You are on page 1of 519

J. R.

Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Rjenik pojmova te vlastitih imena i naziva


ahstrux nohtrum (im.) Osobni uvar s dozvolom za ubijanje kojem poloaj dodjeljuje

kralj.
Bratstvo crnog bodea (vl. n.) Skupina iznimno uvjebanih vampirskih ratnika koji
tite svoju vrstu od Degradacijskog drutva. Zahvaljujui selektivnom rasplodu unutar
vampirske vrste, braa su obdarena izrazitom tjelesnom i mentalnom snagom te
sposobnou brzog zacjeljivanja. Uglavnom nisu prava braa, a u bratstvo se iniciraju
na temelju nominacije postojeih lanova. Po prirodi su agresivni, samostalni i
tajnoviti, pa ive odvojeno od civila i rijetko kontaktiraju lanove drugih klasa, osim
kada se moraju hraniti. U svijetu vampira o njima se ispredaju legende te se prema
njima gaji duboko potovanje. Mogue ih je ubiti samo nanoenjem vrlo teke
ozljede, npr. izravnim pucnjem ili ubodom u srce itd.
Na poetku dvadeset i prvog stoljea Bratstvo ine estorica brae: Wrath
(Gnjev), Tohrment (Muka), Vishous (Opaina), Rhage (Bijes), Phury (Jarost) i Zsadist
(Muitelj).
uvardjeva (vl. ime) Mistina sila koja savjetuje kralja, a ujedno je i uvarica
vampirskih arhiva i dodjeliteljica povlastica. Prebiva u onozemaljskoj dimenziji i ima
velike moi. Sposobna je za jedan stvaralaki in, koji je potroila stvorivi vampire.
uvamik (im.) Kum ili kuma osobe.
degrad (im.) Obezduen ovjek, lan Degradacijskog drutva, iji su plijen vampiri, a
cilj njihovo istrebljenje. Degrade se mora probosti kroz prsa da bi ih se ubilo, inae
ive vjeno. Ne jedu ni ne piju te su impotentni. S vremenom im kosa, koa i arenice
izgube pigmentaciju te postaju plavokosi, blijedi i svjetlooki. Miriu na djeji puder. U
Drutvo ih inicira Omega, a nakon inicijacije dobivaju keramiku posudu u koju im je
nakon vaenja spremljeno srce.
Degradacijsko drutvo (vl. n.) Red ubojica koje je okupio Omega radi istrebljivanja
vampirske vrste.
dostojstvo (im.) Simbol asne smrti na starom jeziku.
dvobitka (im.) Sukob izmeu dvojice mujaka koji se natjeu za pravo da postanu
drubenik neke enke.
ehros (im.) Odabranica posebno obuena za pruanje putenih uitaka.
exhile dhoble (im.) Zao ili proklet brat blizanac, onaj koji je roen drugi.
glimera (im.) Drutvena jezgra aristokracije, otprilike odgovara drutvenoj eliti u
regentskoj Engleskoj.
Grobnica (vl. n.) Sveta riznica Bratstva crnog bodea. Koristi se kao obredno mjesto te
kao spremite za posude sa srcima degrada. U Grobnici se obavljaju obredi kao to su
inicijacije, sprovodi i disciplinski postupci protiv brae. Pristup je zabranjen svima osim
lanovima Bratstva, uvardjevi i kandidatima za inicijaciju.
gvardijan (im.) Skrbnik. Nekoliko ih je vrsta, na najviem je stupnju uvar enke u
osamljenju.
helren (im.) Muki vampir zdruen sa enkom. Mujaci se mogu zdruiti s vie enki.
hoditelj (im.) Osoba koja je umrla i vratila se iz Sjenosvijeta meu ive. Prema takvim
se osobama postupa s iznimnim potovanjem te im se iskazuje poast zbog puta koji
su prole.
iskup (im.) Ritualni postupak obrane asti koji inicira strana koja je nanijela uvredu.
Ako prihvati, uvrijeena strana bira oruje i udara poinitelja, koji to doputa ne
branei se.

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

kreposnica (im.) Djevica.


krvni rob (im.) Muki ili enski vampir podinjen radi ispunjavanja potreba nekog
drugog vampira za krvlju. Obiaj dranja krvnih robova uglavnom je naputen, iako
nije zabranjen.
leahdyre (im.) Mona i utjecajna osoba.
leelan (pridj.) Naziv od milja koji u prijevodu znai otprilike najdrai/a.
lewlhen (im.) Dar.
lheage (im.) Naziv potovanja kojim se seksualno podinjeni partner obraa
dominantnom.
Lhenihan (vl. im.) Mitska zvijer poznata po izvanrednoj seksualnoj vjetini. U
suvremenom govoru odnosi se na mujaka nadnaravne veliine i seksualne
izdrljivosti.
mamen (im.) Majka. Koristi se i kao odrednica i kao naziv od milja.
Nadgledatelj (im) Skrbnik osobe. Postoje razliite razine nadgledatelja, a najveu mo
ima nadgledatelj osamljene enke.
nala (im.) Naziv od milja koji znai voljen ili voljena.
obsvetiti (gl.) in smrtne odmazde koji najee izvrava mujak.
Odabranice (im.) Vampirice uzgojene radi sluenja uvardjevi. Smatraju ih
aristokracijom, iako su one same usmjerene na duhovno, a ne na svjetovno. Imaju
malo ili nimalo kontakta s mujacima, no po uvardjevinu se nalogu mogu zdruivati
s lanovima Bratstva radi odravanja klase. Imaju mo predvianja. Nekada su
koritene za ispunjavanje potreba nezdruenih lanova Bratstva za krvlju, no braa su
napustila tu praksu.
Otprav (im.) Pojam koji se, najee u izrazu stisnuti otprav odnosi na krivu
procjenu koja u konanici obino ugrozi rad stroja ii zakonito posjedovanje
automobila te raznih drugih motornih vozila. Primjerice, otprav je kad netko sluajno
ostavi klju u autu koji bez nadzora preko noi ostavi parkiran ispred svoje kue i time
nepoznatim treim osobama prui priliku da ga ukradu i provozaju se.
okokop (im.) Alatka za muenje kojom se vade oi.
Omega (vl. ime) Zlonamjerno, mistino bie koje eli iskorijeniti vampire zbog svoje
netrpeljivosti prema uvardjevi. Prebiva u onozemaljskoj dimenziji i ima velike moi,
ali ne i mo stvaranja.
opsjena (im.) Prikrivanje stvarnog okolia stvaranjem polja iluzije.
osamljenje (im.) Status koji kralj dodjeljuje aristokratskoj enki na temelju zahtjeva
enkine obitelji. Tim se inom enka potpuno podvrgava svome nadgledatelju, obino
najstarijem mujaku u kui. Nadgledatelj time dobiva zakonsko pravo upravljati svim
aspektima njezina ivota te po vlastitu nahoenju ograniavati sve njezine eventualne
dodire s vanjskim svijetom.
pirokant (im.) Odnosi se na kljunu slabost osobe. Ta slabost moe biti unutarnja, npr.
ovisnost, ili vanjska, npr. voljena osoba.
potentat (im.) Odnosi se na izrazito potentnog mujaka; otprilike onaj koji je
dostojan prodiranja u enku.
prijelaz (im.) Kljuan trenutak u ivotu svakog vampira u kojem se on preobraava u
odraslu osobu. Od tog trenutka nadalje vampiri moraju piti krv suprotnog spola da bi
preivjeli te vie ne podnose sunevo svjetlo. Do prijelaza obino dolazi sredinom
dvadesetih godina. Neki vampiri, naroito mujaci, ne preive prijelaz. Prije prijelaza
vampiri su tjelesno slabi, nezainteresirani i neresponsivni glede seksa te se ne mogu
dematerijalizirati.

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

princeps (im.) Najvia razina vampirske aristokracije, nia samo od razine lanova Prve
obitelji i uvardjevinih Odabranica. Osoba se mora roditi s tom titulom, ne moe je
dobiti.
Prva obitelj (vl. n.) Vampirski kralj i kraljica te njihova eventualna djeca.
rahlman (im.) Spasitelj.
razdoblje potrebe (im.) Razdoblje u kojem je vampirica plodna. Obino traje dva
dana, a prati ga snana seksualna elja. Prvi se put pojavljuje otprilike pet godina
nakon enkina prijelaza, a nakon toga jedanput u deset godina. Svi mujaci u nekoj
mjeri reagiraju ako se nau u blizini enke u potrebi. To razdoblje moe biti opasno
jer izmeu suparnikih mujaka izbijaju sukobi i borbe, naroito ako enka nije
zdruena.
simpat (im.) Podvrsta vampirske vrste ija su glavna obiljeja, uz jo neke specifinosti,
sposobnost i elja za manipulacijom tuim osjeajima (radi razmjene energije). U
vampirskoj su povijesti simpati oduvijek rtve diskriminacije, a u nekim su ih
razdobljima vampiri i progonili. Na rubu su izumiranja.
Sjenosvijet (vl. n.) Onozemaljska dimenzija u kojoj se mrtvi ponovno susreu s
voljenim osobama te u kojoj provode vjenost.
slugan/ka (im.) lan sluinske klase u svijetu vampira. Slugani imaju starinske,
konzervativne tradicije vezane uz sluenje sebi nadreenima te se pridravaju
slubenog kodeksa odijevanja i ponaanja. Mogu izlaziti danju, no relativno brzo
stare. Oekivani ivotni vijek iznosi otprilike pet stotina godina.
elan (im.) Vampirica zdruena s mujakom. enke obino ne uzimaju vie drubenika
jer su zdrueni mujaci izrazito posesivni.
trahiner (im.) Izraz meusobnog uvaavanja meu mujacima, slobodan prijevod bi
bio ljubljeni prijatelj.
vampir (im.) lan vrste koja se razlikuje od Homo sapiensa. Vampiri moraju piti krv
suprotnog spola da bi preivjeli. Ljudska ih krv moe odrati na ivotu, ali snaga koju
iz nje dobiju kratkoga je vijeka. Nakon prijelaza, koji se dogaa sredinom dvadesetih
godina, vie ne mogu izlaziti tijekom dana i moraju se redovito hraniti iz vene.
Vampiri ne mogu zaraziti ljude ugrizom ili prijenosom krvi, no u rijetkim se
sluajevima mogu pariti s tom vrstom. Vampiri se mogu dematerijalizirati kad god
poele, no moraju se smiriti i koncentrirati da bi to uinili te ne mogu sa sobom nositi
nita teko. Mogu izbrisati ljudska sjeanja pod uvjetom da je rije o kratkoronim
sjeanjima. Neki vampiri mogu itati misli. Oekivani ivotni vijek iznosi vie od tisuu
godina, u nekim sluajevima i dulje od toga.
vo (im) Mona i utjecajna osoba.
Zlozemlja (vl. im.) Pakao

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Prolog
SEDAMNAESTO STOLJEE, STARI KRAJ

ivio Kralj.

Zauvi dubok, ozbiljan glas, Wrath, sin Wrathov, instinktivno se osvrnuo traei
svog oca... U njemu je bljesnuo traak nade da smrt ipak nije dola i da je veliki vladar
jo s njima.
Meutim, njegov je voljeni otac i dalje prebivao u Sjenosvijetu.
Koliko e dugo trajati ta alobna potraga, pitao se. Bila je to uzaludna ludorija,
naroito stoga to su mu tijelo ve krasili sveto ruho vampirskog Kralja, draguljima
optoene lente, svileni plat i sveani bodei. U svom umu, dodue, nije mario za
takve podsjetnike na nedavnu krunidbu... Ili je moda njegovo srce bilo ravnoduno
prema svemu to ga je od tog trenutka definiralo.
uvardjevo, bez oca je bio tako usamljen, ak i okruen ljudima koji su mu sluili.
Moj gospodaru?
Pribrao se i okrenuo. Na pragu kraljevske primae odaje, njegov najblii savjetnik
stajao je poput stupa od dima, dugaak i mrav, zaogrnut tamnim platem.
ast mi je pozdraviti vas, promrmlja mukarac klanjajui se. Jeste li spremni
primiti enku?
Ne. Naravno.
Da zaponemo s procesijom?
Da.
Kad se njegov savjetnik ponovno naklonio i povukao, Wrath je poeo koraati
preko prostorije s hrastovim zidovima. Plamici svijea lelujali su na propuhu koji se
nekako uvukao u kamene zidove dvorca, a divlji plamen u ognjitu, visok preko prsa,
kao da je nudio samo svjetlo, ali ne i toplinu.
Istini za volju, nije udio za elan tonije, za druicom, to e ona neminovno
postati. Za potonje je trebala ljubav, koju on nije mogao ponuditi.
Krajikom oka primijetio je blistavi sjaj, a kako bi skratio vrijeme prije nego pone
susret od kojeg je strepio, otiao je pogledati niz dragulja izloenih na izrezbarenom
stolu. Dijamanti, safiri, smaragdi, biseri... Ljepota prirode uhvaena i zarobljena u
kovanom zlatu.

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Najvrjedniji su bili rubini.


Posegnuvi rukom kako bi dotaknuo krvavocrveno kamenje, pomisli kako je
prerano za sve to. Da bude Kralj, da mu trae druicu, da odgovara za tisuu razliitih
stvari o kojima je znao premalo.
Trebalo mu je vie vremena da ui uz bok svoga oca...
Prvi od tri udarca na vrata odjeknuo je kroz prostoriju, a Wrath je bio sretan to
nikog nije bilo u blizini da vidi kako se lecnuo.
Drugi je udarac bio jednako glasan.
A na trei e morati odgovoriti.
Sklopivi oi, iznenada mu je bilo teko disati kroz bol u grudima. Htio je svog oca
pored sebe sve se ovo trebalo dogaati poslije, kad bude stariji, i trebao ga je u to
uvoditi vlastiti otac, a ne neki dvorjanin. No, Sudbina je tom velianstvenom ovjeku
ukrala godine koje su ga ekale i sada je guila njegova sina, iako je oko njega bilo
sasvim dovoljno zraka za disanje.
Ne mogu ja to, pomislio je Wrath.
Pa ipak, kad se utiao i posljednji udarac na vratima, ispravio je ramena i oponaao
glas vlastitog oca. Uite.
Na njegovu zapovijed, teka se vrata irom rastvorie, a pred oima mu se pojavi
cijeli skup dvorjana, u njihovim sumornim sivim haljama identinim onoj koju je nosio
savjetnik koji je stajao na njihovom elu.
No, nije to privuklo njegovu panju. Iza skupine plemia, bila je tu i druga skupina
ljudi, silnoga stasa i stisnutih oiju... I upravo su oni poeli tiho i usklaeno pjevuiti
ispod glasa.
Ruku na srce, strahovao je od Bratstva Crnog Bodea.
Kako tradicija nalae, savjetnik je jasno i glasno obznanio: Moj gospodaru,
prinosim poklon za vas. Mogu li nastaviti s njegovim predstavljanjem?
Kao da je plemika ker bila nekakva stvar. S druge strane, tradicija i drutvene
norme pobrinuli su se za to da njezina svrha bude produetak vrste, a na dvoru e se
prema njoj odnositi kao i prema svakoj drugoj vrijednoj rasplodnoj kobili.
Kako e za ime Boga on to uope uiniti? Nita nije znao o seksualnom inu, no
morat e se u njega upustiti ve sutra im padne no, ako je odobri.
Da, uo je vlastiti glas.
Dvorjani su prelazili preko praga u parovima, razdvajajui se i tvorei krug uz
rubove prostorije. A onda je pjesma postala glasnija.

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

udesni ratnici iz Bratstva marirajui uoe unutra, a njihova golema tijela bila su
zaogrnuta crnim koama i opasana orujem. Ritam njihovih glasova i pokreti njihovih
tijela bili su tako usklaeni da se doimalo kao da ine jedno jedinstveno tijelo.
Za razliku od lanova glimere, nisu se razdvajali ve su ostajali rame uz rame, prs
uz prsa jedan drugom, u kvadratu. Nije mogao razaznati to se nalazi izmeu njih.
Ali mogao je namirisati.
Promjena u njemu bila je iznenadna i nepovratna. U tren oka, mukotrpnu narav
ivota zamijenila je razdraljiva svjesnost... Koja je i sama, kad se braa pribliie,
prerasla u agresiju kakvu dotad nije poznavao, ali koju nipoto nije namjeravao
ignorirati.
Ponovno udahnuvi, jo malo tog mirisa ue mu u plua, u krv, u duu ali nije
bila rije o uljima kojima su trljali njeno tijelo ili mirisima nanesenim na to god da je
odjenula. Radilo se o koi ispod svih tih slojeva, delikatnoj kombinaciji enskih
elemenata za koje je znao da su jedinstveni za nju i ni za koga drugog.
Braa se zaustavie pred njim, a on po prvi put nije bio zastraen njihovim
smrtonosnim aurama. Ne. Dok su mu se u ustima izduivali onjaci, osjetio je kako mu
se gornja usna izvija kao da e zareati.
ak im je priao korak blie, spreman rastrgati mukarce kako bi se domogao
onoga to su od njega zaklanjali.
Savjetnik se nakaljao kao da je elio podsjetiti okupljene o razlogu njihova
sastanka. Gospodaru, ovu je enku ponudila njezina vlastita loza, kako bi je
razmotrili za raanje. Ako biste eljeli provjeriti...
Ostavite nas, prasne Wrath. Smjesta.
S lakoom je ignorirao ok i tiinu koji su uslijedili.
Savjetnik je stiao glas. Moj gospodaru, ako biste mi dopustili da dovrim
predstavljanje...
Wrathovo se tijelo kretalo samovoljno, okreui se sve dok se nije naao licem u
lice s mukarcem. Svi. Van.
Iza njega, zauo se hihot brae, kao da su poprilino uivali u injenici da je tom
kicou vladar konano pokazao gdje mu je mjesto. No, savjetniku nije bilo tako
smijeno. A Wrath nije mario.
Jednako tako, razgovor je bio zavren: dvorjanin je imao mnogo ovlasti, ali nije
bio Kralj.
Mukarci u sivom izvukoe se van, klanjajui se, sve dok nije ostao sam s braom.
Istog se trena razmaknue u stranu i...
Otkrie ono to su skrivali, vitku figuru od glave do pete zaogrnutu crnim platem.
U usporedbi s ratnicima, ta je osoba bila tananijeg stasa, njenijeg kostura, znatno
nia pa ipak je njezina prisutnost bila ta koja ga je poljuljala na nogama.

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Moj gospodaru, ree jedan od brae s dunim potovanjem, ovo je Anha.


Na te jednostavne i mnogo prikladnije uvodne rijei, ratnici se razidoe i ostavie ga
samog sa enkom.
Wrathovo tijelo ponovno je preuzelo inicijativu, vrebajui je svim uskomeanim
osjetilima, zurei u nju premda se ona nije ni pomaknula. uvardjevo, nita od toga
on nije elio, ni vlastitu reakciju na njezinu prisutnost ni elju koja mu se gomilala u
slabinama ni agresiju koja je izbijala van.
No, vie od iega nikad ne bi pomislio

Moja.
Bila je to munja koja je rasparala nono nebo, izmijenila krajolik, urezala duboku
posjekotinu ranjavajui ga u grudi. Pa ipak, usprkos svemu tome, pomislio je, da, ovo
je ispravno. Nekadanji savjetnik njegova oca zbilja je mislio samo na njegovo dobro.
Ova je enka bila upravo ono to mu je trebalo da preivi svoju samou. I prije nego
joj je uope ugledao lice, zbog nje je osjetio snagu u slabinama, njezin malen, njean
lik ispunio ga je cijelog ispod koe, poriv da je titi davao mu je prednost i fokus koji
mu je bolno nedostajao.
Anha, ree tiho, zastajui pred njom. Obrati mi se.
Nastane duga tiina. A onda njezin glas, njean i sladak, premda drhtav, ue u
njegovo uho. Sklopivi oi, ljuljao se na petama. Zvuk je odjekivao kroz njegovu krv i
kosti, Ijupkiji od iega to je dotad uo.
No, onda se namrti jer nije razumio ni rije od onog to je rekla. to ree?
Na trenutak, rijei koje su se promaljale ispod vela kojim je bila pokrivena nisu
imale smisla. Ali onda njegov um pone slagati slogove.
elite li pogledati neku drugu?
Wrath se zbunjeno namrtio. Zato bi...
Niste me skinuli, uo ju je kako odgovara kao da joj je i sam postavio pitanje.
U tom je trenutku primijetio da drhti, njezina odjea otkrivala je te kretnje i
doista, u njenom se mirisu mogla naslutiti teka primjesa straha.
Njegovo je uzbuenje zasjenilo sve ostalo to je vidio na njoj, no to e trebati
popraviti.
Otiavi do trona, povukao je golemu, izrezbarenu stolicu preko prostorije. Potreba
da joj prui ugodu davala mu je nevjerojatnu snagu. Sjedni.
Ona gotovo da se sruila na konati naslonja zagasito crvene boje, a dok je
zaogrnutim dlanovima stiskala naslon za ruke, zamiljao je njene bijele zglobove
prstiju kako se grevito bore za vlastiti ivot.

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Wrath padne na koljena pred njom. Podigavi pogled, jedina misao koja mu je bila
na pameti, osim namjere da ju posjeduje, bila je da je nikad nee vidjeti uplaenu.
Nikad vie.

Ispod slojeva teke odjee, Anha se guila od vruine. Ili ju je to moda strah
uhvatio za vrat.
Nije htjela takvu sudbinu. Nije ju traila. Prepustila bi je bilo kojoj od svih mladih
enica koje su joj tijekom godina zavidjele: od trenutka kad je roena, obeana je sinu
Kralja kao njegova glavna druica i zbog te takozvane asti, odgajali su je drugi,
zatvorili je od svijeta, sakrili da ni s kim ne moe komunicirati. Odrasla u samoi, nije
poznavala majinsku njenost ili oinsku zatitu plutala je morem poniznih stranaca,
tretirana kao dragocjen predmet, a ne kao ivo bie.
A sad, kad je nastupio vrhunac svega toga, trenutak za koji su je pripremali i
obeali... Sve te godine priprema kao da su bile uzalud.
Kralj nije bio sretan. Sve do zadnjeg, izbacio je prisutne iz prostorije u kojoj su se
nalazili. Nije skinuo nijedan komad odjee s nje, kao to je trebao uiniti da ju je htio
na ovaj ili onaj nain prihvatiti. Umjesto toga, uljao se okolo, a njegova je agresija
pumpala zrak.
Vjerojatno ga je dodatno naljutila svojom brzopletou. Kralju se ne smiju davati
savjeti...
Sjedni.
Anha je posluala njegovu zapovijed, pustivi pritom da joj slabana koljena padnu
pod teinom tijela. Oekivala je da e je doekati hladan, tvrd pod, ali umjesto toga
doekala ju je velika stolica podstavljena jastucima.
kripanje podnih dasaka govorilo joj je da ponovno krui oko nje. Koraci su mu bili
teki, a njegova prisutnost tako velianstvena da je mogla osjetiti njegovu veliinu iako
nita nije mogla vidjeti. Srce joj je lupalo, znoj izbijao kroz kou i klizio niz vrat,
izmeu grudi, iekivala je njegov idui pokret i strahovala da e biti nasilan. Po
zakonu, mogao je s njom raditi to god mu se prohtjelo. Mogao ju je ubiti ili je dati
Bratstvu da rade s njom to god poele. Mogao ju je razodjenuti, oduzeti joj nevinost,
a onda je odbaciti unitenu.
Ili ju je mogao jednostavno skinuti dogola i dati potvrdan odgovor, sauvati
njezinu nevinost dok ne proe sveanost koja bi se trebala dogoditi naredne noi. Pa
ak, moda, kako je zamiljala u svojim najnevjerojatnijim snovima, mogao bi se
kratko pozabaviti njome i darovati joj posebno ruho u koje bi se preodjenula, to bi
znailo da je namjerava uvrstiti meu svoje elani ime bi joj olakao ivot na
dvoru.
Previe je toga ula o dvorjanima da bi od njih oekivala ikakvu ljubaznost. A bila
je itekako svjesna injenice da je, iako e spavati s Kraljem, preputena sama sebi.
Meutim, da je imala barem trunicu moi, moda bi se mogla donekle iz toga i

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

izvui, prepustiti rovarenje dvorjana i roaka enkama koje su bile ambicioznije i


gramzljivije...
Koraci se iznenada zaustavie, nato se podne daske ravno ispred nje usprotive, kao
da je na neki nain promijenio poloaj.
To je bio taj trenutak, a srce joj se sledilo, kao da nije eljelo privui panju otrice
Njegova Visoanstva...
Jedan kratki trenutak poslije, kapuljaa joj sklizne s glave, a njezina su plua
konano mogla udahnuti velike udahe prohladnog zraka.
Anha je duboko disala promatrajui prizor ispred sebe.
Kralj, vladar, vrhovni predstavnik vampirske vrste... Spustio se na koljena ispred
stolice koju je donio za nju. Sam taj prizor bio je dovoljno okantan, no njegovo
oigledno preklinjanje nije bilo ono to ju je najvie zapanjilo.
Bio je uistinu prekrasan i premda je nastojala pripremiti se za svaku moguu
situaciju, ovaj prvi, nevjerojatan pogled na njega nikad joj nije pao na pamet.
Oi su mu bile boje blijedih proljetnih listova i blistale su kao mjeseina na jezeru
dok ju je promatrao. Imao je lice ljepe od ijednog koje je dotad vidjela, premda je
zasluilo i ljepi kompliment od toga, budui da joj dotad nije bilo doputeno
pogledati nijednog mujaka. Kosa mu je bila crna poput vraninih krila, rasipajui se po
irokim leima.
Premda ni to nije bilo ono to joj je najdublje prodrlo u misli.
Bila je to zabrinutost na njegovu licu.
Ne boj se, ree glasom koji je istovremeno bio i barunast i grub. Nitko ti nikad
nee uiniti nita naao, dok sam ja uz tebe.
Suze su je pekle u oima. A onda se njezina usta rastvorie i rijei same iskoie van.
Moj gospodaru, ne biste smjeli kleati.
Kako bih inae pozdravio enku poput tebe?
Anha pokua odgovoriti, no zarobljenoj u njegovom pogledu, misli joj se
uskomeae doimao se nestvarnim, taj moni mukarac koji se klanjao pred njom.
Kako bi jednom zasvagda bila sigurna, podigne ruku i primakne je blie k njemu...
to je to ona radila? Oprostite mi, gospodaru...
On ju je uhvatio za dlan, a ona ustukne kad im se tijela dodirnue. Ili su oboje
ustuknuli?
Dodirni me, zapovjedi joj. Bilo gdje.
Kad joj je pustio dlan, ona je poloila svoju drhtavu ruku na njegov obraz. Topao.
Gladak nakon to je otrica prola niz njega.

10

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kralj sklopi oi i nagne se, a njegovo je velianstveno tijelo drhtalo. Nije se


pomicao, osjetila je nalet snage ne one arogantne, pune elje za vlastitim
probitkom. Snaga je dola od neoekivane stabilnosti na neemu to se doimalo poput
nesumnjivo skliskog terena.
Kako je to bilo mogue?
Anha... dahnuo je, kao da je njeno ime arobna rije.
Nita vie ne bi reeno, cijeli njihov jezik bio je nepotreban, sve rijei i reenice
postadoe bezvrijedne, nisu mogli ni naslutiti, a kamoli definirati vezu koja se stvarala
meu njima i spajala ih.
Naposljetku, spustila je pogled. Zar ne biste eljeli vidjeti jo malo?
Kralj je tiho preo. Vidjet u te cijelu i to ne samo vidjeti.
Miris mukog uzbuenja osjeao se u zraku, i neoekivano, njezino tijelo odgovori
na njega. S druge strane, svoju je senzualnu agresiju istinski i spretno kontrolirao
vlastitom snagom volje: nee je sad uzeti. Ne, doimalo se kao da e sauvati njezinu
nevinost sve dok, uz sve duno potovanje i ast, ne legne s njom kako treba.
uvardjeva je na udesan nain usliila moje molitve, proaptala je trepui kroz
suze. Sve te godine zabrinutosti i ekanja, nakovanj koji joj je tri desetljea visio nad
glavom...
Kralj se nasmijao. Da sam znao da postoji enka poput tebe, sam bih se pomolio
majci nae vrste. Ali nisam mogao ni slutiti i neka je tako. Ne bih ni uinio nita
osim sjedio i ekao da te sudbina dovede k meni, tratei godine.
To rekavi, podignuo se na noge i otiao do izloenih plateva. Bilo ih je u svim
duginim bojama, a nju su od malih nogu uili da prepozna svaku nijansu, i kome
pripada u dvorskoj hijerarhijskoj ljestvici.
Za nju je odabrao crvenu. Najvrjedniju od svih, znak da e mu biti najvanija meu
enkama.
Kraljica.
Sama ta ast trebala bi biti dovoljna. No, dok je zamiljala ostale koje e uzeti,
neto ju je stisnulo u grudima.
On se vratio natrag k njoj, kao da je osjetio njezinu tugu. to te titi, leelan?
Anha odmahne glavom, upozorivi samu sebe da nema pravo aliti zbog toga to
e ga morati dijeliti s drugima. Ona...
Kralj je odmahnuo glavom. Ne. Postojat e samo ti.
Anha je ustuknula. Moj gospodaru, tradicija tako ne nalae...
Zar nisam ja vrhovni vladar? Zar ne mogu svoje podanike osuditi na ivot ili smrt?
Ona je kimnula, a na njegovo je lice pala teka sjena alila je svakog tko bi se

11

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

usudio proturjeiti mu. Ja sam taj koji e odluiti to tradicija nalae, a to ne. A za
mene e postojati samo ti.
Suze su ponovno navalile u Anhine oi. Htjela mu je vjerovati, pa ipak se to
doimalo nevjerojatnim ak iako je njezino nepomino tijelo zaogrnuo
krvavocrvenom svilom.
Ukazujete mi veliku ast, rekla je gledajui u njega.
Ne dovoljno. Brzo se okrenuvi, otiao je do stola preko puta na kojem su bili
posloeni dragulji.
Raskoni dragulji bili su joj posljednji na pameti kad je podignula kapuljau, ali sad
joj se oi raskolaie kad je ugledala sve to bogatstvo.
Svakako nije zasluila sve to, barem dok mu ne podari nasljednika. to se
odjednom vie nije doimalo poput nedae, nimalo.
Kad se vratio k njoj, duboko je udahnula. Rubini, toliko njih da ih ni prebrojiti nije
mogla zaista, cijeli pladanj, ukljuujui i prsten s umetnutim kamenom, za koji joj
rekoe da je oduvijek krasio ruku kraljice.
Primi ovo i znaj da sam iskren, rekao je, jo jednom kleknuvi pred njom.
Anha je osjetila kako joj se glava zaljuljala. Ne, ne, ovo je za sveanost...
Koju emo odrati sada i ovdje. On je ispruio dlan. Daj mi svoju ruku.
Svaka kost u njenom tijelu drhtala je dok je radila kako joj je naloio. Glasno je
izdahnula kad je stavio veliki prsten na srednji prst njezine desne ruke. Dok je
promatrala dragulj, na njegovim se plohama prelamala svjetlost svijea i isijavala
ljepotu snagom istinske ljubavi kojom su i srca iznutra izgarala.
Anha, prima li me za svog Kralja i mua, dok se vrata u Sjenosvijet ne rastvore
pred tobom?
Da, zaula je samu sebe kako progovara iznenaujue snanim glasom.
Onda ja, Wrath, sin Wrathov, uzimam tebe za svoju elan, da pazim na tebe i
brinem se za tebe i za sve potomstvo koje emo imati, jednako kao i za svoje
kraljevstvo i svoj narod. Bit e moja zauvijek tvoji neprijatelji su moji neprijatelji,
tvoja krv mijeat e se s mojom, svaki e svoj sumrak i svoju zoru dijeliti samo sa
mnom. Ovu vezu nikada nee raskinuti sile unutarnje ili vanjske i, tu zastane,
postojat e jedna jedina enka do kraja mojih dana, i ti e biti ta jedna, kraljica.
To rekavi, podignuo je i drugu ruku i isprepleo prste s njezinima. Nitko nas nee
rastaviti. Nikad.
Iako Anha u tom trenutku to nije znala, u godinama koje e uslijediti, kako se
sudbina bude odmotavala, pretvarajui tadanji trenutak u daleku prolost, iznova i
iznova ona e se vraati u taj trenutak. Poslije e razmiljati o tome kako su oboje te
noi bili izgubljeni te da im je pogled na ono drugo pruao vrsto tlo pod nogama
koje im je oboma trebalo.

