You are on page 1of 27

PODRUJE ZA IGRU

Podruje za igru ukluuje teren za igru i slobodnu zonu. Ono mora biti
pravougaono i simetrino
DIMENZIJE
Teren za igru je pravougaonik dimenzija 10m x 6m, okruen slobodnom
zonom koja je iroka minimalno 3m sa svih strana.
Slobodni prostor za igru je prostor iznad podruja za igru koje je oslobodjeno bilo
kakvih prepreka. Slobodni prostor za igru mora biti najmanje 7m visok, mjereno
od podloge za igru.
Za WOVD svjetska takmienja i zonske ampionate slobodna zona mora
mjeriti najmanje 4m od uzdunih i 6m od krajnjih linija. Slobodni prostor
mora mjeriti najmanje 10m u visinu od podloge za igru.
PODLOGA ZA IGRU

Podloga mora biti ravna, horizontalna i jednolika. Ne smije predstavlati


bilo kakvu opasnost, u smislu ozledjivanja igraa. Zabranjeno je igrati na
grubim i klizavim podlogama.

Za WOVD svjetska takmienja i zonske ampionate dozvolene su jedino


drvena ili sintetika podloga. Svaka podloga mora prethodno biti
odobrena od strane WOVD.
Na dvoranskim takmienjima povrina terena za igru mora biti svjetle boje.
Za WOVD svjetska takmienja i zonske ampionate za linije se zahtjeva
bijela boja. Za teren za igru i slobodnu zonu zahtjevaju se ostale boje,
koje su razliite jedna od druge.

Na vanjskim terenima dozvolen je nagib od 5cm po metru za drenau


(odvodjenje vode). Zabranjene su linije na terenu koje su napravlene od vrstih
materijala

LINIJE NA TERENU
Sve linije su iroke 5cm. One moraju biti svijetlih i razliitih boja od boje poda i
svih drugih linija.

Granine linije
Dvije bone i dvije osnovne linije oznaavaju teren za igru. Obe bone i osnovne
linije su ucrtane unutar dimenzija terena za igru.

Centralna (sredinja) linija


Osa centralne linije dijeli teren za igru na dva jednaka dijela dimenzija 6m x 5m
svaki. Ova linija se prua ispod mree od jedne do druge bone linije.
Linija napada
Na svakom terenu, linija napada, ija je zadnja ivica ucrtana 2m od ose centralne
linije, oznaava prednju zonu (zonu napada).
Za WOVD svjetska takmienja i zonske ampionate, linija napada
se produuje dodavanjem isprekidanih linija poevi od bonih
linija, sa 15cm dugakim linijama, 5cm irokim, ucrtanim 20cm
jedna od druge, ukupne duine 1.75m.

ZONE I PODRUJA

Prednja zona
Na svakom terenu prednja zona je ograniena osom centralne linije i zadnjom
ivicom linije napada.
Smatra se da se prednja zona protee iza bonih linija do kraja slobodne zone.

Zona za serviranje
Zona serve je 6m iroko podrudruje iza osnovne linije (ikluujui osnovnu liniju).
Bono je ograniena sa dvije kratke linije, svaka 15cm dugaka, ucrtane 20cm iza
krajnje linije kao produetak uzdunih linija. Obe kratke linije su ukluene u irinu
zone serve.
U dubinu, zona serve se prua do kraja slobodne zone.
Zona za zamjene
Zona zamjena je ograniena produetkom obe linije napada sve do zapisnikog
stola.
Podruje za zagrijavanje
Za WOVD svjetska takmienja i zonske ampionate podruja za
zagrijavanje, veliine priblino 3m x 3m, su smjetena u oba ugla
prostora kod klupa, van slobodne zone.

Zona za kanjene
Zona za kanjene, veliine otprilike 1m x 1m, opremlena je sa dvije stolice,
nalazi se u kontrolnom podruju, izvan produetka osnovne linije. Trebala bi biti
ograniena sa 5cm irokim crvenim linijama.

TEMPERETURA
Najmanja temperatura ne smije biti ispod 10C (50 F).
Za WOVD svjetska takmienja, najvea temperatura ne smije biti via od
25C (77 F), a najmanja ne nia od 16C (61 F).
OSVJETLjENE
Za WOVD svjetska takmienja i zonske ampionate, osvjetlenje
podruja za igru trebalo bi da bude 1000 do 1500 luxa, mjereno 1m
iznad povrine za igru.
MREA I STUBOVI
VISINA MREE
Smjetena vertikalno preko centralne linije nalazi se mrea iji vrh je
postavlen na visinu 1.15m za mukarce, odnosno 1.05m za ene.
Nena visina se mjeri od centra terena za igru. Visina mree (iznad dvije
uzdune linije) mora biti potpuno ista i ne smije prekoraiti zvaninu
visinu vie od 2cm.
STUKTURA
Mrea je iroka 0.80m i dugaka 6.50m, napravlena od 10
centimetarskih crnih kvadratnih pola.
Na njenom vrhu je horizontalna traka, 5cm iroka, napravlena od
dvostrukog bijelog platna i priivena du njene itave duine. Svaka
krajnja taka trake ima rupu, kroz koju prolazi ue privrujui traku za
stubove da dri vrh mree zategnutim.
U traci se nalazi savitliva sajla koja vezuje mreu za stubove i zatee
njen gornji dio.
Na dnu mree je jo jedna horizontalna traka irine 5cm, slina onoj na
vrhu mree,, kroz koju je provuen kanap vezuje mreu za stubove i
zatee njen donji dio.

BONE TRAKE

Dvije bijele trake su privrene vertikalno na mreu i postavlene iznad svake od


bonih linija.
One su 5cm iroke i 0.80m dugake i smatraju se dijelom mree.
ANTENE
Antena je savitliva ipka, 1.80m dugaka, prenika 10mm, napravlena od
fiberglasa ili slinih materijala.
Dvije antene su privrene na vanjske ivice svake od bonih traka i postavlene
na suprotne strane mree.
Vrh od 100cm svake od antena se protee iznad mree i oznaen je sa 10
centimetarskim trakama kontrastnih boja, poelno je da to bude crvena i bijela.
Antene se smatraju dijelom mree i bono ograniavaju prelazni prostor (za loptu
preko mree).
STUBOVI
Stubovi koji dre mreu su postavleni na odstojanju 0.50 - 1.00 m izvan bonih
linija. Oni su visoki 1.25m i poelno je da budu podesivi.
Na WOVD svjetskim takmienjima i zonskim ampionatima, stubovi
nosai mree se postavlaju na rastojanju 1m od bonih linija
Stubovi su okrugli i glatki, privreni za podlogu bez ica. Ne smije biti nikakvih
opasnih naprava ili naprava koje bi mogle predstavlati smetnju za igru.
DODATNA OPREMA
Sva dodatna oprema je odredjena WOVD propisima.

LOPTE
Lopta mora biti okrugla, napravlena od elastinog konog kuita ili sintetikog
konog kuita sa mjehurom (duicom) unutra napravlenom od gume ili slinog
materijala. Dozvoleni sintetiki koni materijali su definisani WOVD propisima.
Nena boja moe biti jednolika i svijetla ili kombinacija boja utvrdjena od strane
WOVD.
Nezin obim je 65-67 cm, a teina je 260-280 gr.
Neg unutranji pritisak mora biti 0.30 do 0.325 kg/cm (294.3 do 318.82 mbar ili
hPa).

