Вы находитесь на странице: 1из 64

Sistem Ejaan dalam Bahasa

Melayu
Bunyi-bunyi Bahasa

a. Bunyi vokal
b. Bunyi diftong
c. Bunyi konsonan
Fonem/bunyi Lambang

/i/ i
/u/ u
/e/ e
// e
/o/ o
/a/ a
Bunyi Diftong

ai---gulai

au---pulau

oi---amboi
KONSONAN
Bunyi: 26 bunyi
Selain huruf vokal
Lima daripada
bunyi ialah
gabungan dua
lambang
konsonan:
gh,kh,ng,ny,sy.
LIMA PERUBAHAN HURUF
KONSONAN
Tanda koma di atas (‘) yang sepadan
dengan huruf Jawi Hamzah ,
dihapuskan jika membuka suku kata.

masa’alah menjadi masalah


so’al menjadi soal
Tanda koma di atas (‘) digantikan
dengan huruf konsonan k jika
menutup suku kata.

Enchi’ menjadi encik


Dato’ menjadi datuk
DARIPADA 26 HURUF
KONSONAN, TIGA HURUF
DIPERKENALKAN SECARA
TETAP q, v, dan x.

Q berpadanan dengan huruf Jawi


Qaf, untuk kata atau istilah agama.

Qariah
Qunut
Huruf v, yang lazimnya untuk
mengeja kata bahasa Inggeris, atau
bahasa asing yang lain, dipangkal
kata atau dipangkal suku kata.

Versi
Subversi
Huruf –ve di akhir kata ditukar
menjadi huruf f. Contoh:

active menjadi aktif


Huruf x , digunakan pada pangkal
kata istilah khusus, tidak ditukar
menjadi z. Contoh:

xenon menjadi xenon


Lima perubahan huruf konsonan
daripada ejaan lama kepada ejaan
rumi baru.

Ch menjadi c

chachat menjadi cacat


chuchi menjadi cuci
Dh menjadi d

dharab menjadi darab


khadi menjadi kadi
Dz menjadi z

bedza menjadi beza


dzalim menjadi zalim
Sh menjadi sy

mashor menjadi masyhur


sharat menjadi syarat
Th menjadi s

Ithnain menjadi Isnin


mithal menjadi misal
Perkataan Cina yang dieja C
(dengan huruf besar C) bermaksud
nama khas orang cina di luar
negara Republik Rakyat China,
iaitu orang, kaum , kebudayaan dan
bahasa Cina di Malaysia dan di
tempat-tempat lain.

Pertubuhan Cina Selangor


Selamat Tahun Baru Cina
yang kecil.

Apabila digunakan untuk


pengertian umum:

bunga cina
teh cina
kecina-cinaan
Perkataan China

Khusus untuk menulis nama negara


Republik Rakyat China, yakni
menurut ejaan yang biasa
digunakan di dunia antarabangsa.

Republik Rakyat China


Tanah Besar China
negeri China
Perkataan China digunakan juga
untuk nama tempat di Malaysia
yang sudah lama dieja dengan
huruf Ch.

Contoh:
Bukit China
Laut China Selatan
INGATAN

Nama khas Perancis dieja dengan


huruf c sahaja.

Ayat contoh:

Perancis pernah menjuarai


kejohanan bola sepak dunia.
Menurut Daniel Jones

Satu deretan bunyi yang


mengandungi satu puncak
kelantangan

a+ku, du+duk
Menurut R.H. Robins

Satu kumpulan konsonan dan vokal


yang mempunyai status unit, iaitu
sebagai satu unit yang boleh
diduduki di awal kata, di tengah
kata dan di akhir kata.

Ujaran yang paling minimum.


Contoh:
ah, a.
1.
Dua huruf vokal berurutan pada
tengah kata. Pemisahannya
dilakukan di antara kedua-dua
huruf vokal. Contoh:

ma-in, sa-at
2.
Ada huruf konsonan termasuk
gabungan huruf konsonan, di
antara dua huruf vokal pada tengah
kata. Pemisahannya dilakukan
sebelum huruf konsonan atau
gabungan huruf konsonan tersebut.
Contohnya:

a-nak, ba-rang
a-syik,ke-nyang
3.

