You are on page 1of 1

PROJEKAT

HIDRO-METEOROLOŠKIH STANICA
na podru ju slivova Korane ,Gline,Vrbasa i Tinje

Po etak projekta: 28.06.2002.god


Završetak projekta: 20.04.2003.god
Naru ilac: JP “Vodno podru je slivova rijeke Save”-Sarajevo

Ukupna vrijednost: 46.000,00 Euro

Osnovni podaci
Projektovanje, instalacija i implementacija 2 hidrološke stanice i 1
Implementacija:
meteorološka stanica na podru ju unsko-sanskog kantona i to u
Velikoj Kladuši i Cazinu.
Oprema u centru: Postoje i PC i periferali
Operativni sistem: Microsoft Windows 2000
Software:
Aplikativni softver: HYDRAS 3
Hydras 3 je aplikativni software namijenjen za procesiranje mjernih
veli ina u oblasti hidrometrije, meteorologije i zaštiti okoline, posjeduje
bazu podataka visokih performansi koja omogu ava numeri ki i
grafi ki prikaz mjernih veli ina, inkorporiranje mapa i višestruke
grafike, korelacionu analizu, operativno konfiguriranje i komunikaciju
sa udaljenim stanicama preko modemskih veza.
OTT LOGOSENS Dataloger, akviziciona stanica u zatvorenom,
Oprema u objektima:
vodotijesnom ku ištu sa napojnom jedinicom, baterijom i GSM
modemom sa mogu noš u prihvata podataka sa osam hidro-
meteoroloških senzora (nivo/protok vode, koli ina padavina,
temperatura zraka, brzina vjetra, kvalitet vode itd.).
ODS 4 pressure probe senzor za mjerenje nivoa vode.
Hydrolab QUANTA transmiter za mjerenje kvaliteta vode
(temperatura, provodljivost, kiseonik, pH vrijednost, Redox potencijal).
Sensor za mjerenje padavina sa grija em.
Senzor za temperature i vlažnost zraka.
RS232 izlaz za automatski bezži ni transfer podataku u centar putem
Komunikacija-prenos podataka:
GSM modema.
Automatsko prikupljanje i obrada hidro-meteoroloških podataka na
Namjena projekta:
rijeci Mutnici i Kladušnici u cilju osiguranja ulaznih podataka za potrebe
razvoja sistema za pra enje kvantiteta i kvaliteta vode, tendencija
vodostaja i alarmiranje u slu aju visokih nivoa vode.
Sistem sa injavaju oprema u centru (personalni ra unar sa
Tehni ki opis sistema:
pripadaju om perifernom opremom) i oprema na objektima
(akvizicione stanice sa pripadaju im senzorima za prikupljanje hidro-
meteorploških podataka) raspore enih na 3 lokacija. Komunikacija
centra sa udaljenim stanicama odvija se putem GSM modema.