfuer¿osec¡lculárá utiliando l¿ siguie¡ltefórnul¿ : pv > 0.0015

Cuaodosc lengxn muroscooespesores rqiyorcs¿ 25 cm el refuerzo por corte


Vs=AvfYd hqimntat y verical lendrá ql¡e distribuirse en dos c¡|¡ns-(Ver resumen
del disefo de mürosde cfft¡nte en ligüra XI _3).
La cua¡tlá pfi del refüerzohorizon(al por corte(rcferita a la secciónlotal
ver[!?l de concrerode la seccióoeo esru(tio),sérámayoro igüal a 0.0025.

El espaciamienlodel refue|.¿ohorizm(al no excedc¡áde los siguicnrcsvalqes :

-u5
-3r
- 45c¡n. Fisüra XI - 3
ii,.i:
294 A onio Blarco llasco i EsrF(ETUn¡crq{ Y DIsENooEEDFcacloNEsD€cctlcgETo aRMADo

Resomende disrñode mu1(6 dc corutnfe: Care¡(Pu) Mcmento(Mu)


Piso Cort¡nte
0) 8, o) Q'
a) Discñof¡)r tlcxrxorprcsifu cn la dircccióndcl müroe{)
Diagrur ds htcraccióno estudiosinilar a viga parcd 6 162 2SZ 1443 1443 205
5 2N) 319 2199 2199 252
h) Diseñopor corlántce¡ la direccióndcl muro{-{) 4 255 381 3012 3072 291
dc rcfucr,/ohori7orl¡ly vcr¡cal
Oblc¡rción 3 295 455 4031 ,$31 320
2 145 523 5075 5075 348
c) Discño por cargnAriíl (cfccb local) co zonas donde hay I 390 d)2 6318 6318 316

(l) Combinación 0.9 M - 1.25S


d) Diseñode los núclecrsü finados c()rno colunroas soorcti¿:rsa flexo- (2) Combinacióo1.25(M + V + S)
conprc.sión. dchido ¡r rnornertos dc carg¡ de gravcd¡d y de si$no Clrgas Y cof|antcsen ton.
n€rD€ndlcul¡rcsal muro ( \ ) Moncnlos en lon x mt.

DrsEño EN FLEXo(nMPRESIoN ,
EJEMPLO DE DISENO DE MURO DE CORTANT:E Coo un¡ altura toúl de 2ó mls. (9 pisos)y un largo de ll2 nrts se
q)osidcmf¿¿ cstemuro dcnro dcl casodc mürosesbelüos(h / I > l)-
Diseñar la placa dc concrcto ¡nnÍdo dc un cdificio de 9 pisos qüe tienclas
siguicntesca¡adcrístic¡s: Por t¡nto, setcndráqucobteoerü¡ diagramirde iotcr¡cción p¡ra sucstudtopor
flexocGrpresión.

Ptr¡ lf|tear ünaáreade accropreliminarpodemosestinrú :

Mu = gAsFy (0.91)
63 l80m = 0.9 As (4200)(0.9 x I I .2)
As= l50cm2

Có¡no eo r€alid¡d no sólose va a colxa¡ ac€rocn los extrcmo6,sino tambico


rqErllo a do to Ltgo podrsnos i¡tcllt¡r un príncr dii¡grafiracoJl-un As
concretodcf! iguala2t0 kg/cm2y acerode fy iguala 4200kg/crn2
Dmpte¿r mnor- fr¿uajatemosconzool'€¡ b6 extremosy dosfieros de l¿" cad¡25 cr¡rs

