Вы находитесь на странице: 1из 8
UNIVERSITY OF NIŠ The scientific journal FACTA UNIVERSITATIS Series: Philosophy and Sociology Vol.1, N o

UNIVERSITY OF NIŠ The scientific journal FACTA UNIVERSITATIS Series: Philosophy and Sociology Vol.1, N o 5, 1998 pp. 435 - 442 Editor of series: Gligorije Zaječaranović Address: Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, YU, Tel: (018) 547-095, Fax: (018)-547-950

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОНОВ СОЦИАЛНОЙ ЭКОЛОГИИ

UDС:316.1:316.334.5:574

Данило Ж. Маркович

Москва

Резюме. Труд представляет вклад к обоснованию социалъной экологии как отдельной научной дисциплины Автор критически обдумывает работы современных русских авторов (В. Д. Коморова, В. И. Вернадского, Н. Ф. Реймерса). В заключении он предлагает классификацию десять основных законов социальной экологии, которые охватывают все специфические особенности социальной экологии, изучающей взаимоотношения человека и его жизненной среды.

1. Vmeste s silьnыm razvitiem proizvodstvennыh sil s seredinы pro{logo stoletiя, i vliяnie ~eloveka na prirodu stanovitsя bolee silьnыm, no vmeste e эtim umno`aюtsя i otricateльные posledstviя ego prisvaivaющegosя otno{eniя k prirode kak k ~emu-to "вne, kotorogo on nahoditsя". Эti otricatelnыe posledstviя stanovяtsя eщe bolee silьnыmi, i zame~aюtsя lюdьmi na~inaя s 50-h gg эtogo stoletiя, v kotorom postepenno dohodit do ~elove~eskogo soznaniя mыslь o tom, ~to ~elovek ne яvlяetsя neograni~ennыm hozяinom prirodы, i ~тo naru{enie эkologi~eskogo ravnovesия v prirode izza deяtelьnosti ~eloveka, kotoraя napravlena na prisvoenie prirodы, mo`et postavitь pod ugrozu usloviя ~elove~eskoй `izni na Zemle. Эkologi~eskie problemы stanovяtsя predmetom issledovaniй ne tolьko estestvennыh, no i gumanitarnыh nauk, Novoe ponяtie razvitiя i podhod k razvitiю kak k progressu vklю~aюt v ponяtie razvitiя ne tolьko koli~estvennoe uveli~enie materialnыh sredstv, no i zaщitu i ulu~{enie ka~estva okru`aющeй sredы, t.e. svяzыvaetsя