12

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Poslije, dok bude spavala uz svoga mua u njihovom krevetu i sluala ga kako blago
hre, znat e da je ono to se inilo poput sna zapravo bilo pravo, ivo udo.
Poslije, one noi kad ona i njezin dragi budu ubijeni, pogleda prikovanog za
podrum u kojem je skrila njihovog nasljednika, njihovu budunost, jedino to je bilo
vee od njih samih... posljednja e joj misao biti ta da im je sve to bilo sueno. I
tragedija i srea, sve je bilo predodreeno, i poelo je upravo tu, u tom trenutku, kad
su se Kraljevi prsti isprepleli s njezinima, kad su se njih dvoje vezali jedno za drugo,
zauvijek.
Tko e biti uz tebe ove noi i sutradan prije javne sveanosti? upitao ju je.
Nerado ga je ostavljala. Trebala bih se vratiti u svoje odaje.
On se namrtio. Potom ju je pustio i bez urbe je poeo ukraavati rubinima sve
dok joj nisu visjeli i s uiju i s vrata i s oba zapea.
Kralj je dotaknuo najvei kamen, onaj koji joj je stajao iznad srca. Kad je sklopio
oi, pomislila je da je mislima ve odlutao do nekog putenog mjesta moda ju je
ve zamiljao bez odjee, dok su na goloj koi stajali teki zlatni ukrasi naglaeni
dijamantima, i ti nevjerojatni crveni dragulji.
Posljednji komad nakita bila je sama kruna. Podigao je tijaru s barunastog pladnja,
stavio je na njezinu glavu, a potom sjeo kako bi je promotrio.
Sjajnija si od svega, ree.
Anha se ogledala po sebi. Crveno, crveno, posvuda, boja krvi, boja ivota samog.
Doista, nije mogla ni zamisliti vrijednost svih tih dragulja, ali to nije bilo ono to ju je
dirnulo. ast koju joj je ukazivao u tom trenutku bila je udesna i dok je o tome
razmiljala, poeljela je da sve ostane tako privatno meu njima zauvijek. No, nee
biti tako. A ni dvorjanima se to nee svidjeti, pomislila je.
Povest u te do tvojih odaja.
Gospodaru, ne morate se zamarati...
Niim se drugim ne moram noas baviti, vjeruj mi.
Nije uspjela suzdrati osmijeh. Kako elite, gospodaru.
Iako nije bila sigurna da e uope moi ustati sa svim tim...
Anha nije uspjela ni ustati. Kralj ju je uzeo u svoje naruje i podignuo je s poda kao
da nije bila tea od golubice.
Potom je krenuo preko puta prostorije, nogom rastvorio zatvorena vrata i iziao u
hodnik. Svi su bili tamo, hodnik je vrvio plemiima i lanovima Bratstva Crnog
Bodea pa je ona instinktivno okrenula glavu i zakopala je u Wrathov vrat.
Odgajana za Kralja, oduvijek se osjeala poput predmeta, pa ipak, sve je to nestalo
kad je ostala sama s njim. Sada, izloena radoznalim pogledima, ponovno se nala u
toj ulozi, pretvorena u neiji predmet, a ne u ravnopravnu osobu.

13

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kamo idete? upitao je jedan od plemia kad je Kralj proao pored njih ne
zaustavljajui se.
Wrath je hodao dalje ali taj plemi oigledno nije namjeravao popustiti.
Mukarac im je preprijeio put. Moj gospodaru, obiaji nalau...
Povest u je u svoje odaje, noas i svih ostalih noi. Iznenaenje se pojavilo na
mravom, iskrivljenom licu. Moj gospodaru, takvu ast ima samo kraljica, a ak i kad
biste imali enu, nije slubeno dok ne...
Valjano smo se uzeli. Sam sam obavio obred. Ona je moja i ja sam njezin, a
zasigurno se ne elite nai na putu izmeu mujaka i njegove enke, jo manje izmeu
Kralja i njegove kraljice. Zar ne?
uo se zvuk sudaranja zubi, kao da je netko rastvorio vilicu, a potom je hitro
zatvorio.
Gledajui preko Wrathovog ramena, ugledala je osmijeh na licima lanova Bratstva,
kao da su ratnici odobravali takvu agresiju. Ostali u odorama? Na njihovim licima nije
bilo odobravanja. Nemo. Preklinjanje. Suptilna ljutnja.
Znali su tko dri mo u svojim rukama, a to nisu bile njihove.
Trebate pratnju, gospodaru, rekao je jedan od brae. Ne zbog obiaja, ve iz
potovanja prema vremenima. ak i u ovoj tvravi, prikladno je da Prva obitelj ima
gvardijana.
Kralj je brzo kimnuo glavom. U redu. Slijedite me, ali, stiao je glas, nju ne
smijete ni dirnuti, ili u s vas strgnuti ono ime ste je uvrijedili.
Istinsko potovanje i neka vrsta naklonosti smekali su bratov glas: Kako vi kaete,
gospodaru. Brao, poredajte se!
Istovremeno, svi izvukoe bodee iz korica na prsima. Crne otrice bljeskale su na
svjetlu baklji poredanih niz hodnik. Anha je ukopala prste u dragocjenu odjeu svog
Kralja, a braa ispustila hrapavi borbeni krik podigavi oruje iznad glava.
Usklaeni kao osobe koje su duge sate provele zajedno, svaki od velikih ratnika
spustio se na koljena i poredao u krug, zarivi vrhove bodea u pod. Prignuvi glave,
svi u jedan glas rekoe neto to ona nije uspjela razaznati.
Pa ipak, bujica rijei bijae upuena njoj: izrazili su joj odanost kao svojoj kraljici.
Bilo je to ono to se trebalo dogoditi sutradan naveer, ispred lanova glimere. Ali
joj je bilo daleko drae to se dogodilo upravo tu, i kad su podignuli poglede iz njih je
isijavalo potovanje upueno njoj.
Zahvalna sam vam, zauje vlastiti glas. A sva ast pripada naem Kralju.
Trenutak potom, ona i njezin mu bijahu okrueni stranim ratnicima, zavjet koji su
dali bijae prihvaen i njihov zadatak stupio je na snagu. Okrueni sa svih strana,
jednako kao to je bila osjeala da je opkoljena na samome poetku. Wrath je

14

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

nastavio hodati dalje sasvim zatien. Preko ramena svoga mua, kroz brdo brae,
Anha je promatrala kako se okupljena gomila dvorjana povlai za njima dok su ili
dalje niz hodnik.
Na elu je stajao savjetnik, s rukama na bokovima, namrten... Nije bio zadovoljan.
Proeli su je trnci straha.
, Wrath joj je apnuo u uho. Ne brini se. Odsad u biti njean s tobom.
Anha je porumenjela i zakopala glavu natrag u njegov iroki vrat. Namjeravao ju je
uzeti im dou do mjesta do kojeg je naumio; njegovo posveeno tijelo ui e u
njezino i tjelesno zapeatiti njihov brak.
okirala se kad je shvatila da i sama to eli. Odmah. Brzo i jako...
Pa ipak, kad naposljetku ostadoe sami, kad su se smjestili na velianstveni krevet
od svile... Bila je sretna to je bio strpljiv i njean i drag, kako joj je i obeao.
Bio je to prvi od mnogo, mnogo puta da ju njezin helren nije razoarao.

15

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Prvo poglavlje
MESARSKA ETVRT NA MANHATTANU
SADANJOST

aj mi svoja usta, zahtijevao je Wrath.

Beth je nakrivila glavu unatrag, naslonjena u naruju svog mujaka. eli ih? Uzmi ih.
Grubi glas koji se oslobodio iz njegovih ogromnih grudi podsjetio ju je na to da
njezin mujak zapravo nije bio mukarac. Bio je posljednji istokrvni vampir na
planetu a kad su ona i seks bili u pitanju, bio je itekako sposoban razoriti sve kako
bi je dobio.
I to ne na onaj glupasti pozerski Miley Cyrus nain i naravno, pod uvjetom da
ga je i Beth htjela. Iako, istini za volju, ako enka ima priliku biti s komadom od dva
metra, odjevenim u crnu kou, koji igrom sluaja ima blijedozelene oi koje blistaju
poput mjeseca i crnu kosu koja se sputa niz vrstu zadnjicu? Odgovor ne, ne samo da
nije postojao u rjeniku, bio je to posve nepoznat koncept.
Poljubac koji je dobila bio je brutalan, a takav je i htjela. Wrath joj je gurnuo jezik
gurajui je natrake kroz rastvorena vrata koja su vodila u njihovo tajno skrovite.

Bam!
Najljepi zvuk na svijetu. Okej, u redu, drugi najljepi broj jedan bio je zvuk koji
je njezin mujak ispustio kad bi uao u nju.
Pri samoj pomisli na to utroba joj se jo vie rastvori.
Jebote, rekao joj je u usta kad mu je jedna ruka kliznula izmeu njezinih bedara.
elim ovo, da... Vlana si zbog mene, leelan.
To nije bilo pitanje. Jer ve je znao odgovor, zar ne.
Mogu te namirisali, stenjao joj je u uho dok joj je onjacima prelazio preko grla.
Najljepa stvar na svijetu, osim tvog okusa.
Taj njegov hrapavi glas, stiskanje njegovih kukova, krutost koju je osjeala na sebi
svrila je na licu mjesta.
evi me, moramo ovo raditi ee, protisnuo je kroza zube dok se ona stiskala
oko njegove ruke, miui kukovima, zato, kvragu, nismo dolazili ovamo svake
noi?
Pomisao na nered koji ih je ekao u Caldwellu isisao je neto vruine koja se u njoj
gomilala. Ali onda ju je poeo masirati prstima, dirajui av njezinih traperica na

16

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

najosjetljivijem mjestu, dok je jezikom ulazio u njezina usta jednako kao i dok bi...
Mmm, da.
ovjee, tko bi rekao, iznenaenje svaka pomisao na to da se radi o Kralju, da
su ga pokuali ubiti i da postoji Banda kopiladi samo je isparila.
Imao je pravo. Zato, dovraga, nisu svakodnevno pronalazili malo vremena za ovaj
djeli raja?
Predajui se cijela seksu, zaplela je ruke u njegovu kosu, koja mu je sezala do struka
i ija je mekoa bila u suprotnosti s grubou njegova lica, snagom njegova
nevjerojatnog tijela, njegovom eljeznom voljom. Nikad nije bila jedna od onih
aavih curica koje su matale o princu na bijelom konju ili vjenanju iz bajke ili bilo
emu iz blesavih Disneyevih mjuzikala. No, ak i za nekog tko se nije zavaravao i tko
nije imao nikakvu namjeru potpisati brani list, nema anse da bi se ikad mogla
zamisliti s Wrathom, sinom Wrathovim, Kraljem vrste koja je, barem koliko je ona
znala u to vrijeme, bila nita drugo nego mit iz Noi vjetica.
Pa ipak, eto je tu, ludo zatelebane u pravog ubojicu s rjenikom kamiondije, koji
potjee od dugake kraljevske loze, sa stavom da bi se i Kanye West posramio.
Okej, nije bio ba toliko egocentrian iako, da, prekinuo bi Taylor Swift u tren
oka, ali samo zato to je volio rap i hip hop, ne iz mrnje.
Sve u svemu, njezin je helren bio tip kod kojeg je uvijek moralo biti po njegovom,
a prijestolje na kojem je sjedio znailo je da se i pred njegovim karakternim manama
mora klanjati jednako kao i pred ostalim zakonima.
Oluja svih oluja. Dobra vijest? Ona je bila jedina iznimka, jedina osoba koja ga je
mogla urazumiti kad bi se razbjesnio. Isto je bilo sa svom braom i njihovim
druicama: lanovi Bratstva Crnog Bodea, elitna skupina ratnika boraca i grubijana,
nisu bili poznati po svojoj oputenosti. S druge strane, tko eli pikice na prvoj liniji
obrane, naroito ako su negativci dolazili iz Degradacijskog drutva.
I ta prokleta Kopilad.
Neu izdrati do kreveta, stenjao je Wrath. Moram ui u tebe odmah.
Onda me uzmi tu na podu. Sisala je njegovu gornju usnicu. Zna kako se to radi,
zar ne?
Jo reanja, razmjetaj planeta se poremetio kad ju je podignuo, a potom ispruio
na fini drveni pod. Tavan koji je Wrath neko koristio kao svoj samaki stan bio je
kao na filmskom setu: imao je svod kao u katedrali, ureen kao prazno skladite,
zidove poprskane mat crnom. Nimalo nije nalikovao palai u kojoj je Bratstvo ivjelo,
a ba je u tome i bila poanta.
Koliko god da je to mjesto bilo lijepo, sva ta pozlata i kristalne visee lampe i
antikno pokustvo znali su pomalo guiti...

Zzzzzziiiiiiiiiiiiiip.

17

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Uz taj radostan zvuk, izgubila je jo jedan komad odjee a Wrath se ponosio


samim sobom: izbacio je onjake duge poput bodea i bijele poput netaknutog
snijega, trgao je njezinu svilenu koulju na komadie, parao je i oslobaao njezine gole
grudi, dugmad je letjela na sve strane.
E to ti ja priam. Wrath je skinuo povez s oiju i nasmijao se, pokazujui vrste
zube. Nita vie ne smeta...
Nagnuvi se nad nju, priljubio joj se uz bradavicu, a ruke spustio do zatvaraa
njezinih crnih traperica. Sve u svemu, bio je prilino pristojan dok joj je otkopavao
hlae, ali ona je znala to se sprema...
Grubo povukavi, unitio je par traperica koje je kupila prije dva tjedna.
Nije ju bilo briga. A nije ni njega.
O, Boe, ba joj je to trebalo.
Ima pravo, prolo je previe vremena, siktala je kad je posegnuo za vlastitim
zatvaraem, rastvarajui dugmad i oslobaajui erekciju koja ju je jo uvijek uspijevala
ostaviti bez daha.
Oprosti, rekao je uhvativi je iza vrata i popevi se na nju.
Dok je irila svoja bedra za njega, znala je tono zato se ispriava. Nemoj... Isuse!
Grubo uzimanje bilo je tono ono to je eljela kao i gruba vonja na koju ju je
poveo, njegova teina koja ju je pritiskala, njezina gola stranjica koja se stiskala uz
pod dok je prodirao uz nju, noge koje su ga pokuavale obujmiti kako bi mogao ui
jo dublje. Bilo je to potpuno predavanje njemu, njegovo velianstveno tijelo koje je
erotino pumpalo u nju, sve bre i sve intenzivnije.
No, koliko god dobro bilo, ona je znala kako ih odvesti i korak dalje. Zar nisi ve
oednio? rastezala je.
Potpuni. Prekid. Programa.
Kao da ga je udario ledenjak. Ili moda kamion.
Kad je podignuo glavu, oi su mu arko sjale i znala je da e, ako pogleda na pod
pored sebe, ugledati vlastitu sjenu.
Zarivi mu nokte u ramena, podignula se prema njemu i nakrivila glavu u jednu
stranu. to kae na pie?
Rastvorio je usnice pokazujui onjake i sikui poput kobre.
Ugriz je bio kao probadanje noem, ali bol je brzo prelazio u slatki delirij koji ju je
vodio u drugu dimenziju. Lebdei i leei na tlu u isto vrijeme, stenjala je i gurala mu
prste u kosu, privlaei ga jo blie k sebi dok joj je on sisao vrat i prodirao u nju.
Svrila je, a svrio je i on.
Naravno.

18

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Boe, koliko je trajala apstinencija? Barem mjesec dana to je za njih bilo


neuveno znala je koliko im je oboma to trebalo. Previe su buke stvarali problemi
oko njih. Previe stresa ispunjavalo je dane. Previe otrovnog sranja o kojem nisu stigli
jedno s drugim popriati.
Na primjer, nakon to su ga ustrijelili u vrat, jesu li uope popriali o tome?
Jasno, bilo je tu izjava tipa: O, Boe, iv si, izvukao si se... Ali i dalje bi se lecnula svaki
put kad bi nki slugan otvorio bocu vina u blagovaonici ili kad bi braa kasno u noi
igrala biljar.
Tko bi rekao da udarac biljarske kugle u rub stola zvui jednako kao kad opali
pitolj?
Ona ne. Sve dok Xcor nije odluio zabiti metak u Wrathov vrat.
Takvu lekciju ba i nije traila.
Bez nekog posebnog razloga, suze su joj nahrupile u oi i oslobodile se, zaplele se u
njezinim trepavicama i kliznule niz obraze, ak i dok je navirao novi val zadovoljstva.
A onda joj se pred oima pojavi slika Wrathove rane od metka.
Crvena krv na neprobojnom prsluku koji je nosio. Crvena krv na njegovoj majici.
Crvena krv na njegovoj koi.
Opasna vremena su ih sustigla, runoa stvarnosti vie nije bila izmiljeno strailo u
ormaru u njezinoj glavi, ve vrisak u njenoj dui. Za nju, crveno je bilo boja smrti.
Wrath se na trenutak skamenio i podignuo glavu. Leelan?
Otvorivi oi, iznenada se uspaniila da ga ne moe vie vidjeti, da lice koje je
traila u svakoj prostoriji u bilo koje doba, da vizualna potvrda da je iv, vie nee biti
tu.
No, sve to je morala jest trepnuti. Trepnuti, trepnuti, trepnuti... I on je opet bio s
njom, jasan kao dan.
Na to se jo vie rasplakala. Jer je njezin snani, ljubljeni mukarac bio slijep i
premda ga to, po njezinom miljenju, nije sputavalo ni u emu, ipak mu je oduzimalo
neke osnovne stvari, to jednostavno nije bilo poteno.
Jebote, povrijedio sam te...
Ne, ne... Uzela je njegovo lice u svoje dlanove. Nemoj prestati.
Trebao sam te odvesti u krevet...
Siguran nain da ponovno privue njegovu panju jest da se izvije ispod njega, pa
je to i uinila, dizala se i sputala, vrtjela kukovima, mazei ga svojom nutrinom. I,
opa, boook, veliki deko je osjetio to trenje i prestao priati, rastrgan.
Nemoj prestati, ponavljala je, pokuavajui ga privui natrag na svoju venu.
Nikad...

19

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ali Wrath se suzdravao, odmiui joj pramen kose s lica. Nemoj tako razmiljati.
Ne razmiljam.
Razmilja.
Nije bilo potrebe da se definira kako ona to razmilja. Izdajnike zavjere. Wrath za
onim ukraenim stolom, pritisnut vlastitom pozicijom. Budunost nepoznata, i to ne
na dobar nain.
Ne idem nikamo, leelan. Ne brini se ni za to. Jasno?
Beth mu je eljela vjerovati. Trebalo joj je to. Ali bojala se da je takvo obeanje
bilo mnogo tee odrati nego izrei.
Beth?
Vodi ljubav sa mnom. Bila je to jedina istina koju je mogla izrei, a koja ne bi
upropastila trenutak. Molim te.
On ju je poljubio jednom. Dvaput. A onda se ponovno poeo pomicati. Uvijek,
leelan. Uvijek.

Najbolja. No. Ikad.


Kad se sat vremena poslije Wrath odmaknuo od svoje elan, nije mogao disati, krv
mu je curila niz grlo, a njegov eljezni ud konano je postao mlohav.
No, poznajui njegovu vraju izdrljivost, imao je pet, moda deset minuta, prije
nego se gospodin Sreko opet nasmijei.
Veliki krevet u sreditu prostranog tavana popravljen je otkako je njegova Beth s
njim spavala, i dok je leao ispruen na leima, morao je priznati da je seks na njemu
bio mnogo bolji nego na podu. To budi reeno, kad je doao malo k sebi, ak su i
plahte bile nepotrebne, budui da je mogao ispriti jaje na prsima koliko se izmorio.
Prekrivai su bili apsolutni viak. Jastuke su brzo izgubili jer iznad glave nije bilo
naslona, ali prednost je bila ta to se na taj nain mogao osloniti bilo gdje.
Ponekad je jednostavno volio uzeti sve konce u svoje ruke i prionuti na posao.
Beth je ispustila uzdah dui i prijatniji od ijednog Shakespearovog soneta a kad
smo ve kod zadovoljstva... Wrathova su se prsa nadimala poput balona na vrui
zrak.
Dobro sam odradio? polako je rekao.
Boe. Da.
Jo osmijeha. Opet se pojavi Maska, pravi pravcati Jim Carrey, reklama za pastu za
zube. Bila je u pravu: seks je bio vie nego fantastian. evio ju je na podu sve dok se
nisu dovukli do madraca. A onda, poput pravog dentlmena, podignuo ju je na
krevet. I uzeo jo tri puta. Ili etiri?

20

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Mogao bi tako cijelu no...


Ba kao to pomrina moe izbrisati cijeli mjesec, njegove kozmike oputenosti
nestane, a skupa s njom i sve topline.
Za njega vie nije postojala cijela no. Ne kad je njegova enka bila u pitanju.
Wrath?
Tu sam, leelan, promrsio je.
Kad se okrenula na bok, mogao je osjetiti kako zuri u njega, i iako se njegov vid
potpuno predao i posve ga izdao, mogao je zamisliti njezinu dugu, gustu crnu kosu,
njezine plave oi i prekrasno lice.
Nisi.
U redu sam.
Sranje, koliko je sati? Je li potrajalo due nego im se inilo? Vjerojatno da. Kad je
eva s Beth bila u pitanju, mogao je tako provesti dane i dane.
Prolo je jedan, ona je blago rekla.
evi me.
Bi li razgovor pomogao? Wrath... Hoe li mi rei gdje si?
Dovraga, imala je pravo. U posljednje se vrijeme esto iskljuivao, povlaio se u
neko mjesto u svom umu gdje ga kaos nije mogao sustii to nije bilo loe, ali je
bilo putovanje za jednog.
Jednostavno nisam spreman vratiti se na posao.
Ne krivim te. Pronala je njegova usta i oeala svoje usne o njegove. Moemo li
ostati jo malo?
Da. Ali ne dovoljno dugo...
Tihi alarm oglasio mu se na zapeu.
Kvragu. Prekrivi podlakticom lice, odmahnuo je glavom. Vrijeme leti, ha.
A odgovornosti su ga ekale. Morao je pregledati neke molbe. Sastaviti proglase. A
tek e-mailovi u njegovoj poti, ti prokleti e-mailovi koje su lanovi glimere izvlaili iz
dupeta svake noi... Iako su se i oni u posljednje vrijeme prorijedili to je
vjerojatno bio znak da ta hrpa budalaa meusobno razgovara. to nije bila dobra
vijest.
Wrath je ponovno opsovao. Ne znam kako je mom ocu ovo polazilo za rukom. Iz
noi u no. Iz godine u godinu.
Samo da bi ga na kraju ubili brutalno prerano.

21

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dok je stariji Wrath sjedio na prijestolju, situacija je barem bila stabilna: podanici su
ga voljeli i on je volio njih. U stranjim se prostorijama nisu kuhale nikakve izdajnike
zavjere. Neprijatelj je dolazio izvana, ne iznutra.
Jako mi je ao, rekla je Beth. Jesi li siguran da neto od toga ne moe odgoditi?
Wrath je sjeo, zabacujui dugu kosu unatrag. Dok je zurio ispred sebe, ne vidjevi
nita, sve to je elio bilo je boriti se.
To nije bila opcija. Zapravo, jedina stvar na njegovom rasporedu bila je odlazak
natrag u Caldie gdje e se ponovno zatvoriti u ured. Njegova je sudbina zapeaena
prije mnogo, mnogo godina, kad je njegova majka bila u razdoblju potrebe, a njegov
otac uinio ono to helren mora uiniti... I, zaudo, nasljednik je zaet, roen i
odrastao dovoljno dugo da vidi kako ih oboje ubija degrad tono ispred njegovih i
dalje zdravih oiju.
Uspomene su bile kristalno jasne.
Tek se nakon prijelaza njegova ona mana poela manifestirati. No, ta je slabost,
ba kao i prijestolje, bila dio njegova nasljedstva. uvardjeva je imala zadani plan
rasploda, koji je pojaavao najbolje karakteristike u mujaka i enki i stvarao neku
vrstu kastinskog sustava u drutvenoj hijerarhiji. Dobar plan, sve do odreenog
trenutka. Kao i obino kod sranja s Majkom prirodom, zakon o neeljenim
posljedicama odluio je opaliti pljusku i tako je taj Kralj sa svojim savrenim
porijeklom zavrio kao slijepac.
Frustriran, skoio je iz kreveta i, naravno, udario o jedan od onih jastuka
umjesto o pod. Kad mu se noga okliznula i kad je potpuno izgubio ravnoteu, rairio
je ruke kako bi se za neto uhvatio, ali nije imao pojma gdje je...
Wrath je tresnuo o vrata, lijeva strana pucala mu je od bola, ali to nije bilo najgore
od svega. uo je kako se Beth provlai kroz razbacane plahte kako bi krenula za njim.
Ne! viknuo je, odmiui se od nje. Mogu sam.
Dok mu je glas odzvanjao kroz otvoreni prostor tavana, poelio je gurnuti glavu
kroz debelo prozorsko staklo. Oprosti, promrsio je, zabacujui kosu.
U redu je.
Nisam htio vikati na tebe.
Pod velikim si stresom. Dogaa se.
Kriste, kao da su razgovarali o tome da je omlohavio tijekom seksa?
Boe, kad je poelo sve to skupa s kraljevanjem, donio je tu neku unutarnju odluku
da e se posvetiti kruni, biti pristojan tip, uskoiti u oeve cipele, bla, bla, bla. No,
nesretna realnost bila je ta da je to maraton koji e trajati cijeli njegov ivot a on je
dizao zastavu nakon samo dvije godine. Tri. Koliko god da je prolo.
Koja je, kvragu, uope bila godina?

22

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Znalo se da je oduvijek imao kratak fitilj, ali biti zarobljen u tami svoje sljepoe s
niim osim zahtjevima za koje nije mario, izluivalo ga je.
Samo malo, to je ak i previe umjereno za opisati njegovo trenutno stanje
temeljni problem bila je njegova osobnost. Borba je bila njegov prvi i najvei talent, a
ne vladanje s trona.
Njegov je otac bio ovjek za dopise, sin je bio vie za ma.
Wrath?
Oprosti, to?
Pitala sam te bi li htio neto pojesti prije nego odemo?
Zamiljao je kako se vraa natrag u palau, slugani posvuda, braa ulaze i izlaze,
elani naokolo... Osjeao je kao da ne moe disati. Sve ih je volio, ali dovraga, tamo
nije bilo nimalo privatnosti.
Hvala, pojest u neto na brzinu u uredu.
Nastala je duga tiina. U redu.
Wrath je stajao na mjestu dok se ona oblaila, tihi zvuk traperica koje je povlaila
uz te duge, lijepe noge bio je poput pogrebne naricaljke.
Je li okej ako obuem tvoju majicu? upitala je. Moja koulja je neiskoristiva.
Da. Nema frke.
Njezina je tuga mirisala poput jesenje kie i bila jednako tako hladna.
ovjee, kad se samo sjeti da ima ljudi koji bi htjeli biti kraljevi, pomislio je ustajui.
Jebeno. Ludo.
Da nije bilo oevog naslijea i svih tih vampira koji su zbilja i istinski voljeli njegova
oca, na sve bi odmahnuo rukom i vie se ne bi ni osvrnuo. Ali povui se? To nije
mogao uiniti. Njegov je otac bio Kralj iz povijesnih knjiga, mukarac koji ne samo da
je imao autoritet na temelju trona na kojem je sjedio, nego je i budio iskrenu odanost.
Wrath da izgubi krunu? Mogao bi se jednako tako i pomokriti na oev grob.
Kad je dlan njegove elan kliznuo u njegov, poskoio je. Evo tvoje odjee, rekla je
i stavila mu je u ruke. A tvoj povez je kod mene.
Brzim ju je pokretom privukao k sebi, primaknuvi je uz svoje golo tijelo. Bila je
visoka, no usprkos tomu jedva da mu je dosezala do prsnih miia. Sklopio je oi i
obujmio je rukama.
elim da neto zna, rekao joj je u kosu.
Ona se umirila, a on je pokuao izvui iz sebe neto to bi vrijedilo uti. Neki niz
rijei koje bi barem priblino imale veze s onim to mu se motalo u grudima.

