Вы находитесь на странице: 1из 13

. s<Oyayan su<.

|| saMkhyAyAna sutraM ||


(, )
, haera o{f<,
| horA khaNDaM |

( , 24 , )
() ()

i Jyaeit; ib*aly

: bhrigu@yandex.ru

: bhrigu.at.ua

______________________________________________________________________

. s<Oyayan su<.

, haera o{f<,
( , 24 , )
() ()
(
) , .
,
-, ,
,
.
,
. ,
, ,
,
.
, ,
:
24 , 15
, 24- () ( ),
, .

. s<Oyayan su<.

, haera o{f<,

raiz g[a. 1
raiz rAzi (, , 1/12 ) g[a gaNA (, )
[ag NAga (, , , , ) izra zirA ()
1. , ( ),
, (, ) () .
:
- , ,
55, :

snNdn %vac,
mUaRSybahuaeftNtbRiStVysaerUt>, januj'!"a'!iyugl< kalain i<yady>. 1.
-aEmaS)uijbuxeNdu rivsaEMyista> kuj>, gurumNdaikRgurvae me;adInamxIra>. 2.
(), (), (), (, ),
(), ( ) ( ),
( ), (), (), ()
( ) ()
().
(), (), , (),
(), (), (), (), ,
(), (), (),
() .
8, :
Ajae]E[atakIqPlvjUka #naidt> %ain
(), (), (), (),
(), (), () ( )
( ) .
, , ,
, .
A<z -l<. 2
A<z aMza (, , ) -l< bhalaM ()
l<- laMbha (, ) za< zAM=zama (, ,
)
2. ( ) ( ),
( ) .
:

, , (
) ,
.
, ,
,
, , .
, , ,
. , ,
, ,
, .
- 1.5.
. mu{fkaepin;t!.
, wmmu{fke wm> o{f>,
tapra \Gvedae yjuveRd> samvedae=wvRved>
iz]a kLpae Vyakr[< inruKt< DNdae Jyaeit;imit,
Aw pra yya td]rmixgMyte. 5.
() () -, -,
-, -, , , , ,
.
-, 4.22-24 :
ye iva Jyaeit;< nEv jan<it ten hakga>,
te iva inrye ya<it krmue;vae ywa. 22.
aekaxR< aekpad< c janNte Jyaeit;< c ye,
te iva AVyy< ya<it punlaeRke n jNm-ak!. 23.
tana< sUck< etTsa]at! xmRSy kar[<,
s<a<itpvRkalana< Jyaeit;< sUck< Sm&t<. 24.
(, , ),
() ( ),
(
).
, () ()
( ), ( ),
( )
.
( ) (
), (),
( ), ,
.
,
. 24- -,
(), ( ),
( ), (), ( )
().

rahae Ap}a. 3
rahae rAho () Ap}a apajJA (, )
}ap jJApa (, , ) haera horA (, , 1/24 ,
, 1/24 , -)
3. , () .
:
() () 24 () ,
() , :


( ) .
, ,
( ) .
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-

dan ikrIqa. 4
dan dAna (, , , , ) ikrIqa kirITA ( 24,
24 | )
qarIik TArIki (, , ) nda nadA ( )
4. ( ) 24 .
, (), (
).
:
5

, 24 () 24
() .
- 10.35 :
gayI DNdsamhm!,
( ) .
-- (
), --, --,
( ).
24 () -,
:
tTpd< patu zeor< skar> patu Ailkm!.
Aan tu ivkar> tukRarStu Ivae>, SkNx< vkarae rekarStu hStee twa.
i[kar aef< tu y<karSpraefm!, de -kRara[aeRgaekarSpare twa.
dekar> cqe tu vkar> prcqudezkm!, Sykarae viSt< xIkarae prkm!.
mkarae gu< ihkar ae[e twa, ixkarae ^rudeze tu yaekarStu %pe twa.
januStu yaekar prjanu n>pda]rm!, karae guL)e caekarae prdezkm!.
dkar< %pdeze tu yTkar> pdyuGmkm!,
tt! , s , iv , tur! , v , re

