You are on page 1of 10

1

Marijan F. Kranjc, general-major u penziji

Deset dravnih tajni za koje nisam znao


(Pisma od pukovnika Duana Rusia iz Beograda)
Pisma, koja objavljujem, primio sam davne 2000. godine. Pukovnik Duan Rusi je bio
jedan od mojih efova u Slubi organa bezbednosti JNA. Sredinom 1966 vodio je istragu
protiv Aleksandra Rankovia i visokih funkcionera savezne Udbe. Sa njime sam 1971.
godine uestvovao u kontraobavetajnoj zatiti marala Tita u Belgiji, Luksemburgu i
Holandiji. Zatim je bio postavljen za zamenika naelnika Uprave bezbednosti JNA i
poloio ispit za in general-majora. Iznenada se njegova kariera zavrila. Proglaen je za
rankovievca, isteran iz Slube bezbednosti JNA i penzijonisan.

Izvor: Moja knjiga: Zavere i atentati na Tita, 2005

Kada sam 2000. godine pripremao prevod i izdavanje knjige dr. Slavke Becele Rankovi
ivot sa Lekom, saznao sam, da je pukovnik Rusi sa svojim svedoenjem potvrdio kako
je bio Brionski plenum reiran, jer su bile sve izjave, da su Tito i Jovanka prislukivani,
izmiljene! Njegovo svedoenje sam objavio u spomenutoj knjizi, zajedno sa glavnim
dokumentom izvetajem vojno-tehnike komisije, kojeg avtor je bio upravo pukovnik
Rusi. Uspostavili smo meusobne kontakte i izmenjali vie pisama. Neka od njih
objavljujem ovde
(Pisma nisu lektorisana).

30. 3. 2000
Potovani pukovnie, Duan Rusi!
Prole godine sam napisao knjigu Balkanski vojni poligon (Vojno-bezbednostni zapisi),
koja je pobudila odredjenu panju i u Beogradu. Barem su mi tako javili neki moji stariji
drugovi. Preko njih sam dobio i knjigu ivot uz Lelu sa posvetom prof. dr. Slavke
Rankovi, jer sam o 4. plenumu zapisao neke fragmente, koje mi je pred svoju smrt izneo
pukovnik Zvonko Rak, inae i vodja tehnike komisija za pregled prislunih uredjaja u
Titovoj rezidenciji. Naime, on je lino ustanovio postojanje prislunih uredjaja u Titovoj
spavaonici, a ja sam na osnovu toga i nekih drugih momenata izneo tezu, da je navedene
prislune uredjaje mogao postaviti samo jedan od oficira bezbednosti JNA agent strane
obavetajne slube, najverovatnije sovjetske (da ne spominjem grupu hrvatskih tehniara
Ivana Krajaia - Steve) odnosno, da je u irem smislu 4. plenum CK SKJ bio sovjetska
revana za Informbiro!
Na molbu prof. dr. Slavke Rankovi uspeo sam urediti, da njezina knjiga izadje i na
slovenakom jeziku. Prevod e preuzeti moja mladja erka, inae profesorica slovenakog
i srpskog jezika. Poto je Slavkin suborac Bogdan Osolnik odbio, da napie predgovor za
slovenako izdanje, onda sam to preuzeo ja! Slovenaka javnost, posebno mladja godita,
veoma slabo poznaje nekadanje partijske prilike, takodje o 4. plenumu i smenjivanju
Rankoviu. Mnogi ak i neznaju, da je njegova supruga bila slovenaka partizanka i
skojevka, rez. majorka JNA, profesorica i doktorica ekonomije, pa i druga dama
Jugoslavije!
Materiala o 4. plenumu imam dovoljno: partijske stenograme, knjige Vojina Lukia
Brionski plenum i Selima Numia Dobra zemljo, lau. U bibliografiji sam primetio i Va
intervju, iji deo je dodue dr. Slavka citirala ali sam je zamolio, da mi ipak poalje Va
integralni tekst. Poto nisu mogli pronai kopiju Vaeg intervjuja, to su mi pribavili Vau
adresu i telefonski broj, pa da se snadjem po starom obiaju.
Zato se obraam lino Vama sa ovim pismom i da Vas ljubazno zamolim za kopiju tog
Vaeg veoma vanog intervjuja. Naravno, ukoliko biste hteli, da mi neke stvari dodatno
obrazloite, bio bih Vam veoma zahvalan.
Za uspomenu Vam aljem jednu fotografiju iz Brisela, 1971. godine..
Skoro nemam hrabrosti ali u Vas ipak zamoliti za jo jednu stvar: naime, niko, pa ni
pokojni Mitja Kraigher, naelnik savezne Sdb ni general Ilija erani, naelnik UB JNA,
mi nisu hteli objasniti zato su Vas i pukovnika Miloa Petria (mog prvog efa iz
ibenika) uklonili iz Slube bezbednosti JNA?!
Moram Vam rei, da sam Vas izuzetno cenio zbog profesionalnog odnosa prilikom
zajednikog boravka u Belgiji Luksemburgu i Holandiji, kao i Vaoj intervenciji, da se
prekomandujem iz Pule u Ljubljanu. Jednom mi je ak reeno, kako je bolje, da Vas ne
spominjem, a jo manje Vae usluge
Uvek se Vas rado seam sa dubokim potovanjem,
Marijan F. Kranj

