You are on page 1of 5

THEIVANAI A/P MURUGESU

D20102043692

KURSUS : SMU 3063


STATISTIK ASAS
GROUP: UPSI 02 (A131PJJ)

PENSYARAH:

Profesor Madya Dr. Zulkifley Mohamed


TAJUK TUGASAN:

Peperiksaan Pertengahan Semester

Nama & No. Matrik:

THEIVANAI A/P MURUGESU (D20102043692)

THEIVANAI A/P MURUGESU


D20102043692
UJIAN 1
SMU3063 (PJJ) SEM 2013/2014
1. Jualan harian yang dicatatkan oleh pemilik sebuah pasar mini di bandar A adalah seperti
berikut:
Jualan (RM)

Bilangan Hari

1000-<1200

13

1200-<1400

16

1400-<1600

30

1600-<1800

22

1800-<2000

14

2000-<2200

a. Kira nilai
i.

Min jualan harian.

Jualan (RM)

(Tititk
Tengah)

[5 markah]

(Frekuensi)

1000-<1200

1100

13

14300

1200-<1400

1300

16

20800

1400-<1600

1500

30

45000

1600-<1800

1700

22

37400

1800-<2000

1900

14

26600

2000-<2200

2100

16800

103

160900

JUMLAH

THEIVANAI A/P MURUGESU


D20102043692

Min

=
= 1562.14
ii.

Median jualan harian.

Had bawah

Median

[5 markah]

(Frekuensi)

1000

13

13

1200

16

29

1400

30

59

1600

22

81

1800

14

95

2000

103

= 1600 +
= 1531.81

xc

x 200

THEIVANAI A/P MURUGESU


D20102043692

ii.

Sisihan piawai jualan harian.[7 markah]

Jualan (RM)

(Tititk
Tengah)

(Frekuensi)

1000-<1200

1100

13

14300

15730000

1200-<1400

1300

16

20800

27040000

1400-<1600

1500

30

45000

67500000

1600-<1800

1700

22

37400

63580000

1800-<2000

1900

14

26600

50540000

2000-<2200

2100

16800

35280000

103

160900

259670000

JUMLAH

Sisishan Piawai

= 285.64

THEIVANAI A/P MURUGESU


D20102043692
b.

Dengan menggunakan graf yang sesuai anggarkan nilai mod jualan harian.[8 markah]
Jualan (RM)

Bilangan Hari

1000-<1200

13

1200-<1400

16

1400-<1600

30

1600-<1800

22

1800-<2000

14

2000-<2200

Histogram

Jualan Harian Pasar Mini bagi bandar A


Anggaran Nilai Mod
35
30

Bilangana Hari

30
25

22

20
16
15

14

13

10
5
0
1100

1300

1500

1700

1900

2100

Jualan Harian (RM)

Anggaran Nilai mod daripada histogram di atas ialah 1527 Ringgit.