You are on page 1of 9

MinisterulEducaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli


Facultatea de tiine Reale, Economice i ale Mediului
Catedra de matematic i informatic

Curriculumul
pentru unitatea de curs
Didactica matematicii
(ciclul primar)
Secia zi

Bli, 2014

Curriculumul a fostdiscutat la edinaCatedrei de matematic iinformatic


Procesul verbal nr.12 din 30 mai 2014
efulcatedrei dr. conf. univ. E. Plohotniuc
Curriculumula fostaprobat la edinaConsiliuluiFacultii de tiineReale,
Economice i ale Mediului
Procesul verbal nr. 9 din 19 iunie 2014
Decanulfacultii, dr. hab., prof. univ.P.Topala

LiubovZastnceanu, USARB, 2014

Informaii de identificare a cursului


Facultatea: tiin e ale Educa iei, Psihologie i Arte
Catedra: responsabil de curs Matematic i informatic, responsabil de planul de
nv mnt - tiin e ale Educa iei;
Domeniul general de studiu: 14. tiin e ale educa iei
Domeniul de formare profesional la ciclul I/II:141.Formarea profesorilor, ciclul I, licen
Denumirea specializrii:Pedagogie n nv mntul primar i pedagogie pre colar,
Pedagogie n nv mntul primar i limb englez
Administrarea unitii de curs:
Denumirea
specializrii
Ped.nv.primar i
ped.pre c.
Ped.nv.primar i
l. englez

Codul
unitii de
curs

Credite Total
ECTS
ore

Repartizarea
orelor
Prel. Sem. Lab l.ind.

Forma
de ev.

Limba
de
predare

S1.05.O.050

150

30

45

75

Ex.

Rom/Rus

S1.05.O.051

150

30

45

75

Ex.

Rom/Rus

Statutul: de specializare obligatoriu


Informaii referitoare la cadrul didactic:
Titularulcursului

ZastnceanuLiubov,

confereniaruniversitarinterimar.Absolvent

dr.

npedagogie,

aUniversitii de Stat Alecu Russo din Bli,

specialitatea Matematicaiinformatica. A susinutteza de doctor npedagogie la specialitatea


Teoriaimetodologiainstruirii

(Matematica).

realizatnumeroasepublicaiimetodice

cu

tematica: formareacompeteneipedagogice ale viitorilorprofesori de matematiciclaseleprimare,


utilizarea TIC ninstruireamatematic. Formator permanent din anul 2005 ncadrulcursurilor de
formarecontinu a profesorilor de matematiciclaseleprimare.
Sediul aula 208.Tel.0 231 52 440.
E-mail: liubaz@mail.ru
Orele de consultaii - miercuri: 14.00 -16.30. Consultaiile se oferattnregim fa-n-fa,
ctiprinutilizareapoteielectronice.
Integrarea cursului n programul de studii:
Formarea ini ial a profesorilor de clasele primare, cea ce se realizeaz n cadrul progamului de
studii respectiv, presupune indiscutabil, pregtirea viitorilor profesori pentru predarea unit ilor
de curs fundamentale n ciclul primar, inclusiv matematica. Studen ii acestor specialit i snt
pregti i la etapa ini ial prin cursurile de pedagogie i psihologie, bazele cursului elementar
de matematic. Dup studierea cursului studen ii vor fi pregti i pentru proiectarea i
realizarea procesului educa ional la matematic n ciclul primar.

Competene prealabile:
-

Utilizarea con tient a conceptelor psihologiei generale: senzaie, atenie, percepie,


memorie, gndire, motivare, particularit i de vrst;

Delimitarea i utilizarea con tient a conceptelor pedagogiei generale: proces


educaional, nvarea colar, teoriile nv rii, forme de organizare a procesului de
nvmnt, metode didactice, evaluarea n nvmnt, finalitile educaionale;

Identificarea conceptelor cursului elementar de matematic i posedarea priceperilor


i deprinderilor aferente acestor concepte: efectuarea calculelor n N i Q+, cu
argumentri n baza teoriei mul imilor; rezolvarea problemelor textuale prin metode
aritmetice; efectuarea msurrilor etc.;

Posedarea deprindelor de lucru cu MS OFFICE: elaborare de documente WORD,


prezentri Power Point etc.
Competene dezvoltate n cadrul cursului:

