Вы находитесь на странице: 1из 40

ds-idvsIy ivpynA iivrA k I AAt:k AlIn vdnAaM

idvs 1
jAgo logo jgt ke , bItI k AlI rAt
huSA wjAlA Drm k A, mMgl huSA ABAt
SASo AAfI ivv ke , suno Drm k A An
qsm suK h AMit h, muVEt mo inrvAf
yh to vAfI bu k I, u Drm k I yot
Sr Sr m BrA, mMgl Sot prot
buD vAfI mIXI GfI, imsrI ke se bol
k yAfI mMglmyI, BrA Smt rs Gol
aaa

smtA cEk vALesu, SAgCtu devtA


SAgCtu devtA, SAgCtu devtA
smM muinrAjs, suftu sgmoEKdM
smt ckR vAlA ke invAsI devgf! yhAM SAaM! devgf yhAM SAaM!! devgf yhAM SAaM!!! Sr muinrAj BgvAn
bu ke vgQ tTA moAdAyk smQ k o vf k r
Dm-svfk Alo, SyM, BdtA
Dm-svfk Alo, SyM, BdtA
Dm-svfk Alo, SyM, BdtA
DmQ vf k rne k A yhI (wpyuEt) smy h, pUyvr! DmQ vf k rne k A yhI (wpyuEt) smy h,
pUyvr!! DmQ vf k rne k A yhI (wpyuEt) smy h, pUyvr!!!
nmo ts Bgvto Srhto smAsbus
nmo ts Bgvto Srhto smAsbus
nmo ts Bgvto Srhto smAsbus
nmk Arh wn BgvAn Srht syk -sMbu k o!nmk Arh wn BgvAn Srht syk -sMbu k o!!nmk Ar
h wn BgvAn Srht syk -sMbu k o!!!
buM srfM gCAim
DmM srfM gCAim
sM srfM gCAim
m bu k I rf jAtA hUM m DmQ k I rf jAtA hUM m sMG k I rf jAtA hUM
qmAy DmAnuDmpixpVAyA buM pUjeim, DmM pUjeim, sM pUjeim
smQ ke qs mAgQ pr SAZ hok r m bu k I pUjA k rtA hUM, DmQ k I pUjA k rtA hUM, sMG k I pUjA k rtA hUM
ye c buA StItA c,
ye c buA SnAgtA
pcuFpAA c ye buA,
ShM vdAim sbdA
StIt k Alm ijtne BI bu hua h, SnAgt k Alm ijtne BI bu hAge, vtQmAn k Alm ijtne BI bu h,
wn sbA k I m sdv vMdnA k rtA hUM
ye c DmA StItA c,
ye c DmA SnAgtA
pcuFpAA c ye DmA,
ShM vdAim sbdA

idvs 1

StIt k Alke jo BI DmQ h, SnAgt k Alm jo BI DmQ hAge, vtQmAn k Alke jo BI DmQ h, wn sbA k I
m sdv vMdnA k rtA hUM
ye c sA StItA c,
ye c sA SnAgtA
pcuFpAA c ye sA,
ShM vdAim sbdA
StIt k Alm jo BI SAyQ-sMG hua h, SnAgt k Alm jo BI SAyQ-sMG hAge, vtQmAn k Alm jo BI SAyQsMG h, wn sbA k I m sdv vMdnA k rtA hUM
nVT me srfM SYM,
buo me srfM vrM
aten scvjen,
jysu jymlM
merI Sy k oqQ rf nh, ke vl bu hI merI wAm rf h, qs sy vcn (ke AtAp) se jy ho! mMgl ho!!
nVT me srfM SYM,
Dmo me srfM vrM
aten scvjen,
Bvtu te jymlM
merI Sy k oqQ rf nh, ke vl (lok oAr) DmQ hI merI wAm rf h, qs sy vcn (ke AtAp) se terA
jy-mMgl ho!!
nVT me srfM SYM,
so me srfM vrM
aten scvjen, Bvtu sb mlM
merI Sy k oqQ rf nh, ke vl SAyQ-sMG hI merI wAm rf h, qs sy vcn (ke AtAp) se sbk A mMgl ho!!
qitip so BgvA SrhM smAsbuo ivjAcrfspAo sugto lok ivdU SnuAro puirs-dm-sArTI sTA devmnusAnM
buo BgvAit
aese hI to h ve BgvAn! SrhMt, syk -sMbu,ivA tTA sdAcrf se sMpA, wAm git-AAA, smt lok A
ke AtA, svQeX, (pT-BRx GozA k I trh) Bxke logA k o shI mAgQ pr le SAne vAle sArTI, devtASA Sr
mnuyA ke AtA (SAcAyQ), bu, BgvAn
vAEKAto BgvtA Dmo sVdik o Sk Ailk o aihpVsk o SopneVyk o pcAM veidtbo ivYUit
hI
BgvAn ArA BlI Ak Ar SAyAt ik yA gyA yh DmQ sMdVxk h (k Apink nh), Ay h, tk Al
P ldAyk h, SASo Sr deKo (k hlAne yoy h), invAQf tk le jAne yoy h, Ayek smJdAr yVEt ke sAAt
k rne yoy h
suFpixpAo Bgvto sAvk so,wjuFpixpAo Bgvto sAvk so,YAyFpixpAo Bgvto sAvk so,sAmIicFpixpAo
Bgvto sAvk so, yiddM cAAir puirsyugAin SpuirspuglA as Bgvto sAvk so, SAhuneyo pAhuneyo dVEKfeyo
Sjilk rfIyo SnuArM puYEKeAM lok sAit
sumAgQ pr clne vAlA h BgvAn k A Avk sMG, ju mAgQ pr clne vAlA h BgvAn k A Avk sMG, yAy
(sy) mAgQ pr clne vAlA h BgvAn k A Avk sMG, wict mAgQ pr clne vAlA h BgvAn k A Avk sMG yh
jo (mAgQ-P l-AAA SAyQ) yVEtyA ke cAr joze h, yAne SAX pur-pul h yhI BgvAn k A Avk sMG h,
(yhI) SAvAhn k rne yoy h, pAhunA bnAne (SAity) yoy h, dVfA dene yoy h, SMjilb (AfAm) ik ye
jAne yoy h logA k A yhI eXtm puy e h

SFpsAeih nATs, sAsne sADusmte


Smnuseih czeih, sdA ik Vbsk AiriB
2

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

BgvAn ke sADu-smt DmQ ke Ait SAsA rhne vAle, sAvnA n rKne vAle, cMz vBAv vAle Smnuy
(y, dev SAid) svQdA dux k mo m hI lIn rhte h
pirsAnM ctsAM, ShsAy c guVAyA
yM deseis mhAvIro, pirAM tM BfAmhe,
yM deseis mhAvIro, pirAM tM BfAmhe
ctuvQgIQy pird (iBu, iBufI, wpAsk , wpAisk A) k o aese dux k x n d Sr wnk I rA ho ske , qs
inimA mhAvIr BgvAn bu ne qs (SAxAnAixy-suA) pirAf k I denA k I TI, wse hm k h rhe h ivpVss c nmTu, cEKumts isrImto
isiKsip c nmTu, sbBUtAnuk Vpno
SMt:cu-AAA ImAn (BgvAn) ivpsI bu k onmk Arh! sb AAifyA pr SnukM pAk rne vAle (BgvAn)
isKI bu k o nmk Ar h!!
vesBus c nmTu, hAtk s tpVsno
nmTu
k ku sDs,
mArsenFpmino
smt EleA k o Do dene vAle tpvI (BgvAn) vesBu bu k o nmk Ar h! mAr senA k A mdQn k rne vAle
(BgvAn) k ku sD bu k o nmk Ar h!!
k ofAgmns nmTu, bRAfs vusImto
k sps c nmTu, ivFpmuAs sbiD
pUfQtA-AAA bRAf (BgvAn) k ofAgmn k o nmk Ar h! sBI EleA se pUfQtyA ivmuEt (BgvAn) k sp
bu k o nmk Ar h!!
SIrss nmTu, sEypuAs isrImto
yo qmM DmM deseis, sbduEKApnUdnM
ijnke SMg-SMg se Ak AAPu ixthotA h aese SMgIrs ImAn AEypu (BgvAn gtm bu) k onmk Ar
h, ijhAne sBI du:KA ke ivnA hetu yh DmQ-denA dI h
ye cAip inbutA loke , yTABUtM ivpVssuM
te jnA Sip sufAT, mhtA vItsArdA
ivpynA BAvnA ArA DmQ k A yTABUt dQn k r jo SrhMt jn qs lok m hI invAQf AAA k r cuke h, ve
mhAn Sr buimAn jn BI sun
ihtM devmnusAnM, yM nmsVt gotmM
ivjAcrfspAM,
mhtM
vItsArdM
jo ivAcrfsMpA, mhAn Sr AAvAn, bu k odev-mnuyA ke iht ke ila nmk Ark rte h, (ve BI sun)
ate cYe c sbuA, Snek stk oixyo
sbe buA smsmA, sbe buA mihik A
wproEt syk sMbuA ke SitirEt jo Snek t-k oixsyk sMbu hua h ve Sy ik sIk IBI tulnA m
S-sm h, mhAn h; prMtu pArpirk tulnA m sBI sm h, sBI ivpul iAlI h
sbe
dsblUpetA,
vesArjehupAgtA
sbe te pixjAnVt, SAsBAnmuAmM
sBI bu ds-blAlI hote h, sBI vArAAA BymuEt hote h, ve sBI prmAQB yAne prmoAm TAn k o
AAA vIk Ar k rte h
sIhnAdM ndtete, pirsAsu ivsArdA
bRcEkM pvAeVt, loke SFpixvVAyM
idvs 1

ye sBI shnAd sd denA ArA sMpUfQ pird k oinBQy k rdete h Sr aese bRckR (DmQckR )k AAvtQn
k rte h ijsk A ik smt lok m k oqQ BI AAfI wxA AvtQn nh k r sk tA
wpetA buDmeih, SArsih nAyk A
bAslEKfUpetA, sItAnuyjnA DrA
ye sBI lok nAyk SArh bu-guf-Dmo se yuEt h, mhApur ke bAIs AmuK lfA Sr SsI SnuyMjnA
k o DArf k rne vAle h
yAmFpBAy suFpBA, sbe te muinku jrA
buA sbYuno ate, sbe KIfAsvA ijnA
ye sBI muineX yAmABA se ABAVvt hote h ye sBI bu svQ hote h Sr If-SAsRv (jn) hote h
mhApBA mhAtejA, mhApYA mhblA
mhAk Arifk A DIrA, sbesAnM suKAvhA
ye bu mhAABAvAn, mhAtejvI, mhAAAvAn, mhAblAlI, mhAk Arifk ,pMizt Sr sBI AAifyA ke ila
suK lAne vAle h
dIpA nATA pitA c, tAfA lefA c pAifnM
gtI bDU mhesAsA, srfA c ihteisno
ye sBI bu, zUbte huye ke ila Ip, SnATA ke nAT, inrADArA ke SADAr, AfrihtA ke Af, inrAlyA ke
SAly, SgitvAnA k Igit, bMDuhInA ke bMDu, inrA logA k ISAA, SrfA k Irf Sr sb ke ihtI h
sdevk s lok s, sbe ate prAyfA
tesAhM isrsA pAde, vdAim puirsuAme
qs Ak ArdevtASA siht smt lok A ke rfdAyk (SADAr) prm puroAm buA ke crfA m nt-mtk
hok r m vMdnA k rtA hUM!
vcsA mnsA cev, vdAmete tTAgte
syne SAsne XAne, gmne cAip sbdA
sote, bXte, Kze Sr clte, sBI smy aese tTAgt buA k I m mn Sr vcn se vMdnA k rtA hUM!
sdA suKen rEKtu, buA sVtk rA tuvM
teih vM rVEKto sto, muAo sbByeih c
ye AMitdAyk tuh sdA suKI rK, tuhArI sdv rA k r! (qs Ak Ar) wnke ArA rVt hok r tum sb
Ak Ar ke By se muEt ho jASo!!
sbrogA
ivnImuAo,
sbstApvVjto
sbvermitEk to, inbuto c tuvM Bv
sb Ak Ar ke rog, sMtAp Sr vrA se ivmuEt hok r tum prm suK Sr AMit AAA k ro!!
tesM scen sIlen, KVt meAA blen c
teip vM SnurEKtu, Srogen suKen c
ve bu Spne sy, Il, AMit (mA) Sr mI ke bl se tuhArI rA k r! inrog Sr suKI rK!!
purVTmm idsABAge, sVt BUtA mihik A
teip vM SnurEKtu, Srogen suKen c
pUvQ idAvAsI mhAn iAlI (gMDvQ) AAfI h, ve tuhArI rA k r! inrog Sr suKI rK!!
dVEKfm idsABAge, sVt devA mihik A
teip vM SnurEKtu, Srogen suKen c
dVf idAvAsI mhAn iAlI (ku Bz) dev h, ve tuhArI rA k r! inrog Sr suKI rK!!