Beograda 22. 4. 2000


Uvaenom drugu generalu KRANJC MARIJANU!
Odmah da kaem, da sam obradovan dobivenim pismom starih prijatelja i naravno
sadrajem.
Zadovoljam sam i zbog toga, to mogu, u detaljima, da doprinesem rasvetljavanju nekih
znaajnih injenica od intersa za istoriju nae partijske, alostne, prolosti. Mogu takodje,
da pomognem i u pogledu razjanjenja subine penzionisanog pukovnika Miloa Petria.
Pokuau da krenem ovim redom:
1. Sa iskrenim pijetetom prema linosti Zvonka Raka i vlastitoj odgovornosti, kada se radi
o istini i po njemu izneenoj informaciji da je kao vodja tehnike komisije za pregled
prislunih uredjaja u Titovoj rezidenciji lino ustanovio postojanje tih prislunih
uredjaja.
Naalost, ta njegova tvrdnja i informacija nije apsolutno tane, a istina je samo u sledeem,
da je pukovnik Zvonko Rak bio naelnik tehnikog odelenja GKOD (glavnog
kontraobavetajnog detamana, primedba MFK) iji sam u to doba ja (Rusi) bio naelnik.
Takodje nije tano, da je osoblje (inenjeri i tehniari njegovog odelenja) istraivalo
ozvuenja u spavaaoj sobi Jovanke Broz i Lekinom stanu, kao moguem prislunom
centru.
Neobjanjivo mi je, da je Zvonko kao osoba po meni uvaena linost, mogao da izgovori
ovako opskurne neistine i nesuvisle lai. Neto se oito dogodilo. Neko je od njega
verovatno zahtevao naravno oni, kojima je to trebalo, da poslui kao krunski svedok u
tom segmentu.
Naravno, tu je i nezaobilazni Ivan Krajai - Stevo sa svojim laima i podvalama ali i
dobivenim ruskim befelima kako bi sveukupno sve to bilo uverljivije svaljeno na plea
druga Aleksandra Rankovia i zadovoljilo potrebe i elje tadanjeg izdajnikog srpskog
partijskog rukovodstva.
2. Kada su u pitanju line, politike i personalne sudbine pukovnika Miloa Petria i
Duana Rusia to su dva politika i svaka druga antipoda.
Kada je re o Duanu Rusiu, dakle meni, on je bio nosilac da tako kaem, znaajnih da
ne kaem fundamentalnih dravnih tajni. Bio je naelnik GKOD i naelnik KO odelenja u
UB JNA uz to i sekretar Komiteta SKJ UB JNA i lan Komiteta SKJ SSNO.
Odredjen je za zamenika generalu Ivanu Mikoviu - Brki u komisiji Vrhovnog
komandanta Josipa Broza - Tita za ispitivanje zloupotreba organa SDB oko ozvuenja
privatne rezidencije i kabineta druga Tita.
Dakle, sve gore nabrojano, i ne samo to, svedoi da je Rusi bio u ii zbivanja i da
meritorno moe, da svedoi o potonjim zbivanjima oko sudbine nae raereene drave i
patnji naih naroda, a pogotovu Srpskog.