Received September 5, 1997

436

ДАНИЛО Ж. МАРКОВИЧ

potrebnostь razviti s potrebnostью (i neobhodimostью) zaщitы prirodnыh blag, t.e. s zaщitoй i sohraneniem nu`nogo i neobhodimogo ravnovesiя v prirode na planete Zemle. Esli v takih usloviяh rassmatrivaem vzaimo- otno{enie obщestva i prirodы, razvitiя i sohraneniя эkologi~eskogo ravnovesiя, t.e. zaщitы okru`aющeй sredы, mnogie problemы obщestvennoй `izni i kategorialьnaя sistema cennosteй polu~aюt novuю konotaciю i stanovяtsя predmetom issledovaniй i с sociologi~eskoй to~ki zreniя. I tem samim daetsя osnova i podder`ka razvitiю socialьnoй эkologii. Socialьnaя эkologiя voznikaet i razvivaetsя vmeste s globalizacieй эkologi~eskih problem i s osoznаvaniem neobhodinosti novogo teoreti~es- kogo osmыsleniя civilizacionnыh problem i problem sovremennogo obщestva. Odnako, vse eщe ne dostignuto soglasie po voprosu ee predmetnoй opredelennosti, t.e. po predmetu ee izu~eniя. Mы s~itaem, ~to socialьnuю эkologiю mo`no оpredelitь kak otdelьnuю sociologiю, predmetom izu~eniй kotoroй яvlяюtsя specifi~eskie vzaimosvяzi ~eloveka i ego okru`aющeй sredы, issleduющie (v kontekste vseobщeй konceptualizacii vselennoй, obьedinennoй so specifi~eskimi usloviяmi `izni) vliяnie okru`aющeй sredы kak sovokupnosti prirodnыh i obщestvennыh faktorov na ~eloveka, a tak`e vliяnie ~eloveka, kak prirodno-obщestvennogo suщestva, na ego okru`aющuю sredu s aspekta ee sohraneniя kak neminuemoй ramki ~elove~eskoй `izni. Tak predmetno opredelena kak nauka, socialьnaя эkologiя ne mo`et izu~atь svoй predmet s pomoщыю odnogo li{ь sbora i opisaniя svяzannыh s neй яvleniй i faktov. Naprotiv, nesmotrя na to, ~to dlя nau~nogo ponimaniя яvleniй neobhodimo ih opisanie, ona dol`na datь i ih obъяsnenie ~erez ustanovlenie svяzeй, suщestvuющih me`du эlementami v otdelьnыh яvleniяh, i utverditь vzaimosvяzь эtih яvleniй. Drugimi slovami, socialьnaя эkologiя kak nauka dol`na ustanavlivatь nau~nыe zakonы, svidetelьstva ob obъek- tivno suщestvuющih neobhodimыh i suщestvennыh svяzяh me`du яvleniяmi, priznakami kotorыh яvlяюtsя obщiй harakter, postoяnstvo i predvidimostь. Pri opredelenii takim obrazom ponяtыh nau~nыh zakonov ona dol`na primiritь trebovanie k universalьnosti ih deйstviя s эmpiri~eskimi faktami, svidetelьstvuющimi o tom, ~to po~ti vse nau~nыe zakonы deйstvuюt li{ь v bolee ili menee strogih ramkah, otstupaя ot nih vo mnogih otdelьnыh slu~aяh. Pri takom podhode k predmetu svoego izu~eniя, pri ustanovlenii nau~nыh zakonov, socialьnaя эkologiя dol`na takim obrazom sformulirovatь osnovnыe zakonomernosti vzaimodeйstviя эlementov v sisteme "obщestvo-priroda" ~tobы эto pozvolilo ustanovitь modelь optimalьnogo vzaimovliяniя эlementov v эtoй sisteme. Pri takom podhode ona prodol`aet otve~atь vsem trebovaniяm, predьяvlennыm k nauke, kotoraя osuщestvlяet teoreti~eskoe osmыslenie svoego predmeta i na эtoй osnove predlagaet re{enie эkologi~eskih problem i v globalьnom i v lokalьnom planah. Me`du tem, u~itыvaя molodostь socialьnoй эkologii kak nauki i ee specifi~eskie svяzi s drugimi naukami v sisteme nauk, mo`no zadatь vopros, sobstvenno, эtot vopros u`e i zadaetsя, mo`et li (i dol`na li) socialьnaя

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

437

эkologiя na dannom эtape svoego razvitя pristupatь k formulirovke nau~nыh zakonov, tak kak эto potrebuet bolь{ie otstupleniя ot ih

universalьnosti, ~em эto dopustimo dlя nauki, i krome togo, ne suщestvuet

li pri эtom opasnostь, ~to zakonomernosti, kotorыe ona definiruet,

oka`utsя proizvolьnыmi эmpiri~eskimi obobщeniяmi. To~no tak `e voznikaet vopros, obladaюt li imeющiesя v nastoящee vremя эmpiri~eskie znaniя o sisteme "prirodaobщеstvo~elovek" takim ka~estvom i takoй ~islennostью, ~tobы mogli predstavlяtь soboй realьnuю "kriti~eskuю massu", neobhodimuю dlя formulirovki nau~nыh zakonov s poziciй predmetnoй opredelennosti socialnoй эkologii. Otvetitь na эtot vopros tem bolee va`no, ~to socialьnaя эkologiя osnovыvaet svoi formulirovki, svяzannыe s otno{eniяmi "obщestvopriroda", na эmpiri~eskom materiale /faktah/, kotorыm ona obяzana, blagodarя issledovaniяm drugih, pre`de vsego estestvennыh, nauk. Nakonec, socialьnaя эkologiя, o predmetnoй opredelennosti kotoroй poka eщe idut diskussii, to estь otsustvuet edinoe obщeprinяtoe mnenie, tak `e kak i o ee meste v sisteme nauk, vse eщe ne

