Вы находитесь на странице: 1из 10

tuwing

ka
t
ab umuulan at kapiling
o

e
d

n
-

a
s
i
q74
e

r
t
bb 4h
o
.. .
& 4 . .. o

.
..
. b . .. .. t
P
a
o
e
e
n
r
l
j
j
j
j
? b b 44
d
r
.
.
.
.

.
a
i

t
h
bb

bro . .
V

a
o
e
e
n
l
d
bb a
i

& s .. ..


...
e

.
.
t
r
P h
o
o

f
b
? b j .

a
.

.
b
t
e
e
o
l
d
i
bb a

. .
e
.
s
V

r
h
o
o

f
b
bb t

.
gg ..
gg
& o
.
e
n

e
g
g

.
l
d
n
a
i
s
e
?

r
h
t

.
o

o
f
bb . t

e
V

o

l
n
a
i
s
e
b
r
h
& b t. ggg ...


n
fo
.

.
o

b
t
a
e
o
l
? b
e
.

.
b
a

d
s
i

r
eraserheads

Piano

Voice

pag- mas-dan

ang u - lan

un - ti - un - ting

pu - ma - pa - tak

Piano

Voice

sa mga

ha - la - ma't

mga

bu - lak - lak

pag-mas-dan

ang

di - lim

un -

Piano

10

Voice

ti - un- ting

bu -ma - ba - lot

sa bu - ong pa - li - gid t'wing u - mu

u - lan

10

Piano

18october2k11 heideabot

[ e.m.s. for: c. manalansan ]

b r
t

a
o

n

a
d
s
i

r
bb he
t

&

.. fo
o

t .

b
F
a
o
e
e
n
? b
l
id

.
a b
e

t
h
b

. o

J
b
a
o
e
e
n
l
bb
d
i
& a

.
n

.
e

t
r
h
o
o

f
b
? b

b
a
.

e
e
o
l
d
a
bb
i
.
. e .
V
s

r
h
o
o

b
bb t f

.
.
a

gg

gg ..
ggg ..
& ggg
e
g
e
o
l
d
n
a
i
s
e
?
b
b
r
h
t

o
f
t
bb


.
e

V o

Jl
n
a
i
s
e
b
r
h

j
& b t

n f o

b
t
a
e
o
l
? b
e
r
j a
j
n
b

.
d

s
i

r
tuwing umuulan at kapiling ka - http://PianistAko.blogspot.com

b
Vb

13

Voice

ka - sa - bay

ng

u - lan

bu - mu - bu - hos

ang 'yong

gan - da

13

Piano

15

Voice

ka - sa - bay

rin

ng

ha - nging

ku - ma - kan

kan - ta

15

Piano

17

Voice

ma - a - ri bang

h'wag

ka nang

sa

pi - ling ko'y

lu - mi - san

17

Piano

19

Voice

ga't

19

Piano

ang ha

ngi't

u - la'y

tu - mi

la

na?

pa

hang -

b
t
.
bb a
o

n
e
a
d
s
i

r
bb he
t

o
&

o
f

t
a
o
e
e
n
? b
l

a
i
e

t
b h . o
b
V

b
a
o
e
e
n
l
bb
d
i

& a

t
r
h
o
o

f
b
? b

a
t

e
e
o
l
d
a
bb
i

.


.
s
V R
e

r
h
o
o

b
bb t f
a

&

e
..

.

de
l
n
a
i
s
e
?
b
b or j j j h j
t
o
f
t
bb
r
. e
V o .

l
n
a
i
s
e
b
r
h

& b t
..


fo

n
o

b
t
a
e
o
l
? b j
e
j
j j n
b
# sa
d

.
i

r .
tuwing umuulan at kapiling ka - http://PianistAko.blogspot.com

21

Voice

bu -

hos

na

u - lan

a -

king

mun - do'y

lu - nu - ring

tu - lu - yan

21

Piano

23

Voice

tu - lad ng

pag - a

gos mo

'di

ma - pi

pi -

gil

ang pu - so

kong

nag - li -

23

Piano

25

Voice

li

yab

pag - i

big

ko'y

u - ma

paw

dam -

25

Piano

27

Voice

da - min

27

Piano

ko'y

hu - mi

hi - yaw

sa

tu - wa

tu -

b
t
a
o
. e b .

n

a
d
s
i

r
bb he
t
o

&

o
f


b
t
a
o
e
e
j
j
n

.
? b
l
.
a b eid . -
t
h
r
bb
o
.

b
a
o
e
e
n
l
bb
d

i
& a


t
r
h
o
o

j
f
b
? b .
.
.