, i[ , y< , -r!
, gae , de , v
, Sy , xI , m , ih
, ix , yae , yae , n>
, , cae , d , yat!
.
-- - 3.62.10
.
tt! sivtuvRr{e y< -gaeR devSy xImih, ixyae yae n> caedyat!. 10
tat (, ) savitur ( , , ,
) vareNyaM (, , ) bhargo (,
, , ) devasya (, ) dhImahi (
)
dhiyo (, , ) yo (, )
naH ( ) praca ( , , ) udayAt (,
, , , )
--, - 1.38.5-6,
:
ma vae m&gae n yvse jirta -Udjae:y>, pwa ymSy gadup. 5
mA () vo () mRgo ( , , ) na () yavase (, , ,
) jaritA (, ) bhUda (, , )
joSyaH ( , )
6

pathA (, , , ) yamasya (, , ,
, , , , ) gAdupa (, , )
mae ;u [> prapra in\RitdRuhR[a vxIt!, pdI t&:[ya sh. 6
mo () Su (, ) NaH ( ) parAparA ( )
nirRtir (, , , ) durhaNA (, ,
, ) vadhIt ( , )
pa (, ) dISTa (, , , ) tRSNayA
() saha (, )
, pu<I%dy-a< ymaein\Rit ctuivR<zithaera<, ,
( ) -,
( ) -.

ma mA vae vo

mae mo ;u Su

m& mR gae go ,

[> NaH p pa ,

n na y ya

r ra Ap ap

v va se se

ra rA inr! nir

j ja ir ri

\ R itr! tir

ta tA -U bhU

du du h ha

d da j ja

[a NA v va

%;! uS y> yaH

xIt! dhIt p pa

p pa wa thA

id di #;! uS

y ya m ma

q Ta t&;! tRS

Sy sya ga gA

[ Na ya yA

du du p pa

s sa h ha

,
(),
().
.
gaepya vde )<. 5
gaepya gopayA ( , ) vde vade ( ) )<
phaM (, , , , )
)< phaM (, , , , ) dev deva (,
) yap yApa (, ) gae go ( , )
5. , (,
) , () .
:
24-
7

dEvtain z&[u a} te;amevanupUvRz>, Aaey< wm< ae< ajapTy< itIykm!.


t&tIy< c twa saeMymIzan< c ctuwRkm!, saiv< pm< ae ;maidTydEvtm!.
b&hSpTy< sm< tu AihspRmmm!, nvm< -gdEvTy< dzm< cayRm
E rm!.
g[ezmekadzk< Tva+< c adz< Sm&tm!, paE:[< yaedz< aemEa< c ctudRzm!.
vayVy< p<cdzk< vamdeVy< c ;aedzm!, mEavru[dEvTy< ae< sdzhaerm!.
Aadz< ivdEvmUnivRz<itimkm!, vE:[v< iv<zittm< vasudEvtmIirtm!.
@kiv<zits<Oyak< aiv<z< rudEvtm!, yaeiv<z< c kaEbermain< tvs<Oykm!.
ctuivRzithaerna< devtana< s<h>,
(, ) () :
() ( ) , ,
, , ,
-, , - ,
-, ( ,
), , ,
, , ,
,
( ), ,
, , ,
- , ,
( ) ( 24).
.
( ),
( 2- )
( 2- ) .
, , .
inmUlaku #Jy ket!. 6
inmUlaku nimUlAku ( , ) #Jy ijya () ket! ket (, , )
ket! ket () #Jy ijya (, , ,
) kul kula (, ) mUin mUni (, , )
6. ( ) (
) .
( ) ().
:
24 ():
vamdevae=ivRis> -&guk{R f> prazr>, ivaimae mhateja> kipl> zaEnkae mhan!.
ya}vLKyae -rajae jmdiStpaeinix>, gaEtmae m[kEv vedVyas laemz>.
AgSTy> Airae vTs> pulSTyae makR{feyStwa, duvaRsaStpsa< eae nard> kZypStwa.
(1), (2), (3), (4), (5),
(6), ( ) (7), (8),
() (9), (10), (11),
8

() () (12), (13), (14),


(15), (16), (17), (18), (19),
(20), (21), () ()
(22), (23) (24).
( ) ( )
(),
.
( ) ( )
(), .
nad DaNdsa. 7
nad nAda (, , , ) DaNdsa chAndasA ( ,
)
sadn! sAdan ( ) Dadna chAdanA (, , )
7. ( ) ,
() .
:
, 24 (
), 24- .
gayvui:[gnuup! c b&htI p<irev c.
iu-< jgtI cEv twa=itjgtI mta, zyRitzrI c x&itaitx&itStwa.
ivraq! Starp<i k&it> k&itrak&it>, ivk&it> s<ki& tEva]rp<iStwEv c.
-U-Ruv> Svirit D<dStwa Jyaeit:mtI Sm&tm!, #Tyetain c D<da<is< kIitRtain mhamune.
(1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23),
- (24), (
, ) ( ).
( ), ,
( ) (
). ( ) ( )
, , .
, ,
, .
d&zekTv tt!. 8
d&z! dRz (, , , , , ) @kTv ekatva (,
, , , , , ,
) tt! tat ( , , , )
tv tattva (24 ) @kd&z! ekadRz (, , ,
)
8. , .
:
9