imeet polnostью razrabotannoй sobstvennoй sistemы kategoriй, izza ~ego ona vыnu`dena polьzovatьsя ponяtiяmi i kategoriяmi, vzяtыmi iz drugih nauk /kak эto delali v processe svoego vozniknoveniя drugie nauki, i delaюt inogda nauki u`e sformirovav{iesя/, a dlя polnogo definirovaniя nau~nыh zakonov, kotorыe dol`nы bыtь universalьnыmi, nauke sleduet obladatь i v opredelennoй mere razrabotannoй sistemoй svoih ponяtiй i kategoriй. U`e sdelannыe usiliя i popыtki sformulirovatь opredeleniя zakonov socialьnoй эkologii svidetelьstvuюt o vseй kompleksnosti ih ustanovleniя i o faktah, imeющih dlя nih ograni~иtelьnый harakter, na ~to mы kak raz i ukazыvali. Tak, naprimer, eщe do definirovaniя, a lu~{e skazatь do togo,

kak

ukazatь na zakonы /vozmo`nыe/ socialьnoй эkologii, obы~no ukazыvaюt

na

obщie zakonы sistemы "~elovekpriroda", a posle эtogo podhodяt k

formulirovaniю zakonov socialьnoй эkologii, kotorыe po otno{eniю k "obщim" zakonam imeюt harakter ~astnыh. Tak postupaet, naprimer N.F. Reйmers, kotorый na osnove ~astnыh zakonov, ustanovlennыh takimi u~enыmi kak B. Komionera, P. Danero, A. Tьюrgo i T. Malьtus ukazыvaet na desяtь zakonov sistemы "~elovekpriroda". Эti zakonы, v sootvetsvii s tem, kak on ih sistematiziroval i privel, sleduющie: pravilo istori~eskogo razvitiя proizvodstva za s~et sukcessivnogo omolo`eniя эkosistem; zakon bumeranga ili obratnoй svяzi vzaimodeйstviя ~eloveka i biosferы; zakon nezamenimosti biosferы; zakon obnovlяemosti biosferы; zakon neobratimosti vzaimodeйstviя ~eloveka i biosferы; pravilo merы /stepeni vozmo`nosteй/ prirodnыh sistem; princip estestvennosti; zakon

umenь{eniя otda~i /prirodы/; pravilo demografi~eskoй /tehniko socialьno-эkonomi~eskoй/ nasыщennosti i pravilo uskorennogo istori~es- kogo razvitiя. Reйmers `e vpro~em, kak i drugie, pri formulirovanii zakonov socialьnoй эkologii tak ili ina~e ishodit iz эtih "obщih zakonomernosteй" i takim obrazom, zakonы socialьnoй эkologii, na kotorыh

mы

zdesь

ostanavlivaemsя,

v

toй

ili

inoй

stepeni

soder`at

v

sebe

i

438

ДАНИЛО Ж. МАРКОВИЧ

vыra`eniя эtih zakonomenosteй.