Zbog svojih politikih opredelenja i delovanja na ovim funkcijama, naravno javno, od


strane lobija maspoka u SSNO na elu sa Ivanom Mikoviem, Rusia su politiki
oglasili unitaristom i na kraju rankovievcem. Izjurili su ga iz SKJ, disciplinskim
sudom oduzeli mu in general-majora, prevremeno ga penzionisali i tako izjurili iz JNA.
Smatram, drue Marijane, da su ova fakta i injenice dovoljni, da bi se razumela moja
ukupna sudbina onoga doba.
Medjutim, istaknuti lan lobija maspoka u UB JNA i ire, bio je i ostao pukovnik Milo
Petri.
3. Dakle, pukovnik Milo Petri je iz zagrebakog korpusa, kojim je komandovao general
Nikola Ljubii, doveden u UB JNA i postavljen za naelnika odelenja Vojne policije.
Kako je dolo do reorganizacije SKJ i kako je meni istekao partijski mandat na elu
Komiteta SKJ u UB JNA, to je Milo Petri izabran za sekretara SKJ UB JNA.
No, pre toga, Milo Petri se potrudio, da javno i konkretno pokae da on od glave do pete
pripada maspoku ali se, na njegovu alost, grdno prevario i doiveo brodolom zajedno
sa svojim doglavnicima generalima Ivanom Mikoviem i Stjepanom Domankuiem.
Svi su oni odkomandovani iz SB JNA!
lanstvo SKJ je na osnovi njegovog osionog i bahatog politikog ponaanja u korist
maspoka, odluno insistiralo da se Milo Petri stavi na partijsku odgovornost, to se i
dogodilo. Na tom sastanku jednoglasno je iskljuen iz SKJ, sem mog glasa. Rekao sam
mu, da je lutka u tudjim rukama i da zbog toga neu glasati za njegovo iskljuenje i neka
razmisli o tome.
Reagovao je izjavom, da je shvatio, da su ga generali Ivan Mikovi i Stjepanom
Domankui izdali i rtvovali, ali i da e on njima vratiti. Kako su gore navedeni odmah o
tome bili obaveteni, sutradan su mu naredili, da napie zahtev i zatrai penzionisanje za
24 sata, a ako to nee, otkucali su reenje za hapenje. On je postupio po njihovom zahtevu
i bio penzionisan.
Naravno, to je samo deo njegove aktivnosti u lobiju maspoka u funkciji sekretara
organizacije SKJ UB JNA i naelnika odelenja Vojne policije UB JNA.
Medjutim, ocenjujem, da prethodno navedeno daje mogunosti da se shvate i razumeju
uslovi i vreme te politiko talasanje, pravci i ciljevi razbijanja SFRJ, kao i razbijanja
jedinstva JNA i njeno onesposobljavanje, da se drava odbrani.
Ako ovi inserti neto znae u Tvojim naporima, da putem ireg predgovora za knjigu
ivot uz Leku drugarice Slavke, iznese istinu o 4. plenumu CK SKJ, biu izuzetno
radostan.
Uz potovanje i uvaavanje sa drugarskim pozdravima,
Duan Rusi
P.s. Hvala na zajednikoj fotografiji iz Brisela.