Dua huruf konsonan yang


berurutan pada tengah kata, kecuali
gabungan huruf konsonan.
Pemisahannya dilakukan di antara
kedua-dua huruf konsonan
tersebut. Contoh:

man-di, som-bong
4.

Tiga atau lebih konsonan pada


tengah kata, termasuk gabungan
huruf. Pemisahannya dilakukan di
antara huruf konsona pertama
dengan huruf konsonan yang
kedua. Contoh:

kon-tra, ul-tra, in-fra


sang-gul, ang-klung
5.

Imbuhan termasuk awalan yang


mengalami perubahan bentuk dan
partikel yang biasanya ditulis
serangkai dengan kata dasarnya
dalam penyukuan kata dipisahkan
sebagai satu kesatuan. Contoh:

ma-kan-an, me-me-nuh-i, bel-a-jar


6.

Apabila kata tersebut terdiri


daripada satu unsur dan salah satu
unsur itu dapat bergabung dengan
unsur lain, pemisahan suku katanya
dilakukan dalam dua tahap:

i. di antara unsur-unsur itu,


ii. di antara suku-suku dalam
masing-masing unsur itu, sesuai
dengan kaedah 3, 4, dan 5.
Kilo-gram; ki-lo-gram
Kilo-meter; ki-lo-me-ter
Foto-grafi; fo-to-gra-fi
KONSEP SUKU KATA/
PERSUKUAN
Bahasa Melayu mempunyai empat
pola umum suku kata:
V a-nak, e-kor, ka-edah
VKer-ti, om-bak,ma-in
KVra-kit, to-lak, tem-ba-kau
KVK pin-tu, pe-ker-ti
Pola suku kata yang lain:
KKVK blok, trak-tor, prak-tis
VKK eks
KVKK teks, kon-teks, am-bu-lans
KKVKK kom-pleks
KKKV stra-te-gi, skru
KKKVK struk-tur, skrip

Lazimnya daripada kata pinjaman.


KKV pra-ja,
kri-tik, in-fra
KKVK blok,
trak-tor, prak-
tis
SISTEM KESELARASAN HURUF
VOKAL
MAKSUD:

Bagi kata bahasa Melayu jati, vokal


akhir suku kata tertutup dan vokal
praakhirnya haruslah selaras.

(Bunyi vokalnya hendaklah daripada


satu daerah ujaran yang selaras)
PRINSIPNYA:
1. Keselarasan di antara dua huruf
vokal pada kata dasar.
Contoh:a-sah.
2. Kata dasar hendaklah berakhirkan
suku kata tertutup, yakni ejaan kata
yang diakhiri oleh huruf konsonan.
Contoh: ba-lak
3. Bagi suku kata yang mengandungi
suku kata lebih daripada dua,
yang terlibat dengan sistem
keselarasan vokal hanyalah dua
suku kata terakhir sahaja.
Contoh: halaman.
POLA KESELARASAN HURUF
VOKAL YANG UTAMA
S.K. praakhir S.K. akhir tertutup
a a asah
a i balik
a u datuk
e pepet a emas
S.K. praakhir S.K. akhir tertutup

e pepet i betik
e pepet u telur
e taling a elak
e taling e taling selekeh
e taling 0 telor
S.K. praakhir S.K. akhir tertutup
i a ingat
i i belimbing
o a borang
o e taling celoteh
o o obor
S.K. prakhir S.K. akhir tertutup
u a ubat
u I usik
u u untuk
KEKECUALIAN KESELARASAN
HURUF VOKAL
Pola Vokal BM BI
a – e taling aneh kabaret
a–o calon atom
e pepet – e taling gembleng
e pepet – o jempol gabenor
i – e taling imlek tiket
i – e taling imlek simen
i–o pilon diftong
u – e taling tulen subjek
u–o bunglon kupon
a – e pepet pakem teater
e taling – o hipotesis
e taling – u petroleum
e pepet – e pepet pepet
i – e pepet isengartikel, filem
o –u bonus, forum
u – e pepet lumer skuter
e taling – e pepet meter

o – e pepet Oktober
Lapan pola yang berubah. Huruf
vokal i atau u pada suku kata akhir
tertutup sekiranya suku kata prakhir
menggunakan vokal a, e pepet, i
atau u.