2. Analiziruя popыtki ustanovitь zakonы socialьnoй эkologii, sleduet pre`de vsego ukazatь na te iz nih, kotorыe ishodili iz ponimaniя obщestva kak эkologi~eskoй podsistemы. Pri takom podhode sleduet pre`de vsego ukazatь na dva principa /zakona/, kotorыe v tridcatыe godы bыli sformulirovanы Bauэrom i Vernadskim. Pervый zakon govorit o tom, ~to geohimi~eskaя эnergiя `ivoй materii v biosfere /vklю~aя i ~elove~stvo kak vыs{ee proяvlenie `ivoй materii, nadelannoe razumom/ stremitsя k maksimalьnomu vыra`eniю. Vtoroй zakon soder`it konstataciю o tom, ~to

v hode эvolюcii ostaюtsя te vidы `ivыh suщestv, kotorыe svoeй

`iznadeяtelьnostью maksimalьno uveli~ivaюt biogennuю geohimi~eskuю эnergiю. G. Odum i E. Odum ukazыvaюt na to, ~to v sootvetstvii s zakonom maksimlizma, v borьbe za suщestvovanie, vы`ivaюt te sistemы, kotorыe intensivno эkspluatiruюt эnergeti~eskie isto~niki i snab`aюt sistemu bol{oй эnergeti~eskoй siloй. @iznь na Zemle, estestvenno, razvivaetsя tolьko v usloviяh postoяnnogo pritoka novoй эnergii, tak kak vesь cikl cirkulяcii `ivoй materii osuщestvlяetsя v odnoй i toй `e masse `ivoй substancii s malenьkim koэfficientom vosstanovleniя. ^elove~eskiй rod proniк v эtu sistemu za s~et togo, ~to naru{il sistemu potrebleniй i nakopleniя эnergii `ivoй prirodы. Vozdeйstvie ~eloveka na эnergeti~es- kuю sistemu planetы naru{aet эtu sistemu, tak kak "rastя`imostь" biosferы mala, a ~elove~eskoe obщestvo, ego populяciя i sиla prisvoeniя razvivaюtsя bыstro. V ~astnosti, postoяnno uveli~avaюtsя potrebnosti obщestva v эnergii, oni trebuюt bolь{eй strukturnoй reogranizacii biosferы, a proizvodstvo novoй эnergii stanovitsя эnergeti~eski neblago- priяtnыm. Odnako, эti zakonomernosti sleduet osmыslivatь i s poziciй specifi~nosti obщestva, ponimaemogo kak obщnosti lюdeй, i ego otno{e- niя k prirode. Obщestvo deйstvitelьno pod~inяetsя celomu rяdu obщih

эkologi~eskih zakonomernosteй prirodnoй sredы, no ono obladaet i rяdom svoйstv, kotore ne podvlastnы эtim zakonomernostяm. Poэtomu, pri formulirovanii zakonov socialьnoй эkologii sleduet ishoditь i iz vыra`eniя эtih zakonov kak zakonov "teoreti~eskogo эkologi~eskogo vliяniя", pri эtom, odnako, ih ne sleduet ponimaь kak zakonы socialьnoй эkologii.

V rabote Komonera "Zamыkanie kruga" izlo`enы ~etыre osnovnыh, globalnыh эkologi~eskih zakona, kotorыe, po mneniю avtora, deйstvuюt ne tolьko v biosfere, no i v sfere vzaimootno{eniй socialnoй i biologi~eskoй sredы, v silu ~ego oni mogut s~itatьsя zakonami socialьnoй эkologii. Эti zakon takovы: "Vse svяzano so vsem", "ni~to ne mo`et is~eznutь bez sleda", "priroda znaet lu~{e" i "ni~to nelьzя polu~itь besplatno". Pervый zakon soder`it mыslь, otnositelьno kotoroй mo`no skazatь, ~to svoe proisho`denie ona vedet ot principa obщeй determinacii, i ukazыvaet