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

pVCmm idsABAge, sVt nAgA mihik A


teip vM SnurEKtu, Srogen suKen c
pVcm idAvAsI mhAn iAlI (nAg) dev h, ve tuhArI rA k r! inrog Sr suKI rK!!
wArm idsABAge, sVt yEKA mihik A
teip vM SnurEKtu, Srogen suKen c
wAr idAvAsI mhAn iAlI (y) dev h, ve tuhArI rA k r! inrog Sr suKI rK!!
purVTmen Dtro, dVEKfen ivhk o
pVCmen ivpEKo, ku vero wArM idsM
pUvQ idA m DtrAx h, dVf idA m ivZk h, pVcm idA m ivpA h, wAr idA m ku ber h
cAAro te mhArAjA, lok pAlA ysVsno
teip vM SnurEKtu, Srogen suKen c
ye cAtumQhArAijk yvI lok pAl devtA h, ve tuhArI rA k r! inrog Sr suKI rK!!
SAk AsA c BUmA, devA nAgA mihik A
teip vM SnurEKtu, Srogen suKen c
DrtI Sr SAk A pr rhne vAle sBI mhAn iAlI dev Sr nAg h, ve tuhArI rA k r! inrog Sr
suKI rK!!
qimto c ye devA, vstA qD sAsne
teip vM SnurEKtu, Srogen suKen c
vtQmAn (bu) Asn m rhne vAle jo sBI imAndev h ve BI tuhArI rA k r! inrog Sr suKI rK!!
sbIityo ivvjtu, sok o rogo ivnstu
mA te BvvtrAyo, suKI dIGAyuk o Bv,
suKI dIGAyuk o Bv, suKI dIGAyuk o Bv
tuhAre sb wpv dUr hA! ok Sr rog ivnx hA! k oqQ SMtrAy (ivn) n rhe! tum suKI rho! dIGAQyu
hoSo!!
SiBvAdnsIls,
incM
vuApcAiyno
cAAro DmA vVt, SAyu vfo suKM blM,
SAyu
vfo
suKM
blM
jo SiBvAdnIl h, sdA vA k I sevA k rne vAlA h, wske cArA DmQ (sMpdAaM) - SAyu, vfQ, suK Sr
bl bZte h

yAnID BUtAin smAgtAin,


BumAin vA yAinv StilEKe
tTAgtM devmnuspUijtM,
buM nmsAm suvVT hotu
DrtI yA SAk A m rhne vAle jo BI AAfI yhAM wpVTt h, hm sBI smt devA Sr mnuyA ArA
pUijt tTAgt bu k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
DmM nmsAm suvVT hotu
hm DmQ k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
sM nmsAm suvVT hotu
hm sMG k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!

idvs 1

nmn k M gurdev k o, crfn I nvAy


Drm rtn aesA idyA, pAp smIp n SAy
aesA cKAyA Drm rs, ibsyn rs n luBAy
Drm sAr aesA idyA, iClke idye CuzAy
rom rom ik rtg huSA, f n cuk AyA jAy
jIWM jIvn Drm k A, duiKyn k I sevA k M,
yhI wict wpAy
qs sevA ke puy se, BlA sBI k A hoy
jo jo SAye tp k rf, sbk A mMgl hoy
Bvtu sb mlM Bvtu sb mlM Bvtu sb mlM
{{{

sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re


terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jo jo SAye tp k rne k o, jo jo SAye tp k rne k o,
sbke duKze dUr hA, sbke duKze dUr hA
jnm jnm ke bMDn xUx, SMtrtm k I gAMX xUx,
mAns inrml hoy re
sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re
terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jn jn mMgl, jn jn mMgl,
jn jn suiKyA hoy re

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

idvs 2
jAgo logo jgt ke , bItI k AlI rAt
huSA wjAlA Drm k A, mMgl huSA ABAt
SASo AAfI ivv ke , suno Drm k A An
qsm suK h AMit h, muVEt mo inrvAf
yh to vAfI bu k I, u Drm k I yot
Sr Sr m BrA, mMgl Sot prot
buD vAfI mIXI GfI, imsrI ke se bol
k yAfI mMglmyI, BrA Smt rs Gol
aaa

ye stA sticAA, itsrf-srfA, aT lok tre vA


BumABumA c devA, guf-gf-ghfA, yAvxA sbk AlM
jo AMt-vBAv Sr AMt-icA h, irf rfAgt h, qs lok avM Sy lok A m rhne vAle h, BUim pr
avM SAk A m rhne vAle h, jo svQdA gufA k o gRhf k rne m hI rt h;
ate SAytu devA, ate SAytu devA, ate SAytu devA,
vr-k nk -mye, merrAje vsto
sto stoshetuM, muinvr-vcnM, sotumgM smgA
sto stoshetuM, muinvr-vcnM, sotumgM smgA
eX vfQmy sumer pvQtrAj pr rhne vAle ye sBI wpVTt devtA sMto ke ila muineX ke eX vcn k o
sunne ke ila ak sAT SAy
nmo ts Bgvto0
buM srfM gCAim
qmAy DmAnuDmpixpVAyA0
ye c buA StItA c0
nVT me srfM SYM0
qitip so BgvA0

yAnID BUtAin smAgtAin, BumAin vA yAinv StilEKe sbev BUtA sumnA Bvtu, SToip sEk csuftu BAistM
qs smy DrtI yA SAk Am rhne vAle jo BI AAfI (BUtAid) wpVTt h, ve smny-pUfQ hA (AsA-icA
hA) Sr qs k Tn (DmQ-vAfI) k o SAdr ke sAT sun
tmA ih BUtA insAmeT sbe, meAM k roTmAnuisyA pjAy idvA c rAo c hrVt ye bl, tmA ih te rEKT SFpmAA
(he wpVTt AAfI) qs Ak Ar (SAp) sb yAn se sun Sr mnuyA ke Ait mI-BAv rK ijn mnuyA se
(SAp) idn-rAt bil (Bx-pUjA-AsAd) gRhf k rte h, AmAdriht hok r wnk I rA k r
yM ik VcivAM qD vA hurM vA, sgesu vA yM rtnM pfItM n no smM SVT tTAgten, qdVp bue rtnM pfItM aten scen
suvVT hotu
qs lok m STvA Sy lok A m jo BI Dn-sMpVA h Sr vgAe m jo BI SmUy-rn h, wnm se k oqQ BI
to tTAgt (bu) ke smAn (eX) nh h (scmuc) yh BI bu m wAm guf-rn h qs sy-k Tnke ABAv
se k yAf ho
KyM ivrAgM SmtM pfItM, ydJgA sEymunI smAihto n ten Dmen smVT ik Vc, qdVp Dme rtnM pfItM aten
scen suvVT hotu
smAiht-icA se AEy-muin BgvAn bu ne ijs rAg-ivmuEt SAsRv-hIn eX Smt k oAAA ik yATA, ws
lok oAr invAQf-DmQ ke smAn Sy ku C BI nh h (scmuc) yh BI DmQ m wAm rn h qs sy-k Tn ke
ABAv se k yAf ho
idvs 2

yM buseo pirvfyI suc, smAiDmAntirk YmAhu smAiDnA ten smo n ivjit, qdVp Dme rtnM pfItM aten
scen suvVT hotu
ijs prm ivu SAyQ-mAigQk smAiD k I AMsA vyM bu ne k I h Sr ijse SAntirk , yAne tk Al
P ldAyI,k hAh, wske smAn Sy k oqQ BI to smAiD nh h (scmuc) yh BI DmQ m wAm rn h qs sy
ke ABAv se k yAf ho
ye puglA S stM psTA, cAAir atAin yugAin hoVt te dVEKfeyA sugts sAvk A, atesu idAAin mhFP lAin
qdVp se rtnM pfItM, aten scen suvVT hotu
ijn SAX Ak Ar ke SAyQ (pul) yVEtyA k I sMtA ne AMsA k I h, (mAgQ Sr P l k I gfnA se) ijnke
cAr joze hote h, ve hI bu ke Avk sMG (iy) dVfA ke wpyuEt pA h wh idyA gyA dAn mhAP ldAyI
hotA h (scmuc) yh BI sMG m wAm rn h qs sy ke ABAv se k yAf ho
ye suFpyuAA mnsA dhen, inEk Aimno gotmsAsnVh te pVApAA SmtM ivgh, lA muDA inbut BujmAnA qdVp
se rtnM pfItM, aten scen suvVT hotu
jo (SAyQ pul) BgvAn bu ke (sADnA) Asn m dZtA-pUvQk ak AgRicA Sr ivtf hok r sMln h,
tTA ijhAne shj hI Smt m gotA lgA k r SmUy invAQf-rs k A SAvAdn k r ilyA h Sr AAAy k o AAA
k r ilyA h (wAm SrhMt P l k o pA ilyA h) (scmuc) yh BI sMG m wAm rn h qs sy ke ABAv se
k yAf ho
yiTdKIlo pXv isto isyA, ctuVB vAteih Sspk Vpyo tTUpmM sFpuirsM vdAim, yo SiryscAin Svec psit
qdVp se rtnM pfItM, aten scen suvVT hotu
ijs Ak Ar pvI m (dZtA se) gzA huSA qM-k Il (ngr-Ar-tMB) cArA Sor ke pvn-veg se BI AkM ipt
nh hotA, ws Ak Arke yVEt k ohI m spur k htAhUM, ijsne (BgvAn ke sADnA-pT pr cl k r)SAyQsyA
k Asyk dQn (sAAk Ar)k rwh px p se jAn ilyA h; (vh SAyQ-pul BI Ayek SvTA m Sivcilt
rhtA h) (scmuc) yh BI (SAyQ) sMG m wAm rn h qs sy ke ABAv se k yAf ho
ye SiryscAin ivBAvyVt, gBIrpYen sudeistAin ik cAip te hoVt BusFpmAA, n te BvM SmmAidyVt qdVp
se rtnM pfItM, aten scen suvVT hotu
ijhAne gMBIr AAvAn BgvAn bu ke ArA wpidx SAyQsyA k A BlI Ak Ar sAAk Ar k r ilyA h, ve
(sRotApA) yid ik sI k Arf se bhut AmAdI BI ho jAyM (Sr sADnA ke SyAs m stt tpr n BI rh) to BI
SAXvAM jm gRhf nh k rte (SiDk se SiDk sAtv jm m wnk I muVEt inVct h) (scmuc) yh BI
(SAyQ) sMG m wAm rn h qs sy ke ABAv se k yAf ho
shAvs dsn-spdAy, tysu DmA jihtA BvVt sEk Ayidi ivicik VCtM c, sIlbtM vA ip ydVT ik Vc
dQn-AAVA (sRotApA P lAAVA) ke sAT hI wske (sRotApA yVEt ke )tIn bMDn CUx jAte h sk AydVx
(SAmsmoh), ivicik sA(sMy), IlvRt prAmQ (iviBA vRtA SAid k mQk AMzAse icAui hone k AivvAs)
STvA Sy jo ku C BI aese bMDn hA........
ctUhpAyeih c ivFpmuAo, CcAiBXAnAin SBbo k AtuM qdVp se rtnM pfItM, aten scen suvVT hotu
vh cAr SpAy gityA (inry lok A) se pUrI trh muEt ho jAtA h Ch Gor pAp-k mo (mAt-hyA,
ipt-hyA, SrhMt-hyA, bu k A rEtpAt, sMG-Bed avM imyA SAcAyo ke Ait A) k o k BI nh k rtA
(scmuc) yh BI (SAyQ) sMG m wAm rn h qs sy ke ABAv se k yAf ho
ik cAip so k mM k roit pApkM , k Ayen vAcA wd cetsA vA SBbo so ts pixCAdAy, SBbtA idpds vuAA
qdVp se rtnM pfItM, aten scen suvVT hotu
Ble hI vh (sRotApA yVEt) k Ay,vcn STvA mn se k oqQ pAp-k mQ k rBI le, to wse iCpA nh sk tA
(BgvAn ne k hAh) invAQf k AsAAk Ark rlene vAlA Spne duk tk mQ k oiCpAne m SsmTQ h (scmuc) yh
BI (SAyQ) sMG m wAm rn h qs sy ke ABAv se k yAf ho
8

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

vnFpgube yTA Pu Vstge, ighAnmAse pXmm ighe tTUpmM DmvrM Sdesiy, inbAngAm prmM ihtAy qdVp bue
rtnM pfItM, aten scen suvVT hotu
gRIm tu ke AArMiBk mAs m ijs Ak Ar sGn vn APu Vlt viKrA se oBAymAn hotA h, wsI Ak Ar
BgvAn bu ne eX DmQ k Awpde idyA jo invAQf k ISor le jAne vAlA tTA prm ihtk ArI(yh lok oArDmQ
oBAymAn) h (scmuc) yh BI bu m wAm rn h qs sy ke ABAv se k yAf ho
vro vrYU vrdo vrAhro, SnuAro DmvrM Sdesiy qdVp bue rtnM pfItM, aten scen suvVT hotu
eX ne, eX k o jAnne vAle, eX k o dene vAle, tTA eX k o lAne vAle, eX (bu) ne SnuAr DmQ k I
denA k I yh BI bu m wAm rn h qs sy ke ABAv se k yAf ho
KIfM purAfM nvM nVT sBvM, ivrAicAAyitke Bvm te KIfbIjA SvrVhCdA, inbVt DIrA yTAyM pdIpo
qdVp se rtnM pfItM, aten scen suvVT hotu
ijnke sAre purAne k mQ If ho gye h Sr nye k mo k IwpVA nh hotI; punjQm m ijnk ISAsVEt smAA
ho gyI h, ve If-bIj (SrhMt) tfA-ivmuEt ho gye h ve qsI Ak Ar invAQf k o AAA hote h jse (ik tel
smAA hone pr) yh AdIp (scmuc) yh BI (SAyQ) sMG m eX rn h qs sy ke ABAv se k yAf ho
yAnID BUtAin smAgtAin, BumAin vA yAinv StilEKe tTAgtM devmnuspUijtM, buM nmsAm suvVT hotu
qs smy DrtI Sr SAk A m rhne vAle jo BI AAfI yhAM wpVTt h, hm sBI smt devA Sr mnuyA
ArA pUijt tTAgt bu k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
DmM nmsAm suvVT hotu
hm DmQ k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
sM nmsAm suvVT hotu
hm sMG k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!