A – e taling aleh alih


a–o batok batuk
EJAAN KATA/ISTILAH PINJAMAN
BAHASA INGGERIS
» Terdapat
beberapa
cara
untuk
mengeja
kata
serap
daripada
bahasa
Inggeris
Penyesuaian huruf-huruf konsonan
tertentu
Huruf BI BM
c– s cent sen
c– k computer komputer
s– z music muzik
x– ks express ekspres
y– i economy ekonomi
Huruf BI BM
ch – c charge caj
ch – k technique teknik
ph – f graph graf
Pengguguran satu daripada
gabungan yang sama
huruf BI BM
bb – b lobby lobi
ff – f effective efektif
gg – g aggressive agresif
ll – i pill pil
Huruf BI BM
nn – n annuity anuiti
ss- s asset aset
tt –t lottery loteri
zz – z jazz jaz
Kesesuaian huruf bagi gabungan
dua huruf vokal
Huruf BI BM
au – au automatic automatik
ea – ea creative kreatif
ea – i grease gris
ai – ai dialect dialek
Huruf BI BM
iu – iu premium premium
ou – au pound paun
ou – u coupon kupon
ue – u tissue tisu
Ejaan huruf gugus konsonan di
awal kata, ada dua jenis.

i. Gugus dua huruf konsonan


Gugus Contoh kata
bl- blaus
br- brek
dr- draf
fr- fragmen
gl- glasier
Gugus Contoh kata
kl- klasifikasi
kr- kredit
pl- plaintif
pr- proses
ps- psikiatri
Gugus Contoh kata
sk- skuter
sl- slogan
sn- snek
sp- spekulasi
st- sterotaip
tr- tribunal
Gugus tiga huruf konsonan

Gugus Contoh kata


skr- skrip, skru
spr- spring
str- strategi
INGATAN:

Ejaan salah jika disisipkan huruf e


pepet di antara dua atau lebih huruf
konsonan yang bergugus. Contoh:
BI Betul Salah
brake brek berek
store stor setor
clinic klinik kelinik
EJAAN HURUF GUGUS
KONSONAN DI AKHIR KATA
Hanya gugus dua konsonan sahaja.
Gugus konsonan akhir –rt.
BI Betul Salah
Export eksport ekspot
Import import impot
Passport pasport paspot
Gugus konsonan akhir yang lain
Gugus Contoh kata
-lf golf
-lm napalm
-lt kobalt
-rd standard
-rf alomorf
-rm kloroform
-nk bank
Ejaan huruf gugus konsonan yang
disesuaikan di akhir kata
Bentuk –nce dalam bahasa Inggeris
menjadi –ns dan –n dalam bahasa
Melayu. Contoh:

-nsinsurans
-n elaun
Bentuk –rd dalam bahasa Inggeris
dikekalkan –rd atau dijadikan –d
dalam bahasa Melayu. Contoh:
-rd standard
-d poskod
Bentuk –rt dijadikan –rta, selain
dikekalkan –rt. Contoh:
-rt konsert
-rta carta daripada kata bahasa
Inggeris chart
Bentuk –rm dikekalkan –rm atau
dijadikan –rma. Contoh:
-rm kloroform
-rma firma,norma
Kata-kata yang ditambah huruf
vokal a.

Lazimnya, kata-kata istilah. Untuk


mengekalkan gugus konsonan.
Contoh:
Sperma, protoplasma, logaritma, akta