na to, ~to stremleniя ~elove~eskoй sredы voznikают vsledstvie naru{eniя

otno{eniй v эkologi~eskoй sisteme v ramkah ee pri~innosledstvennыh

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

439

otno{eniй. Iz эtogo sleduet, ~to vliяnie na lюbuю prirodnuю sistemu na Zemle vыzыvaet celый rяd эffektov, optimalьnoe razvitie kotorыh trudno predvidetь. Vtoroй zakon Komanera soder`it polo`enie o tom, ~to ~elove~eskiй rod `ivet v takom mire, prostranstvo kootorogo яvlяetsя zamknutыm, vsledstive ~ego vse, ~to sozdaetsя blagodarя tomu, ~to beretsя od prirodы, eй `e opredelennыm sposobom snova vozvraщaets. Poэtomu, poяvlenie v himi~eskoэkologi~eskoй sisteme lюboй novoй materii predstavlяet soboй pereоformlenie эtoй sistemы so vsemi vыtekaющimi otsюda posledstviяmi. Tretiй zakon ukazыvaet na svяzannostь na{ih znaniй o prirode i na{ego vozdeйstviя na nee. V ~astnosti, esli mы polnostью ne osoznaem vseh vozmo`nosteй pereoformleniя prirodы, mы ne mo`em ee "ulu~{itь" na{imi deйstviяmi, i poэtomu ~elove~estvu sleduet vernutьsя k tem formam `izni, kotorыe predstavяюt soboй эkologi~eskuю garmoniю s prirodoй. Чetvertый zakon soder`it mыslь o tom, ~to globalnыe эkologi~eskie sistemы predstavlяюt soboй nedelimoe celoe i vse, ~to ~elovek iz nih izvlekaet, dol`no bыtь kompensirovanno. Poэtomu potreblenie prirodnыh resursov ne mo`et bыtь bezgrani~nыm, a ~elove~estvo dol`no sleditь za tem, ~tobы za s~et potrebleniя prirodnыh resursov ne postavitь pod vopros osnovu svoego razvitiя i suщestvovaniя. Bolь{oe vnimanie formulirovke zakonov socialьnoй эkologii udelil V. D. Komorov v svoih knigah "^to takoe socialьnaя эkologiя" /Leningrad, 1978/ i "Socialьnaя эkologiя фilosсofskie aspektы" /Leningrad, 1990/. On ponimaet /i definiruet/ zakonы socialьnoй эkologii kak stabilьnыe periodi~nыe svяzi me`du obщestvennыmi i prirodnыmi яvleniяmi, kotorыe imeюt otnositelьno statisti~eskiй harakter i proяvlяюtsя v otno{eniяh prirodnosocialnogo kontinuuma. Pri takom podhode k zakonam socialьnoй эkologii Komorov vыdelяet i rяd takih sostoяniй, kotoрыe on poнimaet i rassmatrivaet kak prirodnыe zakonы, osnovannыe na zakonah obщestvennogo razvitiя. Pod takimi sostoяniяmi on ponimaet: veduщuю rolь obщestvennoй sistemы v opredelenii haraktera ispolьzovaniя prirodыh resursov, neprerыvnoe proizvodstvennoe ovladenie formami dvi`eniя materii, optimalьnuю skoordinirovannostь sostoяniй prirodnoй sredы s harakterom i tempom razvitiя proizvodstva, estestvennonau~noe ras{irenie oйkumenы i "volnoobraznый" progress noosferы. Sformulirovannыe Komorovыm zakonы socialьnoй эkologii яvlяюtsя pokazatelem i ee razvitiя, i obщestvennogo konteksta togo vremeni, kogda oni bыli sformulirovannы. Poz`e bыlo ukazano kak na ih protivore~ivostь, tak i na nepriemleмostь osobenno v otno{enii togo, ~to socialisti~eskaя i ~astnosobstvenni~eskaя obщestvennыe sistemы bolee ili menee v sostoяnii podder`ivatь эkologi~eskoe ravnovesie, potomu ~to, kak otme~alosь, obщestvenno politi~eskoe ustroйstvo ne vliяet na ispolьzovanie prirodnыh resursov v takoй stepeni kak razvitie proizvoditelьnыh sil i эkologi~eskoe soznanie opredelеnnogo obщestva. Pяtь zakonov socialьnoй эkologii sformuliroval N. F. Reйmers. Эti zakonы, kak ih sformuliroval i raspolo`il v posledovatelьnosti avtor,

