Вы находитесь на странице: 1из 3

Bhavani Ashtakam

:
:

.
Na tato, na mata, na bandhurna data,
Na putro, na putri, na bhrityo, na bharta,
Na jayaa na vidya, na vrittirmaiva,
Gatistvam, gatistvam tvameka Bhavani.
, , , .
, ; , ,
, ,
, - , , !

Bhavabdhavapare, mahaduhkhabhiruh,
Prapata prakami, pralobhi pramattah,
Kusamsara pasha prabaddhah sada'ham,
Gatistvam, gatistvam tvameka Bhavani.
,
,
, , .
,
, - , !

Na janami danam, na cha dhyana yogam,


Na janami tantram, na cha stotramantram,
Na janami pujam, na cha nyasayogam,
Gatistvam, gatistvam tvameka Bhavani.
, ,
, .
, - ( ),

, - , !

Na janami punyam, na janami tirtham,


Na janami muktim, layam va kadachit,
Na janami bhaktim, vratam vapi matah,
Gatistvam, gatistvam tvameka Bhavani.
, ,
, , .
, ;
- , , !

Kukarmi, kusangi, kubuddhih, kudasah,


Kulacharahinah, kadacharalinah,
Kudrishtih, kuvakyaprabandhah, sada'ham,
Gatistvam, gatistvam tvameka Bhavani.
, ,
,
, ,
,
;
, -, !

Prajesham, ramesham, mahesham, suresham,


Dinesham, nishitheshvaram va kadachit,
Na janami chanyat sada'ham sharanye,
Gatistvam, gatistvam tvameka Bhavani.
, ! -, -,
(),
(), () - ,
!
, , !

Vivade, vishade, pramade, pravase,


Jale chanale parvate shatrumadhye,
Aranye, sharanye sada mam prapahi,

Gatistvam, gatistvam tvameka Bhavani.


- , , -
,
, ...
, ,
, - , !

Anatho, dharidro, jararogayukto,


Mahakshinadinah, sada jadyavaktrah,
Vipattau pravishtah, pranashtah sada'ham,
Gatistvam, gatistvam tvameka Bhavani.
, , ,
, ! , ...
, ;
, , !