Es importanlcresxllar $e la a¡Inadüft de tos oúcleos no sólo depcndcdcl


DATOS: málisis eo estadne.ciórl sinodcladirccción perpcodicul¿¡,ü)¡¡de el núcleo
rcprescntauoacolünoa (enestecasode 70 x 30 cñs) del fúrtico tr¡nsvcrs¡l
Dc ¡os anáisis de gr¿vedady sismo sc ban oblcoido l¿s ctrgas Sin embargopara cl ejomplocctud un áreadc 100clnsz es muy suPerior¡l
momentosütimos actrümtfsen los 6 primerDspisos. rcqüerinric to tlafivcrs¿]. Para los siguicnt€spisos se irá disftinuyendoI¡
amudur¡ principal c i¡cluso Ia amadur¡ r€P¡írda.
296 Anto tt¡o ltLtnc o ltlasc o EsfBtlcn-n^cn¡ y o|sEnioDEEDfE cK)NEso€co caEToaRMADo

lln la iiSUft XI - .1sc nucstra l¡s distflbücidrcs dc a(!ft) crrrsidcr:l(|.Ls: P 'd lucer cl di.rgrrná de i cn¡,cci(h se dcbed considcnú doble ¡D1üisis,
ur¡o ño el ¡norirco¡oqüc frroduzc¿ü:rccionesen el l¡do izquierdoy ot-roque
prcduzca tr¿ctiorlesen el tndodcÍxho, leniendoan cuentaqüc la seqJ'ittnde
la Fl¡ca no essimétJica.

llo hrfilur¿ XI - 5 s¿nluestrln losdirsr¿urusde interacciónde disjix) p¡r¡ l¡)s


3 castÉdc almülur¿ ton susrcsncdivasv¡rianlesen el s€ntidodel nlomoolo
(toürl 6 ca-\os).

-l"f
cAso I caso 2 cAso 3 Diagamas de Inler¡cción p6r'¿diseflode placadel ejemplo
Fisur¡ X¡-5
Distribucióndel rcfuerzopamphca dcl ejemplo.
. Figur¡ XI - 4
8t Antonio Blaaco úb-rco D€ co¡¡cnEfo anMADO Dtt
ES'RJCTÜA^CIO,¡Y OIS€liO 0e EDfÉ¡GlotlEs

De k)sdi¿graotasseaFccia que:
DISEÑO N)R CORTANTE:
l) El fx¡r crlico cs: e6 Proporc¡onar Úá5
P¡r¡ dbcñ¡r po¡ cort¡¡¡ ¡¡ 'rigcrri¿ crítk!
Ésifdri¡ porcort ntc qr lor lLxión'
Pu= 390tor.
Mu = ó318ton x m{.
En l¿ Noím seiodca :
tririrrirdosc
t\ün csr¡1cor|droónclll|¡ omuy cc;urca ta curvr dctdia-
v =v ua;ñot
-lrarlrt,
Pu
P¡r tafllo cslaes la am|aduran€cc.sÍü eo el ler. pis¡). Donde Mur cs el Mal¡¡enioNomiml qüeresistcla secciónssociadoal
quedé coúlo rcsuliadoel mi¡liúo momeoto'
2) En el s€gündoniso el pa¡ crírico cs :
nominalesI no
Dc 106di¡sra¡¡usdc intsr¿ccto¡ Parac¡rgrs y momenlos
Po= 345ron. & diseño)se ban obtcntdo los moÍrenlosnominalcs Mur asociadosa ¡¡
Mu = 5075ronx mL c¡rg¡ Pu acloanl€.
momenlos
y sc obs€rv¡ que Ia curva dcl diagmmaes muy ftú¡ima
fxr ¡o cl¡.dcstc A c!Ítinuación s€ m[estra um labla con los valores de los
rcfucrz|)dcl c¡so 2 escl {decu¡do paft el2. piso. y cort¡Dtcsib tlisenopafalos 5 prifieros plsosde la pl¡rcaen es-
rEsisten@s
ü¡tli{t.
3) EÍ el tcrcierpiso cl paf crÍtico cs :

Pu=275to.
Mu = 4031ton x mL

Quesc saledcl di¿gra¡riapala el ceso3 y sc sobrapar¿el c{so 2_ 4ll4 3.42


5070 2.61
¡-sto sisnrfic¡ qu( cn €l tcr(-tr fiso sc dcboá disponerdc ur|' amudura
rayorque la considerada en el c¡no 3.
nrc 3.03
80E5 2.51
Sed€cidenú rcrcr cl 2" y et 3" piso crrnta mismaamadür¡ (caso2). r0f¡0r 2.54