nmn k M gurdev k o, crfn I nvAy


Drm rtn aesA idyA, pAp ink x nh SAy
aesA cKAyA Drm rs, ibsyn rs n luBAy
Drm sAr aesA idyA, iClke idye CuzAy
rom rom ik rtg huSA, f n cuk AyA jAy
jIWM jIvn Drm k A, duiKyn k I sevA k M,
yhI wict wpAy
qs sevA ke puy se, BlA sBI k A hoy
sbke mn jAge Drm, sbk A mMgl hoy
Bvtu sb mlM Bvtu sb mlM Bvtu sb mlM
{{{

sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re


terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
qs DrtI ke ijtne AAfI, sbke duKze dUr hA
qs DrtI ke ijtne AAfI, sbke duKze dUr hA
jnm jnm ke bMDn xUx, SMttQm k I gAMX xUx,
mAns inrml hoy re
sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re
terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jn jn mMgl, jn jn mMgl,
jn jn suiKyA hoy re
idvs 2

idvs 3
jAgo logo jgt ke , bItI k AlI rAt
huSA wjAlA Drm k A, mMgl huSA ABAt
SASo AAfI ivv ke , suno Drm k A An
qsm suK h AMit h, muVEt mo inrvAf
yh to vAfI bu k I, u Drm k I yot
Sr Sr m BrA, mMgl Sot prot
buD vAfI mIXI GfI, imsrI ke se bol
k yAfI mMglmyI, BrA Smt rs Gol
aaa

smtA cEk vALesu0


Dmsvfk Alo0
nmo ts Bgvto0
buM srfM gCAim
qmAy DmAnuDmpixpVAyA0
ye c buA StItA c0
nVT me srfM SYM0
qitip so BgvA0

ysAnuBAvto yEKA, nev dseVt BIsnM


yVh
cevAnuyujto,
rVAVdvmtVdto
suKM supit suAo c, pApM ik Vc n psit
avmAid gufUpetM, pirAM tM BfAmhe
avmAid gufUpetM, pirAM tM BfAmhe
ijske ABAv se y SpnA BIf By-p nh idKA sk te Sr ijske idn-rAt ke ibnA Tke SyAs
k rne se soyA huSA suK k I nd sotA h, tTA soyA huSA yVEt k oqQ du:vFn (pAp) nh deKtA h qyAid, qs
Ak Ar ke gufA se yuEt ws pirAf k o k h rhe h:
k rfIymTku slen,yt stM pdM SiBsmec
sEk o wjU c suhujU c, suvco cs mudu SnitmAnI
jo prmpd invAQf AAA k r STQku l h ws smJdAr yVEt k o cAiha ik vh suyoy bne, srl bne,
Sit srl bne, suBAI bne, mdu vBAv vAlA bne Sr inriBmAnI bne
stusk o c suBro c, SFpik co c slhuk vuVA
sVtVyo c inpk o c, SFpgBo ku levnnuigo
vh sdA sMtux rhe, shj supoy rhe, Snek k AmA m yt n rhe, sAdgI k A jIvn SpnAye, AMt qMiy
bne, pirpEv AAvAn bne, lAprvAh n rhe, ku lA m SyMt SAsEt n rhe
n c KuM smAcre ik Vc,yen ivYU pre wpvdeyuM
suiKno vA Keimno hotu, sbe sAA Bvtu suiKtAA
sbe sAA Bvtu suiKtAA
vh yk ict BI durAcrf n k re ijske k Arf Sy ivjn wse burA k h vh Spne mn m sdv yhI
mI-BAvnA k re - sAre AAfI suKI hA! inBQy, emyuEt hA! sBI sv suK-lAB k r

10

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

ye ke ic pAfBUtVT, tsA vA TAvrA SnvsesA


dIGA vA yev mhtA vA, mVJmA rsk A Sfuk TUlA
ve AAfI cAhe TAvr hA yA jMgm, dIGQ (dehDArI) hA yA mhAn (dehDArI), mym (dehDArI) hA, yA v
(dehDArI), sUm (dehDArI) hA yA TUl (dehDArI) ....
idA vA ye v SidA, ye c dUre vsVt SivdUre
BUtA vA sBvesI vA, sbe sAA Bvtu suiKtAA
sbe sAA Bvtu suiKtAA
dy hA yA Sdy, sudUrvAsI hA yA smIpvAsI, wpA hA yA wpA hone vAle hA, ve sBI sv suKpUvQk rh
n pro prM inku beT, nAitmYeT k Tic nM k Vc
yArosnA pixGsYA, nAYmYs duEKimCey
ak dUsre k o nh Xge, ik sI k A k h BI SnAdr n k re, kR oD yA vmny ke vIBUt hok r ak dUsre ke
du:K k I k AmnA n k re
mAtA yTA inyM puAM, SAyusA ak puAmnurEKe
avVp sbBUtesu, mAnsM BAvye SpirmAfM
ijs Ak Ar jIvn ke mUy pr BI mAM Spne qk lte pu k I rA k rtI h, wsI Ak Ar (vh BI) smt
AAifyA ke Ait Spne mn m Spirimt mI-BAv bZAye
meAM c sblok m, mAnsM BAvye SpirmAfM
wM SDo c itiryc, SsbADM SvermspAM
vh Spirimt mI-BAvnA ibnA ik sI bADA, GfA Sr utA ke , Wpr-nIce Sr SAze-itrCe smt lok A
m yAA k re
itM crM inisAo vA, syAno vA yAvts ivgtimo
atM st SiDey, bRmetM ivhArimDmAhu
cAhe KzA ho, cltA ho, bXA ho yA lexA ho, jb tk inA ke SDIn nh h, mitmAn ho, qs Spirimt
mI k I BAvnA k re qsI k o bR-ivhAr k hte h
id c Snupgm, sIlvA dsnen spAo
k Amesu ivney geDM, n ih jAtu gBseyM punretI it
qs Ak Arvh (mI bR-ivhAr k rne vAlA sADk )ik sIimyAdVx m nh pztA vh Il Sor AA-dVx
sMpA ho jAtA h k Am-tfA k A nA k r letA h Sr pun: gBQ m nh SAtA, STAQt gBQ-yn (punjQm) ke
du:K se intAMt muVEt pA letA h

yAnID BUtAin smAgtAin,


BumAin vA yAinv StilEKe
tTAgtM devmnuspUijtM,
buM nmsAm suvVT hotu
DrtI Sr SAk Apr rhne vAle jo BI AAfI yhAM wpVTt h, hm sBI smt devA tTA mnuyA ArA pUijt
tTAgt bu k o nmk Ar k rte h k yAf ho!
DmM nmsAm suvVT hotu
hm DmQ k o nmk Ar k rte h k yAf ho!
sM nmsAm suvVT hotu
hm sMG k o nmk Ar k rte h k yAf ho!

idvs 3

11

nmn k M gurdev k o, crfn I nvAy


Drm rtn aesA idyA, pAp smIp n SAy
aesA cKAyA Drm rs, ibsyn rs n luBAy
Drm sAr aesA idyA, iClke idye CuzAy
rom rom ik rtg huSA, f n cuk AyA jAy
jIWM jIvn Drm k A, duiKyn k I sevA k M,
yhI wict wpAy
qs sevA ke puy se, BlA sBI k A hoy
sbke mn jAge Drm, muVEt du:KA se hoy
sbk A mMgl hoy
Bvtu sb mlM Bvtu sb mlM Bvtu sb mlM
{{{

sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re


terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
dy Sr Sdy sBI, jIvA k A mMgl hoy re,
dy Sr Sdy sBI jIvA k A mMgl hoy re
inrBy hA inrbr bn sb, inrBy hA inrbr bn
sb, sBI inrAmy hAy re
sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re
terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jn jn mMgl, jn jn mMgl, jn jn suiKyA hoy re

12

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

idvs 4
jAgo logo jgt ke , bItI k AlI rAt
huSA wjAlA Drm k A, mMgl huSA ABAt
SASo AAfI jgt ke , suno Drm k A An
qsm suK h, AMit h, muVEt mo inrvAf
yh to vAfI bu k I, u Drm k I yot
Sr Sr m BrA, mMgl Sot prot
buD vAfI mIXI GfI, imsrI ke se bol
k yAfI mMglmyI, BrA Smt rs Gol
aaa

ye stA sticAA, itsrf-srfA,


aT lok tre vA
BumABumA c devA, guf-gf-ghfA,
yAvxA sbk AlM
jo AMt-vBAv Sr AMt-icA h, irf rfAgt h, qs lok avM Sy lok A m rhne vAle h, BUim pr
avM SAk A m rhne vAle h, jo svQdA gufA k o gRhf k rne m hI rt h, ye dev SAy! ye dev SAy!
ate SAytu devA, ate SAytu devA, ate SAytu devA,
vr-k nk -mye, merrAje vsto
sto stoshetuM, muinvr-vcnM, sotumgM smgA
sto stoshetuM, muinvr-vcnM, sotumgM smgA
eX vfQmy sumer pvQtrAj pr rhne vAle ye sBI wpVTt devtA sMto ke ila muineX ke eX vcn k o
sunne ke ila ak sAT SAy
nmo ts Bgvto0
buM srfM gCAim
qmAy DmAnuDmpixpVAyA0
ye c buA StItA c0
nVT me srfM SYM0
qitip so BgvA0

bAhuM shsmiBinVmt sAvuDtM,


igirmeKlM widtGorssenmArM
dAnAid-DmiviDnA ijtvA muindo,
tM tejsA Bvtu te jymlAin
igirmeKlA nAmk gjrAj pr svAr SpnI ise inimQt shsR BujASA m ila mAr k owsk IBIf
senA siht ijn munI (BgvAn bu) ne SpnI dAnAid pArimtASA ke DmQbl se jIt ilyA, wnke AtAp (tej)
se tuhArI jy ho! tuhArA mMgl h!!
mArAitrek miByuVJtsbrA,
GorpnAlvk mEKmTyEKM,
KtI sudtiviDnA ijtvA muindo,
tM tejsA Bvtu te jymlAin
mAr se BI bZ-cZ k rsArI rAt yu k rne vAle, SyMt duDQQ Sr k XordySAlvk nAmk y k oijn
munI (BgvAn bu) ne SpnI AMit Sr sMym ke bl se jIt ilyA, wnke AtAp (tej) se tuhArI jy ho!
tuhArA mMgl ho!!
idvs 4

13

nAlAigr gjvrM SitmABUtM,


dAvVg-cEk msnIv sudArftM
meAbusek -iviDnA ijtvA muindo,
tM tejsA Bvtu te jymlAin
dAvAVn-ckR STvA ivt k I BAMit SyMt dArf Sr ivpul mdmA nAlAigir gjrAj k o ijn munI
(BgvAn bu) ne Spne mI-pI jl k I vAQ se jIt ilyA, wnke AtAp (tej) se tuhArI jy ho! tuhArA mMgl ho!!
wVEKA KgmithT-sudArftM,
DAvVt yojnpTilmAlvtM
qIiBstmno ijtvA muindo,
tM tejsA Bvtu te jymlAin
hAT m tlvAr wXA k r yojn tk dzne vAle SyMt ByAvh SMguilmAl k o ijn munI (BgvAn bu) ne
Spne ibl se jIt ilyA, wnke AtAp (tej) se tuhArI jy ho! tuhArA mMgl ho!!
k vAn k mudrM qv gVBnIyA,
iccAy duvcnM jnk Ay-mJe
sten somiviDnA ijtvA muindo,
tM tejsA Bvtu te jymlAin
pex pr k AX bAMDk r giBQfI k A vAMg k rne vAlI iccA ke ArA jntA ke my k he gye SpdA k o ijn
munI (BgvAn bu) ne Spne AMt Sr sy bl se jIt ilyA, wnke AtAp (tej) se tuhArI jy ho! tuhArA
mMgl ho!!
scM ivhAy mitsck -vAdke tuM,
vAdAiBroiptmnM SitSDBUtM
pYApdIpjilto ijtvA muindo,
tM tejsA Bvtu te jymlAin
sy-ivmuK, SsyvAd ke pok , SiBmAnI, vAdivvAd-prAyf Sr ShMk Ar se SyMt SMDe hua sck
nAmk pirvRAjk k o ijn munI (BgvAn bu) ne AA-AdIp jlA k r jIt ilyA, wnke AtAp (tej) se tuhArI
jy ho! tuhArA mMgl ho!!
ndopnd BujgM ivivDM mih,
puAen Ter Bujgen dmApyto
qOpdesiviDnA ijtvA muindo,
tM tejsA Bvtu te jymlAin
ivivD Ak Ar k I mhAn iyA se sMpA ndopnd nAmk BujMg k o Spne pu (iy) mhAmyAyn
Tivr ArA SpnI i-VEt Sr wpde ke bl se dimt k rAte hua ijn munI (BgvAn bu) ne jIt ilyA,
wnke AtAp (tej) se tuhArI jy ho! tuhArA mMgl ho!!
dugAhidiBujgen sud-hTM,
bRM ivsuijuitimi bk AiBDAnM
YAfAgden iviDnA ijtvA muindo,
tM tejsA Bvtu te jymlAin
imyAdVx pI ByAnk spQ ArA zse gye, u- yoitmQy isMpA bk bRA k o ijn munI (BgvAn
bu) ne An-pI SD se jIt ilyA, wnke AtAp (tej) se tuhArI jy ho! tuhArA mMgl ho!!