Competenagnoseologic
identificareaiselectareainformaieiadecvateactivitii
de
predare
a
matematiciinciclulprimar;
aplicareaigestionareaeficient a cunotinelorteoreticereferitoare la predareamatematicii;
cunoatereadocumentelorreglatorii a procesuluieduca ional la matematicnciclulprimar.
Competenaprognostic
elaborarea din diverse perspective a proiectelor didactice pentru orele de matematic;
prognozareafinalitiloractivitii pedagogice la matematic;
identificareaprospectiv a problemelor didacticencadrulorelor de matematici a
soluiilor de rezolvarea acestora.
Competenapraxiologic
identificareasituaiilor de aplicare a teorieinpredareamatematiciinciclulprimar;
selectareaioperaionalizareacunotinelorteoreticeadecvatespecificuluiactivitiieduca i
onale la matematic;
stabilireacorelaieidintrecomponenteleprocesuluieducaional la matematic;
elaborareaproiectelor de activitateprofesional la matematic.
Competena de evaluareaactivitiiprofesionale
stabilireacorelaieidintrerezultateleevaluriiiproiectareaactivitiiulterioare
la
matematic;
elaborareastrategiilor de evaluarea a eficien eiprocesuluieduca ional la matematic;
Competenacomunicativi de integraresocial
utilizareadiverselorforme
de
comunicarenorganizarea/monitorizareaactivitiieduca ionale la matematic;
adaptareacomportamentului la diversitateasituaiilorde comunicare i didactice;
rezolvareaprinconsens / colaborare a situaiilor de problem;
manifestareatoleranei,
tactului,
a
deontologieiprofesionalencadrulcomunicriiprofesionale;
Finalitile cursului:

Studentul va fi capabil:
-

S descrie structura, coninutul i logica cursului primar de matematic;


S aplice principiile didactice fundamentale pentru procesul educaional la matematic n
ciclul primar, reperele metodologice ale acestui proces;
S elaboreze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de
matematic, pentru promovarea metodelor didactice nsu ite n cadrul studierii cursului
primar de matematic;
S realizeze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematic;
S elaboreze proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecii de matematic cu
argumentarea tipului i structurii alese;
S implementeze integral proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecii de matematic
la ciclul primar.
Coninuturi:

Nr.

Prel.
Seminare

D/o

Denumirea i coninutul scurt al temei

(ore)

1.

Unitatea de con inut 1: Organizarea procesului educa ional la matematic n ciclul


primar
Concepia didactic a cursului colar/primar de matematic.
1. Continuitatea procesului educaional n cadrul disciplinei
1
1
matematica I XII
Coninutul, scopul i finalit ile predrii matematicii n clasele
2. primare. Formarea competen elor specifice studierii matematicii
1
1
n ciclul primar.
Organizarea procesului educaional la matematic n clasele
3. primare. Lecia ca form de baz. Tipologia lec iilor de
1
1
matematic n ciclul primar.
Proiectarea didactic la matematic pentru clasele I-IV.
4. Proiectul de lung durat. Proiecte de lec ii n formatul
1
2
tradi ional i ERERE
5. Metode i procedee de studiu ale matematicii n clasele primare.
1
3
6. Evaluarea rezultatelor colare la matematic n clasele primare
1
2
Evaluarea sumativ 1
2
Total unitatea de con inut 1
6
12
Unitatea de con inut 2: Specificul formrii conceptelor i deprinderilor matematice n
ciclul primar
Conceptul de numr natural. Aspectul ordinal i cardinal.
7.
1
1
Metodologia studierii numerelor de 1 cifr.
Specificul procesului de predarea-nvrii numeraiei
8. numerelor de 2 cifre. Specificul studierii-nvrii numerelor de
1
1
mai multe cifre.

1.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2.
Specificul studierii opera iilor aritmetice n ciclul primar
Probleme specifice predrii nvrii adunrii i scderii
numerelor naturale pn la 10. Specificul predrii-nvrii
adunrii i scderii numerelor naturale n limita 100.
Adunarea i scderea numerelor naturale de mai multe cifre.
Metodologia studierea nmul irii i mpr irii tabelare.
Metodologia studierii nmul irii i mpr irii netabelare.
Metodica studierii procesului de rezolvare a exerci iiilor cu
mai multe opera ii cu i fr paranteze.
Metodica predrii-nvrii elementelor de geometrie n
cl.primare.
Metodica predrii-nvrii elementelor de algebr n
cl.primare.