4) Dn el ctano y quioto piso ta situeid[ €¡ siriilar goücmaülo h


combinacióo0.9 CM - 1.25CS y cn alsunosc¡lsossupenores
, l¡6 fútües (MorMua)ttt sooimlorltltes
al fetor Itd coilsid€r¿doen cl análisis(Rd = 3); rcncrun factor mayor a
Sedecidernanteneren el 4' , 5' y 6" piso6la a¡maúrr¡ del casol. Rd no ten&fa aparE¡|trncnto mucbo sentido pues no ex¡sle' pafa Úo
*¡C¡ á**¡"¡ clásrico' u¡a fu€rza mayor a la obr€nida sin
considcff r€ducclh Porúrc¡ilidád
3lxr An.rn ío It Lt'tco l asc o lsl Ft c I uaacgt YorsLN<)D€fotFtc,lcroN(s Df coNcFt I o -r01
^FMADo

['ir.n csl(rs qrsos cl conicnl¿rio dc h Non¡n indica quc se puedcdis€ñar Al mmc¡cra eslasvig¿sa giroc ofl susextrenros,prodocto d€ la defomr:rciót
crn¡sidcmflloRd \ccescl ctrl¡nle aclu¿nle y uo factorde resisteoci¿¡ dc 106muro\ sr produceun ¡rgncunniento dixgnnaly unr redislribución
I igü¿l
(cn quc gcneral de los eduerzosdc lr'icció{¡o compresiónde los rcfuerros longitudi-
¡ I lugir de 0,85), dcbidoa esl:rsitu:rciúrrepresenr¡un casoextremo
(lÍ ilc superior). ¡L1lcs,irv:¡lid¡údo 106cooceptosde diseñodc urn viga doble enrcrelbrrdn.

I)iscñrdo-porcori¡¡nt€se ()blicflcqued€sdcel primerpisoInsf¡elqüiotosc P¡ra eslc tipo dc vilps exislenl€senre mürcs lá Nrmn¡ }¡ seguido lÍs
rcquiercdc u0 rcl¡c¡./¡)h{tria)rxr dc 2rrll2" sepalrid¡xloctrrs,(rpmximll- n:comcod.rcior€s de l}ú y Pfül¡y denEode l:rscultlcsse illlicx:

l) Qucl:l fucr?¡coflanteoclu te Vu debclinrilúse¡;


Es il|rtx)rt fe restdlar quc en cl !'álculo del Vc (¿gñe del concreto)
dcbe ¡encrseen cüerl| qüe l¡ c¡rg¿ :rxial ¡plicad¡ es meoorque(0. I f: Ag) v u=l .60,,qbw h
yquesegún la NonnÍ, p¡ia cstos cirsosdcbc desprcciúsc la contribución
dcbióndosedcspreci¡rtotalnrentela rcsisteociadel concreto(Vc = 0)
del concreto(Vc = 0)
2) Qrú la füera cotune Vu de diseñodebohN¡rs€ en la ctQrtcidt¡drtláxirrt¡
dc 0ciión dclaviga, consid€mftlo los rcfucr¿orlr)ogitudhrlcsr llcxióo
COMENTARIOS :
coÍ uo¡ sobrcresislencixdc 25% : cstocs dcbidor quc, si biencscierlo qüe
el acs(} ¡iene colno límile fy = 4200 kg/cm? €n h fualid.d se obticoen
La disposición dc l¡ Nomu dc profDrciooarmás resiskociapor cort¡nte
sobreresislercirsde un orlen dcl25%-
siempre resulla crítiqden el diseñoy cl fack)r ot increm€nlaaún mfs el
corltnfe dc discf,o, siendocun¡ún ll€Saren editicios :¡llor á v¡loñ:s quese
3) Cuarxlol¡ rehción l/h < 2 el rcfuctzo por ftrer¿acortanledcbcserrhsorbi
lc€rc¡n o sobrcn¡!1 cl factor de rcduccióoporductilid¡r.
do flof búrr.rsdiagonxles,tal como se iodicx c lá ñgunl XI _ó, los cudes
deben¡nclirse debidl$enle a tlacción cDlos ñuros,
Párecier:r que esks cxigencins so|l muy conscñadoñrsy que bdst¡r-ri
proF)rcioür nnyor resiste ci¡ f|)r corlanleen relacióo a la resisteocia
Sc pucdeb.:¡stfestetipo dediseñoen h promis:!de quel¡rfucrzil de corlilnle sc
por flexiór¡, sin necesidáddc i¡cluir el faclor (l)r.
dcscoDfrdle ¡ sí mismi¡ en fucr,¡rs di¡gontllesde co¡rpresitln y l]ilcción
irtcrccprándosca l¡ nliüÍl d€ l¡ luz.

