Вы находитесь на странице: 1из 11

nrnaray[ -av<

nara-nArAyaNa bhAvaM

( -)
nrnaray[______________________________________________________________________
i Jyaeit; ib*aly
zrI jyotiSa vidyAlaya
: bhrigu@yandex.ru

: bhrigu.at.ua

I gur_u yae nm> hir `

, ! , , !
, !
, !
.


,
, .

nrnaray[ -av<
nara-nArAyaNa bhAvaM
( -)
naray[< nmSk&Ty nr< cEv nraemm!,
nArAyaNaM namaskRtya naraM caiva narottamam

, .
,
: nrnaray[ nara-nArAyaNa

nr nara ( | )
nara nArA ( | , , )
y[ yaNa (, , | | | )
nr nara (, )
.

na (, , , , , , ,

r ra (, , , )
naray[ nArAyaNa (, )
.

na nA (, , , )
ra rA (, )
y ya (, , , )
[ Na (, )
()
naray[ nArAyaNa
.
- 11.46 :
ikrIiqn< gidn< chStimCDaim Tva< umh<
@v rUp[
e ctu-Rujen
(, ) , () ,
(), () ( , ), ()
.

` nmae -gvte naray[y


( )
,
, -.
- , ,
. ,
() , , .
,
-:

( ) (),
, , -, (1)
, ,
, ,
- : (2).
, :
, , ,
, (3).
, ,
, .
, ,
, , (4-5).
,
, (6).
, , ,
(7).
, ,
, , .
, ,
, (8-9).
,
, , ,
, ,
, (10-11).
,
, ,
,
, (12).

i Jyaeit; ib*aly
zrI jyotiSa vidyAlaya
: bhrigu@yandex.ru

: bhrigu.at.ua

______________________________________________________________________
naray[< nmSk&Ty nr< cEv nraemm!,
nArAyaNaM namaskRtya naraM caiva narottamam

, .
, :
1-3.
-.
-- 3.4.21-22 ,
:
sae=h< tzRnah!lad ivyaegaitRyut> -ae,
gim:ye diyt< tsy bdyaRmm{flm!. 21.
y naray[ae devae nr -gvan&i;>,
m&du tI< tpae dI"R< tepate laek-avnaE. 22.
, () ,
, -,
() (-),
, , , .
, 40.1 :
devdev %vac,
nrSTv< pUvRdehe vE naray[shayvan!,
bdyaR tvanU< tpae v;aRyutaNbhun!. 1.
, , ()
() (),
.

.
, 335 ,
, .
.
--,
:
imwun raiz ,
haere ym e:k[e yutk tuyRa<ze ityaeig nva<ze imwun yuGm nar.
| ( )
(, , | , , , )
(, , , , )
(, , , , , )
(, , ) (, , , , ,
) ()

| ( )
hora (D-2)
0-15

15 -30

y ya

m ma
dreSkaNa (D-3)

0-10

10-20

20-30

yu yu

t ta

k ka

turyAMza (D-4)
0-730'

730'-15

15-22 30'

22 30'-30

pra

it ti

yae yo

ig gi

navAMza (D-9)
0-320'

320'-640'

640'-10

10-1320'

1320'-1640'

1640'-20

20-2320'

2320'-2640'

2640'-30

ime mi

wu thu

n na

yug! yug

m ma

n na

Ar! ar

A'! aG

g ga

() () 1640' 30 .
4-5.
.
-- 2.7.6 ,
.
, -, -
(), .
( )
, , ,
, 4.6.
6.
.
, 11.52, ,
:
devae naray[StSta< twa dev;Ry ye. 52.
( ) () ,
( -).
7.
.
, 343 , ,
.
8-9.
.
, 19.33 (, .. , -., 1950,
17, 18-30) , , -
,
.
ttae=m&t< suinihtmev cire sura> pra< sudmi-gMy pu:klam!,
ddaE c t< inixmm&tSy ri]tu< ikrIiqne bli-dwamrE> sh. 33.

10-12.
-.
-- 6.8 ( )
- ( ),
.