14

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

yAnID BUtAin smAgtAin,


BumAin vA yAinv StilEKe
tTAgtM devmnuspUijtM,
buM nmsAm suvVT hotu
DrtI yA SAk A m rhne vAle jo BI AAfI yhAM wpVTt h, hm sBI smt devA Sr mnuyA ArA pUijt
tTAgt bu k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
DmM nmsAm suvVT hotu
hm DmQ k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
sM nmsAm suvVT hotu
hm sMG k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!

nmn k M gurdev k o, sAdr I nvAy


Drm rtn aesA idyA, pAp pnp nh pAy
aesA cKAyA Drm rs, ibsyn rs n luBAy
Drm sAr aesA idyA, iClke idye CuzAy
rom rom ik rtg huSA, f n cuk AyA jAy
jIWM jIvn Drm k A, duiKyn k I sevA k M,
yh hI wict wpAy
SAj Drm k A idvs h, deWM Drm k A dAn
jo SAye tpne yhAM, ho sbk A k yAf,
ho sbk A k yAf
Bvtu sb mlM Bvtu sb mlM Bvtu sb mlM
{{{

sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re


terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jo jo SAye tp k rne k o, jo jo SAye tp k rne k o,
sbke duKze dUr hA, sbke duKze dUr hA
sbke mn AA jg jAye, sbke mn AA jg jAye,
Sts inrml hoy re, Sts inrml hoy re
sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re
terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jn jn mMgl, jn jn mMgl, jn jn suiKyA hoy re

idvs 4

15

idvs 5
smtA cEk vALesu0
Dmsvfk Alo0
nmo ts Bgvto0
buM srfM gCAim
qmAy DmAnuDmpixpVAyA0

pAnpAil itk pAnM pcyindAnM pcyueso


hetupcyo, SArmfpcyo, SiDpitpcyo, Sntrpcyo, smntrpcyo, shjAtpcyo,
SYmYpcyo, insypcyo, wpinsypcyo, purejAtpcyo, pCAjAtpcyo, SAsevnpcyo,
k mpcyo, ivpAk pcyo, SAhArpcyo, qVypcyo, JAnpcyo, mgpcyo, spyuApcyo,
ivFpyuApcyo, SVTpcyo, nVTpcyo, ivgtpcyo, Sivgtpcyo it
pAnpAil itk pAn Ayy-indAn
AyyA k A pircy
Ayy h hetu SAlMbn SiDpit SnMtr smnMtr shjAt Syoy iny wpiny purejAt
pcAjAt SAsevn k mQ ivpAk SAhAr qMiy yAn mAgQ sMAyuEt ivAyuEt SVt nAVt ivgt
Sivgt
pcyineso
hetupcyoit hetU hetuspyuAk AnM DmAnM tMsmuAnAnM c pAnM hetupcyen pcyo
AyyA k A ivlef
hetu-Ayy hetu hetuSA se sMyuEt Dmo Sr wnse wpA hone vAle pA ke sAT hetu-Ayy se sMb hote h
SArmfpcyoit pAytnM cEKuivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SArmfpcyen pcyo
sAytnM sotivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SArmfpcyen pcyo gDAytnM GAnivYAfDAtuyA
tMspyuAk AnM c DmAnM SArmfpcyen pcyo rsAytnM ijhAivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM
SArmfpcyen pcyo P obAytnM k AyivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SArmfpcyen pcyo
pAytnM sAytnM gDAytnM rsAytnM P obAytnM mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SArmfpcyen
pcyo sbe DmA mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SArmfpcyen pcyo
yM yM DmM SArB ye ye DmA wFpjVt icAcetisk A DmA, te te DmA tesM tesM DmAnM SArmfpcyen
pcyo
SAlMbn-Ayy p-SAytn cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SAlMbn-Ayy se sMb hotA
h d-SAytn oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SAlMbn-Ayy se sMb hotA h gMD-SAytn
GRAfivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SAlMbn-Ayy se sMb hotA h rs-SAytn ijhAivAnDAtu
Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SAlMbn-Ayy se sMb hotA h Axy-SAytn k AyivAnDAtu Sr wsse
sMyuEt Dmo ke sAT SAlMbn-Ayy se sMb hotA h p-SAytn, d-SAytn, gMD-SAytn, rs-SAytn Sr
Axy-SAytn mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SAlMbn-Ayy se sMb hote h sAre DmQ
mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SAlMbn-Ayy se sMb hote h
ijs ijs DmQ k o ly k r jo jo icA ctisk DmQ wpA hote h, ve ve DmQ wn wn Dmo ke sAT
SAlMbn-Ayy se sMb hote h
SiDpitpcyoit CdAiDpit CdspyuAk AnM DmAnM tMsmuAnAnM c pAnM SiDpitpcyen pcyo
iviryAiDpit iviryspyuAk AnM DmAnM tMsmuAnAnM c pAnM SiDpit- pcyen pcyo icAAiDpit

16

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

icAspyuAk AnM DmAnM tMsmuAnAnM c pAnM SiDpitpcyen pcyo vImMsAiDpit vImMsspyuAk AnM DmAnM
tMsmuAnAnM c pAnM SiDpitpcyen pcyo
yM yM DmM grM k vAye ye DmA wFpjVt icAcetisk ADmA, te te DmA tesM tesM DmAnM SiDpitpcyen
pcyo
SiDpit-Ayy Abl k AmnA k AmnA se sMyuEt Dmo Sr wnse wpA hone vAle pA ke sAT
SiDpit-Ayy se sMb hotI h Abl vIyQ vIyQ se sMyuEt Dmo Sr wnse wpA hone vAle pA ke sAT
SiDpit-Ayy se sMb hotA h Abl icA icA se sMyuEt Dmo Sr wnse wpA hone vAle pA ke sAT
SiDpit-Ayy se sMb hotA h Abl mImAMsA mImAMsA se sMyuEt Dmo Sr wnse wpA hone vAle pA ke sAT
SiDpit-Ayy se sMb hotI h
ijs ijs DmQ k o ive mhv dete hua jo jo icA ctisk DmQ wpA hote h, ve ve DmQ wn wn Dmo ke
sAT SiDpit-Ayy se sMb hote h
Sntrpcyoit cEKuivYAfDAtu tMspyuAk A c DmA mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM
Sntrpcyen pcyo mnoDAtu tMspyuAk A c DmA mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM
Sntrpcyen pcyo
sotivYAfDAtu tMspyuAk A c DmA mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sntrpcyen pcyo
mnoDAtu tMspyuAk A c DmA mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sntrpcyen pcyo
GAnivYAfDAtu tMspyuAk A c DmA mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sntrpcyen pcyo
mnoDAtu tMspyuAk A c DmA mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sntrpcyen pcyo
ijhAivYAfDAtu tMspyuAk A c DmA mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sntrpcyen pcyo
mnoDAtu tMspyuAk A c DmA mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sntrpcyen pcyo
k AyivYAfDAtu tMspyuAk A c DmA mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sntrpcyen pcyo
mnoDAtu tMspyuAk A c DmA mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sntrpcyen pcyo
puirmA puirmA ku slADmA pVCmAnM pVCmAnM ku slAnM DmAnM Sntrpcyen pcyo puirmA puirmA ku slA
DmA pVCmAnM pVCmAnM SyAk tAnM DmAnM Sntrpcyen pcyo
puirmA puirmA Sku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM Sku slAnM DmAnM Sntrpcyen pcyo puirmA puirmA
Sku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM SyAk tAnM DmAnM Sntrpcyen pcyo
puirmA puirmA SyAk tADmA pVCmAnM pVCmAnM SyAk tAnM DmAnM Sntrpcyen pcyo puirmA puirmA
SyAk tA DmA pVCmAnM pVCmAnM ku slAnM DmAnM Sntrpcyen pcyo puirmA puirmA SyAk tA DmA
pVCmAnM pVCmAnM Sku slAnM DmAnM Sntrpcyen pcyo
yesM yesM DmAnM SntrA ye ye DmA wFpjVt icAcetisk A DmA, te te DmA tesM tesM DmAnM
Sntrpcyen pcyo
SnMtr-Ayy cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT
SnMtr-Ayy se sMb hote h mnoDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT
SnMtr-Ayy se sMb hote h
oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote
h mnoDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote h
GRAfivAnDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote
h mnoDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote h
ijhAivAnDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb
hote h mnoDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb
hote h
idvs 5

17

k AyivAnDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote
h mnoDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote h
pUvQvtIQ ku lDmQ wArvtIQ ku lDmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ ku lDmQ wArvtIQ
SyAk t Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote h
pUvQvtIQ Sku l DmQ wArvtIQ Sku l Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ Sku l DmQ
wArvtIQ SyAk t Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote h
pUvQvtIQ SyAk t DmQ wArvtIQ SyAk t Dmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ SyAk t
DmQ wArvtIQ ku lDmo ke sAT SnMtr-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ SyAk tDmQ wArvtIQ Sku lDmo ke
sAT SnMtr-Ayy se sMb hote h
ijn ijn Dmo ke SnMtr jo jo icA ctisk DmQ wpA hote h, ve ve DmQ wn wn Dmo ke sAT
SnMtr-Ayy se sMb hote h
smntrpcyoit cEKuivYAfDAtu tMspyuAk A c DmA mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM
smntrpcyen pcyo mnoDAtu tMspyuAk A c DmA mnoivYAfDAtuyA tspyuAk AnM c DmAnM
smntrpcyen pcyo
sotivYAfDAtu tMspyuAk A c DmA mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM smntrpcyen pcyo
mnoDAtu tMspyuAk A c DmA mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM smntrpcyen pcyo
GAfivYAfDAtu tMspyuAk A c DmA mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM smntrpcyen pcyo
mnoDAtu tMspyuAk A c DmA mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM smntrpcyen pcyo
ijhAivYAfDAtu tMspyuAk A c DmA mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM smntrpcyen pcyo
mnoDAtu tMspyuAk A c DmA mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM smntrpcyen pcyo
k AyivYAfDAtu tMspyuAk A c DmA mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM smntrpcyen pcyo
mnoDAtu tMspyuAk A c DmA mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM smntrpcyen pcyo
puirmA puirmA ku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM ku slAnM DmAnM smntrpcyen pcyo puirmA puirmA
ku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM SyAk tAnM DmAnM smntrpcyen pcyo
puirmA puirmA Sku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM Sku slAnM DmAnM smntrpcyen pcyo puirmA puirmA
Sku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM SyAk tAnM DmAnM smntrpcyen pcyo
puirmA puirmA SyAk tA DmA pVCmAnM pVCmAnM SyAk tAnM DmAnM smntrpcyen pcyo puirmA
puirmA SyAk tA DmA pVCmAnM pVCmAnM ku slAnM DmAnM smntrpcyen pcyo puirmA puirmA SyAk tA
DmA pVCmAnM pVCmAnM Sku slAnM DmAnM smntrpcyen pcyo
yesM yesM DmAnM smntrA ye ye DmA wFpjVt icAcetisk A DmA, te te DmA tesM tesM DmAnM
smntrpcyen pcyo
smnMtr-Ayy cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT
smnMtr-Ayy se sMb hote h mnoDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT
smnMtr-Ayy se sMb hote h
oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb
hote h mnoDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb
hote h
GRAfivAnDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote
h mnoDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote h
ijhAivAnDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb
hote h mnoDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb
hote h
18