Ljubljana, 30. 4. 2000


Potovani pukovnie, Duan RUSI!
Prekjue sam primio Vae pismo, pa Vam odmah odgovaram!
Najpre, iskreno se Vam zahvajujem za decidirani odgovor na tvrdnje pokojnog pukovnika
Zvoneta Raka, o ponaanju i sudbini pukovnika Miloa Petria, kao i ostalih rukovodioca
UB JNA (generala Ivana Mikovia i Stjepana Domankuia). Mnoge od tih pojedinosti mi
sa strane uopte nismo znali! Lino ipak verujem, da smo trebali biti sa takvim i slinim
pojedinostima upoznati odmah, a ne da se je sve to od nas krilo, toboe radi ouvanja
unutranje kohezije i slino. ini mi se, da je samo istina onaj faktor koje moe vrsto
vezivati lanove neke organizacije, pa i bezbenostne!
Poto ste bili nosilac najsuptilnijih dravnih tajni zajednike domovine koje vie nema, pa
ni obaveze uvanja njezinih dravnih tajni, ja u biti slobodan, da Vas zapitam za jo
nekoliko nejasnih (istorijskih) momenata, koje jedino Vi znate ili moete dati moritorni
sud o njima. Radi lakih odgovora, ja u pitanja svesti pod brojeve i priloiti ovom pismu.
Primite drugarske pozdrave,
Marijan F. Kranjc

Ljubljana, maja 2000


Potovani generale Marijane Kranjc!
Primio sam Vae pismo, koje odraava nastavak znaajnih tematskih razmatranja dvojice
odanih saradnika. Pokuau dati miljenja redom onako kako ste ih Vi naznaili uz
ponavljnaje Vaeg pitanja.
1. Da-li ste ikada traili rehabilitaciju i povraaj generalskog ina, pa ako niste zato to
niste uinili?
to se tie moje rehabilitacije moram odmah da kaem, da je nisam nikada traio. Razloga
ima nekoliko, pa jih navodim: Moj generalski rad imao je za temu Mesto i uloga vojnih
predstavnitava blokovskih zemalja u SFRJ. Generalski ispit sam poloio sa ocenom 4
vrlo dobar, medjutim ina nisam dobio!
Preko general-pukovnika Ivana Kukoa sam saznao, da se je savezni sekretar za NO
general-pukovnika Nikola Ljubii interesovao zato se nisam alio Vrhovnom
komandant. Ja se zaista nisam alio, da bi mi VK dao in generala pred penziju, jer sam
smatrao, da bi to bilo veliko ponienje, po onoj narodnoj: Kadija te tui, kadija ti sudi!
Vlastiti moralni kodeks mi to nije dozvolio. Lobi generala Mikovi Ljubii Kuko
arac i sprega sa Ratom Dugonjiem je besprekorno funkcionisala, pa se njima
nisam hteo poniziti.
Iako sam pao u nemilost svojih efova, ja sam linom politikom i drutvenom aktivnou
ipak biran za predsednika SUBNOR Optine Savski venac, pre toga predsednik Mesnog
odbora boraca NOP, pa zatim lan Odbora NOP grada Beograda. Bio sam takodje, lan i
predsednika Sportskog drutva Borac (5 klubova) i slino, da ne nabrajam.
2. to ste u vezi sa prislunim uredjajima u Titovoj rezidenciji objavili v Vaem intervjuju
8. 6. 1990 u beograjskoj reviji Intervju?
Ja tog intervujuja zaista nemam, pa u zamoliti drugaricu Slavku, da Vam ga poalje. Tako
ete saznanti, da sam tamo izjavio, kako Titu nije niko prislukivao, da je bilo sve to
nameteno, a to smo konstatovali i u izvetaju vojno-tehnike komisije.
3. Koje je Vae lino miljenje o razlozima za 4. plenum odnosno smenjivanje
Aleksandra Rankovia? Naime, hteo bih ujedno proveriti i svoju tezu, da je iza 4.
plenuma stajalo tadanje sovjetsko rukovodstvo i Kgb odnosno, da je 4. plenum znaio
osvetu za Informbiro i poetak razbijanja SFRJ (i njezinog bezbednostnog sistema) na
osnovu sovjetske varijante specijalnog rata ili kasnije visoko reklamirane amerike
doktrine sukoba niskog intenziteta!
to se tie mog linog miljenja i ocene Brionskog plenuma i smenjivanja Aleksandra
Rankovia, za mene nema ba nikakve dileme 4. plenum CK SKJ je kamen mea
razbijanja SFRJ!
Naravno, uesnika ima vie, a i interesi onoga doba su razliiti i istovremeno jedinstveni u
konanom cilju razbijanju Jugoslavije. Problem je suvie ozbiljan i sloen, da bi se
samo ovim pismom mogao odgovorno obrazloiti.

