You are on page 1of 4

INFORMACIN DE INTERESE ANTE A VENDA DE EMESA

Dende a seccin Sindical da CIG de EMESA consideramos oportuno informarvos de todos os


aspectos legais que conleva unha venta como a que nos confirmaron o da de onte, a tal efecto
expoemosvos brevemente algunhas informacins de interese para que vaiades vendo aspectos
legais da venta de EMESA o Grupo Soil Recovery S.L. Que nos foi comunicada o da de onte, en
prximos dias iremos ampliandovos dita informacin.

Artgo 44 do Estatuto dos Traballadores

1.
O cambio de titularidade dunha
empresa, dun centro de traballo ou dunha
unidade produtiva autnoma non
extinguir por si mesmo a relacin laboral,
quedando o novo empresario subrogado
nos dereitos e obrigacins laborais e de
Seguridade Social do anterior, inclundo os
compromisos de pensins, nos trminos
previstos no seu normativa especfica, e,
en xeral, cantas obrigacins en materia de
proteccin social complementaria tivera
adquirido o cedente.
2. Aos efectos do previsto no presente
artigo, considerarase que existe sucesin
de empresa cando a transmisin afecte a
unha entidade econmica que mantea a
sa identidade, entendida como un
conxunto de medios organizados a fin de
levar a cabo unha actividade econmica,
esencial ou accesoria.
3. Sen prexuzo do establecido na
lexislacin de Seguridade Social, o
cedente e o cesionario, nas transmisins

- A sucesin da empresa

que tean lugar por actos intervivos,


respondern solidariamente durante tres
anos das obrigacins laborais nadas con
anterioridad transmisin e que non fosen
satisfeitas.
O cedente e o cesionario tamn
respondern solidariamente das
obrigacins nadas con posterioridad
transmisin, cando a cesin fose
declarada delito.
4. Salvo pacto en contrario, establecido
unha vez consumada a sucesin
mediante acordo de empresa entre o
cesionario e os representantes dos
traballadores, as relacins laborais dos
traballadores afectados pola sucesin
seguirn rexndose polo convenio
colectivo que no momento da transmisin
for de aplicacin na empresa, centro de
traballo ou unidade produtiva autnoma
transferida.
Esta aplicacin manterase ata a data de
expiracin do convenio colectivo de orixe
ou ata a entrada en vigor doutro convenio

Web: www.cigemesa.blogspot.com - - - mail: cigemesa@hotmail.com

INFORMACIN DE INTERESE ANTE A VENDA DE EMESA

colectivo novo que resulte aplicable


entidade econmica transmitida.
5. Cando a empresa, o centro de traballo
ou a unidade produtiva obxecto da
transmisin conserve a sa autonoma, o
cambio de titularidad do empresario non
extinguir por si mesmo o mandato dos
representantes legais dos traballadores,
que seguirn exercendo as sas funcins
nos mesmos trminos e baixo as mesmas
condicins que rexan con anterioridade.
6. O cedente e o cesionario debern
informar aos representantes legais dos
seus traballadores respectivos afectados
polo cambio de titularidad dos seguintes
extremos:
a) Data prevista da transmisin;
b) Motivos da transmisin;
c) Consecuencias xurdicas, econmicas
e sociais, para os traballadores, da
transmisin, e
d) Medidas previstas respecto dos
traballadores.
7. De non haber representantes legais dos
traballadores, o cedente e o cesionario
debern facilitar a informacin
mencionada no apartado anterior aos
traballadores que puideren resultar
afectados pola transmisin.
8. O cedente vir obrigado a facilitar a
informacin mencionada nos apartados
anteriores coa suficiente antelacin, antes
da realizacin da transmisin. O
cesionario estar obrigado a comunicar
estas informacins coa suficiente
antelacin e, en todo caso, antes de que
os seus traballadores vxanse afectados
nas sas condicins de emprego e de
traballo pola transmisin.

Nos supostos de fusin e escisin de


sociedades, o cedente e o cesionario
habern de proporcionar a indicada
informacin, en todo caso, ao tempo de
publicarse a convocatoria das xuntas
xerais que han de adoptar os respectivos
acordos.
9. O cedente ou o cesionario que prever
adoptar, con motivo da transmisin,
medidas laborais en relacin cos seus
traballadores vir obrigado a iniciar un
perodo de consultas cos representantes
legais dos traballadores sobre as medidas
previstas e as sas consecuencias para
os traballadores. Devandito perodo de
consultas haber de celebrarse coa
suficiente antelacin, antes de que as
medidas lvense a efecto. Durante o
perodo de consultas, as partes debern
negociar de boa fe, con vistas
consecucin dun acordo. Cando as
medidas previstas consistiren en
traslados colectivos ou en modificacins
substanciais das condicins de traballo de
carcter colectivo, o procedemento do
perodo de consultas ao que se refire o
prrafo anterior axustarase ao establecido
nos artigos 40.2 e 41.4 da presente Lei.
10. As obrigas de informacin e consulta
establecidas no presente artigo
aplicaranse con independencia de que a
decisin relativa transmisin sexa
adoptada polos empresarios cedente e
cesionario ou polas empresas que
exerzan o control sobre eles. Calquera
xustificacin daqueles baseada no feito de
que a empresa que tomou a decisin non
lles facilitou a informacin necesaria non
poder ser tomada en consideracin para
ese efecto.

