You are on page 1of 24

SEMANTIK DAN

PERISTILAHAN BAHASA
MELAYU (BMM3112)
Pensyarah Akademik : Encik Mohd
Asif bin Mohd
Alwi
Guru Pelatih
: Raja Maksum bin
Raja Ali
Zainal bin Hazmi

Tajuk 2.0 : Fitur Makna dalam


Bahasa Melayu
2.1 Sifat Makna

2.0 Fitur Makna dalam


Bahasa Melayu

2.2 Kelas Makna

2.3 Lewah dalam Makna

2.1 Sifat Makna

MA
?
?
A
AKN

MAKNA ??

?
A
KN
MAKNA

??

MAKN
A ??

MA
KN

A?

- Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010),


perkataan makna merujuk kepada erti atau
maksud (sesuatu perkataan).
- Mengikut Ogden dan Richard (1956) dalam S.
Nathesan (2008), perkataan makna merujuk kepada
sesuatu yang intrinsik, pokok (perkara utama),
kemahuan dan sesuatu peristiwa yang diharapkan.

2.1 Sifat Makna


- Sifat makna merujuk kepada perkataanperkataan yang dimasukkan ke dalam golongan
tersendiri menurut makna perkataan berkenaan.
- Mengikut Zaaba (1965), perkataan boleh
digolongkan kepada beberapa jenis seperti
berikut :

1. Perkataan Makna
-. Segala perkataan yang menyebut benda
atau orang.
-. Contoh : kakak, burung, meja, kerusi,
bantal dan sebagainya.

2. Perkataan Perbuatan
- Segala perkataan yang menyebut
perbuatan yang dikerjakan atau keadaan
yang wujud.
- Contoh : ambil, masak, duduk, mahu,
jadi dan sebagainya.

3. Perkataan Sifat
- Segala perkataan yang menerangkan
atau menunjukkan sifat sesuatu nama
atau perbuatan atau lainya.
- Contoh : kecil, besar, tua, cantik dan
sebagainya.

4. Perkataan Sendi
- Menyambungkan antara perkataan
dengan perkataan, antara bahagianbahagian percakapan atau ungkapan.
- Contoh : dengan, dan, oleh, sebab dan
sebagainya.

5. Perkataan Seruan
- Perkataan yang semata-mata digunakan
bagi mengeluarkan perasaan hati
semasa memanggil, terperanjat, hairan,
mengejek dan sebagainya.
- Contoh : aduh, amboi, cis dan
sebagainya.

2.2 Kelas Makna


- Mengikut Leech (1974) dalam S. Nathesan
(2008), makna boleh dibahagikan kepada enam
seperti berikut :
1. Makna Konseptual
(Denotatif)
h

-. Makna yang ditanggap dalam minda


seseorang pengucap atau
pendengar.
-. Contoh : Apabila disebut perkataan
sekolah, maka akan dibayangkan

Makna konseptual mungkin berbeza mengikut individu.

Contohnya : Seorang anak kecil selalu didera oleh ibunya,


manakala anak-anaknya yang lain disayangi.

Kedua-dua anak ini mempunyai makna konseptual yang


berbeza terhadap ibu mereka.
Kanak-kanak yang disayangi
menganggap ibunya sebagai paripari cantik yang selalu
menyayanginya.

Kanak-kanak yang didera


menganggap ibunya sebagai
syaitan yang berperilaku
zalim kerana selalu
menderanya.

2. Makna Konotatif
- Makna yang tersirat.
- Contoh : Ujaran Banyak
cantik kerja kamu.
Perkataan cantik tidak membawa
makna lawa atau indah, tetapi
mambawa makna yang sebaliknya
iaitu sesuatu pekerjaan itu tidak
dilakukan dengan kemas dan tidak
tersusun.