Medjutim, kada je u igri ondanje srpsko rukovodstvo, najbitniji ovek je bilo Dobrivoje
Radoslavljevi, najpre kao odabrani i odani ovek Ivana Krajaia - Steve, to znai i
KGB. Potrebno je samo proitati njegovu diskusiju na brionskom plenumu i sagledati
njegove optube na raun Aleksandra Rankovia.
4. Da li su navodi Numia, Lukia i drugih tani i da li ste utvrdili ko je instalirao
prislune uredjaje u Titovoj rezidenciji pripadnici SB JNA ili iz gardijskog
obezbedjenja? I drugo: da li je SB JNA obradjivala kakvog sovjetskog agenta v Titovoj
neposrednoj blizini?
Ovo je svakako izuzetno i delikatno pitanje. Numi, Luki i specifino Vrhunec su linosti
ije spoznaje i saznanja se moraju sa respektom uvaavati.
Naravno, Vas prevashodno interesuje ta i gde je istina. Indikacija ima po dva osnova. Prvi
je kadrovske prirode i tie se adjutanata (general eelj, ranije smenjen zbog sumnje, da
je sovjetski agent) i naelnika odelenja bezbednosti u Kabinetu Vrhonog komandanta
(pukovnika Valtera Anelka i Pere eparevia, varovatno obojica u kontaktu sa
sovjetskom obavetajnom slubom),. Pukovnik Ivan Somrak oito neto lae Naravno,
glavnu ulogu je imao general Ivan Mikovi, najpre kao naelnika UB JNA, a kasnije kao
posebni savetnik Predsednika SFRJ, kao i njegovog lobija. U UB JNA to su bili
pukovnikci Dami i Lojevi, koji su za nagradu dobili i in generala.
I po jednom i po drugom osnovu ima naravno i veoma opipljivih injenica koje govore, da
je sovjetska obavetajna sluba imala svog lokatora, pored Josipa Broza Tita!
to se tie drugog dela Vaeg pitanja, logino je, da SB JNA nije imala niti je smela, da
registruje takve osobe, kada je bio glavni kapo general Ivan Mikovi, i na jednom i na
drugom punktu.
Istina je, da e istoriji ostati dovoljno fakata i injenica, da e moi istinito svedoiti o
manipulacijama, laima i njihovim akterima. Naravno, ako arhivi nisu uniteni
5. to Vam je jo poznato o atentatima na Tita? Da li je postojao dosje o tome? Dali se
slaete sa tezom, da su i atentati na Tita bili v funkciji razbijanja SFRJ?
Kada su u pitanju atentati na Tita u doba moje funkcije u UB JNA, nije vodjen zvanino
nikakav dosije, za kasnije neznam.
Potpuno ste u pravu, da su planirani neizvreni atentati bili u funkciji razbijanja SFRJ
i to skoro iskljuivo iz inostranstva, sem sluaja poznatog atentata u Zagrebu. Ja sam
obezbedjivao marala Tita ispred SB JNA u Italiji, Nemakoj, Francuskoj, Velikoj
Britaniji, Holandiji, Belgiji, Luksemburgu, SAD i Kanadi. Marala Tita smo uglavnome
obezbedjivali od nasrtaja ustake i etnike emigracije.
6. Da ste itali knjigu pukovnika JNA i Titovog linog lekara dr. Aleksandra
Matunovia Enigma Broz? Veoma me interesuje Vae lino miljenje o tome, pogotovu
ako ste o maralu Titu imali u rukama bilokakav dokumenat sovjetske ili neke druge
bezbednostne slube