23

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

to, apnula je.


Ti si mi sve.
To je bilo tako nevjerojatno, krajnje nedovoljno pa ipak je ona uzdahnula i
rastopila se u njegovom naruju kao da je to bilo sve to je htjela. To i jo zericu.
Ponekad jednostavno imate sree.
I dalje je drei u naruju, znao je da bi trebao to upamtiti. Dokle god je ona uz
njega?
Moe sve preivjeti.

24

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Drugo poglavlje
CALDWELL, NEW YORK

ivio Kralj.

Tim je rijeima Abalon, sin Abalonov, pokuao izvui odgovor od trojice mukaraca
koji su mu pokucali na vrata, uetali u njegov dom i smjestili se u njegovu knjinicu,
promatrajui ga kao da mu uzimaju mjere za plat.
Zapravo, ne. Primijetio je samo jedan izraz lica onaj izoblienog ratnika koji je
stajao daleko iza ostalih, naslonjen na svilenkastu zidnu tapetu, s vojnikim izmama
na perzijskom tepihu.
Mukareve oi bile su skrivene ispod gustih obrva, zjenice su mu bile toliko tamne
da nije mogao razaznati koje su mu boje bile oi, plave, smee ili zelene. Tijelo mu je
bilo golemo, pa ak i dok se odmarao predstavljalo je otvorenu prijetnju, granatu s
osjetljivom iglom. A njegov odgovor na ono to je reeno?
Izraz lica nije mu se promijenio, zeja usnica jedva da se nakrivila, elo jednako
namrteno. Nikakve emocije.
No, dlan kojim je drao bode rairio se i potom stisnuo u aku.
Oigledno su plemi Ichan i odvjetnik Tyhm, koji su i doveli tog ratnika, lagali. Nije
to bio razgovor o budunosti ne, neto takvo dalo bi naslutiti da Abalon ima
pravo glasa.
Bilo je to upozorenje koje je dolo iz njegove vlastite loze, poziv za ukrcavanje na
koji je postojao samo jedan odgovor.
Pa ipak, svejedno, rijei su izale iz njegovih usta tako kako su izale i vie ih nije
mogao promijeniti.
Jesi li siguran u svoj odgovor? upitao je Ichan podignuvi obrvu.
Ichan je bio tipian primjerak svoje klase i financijski potkovan, uglaen toliko da je
graniio s feminiziranim, usprkos svom spolu, odjeven u usklaeno odijelo i kravatu, a
svaka dlaka na glavi bila je na svom mjestu. Pored njega je stajao Tyhm, odvjetnik,
jednak, samo malo mraviji, kao da mu je vlastita mentalna snaga skidala kalorije koje
je unosio.
Obojica su, kao i ratnik, bila spremna ekati odgovor koji su morali promijeniti.

25

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Abalonov pogled odlutao je do starinskog svitka koji je bio uokviren i postavljen


na zid pored dvostrukih vrata. Nije uspijevao proitati mala slova Starog jezika s druge
strane prostorije, ali nije bilo potrebe da ih ode pomnije prouiti. Svaku je rije znao
napamet.
Nisam znao da se o meni postavljaju pitanja, ree Abalon.
Ichan mu je dobacio laan osmijeh i poeo koraati po sobi, dodirujui zdjelu od
legure srebra u kojoj su stajale crvene jabuke, kolekciju Cartierovih stolnih satova na
stoliu sa strane i bronanu Napoleonovu bistu na stolu pored uvuenog prozora.
Nas, nedvojbeno, zanima tvoje stajalite. Plemi je zastao ispred crtea na stalku.
Ovo je tvoja ker, pretpostavljam?
Abalonu se stisne u grudima.
Samo to nije predstavljena, zar ne? Ichan ga je pogledao preko ramena. Da?
Abalon bi najradije odgurnuo mukarca to dalje od slike.
Od svega to je smatrao svojim, njegovo ljubljeno dijete, jedini potomak koji su
on i njegova elan imali, bilo je mjesec na nonom nebu, radost koja je ispunjavala
sate kod kue, njegov kompas za budunost. Toliko je toga elio za nju ali nita
vezano uz glimeru. Ne, za nju je elio ono to su njezina mamen i on pronali
barem do trenutka u kojem je njegova ena pozvana u Sjenosvijet.
elio je da njegova ker ivi u ljubavi s dostojnim mukarcem koji e se brinuti za
nju.
Ako ne dopusti da je javno predstave? To se moda nikad ne dogodi.
ao mi je, Ichan je otezao rijei. Jesi li neto odgovorio a da je meni
promaknulo?
Uskoro e je ponuditi, da.
Da, plemi se ponovno osmjehnuo. Znam da se s pravom brine za njezinu
budunost. I sam sam otac, znam kako je biti u tvojoj koi s kerima uvijek mora
paziti da im nae dobrog partnera.
Abalon nije izdahnuo sve dok mukarac nije nastavio leerno tumarati po sobi. Zar
ne osjea odreenu sigurnost kad pomisli da u naem drutvu postoje tako jasna
razgranienja? Selektivni rasplod rezultirao je superiornom skupinom individua, a
obiaji i zdrav razum nalau nam da se veemo samo uz lanove nae vlastite vrste.
Moe li zamisliti da ti se ker vjena za obinog ovjeka?
Ta je posljednja rije ostala visjeti u zraku, kao vulgarna izjava i prijetnja pitoljem.
Ne, ne moe, Ichan je sam odgovorio na pitanje.
Istini za volju, Abalon nije bio tako siguran. Ako bi je mukarac dovoljno volio. Ali
o tome se ionako nije radilo.

26

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ichan je zastao kako bi pogledao ulja na platnu koja su visjela ispred polica s
velikom obiteljskom kolekcijom prvih izdanja. Umjetnika su djela, naravno,
prikazivala pretke, dok su najugledniji meu njima visjeli iznad velike police
mramornog kamina. Poznati mukarac u povijesti njihove vrste, iz Abalonove loze.
Plemeniti Iskupitelj, kako su ga zvali u obitelji. Abalonov otac.
Ichan je mahao rukom, ne mislei pritom samo na tu prostoriju, ve na cijelu kuu,
cijeli njezin sadraj i sve osobe pod njenim krovom. Ovo treba sauvati, a jedini
nain da se to postigne jest da se potuje Stari zakon. Pravila koje mi, glimera,
zagovaramo, predstavljaju same temelje onog to ti eli osigurati svojoj keri bez
njih, tko zna gdje bi mogla zavriti.
Abalon je na trenutak sklopio oi.
A plemiev glas nije zbog toga postao ni ljubazniji ni njeniji.
Taj Kralj o kojem si s toliko potovanja maloprije priao zdruio se s
mjeankom.
Abalon je razrogaio oi. Kao i svim lanovima Vijea, i njemu su javili za
kraljevsko zdruivanje, i to je bilo to.
Mislio sam da se zdruio s Marissom, kerkom Wallenovom.
Nije. Obred se odrao godinu dana prije napada i pretpostavljalo se da je Kralj
odrao obeanje dano Haversovoj sestri no pojavile su se sumnje kad se Marissa
naknadno zdruila s jednim od brae. Kasnije je, preko Tyhma, kimne prema
odvjetniku, do nas dospjela vijest da se Wrath zdruio s drugom enkom koja ne
pripada naoj vrsti.
Nastala je pauza, kao da je Abalonu dana mogunost da se naudi tom otkriu.
Budui da ga taj ok nije omamio, Ichan se nagnuo i polako rekao, kao da razgovara s
mentalno zaostalom osobom: Ako budu imali potomstvo, nasljednik prijestolja bit e
etvrtinu ovjek.
Nitko nije skroz istokrvan, Abalon je promrmljao.
Tim gore. Zasigurno e se sloiti, meutim, da postoji ogromna razlika izmeu
udaljenog srodstva s ljudima... i Kralja koji velikim dijelom pripada toj uasnoj vrsti.
No, ak i da ti to ne smeta a to sigurno nije sluaj Stari zakoni sadre odreene
zapovijedi. Kralj mora biti istokrvni mujak, a Wrath, sin Wrathov, ne moe nam
ponuditi takvog nasljednika.
Pod pretpostavkom da je to istina...
Istina je.
to oekujete od mene?
Samo elim da bude svjestan situacije. Ja sam samo jedan zabrinuti graanin.
Zato je onda doao s opasnim pojaanjem? Pa, cijenim tvoju elju da budem
informiran...

27

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Vijee e morati neto poduzeti.


U kojem smislu?
Provest e se glasovanje. Uskoro.
Da nasljednici gube pravo na krunu?
Da se makne Kralj. On ima autoritet da moe promijeniti zakone kad god poeli,
izbrie neki propis i tako dodatno oslabi nau vrstu. Mora ga se zakonom maknuti to
je prije mogue. Plemi pogleda prema crteu Abalonove kerke. Pretpostavljam da
e na posebnoj sjednici Vijea tvoju lozu primjereno predstavljati tvoj peat i tvoje
boje.
Abalon je pogledao prema ratniku koji se naslanjao na zid. Mukarac je izgledao
kao da jedva die, ali daleko od toga da je spavao.
Koliko e vremena proi prije nego unite njegovu kuu ako ne da svoj glas? I u to
e se pretvoriti?
Zamiljao je svoju ker kako ali nad gubitkom svog jedinog roditelja, zaboravljena
do kraja svog ivota. Zamiljao je kako njega samog mue, a potom ubijaju na neki
uasan nain.
Najdraa uvardjevo, stisnute oi tog ratnika bijahu uperene u njega kao da je
kakva meta.
ivio pravi Kralj, rekao je Ichan, bilo bi ispravnije.
To rekavi, dotjerani zabrinuti graanin spremio se da ode i iziao iz sobe skupa s
odvjetnikom.
Abalonovo je srce lupalo kad su ga ostavili samog s ratnikom... A nakon par
trenutaka preglasne tiine, mukarac se uspravio i otiao do srebrne zdjele s jabukama.
Tihim glasom s naglaskom rekao je: Ove se mogu uzeti, zar ne?
Abalon je otvorio usta, no sve to je izilo iz njih bilo je obino piskutanje.
Je li to da? ovaj je promrsio.
Naravno. Da.
Ratnik je posegnuo prema koricama na prsima i iz njih izvukao bode, srebrnu
otricu koja se doimala dugakom koliko i ruka odraslog mukarca. Brzim pokretom
bacio je oruje u zrak, a zraka svjetla odbila se o otar rub i s jednakom sigurnou,
zgrabio je drku i ubo jednu jabuku.
Nijednom ne skidajui pogled s Abalona.
Uzevi to je htio iz zdjele, njegov je teki pogled odlutao do crtea. Prilino je
lijepa. Zasad.

28

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Abalon je stao ispred slike, spreman rtvovati se ako doe do toga. Nije htio da
ratnik uope gleda sliku, jo manje da je komentira ili neto jo gore.
Doskora, onda, rekao je ratnik.
Otiao je s visoko podignutom jabukom, probodenom do sri.
Kad je Abalon uo kako se u daljini zatvaraju ulazna vrata, samo to se nije
onesvijestio. Pao je na svilom prekriven kau, sav mlohav i uzlupanog srca. Premda su
mu se ruke tresle, uspio je izvaditi jednu cigaretu iz kristalne kutije i upaliti je tekim
kristalnim upaljaem. Uvlaei dim, zurio je u sliku svoje keri, svjestan da je prvi put
u svom ivotu shvatio to znai istinski strah.
Najdraa uvardjevo...
Ve dobru godinu dana postojali su znaci nemira: glasine i govorkanja koja su
upuivala na to da Kralj vie nije omiljen meu odreenim skupinama plemia, traevi
o pokuaju atentata, aluzije na to da je oformljen klan koji je spreman na pokret. A
bio je tu i onaj sastanak Vijea na kojem je Wrath istupio s Bratstvom i obratio se
okupljenima s izravnom prijetnjom.
Bio je to prvi put da su ljudi vidjeli Kralja jo od... Pa, due nego se Abalon uope
mogao sjetiti. Zapravo, nije se mogao ni sjetiti kad je netko uope imao audijenciju
kod vladara. Jasno, proglasi su se dijelili, edikti koji su bili prilino progresivni i, po
Abalonovom miljenju, dugo prieljkivani.
Meutim, ostali se nisu slagali s njim.
I oigledno su bili spremni prisiliti one koji se nisu slagali s njima da promijene svoja
miljenja.
Prebacivi pogled na portret svog oca, pokuao je pronai hrabrost duboko u sebi,
neku vrstu uporita na koje bi mogao stati i ustati u ime onoga u to je vjerovao da je
ispravno. Ako se Wrath zdruio s mjeankom, to to ima veze, ako je voli? Mnogo
toga iz Starih zakona na ijoj je reformi radio bilo je diskriminirajue i, ako nita
drugo, Kraljev odabir njegove elan pokazao je da i on sam uvodi modernije
promjene.
Pa ipak je i u Kralju postojalo neto staromodno. Dva plemia nedavno su stradala.
Montrag. Elan. Obojica nasilnom smru i u svojim domovima. A obojicu ih se
povezivalo s neslaganjima.
Oigledno Wrath nije namjeravao samo sjediti sa strane dok se protiv njega kuhaju
zavjere. Loa vijest je bila ta da njegovi neprijatelji na sudu i sami povisuju uloge i
dovode vlastite snage.
Abalon je posegnuo u dep jakne svog smokinga i izvadio iPhone. Pronaao je neki
kontakt u imeniku, nazvao ga i neusredotoeno sluao zvono s druge strane linije.
Kad se javio muki glas, morao se nakaljati. Moram znati jesu li te posjetili.
Njegov brati nije oklijevao ni trenutka. Da. Jesu.

29

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Abalon je opsovao. Ne svia mi se nita od ovoga.


Nikome se ne svia. Ali ove njihove prie o zakonima? Njegov brati duboko je
udahnuo. O nasljedniku? Ljudi na to reagiraju.
Nije pravedno. Wrath radi dobre stvari, uvodi nas u moderni svijet. Ukinuo je
krvno ropstvo i osnovao dom za zlostavljane ene i njihovu djecu. Bio je poten,
dijelio je propise...
S ovim ga imaju u aci, Abalon. Ovaj put e pobijediti, jer ima i previe onih koji
odbijaju prihvatiti da je kraljica mjeanka, a nasljednik tek malim dijelom vampir.
Glas njegova bratia jo vie se stiao. Nemoj se nai na pogrenoj strani, moj rode.
Spremni su uiniti to god da je potrebno kako bi osigurali jednoglasnu pobjedu kad
doe vrijeme za to, a zakon je takav kakav jest.
On ga moe promijeniti. udi me da to nije ve uinio.
Nema sumnje da je imao i vanijih pitanja kojima se morao pozabaviti od nekih
starih pranjavih knjiga. A iskreno, ak i da je preformulirao propis? Ne znam bi li
dobio dovoljno podrke da mu to proe.
Mogao bi se osvetiti plemiima.
to e napraviti sve nas ubiti? I to onda?
Kad je Abalon konano poklopio, zagledao se u oi svog oca. Srce mu je govorilo
da je s Wrathom njihova vrsta u dobrim rukama, pa ak i ako se Kralj umnogome
izolirao. No, i rijei njegova bratia imale su smisla.
Nakon dosta vremena, obavio je jo jedan poziv od kojeg mu se stisnuo eludac.
Kad se zaulo javljanje s druge strane, nije se ni potrudio dati uvod. Ima moj
glas, grubo je rekao.
Prije nego je Ichan stigao pohvaliti njegov zdrav razum, prekinuo je poziv. I odmah
se odvukao do koa za smee kako bi povratio.
Jedino to je gore od toga da nema nikakvo nasljedstvo, jest da ne ispotuje ono
koje si naslijedio.

Kad je Xcor iziao iz plemieve kue, razdraio se kad je primijetio da ga Ichan,


predstavnik Vijea, i Tyhm, odvjetnik, ekaju na mjeseini.
Mislim da smo bili dovoljno uvjerljivi, obznanio je Ichan.
Toliko ponosa u tom bahatom glasu, kao da je ve sjeo svojom mlohavom
guzicom na tron.
Xcor se osvrnuo prema palai u tudorskom stilu. Kroz reetkaste je prozore vidio
mukarca kojeg su uvjerili kako razgovara preko mobitela i pui cigaretu kao da mu
plua vie ude za nikotinom nego za kisikom. Potom je zastao i zagledao se u neto.

30

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trenutak potom, ramena su mu se poraeno slegnula, a mobitel je ponovno prislonio


na uho.
Ichanov mobitel se oglasio, a ovaj se nasmijao kad ga je izvukao iz depa. Halo?
Kako lijepo od tebe da si nazvao...
Nastala je stanka. O, mislim da ti je to pamtno... Halo? Halo?
Ichan je spremio mobitel i slegnuo ramenima. Neu se ni uvrijediti to mi je spustio
slualcu.
Logino.
Xcor je zgrabio ukradenu jabuku i skinuo je s otrice. Sigurnim pokretom ruke,
poeo je guliti krvavo crvenu koru s hrskavog, bijelog mesa jabuke, gulei je ukrug sve
dok se ispod bodea nije pojavila vijugava trakica.
Za razliku od njegove omiljene uloge ubojice, ovaj novi pravni pristup i prisilno
odricanje ilo je sasvim dobro. ekalo ih je jo pet, est lanova Prvih obitelji s kojima
su se morali sastati i porazgovarati, a onda e to trebati javno obznaniti pred Vijeem.
Nakon toga? Morat e nekoga i ubiti nema sumnje da e jedan ili svi plemii s
kojima imaju posla poeti sanjariti o kruni.
No, to e se lako dati izlijeiti, a onda e dobiti ono to je htio.
... mi biramo jelo?
Kad su ga Ichan i Tyhm pogledali, shvatio je da su ga upravo pozvali na obrok.
Xcor je pustio da traka kore padne na snijeg pored njegovih nogu. Onaj kico
unutra sigurno je imao ljude koji e to doi pokupiti, iako, s obzirom na to koliko se
dragi deko uznemirio, moda e i sam otii u etnju kroz svoju ukrasnu ivicu i
primijetiti otpad.
Prijetnje su najbolje kad su vieslojne.
Mene eka teren, ree Xcor kad je iskidao komad jabuke i izbacio onjake,
primaknuvi no do usta skupa s komadom.
Hrskanje je postiglo eljeni efekt.
Da, pa, naravno, zbilja, istina, rekao je Ichan, a njegove rijei bijahu poput
balerine koja se okree na svojim iljastim cipelicama i naginje se prema orkestru ispod
pozornice.
Kako slatko.
Potom je nastala pauza, kao da je iekivao njegov pozdrav. Nakon to je Xcor
jedva malo nakrivio obrvu, druga dvojica su se dematerijalizirala toliko brzo kao da su
ih kod kue ekali hitni sluajevi.

31

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ti su pijuni bili toliko nebitni, nekoliko ih je ve potroio, a nije bilo sumnje da e


jedan od njih, ili ak oba pijuna koja su upravo otila, nai mjesto pod zemljom
tijekom svoje slube.

U velikoj kui, lan Vijea kojeg su doli posjetiti i dalje je imao oborenu glavu
ali ne zadugo. Netko je uao u prostoriju i tko god to bio, plemi nije htio da primijeti
da je uzrujan. Kad mu je prila mlada ena, Xcor je zakljuio da mu je to vjerojatno
ki.
Bila je prekrasna, istina, crte je bio toan.
Ali nije bila ni do koljena jednoj drugoj.
Nepozvane, uspomene su mu navrle u misli, prizori lijepe koe i kose, oiju koje su
ga mogle ukopati na mjestu jednako kao i metak, zapetljale su mu misli sve dok ne bi
poeo posrtati ak i dok je stajao na nogama.
Ne, ma koliko lijepa i mlada bila ta kerka, bila je tek sjena ljepote u usporedbi s
njegovom nedostinom Odabranicom.
Mora prestati s ovim, rekao je u hladan noni povjetarac. Prestani odmah.
Uistinu pristojna zapovijed, pa ipak je prolo jo nekoliko minuta prije nego se
uspio smiriti, dovoljno da se koncentrira i dematerijalizira s tratine ispred kue.
Trenutak potom i Xcor je napokon bio u svom elementu. Uliica ispred njega bila
je pazuho grada, snijeg je bio prljav od tragova guma koje su ostavili nebrojeni
kamioni za odvoz otpada ili dostavu, koji su ovuda prolazili na putu do pet, est
jeftinih restorana. Usprkos ledenim prosinakim naletima vjetra, smrad pokvarenog
mesa i trulog zelenja bio je dovoljan da pokaklja unutranjost nosnica.
Udiui, traio je onaj muno-slatki vonj neprijatelja.
Bio je roen deformiran, a ena iz ije je utrobe iziao bacila ga je u svijet.
Odgojena u Bloodletterovom ratnikom kampu, izbrusili su ga u borca u toj
sadistikoj jami punoj agresije i bolnog, a sve slabosti u njemu istjerali su udarcima sve
dok i sam nije postao smrtonosan poput bodea.
To kazalite borbe bilo je mjesto kamo je pripadao.
I nije dugo ostao sam.
Okrenuvi glavu, teinu je prebacio na bedra. Skupina ljudi, mukaraca, pojavila se
u vidokrugu i zala za ugao, hodajui zajedno. Kad su ga ugledali, zaustavili su se i
stisnuli.
Xcor je zakolutao oima i nastavio etati u suprotnom smjeru.
Koji kurac radi! zauo se urlik.

32

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Okrenuvi se, pogledao je petoricu mukaraca. Bili su odjeveni u neku vrstu kostima
za opake ljude: kone jakne, crne kape, marame zavezane preko vilica.
Oigledno su namjeravali nabasati na nekog dragog, ili neke druge.
Nisu bili tip neprijatelja s kojima se inae zamarao. Kao prvo, ljudi su bili fiziki
daleko inferiorniji, bilo mu je to kao da grize jabuku. Kao drugo, bili su skloni tome da
upletu jo pripadnika svoje vrste, bilo namjerno putem vrajeg telefona 911 ili
nehotice, stvarajui buku koja bi uzbunila prolaznike.
Koji kurac radi!
Ako ne kae nita, moda e ovo prerasti u sinkroniziranu plesnu toku s
pjevanjem? Zastraujue.
Gledajte svoja posla, rekao im je tiho.
Gledaj ti svoja jesil' ti neka strana pikica, aaa?
Ili neto tako. Njihov je naglasak bilo teko deifrirati, a nije se ni trudio.
Iz vedra neba, na uglu ulice nakrivio se neki auto, gume su izgubile kontrolu dok je
voza gazio po konici.
Zauli su se pucnjevi i odjeknuli kroz no, a okupljeni su se razbjeali, ukljuujui i
njega.
Krivo mjesto, krivo vrijeme, pomislio je Xcor kad je shvatio da ga je zalutali metak
pogodio u rame. Bol mu je tutnjao kroz glavu, zbog ega se nije mogao
dematerijalizirati.
Uope nije elio tu blesavu borbu sa takorima bez repova. Ali izgledalo je kao da
e se u nju ipak morati uplesti.
On nee umrijeti od posljedica metka kojeg je ispalio neki ovjek.

33

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Tree poglavlje
MEUDRAVNA CESTA I 87, ILI NORTHWAY

h, taj miris novog automobila.

Kombinacija savreno istog tepiha, i dalje viskoznog ulja i ljepila


koje je bilo suho samo na povrini.
Sola Morte voljela je novi poetak po pitanju automobila, zbog ega je svoje
Audije A4 uvijek uzimala na leasing. Svake tri godine nabavila bi novi ponekad i
ee ako bi bila na nekom zadatku s kojeg je mogla utei mjesec ili dva ranije.
Stoga, da, za nju je to bio poznat teren... Osim injenice da je taj daak raja osjeala
iz prtljanika ili gdje su je ve zatvorili.
Nije planirala tako zavriti veer, no ponekad je sloboda izbora bila na godinjem
ba onda kad je trebate.
Aktualno pitanje bilo je kako preivjeti otmicu i vratiti se kui.
S obzirom na njezinu profesiju lopova, naviknula se na improviziranje u opasnim
situacijama. Nije bila sposobna kao MacGyver, nije mogla izraditi devet-milimetarsko
automatsko oruje od samoljepive trake, tube paste za zube, novia u vrijednosti od
dvanaest centi i Bic upaljaa. Ali bila je dovoljno pametna da malo opipa oko sebe,
potrai polugu za gumu, alatni pribor... Zaboravljenu limenku soka. Bilo to, to bi joj
moglo posluiti kao oruje.
Oteta u vlastitoj kui, imala je samo jaknu na sebi i uzaludnu nadu da e je onaj
koji ju je ve otimao odvui van iz kue prije nego se njezina baka spusti niz stepenice
i uplete u cijelu stvar. Ta joj se nada ispunila. No, sve ostalo je bila loa vijest, jer nije
imala niti mobitel sa sobom.
Njezino je istraivanje dlanovima po prtljaniku zavrilo s jednim velikim nita.
Nije imala pojma kamo je vode. Sudei prema predenju guma i manjku rupa? Mora
da su na autocesti, i to ve neko vrijeme.
ovjee, glava ju je ubijala.
ime su je to dovraga udarili? Maljem?
Istegnuvi kraljenicu uvis, dotaknula je dno lea, mislei da moda lei na mjestu
za rezervnu gumu, i alat. Pod rukom nije osjetila nikakve avove na presvlaci. Moda
treba sve podignuti? Sranje.

34

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Posegnuvi rukom iznad glave, ponovno je provjerila stranice prtljanika, osjeajui


blago grebuckanje presvlake i valjanje na mjestima iznad guma... Moda mrea u
kojoj su stajale namirnice... Preklopljeni komad papira koji je moda neki zemljovid,
raun od neke kupovine, popis 10 najboljih naina kako muiti zatoenika...
Privukavi koljena blie k prsima, okrenula se u tom uskom prostoru, odgurujui se
rukama i nogama, i prignjeila glavu pod kutem koji joj se nije ba sviao.
Isuseeee... stenjala je kad je zastala kako bi uzela zraka. Cirque du Soleil
definitivno nije opcija za novu karijeru.
Nastavivi s rastezanjem i okretanjem, konano je uspjela mogla je provjeriti
suprotnu stranu...
O, pa, dobar dan...
Ukopavi prste u rupu u tepihu, pratila je etvrtasti izrez sve dok nije pronala
kvaice na krajevima. Otkopavi poklopac, podignula ga je i nala... Alatnu kutiju?
Prvu pomo?
Dobitak na lutriji koji bi se manifestirao kao napunjeni pitolj Smith & Wesson?
Vodei se samo dodirom i pokuavajui deifrirati oblik onoga to se nalazilo
unutra, sjetila se koliko joj je bio drag vlastiti vid.
Imam te, siktala je, zarivi nokte u kutiju, borei se da oslobodi ono to je bilo
unutra.
Kad je iskoilo van, shvatila je da na poklopcu postoji rukica. Budala.
Kvaica je bila jednostavna za otvoriti, a unutra...
Cilindar je bio dug otprilike dvadeset centimetara, a irok otprilike etiri. Na
jednom kraju se nalazio poklopac s grubom tkaninom, a unutra? Ludnica.
Ta je baklja bila njezin jedini pokuaj.
Jo vre je stisnuvi, ponovno se usredotoila na to da shvati gdje e zavriti
osim u mrtvanici, naravno. Problem je bio u tome to nije imala pojma koliko dugo
su ve na putu ali ako je vode u Benloiseovu kuu? Onda mora da su ve blizu
destinacije. West Point nije tako daleko od Caldieja.
A ovo je Benloiseovo maslo.
Osveta dilera narkoticima zbog toga to mu je provalila u kuu i malo je
preuredila? A to je bio njezin nain da mu kae da odj... s nekom isplatom.
Koja je ukljuivala Assaila.
Sklopivi oi, iako nije mogla vidjeti ni prst pred nosom, zamiljala je tog mukarca,
sve od njegove sjajne crne kose do dubokih oiju i tijela koje kao da je trebalo
pripadati nekom sportau, a ne dileru koji e vjerojatno pretvoriti cijelu istonu obalu
u svoj teritorij.

35

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Tijekom djelia sekunde ludosti, zabavljala se pomilju da e doi po nju i pomoi


joj da se izvue iz tog nereda. I da, to je bilo udno kako god da okrene kao prvo,
nikad se prije ni na koga nije oslanjala, a kao drugo, povraalo joj se od tih fora kako
e je veliki snani mukarac doi spasiti.
No, ovaj put njezin je ponos sjedio otraga. Znala je daleko previe toga o
Benloiseu. Samo je udo moe izvui odatle, a Assail je bio najblii tome od svih koje
je srela. teta samo to mu nee tako skoro poeti nedostajati. Poznavali su se samo
zato to joj je djelomino Benloise platio da ga uhodi. Assailu se to nije svidjelo
pa ju je nasamario.
to je dovelo do... drugih stvari.
Odmahujui glavom sve dok joj se od bola nije poelo vrtjeti, prisjeala se svega
to joj je bilo toliko vano prije nego je uletjela u zasjedu u vlastitoj kuhinji. Igra
make i mia, zavodljive prijetnje koje je dobacivao, erotian naboj koji je osjeala
samo kad bi bila u njegovom drutvu.
Sve je to bilo tako jebeno vano.
No, kockice su sada bile baene tako da je sve to nestalo. Sad je trebalo misliti na
preivljavanje a ako joj to ne uspije, nadala se samo da e njezinoj baki ostati
barem neto da stavi pod zemlju.
Nije se zavaravala. Benloise joj nee popustiti samo zato to mu je neko vrijeme
bila poput keri. Nije ga trebala toliko pritiskati. Narav, narav, narav. Njezina ljutnja
bila je njezina propast.
Boe, njezina baka.
Suze su priprijetile da e izai na oi, pekle su je, tjerale da trepe kako bi ih
sprijeila.
Previe gubitaka u ivotu njezine vov. Previe tekih stvari. A ovo e vjerojatno
biti najgora od svih. Osim ako se Sola sama ne izvue van.
Kad su preveliki i prekomplicirani osjeaji koje nije mogla kontrolirati, zaprijetili
iskljuenjem mozga, dala je sve od sebe da to sprijei. A krajnje rjeenje za to bilo je
iznenaenje. Slijedila je instinkt, na isti nain na koji je namjeravala iskoristiti ono to
je nala u zidovima prtljanika.
Poloivi svoje jedino oruje pored kukova, spojila je dlanove iznad srca i spustila
glavu kao da se moli, s bradom na prsima.
Otvorivi usta, priekala je da joj se napamet naueni odlomci s vjeronauka vrate u
misli i kau njenom jeziku to mu je initi.
Tako je i bilo. Zdravo Marijo, milosti puna...
Rijei su se pretvorile u kadencu, ritam nalik kucanju srca, ritam koji ju je ujedinio s
cijelim nizom nedjelja u vlastitoj dalekoj prolosti.