440

ДАНИЛО Ж. МАРКОВИЧ

takovы: pravilo socialьno-эkologi~eskogo ravnovesiя: princip kulьturnogo upravleniя razvitiem; pravilo socialьno-эkologi~eskoй zamenы; zakon istori~eskoй /socialьnoэkologi~eskoй/ neobratimosti i zakon noosferы V. I. Vernadskogo. Pervый zakon /pravilo/ soder`it mыslь o tom, ~to obщestvo razvivaetsя togda i nastolьko, naskolьko sohranяetsя ravnovesie me`du ego "davleniem" na sredu i vozmo`nostью vosstanovleniя эtoй sredы estestvennыm ili iskusstvennыm putяmi. Vtoroй zakon /princip/ kulьturnogo upravleniя razvitiem govorit ob ograni~ennosti эkomoni- ~eskogo razvitiя эkologi~eskimi ramkami i ukazыvaet na neobhodimostь upravlяtь razvitiem s u~etom glubokih processov vzaimodeйstviя, pris- hodящih me`du obщestvom, prirodoй i ~elovekom i temi obщestvennыmi gruppami, v kotorыh ~elovek `ivet. Tretiй zakon /pravilo/ soder`it mыslь o neobhodimosti ponimaniя vozmo`nogo izmeneniя socialьno-эkologi~eskih potrebnosteй ~eloveka raznыmi sposobami, kotorыe obuslovlenы speci- fi~eskimi harakternыmi osobennostяmi prirodnoй sredы i kotorыe na nee vliяюt. ^etvertй zakon soder`it mыslь o istori~eskoй neobratimosti, to estь o tom, ~to process razvitiя obщestva ~erez opredelennыe fazы ne mo`et proishoditь ot bolee pozdnih faz po napravleniю k predыduщim. V ka~estve pяtogo zakona priveden zakon Vernadskogo, v sootvestvii s kotorыm biosfera neizbe`no perehodit v nоosferu, to estь v takuю sferu, v kotoroй ~elove~eskiй razum igraet dominantnuю rolь v razvitii sistemы "~elovek-priroda". Tem samыm haoti~eskoe samorazvitie prirodы v processe estestvennoй samoregulяcii zamenяetsя razumnoй strategieй, kotoraя osnovыvaetsя na principah prognozirovaniя i planovogo reguli- rovaniя processom razvitiя prirodы. Эtot kratkiй obzor popыtok ustanovitь i sformulirovatь osnovnыe zakonы socialьnoй эkologiii svidetelьstvuet o treh faktah. Vopervыh, tak `e, kak socialьnaя эkologiя v svoem formirovanii i razvitii polьzuetsя kategoriяmi эkologii, tak i formulirovanie ee zakonov osnovыvaetsя na zakonomernostяh эkologii pri vыra`ennom stremlenii pod~erknutь specifi~nostь proяvleniя эtih zakonov v otno{eniяh "obщestvopriroda". Vo vtorыh, v processe razvitiя socialьnoй эkologii, po mere togo, kak ona stanovitsя vse bolee samostoяtelьnoй / s proяsneniem predmeta ee izu~eniя v ka~estve nauki/, pri formulirovanii svoih zakonov kak zakonov otdelьnoй, ~astnoй nauki, ona vse bolь{e i bolь{e osvobo`daetsя ot biologi~eskogo podhoda pri ustanovlenii zkaonomernosteй v sfere "obщestvopriroda" s vыra`eniem otno{eniя obщestva, ili otdelьnыh obщestvennыh grupp, k neobhodimosti zaщitы i sohraneniя sredы, okru`aющeй ~eloveka. Vtretьih, sformulirovannыe zakonы socialьnoй эkologii v bol{eй stepeni ustanavlivaюt v kakom napravlenii sleduet iskatь i vыяvlяtь ee zakonomernosti, a v menь{eй predstavlяюt soboй idei o svяzяh me`du яvleniяmi, яvlяющihsя predmetom socialьnoй эkologii v smыsle nau~nыh zakonov i ih ponяtiйnogo opredeleniя.