JEDNOBRAZNOST LOPTI
Sve lopte koje se koriste u utakmici moraju imati iste standarde glede obima,
teine, pritiska, tipa, boje, itd.
WOVD svjetska takmienja, zonski ampionati, kao i nacionalni i ligaki
ampionati moraju se igrati sa loptama koje je odobrio WOVD, osim u
sluaju odobrenja WOVD-a da se igra nekim drugim loptama.
SISTEM TRI-LOPTE
Na WOVD svjetskim takmienjima, moraju se koristiti tri lopte. U ovom
sluaju, est dohvataa lopti su smjeteni, po jedan u svakom uglu
slobodne zone i po jedan iza svakog sudije.
SASTAV EKIPE
Ekipa se moe sastojati od najvie 12 igraa (ukluujui najvie dva igraa sa
minimalnom invalidnou), jednog trenera, jednog pomonika trenera, jednog
trenera specijaliste (npr.statistiar) i jednog doktora. Jedan od igraa, koji nije
Libero, je kapiten ekipe i mora biti naznaen na zapisnikoj listi.
Na WOVD svjetskim takmienjima i zonskim ampionatima, doktor ekipe
mora biti ranije ovlaten (akreditovan) od strane WOVD.
Jedan od igraa, koji nije Libero, je kapiten ekipe, i mora biti naznaen na
zapisnikoj listi.
Jedino igrai regostrovani na zapisnikoj listi mogu ui na teren i igrati utakmicu.
Kada trener i kapiten ekipe potpiu zapisniku listu, registrovani igrai ne mogu
biti promjenjeni.
MJESTO TIMA
Igrai koji nisu u igri trebali bi ili sjediti na klupi svoje ekipe ili biti u svom
podruju za zagrijavanje. Trener i ostali lanovi ekipe sjede na klupi, ali mogu
privremeno da je napuste.
Klupe ekipa su smjetene pored zapisnikog stola, izvan slobodne zone.
Jedino je lanovima ekipe doputeno da sjede na klupi u toku utakmice i da
uestvuju u procesu zagrijavanja.
Igrai koji nisu u igri mogu se zagrijavati bez lopti kao to slijedi:

-dok traje igra: u podruju za zagrijavanje;


-za vrijeme tajm-auta i tehnikih tajm-auta: u slobodnoj zoni iza njihovog dijela
terena za igru.

-za vrijeme pauza izmedju setova, igrai mogu koristiti i lopte u procesu
zagrijavanja u slobodnoj zoni.
OPREMA
Oprema jednog igraa se sastoji od dresa, orca (sportske gaice), arapa i patika
(sportske cipele).
Igraima je dozvoleno da nose i duge orceve (donji dio trenerke). Igraima nije
dozvoleno da sjede na debelim materijalima ili da nose specijalno izradjene
debele orceve.
Boja i dizajn dresova, orceva i arapa koje nose igrai jedne ekipe moraju biti isti
(osim Libera), a oprema ista i uredna.
Patike moraju biti lagane i savitlive sa gumenim ili konim onovima bez
potpetica.
Igraki dresovi moraju biti numerisani od 1 do 18.
Broj na dresu mora biti smjeten u centru prednje i zadnje strane dresa. Boja i
ton brojeva mora biti u kontrastu sa bojom i tonom dresova.
Broj na prsima mora biti dugaak najmanje 15cm , a broj na ledjima najmanje
20cm. Pruga koja formira brojeve mora biti iroka najmanje 2cm.
Kapiten ekipe mora, na svom dresu, imati oznaku 8cm x 2cm koja podvlai broj
na prsima.
Zabranjeno je nositi opremu bez zvaninih brojeva i razliite boje od ostalih
igraa (osim "Libera").

PROMJENA OPREME
Prvi sudija moe dozvoliti jednom ili vie igraa: da igra bosonog,da promjeni
mokru opremu izmedju setova ili poslije zamjene, s tim da su boja, dizajn i broj na
novoj opremi isti,da igra u trenerci po hladnom vremenu, s tim da su trenerke iste
boje i dizajna u cijeloj ekipi (osim Libera) i da su numerisane po pravilu .
ZABRANENE STVARI
Zabranjeno je nositi stvari koje mogu prouzrokovati povredu, ili dati neku
vjetaku prednost igrau. Zavoji mogu biti noeni, ali sve to moe biti opasno
nee biti dozvoleno.
Igrai mogu nositi naoale na svoju vlastitu odgovornost.
VODJE EKIPE
I kapiten ekipe i trener su odgovorni za ponaanje i disciplinu lanova njihove
ekipe.

Libero ne moe biti kapiten ekipe.


KAPITEN
Prije utakmice, kapiten ekipe potpisuje zapisniku listu i predstavla svoju ekipu
prilikom bacanja novia.
Za vrijeme utakmice, kapiten ekipe obavla tu dunost dok je u igri. Kada
kapiten ne igra na terenu, trener ili sam kapiten mora odrediti drugog igraa na
terenu koji e preuzeti ulogu kapitena. Ovaj, novi, kapiten zadrava svoje
obaveze sve dok on ne bude zamjenjen, dok se "pravi" kapiten ne vrati u igru ili
do zavretka seta.
Kada je lopta izvan igre, jedino je kapiten ekipe, od svih lanova ekipe, ovlaten
da pria sa sudijama:
da zatrai objanjenje primjene ili tumaenja Pravila, i takodje, da iznese zahtjeve
ili pitanja svojih saigraa. Ako objanjenje ne zadovolava kapitena, on mora
odmah ukazati sudiji na svoje neslaganje. Ovim, on zadrava pravo da zabilei
(uloi) zvanian protest na zapisnikoj listi po zavretku mea

da zatrai dozvolu:
a) za promjenu opreme ili jednog njenog dijela,
b) za provjeru pozicija ekipa,
c) za provjeru poda, mree, lopte, itd.;
da zatrai tajm-aute i zamjene.
Na kraju utakmice, kapiten ekipe:
zahvaluje sudijama i potpisuje zapisniku listu da potvrdi rezultat;
ako je on (ili njegov zamjenik) ranije izrazio neslaganje sa prvim sudijom, ovo
neslaganje moe biti potvrdjeno i zabileeno na zapisnikoj listi u vidu zvaninog
protesta u vezi sudijinog tumaenja i primjenjivanja Pravila.
Na WOVD svjetskim takmienjima, svaki sainjen protest mora biti
napisan na engleskom jeziku.
TRENER
Kroz utakmicu, sve do njenog kraja, trener vodi igru svoje ekipe izvan terena za
igru. On odredjuje startne postave, njihove zamjene i uzima tajm-aute za davanje
uputstava. U obavlanju ovih funkcija njegova zvanina osoba za kontakt je drugi
sudija
Prije utakmice, trener bilei ili provjerava imena i brojeve svojih igraa na
zapisnikoj listi i potom je potpisuje.