36

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad je zavrila, priekala je neku vrstu olakanja ili snage ili... to god da je ve
trebalo osjetiti nakon tog drevnog rituala.
Nita. Dovraga.
Rijei, sve su to bile samo rijei.
Frustrirano je udarila glavom iza sebe i pogodila spremnik, pogreno mjesto.
Jebiga!
Vrijeme za uozbiljiti se, rekla je samoj sebi, pokuavajui posegnuti rukom otraga
kako bi protrljala bolno mjesto.
Poanta svega? Nitko je nee doi spasiti. Kao i obino, mogla se osloniti samo na
sebe, a ako to ne bude dovoljno da se izvue odatle? Onda e morati umrijeti na
zbilja straan nain a njezina e baka morati patiti. Opet.
Kad smo ve kod molitvi? Sola bi dala sve na svijetu da moe vratiti vrijeme
unatrag i ponovno proivjeti tu veer, staviti pauzu u trenutku kad se vratila doma i
nije vidjela udan sedan parkiran preko puta. U njezinom savrenom, nanovo
obnovljenom svijetu, izvadila bi svoj pitolj i stavila priguiva prije nego bi uope
zakoraila nogom kroz ulazna vrata. Obojicu bi ih ubila, a onda se popela uz
stepenice i rekla baki da e otii pomaknuti pokustvo, kako joj je njezina vov i rekla
da napravi tjedan dana ranije.
Pod okriljem noi, odnijela bi dvojicu mukaraca u garau, okrenula auto i strpala
ih u prtljanik. Odnosno, jednog na stranje sjedalo, a drugog u prtljanik.
Pa otila do neke zabiti. Dovienja.
Nakon toga bi spakirala baku i otile bi u roku od sat vremena iako bi jo uvijek
bila mrkla no.
Njezina baka ne bi postavljala pitanja. Znala je kako stvari stoje. Teak ivot,
praktino razmiljanje.
I pravac u svitanje dana, tako rei, da ih nikad vie ne vide.
Eto. Mnogo bolji scenarij a moda bi mogao postati i stvarnost, u sluaju da Sola
preuzme stvar u svoje ruke kad Benloiseovi uvari zakoe i konano je puste van.
Drei baklju u rukama, poela se pripremati. Koji poloaj e zauzeti. Kako e ih
napasti.
Ali to je bila samo mentalna masturbacija, zar ne sve e ovisiti o djeliu sekunde
koji na kraju krajeva nije mogue predvidjeti.
Dok se u mislima koncentrirala, disanje joj se usporilo, a osjetila izotrila. ekanje
vie nije predstavljalo problem, vrijeme je prestalo biti mjerljivo. Misli nisu bile
problem. Iscrpljenost nije postojala. I upravo u trenutku kad se smjestila u tu niiju
zemlju, izmeu sad i poslije, dogodilo se neto uistinu presudno.

37

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jasno kao dan vidjela je fotografiju svoje bake. Uslikana je jo onda u Brazilu, kad
joj je bilo devetnaest godina. Lice joj je bilo bez bora, punano u najljepem smislu te
rijei, mladost joj je isijavala iz oiju, kosa sputena, slobodna, nevezana.
Da je znala to je eka kad odraste, nikad se ne bi nasmijala.
Sin mrtav. Ki mrtva. Mu mrtav. A njezina unuka, jedina osoba koja joj je ostala?
Ne, pomislila je Sola. Ovo mora imati sretan zavretak. To je bila jedina opcija.
Sola tog puta nije nita izrekla naglas nije bilo napamet nauenih reenica ili
sklopljenih dlanova. A nije ni bila sigurna da uope vjeruje u vlastite molitve, ita vie
nego u one koje su je nauili. No, iz nekog razloga, zatekla se kako se iskreno obraa
Bogu.

Obeavam ti, Gospodine, ako me izvue odavde, napustit u ovakav ivot. Uzet
u vov i pobjei iz Caldwella. Nikad, nikad vie neu sebe dovoditi u opasnost ili
krasti od drugih ili poiniti bilo kakvo drugo loe djelo. Sveano ti se kunem, kunem se
na ivo srce moje vov.
Amen, naglas je apnula.

KLUB IRON MASK, CALDWELL, NEW YORK

O Boe, o Boe, o Boe...


Trez je odigao plavokosu studenticu s tla, vrsto je drei za stranji dio nogu ali
ga je itekako mamilo da je ispusti kao vrui krumpir. Seks je bio u redu kao hladna
pizza. ak iako je hladna, ipak je pizza.
Ali nije kao u pizzeriji Bella Napoli na Sedmoj aveniji na Manhattanu.
A ta pika s Bogom? Totalno ubija raspoloenje, i to ne zato to je bio religiozan
kao neki ljudi ili ljubomoran zato to se ona super zabavlja dok on razmilja o pizzi.
Njezin hrapavi, piskutavi YouPorn performans sa zabacivanjem glave i ekstenzijama
koje su mu stalno ile u lice pomalo ga je nervirao.
Sklopivi oi, pokuao se koncentrirati na osjeaj ulaenja i izlaenja iz nje. ena je
imala velike umjetne sise koje su bile tvrde poput koarkakih lopti, i trbui koji se
malice Ijuljukao, a on se nije mogao odluiti to je bilo gore: injenica da ga ne
privlai ama ba nimalo; stvarnost u kojoj evi tu drolju u zahodu vlastitog kluba
tako da e ga osoblje vidjeti kako izlazi odatle ili, pak, mogunost, ma koliko mala, da
brat uje za to od nekoga.
Sranje, iAm. Lik je imao pogled od kojeg i ragbija u punoj opremi izgleda kao da
stoji gologuz na hladnom vjetru.
Trezu to nije trebalo.

38

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

... Boe, o Boe, o Boe...

Jebote, kad bi barem malo zainila stvar i tu i tamo ubacila Isuse Kriste ili neto.
OBOEOBOEOBOE...
Gurnuvi ruku izmeu njih, odluio se izvui iz tog jada. Masirajui njezin klitoris,
doveo ju je do kraja taman u trenutku kad je i njegova erekcija potpuno splasnula i
umalo ispala iz nje.
Ponovno je spustivi na pod, odmah ju je trebao uloviti jer su joj koljena klecala.
O... Boe... Nevjerojatan si... Ti si...
A-ha, hvala, srce. Jedino to ga je zanimalo bilo je koliko e joj dugo trebati da se
odjene. I ti, srce.
Trez se nagnuo u stranu i dohvatio njezin kakav je to predmet nalik grudnjaku
koji je zamijenila za koulju? Tange? Ili...
Mm, jo mi ne trebaju hulahopke... zar ne?
To je za noge, pitao se podignuvi u zrak crne trakice. Teko je bilo zamisliti da
takvo to uope moe pokriti vie od dlana ili moda jednu od tih sisa veliine zdjele
za serviranje.
Tko je uope skinuo te pseudohulahopke? On ne, bio je uvjeren da nije, ali nije se
mogao sjetiti, i to ne zato to je bio pijan. Cijeli taj sastanak, ba kao i posljednjih tko
zna koliko godina njegova ljubavnog ivota, bio je ne samo krajnje ve i hotimice
zanemariv.
Onda zato je iznova i iznova to radio...
Da, nema smisla da ponavlja iAmove rijei. Njegov je brat bio i vie nego sposoban
prolaziti kroz cijelu tu priu svaki jebeni put kad bi se nali.
Volim te, tatice, rekla je djevojka uhvativi ga za bicepse i objesivi se o njega kao
da je ipka za striptiz. Volim ovo.
I ja.
Voli me, jel'da?
Uvijek. Pogledao je u vrata i poelio da je naruio da mu netko pokuca. Da mi
broj, okej? Moram se vratiti na posao.
Sad je i napuila usnice zbog ega je jo jae poelio izbaciti onjake i izgristi si
put van.
Mogli bismo ovo ponoviti, otezala je, penjui se na vrhove prstiju kako bi mu se
privila nosom uz vrat.

39

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Curo, jedva sam jednom uspio to dovriti, pomislio je. Repriza nije anatomski
mogua.

Mooooooolim te, tatice... Jo gurkanja uz vrat. A onda se odmaknula. Molim


te?
Trez je otvorio usta, frustriranost ga je inila jo napetijim, njegov jezik...
No, kad ju je pogledao u oi, u njima je zatekao iskrenu emociju i malo ustuknuo.
to su ti zrcala... Osjeao se kao da gleda samoga sebe. Tuan. Prazan. Nevezan.
Ona je bila napola ena.
On je bio napola mukarac.
Samo na temelju toga bili su savren par, dvije slomljene budale koje gledaju to se
nudi na tritu, koje se pokuavaju spojiti s nekim na nain koji samo garantira da e se
njihova usamljenost nastaviti.
Molim te...? preklinjala ga je, kao da se priprema za jo jedan u nizu poraza.
Zurei u nju, shvatio je da ju je sveo samo na vanjski izgled, no kao i sa svim
nepoznatim osobama, iza vanjtine je postojala pria o tome kako je zavrila u tom
zahodu u kojem se razbacuje ljubavnim rijeima s mukarcem koji uope nije ovjek.
Kvragu, nije bio niti normalan vampir.
Trez joj je prstima ovla pomilovao obraz, a kad je okrenula glavu prema
njegovom dlanu, apnuo joj je: Sklopi oi...
Kucanje na vratima bilo je kratko i jasno, s obzirom na to koliko je bilo glasno i
ciljano? Nije ga trebalo ni ponoviti.
efe? Imamo problem, zaulo se s druge strane.
Veliki Rob. Znai, problem oko sigurnosti a nije se obratio Xhex vezano uz to?
Vjerojatno je iz nekog razloga bila vani... ili je, to je jo vjerojatnije, ba ona i poslala
po Treza.
Plavua je podignula svoje lane trepavice, ali on nije bio za. Daj mi minutu,
Veliki.
Jasno, efe.
Sklopi oi, ponovio je. Kad ga je plavua posluala, stiao se, prigueno tutnjanje
basova u klubu se udaljilo, miris njezina prejakog parfema je jenjavao, bol u sreditu
njegovih grudi... pa, to je ostalo gdje je i bilo, ali sve ostalo se stialo kao pritiskom
dugmeta.
Uavi joj u misli, uinio je ono zbog ega ga je njegov brat i prozivao. Za razliku
od toliko drugih ena, plavui je odluio izbrisati sjeanja na njihov sastanak, sve od
tog ispraznog razgovora do religioznog iskustva koje je upravo doivjela.

40

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

iAm je bio u pravu. Da je Trez cijelo vrijeme ovako istio za sobom? Ne bi dospio u
nevolju u koju je dospio s onom drugom curom. A on i njegov brat ne bi se morali
preseliti u palau Bratstva. I ona enka, Selena, nikad ga ne bi zaarala...
Ponovno se usredotoivi na plavuu, odluio je da nee stati samo kod rutinskog
brisanja. Umjesto da ostavi tih dvadesetak minuta praznima, dao joj je fantaziju koju
je eljela, da je upoznala tipa koji je poludio za njom i da su se poseksali kao nikad u
ivotu pet puta u tom zahodu prije nego je ona odluila da je predobra za njega.
to e u njezinoj novoj glavi biti neto na to e esto pomiljati.
Naposljetku, ubacio je unutra i misao da bi se trebala odjenuti i provjeriti minku.
Za kraj, ubacio je i to da je eka najbolja godina ne, desetljee, u njenom ivotu.
Trenutak potom, Trez je iziao van, zakopanog lica, koulje ugurane u hlae,
zadovoljnog izraza na licu. Veliki Rob motao se negdje u sjeni, diskretan kao i svaki
tip velik kao planina.
Pridruivi mu se, Trez je prekriio ruke preko prsa i naslonio se na zid prekriven
tkaninom. Inae nije razgovarao o poslu u samom klubu, no glazba je bila dovoljno
glasna, publika odsutna mislima kako pijanci i oajnici ve znaju biti, a i osjeao je da
mora drati plavuu na oku. Pobrinuti se da nitko ne pokua ui unutra prije nego ona
izae.
Osim toga, vjerojatno se elio uvjeriti u to da ju je ostavio u boljem stanju od onog
u kojem ju je naao.
Barem se jedna polovica njih moe popraviti.
I, to je? Trez je pogledom prouavao mrani, sumorni klub. Njegovo
nadgledanje bilo je i stvar druge prirode i treninga. Sjenke su inae bili promatrai, ali
nakon to je radio s Rehvom, a potom postao i voditelj tog brloga zlobe, sranja su mu
bila glavna na programu.
Veliki Rob pucketao je prstima. Alex je prije oko sat vremena rastavio dvojicu
neredovitih koji su se prepirali. Obojica su izbaena, ali onaj koji je napao vratio se i
sad se mota ispred na ploniku.
Plavua se pojavila ispred zahoda, odjea je bila na svom mjestu, minka
popravljena, kosa zabaena unatrag umjesto razbaruena posvuda ali, najvanije,
bradu je podignula ravno, a oi su joj bile smirene i usredotoene a tajanstveni
osmijeh na usnama pretvorio je njezin krajnje obian izgled u neto primamljivije.
Dok se provlaila meu gomilom ljudi, pratile su je oi Velikog Roba, kao i mnogo
drugih mukaraca. Ali nju kao da nije bilo briga, njezino je samopouzdanje bilo jedina
pratnja koju je trebala.
Trez je protrljao grudi i poelio da moe i sebe tako zaarati, samo tako
preokrenuti stvari. S druge strane, sav mogui rad na sebi ne bi promijenio injenicu
da ga je s'Hisbe elio natrag kao rasplodnog pastuha do kraja njegova ivota.
efe?

41

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Oprosti, to?
eli da se rijeimo tipa?
Trez je protrljao lice. Ja u se pobrinuti za njega. Kako izgleda?
Bijelac, crna odjea, kosa kao u Keitha Richardsa.
To suava izbor, promrsio je Trez.
Vidjet e ga ispred. Ne stoji u redu.
Trez je kimnuo i zaobiao rulju krenuvi prema vratima. Na putu do tamo
promatrao je ljude, nesvjesno traei znakove konflikta koji bi mogli eskalirati od
obinog sranja do tue u uliici.
ak i gotiari mogu se poeti ponaati kao deki iz bratstva ako ulijete u njih
dovoljno alkohola.
Na pola puta do izlaza, primijetio je sjaj neeg metalnog s desne strane, ali kad se
zaustavio i aktivirao ostala osjetila, nita nije pronaao. Nastavivi dalje, probijao se
van iz svog kluba, kimnuo Ivanu i novom tipu s kojim je ovaj uvao ulaz, promotrio
red ljudi koji su ekali i koji je bio pun uobiajenih sumnjivaca.
Nijedan nalik Kevinu Spaceyu, naravno. to je ak bilo teta, sviao mu se u onom
filmu.
Nitko vani na ploniku nije odgovarao Robovom opisu.
Valjda je, tko god bio, odlutao dalje.
Kad se Trez okrenuo natrag prema vratima, u lice ga je udarilo svjetlo
automobilskih farova, od ega opet postane vampir i skloni se sa svjetla. Trepui
kako bi razbistrio vid, nekako se uspio dovui do poetka reda i...
Koji kurac, on ne pripada ovamo! Zato ga putate unutra?!
Kad je Trez shvatio da je on predmet razgovora, zaustavio se i osvrnuo preko
ramena. Lajavac s karakterom bio je visok otprilike sto osamdeset i teak pedeset kila,
i nije bio cura. Oigledno je idiot patio od sindroma terijera; njegove okrugle male
okice rasplamsale su se dok je zurio u Treza, teko diui nakon svoje ljutite
predstavice.
Vjerojatno je previe igrao igrice tipa World of Warcraft ili slino, zbog ega je
zaboravio da, ako ve namjerava biti fanatini lajavac, bolje ti je da stoji iza toga.
Trez se nagnuo prema tipu i dao mu trenutak da pojmi razliku u njihovoj veliini
i, gle uda, kuka zaepi gubicu i tako ostane.
Ja posjedujem ovo mjesto, Trez je tiho rekao. Stoga pravo pitanje jest, zato bih
ja tebe pustio unutra. Pogledao je u Ivana. Nije dobrodoao ovdje. Ikad.
U tom je trenutku zapoela neka rasprava, ali on je rekao svoje. Kao Sjenka,
naviknuo se na to da ga promatraju obini vampiri nisu znali to da rade s

42

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

njegovom vrstom, a iskreno, ni on nije mario za njih. Zapravo, odgojili su ga tako da


vjeruje da se to dvoje ne bi smjelo mijeati barem ne dok Rehvenge ne stupi na
pozornicu i pomogne njemu i njegovom bratu u egzilu. Najprije nije imao puno
povjerenja u tipa sve dok nije shvatio da je Rehv bio poput njih, stranac u
zatvorenom klubu ljudi koje nije potovao.
O, a to se tie ljudskoga svijeta? Svi su pretpostavljali da je crnac i lijepili na njega
vlastite rasne predrasude, dobre ili loe, a u tome je i bila ironija. Nije bio ni Afrikanac
ni Amerikanac, pa se nita od toga nije odnosilo na njega usprkos injenici da mu je
koa sluajno bila tamna.
To su ti ljudi umiljeni sve do trenutka u kojem moraju vidjeti same sebe u svim
moguim situacijama. U meuvremenu, meu njima hoda hrpa drugih vrsta, a oni
nemaju pojma.
Iako, to budi reeno, ako neka zabludjela budala pokua dobaciti kakvo rasistiko
sranje kao ovo ispred vrata? Onda budala moe lagano odjebati.
Natrag u klubu, stroboskopsko svjetlo i glazba udarili su ga poput cigle i morao se
prisiliti da im se othrva. Svjetlo je bilo jednostavno prejako, a zvuk jo gori, odzvanjao
mu je u lubanji sve dok ono to je ve sviralo nije postalo nerazgovijetna buka.
to dovraga misli njegovo osoblje? Tko je odluio da bude tako glasno?
O, sranje.
Protrljao je oi, trepnuo nekoliko puta... Da, tu je, na desnoj strani, niz zupastih
linija koje su bljeskale kao zrake sunca kroz puhano staklo.
Jebote...
Zahvaljujui brzinskom seksu u zahodu, plavua je zaradila pranje mozga u
najboljem smislu a njega je ekalo divnih osam do deset sati riganja, proljeva i
probadajue migrene.
Kao i svi koji su od nje patili, pogledao je na sat. Imao je otprilike dvadeset minuta
prije nego zabava pone i nije si mogao dopustiti da ih potrati.
Hodajui bre, progurao se kroz tijela, kimnuvi djevojkama i zatitarima kao da je
sve u uobiajenom redu. A onda je poao u stranji dio namijenjen samo za osoblje,
otiao do svog ureda po konu jaknu i kljueve i potom iziao na lijevi izlaz ravno na
parkiralite. Njegov ga je BMW ekao, a kad je uao unutra, privrstio je pojas preko
prsa i nagazio gas, poeljevi da i dalje ivi u Commodoreu jer onda bi ga netko od
njegovih izbacivaa mogao odvesti.
A sad kad se uselio u palau Bratstva? Nezainteresirani nepoznati vozai nisu bili
dobrodoli.
Jasno, mogao je nazvati brata. Ali iAm bi ga cijelim putem doma gnjavio svojom
tiinom, a nije bilo potrebe da se izvrgava tako glasnim komentarima. iAm je bio
jedina osoba koju je ikada sreo, kod koje bi tiina bila glasnija nego polijetanje
mlanjaka.

43

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad mu se oglasio mobitel, pomislio je, sranje, bilo bi bolje da se javi i kae
ostalima na poslu da je gotov.
Izvukavi mobitel, pogledao je u ekran... Super.
iAma nije mogao staviti na govornu potu. Povukavi palcem preko ekrana,
primaknuo je mobitel uhu, iako je New York bio hands-free drava.
Brat mu nije dao priliku ni za uvodni pozdrav. Ima migrenu.
Ti ne bi trebao biti tako vidovit.
I nisam. Taman sam stigao kad si ti odlazio. Iza tebe sam a postoji samo jedan
razlog zbog kojeg tako odlazi u jedan ujutro.
Trez je pogledao u retrovizor i bio prilino ponosan na sebe ako bi nakrivio
glavu na odreeni nain, mogao je vidjeti farove otraga.
Zaustavi se.
Ja...
Zaustavi se, jebote. Vratit u se po auto kad te odvezem doma.
Trez je nastavio voziti prema Northwayu, mislei, ma ne, moe on to.
Dobar plan. Barem dok se automobil iz suprotne trake nije pribliio a kad jest,
toliko ga je zaslijepio da nije imao izbora nego pustiti gas. Trepui od svjetla,
namjeravao je ubrzati i nastaviti dalje, prije nego ga je sustigla stvarnost. Nestajalo mu
je vremena, i to ne samo po pitanju migrene.
s'Hisbe e jo ee krenuti u rat kako bi ga vratili na teritorij, a samo Bog zna koji
e im biti idui korak. Stoga uope nije bilo potrebno da iAm na svoje oi gleda kako
mu brat stradava.
Trez mu je ionako ve napravio previe tete. BMW u plamenu nije mu trebao na
tom popisu.
Odustavi, zaustavio se sa strane, stisnuo konicu i poloio glavu na volan. Iako je
sklopio oi, svjetlo je i dalje bilo unutra, irilo se i postepeno nestajalo preko ruba. A
kad je sasvim nestalo? Zabava je poela, i to ne ona dobra.
ekajui da se iAm zaustavi pored njega, pomislio je kako je ironino da se ispravan
potez ponekad ini kao potpuni poraz.

44

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etvrto poglavlje

kej, to imamo tu...

Bolje je pitanje bilo to nemamo, mislila je Beth dok se naslanjala na hladnjak


rezerviran iskljuivo za sladoled.
Ispada da trudnice vole slatke ledene stvari. Okej, trudna Odabranica Layla ga je
voljela a Beth ga je donosila po zadatku, svake noi posljednjih... koliko je prolo
od poetka njezina razdoblja potrebe?
Boe, kako je vrijeme letjelo.
Dok je brojila dane, bila je itekako svjesna da ne razmilja o Laylinom
napredovanju. Ono to je zbilja zbrajala bili su sati koje je provela u toj sobi, sjedei
blizu nje... Nadajui se da e barem jednom prie starih ena ispasti istinite.
Nije ila tamo kako bi se pokazala kao dobra cimerica ili usluna prijateljica.
Ne. Iako, zato je dovraga uope mislila da bi ona i Wrath trebali imati mlado
usred sve te bijede, e to je bio misterij. No, Majka priroda ju je stisnula u kut i vie nije
bilo uzmaka, nita se oko toga nije moglo napraviti, o porivu se nije moglo razumno
raspravljati.
A u posljednje vrijeme nije ni priala s Wrathom o tome. Kao da nije imao ve
dovoljno na pameti. No, hajde, kad bi mogla malo pogurati poetak svoje potrebe...
Samo je htjela imati dio sebe i Wratha a to je situacija s Bandom kopiladi
postajala opasnija, to je njezina potreba postajala sve jaa. Na neki nain, bio je to
najtuniji opis njihove trenutne situacije.
Barem e neto njegovo preivjeti ako ga Banda kopiladi uspije ubiti...
Nalet boli pri toj pomisli bio je tako jak da je zateturala pored hladnjaka i tek se
nakon nekoliko trenutaka mogla ponovno usredotoiti na gomilu razliitih sladoleda.
Sigurnije je bilo brinuti se oko toga koji e okus veeras odabrati. Layla je uvijek
birala vaniliju bio je to jedini okus koji joj nije stvarao muninu. Ali Beth se nije
ograniavala, a zahvaljujui Rhageovom zloglasnom apetitu, izbora je bilo napretek.
Traei inspiraciju, dilema se pretvorila u djeli djetinjstva, iva jeka onih dana kad
bi uzela u ruku teko zaraeni dolar i hodala kilometar do Macove trgovine, gdje bi
provela dvadeset minuta prije nego bi se odluila za isti okoladni sladoled u aici
kao i uvijek. Smijeno, i dalje se sjeala kako je to mjesto mirisalo na kornete koje su
sami radili. I ona blagajna, staromodna, s rukicom sa strane.

45

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nakon to bi platila, Mac bi joj uvijek dao crvenu plastinu liicu, ubrus i osmijeh
skupa s dvadeset est centi ostatka.
Bio je veoma ljubazan prema siroadi koja je ivjela dolje kod Nae dame. S druge
strane, bilo je dosta ljudi koji su bili ljubazni prema njoj i ostaloj djeci koja su bila
neeljena ili nesretna.
Menta s komadiima okolade, rekla je uvukavi ruku duboko unutra kako bi
dohvatila sladoled otraga.
Kad ju je zapahnuo hladan zrak, zastala je kako bi ga osjetila na sebi. O, da...
Iako je bio vraji prosinac, udjela je za hladnoom, da joj se koa najei, da joj se
pore na licu stisnu, da joj nosnice struje od suhoe.
Valjda ju je sav taj seks i dalje nabrijavao.
Sklopivi oi, vratila se u trenutak kad ju je Wrath spustio na pod i rastrgao joj
odjeu. Kako dobro. Ba ono to im je trebalo.
Iako joj se nije svialo kako se sad osjeala. Bio je vraki daleko, iako je njegovo
tijelo maloas bilo gore u sobi.
Moda je to bio drugi razlog zbog kojeg je htjela mlado.
Koncentriraj se, koncentriraj se. Vanilija, vanilija... gdje si?
Kad se ispostavilo da je sva vanilija nestala, morala se zadovoljiti kutijom sladoleda
s mrvicama jagode i okolade. Nema problema. Spretnim kirurkim zahvatom obavit
e to mora, bez prljanja Layline zdjelice neeljenim sadrajem.
Kad je izala iz smonice i ula u kuhinju, slatki, zemljasti miris pirjanog luka i gljiva
pomijean s bosiljkom i origanom bio je pravi raj za njene nosnice. Ali ambrozija nije
bila za Posljednji obrok, niti se nad zdjelom naginjao slugan.
Ne. Bio je to iAm ponovno.
A budui da je on kuhao samo kad je bio pod stresom, znailo je d a je netko drugi
u nevolji.
Sjenka i njegov brat bili su posljednje pridolice u kui Bratstva, a kao vlasnik i
glavni kuhar ultra staromodnog restorana Salvatore, iAm se i vie nego dokazao u
kuhanju tjestenine to ne znai da je Fritz odobravao kad bi vadio van sve te
goleme zdjele. Kao i obino, batler se vrzmao okolo, paraliziran injenicom da jedan
od stanara uistinu kuha.
Mirie divno, rekla je kad je poloila posudice na veliki granitni radni stol u
kuhinji.
Nije imala vremena dohvatiti zdjelice ili lice. Fritz se odmah bacio na posao,
otvarajui ormarie i ladice a ona nije imala srca rei mu da je ne treba dvoriti.
Onda, to se danas kuha? upitala je Sjenku.

46

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bolognese. iAm je otvorio jo jedan zain, kao da je tono znao koliko toga treba
staviti unutra i bez mjerenja licom.
Pogledavi ga ravno u tamne oi bademastog oblika, Beth je podignula okovratnik
svoje dolevite kako bi sakrila ugrize na vratu. Premda on za to nije mario.
Gdje ti je brat?
Gore, dobila je kratak odgovor.
Ah. Tema zavrena. Pa, onda se vidimo na Posljednjem obroku?
Imam sastanak, ali eka vas janjetina, barem sam tako uo.
Oh, mislila sam da kuha za...
Ovo je terapija, rekao je, otresavi drvenu licu o rub zdjele. To je jedini sluaj u
kojem mi Fritz doputa koristiti ovaj tednjak.
Ona je stiala glas. Mislila sam da ima posebnu mo nad njim.
Vjeruj mi, da je imam, iskoristio bih je. Smanjio je plamen. Oprosti. Moram
baciti oko na Treza.
Ozlijeen je?
Moglo bi se rei. Kratko joj se naklonio i iziao iz prostorije. Doskora.
Kad je otiao, kao da se i zrak promijenio, molekule u kuhinji su se primirile ba kao
to ih je i njegovo mrano raspoloenje elektriziralo. udno, ali sviali su joj se on i
njegov brat. Jo jedan par uvjebanih ubojica u kui uope nije bio loa stvar.
Gazdarice, mislim da imam sve to trebate. Batler joj urui pribor potreban za
konzumaciju sladoleda Breyers na srebrnom pladnju. Za vas i Odabranicu.
O, Fritz, kako lijepo, ali zapravo mi treba samo jedna zdjelica. Pojest u svoje iz
kutije, koliko god to neukusno zvualo, ali dobro bi mi dola jedna... hvala ti.
Nasmijeila se kad joj je batler dodao licu. ita li misli?
Slugan je porumenio, a na njegovom istroenom, izboranom licu pojavio se
osmijeh. Ne, gazdarice. No, ponekad znam dobro predvidjeti.
Otvorivi poklopac kutije s tri okusa, navalila je, pazei da vadi samo vaniliju.
Uvijek predvidi, bolje reeno.
Dok se on rumenio i sputao svoj ionako pognuti pogled, poeljela ga je zagrliti.
No, kad je posljednji put to uinila on se umalo onesvijestio od neprilinosti te
situacije. Slugani su potovali stroga pravila ponaanja, a iako je njihova najdublja
elja bila dobro sluiti, jednostavno nisu mogli podnijeti da ih se hvali.
A iAm je jadnika ionako ve dovoljno iznervirao.
Jeste li sigurni da ne elite da vam posluim malo? batler je nervozno upitao.

