Вы находитесь на странице: 1из 1

<< ` Ga]iNa saUyaaRya nama;<<

saUyaRkvacastaaoXama:

yaaZval Lvaaca<
~]NauPva mauinaSaadRUla saUyaRsya kvacaM SauBama:<
SarIraraogyadM idvyaM
savaRsaaOBaagyadayakma:<< 1<<
dodIpyamaanamauvaufTM
Dyaatvaa sahikr__NaM

surnmakrkuNwlama:<
staaoXamaotadudIryaota:<< 2<<

iSarao mao Baaskr; paatau lalaaTM mao=imataQuita;<


naoXao idnamaiNa; paatau vaNao vaasaror;<< 3<<
Ga/aNaM GamaRGa]iNa; paatau
vadnaM vaodvaahna;<
ija[aM mao maanad; paatau kNqM mao saurva|ndta;<< 4<<
sknDaaO pa/Baakr; paatau vaxa; paatau janaipa/ya;<
paatau paadaO VadSaatmaa savaaR)M saklaor;<< 5<<
saUyaRrxaatmakM staaoXaM ilaiKatvaa BaUjaRpaXako<
dDaaita ya; kro tasya vaSagaa; savaRisa{ya;<< 6<<
sauataao yaao japaotsamyagyaao=DaItao svasYamaanasa;<
sa raogamauao dIGaaRyau; sauKaM pauiM ca ivandita<< 7<<
<< E__ita ImaQaZvalmauinaivaricataM saUyaRkvacastaaoXaM sampaUNaRma:<<

pawan2303@gmail.com