Za vrijeme utakmice, trener:


prije poetka svakog seta daje zapisniaru ili drugom sudiji listu s postavom
popunjenu i potpisanu kako treba,
sjedi na klupi ekipe na mjestu koje je najblie zapisniaru, ali moe privreno da je
napusti,
zatrauje tajm-aute i zamjene,
moe, kao i ostali lanovi ekipe, davati uputstva igraima na terenu, dok sjedi na
klupi ili unutar podruja za zagrijavanje. Trener moe ova uputstva davati i dok
stoji ili hoda unutar slobodne zone ispred klupe njegove ekipe do podruja za
zagrijavanje s tim da ne prouzrokuje ometanje ili odugovlaenje toka utakmice.
POMONIK TRENERA
Pomonik trenera sjedi na klupi ekipe, ali nema pravo da intervenie u toku
utakmice.
Ako bi trener morao da napusti svoju ekipu, njegov pomonik, na zahtjev
kapitena i sa dozvolom prvog sudije, preuzima njegove dunosti

FORMAT IGRE
OSVOJITI POEN
Ekipa osvaja poen:
kada uspjeno spusti loptu na protivniki dio terena;
kada protivnika ekipa naini greku;
kada protivnika ekipa bude kanjena.
Greka
Ekipa ini greku kada god napravi akciju suprotnu ovim Pravilima, ili ih prekri
na neki drugi nain. Sudije dosudjuju greke i odredjuju posledice u skladu sa
ovim Pravilima:
ako su dve ili vie greki nainjene uzastopno, rauna se samo prva.
ako su dve ili vie greki nainjene istovremeno od strane dva protivnika, sudi se
obostrana greka i akcija se ponavla.
Posledice osvajanja nadigravanja
Nadigravanje je dio igrakih akcija od trenutka serve izvedene od strane servera
pa do trenutka kada je lopta van igre.

ukoliko je ekipa koja je servirala osvojila nadigravanje, ona dobija poen i nastavla
da servira;
ukoliko je ekipa koja je primala servu osvojila nadigravanje, ona dobija poen i
mora sledea servirati.

DOBITI SET

Set (osim odluujueg - petog seta) dobija onaj tim koji prvi osvoji 25 poena sa
prednou od najmanje dva poena. U sluaju nerjeenog rezultata 24-24, igra se
nastavla sve dok se ne dostigne prednost od dva poena ( 26-24; 27-25; ...).
DOBITI ME
Me dobija ona ekipa koja osvoji tri seta
U sluaju nerjeenog rezultata 2-2, odluujui, peti set se igra do 15 poena sa
prednou od najmanje dva poena.
NEODAZIVANE I NEKOMPLETNA EKIPA
Ako ekipa odbija da igra nakon to je pozvana da to uini, to se smatra
neodazivanjem i ta ekipa gubi me kontumacijom (bez borbe) rezultatom 0-3,
svaki set odnosom poena 0-25.
Ukoliko se ekipa, bez opravdanog razloga, ne pojavi na terenu za igru na vrijeme,
to se smatra neodazivanjem i kanjava se gubitkom utakmice sa istim rezultatom
kao i neodazivanjem .
Ekipa koja se proglasi nekompletnom za set ili me gubi taj set ili me.
Protivnikoj ekipi se dodjeluju poeni ili poeni i setovi koji su joj potrebni da dobije
set ili me. Nekompetna ekipa zadrava svoje poene i setove (do tog trenutka
osvojene).
STRUKTURA IGRE
BACANE NOVIA
Prije utakmice prvi sudija vri bacanje novia da bi odluio o prvoj servi i
stranama terena u prvom setu.
Ako se igra odluujui, peti set, izvrie se novo bacanje novia za taj set.
Bacanje novia se provodi u prisustvu kapitena dvaju timova.
"Pobjednik" u bacanju novia bira
ili

pravo da prvi servira ili prima servu,


ili
stranu terena.
"Poraeni" uzima preostalu mogunost.
U sluaju uzastopnih zagrijavanja, ekipa koja ima prvu servu je prva na redu na
mrei.

PROCES ZAGRIJAVANA

Prije mea, ako su ekipe prethodno imale teren za igru na raspolaganju, svaka od
ekipa e imati 3-minutni period za zagrijavanje na mrei; ako ne, ekipe mogu
imati 5 minuta, svaka.
Ako se kapiteni obe ekipe sloe da se zagrijavaju na mrei zajedno, onda to mogu
initi 6 ili 10 minuta.

STARTNA POSTAVA EKIPE

Uvijek mora biti 6 igraa po ekipi u igri.


Od est igraa na terenu, moe biti najvie jedan igra sa minimalnom
invalidnou. Ako je Libero na terenu, est igraa jo uvijek moraju zadovoliti
ovaj zahtjev.
Startne postave ekipa odredjuju rotacioni red (rotaciju) igraa na terenu. Ovaj red
mora biti odran kroz cijeli set.
Prije poetka svakog seta, trener mora prijaviti startnu postavu njegove ekipe na
listu za postave. Ta lista, popunjena kako vala i potpisana, se podnosi (predaje),
drugom sudiji ili zapisniaru.
Igrai koji nisu u startnoj postavi seta su zamjene u tom setu (osim Libera).
Kada je jednom lista sa postavom uruena drugom sudiji ili zapisniaru, ne mogu
vie biti dozvolene nikakve promjene u postavi, osim normalne zamjene.
Neslaganje izmeu igrakih pozicija na terenu i na listi za postave
Kada je takvo neslaganje otkriveno prije poetka seta, igrake pozicije moraju biti
ispravlene u skladu sa onim to pie na listi postave. U ovom sluaju nee biti
kazne.
Isto tako, ukoliko se prije poetka seta otkrije da se na terenu nalazi igra koji
nije uopte upisan u listu postave, postava na terenu mora biti ispravlena u
skladu sa listom postave. I u ovom sluaju nee biti kazne.
Medjutim, ako trener eli da zadri takve neupisane igrae na terenu, on mora da
zatrai redovnu izmjenu, koja e onda biti zabileena na zapisnikoj listi.

POZICIJE
U trenutku kada server udari loptu, svaka od ekipa mora biti rasporedjena unutar
svog dijela terena u rotacionom redu (osim servera). Pozicije igraa su
numerisane na sledei nain:
Tri igraa du mree su igrai prednje linije i zauzimaju pozicije 4 (prednji lijevi), 3
(prednji srednji) i 2 (prednji desni).
Ostala tri su igrai zadnje linije i zauzimaju pozicije 5 (zadnji lijevi), 6 (zadnji
srednji) i 1 (zadnji desni).
Relativne pozicije izmeu igraa
Svaki igra zadnje linije mora biti postavlen dale od mree od odgovarajueg
igraa prednje linije.
Odgovarajui igrai prednje i zadnje linije, moraju biti bono postavleni prema
rasporedu.
Pozicije igraa se odredjuju i kontroliu prema pozicijama njihovih zadnjica koje su
u kontaktu sa podom, na sledei nain:
svaki igra prednje linije mora imati najmanje dio svoje zadnjice blie centralnoj
liniji od zadnjice odgovarajueg igraa zadnje linije;
svaki igra desne (lijeve) strane mora imati najmanje dio svoje zadnjice blie
desnoj (lijevoj) bonoj liniji od zadnjice sredinjeg igraa njegovog niza.
Kada je lopta odservirana, igrai se mogu kretati po terenu i zauzeti bilo koju
poziciju na njihovom dijelu terena i slobodne zone.
POZICIONE GREKE
Ekipa ini pozicionu greku, ako bilo koji od igraa nije na svojoj ispravnoj poziciji
u trenutku kada server udari loptu.
Ako server poini servis greku u trenutku izvodjenja serve, serverova greka je
ta koja se rauna prije pozicione greke.
Ako serva postaje pogrena nakon servis-udarca, rauna se poziciona greka.
Poziciona greka vodi jednoj od sledeih posledica:
ekipa se kanjava gubitkom nadigravanja;
pozicije igraa se ispravlaju.