47

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zna da ja to volim raditi sama.


Mogu li vam onda ponijeti gore pladanj?
Ne, mogu sama. Budui da on samo to se nije sav stisnuo u sebe, napunila je
Laylinu zdjelicu i dodala: Bi li mi spremio ovaj sladoled?
Da, jasno, gazdarice. I liicu. Ja u se za to pobrinuti.
Kad se pokupio kao pljaka banke s plijenom, odmahnula je glavom, dohvatila
pladanj i uputila se u blagovaonicu. Uavi s druge strane u predvorje, morala je na
trenutak zastati i upiti prizor. Premda je svake veeri ve dvije godine promatrala tu
trokatnicu, ovaj zapanjujui prostor i dalje je stvarao osjeaj kao da ulazi u neki
drugaiji svijet: od pozlate do sjajnih arenih mozaika na podu, od murala na visokom
stropu do malahitno-mramornih stupova, sve je bilo magino.
Kraljevski.
Istini za volju, cijela je palaa bila umjetniko djelo, svaki prostor u kui drugaiji
zauujui luksuz, drugaije nijanse dovedene do savrenstva u svakoj pojedinoj
prostoriji.
Definitivno nije tako ivjela prije nego je Wrath uao u njezin ivot, niti je to ikada
oekivala. Gospode, sjeala se kad su se njih dvoje tek uselili ovamo. S rukom pod
ruku, proli su kroz sva krila, sve katove, od katakomba u podrumu do potkrovlja s
gredama. Koliko je tu bilo soba? Oko pedesete je prestala brojati.
Ludo, ludo.
Kad se samo sjeti da to nije bila jedina stvar koju je naslijedila od svog oca.
Novac... bilo je i jako puno novca.
Toliko puno da se, iako je pola podijelila s Johnom Matthewom kad se pojavio u
njihovim ivotima, svota jedva smanjila iako je njezin polubrat uzimao milijune i
milijune. Potpuno ludo.
Preavi preko slike procvalog stabla jabuka, stigla je do stepenica s krvavocrvenim
tepihom i krenula prema drugom katu. Siroe cijeli ivot, okirala se kad je saznala da
je njezin otac znao za nju, pazio na nju, slao novac. No, prema svemu to je ula,
Darius je bio takav. Nikad nije izbjegavao svoju odgovornost.
Boe, da ga je barem poznavala.
Naroito sad.
Kad je stigla do vrha stepenica, primijetila je da su vrata radne sobe otvorena, a
njezin mukarac na mjestu koje je toliko prezirao nagnut nad hrpom papira na
Braillovom pismu. Njegova ogromna ramena zauzimala su veinu drvenog trona na
kojem je sjedio, njegovi talentirani prsti pratili su red za redom, a elo mu se strano
mrtilo pod platem.
I njezin mukarac i George, njegov pas vodi, podigoe pogled kao da su je
nanjuili.

48

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Leelan, izdahnuo je Wrath.


Promekoljivi se, zlatni retriver skoio je s mjesta na kojem se bio sklupao, maui
repom i stisnuvi vilicu u neki smijeak koji ga je natjerao na kihanje.
Samo se njoj smijao premda se, ma koliko da ju je volio, nikad nije micao od
Wratha.
Odloivi srebrni pladanj sa sladoledom na stol u hodniku, ula je unutra i mahnula
Saxtonu, koji je sjedio na svom uobiajenom mjestu na jednom od blijedoplavih
francuskih naslonjaa. Kako su najvrjedniji mukarci na planetu?
Odvjetnik specijaliziran za Stare zakone odmaknuo se od vlastite hrpe papira i
naklonio joj se, a njegovo fino krojeno odijelo s lakoom je pratilo njegove pokrete.
Dobro izgleda.
Da, pa, malo ljubavi nikom ne kodi.
Hvala. Zaobila je golemi stol i uzela muevo lice u ruke. Hej.
Tako mi je drago da si tu, rekao je kao da se nisu vidjeli godinama.
Nagnuvi se kako bi ga poljubila u usta, znala je da je sklopio oi, iako nita nije
mogla vidjeti kroz njegova tamna stakla.
A onda se okrenula prema psu.
Kako si ti, George? Kao i muu, utisnula je poljubac u mekanu njukicu. Pazi li
na naeg Kralja?
Puhanje i mahanje repom koji je udarao o kraljevu stolicu bilo je najbolji potvrdni
odgovor koji je mogla dobiti.
Onda, deki, na emu radite? upitala je kad ju je Wrath povukao u svoje krilo i
podragao joj lea.
Bilo je to tako udno. Prije nego ga je srela, prezirala je to sladunjavo maenje
meu parovima. No, tko bi rekao, vremena se mijenjaju.
Samo neke molbe. Odnosno, sranja koje bi najradije zapalio.
Ostalo nam je jo dvadesetak. Saxton je protegnuo desnu ruku kao da mu se
ukoila. A onda se moramo pozabaviti sudskim odlukama, rodnim listovima i
smrtovnicama.
Wrath je pustio da mu glava padne unatrag. Stalno razmiljam o tome kako mora
postojati bolji nain da se ovim pozabavimo. Grozno mi je to te pretvaram u tajnicu,
Saxtone.
Mukarac je slegnuo ramenima nad spisima. Ne smeta mi nimalo. Sve samo da
obavimo posao.

49

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad smo ve kod toga, to je idue?


Saxton je izvadio komad papira iz debele mape. Dakle. Ovaj gospodin eli si uzeti
jo jednu elan...
Beth je zakolutala oima. to, kao, Sve ene moga mua, vampirsko izdanje?
Zakon doputa. Saxton je odmahnuo glavom. Iako, iskreno, kao homoseksualac,
ne znam zato bi netko elio jednu, a kamoli vie... Jasno, osim vas, moja kraljice. Za
vas vrijedi napraviti iznimku.
Pazi to pria, odvjetnie, zareao je Wrath.
Zezam se, odvratio je odvjetnik.
Beth je bilo smijeno koliko su se svi opustili. ekaj, znai imati dvije ene je
uobiajeno?
Saxton je elegantno slegnuo jednim ramenom. Neko je to bilo jo
rasprostranjenije, kad je naa populacija bila vea. Sada, svega je manje: zdruivanja,
roenja, smrti.
Wrath je primaknuo usne njezinom uhu. Moe li ostati i praviti mi drutvo na
pauzi?
Kolutanje njegovih kukova davalo je naslutiti da su mu misli ve skrenule prema
horizontali. Ili vertikali, sam Bog zna da je dovoljno jak da je dri podignutu s poda
koliko god dugo poeli.
Kad joj se tijelo poelo zagrijavati, sjetila se sladoleda koji je ostavila u hodniku.
Da mi sat vremena? Moram...
Glasan udarac s drugog kata svima im je privukao panju.
Koji je to vrag? promrsio je Wrath.

Dolje u uliici, Xcor je uao i stiskao ranu od metka dok je pucnjava odzvanjala
svuda oko njega, a kripa automobilskih guma najavljivala dolazak jo bandita.
Zaklon. Trebao mu je zaklon, odmah. Te ljude nije bilo briga za njega, ali njihovi su
meci bili gusti poput pljuska, nepredvidivi i nasumini kao stampedo bikova.
Skoivi unatrag, bacio se na zid zgrade, preneraen od bola u ramenu. Nije bilo
vremena da o tome razmilja. Osvrnuo se nalijevo, nadesno...
Sve to je vidio bila su vrata otprilike pet metara dalje, pa se bacio na pod i
otkotrljao do njih, u meuvremenu izvukavi pitolj. Ispalio je dva metka u bravu,
tresnuo vrata nogom i bacio se u tamu.
Zrak unutra bio je smrdljiv... i slatkast.
Muno slatkast. Kao truli vonj smrti.

50

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Uegao... kao degrad.


Zatvorio se unutra dok se vani i dalje pucalo, premda nee proi puno vremena
prije nego se oglase sirene. Pitanje je bilo koliko je mrtvih, koliko ranjenih i hoe li se
ijedan od te hrpe takora bez repova uvui unutra?
Avaj, na ta budalasta pitanja morat e odgovoriti nakon to prokui zato to mjesto
smrdi po neprijatelju.
Izvlaei olovku s lampicom, posvijetlio je njome uokolo s mjesta na prljavom
podu na kojem se nalazio. Komercijalna kuhinja oigledno je bila naputena, pauina
je visjela s ventilatora iznad tednjaka i praznih polica iznad stolova. Praina se spustila
na sve povrine. Kr koji je nastao prilikom brzinskog bijega zakrio je put sve do
vrata.
Ustajui, Xcor je kruio lampom uokolo. Prazne, prevrnute kante u kojima su neko
bile zalihe umaka i jogurta zakrile su radni prostor, a otvorene tube jo pune senfa i
keapa otkrivale su sadraj koji je ve preao u kruto stanje, daleko nakon truljenja,
ve mumificiran. Neto dalje, niz pladnjeva pored zahrale perilice za sue, s
pokojom zalutalom licom ili vilicom i mutne, porazbijane ae stajali su kao da
ekaju da doe neki fantomski pera posua i ubaci ih u perilicu.
Gazei kroz ostatke bijelih porculanskih tanjura, pratio je miris koji mu je privlaio
panju.
Degradacijsko drutvo bilo je sainjeno od ljudi unovaenih u rat protiv vampira,
slabia koje je u njihovo jadno stanje inicirao Omega a ija je posljedica bila stalan
smrad koji je varirao negdje izmeu dva dana mrtve ivotinje i pokvarenog mlijeka.
Neprijatelja se uvijek moe prvo nanjuiti...
Hladnjaa za meso nalazila se u udaljenom kutu, vrata nalik zatvorskim bila su
rastvorena, a mrkli mrak unutra skrivao je tko zna to.
Posegnuvi naprijed prema kvaki, koa mu se zabijeljela pod svjetlou lampe, a
kripa vrata koja je rastvarao bila je dovoljno glasna da mu zazuji u uima. urno
grebuckanje siunih apica ukazivalo je na to da su takori bjeali kad su ga uli,
nakon ega je osjetio i kako mu prelaze preko vrhova vojnikih izama.
Od smrada gotovo da su mu zasuzile oi.
Zraka svjetlosti prva je ula. A onda se pojavio.
U sreditu velike hladnjae, objeen o kuku probijenu kroz stranji dio vrata, neki je
mukarac izvrsno glumio govedo.
Xcor je pretpostavio da se radi o mukarcu, sudei prema hlaama i konoj jakni.
Identifikacija lica bila je nemogua. takori su ga izjeli od tjemena prema dolje,
koristei lanac koji ga je drao podignutim od poda kao autocestu do mirisnog
obroka.
Naalost, nije se radilo o njegovom neprijatelju ve o pravom mrtvacu.

51

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Koje razoaranje. Nadao se neemu to je imalo veze s njim. Umjesto toga, jo


ljudi...
uvi neije spoticanje u mraku, ugasio je lampu i izotrio osjetila. ak i pored
smrada lika koji je visio s kuke, bakrenasti miris svjee krvi najavio je onoga tko je ve
dolazio. Kao i gunanje ranjenika.
A jooj. Nekoga je bubalo.
Mlataranje se nastavilo i kad su sirene najavile dolazak policije, premda su zvukovi
sada bili prigueni, to je znailo da ih je pridolica u kuhinji, pametno, obojicu
zatvorila unutra.
Sranje!
Posjetitelj je sruio nekoliko praznih plastinih posuda kad se zaletio u ank. A onda
je nastavio psovati. Stenjao je kao da e lei na pod, vjerojatno na komad
nehrdajueg elika. A onda je plitko disao.
Izgubivi strpljenje za cijelu tu dramu, Xcor je iziao iz hladnjae. Za razliku od
ozlijeenog bandita, on je otprilike znao kako mjesto izgleda, pa je uspio naciljati
tipa, zahvaljujui dobrom sluhu, znajui gdje se nalazi sredinji stol.
Dodue, sve bi bilo mnogo lake da je ita vidio. Osim oitih orijentacijskih
prednosti, nije mu se sviao taj besteinski osjeaj koji je dolazio skupa sa sljepoom,
kao ni injenica da se pri kretanju morao oslanjati na sluh i njuh. Isto tako, bilo to mu
se moglo nai pred nogama preko ega bi se mogao prevrnuti.
No, uspio je stii do ozlijeenog ovjeka. Nisi sam, Xcor je polako rekao u mraku.
to! O, Boe! Tko si...
Zvuim li kao netko od tvojih prrrrijatelja? Potrudio se razvui slovo R malo vie
nego je to inae inio, u sluaju da njegov Stari jezik i naglasak nisu bili dovoljno jasni.
Jo dahtanja. Tekog, jako tekog disanja. Uz otar miris istinskog straha.
Vi ljudi... Xcor je zakoraio jo par koraka naprijed, vie se i ne trudei priguiti
zvuk izama. Va je problem taj da nemate prave neprijatelje. Borite se meusobno
oko blokova ulica ili dravnih granica jer vas nita vanjsko ne ujedinjuje. Moja vrsta, s
druge strane? Mi imamo neprijatelja, to zahtijeva odreenu povezanost.
Nedovoljno da sprijei pretenzije na tron, dodue.
U tom je trenutku ovjek poeo priati gluposti. Ili je to moda bila neka vrsta
molitve? Koja slabost. Bilo je to alosno i iskoristivo kao moralni imperativ.
Xcor je upalio lampicu.
Na njezinom svjetlu, bandit se okrenuo i krvavim tijelom obrisao jedan dio
povrine.
Plazma... pravo sredstvo za ienje.

52

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Razrogaene oi jedva su stale unutar duplji, a teko disanje pitalo je kroz


otvorena usta, donedavno opasan lik bio je dokrajen, bol i strah pretvorili su
njegovo samopouzdanje u obinu uspomenu.
Znaj da nas ima jo meu vama, Xcor je tiho rekao. Slini, ali ne isti. I uvijek
gledamo.
Mukarac se sav stisnuo, elei pobjei, premda nije imao kamo. Radna je ploha
bila mjesto za pribor za jelo i cjedila, a ne madrac za guzicu odraslog mukarca.
Tko... Tko si ti?
Moda e slika biti bolja od opisa.
Pokazavi onjake, Xcor je okrenuo lampicu prema svom licu.
Vrisak je bio visok i nije potrajao dugo. Zahvaljujui golemoj navali adrenalina,
mukarac se onesvijestio, a smrad mokrae koji je doao do Xcorovih nosnica znaio
je da je izgubio kontrolu nad svojim tjelesnim funkcijama.
Zbilja zabavno.
Xcor se brzo odmaknuo i zahvaljujui lampici s lakoom otiao do vrata. Naslonivi
se na zid, ugasio je lampicu i pustio da vrisak privue potrebnu panju.
Caldwellska policija odgovorila je s impresivnom uinkovitou; nekoliko je
policajaca rastvorilo vrata, a njihove su lampe probole gustu tamu.
im su ugledali bandita, poletjeli su naprijed, to je Xcoru bio znak da pobjegne.
Kad je kliznuo kroz vrata, uo je rije vampir u kaosu razgovora iza sebe i s
osmijehom na usnama dematerijalizirao se dalje od gomile.
Natrag u Starom kraju, on i njegova Banda kopiladi odravali su na ivotu
vjerovanja i mitove, pokazujui se s vremena na vrijeme, uvijek pojedincima, uvijek
na nain koji je odgovarao zabludama koje su ljudi imali o njihovoj vrsti.
Oskvrnitelji djevica. Izvori zla koje je spavalo u lijesovima. udovita tame.
Koje budalatine iako se ovo posljednje zbilja odnosilo na njega.
Istini za volju, bio je dobar osjeaj napraviti neto takvo tu u Caldwellu, kao kad
pas oznaava svoj teritorij. Uivao je dajui toj budali u kuhinji neto to e ga
proganjati tijekom nadolazeih dana u zatvoru.
Ako se prui prilika za zabavu, treba je iskoristiti.

53

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Peto poglavlje

ad je John Matthew doao do velianstvenog stubita u kui, posljednje to


mu je bilo na pameti bila je prolost.

Dok se penjao, koncentrirao se na to, po redoslijedu vanosti, da razodjene svoju


elan prije Posljednjeg obroka, da je razodjene u njihovoj sobi iiiii da ima svoju elan
golu ispod sebe u njihovom krevetu prije Posljednjeg obroka.
Njegova odjea? Nije predstavljala naroit problem osim onog dijela ispod struka.
A ako ba bude morao, mogao bi i potpuno preskoiti dio u spavaoj sobi pod
uvjetom da mjesto na kojem zavre nudi barem privid privatnosti.
Dakle, da, penjui se prema drugom katu, na umu je imao sadanji trenutak i Xhex koja je, ako je sve ilo po planu, napustila klub Iron Mask prije otprilike petnaest
minuta i sada radi na pitanjima golotinje i spavae sobe.
Meutim, sudbina je imala drugaiji plan.
Kad se popeo na kat, dvostruka vrata Wrathovog ureda bila su otvorena i kroz njih
je ugledao dobro poznat prizor: Kralj je sjedio za svojim ukraenim stolom, kraljica u
njegovom krilu, George, zlatni retriver, do nogu, a Saxton, Blayeva biva ljubav i
Wrathov trenutni odvjetnik, sjedio je na kraju sofe. Kao i obino, golemi je stol bio
prekriven papirima, a Wrathovo je raspoloenje bilo loe.
Zapravo, mrani izraz na njegovom licu ve je postao inventar te prostorije, ba
kao i antikni francuski namjetaj koji jedva da je dostajao Bratstvu tijekom njihovih
sastanaka i blijedoplavi zidovi koji bi vie nalikovali budoaru neke enske po imenu
Lisette ili Louisa.
No, to je on znao o preureivanju kue?
Zastavi kako bi im mahnuo, namjeravao je nastaviti dalje do svoje sobe, nai svoju
druicu, uzeti je na nekoliko naina, a onda se spustiti dolje, svjee otuiran, na zadnji
obrok u danu.
Umjesto toga, netom prije nego se okrenuo, susreo se oi u oi sa svojom
polusestrom, Beth.
im su im se pogledi susreli, neka kombinacija neurona eksplodirala mu je u
mozgu, a elektrini naboj bio je previe za njegovu matinu plou. Bez upozorenja,
pao je na pod, teina ga je povukla unatrag, miii su mu se stisnuli, zgrili i potom
posve ukrutili.
Onesvijestio se prije nego je dotaknuo pod...

54

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

... A kad je ponovno doao k sebi, prvo to je registrirao bio je bol u glavi i stranjici.
Polako trepui, shvatio je da, ako nita drugo, moe vidjeti. Strop iznad njega
postajao je sve jasniji prije nego se pojavio niz zabrinutih lica. Xhex je bila odmah
pored njega, ruka kojom je inae drao bode izmeu njenih dlanova, njeno elo
namrteno kao da se i sama htjela zavui u tamu koja ga je povukla i izvui ga otamo.
Kao polu-simpat, moda je to i mogla uiniti. Moda se zbog toga tako brzo i
vratio k sebi? Ili je satima bio u nesvijesti?
Doktorica Jane bila je pored nje, a s njegove druge strane jo su stajali Qhuinn i
Blay. Wrath je uao pored Beth.
im je primijetio svoju sestru, elektrina aktivnost opet se pokrenula, a kad je druga
runda zaprijetila ponovnim zatamnjenjem, sve to je mogao misliti bilo je, kvragu,
ovo se ve dugo nije dogodilo.
Mislio je da je gotovo s tim sranjima.
Takvi napadi nikad mu nisu predstavljali problem, dok nije prvi put sreo Beth, a
nakon toga bilo je jo epizoda, uvijek iznenada, nikad po nekom uzorku koji je
mogao prepoznati. Jedina dobra vijest? Nikad se nisu dogaali tijekom borbe, niti su
mu ugroavali ivot.
Nehotice, tijelo mu poskoi uvis, a torzo se uspravi na tepihu kao da su mu rebra
privezana o neko ue koje povlai netko odozgo.
John? rekla je Xhex. John, lezi.
Neto mu se nadimalo u grudima, neka vrsta klonule emocije koja mu je
istovremeno bila i izvan dosega i krajnje iva. Posegnuvi rukom prema Beth, poelio
je da ga uzme za ruku, a kad je ona unula i to uinila, usta su mu se poela
rastvarati, usnice i jezik prisjetili su se starih navika... iako nikakav zvuk nije uspio
prekinuti njegovu nijemost.
to pokuava rei? Beth je htjela znati. Xhex? Blay?
Xhexin izraz lica postao je bezlian. Nita. Nije nita.
John se namrtio i pomislio, sranje. Pa ipak, nije znao o emu se radi nita vie no
Beth, no isto tako nije mogao prestati komunicirati.
John, o emu god da se radi, u redu je. Sestra mu je stisnula dlan. U redu si.
Nagnut iznad svoje elan, Wrathovo se lice pretvorilo u neumoljivu masku, kao da
je pokupio neku vibru koja mu se nije svidjela.
Iznenada, John osjeti kako mu se usta drugaije pomiu, da govori neke druge
stvari, iako nije imao pojma to. U meuvremenu, Beth se mrtila... Kao i Wrath...
I to je bilo to.

55

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad mu se mozak ponovno poeo gasiti, promatrao je Beth sve dok naposljetku
nije vidio nita osim njezina lica.
Bez nekog razloga, osjeao se kao da ju nije vidio godinu ili dvije. Izraajne crte
njezina lica, velike plave oi, tamne trepavice, duga tamna kosa... Sve mu je
odjekivalo u prsima.
Ali ne na romantian nain.
Bilo je to neto sasvim drugaije, no svejedno jednako snano.
teta da nije mogao ostati pri sebi dovoljno dugo da shvati o emu se radi.

Spremni smo.
Kad je Assail povukao svoju drugu crtu kokaina, uspravio se pored granitnog stola i
pogledao svoje bratie. Preko puta kuhinje u njegovoj staklenoj kui na rijeci Hudson,
dvojica mukaraca bila su odjevena u mat crno od glave do pete. ak im ni pitolji i
noevi nisu sjajili na svjetlu.
Savreno za ono to je planirao.
Assail je zatvorio boicu i gurnuo je u crnu konatu jaknu. Onda, idemo.
Povevi ih kroz stranja vrata pored garae, sjetio se zato ih je iz Starog kraja
doveo u Caldwell. Uvijek spremni, bez dodatnih pitanja.
U tom smislu, bili su isti kao i automatsko oruje koje su nosili na svojim snanim
tijelima danju i nou.
Idemo prema jugu, naredio im je. Pratite moj signal.
Blizanci su kimnuli glavama, njihova savreno identina lica sabrana i mrana,
njihova snana tijela spremna da se raire i krenu u akciju, to god da je situacija
zahtijevala. Zapravo, samo njima je i vjerovao, no ak i to jamstvo, temeljeno na
njihovoj zajednikoj krvi, nije bilo apsolutno.
Kad je Assail navukao crnu masku preko lica, oni su uinili isto a onda se trebalo
dematerijalizirati. Sklopivi oi kako bi se koncentrirao, poalio je zbog kokaina. Nije
mu zapravo ni trebao, s obzirom na to kamo su ili, ionako je bio previe uzbuen. U
posljednje vrijeme, meutim, povui crtu bilo je kao obui kaput ili staviti pitolj oko
pasa.
Navika.
Koncentracija... Koncentracija... Koncentracija...
Trenutak poslije, namjera i elja spojile su se u jedno, a njegov fiziki oblik
rasprsnuo se u slabo povezan niz molekula. Naciljavi destinaciju, poletio je prema
njoj, osjeajui kako njegovi bratii putuju preko nonog neba skupa s njim.

56

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

U kutku svoga uma, znao je da taj izlet nije uobiajen. Kao poslovan ovjek, ivot
je raunao na temelju povrata uloenog: sve to je radio temeljilo se na povratu
uloenog. Zbog ega se i upleo u trgovinu drogom. Teko da e ita imati bolju maru
od prodaje kemikalija ljudima na crnom tritu.
Dakle, ne, nije bio spasitelj, bio je anti-bog samaritanac. A to se osvete tie? Ako se
i osveivao, bilo je to samo radi njega samog, nikad radi drugih.
No, tog je puta morao napraviti iznimku.
Njegova je destinacija bila imanje u West Pointu u New Yorku, velebna stara
kamena kua koja se smjestila na velikoj travnatoj povrini. Assail je ve jednom bio
na tom imanju kad je slijedio stanovitog provalnika... i promatrao ne samo kako
prolazi kroz veoma uinkovit sigurnosni sustav, ve eta kroz palau ne uzimajui ni
jednu jedinu stvar.
Meutim, zaokrenula je jednu od Degasovih skulptura za otprilike dva centimetra.
A posljedice za nju bile su strane.
Sada se situacija morala promijeniti.
Na nasilan nain.
Ponovno preuzevi oblik na najniem dijelu iroke prednje tratine, stavio je masku
preko lica, skrivajui se u drvoredu koji je obrubljivao udaljene krajeve imanja. Kad su
se njegovi bratii materijalizirali pored njega, sjetio se tog prvog posjeta i zamislio Solu
u snijegu, njezinu bijelu jaknu koja se s njim stopila kad je poletjela prema svojoj meti.
Jednostavno nevjerojatno. Bio je to jedini nain na koji je mogao opisati ita u vezi
s tom enom...
Duboko u grlu posesivno zarei jo neto to uope nije bilo nalik njemu. Rijetko
kad je mario izato osim za novac. Sigurno ne za ene i nikad, nikad za ljude.
Ali Sola je bila drugaija od trenutka kad ju je nanjuio, onda kad je ula na njegov
posjed a pomisao da ju je Benloise oteo? Iz vlastitog doma? U kojem je spavala
njezina baka?
Neprihvatljivo.
Benloise nee preivjeti odluku koju je donio.
Assail je poeo koraati prema naprijed, mjerei imanje svojim otrim pogledom.
Zahvaljujui blistavom, zimskom mjesecu, jednako je tako mogao biti i dan, a ne dva
sata ujutro sve, od nadstrenice i obrisa terasa do sporedne zgrade otraga, bilo je
jasno vidljivo.
Nita se nije micalo. Ni vani ni iza mranih prozora kue.
Pribliivi se, nastavio je prema stranjem dijelu, ponovno prouavajui raspored
terasa i katova. Koje nasljedstvo, pomislio je. Koje zdanje. Nimalo nalik dileru na
veliko.

57

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Moda se Benloise i nije toliko ponosio nainom na koji je stekao svoj novac.
Ovdje ulazimo, Assail je tiho rekao, kimnuvi prema velikim prozorima na
trijemu.
Poput duha proavi kroz njih, ponovno je preuzeo oblik u unutranjosti kue gdje
je nepomino stajao i oekivao zvuk koraka, vrisak, komeanje, zatvaranje vrata.
Sjajno crveno svjetlo visoko u kutu kue znailo je da je sigurnosni sustav ukljuen,
a detektori pokreta jo se nisu aktivirali njihovim iznenadnim upadom. No, im se
pomakne? Nastat e pakao.
A to je i bio plan.
Assail je najprije onesposobio sigurnosne kamere. Potom je pokrenuo alarm,
posegnuvi u dep i izvukavi kubansku cigaru, zbog ega je svjetlo odmah poelo
treperiti. I dok je ono treperilo posvuda, on je polako palio svoju cigaru, oekujui da
dotri tko zna koliko krupnih siledija.
Kad se to nije dogodilo, izdahnuo je preko ramena i krenuo naprijed, proavi
preko cijelog prvog kata s bratiima tik za petama. Hodajui uokolo, otresao je pepeo
na orijentalne tepihe i talijanske mramorne ploice.
Mali podsjetnik u sluaju da nikog ne sretnu. S obzirom na odmazdu koju je onaj
kopilan smatrao prikladnom za pomicanje skulpture, pepeo cigare razbjesnit e gada.
Nakon to nita nije pronaao u otvorenim prostorijama kue, krenuo je prema
krilu za poslugu i naiao na praznu kuhinju, modernu i krajnje nematovitu. Boe,
kako dosadno, kromirane sive boje nalikovale su starakom bljedilu, a oskudni
namjetaj davao je naslutiti da ureenje prostora nije bilo prioritet u prostorijama u
kojima sam Benloise nije boravio. No, jo vanije, kao i u primaim odajama, nije bilo
mirisa Soline prisutnosti, baruta ili svjee krvi. Nadalje, nije bilo posua ni u jednom
od tri duboka sudopera, a kad je otvorio hladnjak, samo zato to je to mogao, naao
je est zelenih boca Perriera na gornjoj polici, i nita drugo.
Svjetlo farova prijee preko prozora i zabljeti mu u lice, bacajui otre sjene meu
nogama stola, naslonima stolica i policama s kuhinjskim priborom.
Assail je izbacio oblak dima i nasmijeio se. Hajdemo van da im poelimo
dobrodolicu.
No, vozilo je prolo pored kue i prilo stranjoj zgradi, to je znailo da osoba
koja je dolazila nije dola zato to je ula upaljeni alarm.
Sola... apnuo je dematerijalizirajui se na snijegom prekrivenu tratinu.
Obuzele su ga emocije, no svejedno se pobrinuo za to da onesposobi nadzorne
kamere na stranjem vanjskom dijelu kue potom je skinuo masku kako bi mogao
lake disati. Klasini sedan uao je u garau i tamo se zaustavio, a dva bijelca izala su
iz prednjeg dijela, zalupivi vratima i zaobiavi automobil...

58

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pozdrav, prijatelji, rekao je Assail uperivi pitolj prema njima.