.
, 335 ,
.
, ,
, -.
- 18.76-78 :
rajNs<Sm&Ty s<Sm&Ty s<vadimmmd!-utm!,
kezvajuRnyae> pu{y< h&:yaim c muhumRuhu>. 76.
t s<Sm&Ty s<Sm&Ty rUpmTyd!-ut< hre>,
ivSmyae me mhaNrajNh&:yaim c pun> pun>. 77.
y yaeger> k&:[ae y pawaeR xnuxRr>
t IivRjyae -UituRva nIitmRitmRm. 78.
, ,
() () , .
, ,
, , .
() , , (),
, , , ,
() .

.
12.47, :
nrSTvmis duxR;R hirnRaray[ae hm!,
kale laekimm< aaE nrnaray[av&;I. 47.

() (), ()
. , () , () () .
, 4, ,
, , .
- 4.5-8 :
I-gvanuvac,
bhUin me VytItain jNmain tv cajRun,
taNyh< ved svaRi[ n Tv< veTw prNtp. 5.
Ajae=ip sVyyaTma -UtanamIrae=ip sn!,
k&it< Svamixay sM-vaMyaTmmayya. 6.

yda yda ih xmRSy Glain-Rvin -art,


A_yuTwanmxmRSy tdaTman< s&jaMyhm!. 7.
pira[ay saxUna< ivnazay c du:k&tam!,
xmRs<SwapnawaRy sM-vaim yuge yuge. 8.
:
, . ,
.
, ,
, () ,
, ( ).
, ,
, , .
() ,
.

-- 3- ,
(, ) :

it -av, trita bhAva | ( )


haere it e:k[e shj tuyRa<ze bl tejs! nva<ze bhu xEyR kam hQ.
trita ()
sahaja ( , ,
)
bala (, ) tejas ( , )
bahu (, ) dhairya (, , , , ,
, ) kAma (, ) haTha (, ,
)

hora (D-2)
0-15

15 -30

i tri

t ta
dreSkaNa (D-3)

0-10

10-20

20-30

s sa

h ha

j ja

turyAMza (D-4)
0-730'

730'-15

15-22 30'

22 30'-30

b ba

l la

te te

js! jas

navAMza (D-9)
0-320'

320'-640'

640'-10

10-1320'

1320'-1640'

1640'-20

20-2320'

2320'-2640'

2640'-30

b ba

hu hu

x dha

#r! ir

y ya

ka kA

m ma

h ha

Q Tha

3-
, :

, ,
tejas ( , , ) vIrya () upAkaraNa ()

, ,
karma (, , , , ) svaka (,
, , , ) lakSaNA (,
)

, ,
yuddhavizArada ( ) bhrAtR () bala ()

, ,
kAma () pariharaNa (, ) laghutva (,
, , )

, ,
dIkSA ( , ) karNa () ahvalA (, )

, ,
titikSa (, ) yatta ( ) bhRtya (, ,
, , )

, ,
lekhya (, , , , ) kautuka (,
, , , ) bAhu ()

, ,
mArgaNa (, , ) niyama ( ) skandha ()

, ,
jAmi () bIja (, ) kalpana (, , ,
)

:
27- 3- , 3- ,
() , .
, ,
, , , .
3- , , , ,
, , 3-
, , ,
.
-- ( , )
,
.
:
-, , (
), , (, , ,
) , ,
(), .
, 10- 19- .
:
( ),
, .
,

:
( ), (),
() ().
(), (
), - ( ) - ( ).
(), ( ), ()
(, ) .
- ( ),
(), ( ), ( ).
- ( ), (, ),
(), ( ).
- ( , ),
(, ), (, ) - ( ).
(), - (), (,
), - ( ).
- (-
), ( ), (), -
( ).
- (-
), (, ), (), - (
, ).
( ), - (
), - ( ), ( ).

(), ( , ),
( ), ( , ).
(, ), (), (,
), (, ).
( ), (),
(, ), ().
(), (), (),
(, ).
( ), (), -
(), ().
(), - ( ),
(), ( ).
(), (), ( ) (, ).
(), ( ),
(), ().
(), (), (), ( ).
(), ( ),
- ( ), - ( ).
- ( ), (, ), (),
( ).
(), ( ),
( ), ().
(), ( ),
( ), - (- ).
(), (), -
( ), ().
(), - ( ),
- ( ), ().
(), (, , ), ( ), (, )
(), ( ),
( , ), ().
:
, () ,
- , .
, ( ),
. , ,
, .
(), :

1
2
, .
, .

hir ` tTst!