17. Metodica studierii mrimilor i unitilor de msur

3.
2

4.
2

1
1
1

1
1
1

Evaluarea sumativ 2
Total unitatea de con inut 2

2
14

16

Unitatea de con inut 3: Formarea competen ei de rezolvare a problemelor textuale n


ciclul primar

18.

19.
20.
21.
22.
23.

Formarea conceptului de problem i structur a problemei pe


verticala clase primare gimnaziu - liceu. Reflectarea
procesului de studiere a problemelor textuale n competen ele
specifice ale studierii matematicii n ciclul preuniversitar.
Clasificarea problemelor textuale n ciclul primar.
Formarea deprinderilor de rezolvare a problemelor textuale.
Etapele procesului rezolutiv. Demersul didactic complet al
problemei.
Metodologia studierii problemelor simple n ciclul primar.
Metodologia studierii problemelor compuse.
Metodologia studierii problemelor tip: probleme rezolvabile
prin reducere la unitate, probleme cu trei sume, probleme de
mers invers, probleme figurative etc.
Organizarea lec iilor de rezolvare a problemelor textuale n
diferite clase ale treptei primare de nv mnt.
Evaluarea sumativ 3
Total unitatea de con inut 3
Total

2
2

2
2

10
30

2
17
45

Activiti de lucru individual:


Activit ile de lucru individual n cadrul cursului snt un element obligatoriu i
presupun:
1. Realizarea unui portofoliu la curs, care se completeaz cu sarcinile, realizate individual
pe parcursul studierii cursului. Portofoliul va con ine:
- Foaia de titlu;
- Compartimentul dedicat procesului de organizare a procesului educa ional la
matematic: lista competen elor specifice; exemple de obiective opera ionale pentru
fiecare tip de lec ie studiat (subiectul i clasa precizate de profesor); 5 exemple de
jocuri didactice matematice; 5 aplica ii ale metodelor didactice clasice pentru studierea
matematicii n ciclul primar;
- Compartimentul dedicat studierii numera iei: scrierea corect a cifrelor, proiect didactic
pentru studierea numrului de o cifr; descrierea materialelor didactice utilizate pentru
studierea numera iei n ciclul primar;
- Compartimentul dedicat studierii opera iilor aritmetice n ciclu primar: descrierea a cte
2 procedeie de calcul orale i scrise; set de exerci ii pentru formarea deprinderii de
calcul pentru un procedeu de calcul indicat; proiect didactic pentru familiarizarea cu una
din opera iile aritmetice;
- Compartimentul dedicat geometriei i mrimilor: un test sumativ elaborat individual la
subiect pentru o clas indicat; proiect didactic pentru familiarizarea cu una din mrimile
studiate sau studierea elementelor de geometrie;
- Compartimentul dedicat studierii problemelor n ciclul primar: itinerarul tipurilor de
probleme simple studiate n ciclul primar (cu exemple i scheme); proiect didactic
pentru studierea unei probleme simple; 7 demersuri didactice complete pentru probleme
compuse i tip; proiect didactic al unei lec ii de formare de priceperi i deprinderi de
rezolvare a problemelor compuse sau tip.
Sarcinile se prezint profesorului treptat n cadrul seminarelor; se evaluiaz i se
cumuleaz o not pentru portofoliu Np
Criteriile de evaluare:
- Respectarea recomandrilor didacticii matematicii n aplica iile practice elaborate;
- Reflectareaprincipiilordidacticefundamentalepentruprocesuleduca ional
la
matematicnciclulprimar;
- Nivelul de posedare a aparatuluimatematic;
- Coresponden acon inuturilor elaborate clasei, tipului de lec ie, concentrului numeric,
cerin elorcurriculare.
2. Realizarea unui proiect de cercetare integrativ de grup: Lec ie de sistematizare i
generalizare de rezolvare a problemelor pentru o situa ie didactic concret; Produsul
proiectului un proiect de lec ie particularizat pentru situa ia didactic propus.
Model de situa ie didactic:
Clasa II:
a)
25 copii: 5 feti e, 20 baie i; 2 feti esupradotate, una din ele hiperactiva; 3
bie ipu indota i, hiperactivi; program obi nuit
b)
25 copii: 15 feti e, 10 bie ei; 5 copiisupradota i, doi din eiflegmatici; 5 copii
slab dota i, unul din ei e hiperactiv; asistent didactic; program de Pas cu pas.
Proiectul se sus ine n fa a unei comisii constituite din membrii catedrei de profil i
profesor, astfel ob inndu-se o not suplimentar Npr.