VIGAS ENTRE MUROS DE CORTANTE l}úk y P.ulayindiü¡¡r:

Es (\rnúo encontri]r en las cdific¡ciones el casode dc mü¡x de coíante , vu


'_-
unidG por vi-qas dc longiú¡d peqüei¡a,ffrü¿ndo ge¡rera¡Iuer{evedaoas o ^(= 2 [y si:nc
ductosde ventil¡ción. A estetifx) de murosseledeno¡nin¡mumsacoplados,
y sobreellos s¿ l|.rn rcalizado diversasiovestigacionestratandode cstudiar ¿lrndea = scrf cl ángülo crn respecloa h horizont¡l dcbs rcluc|.ros dirgo-
sü coorport¡nrieoto,asícomo cl de lás vigasde c-r)nexió$. |Ld€s-El oúmentoresisteoto de los¡fx)yosde l¡vig¡ sc pucdecne:onln|r r
Frdr dc la fúer¿¡corl,¡ntcconsideñ¡[do:
Si las vigasquc ur¡enestosmurostieoenuo¡ rel¡cióo luz a peralictrreoor que
dos (l/d<2), se ha comprob:rtoquedenenün compoúamieotomuy difercn@ Mu=
a ks vigas nonü¡lcs, oo siendoválido los reqüerimientos(kl diseñode vigas
efudia(hs en el c¿Dí!¡lode flexiórl
)
l
A.tor¡. BL'F. Dbce

)
) Dado quecsrerefu€r¿()lr¡h¡j¡ un ¡oslarieen E¿aiú y orm es coopr€sih'-y
dadoqü el cocreo tienrle a tnNr¿rsescrtcoüienda esÚib6 erue bodasl&
)
t¡¡l ma¡rcn de tcncr puotalcso cdlum¡us d¡egon¿lesctuzadci dcbi¡|¡l¡lctrc
erriryi talcornoscindka€úla figul'¡Xl - 6. '
)

)
)
)
É
)
)
)
)
)
tl
. .)

l
)
)
fi
)
)
Vig¡ eotrE¡nur6 de cülúte
Flgür. XI - ó
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)

)
)

)
)
)
)

IN DICE )
)

CAPITULO T FILOSOFIA DEL DISEÑO sISM¡Ct) Y CRNIRIOS


CENNRALESDE ESTRUCTINAC|oN I

I
F¡llr ¡És ¡úr¡ .t¿U{b. ¡ tim 3 )
C¡iErir d. €btu¡ó! iticio 5
'
CA¡ITUTOT EITMENTOSESTRUCTUR,ALES l5

l5
16 (lmp..r¡ni.do y riPc) 15
vbü (@¡Fd.n¡ato YúFc) 25
Cotum$ (@dpoí.ni¡!o Y ¡iPG) lo

CAPITUT¡ [I PTEDIMENSIONAMIE¡{TO DE ELEMENTOS


ESTRUCTU¡ALES 35
l
35
Hiffiiodmi¡ro ¡lc lo.a 35
Pr diBñi(Úicúro .¡. ügú l9
Pr.dir6ibúi.dod.6lu¡lN
¡ll
P¡.diúciruicfod. d¡d o ¡|tru d. Mc.do 43

CAPITUIO ry EIEMILOS DE ESTRUCTUIACIONES Y


DIMENS¡ONAMIENTOs DE ED|FTCIOS
DE CINCRETO ATMADO 45

Edi6cir'Cdúddn Cúú¡l d. l. R.Ftb¡á" 6


Ediaf,io'AdE[ dd C.l¡o"
I
)