ROTACIJA

Rotacioni redoslijed se odredjuje na osnovu startne postave ekipe, a kontrolie


redoslijedom servi i pozicijama igraa tokom cijelog seta.

Kada je ekipa koja prima servu stekla pravo na nju, njeni igrai se rotiraju za
jednu poziciju u pravcu kazalke na satu: igra na poziciji 2 rotira na poziciju 1 da
servira, igra na poziciji 1 rotira na poziciju 6, itd.

GREKE PRI ROTACIJI

Greka u rotaciji je poinjena kada servis nije izveden u skladu sa rotacionim


redoslijedom. To vodi do jedne od sledeih posledica:
ekipa se kanjava gubitkom akcije;
rotacioni redoslijed igraa se ispravla.
Uz to, zapisniar treba da odredi taan trenutak kada je greka poinjena, a svi
poeni koje je ekipa od tada osvojila se ponitavaju. Poeni koje je u tom razdoblu
osvojila protivnika ekipa ostaju priznati.
Ako se taj trenutak ne moe odrediti, nee biti ponitavanja (oduzimanja) poena, i
gubitak akcije je jedina kazna (za ekipu koja je nainila greku).

ZAMJENA IGRAA
Zamjena je in kojim jedan igra, nakon to je evidentiran od strane zapisniara,
ulazi u igru i zauzima poziciju drugog igraa koji mora napustiti teren (osim u
sluaju Libera). Zamjena zahtjeva sudijsku dozvolu.
OGRANIENE ZAMJENA
U jednoj ekipi je dozvoleno najvie 6 zamjena u jednom setu. Jedan ili vie igraa
mogu biti istovremeno zamjenjeni.
Igra iz startne postave moe napustiti utakmicu i ponovo se vratiti na teren, ali
samo jednom u setu, i samo na svoju prethodnu poziciju u postavi.
Rezervni igra moe ui u igru, ali samo jednom u setu, na mjesto igraa iz
startne postave kojeg mijenja, a moe biti zamjenjen samo sa igraem kojeg je
on prethodno zamijenio.
Zamjena koja e prouzrokovati da ekipa prekri pravila klasifikacije je nepropisna
i nee biti dozvolena.
IZUZETNE (VANREDNE) ZAMJENE
Povredjeni igra (osim Libera), koji ne moe nastaviti igru, trebao bi biti pravilno
zamjenjen. Ako ovo nije mogue, ekipi se daje pravo da uradi posebnu zamjenu.
Ipak, i prilikom izvoenja posebne izmjene postava ekipe na terenu mora se jo
uvijek zadovolavati pravilo da mora biti 6 igraa po ekipi u igri.
Izuzetna zamjena znai da bilo koji igra koji se nije nalazio na terenu u vrijeme
kada je neki od ostalih igraa sa terena povrijeen, osim Libera i njegove

zamjene, moe zamijeniti povrijeenog igraa na terenu. Povrijeenom igrau


koji je zamijenjen nije dozvoleno da ponovo ue u igru u toku utakmice.
Izuzetna zamjena se ni u kom sluaju ne moe raunati u redovne zamjene.
ZAMJENA ZA ISKLjUENE ILI DISKVALIFIKACIJU
Isklueni ili diskvalifikovani igra mora biti zamjenjen pravilnom zamjenom. Ako
to nije mogue, ekipa se proglaava nekompletnom.

NEPRAVILNA ZAMJENA

Zamjena je nepravilna ako prekorauje 6 zamjena u jednom setu


Ako je ekipa napravila nepravilnu izmjenu i utakmica je potom nastavlena, mora
se primjeniti sledea procedura:
ekipa se kanjava gubitkom nadigravanja,
zamjena se vri na ispravan nain,
poeni koje je "grena" ekipa osvojila od trenutka kad je greka poinjena se
ponitavaju. Poeni protivnika, osvojeni u tom periodu, ostaju priznati.
RADNE U IGRI

LOPTA U IGRI

Lopta je u igri od trenutka izvoenja servisa koji je dozvolio prvi sudija.

LOPTA VAN IGRE

Lopta je izvan igre od trenutka pogreke koju je oznaio (zvidukom pitalke)


jedan od sudija, a ako pogreka nije uinjena, u trenutku zviduka sudije.
LOPTA "U TERENU"
Lopta je "u terenu" kada dodiruje pod terena za igru ukluujui i granine linije.
LOPTA "VAN TERENA"
Lopta je "van terena" kada:
dio lopte koji dodiruje pod u potpunosti izvan graninih linija;
dodirne neki predmet izvan terena, plafon ili neku osobu koja nije u igri;
dodirne antenu, konopce, stubove ili samu mreu van uzdunih traka;
prelazi vertikalnu ravan mree u potpunosti ili djelimino izvan prostora za prelaz
(lopte preko mree).
u potpunosti prolazi kroz prostor ispod mree.

IGRA S LOPTOM
Svaki tim mora igrati unutar svog podruja i prostora za igru. Lopta, meutim,
moe biti vraena ("spaena") iz podruja iza slobodne zone.
ODIGRAVANA EKIPE
Ekipa ima pravo na maksimalno tri odigravanja (pored blokiranja) da vrati loptu
(u protivniko pole). Ukoliko je dolo do vie od tri odigravanja, ekipa je nainila
greku tzv. "etvrti udarac

U odigravanja jedne ekipe ubrajaju se ne samo namjerni udarci igraa, ve


takodje i nenamjerni kontakti sa loptom.
UZASTOPNI KONTAKTI
Igra ne moe udariti loptu dva puta uzastopno .
ISTOVREMENI KONTAKTI
Dva ili tri igraa mogu dodirnuti loptu u istom momentu.
Kada dva (tri) saigraa dodirnu loptu istovremeno, to se rauna kao dva (tri)
odigravanja (sa izuzetkom bloka). Ako vie igraa krene na loptu, ali samo jedan
od njih je dodirne, to se rauna kao jedno odigravanje. Sudar igraa ne smatra se
grekom.
Kada dva protivnika igraa dodirnu loptu istovremeno iznad mree i lopta ostane
u igri, ekipa koja je primila loptu ima pravo na nova tri odigravanja. Ako takva
lopta ode u aut, to je greka ekipe na suprotnoj strani.
Ako istovremeni kontakti dva protivnika vode "hvatanju lopte" , to je "obostrana
greka" i nadigravanje se ponavla.
POMO PRI ODIGRAVANU
U okviru igrakog podruja, igrau nije dozvoleno da koristi pomo bilo kojeg od
saigraa, niti bilo koje stvari ili predmeta u nastojanju da dodje do lopte.
Medjutim, igra koji bi mogao nainiti greku (dodirnuti mreu ili prei sredinju
liniju, itd.) moe biti zaustavlen ili zadran od strane saigraa.
KARAKTERISTIKE ODIGRAVANA LOPTOM

Lopta moe dodirnuti bilo koji dio tijela.