Cerin elefa de proiect:


1. ncadrullec ieitrebuiepropuse un numr maxim de tipuri de probleme,
studiatenanul de studiicorespunztor conform curriculeimodernizate;
2. Selectarea
maximal
oportun
a
metodelordidactice
conform
situa ieididacticepropuse, cu argumentare;
3. Corespundereatipului,
con inutului istructuriilec ieiprogramului
de
studiideclarat;
4. Materialedidacticecalitative.
Etapele de realizare a proiectului:
1. Anun areatemelor, repartizarealor, definitivareagrupurilor de lucru;
2. Realizareaproiectului: termen 2 saptmini din data anun riitemelor;
3. Prezentareapublic ievaluareaproiectelor
Criteriile iprocedura de evaluare
1. Pentrufiecare din cerin eleanun ate se acord 20% din punctajul final (0-10
punctepentrufiecarecerin );
2. 20% din punctajul final se acordpentruprezentare. Forma de prezentare o
alegegrupul de lucru;
3. Punctajulesteacordat de ctrecelelaltegrupuri de lucru, profesor i un expert
strain. Grupulob ine nota corespunztoarepunctajuluimediuacordat de
evaluatori.
Exemplu: A prezentatgrupul I, grupul II a acordat 40 puncte, grupul III -50
puncte, grupul IV-45 puncte, profesorul-40 puncte, expertul-30 puncte. Punctajul
final: (40+50+45+40+30)/5=205/5=41 puncte, punctajcecorespundenotei 7
corespunztor maxim de 50 puncte
Evaluarea:
Pentruportofoliu iproiectse punecte o notfiecarecu ponderea de 20% din nota
reuiteicurente.Probele de evaluare scrise se realizeaz sub form de teste la finele fiecrei
unit i de con inut din cadrul unitii de curs. Sunt trei probe, ceea ce reprezint 60% din nota
curent la curs.
Astfel, nota reuitei curente se calculeaz conform formulei:
Nc=(N1+N2+N3+Npr+Np)/5
unde N1, N2, N3 - notele probelor de evaluare scrise, Npr- nota pentru proiect, Np-nota pentru
portofoliu.
Examenul la fineleunitii de curspoate fi susinutnformoralsauscris, la
opiuneastudenilor.
Pentruexamenul oral se pregtescbiletei se prezint o list de sarcini practice
sauprobleme.

Mostr de biletpentruexamenul oral


Biletul nr.
Pentru susinerea examenului la Didactica matematicii
specialitatea Pedagogia nnvmntulprimaripedagogieprecolar,
specialitatea Pedagogia n nvmntul primar i limba englez
1. Expune imetodologiastudieriinumerelor

de

cifrnciclulprimar.

Eviden ia ietapelentroduceriiunuinumr de o cifr.


2. Descrie ispecificulorganizriiprocesului de rezolvare a problemelornclasaa I-a.
3. Realiza i un demers didactic complet al problemei
Examenator L. Zastnceanu

Pentruexamenulscris se propune test sumativ, cu pondereimportant a sarciniloraplicative


Resurse informaionale ale cursului:
1. Standarde de nv are eficient, aprobat de Ministerul Educaiei n anul 2012, sursa
electronic www.edu.md
2. Curriculum - ul modernizat pentru ciclul primar, aprobat de Ministerul Educaiei n anul
2010, sursa electronic www.edu.md
3. Neagu, M., Mocanu, M., Metodicapredriimatematiciinciclulprimar, Iai, Ed. Polirom,
2007;
4. , .., , ..
, , 2001;
5. TEMPLE CH., STEELE J., MEREDITH K., Strategii de dezvoltare a gndirii
critice.Supliment al revistei Didactica Pro..., Chiinu, 2002
6. nvarea centrat pe elev. Ghid pentru profesori i formatori, elaborat n cadrul
proiectului PHARE: RO 2002/000-586.05.01.02.01.01 Asisten tehnic n sprijinul
nvmntului
i
formrii
profesionale
iniiale,
accesibil
pe
http://www.isjcj.ro/crei/crei/pdfeuri/formare/ghiduri%20tvet
7. Manualele de matematic pentru ciclul primar n vigoare;
8. Resurse electronice www.edu.md, www.didactic.ro