Knjigu dr. Matunovia Enigma Broz nisam itao, jer isti nije bio Titov lini lekar!
to se pak Vaeg interesa tie o tome da li sam u rukama imao bilo kakav dokument
sovjetske ili neke druge obavetajne slube o maralu Titu, mogu rei samo toliko, da sam
imao informacije, koje naoj javnosti nisu bile poznate, o njegovom odnosu i saradnji sa
ruskom (sovjetskom) obavetajnom slubom i Kominternom, kao i saradnji sa
obavetajnom slubom Velike Britanije.
7. Na kraju Vas moram zapitati i o problemu odgovornosti za masovne likvidacije
vraenih kolaboranata v toku 1945. godine. Kao naelnik OB 9. armije imao sam u kasi
pod DT dokumenat UB JNA o KOZ masovne grobnice pobijenih ustaa na Teznu u
Mariboru jedino takvo mesto KOZ u Sloveniji za koje je odgovornost preuzela JLA
(tadanji naelnik UB JNA general J. Grubii nam je ispriao, da so to uinili vojnici
njegove divizije tada stacionirane u Mariboru). Verovatno znate, da je podela KOZ tih
masovnih grobnica prozvod svadje izmedju Staneta Dolanca i admirala Branka Mamule,
o tome ko je odgovoran za te likvidacije JNA ili Ozna odnosno Tito ili Rankovi? O
tome ima puno nagadjanja i razliitih odgovora. Zato Vas moram zapitati: da li postoji u
arhivu UB JNA ikakav dokument o tome ili barem izjava ko je i kada naredio te
likvidacije?
Kada je u pitanju problem odgovornosti za masovno likvidiranje vraenih kolaboranata
u toku 1945 na Teznu u Mariboru general Jere Grubii, ako je ve utvrdio, da su to uinili
vojnici njegove divizije, mogao je bare rei i prvi stepen nalogodavca i otkloniti dobar deo
sporova Mamula Dolanc i stvar bi bila privedena do linosti koja je to odluila Ne
znam da li u UB JNA postoji dokumenat, a ni izjava ko je naredio te likvidacije. Konano,
za takve akcije se i ne piu naredjenja!
Mogu jedino da kaem, da je Trea armija na elu sa generalom Kosta Naom obavljala tu
zakljunu vojnu operaciju u Sloveniji, a da je major Ivan Mikovi bio naelnik Kosa-a.
Naravno, sama okolnost, da je Ivan Mikovi bio ef Kos-a 3. armije, a kasnije od 1963 do
1971 naelnik UB SSNO, a potom kratko specialni savetnika za bezbednost Predsednika
SFRJ i Vrhovnog komandanta, otvara mogunost, da se analitiki i logiki izvede
zakljuak, da nije ni umesno ni tano dovoditi u vezu oko ovog problema i Aleksandra
Rankovia.
Nije bez znaaja napomenuti, da je pokojni general-potpukovnik Jere Grubii u lobiju
Ivana Mikovia u UB SSNO bio desna ruka, a od 1980 i naelnik UB SSNO. Taj lobi
mu je obezbedio, da bude sahranjen u grobnicu zaslunih gradjana, to je po mom
shvatanju, vrhunska ironija, bez obzira na onu narodnu O mrtvima sve najbolje, na
Novom groblju u Beogradu. Njegov vrtoglavi kadrovski uzlet ima vieslojnu genezu i
podrku generalpukovnika i ministra saveznog minisztra za UP Franje Herljevia i
generalpukovnika emila arca, predsednika SKJ JNA.
8. Kakav je bio status Jovanke pre venanja sa maralom Titom? Naime, neko od efova
UB JNA nam je priao, da je Jovanka bila saradnica SB JNA. Zato onda na kraju tako
nezgodan odnos napram njoj? Ili je posredi neto drugo?