Lopta mora biti odbijena, a ne uhvaena i/ili baena. Moe odskoiti u bilo kojem
pravcu.

Lopta moe dodirnuti razliite dijelove tijela, uz uslov da su dodiri uinjeni


istovremeno.
Izuzeci:
Prilikom blokiranja, mogu se dogoditi uzastopni kontakti jednog ili vie blokera, s
tim da se kontakti deavaju tokom jedne radnje.
Prilikom prvog odigravanja ekipe,lopta moe uzastopno dodirnuti razliite dijelove
tijela, s tim da se kontakti deavaju tokom jedne radnje.
Sve vrijeme izvodjenja igrakih radnji igrai moraju imati kontakt sa terenom
nekim dijelom tijela od zadnjice do ramena, s tim da je dozvolen kratki gubitak
kontakta sa terenom kada se odigrava ("spaava") lopta, osim u sluaju servisa,
bloka i napadakog udarca kada se lopta u potpunosti nalazi iznad vrha mree .
Zabranjeno je ustajanje, podizanje tijela ili koraanje.
POGREKE U IGRI S LOPTOM
etvrti udarac (etvrta lopta): ekipa udari loptu etiri puta prije nego je vrati.
Udarac uz pomo: igra koristi pomo saigraa ili nekog predmeta/stvari u
podruju za igru u nastojanju da dodje do lopte.
Hvatanje: igra ne udara loptu, ve je hvata i/ili baca.
Dupli kontakt: igra udara loptu dva puta uzastopno ili lopta dodiruje uzastopno
razliite dijelove njegovog tijela.
Dizanje: Dio igraevog tijela izmeu zadnjice i ramena gubi kontakt sa terenom
pri odigravanju ili pokuaju odigravanja sa loptom .
PRELAZ LOPTE PREKO MREE
Lopta koja je poslana u protivniki dio terena mora ii preko mree unutar
prelaznog prostora. Prelazni prostor je dio vertikalne ravni mree koja je
ograniena na sledei nain:
dole, vrhom mree,
sa strana, antenama i njihovim zamilenim produecima,
gore, plafonom (objekta u kojem se igra)
Lopta koja je prela ravan mree u protivniku slobodnu zonu , u potpunosti ili
djelimino kroz vanjski prostor, moe biti vraena (u vlastiti dio terena,) u okviru
dozvolenih odigravanja ekipe pod uslovom da:
igra (koji vraa loptu) ne dodirne protivniki dio terena;
lopta kada se vraa prelazi ravan mree ponovo kroz vanjski prostor na istoj
strani terena.

Protivniki tim ne moe sprijeiti ovakvu akciju.

DODIR LOPTE SA MREOM

Dok prelazi mreu, lopta je moe dodirnuti.

LOPTA U MREI

Lopta koja se "zabije" u mreu moe se vratiti u igru, ukoliko se ne radi o


etvrtom udarcu.
Ukoliko lopta pocijepa mreu ili je srui, akcija se prekida i ponavla (nakon
otklanjanja gore navedenih smetnji).
PRUANE RUKU PREKO MREE
Pri blokiranju, bloker moe dodirnuti loptu preko mree (dok se jo nalazi na
protivnikoj strani), s tim da pri tome ne ometa igru protivnika prije ili u toku
izvodjenja aktuelnog napadakog udarca.
Igrau je dozvoleno da pree rukom preko mree nakon izvodjenja napadakog
udarca, s tim da je pri tome kontakt (ruke igraa i lopte) ostvaren u svom
prostoru za igru.
PRELAZ ISPOD MREE
Dozvolen je prelaz u protivniki prostor ispod mree, s tim da se pri tome ne
ometa protivnika igra.
Prelaz u protivnii dio terena, preko sredinje linije:
Dozvoleno je dodirnuti protivniki dio terena nogom (nogama) u bilo kojem dijelu
igre, s tim da igra koji to uradi ne ometa time protivniku igru.
Dozvoleno je dodirnuti protivniki dio terena akom (akama) u bilo kojem
momentu tokom igre, s tim da jedan dio ruke koja vri prelaz ostaje ili u kontaktu
sa sredinjom linijom ili je neposredno iznad sredinje linije.
Dodirnuti protivniki dio terena bilo kojim drugim dijelom tijela je zabranjeno.
Igra moe ui u protivniki dio terena nakon to je lopta izvan igre.
Igra moe napraviti prelaz u protivniku slobodnu zonu s tim da pri tome ne
ometa protivniku igru.
KONTAKT SA MREOM
Kontakt igraa sa mreom nije greka, osim ako se desio u toku akcije
odigravanja sa loptom ili je uticao na igru.
U nekim sluajevima akcija odigravanja sa loptom moe ukluivati i radnje u
kojima igrai u stvari i ne dodirnu loptu (npr. pokuaj blokiranja protivnikog
napadakog udarca).

Kada je igra udario loptu, on moe dodirnuti stub, konopac ili bilo koji drugi
predmet izvan ukupne duine mree, s tim da takvim postupkom ne ometa igru.
Kada se lopta "zabije" u mreu i time prouzrokuje da mrea dodirne protivnikog
igraa, nije poinjena greka.
GREKE IGRAA PORED MREE
Igra dodiruje loptu ili protivnika u protivnikom prostoru prije ili za vrijeme
izvodjenja protivnikog napadakog udarca.
Igra pravi prelaz u protivniki prostor ispod mree ometajui poslednju igru.
Igra pravi prelaz u protivniki dio terena.
Igra dodiruje mreu, ili antenu tokom akcije odigravanja loptom ili tim
postupkom utie na igru.
SERVIS
Serva je in ubacivanja lopte u igru od strane zadnjeg desnog igraa, smjetenog
u zoni serve.
PRVI SERVIS U SETU
Prvi servis u prvom setu, kao i prvi servis u odluujuem (petom) setu, izvodi
ekipa koja je odredjena bacanjem novia.
Ostali setovi e poeti servisom one ekipe koja nije servirala prva u prethodnom
setu.
REDOSLIJED SERVIRANA
Igrai moraju potovati redoslijed serviranja koji je naznaen u listiu za postavu.
Nakon prvog servisa u setu, igra koji nastavla servirati se odredjuje na sledei
nain:
kada ekipa koja servira rijei nadigravanje u svoju korist, igra (ili njegova
zamjena) koji je izveo prethodnu servu, servira ponovo;
kada ekipa koja prima servis rijei nadigravanje u svoju korist, ona stie pravo da
servira i rotira se prije nego pristupi serviranju. Servirae igra koji se pomjera sa
prednje desne pozicije na zadnju desnu poziciju (ili njegova zamjena).
DOZVOLA ZA IZVODJENE SERVISA
Prvi sudija daje dozvolu da se izvede serva nakon to je provjerio da su obadve
ekipe spremne za igru i da je server u posjedu lopte.
IZVOENE SERVE