3. Makna Stilistik
- Penggunaan bahasa dalam
situasi sosial tertentu untuk
menyatakan rasa rendah
hati.
- Contoh :
h

Jika ada masa lapang,


jemputlah ke teratak saya di
C5, Kota Bharu.
h

(sebenarnya, orang yang menjemput itu


tidak menghuni sebuah teratak (rumah

4. Makna Afektif
- Ujaran atau ayat yang dibina
mengandungi unsur emosi.
- Contoh :
Ayat 1 : Tolong senyap, saya mahu
mengulang
kaji pelajaran, kata Amir
kepada
rakannya.
Ayat 2 : Senyap ! jerit Amir kepada
rakannya.
k

Kedua-dua ayat di atas mempunya maksud

5. Makna Kolatif
- Makna yang berbeza berdasarkan penggunaan
pada tempat-tempat tertentu.
- Contoh :
Pemuda itu

kacak.

Pemandangan itu
Dia

cantik.

indah.

Walaupun makna ketiga-tiga


perkataan ini hampir sama,
tetapi penggunan setiap
perkataan perlu sesuai
dengan maksud ayat.

6. Makna Tematik
- Cara seseorang menyusun mesej
yang disampaikan mengikut fokus
atau tekanan dalam ujaran atau
tulisannya.
- Contoh :
g

Ayat 1 : Dia menjaringkan gol tersebut. (Ayat


Aktif)
Ayat 2 : Gol tersebut dijaringkan oleh Ali.
(Ayat Pasif)

Ayat 1 menegaskan pelaku perbuatan tersebut,

2.3 Lewah dalam


Makna
Definisi Lewah
- Menurut Kamus Dewan
Edisi Keempat (m/s 934),
lewah didefinisikan
sebagai berlebih-lebih
sehingga bertambah
perkara, hal, dan
sebagainya yang tidak
diperlukan (misalnya

Kelewahan merupakan
fenomena yang
memperlihatkan berlakunya
penambahan ataupun
pengulangan unsur yang
sudah wujud dan pada
hakikatnya tidak diperlukan
lagi.

Kelewahan, atau hal dan


keadaan yang berlebihlebihan ini sering ditemukan
dalam komunikasi, sama ada
komunikasi lisan ataupun

Dalam bahasa Melayu, konsep


kelewahan berlaku disebabkan
pelbagai keadaan seperti
pengulangan perkataan seperti
semua guru-guru, segala
bahan-bahan dan kebanyakan
buku-buku.

Bentuk-bentuk ini akan


menjadikan ayat yang dibina
tidak gramatis

Sebab Berlaku Lewah dalam Makna


- Antara sebab ayat-ayat yang diujarkan atau
dibina akan menjadi taksa atau tidak betul
adalah disebab oleh :
Pengulangan
Unsur
Penggunaan
Imbuhan Yang
Tidak Diperlukan
Pengulangan kata
sendi nama

Pengulangan
Unsur

Contoh:
Mereka-mereka yang terlibat
dikehendaki menghadiri mesyuarat
hari ini

Dalam ayat di atas, terdapat kekeliruan dalam memahami


makna yang terkandung dalam ayat. Perkataan merekamereka yang terkandung dalam ayat tersebut adalah
kelewahan semantik iaitu makna yang berlebihan. Merekamereka yang dimaksudkan adalah tidak jelas dan kepada
siapakah yang dimaksudkan.

Penggunaan
Imbuhan

Contoh:
Ayah menghadiahkan saya jam
tangan.

Dalam ayat di atas, terdapat juga kekeliruan terhadap apa


yang dimaksudkan. Kekeliruan tersebut adalah berpunca
daripada penggunaan imbuhan . Kesalahan imbuhan yang
berlaku ialah pada perkataan menghadiahkan. Ayat yang
betul ialah Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan
atau Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada
saya kerana dalam ayat ini yang dihadiahkan bukanlah jam
tangan tetapi saya.

Pengulangan
Kata Sendi
Nama

Contoh:
Ahmad bekerja dengan gigih demi
untuk menyara keluarganya.

Ayat di atas menjadi tidak gramatis kerana wujudnya unsur


kelewahan dari segi pengulangan kata sendi nama. Justeru,
pengguna bahasa perlu memilih salah satu daripada kata
sendi nama bagi menjadikan ayat tersebut gramatis samada
perkataan demi atau untuk

~ Tamat ~

TERIMA KASIH