Ah, gle. Znali su sluati, svaki se ukipio kad su se okrenuli u smjeru njegova glasa.
Priavi im, Assail je uperio pitolj prema mukarcu s desne strane, znajui da e
blizanci dobro procijeniti i koncentrirati se na drugog. Kad mu je priao, nagnuo se i
provirio kroz prozor stranjeg sjedala, pripremajui se ugledati Solu, zarobljenu.
Nita. Unutra nikog nije bilo, nitko nije bio zavezan, zaepljenih usta, onesvijeten,
niti se stiskao u strahu od batina koje su ga neminovno ekale.
Otvorite prtljanik, naredio je Assail. Samo jedan od vas, ti. Ti to napravi.
Assail je pratio mukarca okolo, ne pomiui vrh pitolja s jadnikovog zatiljka,
vrzmajui prstom na okidau, spreman stisnuti.

Pop!
Brava prtljanika se otvori i on se beumno podigne, svjetlo iznutra probije se
van...
I osvijetli dvije putne torbe. To je bilo to. Nita osim dviju putnih torba od
sintetike.
Assail je uvukao dim cigare. Kvragu, gdje je ona?
Gdje je tko? upitao je mukarac. Tko si ti...
Nalet iste mrnje i bijesa eksplodira mu u glavi, preuzimajui kontrolu.
Drugi pop! bio je zvuk metka koji je iziao iz Assailovog pitolja i proao ravno
kroz gadovu lubanju. Krv je pritom poprskala putne torbe, automobil i prilaz.
Isuse Kriste! viknuo je drugi tip. Koji...
Bijes, nepomuen ni trunicom racionalnog razmiljanja, natjerao je Assaila da
strano, uasno zaurla kad se pitolj ponovno trznuo. Tako rei.
Trei pop! oborio je vozaa, metak mu je uao ravno izmeu obrva, a tijelo se
stropotalo unatrag u slobodnom, narkoleptinom padu.
Kad su mlohave ruke i noge pale na pod, Ehricov suhi glas dopro je do njega.
Jasno ti je da smo ih mogli ispitati.
Assail je zagrizao cigaru, uvlaei dovoljno dugo da ne napravi svojim roacima
neto to e kasnije poaliti. Uzmite torbe i sakrijte ih negdje gdje ih moemo poslije
pronai.
Dalje, na poetku prilaza, automobil je skrenuo s glavne ceste i pojurio naprijed.
Napokon, prasnuo je Assail. Oekivali biste bru reakciju.
Zakoio je ispred kue, barem dok osoba iza volana nije ugledala Assaila, njegove
bratie i sedan. A onda su gume izrovale snijeg kad je ponovno nagazio na gas.

59

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Uzmite torbe, prosiktao je blizancima. Idemo.


Osvijetljen farovima, Assail je spustio pitolj do bedra i sakrio ga u naborima svog
konog kaputa, naredivi svojoj ruci da tamo i ostane. Premda se jo vie razbjesnio,
Ehric je imao pravo. Upravo je uutkao dvije gubice.
to je bio dodatan dokaz da je izgubio razum. I nije si mogao dopustiti jo jednu
takvu pogreku.
Kad se sedan zaustavio, trojica mukaraca izala su van i, zbilja, doli su
pripremljeni. Viestruke cijevi uperene prema njemu, u mirnim rukama. Deki su to
ve prije radili, zapravo je ak i prepoznao dvojicu od njih.
Zatitar na elu spustio je puku. Assail?
Gdje je ona? pitao ga je.
to?
Istini za volju, ve mu je dosadilo sve to mrtenje i zbunjenost. Assailov prst na
okidau opet se poeo mekoljiti. Tvoj ef ima neto to elim natrag.
Napadaev otar pogled skrenuo je prema prvom sedanu, onom s otvorenim
prtljanikom, a s obzirom na to da je odmah podignuo obrve, oigledno je primijetio
potplate cipela svojih prethodnika na asfaltu.
Nijedan od njih nije mi znao odgovoriti, polako je rekao Assail. Moda bi ti htio
pokuati?
Istog trena, pitolj se vratio na poetni poloaj. Koji kurac si ti?
Iz vedra neba pojavie se blizanci i okruie trio, s daleko vie oruja, sa sva etiri
dlana na kvartetu Smith & Wessons.
Assail je drao svoj pitolj na mjestu, privremeno izvan uporabe. Predlaem da
spusti oruje. Ako to ne uini, ubit e te.
Na trenutak je nastala pauza, za Assailov ukus preduga.
U tren oka ruka mu poskoi i pop! Ubio je najblieg zatitara metkom kroz uho,
putanjom koja nije dotaknula drugu dvojicu. Kad je jo jedno mrtvo tijelo palo na tlo,
pomislio je, vidite? Ima jo sasvim dovoljno ivih s kojima se moe popriati.
Assail je spustio ruku i otpuhnuo jo jedan dim koji je odletio prema farovima i
njihovo svjetlo obojio u plavo. Obraajui se paru koji je i dalje stajao na nogama,
ravnoduno je rekao: Ponovno u vas pitati, gdje je ona?
Puno je rijei izalo iz njihovih usta, ali nijedna vezana uz enu, zatoenu, otetu.
Dosadni ste, rekao je i ponovno podignuo pitolj. Predlaem da netko od vas
odmah prijee na stvar.

60

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

esto poglavlje

e li iv?

Beth je ula kako joj rijei izlaze iz usta, ali je bila tek napola svjesna da ih
je izrekla. Jednostavno je previe zastraujue kad se tip, jak kao to je bio
John Matthew, tako srui. Jo gore? Doao je k sebi na minutu i pol, pokuao joj neto
rei, a onda se opet onesvijestio.
Dobro, rekla je doktorica Jane kad mu je prislonila stetoskop na srce. U redu,
treba mi tlakomjer...
Blay je stavio mlohavu rukavicu u ruku doktorice koja se odmah bacila na posao,
omotala je oko Johnovog nabreklog bicepsa i napuhala. Dugo siktanje bilo je
preglasno, a Beth se naslonila na svog helrena dok su ekali rezultate.
Izgledalo je kao da traje cijelu vjenost. U meuvremenu, Xhex je Ijuljukala
Johnovu glavu u svom krilu. Boe, kako teko. Netko koga voli samo se tako
onesvijesti, a ti nema pojma to e se idue dogoditi.
Malo je nizak, promrmljala je Jane kad mu je skinula rukavicu tlakomjera. Ali
nita strano...
Johnove se oi ponu otvarati, kapci su mu se dizali i sputali.
Johne? Xhex je hrapavo rekla. Vraa li mi se?
Oigledno se vraao. Okrenuo se prema glasu svoje druice i podignuo drhtavu
ruku, stisnuvi njezin dlan i gledajui je u oi. Kao da se dogaala nekakva razmjena
energije, a trenutak potom John je sjeo. Uspravio se. Tek se malo ljuljao na nogama
kad su se zagrlili i dugo stajali srcem uz srce.
Kad joj se brat konano vratio, Beth se odmaknula od Wratha i snano zagrlila
mlaeg mukarca. Tako mi je ao.
John se povukao i znakovnim jezikom je upitao, zbog ega?
Ne znam. Samo ne elim... Ne znam.
Podignula je ruke u zrak, a on je odmahnuo glavom. Nisi nita loe uinila. Beth,

zbilja. U redu sam, sve je okej.

Gledajui u njegove plave oi, traila je u njima odgovor na pitanje to se to


upravo dogodilo i to joj je pokuavao rei. to si mi pokuavao rei? glasno je
apnula.
im je shvatila to je rekla, naljutila se na samu sebe. Nije bilo pravo vrijeme za to.
Oprosti, nisam htjela to pitati...

61

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Govorio sam neto? Promatrao ju je.


Dajmo mu malo prostora, rekao je Wrath. Xhex, odvedi svog mukarca u sobu.
Amen, ubacila se ena irokih ramena, uhvativi Johna oko pasa i odvodei ga niz
hodnik s kipovima.
Doktorica Jane vratila je opremu natrag u svoju malu crnu torbu. Vrijeme je da
saznamo uzrok toga.
Wrath je tiho opsovao. Ima li lijeniku dozvolu za borbu?
Ona je ustala i mudro zakiljila. Mrzit e me zbog toga, ali ne. Najprije elim
napraviti magnetsku rezonancu. Naalost, oko toga emo se morati malo dogovoriti.
Kako mogu pomoi? upitala je Beth.
Idem porazgovarati s Mannyjem. Havers nema te aparate, a nemamo ih ni mi.
Doktorica Jane provukla je ruku kroz svoju kratku plavu kosu. Nemam pojma kako
emo ga odvesti u St. Francis, ali moramo ii tamo.
to misli da bi moglo biti? ubacila se Beth.
Bez uvrede, ali ne eli znati. Sad elim povui par veza i...
Idem s njim, Beth je tako uporno zurila u Vishousovu elan da je bilo pravo udo
da joj nije probuila rupu u elu. Ako ve mora raditi taj test, ja idem s njim.
U redu, ali moramo smanjiti ekipu na apsolutni minimum. Ionako e to biti
dovoljno teko odraditi i bez cijele vojske pratitelja.
Vishousova druica okrenula se i otrala niz stepenice, a dok je odlazila, polako je
nestajalo i njezina oblika, teine, njezina se prisutnost rasipala sve dok se nije
pretvorila u duha koji je lebdio nad tepihom.
Duh ili tijelo, nije bitno, mislila je Beth. Radije bi da je lijei ta ena nego itko drugi
na planetu.
O, Boe... John.
Beth se okrenula prema Blayu i Qhuinnu. Zna li itko od vas to je pokuavao rei?
Obojica su pogledali prema Wrathu. A potom urno odmahnuli glavama.
Lazovi, promrsila je. Zato mi ne elite rei...
Wrath joj je poeo masirati ramena, kao da ju je elio smiriti, to je znailo da je,
iako zbog svoje sljepoe ne zna detalje, svejedno osjetio emociju. Bio je takav. Neto
je znao.
Pusti to, leelan.

62

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ne zapoinjite sad s tom mukom spikom, rekla je ona, odmiui se i gledajui u


vojsku mukarina. To je moj brat i pokuavao je razgovarati sa mnom. Zasluujem
biti upuena.
Blay i Qhuinn bavili su se zurenjem u tepih. U zrcalo iznad stolia pored otvorenih
vrata ureda. U svoje nokte. Oigledno su se nadali da e upasti u neku crvotoinu i
nestati.
Pa, loa vijest, deki, ivot nije epizoda serije Doctor Who. I znate to? Pomisao da
ta dvojica kao i svi ostali mujaci u kui uvijek sluaju Wratha, samo ju je jo vie
ljutila. No, osim da lupa nogama i izgleda poput budale, mogla je jo samo odgoditi
svau za poslije, kad ona i njezin mujak budu imali malo privatnosti.
Leelan...
Sladoled mi se topi, promrmljala je odlazei do stolia po pladanj. Uljepali biste
mi no kad bi me netko od vas trojice shvatio ozbiljno. No, bolje da to ne oekujem,
zar ne?
Dok je odlazila, stanovita slutnja koja ju je pratila nije bila nov osjeaj jo otkako
su Wratha ustrijelili, osjeala se kao da e se svakog trena jo neto dogoditi, a pogled
na brata sruenog na tepihu, nije pomogao odagnati tu paranoju.
Upravo suprotno.
Stigavi do vrata koja su bila Blayeva prije nego se uselio ka Qhuinnu, pokuala se
sabrati.
Nije uspjela, ali je svejedno pokucala. Layla?
Ui, ula je priguen odgovor.
Balansirajui s pladnjem na boku, bilo je teko dobro dohvatiti kvaku...
Payne, V-jeva sestra, otvorila je vrata s osmijehom na licu. ovjee, bila je zbilja
impresivna, naroito u toj crnoj koi. Bila je jedina enka koja je povremeno s
Bratstvom odlazila u boj i vjerojatno se upravo vratila doma nakon jedne smjene.
Dobra veer, moja kraljice.
O, hvala. Beth je podignula ono to je nosila i ula u sobu koja je mirisala po
lavandi. Donosim namirnice.
Payne odmahne glavom. Mislim da su itekako potrebne. Ne vjerujem da joj je ita
vie ostalo u elucu zapravo, ini mi se da je izbacila svu hranu koju je pojela
prolog tjedna.
Kad su iz kupaonice doprli zvukovi povraanja, obje su se lecnule.
Beth je promatrala zdjelicu sa sladoledom Breyers. Moda da se vratim poslije...
Da se nisi usudila, viknula je Odabranica. Osjeam se super!
Ne zvui mi tako...

63

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Gladna sam! Da se nisi usudila otii.


Payne slegne ramenima. Ima sjajan karakter. Dolazim ovamo po inspiraciju, ali ne
kako bih potaknula vlastito razdoblje potrebe. I ba zato sad moram ii.
Kad je V-jeva sestra ponovno protrnula, kao da je enski ciklusi i bebe nimalo ne
zanimaju, Beth je poloila pladanj na antikni stol. Pa, zapravo... ja se tome nadam.
Tiho je opsovala kad je ugledala Paynein zabezeknuti izraz lica. Mislim.... Mmm...
Da, kako da se izvuem iz ovoga.
Ti i Wrath ete dobiti mlado?
Ne, ne, ne. Samo malo. Podignula je dlanove i pokuala smisliti kako da se izvue.
Ah...
Payne ju je zagrlila brzo poput vjetra i snano poput mukarca, istisnuvi joj zrak iz
plua. To su divne vijesti...
Beth se izvlaila iz njezina eljeznog stiska. Zapravo, jo nismo doli do toga. Samo
sam... Gle, nemoj rei Wrathu da sam tu, okej?
Znai, eli ga iznenaditi! Kako romantino!
Da, iznenadit e se, to je sigurno. Kad ju je Payne udno pogledala, Beth je
odmahnula glavom. Gle, da budem sasvim iskrena, ne znam hoe li moje razdoblje
potrebe nuno zavriti dobro.
Nasljednik prijestolja zbilja bi mu mogao pomoi. Ako razmilja politiki.
Ne razmiljam tako i nikada neu. Beth stavi ruku na trbuh, pokuavajui u njemu
zamisliti neto drugo osim tri obroka i pokoji desert. Samo... Zbilja elim bebu, a
nisam sigurna da se on slae. No, ako se dogodi... Pa, moda bi to bilo dobro.
Zapravo, jednom joj je rekao da u njihovoj budunosti ne vidi djecu. Ali to je bilo
davno...
Payne ju je kratko stisnula za rame. Drago mi je zbog vas i nadam se da e vam
upaliti. No, kako rekoh, moram ii, jer ako ima ita istine u onom starom
praznovjerju, ne elim se nai u nevolji. Okrenula se prema napola zatvorenim
vratima kupaonice. Layla! Moram ii!
Hvala ti to si svratila! Beth? Ti ostaje, zar ne?
Da. Ja u biti tu.
Kad je Payne otila, Beth je imala previe energije da bi sjela, a pomisao da taji
neto od Wratha nije joj se sviala. Ukratko, morat e porazgovarati s njim o tome,
samo je trebalo pronai pravi trenutak za to.
Pria o razdoblju potrebe i djetetu nije bila jedino to ju je titalo. Jo ju je pekao
onaj okraj s Wrathom i dekima. Voljela je Bratstvo, svaki od njih dao bi ivot za nju

64

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

i uvijek su bili tu za nju i Wratha. No ponekad su je te spike "svi za jednog, jedan za


sve" izluivale.
Dodatan teret. Toliko da se Beth trgnula i poloila lice meu dlanove.
Pripremi se na to, rekla je samoj sebi. Lijepo je zamiljati lutkice i autie, tepanje i
maenje, ali roditeljstvo je zapoinjalo s trudnoom, pa bi joj bilo bolje da bude
spremna.
Iako, sudei po trenutnoj brzini, njezino razdoblje potrebe nije se ba urilo. Koliko
je ve noi dolazila tu? I da, osjeala je hormone, ili je moda ivot jednostavno bio
preteak.
Pravi trenutak za poeti raditi na djetetu.
Mora da je poludjela.
Bacivi se na krevet i protegnuvi noge, posegnula je za sladoledom i napala ga
licom. Gurnuvi je u posudu, iskopala je komadie okolade i samljela ih kutnjacima,
gotovo i ne osjeajui njihov okus.
Nikad prije nije jela kad bi se osjeala loe, ali u posljednje vrijeme? Grickala je i
kad nije bila gladna, i to se poelo primjeivati. S tim na umu, podigne koulju i
otkopa dugme i zatvara na hlaama.
Utonuvi meu jastuke, pitala se kako je mogue tako brzo pasti od vrhunaca strasti
do depresivne zlovolje. U tom je trenutku pomislila da nikada nee doivjeti svoje
razdoblje potrebe, a kamoli zaeti... I da se vjenala za tipa koji je bio uistinu prespor.
Nastavljajui s kopanjem, uspjela je izvui van velike komade, na to odlui da se
mora pribrati. Ili barem priekati da sva ta okolada pone djelovati i popravi joj
raspoloenje.
ivot je ljepi sa sladoledom.
To bi im trebao biti moto.
Nakon nekog vremena iz kupaonice se zaulo putanje vode, nakon ega je
uslijedio zvuk curenja. Kad je Odabranica izala, Laylino je lice bilo bijelo poput
lagane odjee koju je nosila a osmijeh joj je bio blistav poput sunca.
Oprosti zbog ovoga! veselo je rekla. Kako si?
Jo vanije, kako si...
Ja sam super! rekla je kad je dola do sladoleda. O, ovo je divno. Tono ono to
mi treba da se malo smirim.
Morala sam izvaditi...
Layla je podignula jednu ruku, a drugu je prinijela ustima. Odmahnula je glavom.
Davei se, promrsila je. Ne mogu ni uti tu rije.

65

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Beth je odmahnula rukom. Bez brige, bez brige. Okus Koji Se Ne Smije Imenovati i
nemamo u kui.
Sigurna sam da to nije istina, ali vjerovat u ti, hvala. Kad se Odabranica zavalila u
krevet sa svojom zdjelom, uputila joj je pogled. Tako si draga prema meni.
Beth se nasmijala. Nakon svega to si prola, ne ini mi se ni priblino dovoljno.
Zamalo je izgubila dijete, ali onda su problemi nestali kao arolijom. Nitko zapravo
nije znao to je polo po zlu i kako se rijeilo, ali...
Beth? Mui li te neto?
Ne, zato?
Ne izgleda dobro.
Beth je izdahnula, pitajui se bi li se mogla izvui laganjem. Vjerojatno ne.
ao mi je. Ostrugala je unutranjost posude, izvlaei posljednje mrvice sladoleda
od mente. Sva sam... zamiljena, trenutno.
eli razgovarati o tome?
Jednostavno mi je svega previe. Stavila je posudu sa strane i pustila glavu da
padne. Osjeam se kao da me pritie golema teina.
S obzirom na Wratha, ne znam kako preivi no...
Na vratima se zaulo kucanje, a kada je Layla odgovorila, uope se nisu zaudile
kad su Blay i Qhuinn uli unutra. Dva su ratnika izgledala neobino, ali ne zbog
Odabranice.
Beth prokle samu sebe. Mogu li vam se jednostavno odmah ispriati?
Blay je preao preko sobe i sjeo pored Layle, a Qhuinn je ostao stajati na nogama,
odmahujui glavom. Nema nam se zbog ega ispriavati.
Znai, ja sam jedina kojoj se ini da sam vam skoila za vrat? Hajde. A sad kad se
malo smirila i uzela dovoljnu dozu okolade, morala se ispriati svom muu i navesti
ga da popria s njom. Nisam htjela ispasti kuka.
Teka su vremena, Qhuinn je slegnuo ramenima. A mene ne zanimaju sveci.
Zbilja? Zaljubljen si u jednog, ubacila se Layla.
Kad je Qhuinn pogledao u Blaya, njegove oi razliite boje malo zakilje. Da zna
da jesam, rekao je blago.
Kad je crvenokosi pocrvenio naravno veza izmeu dvojice mukaraca postala
je pozitivno opipljiva.
Ljubav je prekrasna stvar.

66

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Beth je protrljala grudi, morala je promijeniti smjer razgovora prije nego se pone
raspadati. Samo sam htjela znati to je John pokuavao rei.
Qhuinnovo se lice snudilo. Pitaj svoga mua.
Hou. Dio nje elio je odmah dovriti posao s Odabranicom i otii ravno do
Wrathovog ureda. Ali onda se sjetila svih onih molbi na kojima su on i Saxton radili.
Doimalo se previe sebinim upadati tamo i prekidati ih u poslu.
Osim toga, malo joj je nedostajalo da se rasplae, i to ne kao da je upravo
pogledala neku tunu reklamu, ve radije kraj filma Marley i ja.
Sklopivi oi, prebirala je po uspomenama iz posljednje dvije godine, prisjeajui se
odnosa izmeu nje i Wratha na poetku. Luda strast. Srca i due povezani. Nitko osim
njih dvoje nije postojao, ak ni kad su bili meu gomilom.
Sve je to i dalje tu, rekla je samoj sebi. No, ivot je znao kako sve to skupa staviti u
drugi plan. Sad, ako je htjela biti sa svojim mukarcem, morala je ekati u redu, i to je
bilo okej znala je to znai posao i stres. Problem je bio u tome to je, i to sve ee
u posljednje vrijeme, kad bi konano ostali nasamo, Wrath imao onaj izraz lica...
Izraz koji je govorio da je samo tijelom s njom. Ne i umom. Moda ak niti duom.
Put na Manhattan podsjetio ju je na to kako je neko bilo. Ali to je bio samo
odmor, pauza u njihovim svakodnevnim ivotima.
Poloivi ruke na zaobljeni trbuh, poeljela je da raskopava hlae iz istog razloga
kao i Layla.
Moda je dijete bilo samo jo jedan djeli slagalice. Moda je traila nain da
povrati duboku vezu koju je imala s njim...
Beth?
Trgnuvi se, pogledala je u Laylu. Oprosti, to je bilo?
to bi eljela gledati? upitala je Layla.
Oh, da, Blay i Qhuinn su otili. Mmm... Onaj tko je zadnji povratio moe birati.
Nije to ba tako teko.
Pravi si borac, zna to?
Zapravo ne. Ali, ako smijem rei, voljela bih da i ti dobije istu priliku da... kako to
kaete, pritisne zube?
Stisne. Kae se, stisne zube.
Tako je. Odabranica je dohvatila daljinski upravlja i na televizoru preko puta
ukljuila TV vodi. Naumila sam nauiti taj dijalekt kako spada. Da vidimo...
Millionaire Matchmaker?
Oboavam Patti.

67

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

I ja. Zna, ovaj je sladoled bio pun dohodak.


Pogodak. eli li jo? Mogu otii dolje...
Ne. Da vidimo hoe li ovaj ostati na mjestu. Odabranica je poloila dlan na
vlastiti trbuh. Zna, stvarno elim ovo za tebe i Kralja.
Beth je zurila u svoje tijelo, udei za tim da se pokrene. Smijem li biti iskrena?
Molim te.
to ako sam neplodna? Kad su rijei izile van, strah ju je probo kroz grudi tako
jako da je bila sigurna da e joj ostati oiljak.
Layla je ispruila ruku. Nemoj to ni govoriti. Naravno da nisi.
Ja sam mjeanka, zar ne? Nikad nisam imala redovit ciklus kad sam... Zna, prije
nego sam prola Promjenu. Prole bi godine prije nego bih je dobila, a onda i kad bih
dobila, to ne bi bilo to. Nije bilo potrebe da s Odabranicom ide u detalje, ali ono to
se pokazivalo kao mjesenica bilo bi jako svijetlo, nimalo nalik onome to su druge
cure opisivale. A nakon Promjene, ak i to je prestalo.
Pa, nisam naroito upoznata s tim kako ovdje funkcioniraju ciklusi, ali koliko ja
znam, pet godina nakon Promjene moe oekivati prvo razdoblje potrebe. Koliko je
vremena prolo?
Dvije i pol godine. E sad se zbilja osjeala glupo. Zato se uope brinula oko
neega to nije bilo na rasporedu jo barem tri godine? Prije nego ita kae, znam,
znam... Bilo bi stvarno prerano kad bih sad poela raditi na tome. udo. Ali pravila
kod mjeanaca su takva da pravila nema, pa sam se nadala... Protrljala je oi.
Oprosti, prestat u. to vie toga izgovorim naglas, to se gluplje osjeam.
Upravo suprotno, potpuno te razumijem. Nemoj se ispriavati zato to eli
potomka ili zato to radi ono to moe kako bi ga dobila. To je savreno
normalno...
Beth nije namjeravala zagrliti Odabranicu. Jednostavno... U jednom je trenu leala
naslonjena na jastuke, a u drugom se drala za Laylu.
Hvala ti, procijedila je Beth.
Najdraa uvardjevo u Sjenosvijetu, i Layla je nju drala. Na emu?
Trebalo mi je da znam da me netko shvaa. Ponekad se osjeam usamljeno.
Layla je duboko udahnula. Znam kako ti je.
Beth se odmaknula. Ali Blay i Qhuinn su stalno uz tebe.
Odabranica je samo odmahnula glavom, a neki neobian izraz navukao joj se na
lice. Ne radi se o njima...
Beth je ekala da Layla dovri reenicu. Kad se to nije dogodilo, odluila je ne
zabadati nos. Moda... Moda stvari i nisu bile toliko jednostavne koliko su se izvana

68

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

inile. Svi su znali da je neko bila zaljubljena u Qhuinna, ali doimalo se kao da se
pomirila s injenicom da je on suen nekom drugom.
Oigledno je skrivala osjeaje bolje nego su ljudi pretpostavljali.
Zna li zato sam ovo tako oajniki eljela? rekla je Layla kad su se obje ponovno
naslonile na jastuke.
Reci mi. Molim te.
Trebalo mi je neto moje. Kao i Qhuinnu. Pogledala je u nju. I zato ti zavidim. Ti
to radi radi vae veze. To je... udesno.
Boe, to bi na to mogla odgovoriti? Qhuinn te voli na svoj nain? To je kao da
nekome lijeite otvoreni prijelom aspirinom.
Kad su se blijedozelene oi Odabranice vratile natrag na ekran televizora, doimala
se daleko starijom nego je bila.
Dobar podsjetnik, pomislila je Beth. Nikome nije savreno, a koliko god da se Beth
muila, barem nije nosila dijete mukarca kojeg je voljela dok je on bio sretan s nekim
drugim.
Ne mogu ni zamisliti koliko ti je ovo teko, ula je samu sebe kako govori.
Voljeti nekoga s kim ne moe biti.
Velike je oi ponovno pogledaju, a u njima je bilo neega to nije mogla deifrirati.
Qhuinn je dobar mujak, rekla je Beth. Jasno mi je zato ti je stalo do njega.
udan trenutak. A onda se Odabranica nakaljala. Da. Zbilja. Dakle... Patti ba i
nije zadovoljna ovim dentlmenom.
Divno, pomislila je Beth. Dosad joj je polo za rukom da onesvijesti brata, naljuti
mua, a sad je oigledno uzrujala i Laylu.
Neu nikom rei, rekla je, nadajui se da e time popraviti situaciju.
Hvala ti, Odabranica je nedugo zatim odgovorila. Bit u ti zauvijek zahvalna na
tome.
Nastojei se ponovno koncentrirati, Beth je primijetila da Patti Stanger namjeta
nekom masnokosom zavodniku nekog novog. Vjerojatno je prekrio njeno pravilo:
Ne tu. Ili to ili je zbilja zabrljao na spoju.
Beth se pokuala uivjeti u svau, ali vibra u sobi je bila udna, gotovo kao da je
jo netko bio tu s njima, neka sablast ili duh, i to ne u stilu doktorice Jane.
Ne, sam zrak je poprimio nekakvu teinu.
Kad je emisija zavrila, Beth je pogledala na sat iako je televizor pokazivao vrijeme.
Mogla bih otii vidjeti kako je Wrath. Moda je vrijeme za pauzu.
O, da, a i ja sam umorna. Moda odspavam.

69

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Beth je ustala s kreveta, pokupila praznu zdjelicu i posudu, i vratila ih natrag na


Fritzov pladanj. Pored vrata, jo jednom se osvrnula.
Layla je sjedila oslonjena o jastuke i zurila u televizor kao da je hipnotizirana. Ali
Beth joj nije povjerovala. Bila je brbljavica ak i kad se gledao TV, sklona ivahnim
diskusijama o svemu, od toga to su ljudi odjenuli, do toga kako se izraavaju, to god
da je smatrala okantnim.
No, u tom je trenutku bila poput Wratha tu je i nije tu, prisutna i odsutna u isto
vrijeme.
Ugodan san, ree Beth.
Nije dobila odgovor. A sna nee ni biti.
Beth je izila na hodnik s kipovima... I tamo se zaustavila.
Zapravo, nije ila k Wrathu. Trenutno nije vjerovala samoj sebi. Bila je previe
emotivno uskomeana i nije bila sasvim sigurna da nee spomenuti dijete im ostanu
nasamo.
Ne, prije nego se susretne s njim, trebala je pronai unutarnju ravnoteu.
Za vlastito dobro.
I tue.

70

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

edmo poglavlje

ssail je ubio etvrtog ovjeka, trenutak nakon to je sredio treeg.

uvardjevo, pomozi mu, gorio je od elje da sredi i posljednjeg lana tog trojca
koji je tako hitro stigao. Htio je pustiti metak u ovjekovu utrobu i gledati ga kako se
koprca i pati na prilazu. elio je stajati iznad umirueg i udisati miris svjee krvi i bola.
A onda je elio utnuti le kad sve to skupa zavri. Mda ga ak i zapaliti.
Ali Ehric je imao pravo. Koga bi onda ispitali?
Drite ga, naredio im je, pokazujui glavom prema preostalom mukarcu.
Ehricov brat bio je i vie nego sretan da poslua. Uskoio je i rukom stisnuo debeli
vrat. Nasilnim trzajem, savio je mukarca unatrag.
Assail se primaknuo plijenu, uvukao dim svoje kubanske cigare i izdahnuo ga u
zatitarevo lice. elio bih ui u onu garau, pokazao je prema stranjoj zgradi,
mislei da bi je mogli drati unutra. A ti e mi to omoguiti. Ili ima klju ili e moj
pomonik iskoristiti tvoju glavu kao ovan za probijanje.
Jebeno nemam pojma! Koji kurac! Sranje! ili tako neto. Rijei su bile priguene.
Tako grub jezik. S druge strane, s obzirom na oblik ela piljskog ovjeka, ionako
biste oekivali jako malo po pitanju zdravorazumskog zakljuivanja.
Nije bilo teko ignorirati brbljanje. Dakle, hoemo li koristiti klju ili otvara
garae... ili neki dio tvog tijela?
Jebeno ne znam!
Pa, ja znam odgovor na to pitanje, pomislio je Assail.
Okrenuvi cigaru, nekoliko je trenutaka promatrao svijetli naranasti vrh. A onda se
primaknuo blie i to vrue mjesto stavio centimetar dalje od ovjekovog obraza.
Assail se nasmijao. Dobro je da te moj pomonik tako vrsto dri. Jedan trzaj u
krivom smjeru i...
Pritisnuo je ar u ovjekovu kou. Istog trena, vrisak je rasparao no i uzbunio
ivotinje u grmlju, odzvanjajui u Assailovim uima sve dok ga nisu zaboljele.
Assail je odmaknuo cigaru. Hoemo li ponovno pokuati odgovoriti? eli li
koristiti klju? Ili neto drugo?