Lopta se udara jednom rukom ili bilo kojim njenim dijelom nakon to biva baena
ili isputena iz ruke (ruku).
Dozvoleno je samo jedno bacanje odnosno isputanje lopte iz ruke. Vrtenje ili
premjetanje lopte izmeu ruku je dozvoleno.
U trenutku izvodjenja servisa, serverova zadnjica ne smije dodirivati teren
(ukluujui i zadnju liniju) ili teren izvan zone serve.
Serverova noga (noge) ili ruka (ruke) mogu dodirivati teren i/ili slobodnu zonu van
zone serve.
Nakon izvedenog udarca, igra moe da se pomjeri van zone serve ili u teren.
Server mora udariti loptu za najvie 8 sekundi od trenutka kada je prvi sudija
zvidukom dao znak da se serva izvede.
Servis koji se izvede prije nego to sudija da znak se ne vai i ponavla se.
ZAKLANANE
Igrai ekipe koja servira ne smiju spreavati svog protivnika, zaklanjanjem, da
vidi servera ili putanju lopte.
Igra ili grupa igraa ekipe koja servira vri zaklanjanje ako mae rukama, skae
ili se kree postrance, itd, kada se servis izvodi ili sjedi u grupi da bi sakrili
putanju odservirane lopte.
GREKE NAINENE TOKOM SERVIRANA
Servis greke:
Sledee greke dovode do promjene servisa ak i kad je protivnik napravio
pozicionu greku. Server:
naruava redoslijed servisa,ne izvede servis ispravno,podigne svoju zadnjicu.
Servis greke nakon udaraca lopte
Nakon to je lopta pravilno udarena, servis postaje pogrean (osim ako je
protivniki igra nainio pozicionu greku), ako lopta:
dodirne nekog od igraa ekipe koja servira ili ne predje vertikalnu ravan mree
potpuno unutar prelaznog prostora,
ode u "aut",
prelazi preko zaklona.
GREKE NAINENE NAKON SERVIRANA I POZICIONE GREKE

Ukoliko server uini servis greku (nekorektno izvedena serva, nepotivanje


rotacionog redoslijeda, itd.), a protivnik je pritom zauzeo pogrenu poziciju, servis
greka je ta koja se kanjava.
U suprotnom, ako je izvodjenje servisa bilo korektno, a zatim postaje pogreno
(ode u aut, zbog zaklona, itd.), poziciona greka zauzima prvo mjesto i ona se
kanjava.
NAPADAKI UDARAC
Sve akcije izvedene da se lopta usmjeri ka protivniku, sa izuzetkom serve i bloka,
se smatraju napadakim udarcem.
Tokom izvodjenja napadakog udarca, dozvoleno je odbiti loptu vrhovima prstiju
("kuvati",), ako je kontakt sa loptom ist odnosno ako lopta nije uhvaena ili
baena (tzv. noena lopta).
Jedan napadaki udarac je izveden u momentu kada lopta u potpunosti predje
vertikalnu ravan mree ili je dodirnuta od strane nekog od protivnikih igraa.
OGRANIENA KOD NAPADAKOG UDARCA
Igra prednje linije moe izvesti napadaki udarac na bilo kojoj visini, s tim da je
kontakt sa loptom nainjen unutar vlastitog igrakog prostora.
Igra zadnje linije moe izvesti napadaki udarac na bilo kojoj visini iza prednje
(napadake) zone:
u trenutku njegovog udarca igraeva zadnjica ne smije ni dodirnuti ni prei preko
napadake linije;
nakon njegovog udarca, igra se moe pomjeriti u prednju zonu.
Takodje, igra zadnje linije moe izvesti napadaki udarac iz prednje zone, ako je
u trenutku kontakta bilo koji dio lopte ispod vrha mree.
GREKE PRI NAPADAKOM UDARCU
Igra udara loptu unutar igrakog prostora protivnike ekipe.
Igra udara loptu u "aut".
Igra zadnje linije izvodi napadaki udarac iz prednje zone, ako je u trenutku
udarca lopta sasvim iznad vrha mree.
Igra podie svoju zadnjicu u trenutku kada udara loptu.
Libero izvodi napadaki udarac kada se lopta u trenutku udarca nalazi cijelim
obimom iznad vrha mree.
Igra dovrava napadaki udarac kada se lopta cijelim obimom nalazi iznad
mree a poslana je od strane Libera koji se u trenutku kada je odbio loptu nalazio
u prednjoj zoni.

BLOKIRANE
Blokiranje je akcija igraa u blizini mree, kojom se lopta koja dolazi s protivnike
strane mree, zaustavla pruanjem ruku preko gornje ivice mree. Samo je
igraima prednje linije dozvoleno da izvedu akciju blokiranja.
Pokuaj bloka
Pokuaj bloka je akcija blokiranja bez dodirivanja lopte.
Izveden (dovren) blok
Blok je izveden (dovren) kad bloker dodirne loptu.
Grupni blok
Kolektivni blok izvode dva ili tri igraa, jedan blizu drugom, i dovren je kada
jedan od njih dodirne loptu.
BLOK KONTAKT
Jedan ili vie blokera mogu imati uzastopne (brze i neprekidne) kontakte s
loptom, s tim da su kontakti nainjeni u toku jedne akcije.
BLOKIRANE UNUTAR PROTIVNIKOG PROSTORA
Pri blokiranju, igra moe postaviti svoje dlanove i ruke preko mree s tim da ovaj
postupak ne ometa protivniku igru. Prema tome, nije dozvoleno dodirnuti loptu
preko mree sve do trenutka dok protivnik ne izvede napadaki udarac.
BLOK I UDARCI EKIPE
Blok kontakt se ne rauna kao udarac ekipe. Stoga, nakon blok kontakta, ekipi su
dozvolena jo tri udarca da vrati loptu.
Prvi udarac nakon bloka moe izvesti bilo koji igra, ukluujui i onog koji je
dodirnuo loptu u toku blokiranja.
BLOKIRANE SERVE
Dozvoleno je blokiranje protivnike serve.
GREKE U BLOKIRANU
Bloker dodiruje loptu u protivnikom prostoru ili prije ili istovremeno kad protivnik
izvodi napadaki udarac,
Igra zadnje linije ili Libero izvede akciju blokiranja ili uestvuje u izvedenom
grupnom blokiranju,
Bloker podie zadnjicu kada izvodi blok ili uestvuje u izvoenju grupnog
blokiranja.
Lopta je otila u aut od bloka,

Blokiranje lopte u protivnikom prostoru izvan antena.


