You are on page 1of 3

SULIT

Nama

Tahun

014/1
Bahasa
Inggeris
November
2015
50 minit

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGI


NO 7, KM 28 JALAN KUNAK-SEMPORNA
KUNAK
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2015

BAHASA INGGERIS
TAHUN 5
KERTAS 1
Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B ,C dan D. Antaranya ada satu
jawapan sahaja yang paling sesuai. Pilih jawapan itu. Kemudian, tandakan jawapan kamu
dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.
[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

Nama

Tahun

014/2
Bahasa
Inggeris
November
2015
1jam15min

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGI


NO 7, KM 28 JALAN KUNAK-SEMPORNA
KUNAK
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2015

BAHASA INGGERIS
TAHUN 5
KERTAS 2
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C
2. Jawab semua soalan di Bahagian A dan Bahagian B
3. Pilih satu soalan sahaja di Bahagian C

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Sekiranya ruang
yang disediakan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada guru pengawas
peperiksaan.
5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan sebaik sahaja peperiksaan ini selesai.

[Lihat halaman sebelah


SULIT