You are on page 1of 5

Raspored ispitnih rokova za mart, april, maj, juni 2015.

godine na drugom ciklusu postdiplomskih studija

Predmet
Teorija i metodika fizikog vaspitanja i
sporta
Primjenjena istraivanja u fizikom
vaspitanju
Metodologija istraivanja u sportu

Nastavnik
Prof. dr Radenko Dobra

Individualni sportovi

Prof. drSimo Vukovi

Analitika i dijagnostika u sportu

Prof.dr Simo Vukovi


Prof.dr Milivoj Dopsaj
Prof.dr Simo Vukivi
Prof.dr Milan oh
Prof.dr Slobodan Goranovi
Prof.dr Simo Vukovi

Primjenjena istraivanja u sportu


Primjenjena istraivanja u
individualnim sportovima
Naune teorije u sportu

Prof. dr Radenko Dobra


Prof. dr Mihajlo Mijanovi

Prof. dr Petar Pavlovi

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje

Prof.dr Petar Pavlovi

Primjenjena biomehanika

Prof. dr Marko Zelkovi

mart
27.03.
u 9,00
27.03.
u 9,00
30.03.
u 12,00
18.03.
u 12,00
18.03.
u 12,00
18.03.
u 12,00

april
24.04.
u 9,00
24.04.
u 9,00
27.04.
u 12,00
22.04.
u 12,00
22.04.
u 12,00
22.04.
u 12,00

maj
29.05.
u 9,00
29.05.
u 9,00
25.05.
u 12,00
19.05.
u 11,00
19.05.
u 11,00
19.05.
u 11,00

juni
26.06.
u 9,00
26.06.
u 9,00
29.06.
u 12,00
10.06.
u 12,00
10.06.
u 12,00
10.06.
u 12,00

18.03.
u 12,00
16.03.
u 9,00
16.03.
u 9,00
20.03.
u 9,00

22.04.
u 12,00
20.04.
u 9,00
20.04.
u 9,00
18.04.
u 9,00

19.05.
u 11,00
18.05.
u 9,00
18.05.
u 9,00
22.05.
u 9,00

10.06.
u 12,00
15.06.
u 9,00
15.06.
u 9,00
19.06.
u 9,00

Primjenjena istrazivanja u kolektivnim


sportovima
Dijagnostika u sportu II

Prof.dr Slobodan Goranovi

Kolektivni sportovi

Trenana tehnologija u radu sa mlaim


uzrasnim kategorijama
Statistika u sportu

Prof. dr Slobodan Goranovi


Prof. dr Toplica Stojanovi
Prof. dr Sneana Bijeli
Prof. dr Goran Bonjak
Prof.dr Sneana Bijeli
Prof.dr Radenko Dobra
Prof.dr Sneana Bijeli
Prof.dr Goran Bonjak
Doc.dr Milenko Vojvodi

Savremeni menadment u sportu

Prof. dr Slobodan Simovi

Menadment sportskih objekata

Prof. dr Slobodan Simovi

Uloga menadmenta sporta u razvoju


turizma
Strateki menadment u sportu

Prof.dr Slobodan Simovi

Savremena organizacija u sportu

Prof.dr Slobodan Simovi

Istraivanje menadmenta u sportu

Prof.dr Slobodan Simovi

Planiranje i programiranje u rekreaciji

Prof.dr Predrag Dragosavlevi

Sociologija sporta

Prof.dr Duko Vejnovi

Bazini sportovi
Predkolski i kolski sport

Prof.dr Slobodan Goranovi

Prof.dr Slobodan Simovi

27.03
u 13,00
27.03
u 13,00
26.03
u 12,00
26.03.
u 13,00
26.03.
u 13,00
18.03.
u 11,00
17.03.
u 11,00
27.03.
u 12,00
27.03.
u 12,00
27.03.
u 12,00
27.03.
u 12,00
27.03.
U 12,00
27.03.
u 12,00
19.03.
u 11,00
26.03.
u 13,00

24.04.
u 13,00
24.04.
u 13,00
23.04.
u 12,00
23.04.
u 13,00
23.04.
u 13,00
21.04.
u 11,00
28.04.
u 11,00
24.04.
u 13,00
24.04.
u 13,00
24.04.
u 13,00
24.04.
u 13,00
24.04.
u 13,00
24.04.
u 13,00
23.04.
u 11,00
23.04.
u 13,00

29.05.
u 13,00
29.05.
u 13,00
28.05.
u 12,00
14.05.
u 13,00
14.05.
u 13,00
20.05.
u 11,00
12.05.
u 11,00
30.05.
u 12,00
30.05.
u 12,00
30.05.
u 12,00
30.05.
u 12,00
30.05.
u 12,00
30.05.
u 12,00
21.05.
u 11,00
28.05.
u 13,00

26.06.
u 13,00
26.06.
u 13,00
25.06.
u 12,00
04.06.
u 13,00
04.06.
u 13,00
09.06.
u 11,00
16.06.
u 11,00
26.06.
u 12,00
26.06.
U 12,00
26.06.
u 12,00
26.06.
U 12,00
26.06.
U 12,00
26.06.
U 12,00
25.06.
u 11,00
25.05.
u 13,00