3. S ponimaniem otnosяsь ko vsem tem ograni~eniяm, kotorыe vыtekaюt iz

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

441

molodosti socialьnoй эkologii kak nauki, i k trudnostяm, явlяющimsя sledstviem specifi~nosti predmeta ee izu~eniя s~itaem, ~to imeetsя potrebnostь i vozmo`nostь definirovatь ee osnovnыe zakonы. Potrebnostь ih formulirovaniя vыtekaet iz potrebnosti togo, ~tobы s ih opredeleniem socialьnaя эkologiя smogla zaяvitь o sebe /i utverditь sebя/ kak o nauke. Celью lюboй nauki,/ v tom ~isle i socialnoй эkologii/ яvlяetsя ustanovlenie nau~nыh zakonov. Ih ustanovlenie v socialьnoй эkologii яvlяetsя tak`e i potrebnostью obщestva osnovыvatь na nau~nыh znaniяh svoi deйstviя, kak v globalьnom, tak i v lokalьnom planah, po sohraneniю i zaщite okru`aющeй sredы. Vozmo`nostь sformulirovatь эti zakonы daet u`e nakoplennый material po osmыsleniю okru`aющeй sredы ~eloveka, otno{eniй v neй, otno{eniя obщestva k okru`aющeй srede i suщestvuющie na nastoящiй moment formulirovki zakonoв socialьnoй эkologii, kotorыe mo`no podvergnutь kriti~eskomu analizu, no nikak nelьzя ignorirovatь. Pri takom podhode k formulirovaniю zakonov socialьnoй эkologii, ishodя iz ee predmetnoй opredelennosti /kak mы opredelili i izlo`ili predmet ee izu~eniя kak nauki/, ponimaя ee kak ~astnuю sociologiю /kotoraя izu~aet specifi~eskie svяzi me`du ~elovekom i ego okru`aющeй sredoй/ i iz ponяtiйnogo opredeleniя nau~nыh zakonov, mы s~itaem vozmo`nыm sformulirovatь desяtь ee osnovnыh zakonov. Эti zakonы takovы:

^elovek kak prirodnoobщestvennoe suщestvo `ivet v prirode, sozdannoй takim sposobom, kotorый ne mog bы bыtь plodom ~elove~eskogo soznaniя, i v kotoroй vse formы organi~eskogo i neorgani~eskogo mira sostavlяюt neru{imoe edinstvo, s kotorыm ~elovek svяzan nerazrыvnыmi svяzяmi. @iznennaя sreda ~eloveka sostoit iz napered zadannыh prirodnыh usloviй i obstoяtelьstv, voznik{ih bez prilo`eniя k nim ~elove~eskogo truda, a tak`e iz usloviй i obstoяtelьstv, sozdannыh ~elove~eskoй deяtelьnostью. Vozmo`nosti razvitiя sociotehni~eskih sistem, kotorыe voznikaюt kak rezulьtat ~elove~eskoй sposobnosti osmыsleniя i tvor~estva, neograni- ~enы, prirodnыe `e resursы ograni~enы, a nekotorыe iz nih i nevospol- nimы. Ispolьzovanie prirodы ~elovekom ograni~eno neobhodimostю podder`ivatь эkologi~eskoe ravnovesie v dannom prostranstve i vremeni, a эkologi~eskиe problemы voznikaюt izza nesoglasovanosti biosferы, tehnosferы i sociosferы. Bыstroe i vseobъemlющee tehnologi~eskoe razvitie soprovo`daetsя rostom vozmo`nosteй naru{eniя эkologi~eskogo ravnovesiя, a priroda sama ne mo`et osvobo`datьsй ot ego otricatelьnogo vozdeйstviя s pomoщью samoregulяcii, dlя эtogo neoghodimы deйstviя obщestva po sohraneniю i zaщite prirodnoй sredы. Suщestvuet vzaimosvяzь me`du sostoяniem эkosistemы ~eloveka, koncepcieй i celяmi obщestvennogo razvitiя i ka~estvom `izni ~elo- ve~enskih soobщestv i ~eloveka.