.
b
a
t
e
e
o
l
d
bb a
i
. .
e

s
V

r
h
o
o

b
bb t f
a

&
.. n

..

e
e
o

l
d
n
a
i
s
e
?
j
b
b or . h j j
t
o
f
t
bb
V o . le
n
a
i
s
e
b
r
h

& b t

.. o
n

. f

b
t
a
e
o
l
? b
j
e
jn
j
b .
.
a
d

s
i

r
4

29

Voice

tuwing umuulan at kapiling ka - http://PianistAko.blogspot.com

bb

wing

u- mu - u - lan

at ka - pi

ling

ka.

29

Piano

32

Voice

pag - mas - dan

ang

u - lan

un -

ti - un - ting

tu - mi -

ti

la

32

Piano

34

Voice

i - kaw

rin

mag - pa - pa - a

lam na

ma - a - ri bang

min - san pa

34

Piano

37

Voice

ma - hag - kan ka't

37

Piano

ma

i - du - yan pa

sak - bi - bi ka't

lan

la - mang ang

sak -

b
a

e
d

bb .
o .
V
n
a
s
i

r
bb he
t
j
o
&

.. o
f

. b

a
o
e
e
j
j j n
j
? b
l
r
j
j

a b . eid -
t
h

bb


R o . .
V
b
a
o
e
e
n
l
bb
d
i
& a


t
r
h
o
o

j
j j b
j
f
? b j
j

b
a
t

e
e
o
l
bb a . id
.
R e
s
V

r
h
o
o

b
bb t f
a

.. e
&

#

e
o

l

b
d
n
a
i
s
e
?
j
j
b
b or h .
t
o
f
t
bb
e .
.

V o

l
n
a
i
s
e
b
r
h
.

& b t
..

..

.. fo

..
.
o


.
b
t
a
e
o
l
? b j
e
j
j j n j
j
j j a
b
d

s
i

r
tuwing umuulan at kapiling ka - http://PianistAko.blogspot.com

39

Voice

si

39

min -

san

pa

u - lan

bu - mu - hos

ka't

Piano

41

Voice

'wag

ng

tu - mi - gil

pa

ha - tid

mo ma'y

bag - yo

da - la -

41

Piano

43

Voice

ngin

i - to

ng

pu

so

kong

su - ma

sa - mo

43

Piano

45

Voice

i - big

45

Piano

ko'y

u - ma

a - paw

dam - da - min

ko'y

hu - mi

hi - yaw

pag -

b
a
e
d

b
V b . .

47

i
bb he
&

Voice

t
o
n
-

tuwing umuulan at kapiling ka - http://PianistAko.blogspot.com

sa

47

tu - wa

t
o

b

tu - wing

a
e
d j

u - mu

u - lan

at

ka - pi

..
.

o
f
t

a
s
r

ling

o
n
? b
l
a b . # e i -
t
q76
h
bb
b

o
n.

b
a
o
e
e
n
bb l
d

b n
i

& a
b
n

b
s
e

t
r
h
o
o

f
? b
b n b b ab
b
b b
t

e
e
o
l
d
b

.
n an b

bb
i

s
V
e
r
h
o
o

b
bb bt f
a

& n
n
b b b

#
e
o
n
n
b e
l
d
n
a
i
s
e
?
b
b n . o r . n . b h b
t
o
f
.
b tn .
b.
b- n
bb b
b
V
e
o
l
n
a
i
s
e
b
r
j h
b

& b n btb
b
o n n

b b ..

n
o
f

b
t
a
e
o
l
? b
e
n
b
b a
d
b -
n s

r
Piano

49

Voice

ka

49

Piano

51

Voice

51

Piano

53

Voice

aaahh

53

Piano

aaahh

b
Vb

55

b
a

e
d

i
bb he
&
n ..

.
e

Voice

55


o
n
-

tuwing umuulan at kapiling ka - http://PianistAko.blogspot.com

t

o
b

la- la - la

a
e
d

la - la - la

a
s
r

o
f
t

la -

..
.

o
n
? b
l
.
a b n . e i . - . .
t


h
bb
o

V

b
a
o
e
e
n
l
bb
d
i
& a

.
n

.

t
r
h
o
o

f
b
? b .

b
.
a

.
t

e
e
o
.
l

q70
d
a
bb
i

s
V

e
r
h
o
o

b
bb t f

g
a

gg
ggg
&

e
o

l
d
n
P a
i
s
e
?
b
b or
h
t

o
q76
f
t
bb


.
V o .