Israivanja u primjenjenoj sociologiji


sporta
Poslovna kultura i etika u sportu

Prof. dr Duko Vejnovi

Dijagnostika u rekreaciji

Doc.dr Radomir Zrni

Teorija i tehnologija kondicione


pripreme u sportu

Prof.dr Proko Dragosavlevi

Upravlanje kineziolokim
transformacijama
Teorija sportskog treninga

Prof.dr Proko Dragosavlevi

Upravlanje procesom treninga i


takmienja
Menadment ludskih resursa
Menaderske vjetine

Prof. dr Duko Vejnovi

Prof.dr Proko Dragosavlevi


Doc. dr Bojan Guzina
Prof.dr Proko Dragosavlevi
Prof. dr Gordana Ili

26.03.
u 13,00
26.03.
u 13,00
24.03.
u 10,00
23.03.
u 10,00

23.04.
u 13,00
23.04.
u 13,00
21.04.
u 10,00
20.04.
u 10,00

28.05.
u 13,00
28.05.
u 13,00
26.05.
u 10,00
08.05.
u 10,00

25.05.
u 13,00
25.05.
u 13,00
23.06.
u 10,00
08.06.
u 10,00

23.03.
u 10,00
23.03.
u 10,00
23.03.
u 10,00
26.03.
u 9,00

20.04.
u 10,00
20.04.
u 10,00
20.04.
u 10,00
27.04.
u 9,00

08.05.
u 10,00
08.05.
U 10,00
08.05.
u 10,00
27.05.
u 9,00

27.04.
u 9,00

27.05.
U 9,00

27.04.
u 9,00

27.05.
u 9,00

22.04.
u 10,00
21.04.
u 17,00
21.04.
u 17,00

20.05.
u 10,00
26.05.
u 17,00
26.05.
u 17,00

08.06.
u 10,00
08.06.
u 10,00
08.06.
u 10,00
15.06.
29.06.
u 9,00
15.06.
29.06.
u 9,00
15.06.
29.06.
u 9,00
17.06.
u 10,00
23.06.
u 17,00
23.06.
u 17,00

Prof. dr Gordana Ili

Meunarodni menadment ludskih


resursa

Prof.dr Gordana Ili

Planiranje i programiranje u sportu


Savremeni marketing u sportu

Prof.dr Bojan Matkovi


Doc.dr Bojan Guzina
Prof. dr Perica Macura

Istraivanje marketinga u sportu

Prof.dr Perica Macura

26.03.
u 9,00
26.03.
u 9,00
18.03.
u 10,00
24.03.
u 17,00
24.03.
u 17,00

Metodologija naunih istraivanja u


menadmentu

Prof. dr Zdravko Todorovi

23.03.
u 9,00

13.04.
u 9,00

18.05.
u 9,00

08.06.
u 9,00

Kontrola sportskih funkcija i procesa

Doc.dr Igor Todorovi

26.03.
u 9,00

27.04.
u 9,00

21.05.
u 9,00

18.06.
u 9,00

Suplementacija u sportu

Prof.dr Aleksandar Jakovlevi

27.04.
u 12,00

25.05.
u 12,00

08.06. u 12,00
22.06. u 12,00

Istraivanja u primjenjenoj psihologiji


sporta
Antropologija sporta

Prof. dr Sanja Radeti Lovri

30.04.
u 10,00

Prof. dr Branka Matkovi

20.03.
u 16,00

Medicinske nauke u sportu

Doc. dr Nenad Ponorac

16.03.
u 10,00

Prevencija tjelesnih deformiteta


Voenje i motivisanje ludi u sportu
Engleski u menadmentu
Engleski jezik struke

Prof.dr Slavica Jandri


Prof. dr Jovo Atelevi
Doc. dr Dalibor Kesi
Doc.dr Dalibor Kesi

08.06. u 10,00
22.06. u 10,00

Metodologija
istraivanja u
sportu
Naune teorije u
sportu
Statistika u sportu
Upravlanje
kineziolokim
transformacijama
Teorija sportskog
treninga
Antropologija
sporta
Medicinske nauke
u sportu

Prof. dr Mihajlo
Mijanovi

30.03.
u 12,00

27.04.
u 12,00

25.05.
u 12,00

29.06.
u 12,00

Prof. dr Petar
Pavlovi
Doc.dr Milenko
Vojvodi
Prof.dr Proko
Dragosavlevi

16.03.
u 9,00
17.03.
u 11,00
23.03.
u 10,00

20.04.
u 9,00
28.04.
u 11,00
20.04.
u 10,00

18.05.
u 9,00
12.05.
u 11,00
08.05.
u 10,00

15.06.
u 9,00
16.06.
u 11,00
08.06.
u 10,00

Prof.dr Proko
Dragosavlevi
Doc. dr Bojan
Guzina
Prof. dr Branka
Matkovi
Doc. dr Nenad
Ponorac

23.03.
u 10,00

20.04.
u 10,00

08.05.
U 10,00

08.06.
u 10,00

20.03.
u 16,00
16.03.
u 10,00