You are on page 1of 1

8/6/2015

NitrogenN2PTCAKRABUANALANGGENGSUKSESIndonesia
Bahasa:

PrioritasIndonetworkTahunke3

PTCAKRABUANALANGGENGSUKSES
http://cakrabuanalanggengsukses.com/|http://anekagasindustri.com/|http://tikettravel.com/|http://alatkesehatanindonesia.com/

KatalogProduk
NitrogenN2

Depan
InfoPerusahaan
KantorCabang(1)

JumlahPesanan:

CaraPembayaran

Tunai

Kemas&Pengiriman

TabungBaja,Tanki,Dew ar,VGL

NegaraAsal

Indonesia

sales.cakrabuana@gasindustri.com

KatalogProduk(16)
Unduhan(1)
HubungiKami
KenalkanKami

InformasiKontak
Nama:
Tn.TnPurwanto[Pemasaran]
Email:
sales.cakrabuana@gasindustri.c
om
SitusWeb:
www.gasindustri.com
PesanInstan:

082245428834
NomorTelpon:
NomorPonsel:

Alamat:
JL.JENDRALAYANINo.2
JAKARTATIMUR13210,Jakarta
Indonesia

email:sales.cakrabuana@
gasindustri.com

RatarataTinjauanPemakai
Tidakadaulasanuntukperusahaan
ini
Menulistinjauan

Tam bahkeKeranjang

Gambarlebihbesar

Keterangan
NITROGENN2GAS/CAIR
Nitrogenadalahsuatuunsuryangpadasuhudantekananatmosfirberbentukgas.KandunganNitrogendalamudarakuranglebih79%
volume.GasNitrogenmempunyaisifatinert.GasNitrogenbanyakdipakaisebagaibahanflowtesting,kalibrasi,plasticforming,purging,
1.SIFATUMUM
1.1.RumusKimia:N2
1.2.SifatKimia
Merupakangasinert
Tidakterbakar
1.3SifatPhisik:
Tidakberwarna
Tidakberbau
Tidakmempunyairasa
Beratmolekul:28,0134gr/mol
Spesifikgravitygas(21,11o,1atm):0,9669
Density(21,11oC,1atm):1,161gr/1
Titikdidihpada1atm:195,8oC
Titiktriple:210,0oC,01238atm.Abs
TitikKritis:146,89oC,33,54atm.Abs
2.Bahaya
Mengakibatkantercekik(Asphyxiant)padakonsentrasiyangtinggi.
GasNitrogendalamkemasanbotolbajabertekanantinggi.
Dalambentukcairjikaterkenakulitdapatmenyebabkanterbakarhebatdankerusakanjaringanbadan.
3.Keselamatan
Jauhkanbotolbajadarisumberapidanbungaapi.
Dilarangmengubahataumemindahkansetiaptandayangdigunakanuntukpetunjukpetunjukisinya.
DilarangmenggunakanbotolbajaNitrogensebagaipenyanggaroller.
4.Pemindahandanpenyimpanan
Pemindahan
Tutupbotolbajaharuskeadaantertutup.
Tidakbolehdijatuhkan,benturansatusamalain,menerimagoncangan,dandiseret.
Menurunkanbotolbajadaritrukharusdiberibantalankayuataukaret.
Pemindahanbotolbajaharusmenggunakankeretadorong,dimanabotolbajadalamkeadaantegak.
Penyimpanan
DilarangmenyimpangbotolbajaNitrogendekatdenganapidansumberpanaslainnyakarenaakanmengakibatkannaiknyatekanan
dalambotolbaja.
Penyimpananbotolbajakosongdanbotolbajaberisiharusdipisahkan.
Botolbajaharusdisimpanditempatyangamanterhadapgetaranataupenyebabpenyebablainyangmengakibatkanterjatuhnyabotol
baja.
Tutupbotolbajaharusterpasangdenganbaik.
Botolbajaharusdisimpandalamruanganyangkeringdenganventilasiyangbaikdanjauhkandarizatzatyangbersifatkorosif.
Dalammenyimpanbotolbajakosongsemuavalveharusditutup
Ditempatpenyimpanandisediakanseperangkatalatpelindungpemanasan.
5.TindakanPenyelamatan
*Terhadapbahayatercekik:
Pindahkankorbanketempatberudarabebas.
Beribantuanpernapasan.
Bawakerumahsakitterdekat.
Terhadapkebocoranbotolbaja.
Pindahkanbotolbajaketempatyangterbuka
JikaterkenaNitrogencairpadatubuh,siramdenganairsebanyakmungkin.
UntuksemuakebutuhangasOxygen(O2),Nitrogen(N2),Argon(Ar),Helium(He),Nitrousoxide(N2)O)Carbondioxida(CO2)
KawatlasdanRegulatorhubungiemail:cakrabuana.langgeng@yahoo.comatausales.cakrabuana@gasindustri.com
MasukankeProdukRekanan

KenalkanketemanAnda
menampilkan8dari16|Sebelum:HeliumHe|Berikut:Oxygen/OksigenO2

Membuatsituslangsungjadi?Silahkankunjungiindonetwork.co.id

http://cakrabuanacom.indonetwork.co.id/4266244/nitrogenn2.htm

1/1