You are on page 1of 17

Al-Qur'an

Pokok-Pokok Kebaktian
(Q.S Al-Baqarah ayat 177)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan,
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir
(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orangorang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Kewajiban berbuat baik kepada ibu / bapak


(Q.S An-Nisa ayat 36)

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.
Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman
sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri

Ciri-Ciri Orang Yang Sukses


(Q.S Al-Ashr ayat 1-3)Artinya:
1. demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi
kesabaran.

Menjaga Amanah
(An-Nisa ayat 58)


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat.

Membelanjakan Harta Tidak Boros dan Tidak


Kikir
(Q.S Al-Furqon ayat 67)

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan,
dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang
demikian.

Kesediaan Manusia Memikul Amanah dari


Allah
(Q.S Al-Ahzab ayat 72)


Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan
gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka
khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

Larangan Mendekati Zina


(Q.S Al-Isra ayat 32)

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Diharamkannya Khamr
(Q.S Al-Maidah ayat 90-91)Orang-orang percaya! Minuman keras, permainan kesempatan, pengorbanan


berhala di altar, semua kekejian, hasil karya Setan. Jadi berbalik sepenuhnya jauh
dari itu bahwa Anda mungkin telah mencapai kesuksesan sejati (90). Dengan
minuman keras dan permainan kesempatan Setan hanya keinginan untuk
menciptakan permusuhan dan kebencian antara Anda dan mengubah Anda
menjauh dari mengingat Allah dan dari Doa. Maukah Anda, kemudian, berhenti?
(91)

Hadist
Kewajiban Berbakti Kepada Orangtua terutama
Ibu


: : : :

( ) : : :
Artinya: dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Suatu saat ada seorang laki-laki datang
kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya: Wahai Rasulullah, siapakah yang berhak
aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab : Ibumu!, lalu siapa?
Rasulullah menjawab: Ibumu!, lalu siapa? Rasulullah menjawab: Ibumu!.
Sekali lagi orang itu bertanya: kemudian siapa? Rasulullah menjawab:
Bapakmu!(H.R.Bukhari).

Ridha Allah Tergantung Kepada Ridha Orangtua


,-
-
,

) :

, (
Dari Abdullah Ibnu Amar al-Ash Radliyallaahu anhu bahwa Nabi Shallallaahu
alaihi wa Sallam bersabda: Keridloan Allah tergantung kepada keridloan orang
tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Riwayat
Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

Menggunakan Waktu Sebaik-baiknya:

Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara
(1) Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu,
(2) Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu,
(3) Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu,
(4) Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu,
(5) Hidupmu sebelum datang matimu.

Menjaga Amanah


:

:
,
:


( ) .
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila
amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat
bertanya:Bagaimanakah menyia-nyiakannya, hai Rasulullah? Rasulullah SAW
menjawab: Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya,
maka tunggulah saat kehancurannya (HR. Imam Bukhari

Tanda-Tanda Orang Munafik


Hadis riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu , ia berkata:Rasulullah Shallallahu


'alaihi wa sallam bersabda: Ada tiga tanda orang munafik; apabila berbicara ia
berbohong, apabila berjanji ia mengingkari dan apabila dipercaya ia berkhianat

7 Perkara Yang Menghancurkan Diri Manusia

: :

:


) .

( .
Hadits pertama: Dari Abu Huroiroh semoga Alloh merdihoinya-, dari Nabi (

) , beliau berkata: Jauhilah oleh kalian 7 (tujuh) dosa yang


membinasakan!. Mereka (para shahabat) bertanya: Wahai Rosululloh dan apa
saja dosa-dosa yang membinasakan itu? Beliau berkata: Menyekutukan Alloh,
sihir, membunuh jiwa (yang jiwa tersebut) telah Alloh haromkan melainkan
(membunuhnya dengan) cara yang benar, memakan riba, memakan harta anak
yatim, berpaling (lari) pada hari pertempuran dan menuduh wanita yang beriman,
yang suci, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina.
(Diriwayatkan oleh Al-Bukhory, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasaiy).

Larangan Berzina dan Meminum minuman


keras


.
Sesungguhnya diantara tanda-tanda datangnya kehancuran suatu bangsa ialah
diangkatnya pengetahuan agama dan didukungnya sifat jahil (bodoh) tentang
agama, diminumnya minuman keras secara terang-terangan dan dilakukan
perzinaan secara meluas dan terang-terangan. (HR. Bukhari juz I, hal. 28)

Diharamkannya Khamr
:
.
Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Minuman yang dalam jumlah
banyak memabukkan, maka sedikitpun juga haram". [HR. Ahmad, Ibnu Majah dan
Daruquthni, dan dia menshahihkannya]

Tugas Al-quran Hadist

Nama: Ghifarin Putri


Clorinda Permadi P
Fahmi Siraj H
Ma Johar Maknun
Khaled Maulana
M. Fahrizal

Kelas: XI-IPS 3