Ata aqu o que d o Estatuto dos Traballadores, na seguinte pxina tedes preguntas
habituais que xurden no caso de venda de empresas.

Web: www.cigemesa.blogspot.com - - - mail: cigemesa@hotmail.com

INFORMACIN DE INTERESE ANTE A VENDA DE EMESA

1.- CONTINUIDADE DA RELACIN


LABORAL.
A idea bsica que a compravenda dunha
empresa non ten por que conlevar a perda dos
postos de traballo, senn a continuidade da
relacin laboral en idnticas condicins.
2.- DAS OPCINS NAPRCTICA.
Cando se produce unha compravenda dunha
empresa o mis normal que poidan ocorrer
das cousas:
A primeira, que os traballadores conserven os
seus contratos e as sas condicins laborais,
continuando coa sa actividade laboral normal
con idnticos dereitos e obrigacins. Non
modificndose para nada os seus dereitos nin
as sas condicins laborais.
A segunda, que quen compra a empresa, a
cesionaria, non queira ou non necesite a todos
os traballadores da primeira empresa, a
cedente, neste caso, a empresa vendedora
deber ser quen despida aos traballadores,
recibindo os empregados despedidos dereito a
obter a sa indemnizacin legal por
despedimento, xeralmente por causas
obxectivas, 20 das por ano traballado.
Pode ocorrer que o empregado sexa quen non
queira pasar empresa que adquiriu a
mercantil, nese caso entenderase como unha
baixa voluntaria e non ter dereito a cobrar o
paro.
3.- COIDADO SI CHE PRESENTAN UN
FINIQUITO.
En ocasins, algns empresarios que venden
pdenlles aos seus traballadores que asinen o
seu finiquito alegando que a nova empresa vai
asinar con eles un novo contrato, neste caso, o
que non ten que facer o traballador asinar
finiquito algn, porque entn non conservar a
sa antigidade nin as sas condicins laborais
no novo contrato, e si asina non obter
indemnizacin por fin de contrato.
4.- SUBROGACIN EN DEREITOS E
OBRIGACINS.

O cesionario queda subrogado en todos


dereitos e obrigacins laborais e de Seguridade
Social do cedente. E cedente e cesionario
adquiren unha responsabilidade solidaria
durante 3 anos.
Ademais, vendedor e comprador, ou cesionario
e cedente responden solidariamente durante os
3 anos sinalados das obrigacins laborais non
satisfeitas antes da transmisin, e s con
posteriodad si tal trasnmisin fose considerada
delito.
5.- DEREITO A INFORMACIN DOS
TRABALLADORES.
Este dereito informacin refrese a aportar
datos respecto da data de transmisin, as
causas, as consecuencias econmicas, sociais e
xurdicas; as como, respecto do resto de
medidas que afectarn aos traballadores como
consecuencia da venda da empresa. Esta
informacin deber ser previa e cunha
antelacin suficiente.
6.- CAMBIOS EN CONDICINS DE
TRABALLO
Si nos cambios inclense medidas laborais que
afecten s condicins de traballo dos
empregados, o empresario antigo ou novo que
queira modificalas deber iniciar un perodo de
consultas sobre as mesmas e as sas
consecuencias, coa intencin de negociar de
boa fe e chegar a un acordo. Tendo que
adaptarse esta negociacin ao establecido no
ET para mobilidade xeogrfica e modificacin
sustancial das condicins de traballo,
7.- CONTINUIDADE NO CONVENIO
COLECTIVO.
Para rematar, sinalar que salvo pacto en
contrario que xurdise desta negociacin os
traballadores seguirn rexndose polo
convenio colectivo que lles via sendo
aplicable ata a data de expiracin do seu
convenio colectivo ou ata a entrada en vigor
doutro convenio colectivo novo que resulte
aplicable entidade econmica transmitida.

Web: www.cigemesa.blogspot.com - - - mail: cigemesa@hotmail.com

INFORMACIN DE INTERESE ANTE A VENDA DE EMESA