Libero pokuava pojedinani ili uestvuje u grupnom bloku.
REGULARNI (REDOVNI) PREKIDI IGRE
Redovni prekidi igre su tajm-aut i zamjena igraa.
BROJ REDOVNIH PREKIDA
Svaka ekipa ima pravo na najvie dva tajm-auta i est izmjena igraa u jednom
setu.
ZAHTJEV ZA REDOVNE PREKIDE
Prekid mogu zatraiti samo trener ili kapiten ekipe koji je u igri.
Zahtjev za prekid se ostvaruje pokazivanjem odgovarajueg znaka rukom, kada je
lopta izvan igre i prije zviduka sudije za izvodjenje serve.
Zahtjev za izmjenu igraa prije poetka seta je dozvolen i takva izmjena treba
biti zabileena kao redovna izmjena u tom setu.
NIZ (VEZANE) PREKIDA
Zahtjev za jedan ili dva tajm-auta i jedan zahtjev za izmjenu igraa od strane obe
ekipe, mogu biti upueni jedan za drugim, bez potrebe da se utakmica nastavi.
Meutim, ekipa ne moe izvriti uzastopne zahtjeve za izmjene igraa tokom
trajanja jednog istog prekida igre. Dva ili vie igraa mogu biti zamjenjeni tokom
jednog istog prekida.
TAJM-AUT I TEHNIKI TAJM-AUT
Svi zatraeni tajm-auti traju 30 sekundi.
Na WOVD svjetskim takmienjima i zonskim ampionatima, u toku
setova 1 - 4, dva dodatna "tehnika tajm-auta" (po 60 sekundi)
primjenjuju se automatski kada vodea ekipa dostigne 8 i 16 poena u
setu.
U odluujuem (petom) setu, nema "tehnikih tajm-auta"; svaka ekipa
moe zatraiti samo dva redovna tajm-auta u trajanju od 30 sekundi.
Za vrijeme svih tajm-auta, igrai sa terena moraju otii u slobodnu zonu pokraj
svoje klupe za rezervne igrae.
ZAMJENE IGRAA
Zamjene moraju biti izvrene unutar zone za zamjene.
Zamjena treba da traje samo ono vrijeme koje je potrebno da se zamjena
registruje na zapisnikoj listi i dozvoli ulazak i izlazak igraa.

U trenutku zahtjeva za vrenje zamjene, igra koji treba ui u igru mora biti
spreman da ue, u blizini zone za zamjene.
Ukoliko to nije sluaj, izmjena nije odobrena i ekipa se kanjava za odugovlaenje.
Na WOVD svjetskim takmienjima, koriste se numerisane tablice da se
olaka izmjena.
Ako selektor namjerava da uradi vie od jedne izmjene, on mora signalizirati broj
planiranih izmjena u vrijeme isticanja zahtjeva.
U ovom sluaju, izmjene moraju biti obavlene uzastopno, jedan par igraa za
drugim parom igraa.
NEPRAVILNI ZAHTJEVI
Nepravilno je zahtjevati prekid:
u toku akcije ili u trenutku, ili nakon zviduka za servu,
od strane neovlatenog lana ekipe,
za zamjenu igraa prije nego je igra nastavlena nakon prethodne zamjene u istoj
ekipi,
nakon to je potroen dozvoleni broj tajm-auta i zamjena igraa,
Prvi nepravilan zahtjev na utakmici koji ne utie na igru odnosno ne odugovlai
je bie samo odbijen bez ikakvih sankcija.
Ponovleni nepravilni zahtjev na utakmici se tretira kao odugovlaenje igre.
ODUGOVLAENA IGRE
VRSTE ODUGOVLAENA
Svaka nepravilna akcija ekipe koja odlae nastavak utakmice je odugovlaenje i
izmedju ostalog, ukluuje:
odugovlaenje sa izmjenom,
produavanja sa drugim prekidima (ometanjima), nakon to je naloeno da se
utakmica nastavi,
traenje nepravilne izmjene,
ponavlanje nepravilnog zahtjeva,
odugovlaenje igraa koji je u igri.
KAZNENE MJERE ZA ODUGOVLAENA
Upozorenje za odugovlaenje i kazna za odugovlaenje su kaznene mjere
za ekipu.

Kaznene mjere za odugovlaenja vae za cijelu utakmicu.


Sve kaznene mjere se bilee na zapisnikoj listi.
Prvo odugovlaenje lanova ekipe u meu se sankcionie sa "upozorenjem za
odugovlaenje".
Drugo i svako sledee odugovlaenje bilo koje vrste bilo kojeg igraa ili nekog
drugog lana iste ekipe u istom meu predstavla greku koja se sankcionie sa
"kaznom za odugovlaenje": gubitak nadigravanja.
Kaznene mjere za odugovlaenje koje su dosuene prije ili izmeu setova se
primjenjuju u sledeem setu.
POVREDA
Ukoliko se desi ozbilna nezgoda dok je lopta u igri, sudija mora odmah zaustaviti
igru i dozvoliti medicinskom osoblu da ue u teren.
Prekinuto nadigravanje se zatim ponavla (nakon ukazane medicinske pomoi).
Ako povrijeeni igra ne moe biti zamjenjen, po propisu ili u izuzetnom sluaju,
igrau se daje vrijeme od 3 minuta za oporavak, ali ne vie od jednog puta istom
igrau u meu.
Ako se igra ne oporavi u tom vremenu, njegov tim se proglaava nekompletnim.
VANSKO OMETANE (INCIDENT VAN IGRE)

Ako postoji bilo kakvo vanjsko ometanje tokom utakmice, odnosno incident van
igre, igra mora biti zaustavlena i nadigravanje se ponavla.
PRODUENI PREKIDI
Ukoliko nepredviene okolnosti prekinu me, prvi sudija, organizator i Kontrolni
Komitet, ukoliko ga ima, odluuju koje e se mjere preduzeti da se ponovo
uspostave normalni uslovi za igru.
Ukoliko se desi jedan ili vie prekida, koji ne prelaze vremenski ukupno 4 sata:
ako je me nastavlen na istom terenu za igru, prekinuti set e se normalno
nastaviti sa istim rezultatom, igraima i pozicijama (koji su bili u trenutku prekida
mea). Rezultati setova koji su prije prekida odigrani ostaju isti;
ako je me nastavlen na nekom drugom terenu, prekinuti set se ponitava i
ponavla se sa istim lanovima ekipe i istim startnim postavama. Rezultati setova
koji su prije prekida odigrani ostaju isti.
Ukoliko se desi jedan ili vie prekida, koji prelaze ukupno 4 sata, cijeli me e biti
ponovlen.

PAUZE I PROMJENA STRANA TERENA


Sve pauze izmeu setova traju tri minute.
Tokom ovog perioda vremena, vre se promjene strana terena kao i prijave
startnih postava ekipa na zapisnikoj listi.
Pauza izmeu drugog i treeg seta moe se produiti na 10 minuta od strane
ovlatenog lica na utakmici, a na zahtjev organizatora utakmice odnosno
takmienja.
PROMJENA STRANA TERENA
Nakon svakog seta, ekipe mijenjaju strane terena, sa izuzetkom odluujueg seta.
U odluujuem setu, kada jedna od ekipa dostigne 8 poena, ekipe mijenjaju
strane terena bez zadravanja, a pozicije igraa ostaju iste.
Ako promjena nije uinjena kada je ekipa koja vodi dostigla 8 poena, izvrie se
im se greka primjeti. Rezultat u vrijeme kada je promjena uinjena ostaje isti.
IGRA zv. LIBERO
ODREIVANE LIBERA
Svaka ekipa ima pravo da od 12 igraa na listi odredi jednog specijalizovano
odbrambenog igraa - Libera.
Libero mora biti zabileen na zapisnikoj listi prije mea na posebnoj liniji
predvidjenoj za to. Broj (liberov), takodje, mora biti dodan na listu sa postavom
za prvi set.
Libero ne moe biti ni kapiten ekipe, a ni njegov zamjenik.
OPREMA
Libero mora nositi sportsku opremu razliite boje, odnosno dres koji je u
kontrastu sa dresovima ostalih lanova njegove ekipe. Negova oprema moe biti
drugaijeg dizajna, ali mora biti numerisana kao kod ostalih lanova ekipe.

