You are on page 1of 1

KRITERIJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDENTE

A. Opti kriteriji (eliminatorni)


1. Redovan student na dravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini;
2. Dravljanstvo Bosne i Hercegovine;
3. Da student nije korisnik stipendije po bilo kom drugom osnovu ili neke druge organizacije ili
ustanove;
4. Prosjek ocjena iz prethodno zavrene godine studija od minimalno 8,0 (za studente I godine studija:
prosjek ocjena iz srednje kole od minimalno 4,5).
B. Posebni kriteriji (kriteriji koji se boduju)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prosjek ocjena iz drugih prethodno zavrenih godina studija minimalno 8,0;


Uspjeh u srednjoj koli (samo za studente I godine studija);
Radno-pravni status roditelja/lanova domainstva;
Pripadnost socijalno ugroenim ili ranjivim kategorijama stanovnitva;
Student iz porodice sa dva ili vie studenata;
Osvojeno 1.-3. mjesto na kantonalnom, entitetskom, dravnom ili meunarodnom takmienju iz
predmeta matematika, fizika, informatika ili strani jezici u prethodnoj kolskoj/akademskoj godini u
organizaciji ili posredstvom nadlenog ministarstva obrazovanja ili druge javne ustanove;

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz Aplikacioni obrazac predaju se (ovjerene) kopije slijedeih dokumenata:
1. Uvjerenje o dravljanstvu;
2. Uvjerenje o nekanjavanju;
3. Uvjerenje o redovnom studiranju sa prosjekom ocjena;
4. Izvod iz matine knjige umrlih (roditelja) ako je podnosilac zahtjeva lice bez jednog ili oba roditelja;
5. Kuna lista ovjerena od strane optine prebivalita;
6. Ovjerena izjava izdata od strane nadlenog organa da student nije korisnik stipendije/kredita kod
drugih organizacija/ustanova u akademskoj 2015./2016. godini;
7. Uvjerenje iz srednje kole sa prosjekom ocjena(samo za studente I godine studija);
8. Uvjerenje iz Centra za socijalni rad o koritenju socijalne pomoi po bilo kom osnovu (samo za
studente iji lanovi porodinog domainstva primaju socijalnu pomo);
9. Uvjerenje o studiranju za lanove porodinog domainstva ukoliko u porodici ima vie studenata
(samo za studente iz porodica sa vie studenata);
10. Uvjerenje o zaposlenosti roditelja i visini primanja u posljednja tri mjeseca rada ili uvjerenje o
nezaposlenosti (samo za studente pripadnike socijalno ugroenih/ranjivih porodica).