Вы находитесь на странице: 1из 3

Ante Vranković Domjanićeva 15 10380 Sveti Ivan Zelina Hrvatska / Croatia

Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200 1049 Bruxelles Belgique / Belgija

August 31, 2015

- Responsibility of the officials of Croatian Bar Association for the deaths of 18 people in the last200 1049 Bruxelles Belgique / Belgija August 31, 2015 several years - Request for sending EU

several years - Request for sending EU Monitoring Commission to Croatian State Attorney`s Office USKOK/BCCOC which protects crime of the officials of Croatian Bar Association in the case KR-US-1/13 - Request for sending documentation on my case to international law organizations (in the case of my death)

Mrs Věra Jourová

European Commissioner for Justice

Predmet:
Predmet:

- Odgovornost dužnosnika Hrvatske odvjetničke komore za smrt 18 ljudi u zadnjih par godina

- Molba za nadzorom USKOK-a koji štiti kriminal dužnosnika Hrvatske odvjetničke komore

- Molba za slanjem dokumentacije o mom predmetu međunarodnim odvjetničkim organizacijama

Dear Mrs. Jourová, in addition to the official letters that I sent you on February 6, and April 17 (both available on the links at the bottom of this official letter), I decided to inform you about the facts which are, in the tragic and shocking way confirming the accuracy of the statements in the official letters that I sent to Mrs. V. Reding on July 3 and

July 31, 2013, which are also available at the links below.

That facts are directly confirming responsibility of the

officials of Croatian Bar Association (CBA) for the deaths of:

 

1)

known disciplinary offenses in the period of 10 years(!): 2002 -2011. That attitude of CBA encouraged Zadro to continue with his criminal activities which finaly led to the murder of Jakša Denich in 2011.

2)

and others were led to the suicide by the lawyers protected by CBA which did not solved disciplinary charges against them, thus bringing with that lawyers-criminals Mr. Jušić, Skorin and others to despair and suicide. The cases of Denich, Jušić, Skorin and others were published in "Jutarnji list" (the second highest circulation daily in Croatia) and portal "Udarno". 3) A few days ago the highest circulation Croatian political weekly "7dnevno" published evidence that the

in

in the scandal with Raiffeissen cooperatives. Jušić, Skorin

killed by the lawyer Darko Zadro who was never sentenced for his crime and numerous publicly

Jakša Denich

Ivo Jušić, Ivo Skorin and 3 other (=total 5)

people

former president and current treasurer of CBA Marijan Hanžeković is responsible for the deaths of

the fire on Kornati in 2007. In the attachment of this official letter (Appendix 3) I am sending you a 7dnevno`s comprehensive report on the subject on 6 pages(!). 1

12 people
12 people
 

Since in the period from 2007 till today CBA`s officials sent to death at least 18 people (1+5+12),

it is obvious that they will do the same in my case

, although Croatian Helsinki Committee (HHO), Veronika

Vere, Juris Protecta, the police, Ministry of Finance, and the Court (verdict in my favor of May 26, 2014, about which I

informed Ms Reding on June 10, 2014) all confirmed that I am right, and although the last month

Croatian People's

Ombudsman officially reported that the (Croatian) Bar Association "is delaying disciplinary actions

against non-professional lawyers"

(see my Notification sent to CBA on August 24, 2015, which I am sending attached to this official

letter as Appendix 2), i. e. the same as in my case: on my disciplinary reports of March 13 and September 13, 2012. I received no reply, because to the disciplinary prosecutor Predrag Laban I did not give a bribe he asked me for. This shocking conduct of the lawyers-officials of the CBA would not be possible if their colleagues (state) lawyers (attorneys) from USKOK (BCCOC) did not protected crime in the CBA for many years, so here again I repeat my request for the supervision of the work of USKOK in my case, which request I have already sent you on February 6, and April 17, 2015. I hope that your actions in this case will show that those who claimed that the Croats are in the EU third class citizens, because in the case that the same requests were imposed by German they would long been solved, will prove to be inaccurate.

To this official letter are enclosed my Notifications sent to CBA on June 13, and August 24, 2015 (Appendix 1 and 2) in which I sent them (CBA) documents about reasons why from June till August 24 I had to replace my complete hunger strike with the Turkish one (=taking sugar).

am again in the full hunger strike from August 24, 2015 and I will send you my medical information to the e-mail address: citizen_reply@edcc.ec.europa.eu

I

I am asking you that - in the case of my death you send a copy of all documentation that I sent you from

2013 till now, to the following address: Council of Bars and Law Societies of Europe (Brussels), International Bar Association (London), Union Internationale des Avocats (Paris) so that theese international professional associations can expell CBA from their membership and thus prevent CBA`s further sowing death.