) I S((¡ir$ Nirn€u|3ñs:
Edúdo g ¡eqn.' Ecu¡cio¡lr Fm .¡ 4inño ¿r fl.¡¡in H:
) Edificio MdúLnnür l t.l
Ej.qto d¡ d'$¡¡o
Edifcio lnno6ilj{i, S¿ñd d. ld Mil¡sr6 ' @
Dd.rDi Dci,ón&l línie [¡l¡n..r,lo. tl i
64
Edilcio Td6 d€ Uñrar¡bo' Rcf*rz¡ núnnFen ketión 117
Ediii.io CoÉrci¡l l¡.frr,¡ núr¡nb cn trcd¿r y r.fu.rar nríninb w
l Edif¡.io Coftrc¡.| Y ¡t Vivi.Íl: 70
't3 t!7
_ Edilicio Mull¡fdil¡r "Chür'ti-
Tabl¡s nrn ¿is'ño .r fl.¡iiln
Edi6c¡oc. rocdsdál U¡¡e re'
79 S.d.{¡é Rcl¡ns áñ ¡l"blcmúlc Frrr¿¿¿{:
Edificio'P.b.ltón d. c¡d.r.s ' EF.lá NN,l- l5l
l a2 Cen{¡lidad.s
Edificio "HGr'ibl Múá Aunlild@ t5 3
8J Ed¡doks IsÉ el d;eño
Edificio "Bü@ ¡durrial d. Mn <g t5 l
E8 EFn¡plo d¿disió dc sir¡ dot¡€mn¡c ¡crrzida
Edif¡ció Alvezc.ldqód' L_úFn¡iri6 r¡rr¿ ¡a flu.mi. d.l r.rc ¡n e{Dr.sién 159
Edi6cio'Pú¡Ee" 9l
94 V..ifioci6o d. unaNió¡ ¡külenEi!! r.f@2da
Edificio de Vivnnd¡ .¡ V.lle HdlNo
t6 5
CAPITUTOV DETALLESDELREFUETZO 91
t6
Ei¿mplodc disno de ü'á vie. T (Alisdtd6) 169
91
91 EFDnk' ¡Ir di$ño dc unr lisa T t1 1
Di¡md¡d ni¡utc dé¿..í.do tli*:ñ d. ügls y 1.6* cDrr|irus:
cd(ff¡ór.¡.¡ ¡cfúfu 99
R.ni<¡it¡Eitt J¿ nnD!.ros 175
R@biiñj.ntG ¡É..1Efüú I
) Cde o doühdo d¿l r¿f*rb longitud¡n'¡ er ur
R.lE¡rc pd ó¡l¡¡cc¡ór Y r.mF¡¡tun élenF¡ro s¡L1iJo ¿ fl¿nrór 111
Ddrl¡6 pet ref@ longtudin¡l d. olutr@ 10¡
to2 Rúntrrdú¡oEs frícacú pd¡ u¡ diseñoútl¿f.do
D.1.ll6 p4i ¡.fEfu t úrcrs¡ & cdunÉ v ú3- y ddoñs I rr¡
105 DisFricions adiidal.s de It Nsnm Pfl¡n¡ ¡úa
CAPITUI,OVI ANCT¡JES Y EMPALMES t8 J
¿l.n*irr6 sisnüesisr.¡ú¿s sm¿dd6 ¡ tlenón
Ej¿r'plo tL d¡sño ¡l¡ unt vi-q¿sl,mn ¡3i
t05
) l0ó C'nd¡.iffi .L kFi.¡ñ p.É .Lm6lm .r n \iiin
Afái5 d. b.rs .úr¡s.d.r soÉddú . rrdióú 190
Aúl¡¡5 d. b.ft ¡Ñg..t$ soÉüs ¡ @rlrsiór 1úl
) 190
Afthjc @ 8üdÉ 6r¡¡<k .r ha'to !09
ll0 Cildlo dc ¡Nrci¡\ 192
Emp.lds d .l Efú¡b r 9i
c-íLalo (l. l¡ d¿n¿rió¡ ¡Biantin.¡
Cikdo rte Il ¡l|n¿ió¡ difer¡da t 9ó
CAPITUT¡ VII CENERALESPARA EL ANALISIS
REQUISTTOS 191
lt7 Ei.dplo d. Cáldlo dt l. &fl.¡ión d¿ un¡ riSr
Y DISEÑO ?01
) F¡$¡¿ci tu pa n.¡iót
ll7
8 CAPITLÍI¡D( DISEÑOITR FLD(OCOM¡RES¡OI{ 2lt7
Aúlilit lr flga d. Sdtdd
A¡¡lisis de *8s dc túm t2t
13l ELnó16.n ldmpnatu:
R.quieird 8!ra¡16 & r6¡¡Lr¡ 201
lt7 Dik'D .d [d|dnpRi ón on¡6itl:
CAPTTUT,OV D¡SEÑOPORFI-EKION 208
Di¡clm ¿¿ifiñaiú¡
Líñir6 d cl diáeñm d¿ i.tdai,i¡ Fn eledú d. dieño 212
Eldóto .¡ !.n,íii 2l,r
t37 D.aún¡Dciótr d€l ftnto p¡¿ttio de h s*ciód
137 Us rt¿ítues m dia="r¡N d. ¡lhadiór ?r 5
139 Refú-o rtn¡m y nún m p€n coldrsd 2t l
Ccleo.l¡ñi.¡¡o & d@!td tomti¡b6 t Octi¡.
1)
i ),

