Вы находитесь на странице: 1из 2

Quick Setup

Szybka konfiguracja
Hzl kurulum

Rychl nastaven

Microsoft Windows

1
Make sure that the Fiery Server is connected to the
copier/printer and the network. Power on the Fiery
Server.
If you need help, see Configuration and Setup, or check
with your authorized service/support center.
, Fiery /
. Fiery.


/.
Sprawd, czy serwer Fiery jest podczony do kopiarki/
drukarki oraz do sieci. Wcz serwer Fiery.
Aby uzyska pomoc, zapoznaj si z sekcj Konfiguracja
i instalacja lub skontaktuj si z autoryzowanym
centrum serwisowym/wsparcia.

Command WorkStation balatn ve Ara (Otomatik


veya IP aral ya da alt a) seeneini kullann. Yeni
Fiery Servern ad otomatik olarak SERVER-XXXXXXX
eklinde oluturulur. Fiery Server bulamazsanz
yneticinizden IP adresi isteyin. Fiery kurulum
sihirbaz (bkz. Yaplandrma ve kurulum) kullanarak
Fiery Server esini yaplandrn.
Spuste aplikaci Command WorkStation a pouijte
funkci Hledat (automaticky nebo podle rozsahu
IP adres nebo podst). Nzev novho serveru Fiery
Server bude vygenerovn automaticky,
SERVER-XXXXXXX. Pokud nemete Fiery Server najt,
podejte sprvce o IP adresu. Nakonfigurujte Fiery
Server pomoc Prvodce nastavenm produktu Fiery
(viz pruka Konfigurace a nastaven).

Install the PostScript printer driver over SMB. Ask the


administrator for the IP address/DNS name.
PostScript SMB.
IP-/DNS- .
Zainstaluj sterownik drukarki PostScript przy uyciu
usugi SMB. Uzyskaj od administratora adres IP/nazw
DNS.
SMB zerinden PostScript yazc srcsn ykleyin.
Yneticiden IP adresini/DNS adn isteyin.

\\ + Fiery Server IP address


\\ + IP- Fiery
\\ + adres IP serwera Fiery

Auto-generated name of the Fiery ServerFiery
Automatycznie wygenerowana nazwa
serwera Fiery

Fiery Servern otomatik oluturulan ad


Automaticky vytvoen nzev
pro Fiery Server

print,
.

Zainstaluj oprogramowanie uytkownika Fiery na


komputerze klienckim.

Fiery.1

Fiery kullanc yazlmn istemci bilgisayara ykleyin.

Kliknij dwukrotnie ikon drukuj w celu dodania


poczenia drukowania.
Dodatkowe typy pocze mona doda pniej.

Nainstalujte uivatelsk software Fiery do klientskho


potae.
Select Administrator.
.
Wybierz pozycj Administrator.

Ynetici sein..
Vyberte monost Sprvce.

Yazdrma balants eklemek iin yazdrmay ift


tklatn.
Daha sonra ek balant tipleri ekleyebilirsiniz.

Dvojm kliknutm na poloku print pidejte pipojen


pro tisk.
Dal typy pipojen mete pidat pozdji.

Installable Options, Configuration, or Accessories


,
Opcje do zainstalowania, Konfiguracja lub Akcesoria
Kurulabilir Seenekler, Yaplandrma veya Donatlar
Instalovateln monosti, Konfigurace nebo Psluenstv

direct: Jobs are printed, but not stored.


hold: Jobs are spooled and stored for later printing.
print: Jobs are printed and stored.
direct : , .
hold:
.
print: .
bezporednio: Zadania s drukowane, ale nie s
zapisywane.
wstrzymaj: Zadania s buforowane i zapisywane w celu ich
pniejszego drukowania.
drukuj: Zadania s drukowane i zapisywane.
dorudan: ler yazdrlr ancak saklanmaz
tut: ler daha sonra yazdrlmak zere bekletilir veya
saklanr.
yazdr: ler yazdrlr ve saklanr.
direct : lohy se vytisknou, ale neulo.
hold: lohy jsou zaazeny a uloeny pro pozdj tisk.
print: lohy se vytisknou a ulo.

Start Command WorkStation and use Search (Auto, or


by IP range or subnet). The new Fiery Server will have
an auto-generated name, SERVER-XXXXXXX. If you
cannot find the Fiery Server, ask your administrator
for the IP address. Configure the Fiery Server using the
Fiery Setup Wizard (see Configuration and Setup).

45129218

Double-click print to add the print connection.

Fiery
.

Uruchom program Command WorkStation i uyj


funkcji wyszukiwania (automatycznego albo wedug
zakresu IP lub podsieci). Nowemu serwerowi Fiery
zostanie nadana automatycznie wygenerowana
nazwa SERVER-XXXXXXX. Jeli nie mona
znale serwera Fiery, naley uzyska adres IP od
administratora. Skonfiguruj serwer Fiery za pomoc
Kreatora konfiguracji Fiery (patrz Konfiguracja i
instalacja).

Ovte nainstalovan monosti.

5
You can add additional connection types later.

Command WorkStation
(
IP- ).
Fiery
SERVER-XXXXXXX. Fiery
, IP- .
Fiery
Fiery (.
).

Ykl seeneklere bakn.

\\ + Fiery Server IP adresi


\\ + IP adresa pro Fiery Server

Install Fiery user software on the client computer.

Sprawd zainstalowane opcje.

Ovte, zda je produkt Fiery Server pipojen ke


koprce/tiskrn a k sti. Zapnte produkt Fiery Server.
Potebujete-li pomoc, vyhledejte informace
v pruce Konfigurace a nastaven nebo se obrate na
autorizovan servisn stedisko.