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

k AyivAnDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote
h mnoDAtu Sr wsse sMyuEt DmQ mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote h
pUvQvtIQ ku l DmQ wArvtIQ ku l Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ ku l DmQ
wArvtIQ SyAk t Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote h
pUvQvtIQ Sku l DmQ wArvtIQ Sku l Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ Sku l DmQ
wArvtIQ SyAk t Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote h
pUvQvtIQ SyAk t DmQ wArvtIQ SyAk t Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ SyAk t
DmQ wArvtIQ ku l Dmo ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ SyAk t DmQ wArvtIQ Sku l Dmo
ke sAT smnMtr-Ayy se sMb hote h
ijn ijn Dmo ke SnMtr jo jo icA ctisk DmQ wpA hote h, ve ve DmQ wn wn Dmo ke sAT
smnMtr-Ayy se sMb hote h
shjAtpcyoit cAAro KDA Sipno SYmYM shjAtpcyen pcyo cAAro mhABUtA SYmYM
shjAtpcyen pcyo SoEk VtEKfe nAmpM SYmYM shjAtpcyen pcyo icAcetisk A DmA
icAsmuAnAnM pAnM shjAtpcyen pcyo mhABUtA wpAdApAnM shjAtpcyen pcyo ipno DmA
SpInM DmAnM ik Vck Ale shjAtpcyen pcyo, ik Vck Ale n shjAtpcyen pcyo
shjAt-Ayy cArA SpI kM Dak dUsre ke sAT shjAt-Ayy se sMb hote h cArA mhABUt ak dUsre
ke sAT shjAt-Ayy se sMb hote h AitsMiD ke f m nAm Sr p ak dUsre ke sAT shjAt-Ayy se
sMb hote h icA ctisk DmQ icA m wpA hone vAle pA ke sAT shjAt-Ayy se sMb hote h pI DmQ
SpI Dmo ke sAT k BI-k BI shjAt-Ayy se sMb hote h Sr k BI-k BI shjAt-Ayy se sMb nh hote h
SYmYpcyoit cAAro KDA Sipno SYmYpcyen pcyo cAAro mhABUtA SYmYpcyen
pcyo SoEk VtEKfe nAmpM SYmYpcyen pcyo
Syoy-Ayy cArA SpI kM D Syoy-Ayy se sMb hote h cArA mhABUt Syoy-Ayy se sMb
hote h AitsMiD ke f m nAm Sr p Syoy-Ayy se sMb hote h
insypcyoit cAAro KDA Sipno SYmYM insypcyen pcyo cAAro mhABUtA SYmYM
insypcyen pcyo SoEk VtEKfe nAmpM SYmYM insypcyen pcyo icAcetisk A DmA
icAsmuAnAnM pAnM insypcyen pcyo mhABUtA wpAdApAnM insypcyen pcyo
cEKAytnM cEKuivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM insypcyen pcyo sotAytnM
sotivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM insypcyen pcyo GAnAytnM GAnivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM
c DmAnM insypcyen pcyo ijhAytnM ijhAivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM insypcyen
pcyo k AyAytnM k AyivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM insypcyen pcyo
yM pM insAy mnoDAtu c mnoivYAfDAtu c vAVt, tM pM mnoDAtuyA c mnoivYAfDAtuyA c
tMspyuAk AnM c DmAnM insypcyen pcyo
iny-Ayy cArA SpI kM Dak dUsre ke sAT iny-Ayy se sMb hote h cArA mhABUt ak dUsre ke
sAT iny-Ayy se sMb hote h AitsMiD ke f m nAm Sr p ak dUsre ke sAT iny-Ayy se sMb hote
h icA ctisk DmQ icA m wpA hone vAle pA ke sAT iny-Ayy se sMb hote h mhABUt wOt pA ke
sAT iny-Ayy se sMb hote h
cu-SAytn cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT iny-Ayy se sMb hotA h o-SAytn
oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT iny-Ayy se sMb hotA h GRAf-SAytn GRAfivAnDAtu Sr
wsse sMyuEt Dmo ke sAT iny-Ayy se sMb hotA h ijhA-SAytn ijhAivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo
ke sAT iny-Ayy se sMb hotA h k Ay-SAytnk AyivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT iny-Ayy
se sMb hotA h
ijs p ke SAy se mnoDAtu Sr mnoivAnDAtu VTt hote h, vh p mnoDAtu Sr mnoivAnDAtu
Sr wnse sMyuEt Dmo ke sAT iny-Ayy se sMb hotA h
idvs 5

19

wpinsypcyoit puirmA puirmA ku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM ku slAnM DmAnM wpinsypcyen
pcyo puirmA puirmA ku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM Sku slAnM DmAnM ke sVc wpinsypcyen pcyo
puirmA puirmA ku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM SyAk tAnM DmAnM wpinsypcyen pcyo
puirmA puirmA Sku slADmA pVCmAnM pVCmAnM Sku slAnM DmAnM wpinsypcyen pcyo puirmA puirmA
Sku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM ku slAnM DmAnM ke sVc wpinsypcyen pcyo puirmA puirmA Sku slA
DmA pVCmAnM pVCmAnM SyAk tAnM DmAnM wpinsypcyen pcyo
puirmA puirmA SyAk tA DmA pVCmAnM pVCmAnM SyAk tAnM DmAnM wpinsypcyen pcyo puirmA
puirmA SyAk tA DmA pVCmAnM pVCmAnM ku slAnM DmAnM wpinsypcyen pcyo puirmA puirmA SyAk tA
DmA pVCmAnM pVCmAnM Sku slAnM DmAnM wpinsypcyen pcyo
wtuBojnM ip wpinsypcyen pcyo puglo ip wpinsypcyen pcyo senAsnM ip
wpinsypcyen pcyo
wpiny-Ayy pUvQvtIQ ku l DmQ wArvtIQ ku l Dmo ke sAT wpiny- Ayy se sMb hote h
pUvQvtIQ ku lDmQ wArvtIQ Sku lDmo m se ku Cke sAT wpiny-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ ku lDmQ
wArvtIQ SyAk t DmoQ ke sAT wpiny-Ayy se sMb hote h
pUvQvtIQ Sku lDmQ wArvtIQ Sku lDmo ke sAT wpiny-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ Sku lDmQ
wArvtIQ ku lDmo m se ku Cke sAT wpiny-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ Sku lDmQ wArvtIQ SyAk t
Dmo ke sAT wpiny-Ayy se sMb hote h
pUvQvtIQ SyAk t DmQ wArvtIQ SyAk t Dmo ke sAT wpiny-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ SyAk t
DmQ wArvtIQ ku lDmo ke sAT wpiny-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ SyAk tDmQ wArvtIQ Sku lDmo
ke sAT wpiny-Ayy se sMb hote h
tu Sr Bojn BI wpiny-Ayy se sMb hote h yVEt BI wpiny-Ayy se sMb hotA h
ynAsn BI wpiny-Ayy se sMb hotA h
purejAtpcyoit cEKAytnM cEKuivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM purejAtpcyen pcyo
sotAytnM sotivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM purejAtpcyen pcyo GAnAytnM GAnivYAfDAtuyA
tMspyuAk AnM c DmAnM purejAtpcyen pcyo ijhAytnM ijhAivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM
purejAtpcyen pcyo k AyAytnM k AyivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM purejAtpcyen pcyo
pAytnM cEKuivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM purejAtpcyen pcyo sAytnM
sotivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM purejAtpcyen pcyo gDAytnM GAnivYAfDAtuyA
tMspyuAk AnM c DmAnM purejAtpcyen pcyo rsAytnM ijhAivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM
purejAtpcyen pcyo P obAytnM k AyivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM purejAtpcyen pcyo
pAytnM sAytnM gDAytnM rsAytnM P obAytnM mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM purejAtpcyen pcyo
yM pM insAy mnoDAtu c mnoivYAfDAtu c vAVt, tM pM mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM
purejAtpcyen pcyo mnoivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM ik Vck Ale purejAtpcyen pcyo,
ik Vck Ale n purejAtpcyen pcyo
purejAt-Ayy cu-SAytn cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT purejAt-Ayy se sMb hotA
h o-SAytn oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT purejAt-Ayy se sMb hotA h GRAf-SAytn
GRAfivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT purejAt-Ayy se sMb hotA h ijhA-SAytn ijhAivAnDAtu
Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT purejAt-Ayy se sMb hotA h k Ay-SAytn k AyivAnDAtu Sr wsse sMyuEt
Dmo ke sAT purejAt-Ayy se sMb hotA h
p-SAytn cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT purejAt-Ayy se sMb hotA h d-SAytn
oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT purejAt-Ayy se sMb hotA h gMD-SAytn GRAfivAnDAtu Sr
wsse sMyuEt Dmo ke sAT purejAt-Ayy se sMb hotA h rs-SAytn ijhAivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo
ke sAT purejAt-Ayy se sMb hotA h Axy-SAytn k AyivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT
20

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

purejAt-Ayy se sMb hotA h p-SAytn, d-SAytn, gMD-SAytn, rs-SAytn, Axy-SAytn


mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT purejAt-Ayy se sMb hote h
ijs p ke SAy se mnoDAtu Sr mnoivAnDAtu VTt hote h, vh p mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo
ke sAT purejAt-Ayy se sMb hotA h vh mnoivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT ik sI smy
purejAt-Ayy se sMb hotA h Sr ik sI smy purejAt-Ayy se sMb nh hotA h
pCAjAtpcyoit pCAjAtA icAcetisk A DmA purejAts qms k Ays pCAjAtpcyen pcyo
pcAjAt-Ayy bAd m wpA hua icA ctisk DmQ phle wpA hua qs rIr ke sAT pcAjAt-Ayy
se sMb hote h
SAsevnpcyoit puirmA puirmA ku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM ku slAnM DmAnM SAsevnpcyen pcyo
puirmA puirmA Sku slA DmA pVCmAnM pVCmAnM Sku slAnM DmAnM SAsevnpcyen pcyo puirmA puirmA
ik iryAyAk tA DmA pVCmAnM pVCmAnM ik iryAyAk tAnM DmAnM SAsevnpcyen pcyo
SAsevn-Ayy pUvQvtIQ ku l DmQ wArvtIQ ku l Dmo ke sAT SAsevn-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ
Sku l DmQ wArvtIQ Sku l Dmo ke sAT SAsevn-Ayy se sMb hote h pUvQvtIQ ikR yAIl SyAk t DmQ
wArvtIQ ikR yAIl SyAk t Dmo ke sAT SAsevn-Ayy se sMb hote h
k mpcyoit ku slAku slM k mM ivpAk AnM KDAnM k xAA c pAnM k mpcyen pcyo cetnA
spyuAk AnM DmAnM tMsmuAnAnM c pAnM k mpcyen pcyo
k mQ-Ayy ku l - Sku l k mQ ivpAk -kM DASr k mQ se wpA hua pA ke sAT k mQ-Ayy se sMb
hote h cetnA Spne sMyuEt Dmo Sr wsse wpA hone vAle pA ke sAT k mQ-Ayy se sMb hotI h
ivpAk pcyoit ivpAk A cAAro KDA Sipno SYmYM ivpAk pcyen pcyo
ivpAk -Ayy cArA SpI ivpAk -kM D ak dUsre ke sAT ivpAk -Ayy se sMb hote h
SAhArpcyoit k bLIk AroSAhAro qms k Ays SAhArpcyen pcyo Sipno SAhArA spyuAk AnM
DmAnM tM tMsmuAnAnM c pAnM SAhArpcyen pcyo
SAhAr-Ayy k r k r k rke KAyA jAne vAlA SAhAr qs k AyA ke sAT SAhAr-Ayy se sMb hotA h
SpI SAhAr Spne sMyuEt Dmo Sr wnse wpA hone vAle pA ke sAT SAhAr-Ayy se sMb hote h
qVypcyoit cEKuVyM cEKuivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM qVypcyen pcyo soitVyM
sotivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM qVypcyen pcyo GAinVyM GAnivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM
c DmAnM qVypcyen pcyo ijVhVyM ijhAivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM qVypcyen
pcyo k AiyVyM k AyivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM qVypcyen pcyo pjIivitVyM k xAA
pAnM qVypcyen pcyo
Sipno qVyA spyuAk AnM DmAnM tMsmuAnAnM c pAnM qVypcyen pcyo
qMiy-Ayy cu-qMiy cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT qMiy-Ayy se sMb hotI h
o-qMiy oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT qMiy-Ayy se sMb hotI h GRAf-qMiy
GRAfivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT qMiy-Ayy se sMb hotI h ijhA-qMiy ijhAivAnDAtu Sr
wsse sMyuEt Dmo ke sAT qMiy-Ayy se sMb hotI h k Ay-qMiy k AyivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke
sAT qMiy-Ayy se sMb hotI h pjIivt-qMiy k mQ se wpA hua pA ke sAT qMiy-Ayy se sMb hotI h
SpI qMiyAM Spne sMyuEt Dmo Sr wsse wpA hone vAle pA ke sAT qMiy-Ayy se sMb hotI h
JAnpcyoit JAnAin JAnspyuAk AnM DmAnM tMsmuAnAnM c pAnM JAnpcyen pcyo
yAn-Ayy yAn ke SMg yAn se sMyuEt Dmo Sr wnse wpA hone vAle pA ke sAT yAn-Ayy se
sMb hote h
mgpcyoit mgAin mgspyuAk AnM DmAnM tMsmuAnAnM c pAnM mgpcyen pcyo
idvs 5