to se tie statusa Jovanke Broz pre venanja i da li je bila saradnica SB JNA, naravno, ja
bih mogao svedoiti o mnogo emu ali se to pismom ne moe. Ono to je mogue ovom
prilikom rei, jesto to, da svaki ovek, koji je bio biran i predvidjen za poslove oko Tita,
bio je detaljno proveravan i na poslu bio na raspoloenju SB JNA, logino. Kasnije se je
odnos menjao, pa treba shvatiti, da su i strane obavetajne slube estoko upletene u ovaj
problem, i to je to!
Sem toga, Jovanka se posle smrti marala Tita javno sporila, pa i sudski, sa dravnim i
partijskim forumima (Saveznem Skuptinom, SIV-om i Predsednitvom SKJ). Potrebno je
shvatiti, da so u pozadini odredjeni domai i strani interesi.
9. Da-li su generali Ivan Mikovi i Stjepan Domankui pali samo na maspoku ili
je posredi bilo i drugih razloga?
Odgovoriu uz punu sopstvenu odgovornost najkrae ovako: prvi je bio u JNA lokator
sovjetske obavetajne slube, a drugi sauestnik i verni poslunik i u dosta toga izvritelj.
Znai, nije samo maspok u pitanju.
10. I na kraju lino pitanja: da-li pripremate, slino Duhaku, nekakvu Ispovest
kontraobavetajca? Ako ne zato?
Odgovor je sledei Vama mogu rei: moje preokupacije i namere su da svedoim o
problemima koje stvarno i tano poznajem, ali i ne kao Duhaek, na iju Ispovest imam
neke rezerve.
Moj ivotni princip i premise ivljenja su ograniavajui faktor, da bi bez ostatka i
verbalno uestovao u tako ozbiljnim pitanjima za dravu, a da za njih nemam proverene
injenice, i o njima sudio.
Primite moje iskrene i drugarske pozdrave i estitke na trudu i angaovanju na tako
znaajnom poslu i koristi za sve nas i posebno za nae potomstvo.
Pozdrav,
Duan Rusi

10

Ljubljana, 11. 6. 2000


Veoma potovani pukovnie, Duane Rusiu!
Nemam rei, da se Vam zahvalim za primljeno opirno pismo i detaljne odgovore! Biu
iskren jednog momenta sam ak pomislio, da sam Vam postavio suvie nezgodna
pitanja, pa sam se ak uplaio, da mi neete odgovoriti. No, bio sam zaista prijatno
iznenadjen.
Veliko Vam hvala! Posebno zbog ISTINE, pa makar ste mi razbili neke predrasude slepe
vernosti svojim nekadanjim efovima naelnicima. Ja u Vae rei pretopiti u javna
kazivanja, jer verujem, da istina mora pobediti. To u najprije uiniti u predgovoru (ili
strunoj recenziji) slovenakom izdanju knjige ivot uz Leku dr. Slavke Rankovi,
zemljakinje, za koju ovde vlada veliko interesovanje. Neki se plae upravo istine, pa se
trude, da ne budem pisac tog predgovora.
Uvrstile ste moje najdublje sumnje, da ni u naoj SB JNA nisu bila uvek ista posla! Moja
delikatna pitanja su bila odraz takvog intimnog shvatanja, koja sam morao jednom
razistiti i konano razjasniti! Ta ista pitanja sam postavljao mnogim efovima SB, pre
svega generalu eraniu, i nekim pukovnicima, no, jedino Vi ste mi odgovorili neposredno
i veoma decidirano. Zato Vam jo jedanput zahvaljujem!
Ja sam sa svojom knjigom Balkanski vojni poligon eleo, pre svega, demistificirati ulogu i
znaaj SB JNA, a sa druge strane ukazati i na prevagu spoljnog faktora u razbijanju
Jugoslavije! Sa Vaim odgovorima o stanju u samom vrhu SB JNA to se samo potvrduje,
da strane obavetajne slube ne biraju sredstva idu ak prekim putem!
I meni su neki zemljaci spremali veliki proces kontra procesu etverice, no kada su
videli, da imam interesantne veze sa nekim politiarima, pa i visokim klerom, brzo su
odustali. Plaili su se istine o sebi i jedni (desniari) i drugi (leviari)! Posebno ovi drugi,
jer su nam upravo oni (sa Sdb) spremali scenarij secesije. Kao amar za postbrionske
traume! Zato mi se Brionski plenum inio prekretnicom! No, upravo danas sam zamolio
jednog poznanika i istoriara, da mi poalje zbornik referata sa naunog skupa sa ruskim
istoriarima o pozadini Informbiroja. Rusi naime tvrde, da se u sutini radilo samo za
spreavanje naih namera, da pokasiramo odnosno anektiramo Albaniju! I tako reimo
kosovski problem!
Primite drugarske pozdrave,
Marijan F. Kranjc