Nainstalujte ovlada tiskrny PostScript printer


s vyuitm SMB. Podejte sprvce o IP adresu / nzev
DNS.

Fiery Server esinin fotokopi makinesi/yazc ve a


ile bal olduundan emin olun. Fiery Server esinin
gcn an.
Yardma ihtiya duyarsanz Yaplandrma ve kurulum
esine bakn veya yetkili servis/destek merkezinize
dann.

Check the installed options.

To change the installed options, ask your administrator. You


may need to install the printer driver in a different way.
See Printing.
,
. ,
.
. .
W celu zmiany zainstalowanych opcji skontaktuj si z
administratorem. W niektrych przypadkach konieczne
moe by zainstalowanie sterownika drukarki w inny
sposb. Patrz Drukowanie.
Yneticinizden yklenen seenekleri deitirmesini isteyin.
Yazc srcsn farkl bir ekilde yklemeniz gerekebilir.
Bkz. Yazdrma.
Chcete-li zmnit nainstalovan monosti, podejte sprvce.
Je mon, e bude teba nainstalovat ovlada tiskrny jinm
zpsobem. Dal informace naleznete v pruce Tisk.

7
Print a sample PDF.
PDF.
Wydrukuj przykadowy plik PDF.
rnek PDF yazdrma.
Vytisknte ukzkov soubor PDF.

Fiery.1

Quick Setup

Szybka konfiguracja
Hzl kurulum

Rychl nastaven

Apple Macintosh

1
Make sure that the Fiery Server is connected to the
copier/printer and the network. Power on the Fiery
Server.
If you need help, see Configuration and Setup, or check
with your authorized service/support center.
, Fiery /
. Fiery.


/.
Sprawd, czy serwer Fiery jest podczony do kopiarki/
drukarki oraz do sieci. Wcz serwer Fiery.
Aby uzyska pomoc, zapoznaj si z sekcj Konfiguracja
i instalacja lub skontaktuj si z autoryzowanym
centrum serwisowym/wsparcia.
Fiery Server esinin fotokopi makinesi/yazc ve a
ile bal olduundan emin olun. Fiery Server esinin
gcn an.
Yardma ihtiya duyarsanz Yaplandrma ve kurulum
esine bakn veya yetkili servis/destek merkezinize
dann.

Start Command WorkStation and select the Fiery


Server. Configure the Fiery Server using the Fiery
Setup Wizard (see Configuration and Setup).

Install the printer driver.

Command WorkStation
Fiery. Fiery
Fiery (.
).

Zainstaluj sterownik drukarki.

Uruchom program Command WorkStation i wybierz


serwer Fiery. Skonfiguruj serwer Fiery za pomoc
Kreatora konfiguracji Fiery (patrz Konfiguracja i
instalacja).

F
Click Install.
.
Kliknij przycisk Instaluj.
Ykleyi tklatn.
Kliknte na tlatko Instalovat.

Yazc srcsn ykleyin.


Nainstalujte ovlada tiskrny.

Command WorkStation balatn ve Fiery Server


sein. Fiery kurulum sihirbazn kullanarak Fiery
Server yaplandrma (bkz. Yaplandrma ve kurulum).
Spuste aplikaci Command WorkStation a vyberte
Fiery Server. Nakonfigurujte Fiery Server pomoc
Prvodce nastavenm produktu Fiery (viz pruka
Konfigurace a nastaven).

G
Click Finish.
.
Kliknij przycisk Zakocz.
Sonlandr tklatn.
Kliknte na tlatko Dokonit.

Ovte, zda je produkt Fiery Server pipojen ke


koprce/tiskrn a k sti. Zapnte produkt Fiery Server.
Potebujete-li pomoc, vyhledejte informace
v pruce Konfigurace a nastaven nebo se obrate na
autorizovan servisn stedisko.

Select the Fiery Server, or search by the IP address or name


of the Fiery Server.
Fiery IP Fiery.
Wybierz serwer Fiery lub wyszukaj za pomoc adresu IP lub
nazwy serwera Fiery.
Fiery Server sein veya Fiery Servern IP adresine veya
adna gre arama yapn.
Vyberte poadovan Fiery Server nebo jej vyhledejte
pomoc nzvu nebo IP adresy.

Install Fiery user software on the client computer.


Install Command WorkStation first.
Fiery
.
Command WorkStation.
Zainstaluj oprogramowanie uytkownika Fiery na
komputerze klienckim. Najpierw zainstaluj program
Command WorkStation.
Fiery kullanc yazlmn istemci bilgisayara ykleyin.
ncelikle Command WorkStation ykleyin.

Auto-generated name of the Fiery Server


Fiery
Automatycznie wygenerowana nazwa serwera Fiery
Fiery Servern otomatik oluturulan ad
Automaticky vytvoen nzev pro Fiery Server

Nainstalujte uivatelsk software Fiery do klientskho


potae. Nejprve nainstalujte aplikaci Command
WorkStation.

Print a sample PDF.


PDF.
Wydrukuj przykadowy plik PDF.

Fiery.1

rnek PDF yazdrma.


Vytisknte ukzkov soubor PDF.

Select Administrator.
.
Wybierz pozycj Administrator.

Ynetici sein.
Vyberte monost Sprvce.

D
Click Installable Options.
.
Kliknij przycisk Opcje do zainstalowania.
Kurulabilir Seenekleri tklatn.
Kliknte na tlatko Instalovateln monosti.

C
B

Fiery.1

2014 Electronics For Imaging