21

mAgQ-Ayy mAgQ ke SMg mAgQ se sMyuEt Dmo Sr wnse wpA hone vAle pA ke sAT mAgQ-Ayy se sMb
hote h
spyuApcyo it cAAro KDA Sipno SYmYM spyuApcyen pcyo
sMAyuEt-Ayy cArA SpI kM D ak dUsre ke sAT sMAyuEt-Ayy se sMb hote h
ivFpyuApcyoit ipno DmA SpInM DmAnM ivFpyuApcyen pcyo Sipno DmA pInM DmAnM
ivFpyuApcyen pcyo
ivAyuEt-Ayy pI DmQ SpI Dmo ke sAT ivAyuEt-Ayy se sMb hote h SpI DmQ pI Dmo ke
sAT ivAyuEt-Ayy se sMb hote h
SVTpcyoit cAAro KDA Sipno SYmYM SVTpcyen pcyo cAAro mhABUtA SYmYM
SVTpcyen pcyo SoEk VtEKfe nAmpM SYmYM SVTpcyen pcyo icAcetisk A DmA
icAsmuAnAnM pAnM SVTpcyen pcyo mhABUtA wpAdApAnM SVTpcyen pcyo
cEKAytnM cEKuivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SVTpcyen pcyo sotAytnM
sotivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SVTpcyen pcyo GAnAytnM GAnivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM
c DmAnM SVTpcyen pcyo ijhAytnM ijhAivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SVTpcyen pcyo
k AyAytnM k AyivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SVTpcyen pcyo
pAytnM cEKuivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SVTpcyen pcyo sAytnM
sotivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SVTpcyen pcyo gDAytnM GAnivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM
c DmAnM SVTpcyen pcyo rsAytnM ijhAivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SVTpcyen pcyo
P obAytnM k AyivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SVTpcyen pcyo pAytnM sAytnM gDAytnM
rsAytnM P obAytnM mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM SVTpcyen pcyo
yM pM insAy mnoDAtu c mnoivYAfDAtu c vAVt, tM pM mnoDAtuyA c mnoivYAfDAtuyA c
tMspyuAk AnM c DmAnM SVTpcyen pcyo
SVt-Ayy cArA SpI kM Dak dUsre ke sAT SVt-Ayy se sMb hote h cArA mhABUt ak dUsre ke
sAT SVt-Ayy se sMb hote h AitsMiD ke f m nAm Sr p ak dUsre ke sAT SVt-Ayy se sMb hote
h icA ctisk DmQ icA se wpA hone vAle pA ke sAT SVt-Ayy se sMb hote h mhABUt wOt pA ke
sAT SVt-Ayy se sMb hote h
cu-SAytn cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SVt-Ayy se sMb hotA h o-SAytn
oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SVt-Ayy se sMb hotA h GRAf-SAytn GRAfivAnDAtu Sr
wsse sMyuEt Dmo ke sAT SVt-Ayy se sMb hotA h ijhA-SAytn ijhAivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo
ke sAT SVt-Ayy se sMb hotA h k Ay-SAytnk AyivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SVt-Ayy
se sMb hotA h
p-SAytn cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SVt-Ayy se sMb hotA h d-SAytn
oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SVt-Ayy se sMb hotA h gMD-SAytn GRAfivAnDAtu Sr
wsse sMyuEt Dmo ke sAT SVt-Ayy se sMb hotA h rs-SAytn ijhAivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke
sAT SVt-Ayy se sMb hotA h Axy-SAytn k AyivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT SVt-Ayy
se sMb hotA h p-SAytn, d-SAytn, gMD-SAytn, rs-SAytn Sr Axy-SAytn mnoDAtu Sr
wsse sMyuEt Dmo ke sAT SVt-Ayy se sMb hote h
ijs p ke SAy se mnoDAtu Sr mnoivAnDAtu VTt hote h, vh p mnoDAtu Sr mnoivAnDAtu
Sr wnse sMyuEt Dmo ke sAT SVt-Ayy se sMb hotA h
nVTpcyoit smntrinrA icAcetisk A DmA pcuFpAAnM icAcetisk AnM DmAnM nVTpcyen
pcyo

22

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

nAVt-Ayy tk Al inr hua icA ctisk DmQ AyupA icA ctisk Dmo ke sAT nAVt-Ayy se
sMb hote h
ivgtpcyoit smntrivgtA icAcetisk A DmA pcuFpAAnM icAcetisk AnM DmAnM ivgtpcyen
pcyo
ivgt-Ayy tk Al ivluA hua icA ctisk DmQ AyupA icA ctisk Dmo ke sAT ivgt-Ayy se
sMb hote h
Sivgtpcyoit cAAro KDA Sipno SYmYM Sivgtpcyen pcyo cAAro mhABUtA SYmYM
Sivgtpcyen pcyo SoEk VtEKfe nAmpM SYmYM Sivgtpcyen pcyo icAcetisk A DmA
icAsmuAnAnM pAnM Sivgtpcyen pcyo mhABUtA wpAdApAnM Sivgtpcyen pcyo cEKAytnM
cEKuivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sivgtpcyen pcyo sotAytnM sotivYAfDAtuyA
tMspyuAk AnM c DmAnM Sivgtpcyen pcyo GAnAytnM GAnivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM
Sivgtpcyen pcyo ijhAytnM ijhAivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sivgtpcyen pcyo
k AyAytnM k AyivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sivgtpcyen pcyo
pAytnM cEKuivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sivgtpcyen pcyo sAytnM sotivYAfDAtuyA
tMspyuAk AnM c DmAnM Sivgtpcyen pcyo gDAytnM GAnivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM
Sivgtpcyen pcyo rsAytnM ijhAivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sivgtpcyen pcyo
P obAytnM k AyivYAfDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sivgtpcyen pcyo pAytnM sAytnM gDAytnM
rsAytnM P obAytnM mnoDAtuyA tMspyuAk AnM c DmAnM Sivgtpcyen pcyo
yM pM insAy mnoDAtu c mnoivYAfDAtu c vAVt, tM pM mnoDAtuyA c mnoivYAfDAtuyA c
tMspyuAk AnM c DmAnM Sivgtpcyen pcyo it
Sivgt-Ayy cArA SpI kM D ak dUsre ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hote h cArA mhABUt ak
dUsre ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hote h AitsMiD ke f m nAm Sr p ak dUsre ke sAT Sivgt-Ayy se
sMb hote h icA ctisk DmQ icA se wpA hone vAle pA ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hote h mhABUt
wOt pA ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hote h
cu-SAytn cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hotA h o-SAytn
oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hotA h GRAf-SAytn GRAfivAnDAtu
Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hotA h ijhA-SAytn ijhAivAnDAtu Sr wsse
sMyuEt Dmo ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hotA h k Ay-SAytn k AyivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke
sAT Sivgt-Ayy se sMb hotA h
p-SAytn cuivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hotA h d-SAytn
oivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hotA h gMD-SAytn GRAfivAnDAtu
Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hotA h rs-SAytn ijhAivAnDAtu Sr wsse sMyuEt
Dmo ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hotA h Axy-SAytn k AyivAnDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT
Sivgt-Ayy se sMb hotA h p-SAytn, d-SAytn, gMD-SAytn, rs-SAytn Sr Axy-SAytn
mnoDAtu Sr wsse sMyuEt Dmo ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hote h
ijs p ke SAy se mnoDAtu Sr mnoivAnDAtu VTt hote h, vh p mnoDAtu Sr mnoivAnDAtu
Sr wnse sMyuEt Dmo ke sAT Sivgt-Ayy se sMb hotA h
[nox - yh AVdk STQ h qnk I smIA ke ila pUy I synArAyf goyk A jI, ivpynAcAyQ k I
itk pAn IQk vAlI SAizyo xep k o sunnA cAiha jo hdI tTA SMgRejI donA BAASA m sulB h]

idvs 5

23

yAnID BUtAin smAgtAin,


BumAin vA yAinv StilEKe
tTAgtM devmnuspUijtM,
buM nmsAm suvVT hotu
qs smy DrtI yA SAk Am rhne vAle jo BI AAfI yhAM wpVTt h, hm sBI smt devA Sr mnuyA ArA
pUijt tTAgt bu k o nmk Ar k rte h, k yAf ho
DmM nmsAm suvVT hotu
hm DmQ k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
sM nmsAm suvVT hotu
hm sMG k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!

nmn k M gurdev k o, sivny I nvAy


Drm rtn aesA idyA, pAp ink x nh SAy
aesA cKAyA Drm rs, ibsyn rs n luBAy
Drm sAr aesA idyA, iClke idye CuzAy
rom rom ik rtg huSA, f n cuk AyA jAy
jIWM jIvn Drm k A, duiKyn k I sevA k M,
yhI wict wpAy
qs sevA ke puy se, Drm wjAgr hoy
k xe SMDerA pAp k A, jn mn hriKt hoy,
sbk A mMgl hoy
Bvtu sb mlM Bvtu sb mlM Bvtu sb mlM
{{{

sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re


terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
u Drm DrtI pr jAge, u Drm DrtI pr jAge,
pAp prAijt hoy re, pAp itroiht hoy re
jn mn ke duKze imx jAy, jn mn ke duKze imx jAy,
jn jn mMgl hoy re
sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re,
terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jn jn mMgl, jn jn mMgl, jn jn suiKyA hoy re

24

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

idvs 6
jAgo logo jgt ke , bItI k AlI rAt
huSA wjAlA Drm k A, mMgl huSA ABAt
SASo AAfI ivv ke , suno Drm k A An
qsm suK h AMit h, qsm h inrvAf
yh to vAfI bu k I, u Drm k I yot
Sr Sr m BrA, mMgl Sot prot
buD vAfI mIXI GfI, imsrI ke se bol
k yAfI mMglmyI, BrA Smt rs Gol
aaa

smtA cEk vALesu0


Dmsvfk Alo0
nmo ts Bgvto0
buM srfM gCAim
qmAy DmAnuDmpixpVAyA0
ye c buA StItA c0
nVT me srfM SYM0
qitip so BgvA0

SivjApcyA sArA, sArpcyA ivYAfM, ivYAfpcyA nAmpM, nAmppcyA sLAytnM, sLAytnpcyA


P so, P spcyA vednA, vednApcyA thA, thApcyA wpAdAnM, wpAdAnpcyA Bvo, BvpcyA jAit, jAitpcyA
jrA-mrfM, sok -pirdev-duEK-domnsupAyAsA sBvVt avmets ke vls duEKEKDs smudyo hotI it
SivA ke Ayy (k Arf) se sMk Ar, sMk Ar ke Ayy se ivAn, ivAn ke Ayy se nAm-p, nAm-p ke
Ayy se C:-SAytn, C:-SAytnA ke Ayy se pQ, pQ ke Ayy se vednA, vednA ke Ayy se tfA, tfA ke
Ayy se wpAdAn, wpAdAn ke Ayy se Bv, Bv ke Ayy se jAit (jm), jAit ke Ayy se buZApA, mrnA, ok
k rnA, ronA, pIxnA, du:iKt, becn Sr preAn honA hotA h qs Ak Ar sAre ke sAre du:K-smudAy k A wdy hotA h
SivjAyvev Sses-ivrAg-inroDA sArinroDo, sArinroDA ivYAfinroDo, ivYAfinroDA nAm-pinroDo,
nAm-pinroDA sLAytninroDo, sLAytninroDA P sinroDo, P sinroDA vednAinroDo, vednAinroDA thAinroDo,
thAinroDA wpAdAninroDo, wpAdAninroDA BvinroDo, BvinroDA jAitinroDo, jAitinroDA jrA-mrfM,
sok -pirdev-duEK-domnsupAyAsA inrJVt avmets ke vls duEKEKDs inroDo hotI it
SivA ke sMpUfQtyA inr ho jAne se sMk Ar k A inroD ho jAtA h; sMk Ar ke inr ho jAne se ivAn
k AinroD ho jAtA h; ivAn ke inr ho jAne se nAm-p k AinroD ho jAtA h, nAm-p ke inr ho jAne se
Ch SAytnA k AinroD ho jAtA h; Ch SAytnA ke inr ho jAne se pQ k AinroD ho jAtA h; pQ ke inr
ho jAne se vednA k A inroD ho jAtA h; vednA ke inr ho jAne se tfA k A inroD ho jAtA h; tfA ke inr
ho jAne se wpAdAn k AinroD ho jAtA h; wpAdAn ke inr ho jAne se Bv k AinroD ho jAtA h; Bv ke inr
ho jAne se jm k AinroD ho jAtA h; jm ke inr ho jAne se buZApA honA, mrnA, ok k rnA,ronA, pIxnA,
du:iKt honA, becn Sr preAn honA inr ho jAte h qs Ak Ar sAre ke sAre du:K-smudAy k A inroD ho jAtA h

ydA hve pAtuBvVt DmA, SAtAipno JAyto bRAfs


STs k A vpyVt sbA, yto pjAnAit shetu DmM
jb ik sItpvI Sr yAnI spur (mf) bRAf k o,scmuc (boiD-pIy) DmQ wpA hote h, tb vh
AyyA siht DmQ k o jAn letA h Sr qs k Arf wske smt Mk A-sMdeh dUr ho jAte h;
idvs 6

25

STs k A vpyVt sbA, yto KyM pcyAnM SvedI


tb vh AyyA ke inroD-y hone k ojAn letA h Sr qs k Arfwske smt Mk A-sMdeh dUr ho jAte h;
ivDUpyM itit mArsenM, suiryo v SoBAsymtilEKM it
tb vh mAr-senA k A ivvMs k r vse hI VTt hotA h jse ik SMDk Ar k o ivvMs k r SMtir m sUyQ
Ak AmAn hotA h

Snek jAit sMsArM, sDAivsM SinVbsM


ghk ArM gvesto, duEKA jAit punFpunM
Snek jmA tk ibnA rke sMsAr m dztA rhA (qs k AyA-pI) Gr bnAne vAle k I Koj k rte hua pun:
pun: du:Kmy jm m pztA rhA
ghk Ark idois, pun gehM n k Ahis
sbA te P Asuk A BgA, ghkU xM ivsitM
ivsArgtM icAM, thAnM KymJgA
he ghk Ark !Sb tU deK ilyA gyA h! Sb tU pun: Gr nh bnA ske gA! terI sArI k izyAM Bn ho gyI h
Gr k A iKr BI ivMKilt ho gyA h icA sMk Ar-riht ho gyA h, tfA k A smUl nA ho gyA h
jyo ih bus isrImto SyM, mArs c pAipmto prAjyo wGosyuM boiDmze pmoidtA, jyM tdA nAggfA
mheisno, jyM tdA supfgfA mheisno, jyM tdA devgfA mheisno, jyM tdA bRgfA mheisno
(jb mhiQ BgvAn bu mAr se sMgRAm k rivjyI hua tb) boiDmMz pr Amuidt nAgA, grzA, devtASA tTA
bRASA ne mhiQ k I jy k I wdGofA k I - IspA (mhAnuBAv) bu k I ivjy ho gyI h, pApI mAr k I
prAjy ho gyI h

yAnID BUtAin smAgtAin,


BumAin vA yAinv StilEKe
tTAgtM devmnuspUijtM,
buM nmsAm suvVT hotu
DrtI yA SAk A m rhne vAle jo BI AAfI yhAM wpVTt h, hm sBI smt devA Sr mnuyA ArA pUijt
tTAgt bu k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
DmM nmsAm suvVT hotu
hm DmQ k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
sM nmsAm suvVT hotu
hm sMG k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!