RADNE VEZANE ZA LIBERA


Radnje u igri
Liberu je dozvoleno da zamjeni bilo kojeg igraa zadnje linije.
On/ona je ogranien da igra samo kao igra zadnje linije i nije mu dozvoleno da
izvodi napadaki udarac ni iz koje pozicije (ukluujui teren za igru i slobodnu
zonu) ako je u momentu kontakta lopta u potpunosti iznad vrha mree.
On/ona ne smije da servira, blokira ili pokua da blokira.

Lopta koja dolazi od Libera, koji ju je prstima odbio, a pri tome se nalazio u
prednjoj zoni (zoni napada) ili njenom produetku ne smije se napasti (udariti)
iznad vrha mree. Ako Libero uini to isto nalazei se iza zone napada, lopta se
slobodno moe napasti.
Izmjena igraa
Izmjene koje se vre sa Liberom se ne raunaju kao redovne izmjene.
One su neograniene, ali se mora odigrati barem jedna akcija izmedju dvije
izmjene uinjene sa Liberom.
Libero moe biti zamjenjen jedino sa igraem kojeg je on prethodno zamjenio.
Izmjene se mogu izvriti samo dok je lopta izvan igre i prije nego to sudija da
znak da se izvede servis.
Na poetku svakog seta Libero ne moe ui na teren sve dok drugi sudija ne
provjeri startne postave.
Zamjene uinjene nakon to je dat znak za izvoenje serve,ali prije nego to je
servis izveden nee biti odbijene, ali nakon zavrenog nadigravanja ekipa koja je
izvela takvu zamjenu mora biti usmeno upozorena da to vie ne radi.
Pojava uzastopnih zakanjelih izmjena mora se tretirati kao odugovlaenje i biti
kanjena.
Libero i igra kojeg mijenja mogu ui odnosno izai s terena samo iz prostora
ispred njihovih klupa odnosno bone linije od linije napada pa do osnovne linije.
Odreivanje novog Libera:
Uz prethodno odobrenje prvog sudije, u sluaju povrede Libera tokom mea,
selektor moe odrediti novog Libera meu nekim od igraa koji se nisu nalazili
na terenu u momentu kada se prethodno odreeni Libero povrijedio.
Povrijeeni Libero ne moe ponovo ui u igru u ostatku utakmice.
Igra koji je odredjen da zamjeni Libera mora ostati u toj ulozi u ostalom dijelu
utakmice.
U sluaju odreivanja novog Libera broj ovog igraa mora biti zabileen na
zapisnikoj listi u rubrici za napomene i na listi za startne postave za sledei set.
PONAANE UESNIKA
SPORTSKO PONAANE
Uesnici moraju znati "Zvanina Pravila Sjedee Odbojke" i ponaati se u skladu
sa njima.
Uesnici moraju u sportskom duhu prihvatiti odluke sudija, bez osporavanja istih.

U sluaju nekih nejasnoa u vezi sudijske odluke, razjanjenje moe biti zatraeno
jedino preko kapitena ekipe.
Uesnici se moraju uzdrati od radnji ili ponaanja preduzetih s cilem uticanja na
odluke sudija ili prikrivanja greaka koje je poinio njihov tim.

FER PLEJ

Uesnici se moraju ponaati utivo i s potovanjem, u duhu fer-pleja, ne samo


prema sudijama, nego takoe i prema ostalim zvaninim licima, protivniku,
saigraima i gledaocima.
Komuniciranje izmeu lanova ekipe u toku utakmice je dozvoleno.
NEDOZVOLjENO PONAANE ODGOVARAJUE KAZNE

MANI PREKRAJI (BLAI OBLIK NEDOZVOLjENOGPONAANA)

Ovaj oblik loeg ponaanja ne podlijee kanjavanju. Dunost je prvog sudije da


sprijei ekipu da se priblii nivou poslije kojeg slijedi kazna izdajui usmene ili
"rune" signale upozorenja ekipi preko njenog kapitena.
Ovakvo upozorenje nije kazna i nema neposredne posledice. Takodje, ne treba biti
registrovano na zapisnikoj listi.

NEDOZVOLjENO PONAANE KOJE PODLIJEE KAZNAMA

Nekorektno ponaanje nekog lana ekipe prema zvaninim licima, protivnicima,


saigraima ili gledaocima se svrstava u tri kategorije u skladu sa stepenom
prekraja.
Neuludno ponaanje: ponaanje u suprotnosti sa dobrim manirima ili
moralnim principima, izraavanje prezira i nepotovanja
Nasilniko ponaanje: klevetanje ili uvredlive rijei i gestovi.
Agresija: fiziki napad ili njegov pokuaj.
SKALA KAZNENIH MJERA
Prema procjeni prvog sudije i u zavisnosti od ozbilnosti prekraja, kazne koje se
primjenjuju i bilee na zapisniku listu su:
Kazna za nedozvoleno ponaanje
Prvo neuludno ponaanje na utakmici lana bilo koje ekipe se kanjava gubitkom
nadigravanja.
Iskluenje
lan ekipe koji je kanjen sa iskluenjem ne moe igrati ostatak seta i mora
sjediti u podruju za kanjene, bez drugih posledica.

Isklueni trener gubi svoje pravo da intervenie u setu i mora ostati sjediti u
podruju za kanjene.
Prvo nasilniko ponaanje lana ekipe se kanjava iskluenjem bez drugih
posledica.
Drugo neuludno ponaanje u istoj utakmici od strane istog lana ekipe se
kanjava iskluenjem.
Odstranjenje (Diskvalifikacija)
lan ekipe koji je kanjen odstranjenjem mora napustiti Kontrolni prostor za
odigravanje do kraja utakmice.
Prva agresija se kanjava diskvalifikacijom bez drugih posledica.
Drugo nasilniko ponaanje u istoj utakmici od strane istog lana ekipe se
kanjava diskvalifikacijom.
Tree neuludno ponaanje, kao i drugo iskluenje istog lana ekipe na utakmici
se kanjava odstranjenjem.
PRIMJENA KAZNENIH MJERA ZA NEDOZVOLjENO PONAANE
Sve kaznene mjere za nedozvoleno ponaanje su pojedinane, ostaju na snazi
tokom cijelog mea i bilee se na zapinisnikoj listi.
Ponovleno loe ponaanje od strane istog lana ekipe u istoj utakmici kanjava
se progresivno (lan ekipe dobija teu kaznenu mjeru za svaki sledei poinjeni
prekraj).
Iskluenje ili odstranjenje zbog nasilnikog ponaanja ili agresije moe biti
primjenjeno direktno, tj. da prije toga igrau nije dodijelena blaa kazna.
NEDOZVOLjENO PONAANE PRIJE I IZMEU SETOVA
Svako nedozvoleno ponaanje koje se desi prije ili izmeu setova se kanjava u
skladu sa Pravilima, a kazna se primjenjuje u sledeem setu.
KAZNENI KARTONI
Opomena:
Kazna:
Iskluenje:
Odstranjenje:

usmeno ili znak rukama, bez kartona


uti karton
crveni karton
uti i crveni karton (pokazani zajedno)