442

ДАНИЛО Ж. МАРКОВИЧ

Эkologi~eskie problemы imeюt globalьnый harakter, vse obщestva, predstvlяющie soboй sostavnыe ~asti ~elove~estva v celom, suщestvuющego na Zemle, stoяt pered licom opasnosti, vыzvannoй naru{eniem эkologi~eskogo ravnovesiя, poэtomu prisvoenie ~elovekom prirodы kak v lokalьnom, tak i v globalьnom planah, dol`no sootvetstvovatь эkologi~es- kim vozmo`nostяm. Dlя preodoleniя nekriti~nogo prisvoeniя prirodы /kotoroe stanovitsя vse silьnee s razvitiem proizvoditelьnoй silы ~eloveka/ neobhodimo razvivatь эkologi~eskoe soznanie i ponimanie togo, ~to prenebre`enie эkologi~eskih zakonomernosteй `izni prirodы vedet k razru{eniю biologi~eskoй sistemы, ot kotoroй zavisit `iznь ~eloveka na Zemle. Me`du ~elove~eskoй prirodnoй sredoй `izni i ego trudovoй sredoй suщestvuet svяzь, kotoraя proяvlяetsя ~erez vozmo`nostь naru{eniя эkologi~eskogo ravnovesiя i kotoruю sleduet podder`ivatь vыrabotkoй koncepcii sistemы zaщitы kak prirodnoй, tak i trudovoй sredы. Suщestvuet svяzь me`du koncepcieй zaщitы `iznenoй sredы ~eloveka v otdelьnыh obщestvah i ih obщestvennoэkonomi~eskimi sistemami, no ne tolьko imi, no i sistemami cennosti i kulьturnoduhovnыm razvitiem.

Pere~islennыe zakonы socialьnoй эkologii mы oharakterizovali kak osnovnыe, a эto ozna~aet, ~to vozmo`no ih dalьneй{ee osmыslenie i kriti~eskiй peresmotr na osnove novыh issledovaniй. Pri ih kriti~eskom osmыslenii sleduet prinimatь vo vnimanie, ~to oni sformulirovanы s poziciй socialьnoй эkologii kak ~astnoй sociologii, kotoraя izu~aet specifi~eskie svяzi me`du ~elovekom i ego `iznennoй sredoй, s poziciй i ego vы`ivaniя v ka~estve prirodnoobщestvennogo suщestva, i otno{eniя obщestva v ego institucionalьnыh i neinstituciialьnыh formah orga- nizacii k analizu i re{eniю эkologi~eskih problem.

ЛИТЕРАТУРА

1. В.Д. Коморов, Что такое социалная экология, Ленинград,

2. В.Д. Коморов, Социалная экология филоссофские аспекты, Ленинград, 1990.

3. Н.Ф. Реймерс, Экология, Mосква, 1994.

4. Ж. Maрковић, Социјална екологија, Београд, 1996.

K PITANJU ODREĐENJA ZAKONA SOCIJALNE EKOLOGIJE Danilo Ž. Marković

Rad predstavlja prilog utemeljivanju socijalne ekologije kao posebne naučne discipline. Autor kritički promišlja radove savremenih ruskih autora (V. D. Komorov, V. I. Vernadski, N. F. Rejmers). U zaključnom delu rada predlaže klasifikaciju deset osnovnih zakona socijalne ekologije, kojima se obuhvataju sve relevantne specifičnosti socijalne ekologije kao posebne sociologije, a čiji su predmet interakcijski odnosi čoveka i njegove životne sredine.