26

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

nmn k M gurdev k o, crfn I nvAy


Drm rtn aesA idyA, pAp pnp nh pAy
aesA cKAyA Drm rs, ibsyn rs n luBAy
Drm sAr aesA idyA, iClke idye CuzAy
rom rom ik rtg huSA, f n cuk AyA jAy
jIWM jIvn Drm k A, duiKyn k I sevA k M,
yhI wict wpAy
qs sevA ke puy se, Drm wjAgr hoy
k xe SMDerA pAp k A, jn jn iht suK hoy,
jn jn iht-suK hoy, jn jn mMgl hoy
Bvtu sb mlM! Bvtu sb mlM! Bvtu sb mlM!
{{{

sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re


terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
qs DrtI ke tr-tf m, k f-k f m Drm smA jAy
qs DrtI ke tr-tf m, k f-k f m Drm smA jAy
jo BI tpe qs tpoBUim pr, jo BI tpe qs tpoBUim pr,
muEt du:KA se ho jAy, muEt du:KA se ho jAy
sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re
terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jn jn mMgl, jn jn mMgl, jn jn suiKyA hoy re

idvs 6

27

idvs 7
jAgo logo jgt ke , bItI k AlI rAt
huSA wjAlA Drm k A, mMgl huSA ABAt
SASo AAfI ivv ke , suno Drm k A An
qsm suK h AMit h, muVEt mo inrvAf
yh to vAfI bu k I, u Drm k I yot
Sr Sr m BrA, mMgl Sot prot
buD vAfI mIXI GfI, imsrI ke se bol
k yAfI mMglmyI, BrA Smt rs Gol
aaa

smtA cEk vALesu0


Dmsvfk Alo0
nmo ts Bgvto0
buM srfM gCAim
qmAy DmAnuDmpixpVAyA0
ye c buA StItA c0
nVT me srfM SYM0
qitip so BgvA0

sMsAre
sMsrtAnM,
sbduEKivnAske
sADme
c
boJe,
mArsenpmne
buVJvA yeicme sAA, itBvA muAku AmA
SjAitmjrA yAD, SmtM inByM gtA
(Bv) sMsAr m sMsrf k rne vAle AAifyA ke sb du:KA k A ivnA k rne vAle Sr mAr k I senA k A mdQn
k rne vAle, qn sAt boyMgA k o ijn eX AAifyA ne (vyM SnuBv se) jAn k r, qsI bIc tInA lok A se muEt
ho, jm buZApA Sr rog se riht ho inBQy Smt (invAQf) k I AAVA k r lI h
avmAid
gufUpetM,
Snek gufshM
SosDc qmM mtM, boJc BfAmhe,
SosDc qmM mtM, boJc BfAmhe
aese gufA se yuEt Snek gufA ke sMgRh-vp SiD-sd qs boyMg suA mM k o k h rhe h:boJo sit-sAto, DmAnM-ivcyo tTA
vIiryM pIit psi, boJA c tTA pre
smADupeEKA boJA, sAete sbdVsnA
muinnA smdEKAtA, BAivtA bhulIk tA
boiD k A SMg k hlAne vAle ye sAt boyMg h mit, DmQ-ivcy, vIyQ, AIit tTA AVD, smAiD Sr wpeA; ijh svQdIQ muin (BgvAn bu) ne vyM
BAivt tTA bhulIk t ik yA Sr BlI Ak Ar btlAyA
sMvAVt SiBYAy, inbAfAy c boiDyA
aten scvjen, soVT te hotu sbdA,
aten scvjen, soVT te hotu sbdA
ve SiBA, invAQf Sr boiD k oAAA k rAne vAle h qs sy-vcn se sdA terA k yAfho! qs sy-vcn
se sdA terA k yAf ho!!
28

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

ak m smye nATo, moglAnc k spM


iglAne duVEKte idvA, boJe sA desyI
BgvAn bu ne ak smy myAyn Sr k Ayp k o rogI Sr du:KI deKk r sAt boyMgA k A wpde idyA TA
te c tM SiBnVdvA, rogA mucsu tfe
aten scvjen, soVT te hotu sbdA,
aten scvjen, soVT te hotu sbdA
ve wnk A SiBnMdn k r wsI f rog se muEt ho gye qs sy vcn se sdA terA k yAf ho!
ak dA DmrAjAip,
gelYenAiBpIilto
cudTeren tM yev, BfApevAn sAdrM
smoidvAn SAbADA, thA vuAis XAnso
aten scvjen, soVT te hotu sbdA
aten scvjen, soVT te hotu sbdA
ak smy DmQrAjA (bu) BI rog se pIizt ho, cud Tivr se wse hI SAdrpUvQk k hlA k r, SAnMidt
hok r ws rog se ak dm wX Kze hua Te qs sy vcn se sdA terA k yAf ho!
phInA te c SAbADA, itfAVp mheisnM
mgAhtA
ik lesAv,
pAAnupVADmtM
aten scvjen, soVT te hotu sbdA,
aten scvjen, soVT te hotu sbdA,
aten scvjen, soVT te hotu sbdA
tInA hI mhiQyA ke ve rog dUr ho gye, lok oAr mAgQ pr clne se wnke Ele smAA huye Sr wn EleA ne
pun: n wpA hone k I DmQtA pAyI qs sy vcn se terA sdA k yAf ho!

yAnID BUtAin smAgtAin,


BumAin vA yAinv StilEKe
tTAgtM devmnuspUijtM,
buM nmsAm suvVT hotu
DrtI yA SAk A m rhne vAle jo BI AAfI yhAM wpVTt h, hm sBI smt devA Sr mnuyA ArA pUijt
tTAgt bu k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
DmM nmsAm suvVT hotu
hm DmQ k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
sM nmsAm suvVT hotu
hm sMG k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!

idvs 7

29

nmn k M gurdev k o, crfn I nvAy


Drm rtn aesA idyA, pAp ink x nh SAy
aesA cKAyA Drm rs, ibsyn rs n luBAy
Drm sAr aesA idyA, iClke idye CuzAy
rom-rom ik rtg huSA, f n cuk AyA jAy
jIWM jIvn Drm k A, duiKyn k I sevA k M,
yhI wict wpAy
qs sevA ke puy se, suKI hAy sb log
sbke mn jAge Drm, dUr hoy Bv rog
duiKyAre du:KmuEt hA, By yAg ByBIt
br Coz k r log sb, k r prpr AIt
Bvtu sb mlM! Bvtu sb mlM!! Bvtu sb mlM!!!
{{{

sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re


terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
qs DrtI ke ijtne AAfI, tpoBUim ke ijtne tAps,
mMgl se BrpUr hA, mMgl se BrpUr hA
rAg e sbke imx jAyM, rAg e sbke imx jAyM,
rog ok sb dUr hA, rog ok sb dUr hA
sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re
terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jn jn mMgl, jn jn mMgl, jn jn mMgl hoy re

30

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

idvs 8
jAgo logo jgt ke , bItI k AlI rAt
huSA wjAlA Drm k A, mMgl huSA ABAt
SASo AAfI ivv ke , cl Drm ke pMT
Drm pMT hI AMit pT, Drm pMT suKpMT
SAid mAMhI k yAf h, my mAMhI k yAf
SMt mAMhI k yAf h, k dm k dm k yAf
Il mAMhI k yAf h, h smAiD k yAf
AA to k yAf hI, Agxe pd inrvAf
ik tne idn Bxk t iP re, SMDI gilyn mAMhI
Sb to pAyA rAjpT, vAps muznA nAMhI,
Sb to pAyA ivml pT, pICe hxnA nAMhI
aaa

smtA cEk vALesu0


Dmsvfk Alo0
nmo ts Bgvto0
buM srfM gCAim
qmAy DmAnuDmpixpVAyA0
ye c buA StItA c0
nVT me srfM SYM0
qitip so BgvA0

pUreto boiDsBAre, nATo teimy jAityM


meAAinsMsM yM SAh, sundM nAm sArT
sblok ihtTAy, pirAM tM BfAmhe
boiD ke ila pArimtASA k o pUfQ k rte hua (boiDsv) nAT ne teimy ke p m jm lek r sunMd nAmk
sAriT k o mI k I mhAntA k A SAyAn ik yA, ws pirAf k o sAre lok ke iht ke ila k h rhe h:
phUtBEKo Bvit, ivFpvuTo sk A GrA
bhUnM wpjIvVt, yo imAAnM n dUBit
jo imA k oDoKA nh detA: vh Spne Gr se bAhr (AvAs m jAne pr) KA-Bog k ABAgI hotA h, wske
shAre Snek A k I jIivk A cltI h
yM yM jnpdM yAit, ingme rAjDAinyo
sbT pUijto hoit, yo imAAnM n dUBit
jo imA k oDoKA nh detA: vh ijs-ijs jnpd, k be Sr rAjDAnI m jAtA h, svQ pUijt hotA h
nAs corA pshVt, nAitmYeit KVAyo
sbe SimAe trit, yo imAAnM n dUBit
jo imA k o DoKA nh detA: wse cor preAn nh k rte, rAjA wsk A SnAdr nh k rtA, vh sBI uSA
pr ivjy pA letA h
Sku o sGrM ait, sBAyM pixnVdto
YAtInM wAmo hoit, yo imAAnM n dUBit
jo imA k o DoKA nh detA: vh AsAicA se Spne Gr lxtA h, sBA m wsk A vAgt hotA h,
jAit-ibrAdrI m vh wAm mAnA jAtA h
idvs 8

31

sEk vA sEk to hoit, g hoit sgArvo


vfik VABto hoit, yo imAAnM n dUBit
jo imA k o DoKA nh detA: vh sk Ar k rke sk Ar pAtA h, grv k rke grvAlI hotA h, vh AMsA
Sr k IitQ k A BogI hotA h
pUjk o lBte pUjM, vdk o pixvdnM
yso ik VAc pFpoit, yo imAAnM n dUBit
jo imA k o DoKA nh detA: ws pUjA k rne vAle k I pUjA hotI h, vMdnA k rne vAle k I vMdnA hotI h, vh
y Sr k IitQ k o AAA hotA h
SVg yTA pjlit, devtAv ivrocit
isiryA Sjihto hoit, yo imAAnM n dUBit
jo imA k o DoKA nh detA: vh SAg ke smAn Avilt hotA h, devtA ke smAn Ak AmAn hotA h,
I-yuEt hotA h
gAvo ts pjAyVt, KeAe vuAM ivhit
vuAAnM P lmAAit, yo imAAnM n dUBit
jo imA k oDoKA nh detA: wsk IgAy Ajnn k rtIh, Ket m boyA bZtA h, Sr jo botA h wsk Avh
P l KAtA h
dirto pbtto vA, rEKto pitto nro
cuto pitM lBit, yo imAAnM n dUBit
jo imA k oDoKA nh detA: dreQ, pvQt STvA v se igrA huSA vh yVEt, igr k rBI shArA pA letA h
ivhmUlstAnM,
ingRoDimv
mAluto
SimAA nFpshVt, yo imAAnM n dUBit,
yo imAAnM n dUBit
jo imA k o DoKA nh detA: wse u prAijt nh k r sk te, vse hI jse ik mjbUt jz vAle brgd ke
v k A hvA (SAMDI) ku C BI nh ibgAz sk tI

yAnID BUtAin smAgtAin,


BumAin vA yAinv StilEKe,
tTAgtM devmnuspUijtM,
buM nmsAm suvVT hotu
DrtI yA SAk A m rhne vAle jo BI AAfI yhAM wpVTt h, hm sBI smt devA Sr mnuyA ArA pUijt
tTAgt bu k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
DmM nmsAm suvVT hotu
hm DmQ k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
sM nmsAm suvVT hotu
hm sMG k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!