e
l
n
a
i
s
e
b
r
h
. gg
& b ggg t
o n -

o
gg
f.
g
b
t
f
a
e
o
l
? b
e
.
n
b
a n
d


s
i

r
Piano

58

Voice

la - la - la

la - la - la - la

la - la

la

la - la

la - la

la

la

58

Piano

60

Voice

ma - a - ri

bang

min

san

pa

60

Piano

62

Voice

ma - hag - kan ka't

62

Piano

ma

- i - du - yan pa

sak - bi - bi ka't

u - lan

la - mang ang

sak -

b
a
e
d

t

o


n
a
s
i

r
bb he
t
o
&

o
f


a
o
e
e
j
j
n
? b
l

a b eid - .
t
h

bb

.

o

V
b
a
o
e
e
n
l
bb
d
i
& a


t
r
h
o
o

j
j
f
b
? b j
j

.
b
a
t

e
e
o
l
d
bb a .
i
.
R
s
V

e
r
h
o
o

b
bb t f
a

.. e
& #

e
o

l

b
d
n
a
i
s
e
?
j
j
b
b o r h .
t
o
f
t
bb
. e
.

. .
R
V
o

l
n
a
i
s
e
b
r
h
.

& b t .. .
.. o

..
o
. ..
.f

n
b
t
a
e
o
l
? b
e
n
j
b
a

s
i

r
tuwing umuulan at kapiling ka - http://PianistAko.blogspot.com

b .
Vb

64

Voice

si

64

bu -

hos

na

u - lan

king

mun - do'y

Piano

66

Voice

lu - nu - ring

tu - lu

yan

so

tu - lad ng

pag - a

gos mo

'di

ma -

66

Piano

68

Voice

pi

pi

gil

ang pu

kong

nag - li

li

yab

pag -

68

Piano

70

Voice

i - big ko'y u - ma - a - paw

70

Piano

dam - da - min ko'y hu - mi

hi - yaw

sa

tu - wa

tu-

b b or t nn#####
bb a
V

e
n
a
d
s
i

## r
nn # #o
bb he
t
#
&

.. o


. b

t
a
o
e
e
##
n
#
? b
n
l

#
a b e id n - # n #
t
#### h
.

o
V #

b
a
o
e
n
# # # # le
d

#
i
& a

.
.

.
.
.

s

..

.. e

t
r
h

o
o

f
b
? #### . .
.
.
.
.


#
a
t
e
e
o ##
l
d
a


i
.
.

#
.

V #
e
R s
r
h
o
o

b
#### f
a
t
e
& #

..

n #
e
o

l
.

d
n
a
i
s
e
#
#
?
j
#
# # . . or. . h j
t
o # ## t f

e

.
V # # R

l
n
a
i
s
e
####
r
h
..

& #t

..

..


. fo
o
n
.

.
b
t
a
e
o
l
? ####
e
j
n
j
j

j a
#
.
d


s
i

r
tuwing umuulan at kapiling ka - http://PianistAko.blogspot.com

73

Voice

wing

u - mu

u - lan

at

ka - pi

ling

ka

73

Piano

75

Voice

min - san

pa

u - lan

bu - mu - hos

ka't

'wag

ng

tu - mi - gil

pa

75

Piano

77

Voice

ha - tid

mo ma'y

bag - yo

da - la

ngin

i - to

ng

pu

ko'y

u - ma

so

kong

su - ma -

77

Piano

79

Voice

79

Piano

sa

mo

pag - i - big

a - paw

dam -

10
81

####

i
# # # #he
& #

Voice

da -

81

l
a

Piano

? ####

b
a

.
e
d

min

ko'y

hu - mi

t
..
o
b .

hi - yaw

..
.

a
e
dj

i
e
h

j
# j

83
#### n
V #

# # # # le
#
& a


s
r
fo? #####

Voice

wing

83

t
. .
o
n
-

tuwing umuulan at kapiling ka - http://PianistAko.blogspot.com

u - mu

u - lan

at ka - pi

..
.

i
e
h
ling

ka.

sa

tu -

o
n

w
t
o
b

a
e
d

a
s
r

o
f
t

tu - wa

o
n
-

o
. b .

a
t

e
e
o ####
l
d
a
i
#
&
s
ww
ww
ww
e
w r
w
w
h
o
o

b
? #### f
a
#t
e
w
w le
w
o
d
n
a
i
s
e

r
h
t
o

o
f
t
e
o
l
n
a
i
s
e

r
h
t
o

o
f
b
t
a
e
o
l
e
n
a
d
s
i

r
Piano

86

Piano

title: tuwing umuulan at kapiling ka


sung by: eraserheads
transcribed/arranged by: heideabot
18october2k11
http://PianistAko.blogspot.com

Похожие интересы