71

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Prigueni odgovor bio je neraspoznatljiv koliko je i miris spaljenog mesa u zraku bio
jasan. Jo kisika, Assail je apnuo svom bratiu. Tako da moe komunicirati, molim
te.
Kad je Ehricov brat malo popustio, s ovjekovih je usana eksplodirao odgovor.
Otvara. titnik od sunca. Kod suvozaa.
Pomozi ovom ovjeku da mi ga donese, hoe li.
Ehricov je brat bio njean koliko i eki prema avlu i povukao je svog zatoenika
ne marei za obrise automobila zapravo, doimalo se kao da koristi njegovo tijelo
kako bi testirao strukturalni integritet haube i motora.
No, otvara je nabavljen, a pruila mu ga je drhtava ruka, i Assail je znao da ga ne
smije sam upotrijebiti. Bio je dobro upoznat sa zamkama, mnogo bolje bi bilo da to
uini netko drugi.
Uini mi uslugu, hoe li?
Ehricov blizanac gurnuo je ovjeka prema garai, drei pitolj svega nekoliko
centimetara pored njegove glave. Bilo je prilino mnogo spoticanja i padanja, no i
pored tih posrtaja, zatitar je uspio prii blie.
Ruke su mu toliko drhtale da mu je trebalo nekoliko pokuaja da pogodi pravo
dugme, no dvoja od etvero vrata brzo su se podignula. I, gle uda, u njih su bili
upereni farovi sedana.
Nita. Samo Bentley Flying Spur s jedne i Rolls Royce Ghost s druge strane.
Opsovavi, Assail je krenuo prema zgradi. Nije sumnjao da e se uskoro upaliti
jedan od tihih alarma, ali nije se puno brinuo zbog toga. Prva konjica ve je stigla.
Imat e malo mira prije nego doe druga ekipa.
Zdanje je imalo dva kata, a s obzirom na izolacijske prozore i povijesno netone
proporcije, pretpostavili biste da je sagraeno u aktualnom stoljeu. Zakoraivi u
otvor s lijeve strane, nije se iznenadio primijetivi da nigdje nema ni mrlje, da je
betonski pod obojen u blijedosivu, zidovi glatki kao gipsane ploe i bijeli kao papir.
Unutra nije bilo strojeva za odravanje tratine, nije bilo strojeva za konju trave i
ienje korova, ni grablji. Oigledno im je netko radio taj posao, a nisu eljeli prljave,
smrdljive alate pored svojih automobilskih bebica.
Brzo se kreui dalje od izravnog svjetla, izme su mu glasno odzvanjale po podu i
odjekivale. Nije se inilo da garaa ima podzemni dio. A gore nije bilo nieg osim
malog ureda koji su koristili za uvanje zamjenskih guma, vanjskih navlaka i ostalih
automobilskih potreptina.
Vrativi se natrag u prizemlje, Assail je brzim korakom iziao van. Primaknuvi se
zatitaru, osjetio je kako su mu se onjaci poeli izvlaiti, kako se i njemu samome ruke
poinju tresti, a brujanje u glavi podsjealo ga je na automobile koji su jurili niz
autocestu. Gdje je ona?

72

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Gdje... je... tko?


Daj mi svoj no, Ehric. Kad je njegov brati izvukao otricu od sedamnaest
centimetara, Assail je spremio svoj pitolj u korice. Hvala.
Primivi posueno, Assail je uperio vrh noa tono u ovjekovo grlo, primaknuvi
mu se toliko blizu da je mogao nanjuiti kako mu od straha iz pora izbija znoj, osjetiti
vruinu daha koji je izlazio iz njegovih otvorenih usta.
Oigledno je postavljao pogreno pitanje. Kamo jo Benloise odvodi svoje
zatoenike? Prije nego je ovjek uspio progovoriti, ubacio se. Savjetovao bih ti da
pripazi na svoj odgovor. Ako bude lagao? Znat u. Lai imaju specifian smrad.
ovjekov je pogled lutao uokolo kao da procjenjuje vlastite anse za
preivljavanje. Ne znam, ne znam, ne znam...
Assail je gurao no sve dok nije probio kou, a crvena krv nahrupila na otricu. To
nije pravi odgovor, moj prijatelju. A sad mi reci, kamo jo odvodi ljude?
Ne znam! Kunem se! Kunem se!
To se nastavilo neko vrijeme i, naalost, nije mirisalo na skoranji zavretak.
Prokletstvo, promrsio je Assail.
Brzim potezom prekinuo je bedastoe i peti beskorisni ovjek pao je na tlo.
Okrenuo se i pogledao u smjeru kue. Na pozadini od krovnih anela i dimnjaka,
pored udaljenih mravih stabala... blago se svjetlo pojavilo na istonom nebu.
Nagovjetaj propasti.
Moramo ii, tiho je rekao Ehric. Kad padne no, nastavit emo traiti tvoju
ensku.
Assail se nije ni potrudio ispraviti odabir rijei svog bratia. Previe ga je zaokupila
injenica da se drhtanje njegovih ruku poelo iriti prema gore, da mu se korov poeo
iriti kroz tijelo sve dok mu se i miii nisu poeli trzati.
Trebalo mu je par trenutaka da tomu odredi uzrok, a kad je konano uspio, veim
dijelom sebe odbijao ga je prihvatiti.
Meutim, istina je bila ta da se po prvi put u svom zrelom ivotu bojao.

Gdje se dovraga uope nalazi ovo mjesto? U jebenoj Kanadi?


Iza volana Crown Vica, Two Tone je bio spreman popiti metak kako se kukanje
nastavljalo. Petosatna vonja usred noi bila je loa sama po sebi, ali ta potraena
koa koja je sjedila na suvozaevom mjestu?
Da je htio svijetu uiniti uslugu, uperio bi pitolj u tom smjeru, a ne vlastitom.

73

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ogromno zadovoljstvo proizalo bi iz toga da utrne njegovo jebeno svjetlo, no u


njihovoj firmi, uloga nadzornika imala je svoje granice, a pravo da uutka brbljavog
gada bila je preko nje.
Mislim, gdje se kvragu nalazimo?
Two Tone je stiskao zube. Samo to nismo stigli.
Kukin sin bio je poput petogodinjaka na putu do bakine kue. Isuse Kriste.
Ulazei sve dublje u tu vukojebinu, farovi su osvjetljavali neposrednu okolicu pred
njima, redove borova i dvije trake koje su vijugale oko podnoja planine u noi. Zora
se primicala, blago svjetlo boje breskve pojavljivalo se na istoku.
Jebeno dobre vijesti. Uskoro e se konano maknuti s ceste, a onda e se moi
pobrinuti za robu i napokon se malo odmoriti.
kiljei, nagnuo se nad volanom. Imao je osjeaj da se primiu skretanju...
Dvjesto godina poslije, neoznaeni bijeli put pojavio se s desne strane.
Nije bilo potrebe da upale pokaziva smjera ili da uspore. Pritisnuo je konicu i
snano zaokrenuo volan, a teret je lupao po prtljaniku.
Ako je i bila zaspala, sad se probudila.
Uzbrdica je bila strma pa se vonja dosta usporila. U prosincu bi ve napadala hrpa
snijega tako daleko na sjeveru.
Samo je jednom prije bio na tom imanju, iz istog razloga. ef nije bio netko koga
biste eljeli naljutiti, a ako biste to uinili, zgrabili bi vas i dovukli ovamo, gdje vas
nitko vie ne bi pronaao.
Nije imao pojma to je zgrijeila ta ena, ali to nije bio njegov problem. Njegov je
zadatak bio da je dovede, uini da nestane i dri zatoenom dok ne dobije daljnje
upute.
Pa ipak, morao se zapitati. Posljednji gad kojeg je doveo do tog skrivenog mjesta
pronevjerio je petsto tisua dolara i dvanaest kilograma kokaina. Kog vraga je ona
izvela? Sranje, nadao se da se nee zadrati koliko i proli put.
ak je i rame ozlijedio zbog tog zadatka.
ef nije volio sam provoditi muenje. Radije je gledao.
Teko da je mogao traiti odtetu od drave New York za sranja koja je napravio
tom tipu.
Bilo kako bilo, Two Toneu nije smetao taj dio posla. Nije bio kao neki tipovi koji
su brijali na to, a uope nije bio poput starog, koji nije volio prljati ruke. Ne, on je bio
negdje u sredini, dovoljno sretan da se pobrine za sranje ako ga za to dobro plate.
Koliko jo imamo...

74

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jo etiristo metara.
Jebeno je hladno ovdje.
Bit e jo hladnije kad umre, idiote.
ef je zaposlio tog kretena prije otprilike est mjeseci, a ve su ga dva puta uvalili
Two Toneu. Nadao se da e budalu otpustiti na dobri stari nain, ali dosad nije bio te
sree.
Gad bi ba fino plutao u rijeci Hudson.
A mogao bi i filovati koju rupu. Zapravo, nije li se i zvao Phil?
to ti je inspiracija.
Nakon posljednjeg zavoja na cesti, nimalo impresivna destinacija je dosegnuta.
Lovaka se koliba savreno uklapala u krajolik; niska jednokatnica jedva da se
primjeivala meu snijegom prekrivenim grmljem i pahuljastim zimzelenim raslinjem.
U biti, eksterijer je namjerno napravljen tako da izgleda oronulo. No, unutra je to bila
tvrava s jebeno puno mranih tajni.
A ono to se nalazilo u prtljaniku bit e dodano na tu hrpu.
Nikad prije nije uo da je tu dovedena neka ena. Pitao se je li zgodna. Bilo je
nemogue procijeniti dok su je onesvijetenu izvlaili iz kue.
Moda bi se mogao malo zabaviti i skratiti vrijeme...
Koji kurac je ovo mjesto? Izgleda kao jebeni poljski zahod. Ima li grijanje?
Two Tone je sklopio oi i zamislio nekoliko scenarija koji su ukljuivali krvoprolie.
A onda je rastvorio vrata, ustao i protegnuo se. ovjee, morao se pomokriti.
Primaknuvi se vratima, promrsio je: Izvadi ono iz prtljanika, hoe li?
Nisu se morali zamarati kljuevima. Otisci prstiju otvarali su vrata.
Hodajui prema naprijed, morao je upaliti baterijsku lampu kako bi priao naoko
oronulom ulazu. Bio je otprilike na pola puta do cilja kad se okrenuo, ponukan
vlastitim instinktom.
Pazi kad bude otvarao, viknuo je.
Da. Kako god. Phil je otiao natrag do prtljanika. Koji kurac mi ona moe
napraviti?
Two Tone je odmahnuo glavom i promrmljao: Poslati te u grob. Uz malo jebene
sree...
im je otvorio prtljanik, nastao je pakao. Njihova je zatoenica skoila van kao da
ima oprugu u guzici, i pronala je oruje. Crveno svjetlo baklje probilo je tamu,
osvijetlivi zajeb koji je napravila kad je zabila svijetlei vrh ravno u facu budale koja
je pomagala Two Toneu.

75

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Philov bolni jauk otjerao je sovu veliine desetogodinjaka sa stabla odmah pored
Two Tonea, koji je bio prisiljen baciti se na pod da ne bi izgubio glavu.
No, nedugo zatim morao je ustati.
ena se odmah dala u trk, dokazavi, kao da ve baklja nije bila dovoljna, da za
razliku od Phila nije bila glupa.
Kukin sin! Two Tone je jurnuo za njom, pratei lomljavu i trganje dok je
ozbiljno bjeala kroz grmlje. Prebacivi baterijsku lampu u lijevu ruku, petljao je po
koricama s pitoljem.
Nije trebalo tako ispasti. Ni blizu.
Kuka je bila brza kao sam vrag, a dok se vukao za njom, znao je da e biti bra od
njega. Posljednje to je htio rei svom efu kad ga nazove bilo je, Hej, pokvario sam
ti plan.
Mogao je zavriti tako to e njega odvesti u kolibu.
Pucanje iz pitolja bilo je jedina opcija. Ha-ha.
Zaustavivi se na mjestu, stao je pored breze i poeo pucati, a meci su odjekivali
kroz nadolazeu zoru.
uo se ljutiti visoki glas, a onda su zvukovi brzih koraka prestali. Umjesto njih?
Koncentrirano ukanje, kao da se vrpoljila na tlu.
To te ja pitam, dahtao je trei naprijed.
Ako je rana bila fatalna, nadrapao je gotovo jednako kao i da mu je pobjegla.
Lampom je pretraivao krajolik dok se pribliavao, osvjetljujui debla i grane,
grmlje, snijegom prekriveno tlo. A onda ju je ugledao.
S licem u granju, privila je jedno koljeno uz prsa. Ali on nije padao na to. Tko zna
to je idue smjerala.
Ustani ili u te opet upucati. Stavio je novi spremnik u pitolj. Na noge.
Stenjanje. Okretanje.
On povue okida i opali metak prema tlu tono pored njene glave. Ustani ili e ti
idui zavriti u lubanji.
ena je ustala s tla. Granice su joj visjele s odjee i jakne, a crna kosa bila je
razbaruena. Nije se ni trudio procijeniti njezinu privlanost. Vanije od iega bilo je
odvesti je na sigurnu lokaciju.
Ruke u zrak, naredio joj je, uperivi pitolj u njezina prsa. Hodaj.
Teko je epala, mogao je nanjuiti krv hodajui iza nje. Ta vie nee trati.

76

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trebalo im je etiri puta vie vremena da se vrate natrag do auta, a kad su doli do
tamo, naao je Phila na podu, nepominog. No, ipak je udisao i izdisao kroz
rastvorena usta, a blago dahtanje znailo je da ga je bol proeo cijelog.
Kad su proli pored njega, Two Tone je bacio pogled na njegovo lice. O, sranje,
opekline treeg stupnja posvuda, a jedno od dva oka ozlijeeno je nepovratno.
No, gad e vjerojatno preivjeti.
Da?
Jebeno super. Ali za to e se pobrinuti poslije.
Kad su stigli do vrata, znao je da mora zadrati kontrolu nad situacijom.
Brzim pokretom zgrabio ju je za stranji dio vrata i glavom joj tresnuo o teke
daske.
Kad je pala na tlo, znao je da se nee tako skoro osvijestiti. No ipak ju je pustio da
se malo trza dok je spremao pitolj, stavljao palac na ita i otvarao vrata.
Upalivi svjetlo, uhvatio ju je za pazuha i odvukao unutra. Nakon to je zakljuao
vrata za njima, odvukao ju je preko betonskog poda do stepenita, a zatim je odnio
dolje u podrum.
Donju su razinu zauzimale tri elije, kao one s TV-a, sa eljeznim reetkama,
betonskom podom i ploama od nehrajueg elika koje su sluile kao krevet, zahodi
su funkcionirali, ali ne zato da bi zatvorenicima bilo udobno, ve zbog efovog
osjetljivog njuha. Prozora nije bilo.
Two Tone nije duboko udahnuo sve dok je nije smjestio u prvu eliju i zakljuao
vrata.
Prije nego se popeo gore kako bi javio efu da je obavio posao, zakamuflirao auto i
pobrinuo se za Phila, otiao je do susjedne elije i mokrio tako dugo da mu se inilo
da je prolo sat i pol vremena, zakopavi zatvara, zakoraio je van i promotrio
prljavi zid s druge strane.
Par lisiina koje su visjele s dva para eljeznih lanaca uskoro e posluiti svrsi.
Zanemarujui komplikacije s Philom, gotovo da mu je bilo ao kuke.

77

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Osmo poglavlje

asnije tog jutra, udarac je doletio s Wrathove lijeve strane, a usprkos zvuku
dolijetanja kroza zrak, nije stigao na vrijeme odgovoriti. Ruka ga je opalila
ravno u eljust, udarac je zazvonio kroz njega, glava mu je poletjela u stranu, a krv
jurnula kroz usta.
Koji sjajan osjeaj.
Nakon jo jednog kraljevskog zasjedanja iz none more sa Saxtonom dodatnih
sedam do deset sati njegova ivota koje nikad nee dobiti natrag otiao je do svojih
i Bethinih privatnih odaja. Seks mu je bio jedino na pameti, jedino to je moglo spasiti
planet od njegova jadnog raspoloenja.
Njegova druica ne samo da je spavala, ve je bila u komi.
Izdrao je otprilike sat vremena zurenja u strop prije nego je nazvao Payne i rekao
joj da se nae s njim sportskoj dvorani.
Kao to je Rhage uvijek govorio, seks ili tunjava za izbacivanje napetosti. Seksa nije
bilo, stoga eto.
Iskoristivi energiju od njezina udarca, ulovio je trenutak i usmjerio energiju u
vlastiti udarac kojim je poljuljao svoju suparnicu, izbacio je iz ravnotee i oborio s
nogu. Ali to nije moglo dokrajiti V-jevu sestru. Pala je lagano i brzo poput make i
znao je da ve neto planira.
Kalkulirajui nalete vjetra, miris protivnice i zvuk njenih bosih stopala koja su sve
glasnije koraala prema njemu, znao je da mu se pribliava s prednje strane, u unju.
Pripremivi se, spustio se u poluuanj, zadovoljno osjeajui kako mu se miii
napinju i uvruju njegovo sto dvadeset kila teko tijelo u uspravnom poloaju.
Uvukavi laktove, ekao je da mu se priblii, a onda je opalio prema naprijed. Uz
njezine reflekse i prednost vida, uspjela je izbjei udarac, sagnuti se, potom ustati i
uhvatiti ga oko struka.
Payne nije udarala poput curice, bilo da se radilo o akama, nogama ili cijelom
tijelu. Bila je kao terenac, i premda bi njegovo meunoje vie voljelo da nije bilo
tako, dobro ga je sredila.
Opsovavi, okrenuo se i pao na lea kao neka pikica. No, nee tako ostati zadugo.
I tu je nastao problem.
Kad je poletio kroza zrak, sjetio se kako se prosuo s kreveta na tavanu to je
okrenulo i njegov unutarnji prekida. ista agresija nahrupila je van, u tren oka, nije se
vie radilo o treningu ili usavravanju vjetine ili obinom vjebanju. Ratniki instinkt
pojavio se izmeu njega i sparing partnerice.

78

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Uz reanje koje je odjeknulo kroz dvoranu, grubo je uhvatio Payne za nadlaktice i


okrenuo je naopake, skinuo sa sebe i pribio o madrac, licem uz pod.
Bila je jaka ena, miiava i ubojita ali nije se mogla mjeriti s njegovom snagom i
veliinom naroito kad ju je zajaio i omotao joj ruke oko vrata. S njezinim grlom
u pregibu lakta, slobodnom se rukom uhvatio za krupno zapee i naslonio u poloaj
guenja.

Degradi. Neprijatelji. Tragine smrti koje su promijenile tijek njegova ivota, kao i
ivota svih ostalih.
Udaljenost izmeu njega i njegove druice. Seksualna frustracija. Sumnja da mu
Beth neto taji.
Kronina frustriranost koja je brzo prela u golemu tjeskobu koja ga nikad nije
naputala.
Strah. Nepriznat, duboko zakopan, otrovan.
Mrnja spram samoga sebe.
U mraku njegove sljepoe, sve je pobijeljelo, bijes je preuzeo sve, onda kad vie
nije imao kamo otii. A posljedica je bila ta da je imao jo vie snage u miiima i
kostima nego prije. ak i kad su se Payneini nokti zabili u njegovu nadlakticu, a ona se
koprcala kao da je u smrtnim mukama, nita nije dopiralo do njega.
elio je ubiti. To e i napraviti...
Wrath!
Kao i s Payneinom obranom, tko god da je dozivao njegovo ime nita mu nije
znaio. Bio je zarobljen na svom putu ubojstva, osjeaj za ono to se zbivalo oko
njega nestao...
Doao je jo netko i poeo ga potezati, sve glasnije izvikujui njegovo ime.
Pod njim, Payne se predavala, borbenost je polako naputala njeno tijelo, bijes u
njemu elio je ba tu vjenu smirenost. Jo samo malo i to bi bilo to. Jo samo malo
jai pritisak. Malo...
Netko je neto glasno ponavljao tono ispred njegova lica. Iznova i iznova i
iznova, poput bas bubnja, udarci su bili savreno razmaknuti. Jedino to se mijenjalo
bila je glasnoa. Koja se poveavala.
Ili se moda postepeno probijala kroz njegov bijes.
Wrath se mrtio kako se buka nastavljala. Podigavi glavu, na trenutak je prestao
jako stiskati.
George.
Njegov voljeni, posluni zlatni retriver stajao je tik do njega, lajao glasno kao
puka, sigurno kao da zahtijeva od Wratha da istog trena prestane.

79

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Iznenada, preplavi ga stvarnost onog to je radio.


Koji kurac nije u redu s njim?
Wrath popusti stisak, ali nije imao priliku odskoiti. Tko god da ga je bio potezao
za rame, poeo je odvlaiti njegovo teko tijelo sa suparnice.
Kad je leima pao na madrac, trzanje i nadimanje njenih grudi mijealo se s
psovkama onog tko je bio s njima, kao i tihim plakanjem.
Koji kurac ti je u glavi! Sad mu se netko drugi unio u lice. Zamalo si je ubio!
Podignuvi ruke prema glavi, hladan znoj oblije svaki centimetar njegova tijela.
Nisam znao... uo je samog sebe kako govori. Nisam imao pojma...
Mislio si da moe tako disati! bila je to doktorica Jane. Naravno, bila je dolje u
klinici i mora da je ula lajanje ili...
I iAm je bio s njom. Mogao je osjetiti Sjenku, iako tip kao i obino nije mnogo
govorio.
ao mi je, Payne... ao mi je...
Dragi Boe, to je uinio?
Prezirao je nasilje nad enama. Problem je bio u tome to, kad se borio s Payne,
nije ju promatrao na takav nain. Bila je suparnica, nita vie, nita manje, i on sam
imao je modrice, ponekad ak i pokoju slomljenu kost, to je dokazivalo da u
njezinom sluaju milost nije bila ni traena ni davana.
Sranje. Payne... Posegnuo je rukom kroz prazan zrak, njuei ostatke njezina
straha jednako kao i miris koji bi nastupio s neminovnom smru. Payne...
U redu je, grubo je rekla. Zbilja.
Doktorica Jane promrsila je nekoliko runih rijei.
Ovo je izmeu mene i njega, Payne je naredila svojoj ogorici. Ovo nije tvoja...
Kad ju je napadaj kalja prekinuo, Jane joj je odbrusila: Ako te netko umalo
zadavio, onda jasno da je to i moj problem!
Pustio bi me...
I zato si poplavila?
Nisam...
Ruka mu krvari na madracu. eli rei da to nisi uinila svojim noktima?
Payne je nestalo zraka. To je borba, a ne kartaka igra!
Doktorica Jane stiala je glas. Zna li tvoj brat koliko daleko ovo ide?

80

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nakon to je i Wrath dodao pokoju psovku u arenu lepezu istih, Payne je zareala:
Nee ovo spominjati Vishousu...
Daj mi jedan dobar razlog zato mu ne bih rekla i razmislit u. U protivnom, nitko
mi nee govoriti to smijem, a to ne smijem rei vlastitom muu. Ni ti, ni on...
Wrath je bio siguran da ga je prostrijelila pogledom.
Pogotovo ako se radi o jebenoj sigurnosti nekog od lanova njegove obitelji!
Tiina koja je uslijedila postala je jo napetija. A onda je Payne viknula: Koliko si
kostiju namjestila na Kralju? Koliko avova? Proli tjedan si mislila da sam mu iaila
rame, i ni u jednom trenutku ti nije palo na pamet da otri k njegovoj elan i javi joj.
Zar ne? Zar ne?
Ovo je drukije.
Zato to sam ensko? Oprosti, moda bi me htjela gledati u oi dok koristi te
dvostruke standarde, doktorice?
Kriste, kao da je njegovo vlastito raspoloenje utjecalo i na njih dvije. S druge
strane, njegovi su postupci sve to i pokrenuli. Jebote...
Trljajui lice, sluao ih je kako se nateu. U pravu je.
To ih je obje uutkalo.
Nisam namjeravao stati. Wrath je ustao. Tako da u sam rei V-ju i vie nikad
ovo neemo raditi...
Da se nisi usudio, prasnula je prije nego ju je ulovio novi napadaj kalja. im se
oporavila, nastavila je napadati ga. Da se nisi usudio tako me omalovaiti. Dolazim
ovamo kako bih se usavrila s tobom. Ako si iskoristio moju slabu toku, to je moja
pogreka, ne tvoja.
Dakle, ti misli da sam jednostavno bio otar prema tebi? upitao je mrano.
Naravno. A jo nismo imali ni revan.
Misli li da bi mi to u kojem djeliu sekunde palo na pamet?
Pukotina straha izmijeni molekule oko ene.
I zato ovo vie nikad neemo ponoviti. Okrenuo se prema doktorici Jane. Ali i
ona ima pravo. Ovo nije tvoja stvar, stoga se ne petljaj.
Vraga neu...
To nije molba, Jane. To je naredba. A ja u otii do V-ja im se istuiram.
Ponekad si ba pizda, zna... Vae Visoanstvo.
I ubojica. Nemoj to zaboraviti.

81

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Krenuo je u smjeru vrata, ne zamarajui se traenjem Georgeovog povodca. Kad je


doao do kraja puta pas ga je preusmjerio, presrevi ga i usmjerivi prema pravom
izlazu.
Svlaionica, zagunao je kad su uli u hodnik.
George, upoznat sa samom tom rijeju ili ritualom poslije treninga, pomogao mu je
proi niz hodnik, lupkajui apama po glatkom podu.
Hvala Bogu da u dvorani nije bilo ive due u to doba dana. Posljednje to je elio
bilo je naletjeti na nekoga.
Dok su braa spavala, veliki podzemni kompleks bio je prazan osim dvorane i
prostorija sa sportskom opremom, od streljake dvorane do uionica, olimpijskog
bazena i glavnog upravljakog ureda kao i mnoge operacijske sale i prostorije za
oporavak pod vodstvom doktorice Jane i Mannyja.
A Payne je umalo postala pacijent.
Sranje.
Rukom klizei niza zid, zaustavio se kad je doao do unutranjih vrata. Priekat e
ovdje? upitao je Georgea.
Sudei prema ukanju ogrlice i zvuku sjedanja, pas je odluio priekati vani dok se
ovaj istuira, to je bilo uobiajeno za njega nije bio veliki ljubitelj vruih i vlanih
prostorija s tim svojim dugim kaputom.
Unutra, Wrath se znao dobro orijentirati. Zahvaljujui akustici zatvorenog prostora
i zidnim ploicama, bilo se lako kretati prema zvuku, kao i prema navici. Osim toga, u
prostorijama u kojima je provodio puno vremena, jo onda dok je neto vidio bilo je
mnogo lake samostalno se snai.
Jebote. A da ga taj pas maloprije nije zaustavio?
Wrath se oslonio o skliske zidove i pustio da mu glava mlohavo padne. Isuse Kriste.
Trljao je lice, a um se poigravao s njim, donosio natrag slike onoga to se moglo
dogoditi.
Jauk u njegovom grlu zvuao je poput sirene za maglu. Sestra njegova brata. Borac
kojeg je potovao. Gotova.
Dugovao je tom psu. Kao i obino.
Skinuvi sa sebe znojnu potkoulju, pustio ju je da padne na pod dok je skidao
sintetike hlaice. Jo jednom naslonivi ruku na zid, krenuo je prema naprijed i osjetio
kad je uao u dio s tuevima zbog nagiba na podu. Slavine su bile poredane s tri strane
pa im se pribliio, osjeajui skliske odvode za vodu pod golim nogama.
Nasumce odabravi jedan tu, otvorio je vodu i pripremio se za hladnou koja ga je
udarila ravno u lice.

82

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Boe, taj nalet bijesa. Bio je to poznat osjeaj, ali ne i neto to je elio natrag u
svom ivotu. Ta bezbona vatra odravala ga je na ivotu svih onih godina otkako su
njegovi roditelji umrli, pa sve dok nije upoznao Beth i zdruio se s njom. Mislio je da
je s tim bilo gotovo.
Jebote, procijedi.
Sklopivi oi, oslonio se dlanovima pored glave tua i naslonio na svoje teke ruke.
Zbog loeg raspoloenja osjeao se kao da su mu na glavi elise helikoptera koje
samo to mu nisu razmrskale glavu i ostatak tijela.
Prokletstvo...
Nikad prije nije pomiljao na to, ali ludilo je za zdravoga uglavnom bio hipotetski
koncept, pogrdno blaenje nekoga koga niste potovali, opis neprimjerenoga
ponaanja.
Pod tuem je shvatio da pravo ludilo nema nikakve veze s PMS-om ili udaranjem
glavom o zid ili opijanjem i unitavanjem hotelske sobe prije nego se onesvijesti.
Nije se radilo o ludoj vonji ili pljakanju banke ili privremenom iskaljivanju bijesa na
neivom objektu.
Radilo se o nestanku cijelog svijeta oko tebe, rastanku s osjetilima, a svijest koja je
vie nalikovala video kameri pojaavala je sranja iznutra, a sve ostalo, partneri, posao,
zajednica, zdravlje, dobrobit, ne samo da su bili izvan dosega... Nisu ni postojali.
Najstranije od svega? Taj meuprostor, dok vam je jedna noga u stvarnosti a
druga u vlastitom, ivom istilitu, u kojem osjeate kako ova prva samo klizi, klizi,
klizi...
Iznenada, Wrath potpuno izgubi ravnoteu; cijeli se svijet nakrivio na svojoj osi,
toliko da vie nije bio siguran je li pao ili nije.
No onda je osjetio otricu pod bradom i shvatio da ga je netko epao za kosu.
U ovom trenutku, zaulo se siktanje, znamo dvije stvari. Ali samo jedna od njih
ima presudnu ulogu.