)
,)
Dis¡ri, r¡ flcxlFonls¡ó| h¡¡x¡.¡:
ltoHeoús d¿l d¡lno d. ólunrns ó¡siddúdo fe¡¡ó¡¡ üiüi¿l 2r9
Erudio rI¿ur¡ s¿e¡ór indnta ¡ ontpt¿ritn y flen,óntiári¡l 2?u
Discñob¡axialsesú¡ l¡ Nútu P.ru¡na 2ll
Esbdt.¿ d. c.¡u¡E: )
¡¡odc|M ¡Ie6be¡@z.f olünr¡i 241
Esñh¿2 er @lums @ o s¡n des¡l¡anú¿íó ¡ar.ral 222
F¡dúd que ¡nnuy.ú ¿o l¿ Deo¡tud d. lc nwnd d. ,)
225
Enfqoe dd Fc6¡.nD d¿ eC¡ll¿z *gúr l¡ NmD p.n¡ú 226
Di*ñodecdunm:
2f4 i)
Disrxtric¡or6 esp€.i¡l* p¡r¡ .l.Gmú süt¡mi{¿ner 2]5 1)
R.@Rnd¡doÉ pe el di5.ño d. coluM .. edifñcpH 238
Ej€np¡6 ¡lc di$ño d. ur¡ slúÉ 241 )
CA¡ITUI¡ X DISEÑO PORCORTANTE Y TORS¡ON r)
M¡tD¡M em.li¡lú r 6rrr.: )
t¡9
CmFrbni¿nro d. vigs snd¡dd a deÉ )
Di*ñ. ptr .odút.:
25r
rl
Cotrihrción ¡Ll Md.ro.n l¡ ¡dsbc¡cn d (¡*
')
251
Cqtibüdóú .t l rer!€% .! l¿ Bi3roct¡ ¡l ¡¡e ?JI
Requ¡nd e.¡eciald F¡¿ .leN¡r6 stsfmisúB 256 :)
Ejenplo d¿ ¿¡eño dc M vig¡ pór úi¡nc 26r
EF¡¡r'lo de d¡.ño d¿ úr olümn. po. ¡ú'f. ?69 )
r)
272.
D¡eño de deBíd mridc ¡ 1or5i¡ó¡ 275 )
C^PITU¡'XI D¡SEÑODE MUROS )
')

1
Direño de trc d¿w8¡ 281 )
MlM d. ñrr¡¡¡.:
ztt - D."!@.,8 )
cq¡rpoi¡mi¿dó d¿rc de dúe 2U .-
. tmPdrw
Requ.¡ini¿nrd de dieño egín l¡ Nl¡fu Pü¡. 247 )
EFmplo d. d¡¿ño .t roo de ¡:fur. ?9¡
Pn|lcfll\fss r¡¡r
trMtdtt Mt4¿nr )
vig$ .n@ mr6 dc (fur 3lD
)
)

t)