32

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

nmn k M gurdev k A, sAdr I nvAy


Drm rtn aesA idyA, pAp wpj nh pAy
aesA cKAyA Drm rs, ibsyn rs n luBAy
Drm sAr aesA idyA, iClke idye CuzAy
rom rom ik rtg huSA, f n cuk AyA jAy
jIWM jIvn Drm k A, duiKyn k I sevA k M,
yhI wict wpAy
qs sevA ke puy se, Drm wjAgr hoy
k xe SMDerA pAp k A, jn mn hriKt hoy
brse brKA smy pr, dUr rhe duk Al
Asn hove Drm k A, Asn hove Drm k A,
Asn hove Drm k A, log hAy KuhAl
suK yApe qs jgt m, duiKyA rhe n k oy,
sbke mn jAge Drm, sbk A mMgl hoy,
sbk A mMgl hoy
Bvtu sb mlM! Bvtu sb mlM! Bvtu sb mlM!!
{{{

sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re


terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
qs DrtI ke tr-tf m, k f-k fm Drm smA jAy;
qs DrtI ke tr-tf m, k f-k fm Drm smA jAy
jo BI tpe qs tpoBUim pr, jo BI tpe qs tpoBUim pr,
muEt du:KA se ho jAy, muEt du:KA se ho jAy
sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re
terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jn jn mMgl, jn jn mMgl, jn jn suiKyA hoy re

idvs 8

33

idvs 9
jAgo logo jgt ke , bItI k AlI rAt
huSA wjAlA Drm k A, mMgl huSA ABAt
SASo AAfI ivv ke , cl Drm ke pMT
Drm pMT hI AMit pT, Drm pMT suK pMT
SAid mAMhI k yAf h, my mAMhI k yAf
SMt mAMhI k yAf h, k dm k dm k yAf
Il mAMhI k yAf h, h smAiD k yAf
AA to k yAf hI, Agxe pd inrvAf
ik tne idn Bxk t iP re, SMDI gilyn mAMhI
Sb to pAyA rAjpT, vAips muznA nAh
Sb to pAyA ivml pT, pICe hxnA nAh
aaa

smtA cEk vALesu0


Dmsvfk Alo0
nmo ts Bgvto0
buM srfM gCAim
qmAy DmAnuDmpixpVAyA0
ye c buA StItA c0
nVT me srfM SYM0
qitip so BgvA0

SsevnA c bAlAnM,
pVztAnM c sevnA
pUjA c pUjnIyAnM,
atM mlmuAmM
mUKo k I sMgit n k rnA, pMiztA (AinyA) k I sMgit k rnA Sr pUjnIyA k I pUjA k rnA yh wAm mMgl h
pitpdesvAso c,
pube c k tpuYtA
SA-smApifiD c,
atM mlmuAmM
wpyuEt TAn m invAs k rnA, pUvQ jmA k A sMict-puy vAlA honA Sr Spne SAp k o syk p se
smAiht rKnA yh wAm mMgl h
bAhuscc isFpc,
ivnyo c suisVEKto
suBAistA c yA vAcA,
atM mlmuAmM
Snek ivASA k oSijQt k rnA,ip-k lASA k osIKnA, ivnIt honA, suiVt honA Sr (vAtAQlAp m)
suBAI honA yh wAm mMgl h

34

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

mAtA-iptu-wpAnM,
puAdArs sho
SnAku lA c k mtA,
atM mlmuAmM
mAtA-iptA k I sevA k rnA, pu-I (pirvAr) k A pAln-pof k rnA Sr SAku l-win n k rne vAlA
(inpAp) yvsAy k rnA yh wAm mMgl h
dAnc DmciryA c,
YAtk Anc sho
SnvjAin k mAin,
atM mlmuAmM
dAn denA, DmQ k A SAcrf k rnA, bMDu-bAMDvA k I shAytA k rnA Sr SnvijQt k mQ hI k rnA yh wAm
mMgl h
SArtI ivrtI pApA,
mjpAnA c sMymo
SFpmAdo c Dmesu,
atM mlmuAmM
tn-mn se pApA k AyAg k rnA,midrA-sevn se dUr rhnA Sr ku lDmo ke pAln m sdA scet rhnA yh
wAm mMgl h
gArvo c invAto c,
stui c k tYutA
k Alen DmsvnM,
atM mlmuAmM
(pUjnIy yVEtyA k o)grv denA, sdA ivnIt rhnA, sMtux rhnA, dUsrA ArA ik ye gye wpk Ark ovIk Ar
k rnA Sr wict smy pr DmQ-vf k rnA yh wAm mMgl h
KtI c sovcstA,
smfAnc dsnM
k Alen DmsAk CA,
atM mlmuAmM
mAIl honA, SAAk ArI honA, mfA k A dQn k rnA Sr wict smy pr DmQ-ccAQ k rnA yh wAm
mMgl h
tpo c bRciryc,
SiryscAn-dsnM
inbAnsVCik iryA c,
atM mlmuAmM
tp, bRcyQ k A pAln k rnA, SAyQ-syA k A dQn k rnA Sr invAQf k A sAAk Ar k rnA yh wAm mMgl h
Pu s lok Dmeih,
icAM ys n k pit
SsokM ivrjM KemM,
atM mlmuAmM
(lAB-hAin, y-Spy, ndA-AMsA Sr suK-du:K qn) lok -Dmo ke pQ se ijsk A icA kM ipt nh
hotA, in:ok , inmQl Sr inBQy rhtA h yh wAm mMgl h

idvs 9

35

atAidsAin k vAn,
sbTmprAijtA
sbTsoT gCVt,
tM tesM mlmuAmM
tM tesM mlmuAmM
qs Ak Arke k AyQ k rke (ye log) svQ SprAijt ho, svQ k yAf-lABIhote h wn mMgl k rne vAlA ke
yhI wAm mMgl h

yAnID BUtAin smAgtAin,


BumAin vA yAinv StilEKe
tTAgtM devmnuspUijtM,
buM nmsAm suvVT hotu
DrtI yA SAk A m rhne vAle jo BI AAfI yhAM wpVTt h, hm sBI smt devA Sr mnuyA ArA pUijt
tTAgt bu k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
DmM nmsAm suvVT hotu
hm DmQ k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
sM nmsAm suvVT hotu
hm sMG k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!

36

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

nmn k M gurdev k o, crfn I nvAy


Drm rtn aesA idyA, pAp wKztA jAy
aesA cKAyA Drm rs, ibsyn rs n luBAy
Drm sAr aesA idyA, iClke idye CuzAy
rom rom ik rtg huSA, f n cuk AyA jAy
jIWM jIvn Drm k A, duiKyn k I sevA k M,
yhI wict wpAy
qs sevA ke puy se, BlA sBI k A hoy
sbke mn jAge Drm, muVEt du:KA se hoy
DrmivhArI pur hA, DrmcAirfI nAr
DrmvMt sMtAn ho, suKI rhe pirvAr,
suKI rhe sMsAr
Bvtu sb mlM! Bvtu sb mlM! Bvtu sb mlM!!
{{{

sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re


terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
u Drm Gr Gr m jAge, u Drm Gr Gr m jAge,
Gr Gr AMit smAy re, Gr Gr AMit smAy re
nr nArI hA DrmivhArI, sb nr nArI DrmivhArI,
Gr Gr mMgl CAy re, Gr Gr mMgl CAy re
sbk A mMgl, sbk A mMgl, sbk A mMgl hoy re
terA mMgl, terA mMgl, terA mMgl hoy re
jn jn mMgl, jn jn mMgl, jn jn suiKyA hoy re

idvs 9

37

idvs 10
jAgo logo jgt ke , bItI k AlI rAt
huSA wjAlA Drm k A, mMgl huSA ABAt
SASo AAfI ivv ke , suno Drm k A An
qsm suK h AMit h, muVEt mo inrvAf
SASo AAfI jgt ke , cl Drm ke pMT
Drm pMT hI AMit pT, Drm pMT suK pMT
SAid mAMhI k yAf h, my mAMhI k yAf
SMt mAMhI k yAf h, k dm k dm k yAf
Il mAMhI k yAf h, h smAiD k yAf
AA to k yAf hI, Drm idyo BgvAn
ik tne idn Bxk t iP re, SMDI gilyn mAMhI
Sb to pAyA rAjpT, vAps muznA nAMhI
Sb to pAyA ivml pT, pICe hxnA nAMhI
aaa

smtA cEk vALesu0


Dmsvfk Alo0
nmo ts Bgvto0
buM srfM gCAim
qmAy DmAnuDmpixpVAyA0
ye c buA StItA c0
nVT me srfM SYM0
qitip so BgvA0

yAnID BUtAin smAgtAin,


BumAin vA yAinv StilEKe
tTAgtM devmnuspUijtM,
buM nmsAm suvVT hotu
DrtI yA SAk A m rhne vAle jo BI AAfI yhAM wpVTt h, hm sBI smt devA Sr mnuyA ArA pUijt
tTAgt bu k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
DmM nmsAm suvVT hotu
hm DmQ k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!
sM nmsAm suvVT hotu
hm sMG k o nmk Ar k rte h, k yAf ho!

38

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM

nmn k M gurdev k o, crfn I nvAy


Drm rtn aesA idyA, pAp wpj nh pAy
aesA cKAyA Drm rs, ibsyn rs n luBAy
Drm sAr aesA idyA, iClke idye CuzAy
rom rom ik rtg huSA, f n cuk AyA jAy
jIWM jIvn Drm k A, duiKyn k I sevA k M,
yhI wict wpAy
qs duiKyAre jgt m, suiKyA idKe n k oy
u Drm iP r se jge, iP r se mMgl hoy
dsA idASA ke sBI, AAfI suiKyA hAy
inrBy hA, inrvr hA, sBI inrAmy hAy,
sbk A mMgl hoy

purVTmAy idsAy, purVTmAy SnuidsAy


dVEKfAy idsAy, dVEKfAy SnuidsAy
pVCmAy idsAy, pVCmAy SnuidsAy
wArAy idsAy, wArAy SnuidsAy
wpirmAy idsAy, heimAy idsAy
sbe sAA, sbe pAfA, sbe BUtA,
sbe puglA, sbe SABAvpiryApAA,
sbA qVTyo, sbe puirsA,
sbe SiryA, sbe SniryA,
sbe mnusA, sbe SmnusA, sbe devA,
sbe ivinpAitk A
SverA hotu, SyApJA hotu,
SnIGA hotu, suKI SAAnM pirhrtu
pUvQ idA, pUvQ-dVf idA,
dVf idA, pVcmoAr idA,
pVcm idA, pVcm-dVf idA,
wAr idA, pUvoQAr idA,
Wpr k I idA, nIce k I idA, STAQt
(dsA idASA) ke sBI sv, sBI AAfI, sBI jIv, sBI pul,
jm gRhf ik a sBI yVEt, sBI VyAM, sBI pur, sBI SAyQ,
sBI SnAyQ, sBI dev, sBI mnuy, sBI
Smnuy, Sr sBI nrk gAmI
vr-ivhIn hA, yApAd (e)-ivhIn hA, kR oD-ivhIn hA, (Sr)
suKpUvQk SpnA sMrf k r
sbe sAA suKI hotu, sbe hotu c Keimno
sbe sAA suKI hotu, sbe hotu c Keimno
sbe BAif pstu, sbe BAif pstu,
mA ik Vc pApmAgmA, mA ik Vc duEKmAgmA
idvs 10

39

sBI AAfI suKI hA sBI ku l-em yuEt hA


sBI AAfI suKI hA, sBI ku l-em yuEt hA
sBI uB deK sBI uB deK
k oqQ pAp k A BAgI n bne, ik sI k o BI k oqQ du:K AAA n ho
Bvtu sb mlM! Bvtu sb mlM! Bvtu sb mlM!!
sbk A mMgl ho! sbk A mMgl ho! sbk A mMgl ho!
{{{

iP r se jAge Drm jgt m, iP r se hove jg k yAf,


jAge jAge Drm jgt m, hove hove jn k yAf
iP r se jAge Drm jgt m, iP r se hove jg k yAf,
jAge jAge Drm jgt m, hove hove jn k yAf
rAg e Sr moh dUr hA, jAge Il smAiD An,
rAg e Sr moh dUr hA, jAge Il smAiD An
jn mn ke duKze imx jAy, iP r se jAg wXe musk An
jn mn ke duKze imx jAy, iP r se jAg wXe musk An
iP r se jAge Drm jgt m, iP r se hove jg k yAf
jAge jAge Drm k I vAfI, mMgl mUl mhA k yAfI
mMgl mUl mhA k yAfI, jAge jAge Drm k I vAfI
jAge bu sd k oqQ AnI, hAy suKI sb jg ke AAfI
jAge bu sd k oqQ AnI, hAy suKI sb jg ke AAfI
jAge jAge Drm k I vAfI, mMgl mUl mhA
k yAfI, mMgl mUl mhA k yAfI,
jAge jAge Drm k IvAfI, jAge bu sd k oqQ AnI, hAy suKI sb jg ke AAfI
{{{

40

ds-idvsIy ivpynA iivrA k IAAt:k AlInvdnAaM