24 24 :
p&iwVyapStwa tejae vayurakaz @v c.
g<xae rs rUp< c zBd> SpzRStwEva c, %pSw< payupad< c pa[I vagip c mat!.
a[< ijac c]u TvKae< c tt> prm!, a[ae=panStwa Vyan> sman tt> prm!.
tvaNyetain haerna< mz> kIitRtain tu,
() (1), () (2), () (3), () (4),
() (5), (, ) (6), () (7), (,
, ) (8), () (9), (, ) (10),
( ) (11), ( ) (12), () (13),
() (14) ( ) (15) . ( , )
(16), () (17), () (18), () (19), (
, ) (20), ( ) (21), ( )
(22), ( ) (23) ( ) (24).
.
, ( )
( ) ( ).
.
Sva<z (<. 9
Sva<z svAMza (, , ,
) (< dvyaM ()
(<z dvyaMza ( 2 ) Sva< svAM (2- , , ,
, )
9. () ( ) ( ).
( ) ( ) 2-
(, , ).
:
,
:

00-15

15-30

lvke -l< kivd!. 10


lvke lavake ( ) -l< bhalaM ()
kevl kevala () l<- laMbha (, , 11- )
10. , () ():
1- , 2- 11-.
:
24- ,
, , :

10

00-15

15-30

(-2)
, 1.12

keicu haera< wma< -pSy vaCDiNt la-aixpteitIyam!,


(),
() ( 11- ).
:
itIya< la-aidpterekadzSwanaixpSy,
ywa me;Sy wmhaera -aEmSy,
itIya haerEkadzkuM-pte> saErSy,
@v< svR;
e amip yaeJym!,
() , (),
( ) 11- () .
() (), ()
11- ( ) ( ) ().
Ai]p AavtRmana. 11
Ai]p akSipa ( ) AavtRmana AvartamAna
( , , )
nama nAmA () \tva RtavA ( , , ,
, , , ) pai] pAkSi (
)
11. (
, ). (, ) () ( ,
) , ( ,
,
).
:
,
:
haere iv;m-ekeRNdae> sm-e zizsUyRyae>,
( ) () (): (
), ( ). () ():
( ), ().

00-15

15-30

, 11
, ,
, , .
11

, (
) , .

00-15
15-30

, 5-6,
:
sUyeRNdaeivR;me razaE sme tiprItkm!. 5.
iptrNhaereza deva> sUyRSy kIitRta>,
razerR -veaera tatuivRzit> Sm&ta,
me;aid tasa haera[a< pirv&iy -vet! . 6.
() () (),
() .
, .
, ( ) 24.
() .
, , (
), ,
, :

00-15

15-30

dev

ipt&

dev

ipt&

dev

ipt&

dev

ipt&

dev

ipt&

dev

ipt&

ipt&

dev

ipt&

dev

ipt&

dev

ipt&

dev

ipt&

dev

ipt&

dev

, 1, ,
-- 3.8.8.
, , , :
haeraya< sMpdaidkm!.
() () (, )
().
(<za dE]a. 12
(<z dvyaMza ( 2 ) dE]a daikSA ( , )
$]a IkSA (, , , , ) dza

dazA

( , ) (< dvyaM ()
12. ( 12 , 24
), ( ) ()
.
12

:
, ,
() , 12 12 ,
() .
:
1) () , ( );
2) () , ;
3) () , ;
4) () , .
, ,
, .
, ,
().
, , .
, ,
, ().
( ),
, :
Vyas %vac,
aivNaI crtae vE soayaE aE dev;IR nardpvRtaE c,
avinaE e rwSyaip ce -ayaRptI aE ivihtaE ivxaa.
:
, ( ),
(, , )
. , () ,
.
, ,
, () :
(8-), (2-) (),
.
() (9-) () (3-) ,
.
(5-),
(11-).
(12-) (6-) .
() , - ( ,
)(10-) - ( ,
) (4-).
(1-) (7-) , .
,
.

13