Poštovana gospođo Jourová, nastavno na dopise koje sam Vam poslao 6. 2. i 17. 4. o. g. (dostupni na linkovima u dnu ovog dopisa), odlučio sam Vam se obratiti kako bih Vas obavijestio o činjenicama koje na tragičan i šokantan način dodatno potvrđuju točnost mojih navoda u dopisima poslanim gđi V. Reding još 3. 7. i 31. 7. 2013., koji su također dostupni na donjim linkovima. Radi se o

odgovornosti dužnosnika Hrvatske odvjetnička komore (HOK) za smrt

:

1)

Jakše Denicha

kojeg je ubio odvjetnik Darko Zadro, kojeg HOK za njegov kriminal i brojne javno poznate

disciplinske prekršaje 2002.-2011. nije kaznio, potičući ga time na nastavak kriminalnog postupanja što je dovelo do ubojstva

2)

Ive Jušića, Ive Skorina

i

još 3 (=ukupno 5) ljudi

iz afere Raiffeisen zadruga koje su svojim kriminalom na

samoubojstvo naveli odvjetnici koje je štitila Hrvatska odvjetnička komora, jer nije rješavala disciplinske prijave protiv njih, dovevši time skupa s odvjetnicima-kriminalcima Jušića i Skorina do očaja i samoubojstva

O tome su (Denich, Jušić, Skorin i dr.) pisali „Jutarnji list“ (2. najtiražniji dnevni list u Hrvatskoj) i portal „Udarno“.

3) Pred nekoliko dana je najtiražniji hrvatski politički tjednik „7dnevno“ objavio dokaze da je bivši predsjednik i

u požaru na Kornatima 2007. godine. U prilogu

sadašnji blagajnik HOK-a Marijan Hanžeković odgovoran za smrt

12 ljudi
12 ljudi

(Prilog 3) Vam šaljem opsežan novinski prilog na 6 strana(!) o tome. 2

 

Obzirom da su dužnosnici HOK-a od 2007. do danas poslali u smrt najmanje 18 ljudi (1+5+12), jasno je da će

tako vjerojatno postupiti i u mom slučaju

, iako su mi za pravo dali HHO, Veronika vere, Juris protecta, policija,

Ministarstvo financija i Sud (presuda u moju korist od 26. 5. 2014., o čemu sam već detaljno obavijestio gđu Reding 10. 6.

2014.), te iako je pred mjesec dana i

hrvatska pučka pravobraniteljica službeno izvijestila da Odvjetnička komora

(HOK) “odugovlači disciplinske postupke protiv neprofesionalnih odvjetnika“

(vidjeti moju Obavijest poslanu HOK-u

24. 8. 2015. koju Vam šaljem u privitku, Prilog 2), što je slučaj i u mom predmetu: na svoje prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012. do danas nisam dobio nikakav odgovor, jer disciplinskom tužitelju Predragu Labanu nisam dao mito koji me on bio tražio. Ovakvo šokantno postupanje odvjetnika-dužnosnika HOK-a ne bi bilo moguće da njihovi kolege (državni) odvjetnici iz USKOK-a već godinama ne štite kriminal u HOK-u, pa stoga ovdje ponavljam svoj zahtjev za nadzorom rada USKOK-a u mom slučaju, kojeg sam Vam već poslao još 6. 2. i 17. 4. o. g. Nadam se da će Vaše postupanje u ovom slučaju pokazati da oni koji tvrde da su Hrvati u EU građani trećeg reda - jer bi u slučaju da je ove zahtjeve izrekao Nijemac po njima odavno bilo postupljeno - pokazati netočnima. U prilogu Vam šaljem moje Obavijesti HOK-u od 13. 6. i 24. 8. o. g. (Prilog 1 i 2) u kojima im dostavljam dokumente

o razlozima zbog kojih sam u navedenom periodu svoj potpuni štrajk glađu morao zamijeniti turskim (s uzimanjem šećera). U ponovnom potpunom štrajku glađu se nalazim od 24. 8. 2015, te ću Vam medicinske obavijesti o njemu slati na e-

mail adresu:

Također Vas molim da - u slučaju moje smrti - kopiju čitave dokumentacije koju sam Vam poslao od 2013. do sada pošaljete na adresu: Council of Bars and Law Societies of Europe (Bruxelles), International Bar Association (London), Union Internationale des Avocats (Paris), kako bi te međunarodne cehovske asocijacije isključile HOK iz svoga članstva i tako ga spriječite u daljnjem sijanju smrti.

In

the addition to this official letter:

U

privtiku ovog dopisa:

Appendix 1) - Notification to CBA on June 13, 2015 - Obavijest HOK-u od 13. 6. 2015. (link: https://www.scribd.com/doc/269568748/Obavijest-HOK-u-13-6-2015-Notification-to-CBA-Jun-13-2015) Appendix 2) - Notification to CBA on August 24, 2015 - Obavijest HOK-u od 24. 8. 2015.(link: https://www.scribd.com/doc/276438786/Hrvatska-odvjetni%C4%8Dka-komora-Obavijest-Notification-24-8-2015) Appendix 3) - 7DNEVNO - Mesić i Hanžeković odgovorni za Kornate (link: https://www.scribd.com/doc/276180619/Mesi%C4%87-i-Han%C5%BEekovi%C4%87-odgovorni-za-Kornate)

My complete communication with Mrs Reding`s, Mrs Reichert`s and your office is available on this direct links:

Moja kompletna komunikacija s uredima gđe Reding, gđe Reicherts i gđa Jourove dostupna je na sljedećim linkovima:

Avis de reception - povratnica

Avis de reception - povratnica