83

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Deveto poglavlje

ila je to gadna migrena.

Kad je iAm odkrinuo vrata bratove sobe, jadnikova patnja zaprljala je i sam zrak,
zbog ega je bilo teko disati, pa ak i vidjeti dobro.
S druge strane, sve je ionako ve bilo mrano.
Trez?
Jaukanje koje je uo kao odgovor nije bilo dobro, kombinacija ranjene ivotinje i
grla upaljenog od povraanja. iAm je podignuo dlan prema svjetlu koje je dopiralo
odostraga i prokleo svoj sat marke Piaget. Dosad se kukin sin ve trebao znaajnije
oporaviti, njegovo se tijelo trebalo iskoprcati iz glavobolje koja ga je epala.
No to nije bio sluaj.
eli li neto za eludac?

Mrmljanje, mrmljanje, jaukanje, mrmljanje?


Okej, siguran sam da imaju neto.

Mrmljanje, stenjanje, stenjanje. Mrmljanje, mrmljanje.


Da, i to isto. Hoe malo keksa Milanos?

Mmmmmmmmrmljanje.
Primljeno na znanje.
iAm je zatvorio vrata i otiao natrag do stepenica koje su vodile do raskrija
izmeu hodnika s kipovima i predvorja na drugom katu.
Poput ostatka kue, bilo je tiho kao u grobu, no kad je stigao do velikog stubita,
njegov kuharski nos osjetio je jedva primjetan miris Prvog obroka kako se kuha u krilu
s kuhinjom.
to se vie pribliavao dijelu sa sluganima, njegov je eludac sve vie priao.
Logino. Nakon to je spremio bolognese, provjerio je brata, a potom nekoliko sati
proveo u teretani.
Gdje je vidio mnogo vie od interijera prostorije s utezima.

84

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Posljednje to je oekivao bilo je da e odvlaiti Kralja od napadaice. Upravo je


zavravao trening kad je uo nekog kako urla i otiao provjeriti o emu se radi, nakon
ega je zatekao kralja u pitonskom zagrljaju sa enom.
Ne treba ni rei da je osjetio neoekivano potovanje prema slijepom vampiru.
Postojalo je nekoliko stvari koje iAm kao odrastao mukarac nije mogao ni
pomaknuti. Promijenio je gumu koristei samog sebe kao polugu. Bio je poznat po
tome to je mogao gurati preko cijele kuhinje bave s umakom velike poput perilice.
Kvragu, jednom je ak premjestio perilicu i suilicu bez puno frke.
A morao je i podignuti onaj kamion s brata prije otprilike dvije godine.
Jo jedan dokaz da je Trezov ljubavni ivot izmakao kontroli.
No dolje u teretani s Wrathom? Gada se nije moglo ni pomjeriti. Kralj je bio kao
zacementiran, a izraz na njegovom licu? Bez emocije, bez ijedne grimase od napora.
Njegovo tijelo, opasno snano.
iAm je odmahnuo glavom prolazei pored procvjetalog stabla jabuka.
Pokuati pomaknuti Wratha bilo je kao gurati kameni blok. Nita se nije micalo,
nita nije poputalo.
No, psu je to ipak uspjelo. Hvala Bogu.
Inae iAm nije volio ivotinje po kui, i definitivno nije bio ljubitelj pasa. Bili su
preveliki, previe ovisni, a jo i linjanje previe. No onog utog, to god da je bio,
sad je potovao.

Mijaaaaaauuuuuuuuuu.
Jebote!
Mi o vuku... Dok mu se kraljiina crna maka motala oko nogu, bio je prisiljen
nabaciti koji Michael Jackson pokret kako ne bi nagazio vraje stvorenje.
Kvragu, mako!
Maka ga je slijedila skroz do kuhinje, neprestano mu se motajui oko glenjeva
gotovo kao da je znala da je pozitivno razmiljao o psu pa je sad uspostavljala
dominaciju.
Osim to make nisu mogle itati misli, jasno.
Zaustavio se i pogledao u nju. Kog vraga hoe?
To zapravo i nije bilo pitanje, budui da nije namjeravao dati maki priliku da
odgovori. Jedna crna apica se podigne, a onda...
Nije se ni okrenuo, a vraja maka mu je ve skoila u naruje, okrenula se na lea i
poela presti kao Ferrari.
Mora da me zajebava, promrsio je. Ne svia mi se. Dovraga.

85

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Gospodaru, kako bih vam mogao pomoi?


Kad mu se Fritz, stari slugan batler, unio u lice, velik kao oglasna ploa, iAmu je
trebao trenutak da se ponovno smiri i nasmije. to je, naalost, pomalo nalikovalo na
Slagalicu strave nabacani dijelovi tijela drugih ljudi.
No, to je bila samo fantazija ponukana stresom. Primjerice, sjeao se da neko,
daaaavno prije, nije izio zbog svega i svaega. Zbilja. Istina.
apica, apica, apica. Na njegovoj koulji.
Dovraga. Popustio je i pomazio crni trbui. I ne, ne treba mi nita.
Maka je prela tako glasno da se morao nagnuti prema batleru. to si rekao?
Rado u vam pomoi to god da vam treba.
Da. Znam. Ali idem se pobrinuti za svog brata. To je to. Jasno.
Maka je sad trljala glavu o njegove prsne miie. A onda se rastezala da je poeka.
O, Boe, kako grozno, naroito kad je batlerovo ionako snudeno lice potonulo
sve do nesumnjivo kvrgavih koljena.
Ah, sranje, Fritz...
Je li bolestan?
iAm je na trenutak sklopio oi kad je zauo enski glas. Fantastino. Jo jedan
sugovornik.
U redu je, rekao je iAm i ne pogledavi Odabranicu Selenu.
Utekavi od daljnjih komentara, otiao je do smonice s makom ulizicom i...
U redu. Kako e skinuti nekoliko obroka za oporavak od migrene s police ako su
mu ruke pune... Kako se ono zvala?
Dobro. Neka bude Vraja Maka.
Gledajui u te velike, zadovoljne oi, iAm je stisnuo usnice i poekao je ispod
bradice, iza uha.
Okej, dosta s tim. Igrao se jednom apicom. Sad te moram spustiti.
Uzevi konce u svoje ruke, maknuo je maku iz svog naruja elei je spustiti...
Meutim, ona se nekako uspjela doepati njegove majice pa mu je sad visjela s
prednje strane kao kravata.
Mora da me zeza.
Jo predenja. Jo treptanja blistavih okica. Izraz samouvjerenosti koji je iAm
protumaio kao macinu namjeru da bude po njenom, i nikako drugaije.

86

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Moda bih ja mogla pomoi? Selena je njeno upitala.


iAm je opsovao i pogledao u maku. A onda i u Odabranicu. Pod uvjetom da ne
skida pulover? Vraja Maka se zalijepila za njega.
Treba mi malo onih Milanosa odozgo? Odabranica je posegnula rukom i izvadila
jednu vreicu iz odjeljka s keksima. A trebat e mu i malo tortilla ipsa.
Obian ili s okusom limuna?
Obian. iAm je odustao i nastavio maziti Vraju Maku koja se istog trena
opustila. Trebat e mu i jedan od onih kuglofa iz Entenmanna. A odnijet emo mu i
tri ledene Coca Cole, dvije velike boce vode, sobne temperature, i kola od kruke.
Kad bi ga boljela glava, Trez je traio tekuinu, glukozu i kofein. Imalo je smisla.
Dvanaest sati bez hrane nije bilo dobro. A jo se morao boriti i s povraanjem.
Pet minuta poslije, on, Odabranica i Vraja Maka penjali su se prema treem katu.
iAm je ipak uspio biti od pomoi nosei velike boce s vodom ispod ruke. Fritz im je
osigurao i jednu veliku papirnatu vreicu da u njoj ponesu ostatak hrane.
Kriste, bilo bi mu beskrajno drae da je to mogao odraditi sam.
Jako si mu drag, komentirala je dok su se penjali.
Brat mi je. I mora biti tako.
O, ne, mislila sam na maku. Boo te oboava.
Osjeaj nije obostran.
iAm je svakako namjeravao preuzeti situaciju u svoje ruke i rijeiti se ene im dou
do vrata spavae sobe, ali Vraja Maka i dalje se nije micala.
I tako je Odabranica Selena zavrila u Trezovoj sobi.
Tono ono to im nije trebalo.
Hvala, mako.
Kad su se vrata rastvorila, svjetlo se probilo unutra i spletom sretnih okolnosti palo
ravno na Treza kad se ta velika, runa gromada uspravila.
Netko je nanjuio miris ene.
Za Boga miloga.
P.S. Zato gad nije izgledao jo gore? Trebao bi biti prebijen nakon tako
provedenog dana.
Kamo da ovo spustim? Odabranica je upitala ili jednog od njih ili obojicu.
Tamo na stol, promrsio je iAm. Bilo je to najdalje mjesto od kreveta.
Ostavi nas, promrmljao je pacijent.

87

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Okej, hvala Bogu da je Trez konano doivio trenutak trezvenosti. Odabranica je


mogla nastaviti dalje po svom poslu, a on i njegov brat bi mogli ponovno pokuati
postii trenutak prosvjetljenja...
iAm je postao svjestan da se nitko ne mie. Trez je dodue jo uvijek stajao u
uspravnom poloaju, a Odabranica je bila skamenjena kao srna na cesti. I oboje su ga
promatrali.
to je? upitao je.
Kad mu se upalila lampica, iAm je zakiljio prema bratu. Misli ozbiljno.
Ostavi nas, gad je rekao samo to.
Vraja Maka prestala mu je presti u naruju, kao da je i ivotinja osjetila lou vibru
u sobi.
Ali o ovome se radilo: s glupim se ne moe pregovarati, a iAm samo to nije
prestao pokuavati.
Okrenuvi se prema Odabranici, tiho je rekao: uvaj se.
To rekavi, Vraja maka i on odoe odatle.
to je, bez sumnje, bilo i najbolje. Osjeao se kao da bi mogao navaliti na brata, iz
ega nita dobro nije moglo proizii.
Hodajui prema stepenicama, vraao se istim putem. Negdje na pola puta,
ponovno je poeo maziti ivotinju u krilu, jagodicama prstiju ponovno je pronaao
njezinu bradicu i njeno kruio po njoj.
Natrag dolje u kuhinji, koja je sad bila krcata osobljem, bilo je vrijeme da se
pozdravi sa svojom sjenom.
Fritz.
Batler je prestao raditi na hladnom predjelu i poletio prema njemu. Da,
gospodaru! Rado u vam biti na usluzi.
Uzmi ovo, iAm je skinuo maku sa sebe, izvlaei njene pande iz svoje majice. I
radi ono to ve radite s tim.
Okreui se, poelio se jo jednom osvrnuti i uvjeriti da je Vraja Maka dobro. Ali
zato bi dovraga to uinio?
Morao je otii do Sala i prekontrolirati osoblje. Obino bi iao u restoran rano
poslijepodne, ali situacija nije bila uobiajena, s obzirom na onu migrenu. Svaki put
kad bi njegova brata boljela glava, boljela bi i njega. Sada, meutim, dok se Trez
oporavljao i uskoro e se baciti na posao s Odabranicom, bilo je vrijeme da se vrati
svome poslu.
Ako ni za to drugo, onda zato da ne poludi.

88

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Isuse Kriste, Trez e sad poeviti tu enku. A samo Bog zna gdje bi ih to moglo
odvesti.
Stigavi tik do vrata, viknuo je preko ramena: Fritz!
Kroz galamu oko pripreme Prvog obroka, slugan je odgovorio: Da, gospodaru?
Ovdje nikad nema morskih plodova. Zato?
Kralj ne voli nikakve peraje.
Bi li dopustio da ih drimo ovdje?
O, da, gospodaru. Samo ne na njegovom stolu, i nikako ne na njegovom tanjuru.
iAm je zurio u daske vrata ispred sebe. elim da nabavi malo svjeeg lososa i
poira ga, veeras.
Jasno. Nee vam biti spreman prije Prvog obroka...
Nije za mene. Mrzim ribu. To je za Vraju Maku. elim da mu se to redovno
servira. Odgurne vrata. I nabavi mu svjeeg povra. Koju vrstu maje hrane jede?
Samo najbolju. Dijetalni Hill's Science.
Saznaj to je u toj hrani, a onda elim da mu se to priprema. Odsad nita iz vreice
za njega.
Sluganov je glas bio pun odobravanja. Siguran sam da e Gospodin Boo znati
cijeniti va interes.
Ne zanima me ta vrea buha.
Krajnje iznerviran samim sobom i svima ostalima na planetu, izjurio je ne samo iz
kuhinje, ve i iz kue openito. U pravi as. Sunce je upravo zalo, a svjetlo je polako
nestajalo s neba.
Volio je no, pa je odvojio trenutak da duboko udahne. Od hladnog zimskog zraka
zapjevali su mu sinusi.
Da je bio samostalan mukarac, bez povodca koji ga je vezao za brata i zatvor
kojeg su Trezu nametnuli njihovi roditelji, odabrao bi sasvim drugaiji ivot. Otiao bi
negdje na zapad i ivio od zemlje, daleko od svih.
Nije se radilo samo o tome da je po prirodi bio povuen. Nije vidio vanost u
mnogim stvarima u kojima drugi jesu. U njegovoj glavi, svijetu jednostavno nisu bili
potrebni novi iPhoni, bri internet ili dvadeset sedma franiza Kuanica iz visokog
drutva.
Kvragu,
koga
boli
kurac
ako
tvoj
susjed
ima
veu
kuu/auto/brod/prikolicu/kosilicu. Zato bi mu smetalo ako netko ima bolji
sat/prsten/telefon/TV/listi za lutriju. Da i ne pria o tenisicama. Moda u svemu. Oglasi
za minku, skandali s filmskim zvijezdama, manino kupovanje preko interneta,
slaboumni ljudski trutovi koji su uistinu vjerovali u sve ime su im punili glavu.
I ne, nisu samo ljudi nasjedali na ta sranja.

89

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Vampiri su bili jednako krivi, samo su zamaskirali svoj telei mentalitet u


superiornost nad tim takorima bez repova.
Toliko je njih rtvovalo ono to jesu radi onog to im je reeno da moraju eljeti,
trebati, traiti, nabaviti.
S druge strane, ni on se nije uspio osloboditi drame s vlastitim bratom, stoga, tko je
on da...
Kad mu je zazvonio mobitel u depu jakne, uvukao je ruku unutra i zgrabio ga.
Znao je tko ga zove ak i prije nego je pogledao u ekran. Javio se i primaknuo ga uhu.
Onaj mali dio njega koji je na trenutak oivio, ponovno je umro u sreditu
njegovih grudi.
Vaa Ekscelencijo, pozdravio je vrhovnog sveenika. emu dugujem ovu ast?

Koraajui po kuhinji, Assail je pogledao na sat. Okrenuo se pored sudopera. Otiao


natrag do anka. Ponovno pogledao na sat.
Ehric je otiao prije dvadeset i jednu, ne, dvadeset i dvije minute, a zadatak na koji
su ga poslali zahtijevao je najvie dvadeset i pet.
Assailu je srce lupalo u grudima. Imao je plan za tu veer, a ovaj prvi dio bio je
kljuan za njezin zavretak.
Izvadio je mobitel i okrenuo broj.
Dvostruki bip koji se oglasio znaio je da je neko vozilo ulo u garau.
Assail je otrao do predsoblja, rastvorio pojaana vrata i pokuao vidjeti kroz
zatamnjena stakla nepropusnih prozora svog Range Rovera. Ako su bratii zbilja
uspjeli...
Protokol je nalagao da najprije prieka da se sva vrata ponovno zatvore prije nego
itko izae iz vozila, ali nestrpljenje i strah koji su ga morili, natjerali su ga da zanemari
to mudro pravilo. Brzim korakom preavi preko glatkog betonskog poda, pribliio se
terencu u trenutku kad je Ehric ugasio motor i izaao s bratom.
Prije nego je Assail uope stigao procijeniti bratievo lice, ili urlajui zatraiti
objanjenje, stranja su se vrata polagano otvorila.
Ehric i njegov brat su se skamenili. Kao da nisu imali puno kontrole nad svojim
teretom, kao da bi moglo uslijediti bilo to.
Starija ena koja je izala bila je visoka metar i pol i zdepasta poput pisaeg stola.
Kosa joj je bila gusta, bijela i odmaknuta od naboranog lica, a njene su tamne oi sjale
arkim i mudrim sjajem ispod tekih kapaka. Ispod otrcanog, crnog vunenog kaputa,
nosila je jednostavnu haljinu vreastog oblika s plavim cvjetovima, a njezine su cipele s
niskom petom i s njima usklaena torba bili od lakirane koe kao da je eljela
obui najbolje to je imala, a to je bilo sve to se nalazilo u ormaru.

90

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

On joj se naklonio. Madam, dobrodoli.


Solina je baka drala svoju malenu torbu odmah ispod grudi. Moje stvari. Sa
mnom su.
Njezin portugalski naglasak bio je jak pa se morao potruditi kako bi razumio
pojedinu rije.
Dobro. Kimnuo je bratiima, a oni na njegovu zapovijed zaobioe terenac i
izvadie tri skromna, razliita kufera. Vaa soba je spremna.
Ona je kratko kimnula. Nastavite.
Kad im je Ehric priao s prtljagom, podignuo je obrvu, s pravom okiran. Assail nije
volio da mu se nareuje.
No, njoj e oito malo popustiti.
Naravno. Assail se odmaknuo za jedan korak i ponovno naklonio, pokazujui
prema vratima kroz koja je doao.
Dostojanstvena poput kraljice, sitna je starica koraala prema tri niske stepenice
koje su vodile u kuu.
Assail je poskoio naprijed kako bi je uveo. Ovo je naa alatnica. Naprijed se ide
prema kuhinji.
Hodao je iza nje, borei se protiv vlastite nestrpljivosti. Iako im se nikud nije urilo.
Morao se pobrinuti da u zakonskoj fasadi Benloiseovog carstva nema njegovih
trgovaca umjetninama i ostalih radnika prije nego sam tamo ode. to e potrajati
barem sat vremena.
Nastavio je s obilaskom. Gore su blagovaonica i drutvene prostorije. Hodajui
prema golemom otvorenom prostoru koji je gledao na rijeku Hudson, kao da je
novim oima vidio oskudan namjetaj u njemu. Iako mi nije naroito stalo do
drutva.
U kui nije bilo nieg osobnog. Samo scenografija koja je tu stavljena kako bi se
kua prodala, anonimne vaze i tepisi, komadi neutralnih sofa i dvosjeda. Isto je
vrijedilo i za spavae sobe, od kojih su se etiri nalazile dolje, a jedna na drugom katu.
Moj ured je ovdje...
Zaustavio se. Namrtio. Osvrnuo oko sebe.
Morao se vratiti u kuhinju kako bi naao ostale. Solina baka zabila je glavu u
hladnjak, kao da je kakav patuljak koji trai hladno mjesto za ljeto.
Madam? zovnuo je Assail.
Ona je zatvorila vrata i krenula prema ormariima koji su sezali sve do stropa.

91

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ovdje nema niega. Niega. to vi jedete?


Ah... Assail se zatekao kako gleda u svog bratia ne bi li mu ovaj pomogao.
Obino jedemo vani.
Podsmijeh je definitivno zvuao kao bakin ekvivalent reenice, zajebi to. Trebam
hranu.
Okrenula se na svojim malim sjajnim cipelama i stavila ruke na bokove. Tko mene
odvesti u supermarket?
To nije bilo pitanje.
A dok je zurila u svu trojicu, inilo se kao da su Ehric i onaj nasilni ubojica od
njegova brata jednako zbunjeni kao i Assail. Veer je bila isplanirana do zadnje minute
a odlazak u mjesni supermarket nije bio na popisu.
Vas dvojica previe mravi, obznanila je, mahnuvi rukom prema blizancima.
Morate jesti.
Assail se nakaljao. Madam, doveli smo vas ovamo radi vae sigurnosti. Nije
namjeravao dopustiti Benloiseu da jo vie povisi ulog, stoga se morao pobrinuti za
moguu kolateralnu tetu. A ne da kuhate.
Ve ste odbili novac. Neu ostati besplatno. Zaradit u boravak. Tako e biti.
Assail je izdahnuo dugo i polako. Sad mu je bilo jasno na koga je Sola bila tako
samostalna.
I? zahtijevala je odgovor. Ja ne vozim. Tko me vozi?
Madam, zar se ne biste eljeli odmoriti...
Tijelo odmara kad umre. Tko?
Imamo sat vremena, ubacio se Ehric.
im je Assail pogledao u drugog vampira, starica je prebacila svoju torbicu preko
ruke i kimnula. Znai on e me voziti.
Assail je pogledao Solinu baku ravno u oi i malice produbio glas, samo kako bi se
linija koju e postaviti ipak potovala. Ja plaam. Je li jasno, neete potroiti ni
centa.
Ona je otvorila usta elei se usprotiviti, bila je uporna ali ne i glupa. Onda u
ja krpati.
Naa je odjea u sasvim dobrom stanju... Ehric se nakaljao. Zapravo, nekoliko
dugmadi se olabavilo. A i iak na njegovom panciru...
Assail je pogledao preko ramena i idiotu pokazao onjake, ali tako da Solina baka
ne vidi, naravno.
Vrativi natrag isti izraz lica, okrenuo se i...

92

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Shvatio je da je izgubio. Baka je nakrivila jednu obrvu, njene tamne oi bile su


upornije nego oi ijednog neprijatelja s kojim se dotad susreo.
Assail je odmahnuo glavom. Ne mogu vjerovati da pregovaram s vama.
I pristaje na moje uvjete.
Madam...
Onda srno se dogovorili.
Assail je podignuo ruke u zrak. U redu. Imate etrdeset pet minuta. To je to.
Vraamo se za trideset.
To rekavi, okrenula se i uputila prema vratima. Kad je starica izila, trojica su
vampira oima igrala ping pong.
Idite, protisnuo je Assail kroza zube. Obojica.
Bratii su krenuli prema vratima garae, ali nisu do tamo i stigli. Solina se baka
okrenula i stavila ruke na bokove.
Gdje je raspelo?
Assail se stresao. Molim?
Zar niste katolici?
Draga moja enice, nismo niti ljudi, pomislio je.
Ne, bojim se da nismo.
Oi se poput lasera zalijepe za njega. Ehrica. Ehricovog brata. To mijenjamo. Boja
je volja.
To rekavi, marirajui izie kroz predsoblje, rastvarajui vrata i nestajui u garai.
Kad su se teka elina vrata automatski zatvorila, sve to je Assail mogao bilo je
treptati.
Ostala dvojica bila su jednako okirana. U njihovom se svijetu dominacija
uspostavljala silom i manipulacijom nad mukim individuama. Poloaj su stjecali ili
gubili natjecanjima u izdrljivosti, koja su esto bila krvava i rezultirala leevima.
A ako je netko tako odgojen, onda nipoto ne oekuje da e ga kastrirati u
vlastitom domu ena koja nema niti no u ruci. I koja bi se vjerojatno morala popeti
na stolicu kako bi otkinula spomenuti dio anatomije.
Nemojte samo stajati tu, prasnuo je. Sposobna je sama otii.

93

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Deseto poglavlje

amo jedna od njih ima presudnu ulogu.

Dok je voda iz tua nastavljala tei kao da se nita nije dogodilo, ugodan zvuk
curenja odjekivao je kroz svlaionicu, a Wrathova glava i dalje je bila zarobljena u
svom zarotiranom poloaju. S bodeom pod vratom i snanom rukom na pletenici
koja mu je padala niz lea, nije imao kamo.
Stisnuvi zube, nije znao bi li trebao biti impresioniran ili potjerati otricu doma.
Ali nije imao samoubilake nakane. O emu se radi, Payne? procijedio je.
enski mu je glas tiho zareao ravno u grlo. Oboje znamo da bi se mogao izvui iz
ovoga kad bi htio. U tren oka moe me nadjaati, to si i vie nego dokazao u
dvorani.
A druga stvar?
Ako sam te jednom uhvatila, mogu opet. A moda idui put neu gubiti vrijeme
pokuavajui ti dokazati da smo ravnopravni.
Ja sam Kralj, to ti je jasno.
A ja sam ker boanstva, idiote.
To rekavi, pustila ga je i odmaknula se.
Pokrivi genitalije rukama, okrenuo se prema njoj. Nikad nije vidio kako Payne
izgleda, ali rekli su mu da je nalik svom bratu, visoka i snana. Navodno je imala istu
tamnu, crnu kosu i one blijede, ledene oi a inteligenciju je mogao sam prosuditi.
Oigledno je imala i muda.
Mogu te ubiti, rekla je mrano. Kad god poelim. I ne treba mi konvencionalno
oruje. Ti si snaniji, da, to ti priznajem. Ali ima stvari za koje sam ja sposobna, a koje
ti ne moe ni zamisliti.
Onda zato ih nisi iskoristila?
Zato to te ne elim strpati u grob. Ovdje si potreban. Kljuan si za nau vrstu.
Prokleto prijestolje. Dakle, hoe rei da bi dopustila da te ubijem tamo u
dvorani?

94

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nisi me namjeravao ubiti. O, da, jesam, pomislio je, gadei se sam sebi. Sluaj,
Payne, moemo se vrtjeti u krug oko ovoga iduu godinu i pol i ne bismo nikamo
dospjeli. Vie se neu boriti s tobom. Nikad.
Ne oekuje valjda da u prihvatiti argument koji se temelji na mom spolu.
Ne, oekujem da potuje odnos koji imam s tvojim bratom.
Ne zanimaju me ta staromodna sranja. Dovoljno sam zrela, k tome jo i zdruena.
Ne slaem se s tim da moj brat ima ikakvu mo nada mnom...
On trzne naprijed kukovima. Zajebi to. Vishous je moj brat. Ima li ti pojma kako
bi mu bilo kad bih te ubio? Jednom je rukom pokazao prema glavi. Moe li na
trenutak prestati bahato misliti na sebe i razmisliti o tome? ak i kad bi me boljela
neka stvar za tebe, misli li da bih to uinio njemu?
Nastala je pauza, a njemu se inilo kao da e ona odgovoriti. No, nakon to nita
nije rekla, opsovao je.
I, da, ima pravo, rekao je. Bori se dovoljno dobro da bi ula u Bratstvo, a ja
sam se godinama borio s njima, tako da znam. Ne prekidam ovo zato to si ti vraja
enka. Nego iz istog razloga zato Qhuinn i Blay ne idu zajedno na teren, i zato
Xhex, ako se ikad odlui boriti s nama, nee biti doputeno da bude u istoj jedinici kao
John. Zato doktorica Jane ne operira tebe ili tvog brata. Ponekad je jednostavno
previe bliskosti u igri, kui me?
Uz um vode koja je tekla iza njega, uo je njene korake oko sebe, njezina stopala
gotovo neujna na ploicama.
Da si njegov brat, a ne njegova sestra, rekao je Wrath, bilo bi isto. Problem sam
ja, a ne ti. Stoga si uini uslugu i sii s te feministike propovjedaonice na koju si se
popela. Dosauje mi.
Moda malo pregrubo. Ali ve je dokazao da civiliziranost trenutno ne stanuje u
njegovoj kui.
Jo tiine. Sve dok Wrath umalo nije frustrirano bacio ruke u zrak, no onda se sjetio
da ipak njima pokriva neto to ne mora jo na paradu. Hajde, Payne. Potpuno
shvaam da se radi o tvom ponosu. Ali vie mi je stalo do toga da ivi i die, nego
da ti ne povrijedim osjeaje.
Nastane jo jedna duga tiina. No, ona nije otila, osjeao je njezinu prisutnost
gotovo kao da ju je mogao vidjeti. Stajala je tono nasuprot, izmeu njega i izlaza.
Misli da se ne bi zaustavio, rekla je grubo.
Ne. Sklopio je oi, kajanje ga je stiskalo u prsima. Znam to. I, kako rekoh, taj dio
nema nikakve veze s tobom. Zato, molim te, za boga miloga, pusti to i daj da se
istuiram do kraja.
Kad je razgovor stao, Wrath je osjetio kako sve u njemu opet kuha. to je?
Da te pitam neto.

95

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zar to ne moe priekati...


Braa skupa treniraju, zar ne?
Ne. Previe su zaposleni izvannastavnim satovima pletenja.
Onda zato vie ne treniraju s tobom? Stiala je glas. Zato s njima ne odrava
kondiciju? Je li se to promijenilo kad si sjeo na prijestolje?
Nakon to sam potpuno oslijepio, protisnuo je. Tada se promijenilo. eli toan
datum?
Pitam se bi li se ljudi sloili s tim kad bih se malo raspitala.
eli rei da ja zapravo vidim, izbacio je onjake. Zbilja.
Ne, pitam se bi li se tvoja braa borila s tobom bez poputanja sad kad si stavio
krunu na glavu. Imam osjeaj da je odgovor ne.
Bi li mi pojasnila zato je to bitno, ubacio se. Jer druga ti je opcija da gleda kako
opet ludim, a oboje znamo koliko je to prvi put bilo zabavno.
Kad je ponovno progovorila, glas joj je bio udaljeniji, a njemu se uinilo da je otila
do luka koji je vodio prema ormariima u svlaionici.
Mislim da je jedini razlog zbog kojeg se bori sa mnom taj to sam ensko. Kad je
on rastvorio usta, opet je progovorila. I mislim da bi se nastavio boriti sa mnom sve i
da sam muko. Ti moe sebi nastaviti govoriti da se radi o mom bratu, u redu je. Ali
ja mislim da si ti vei ovinist nego to misli.
Jebi se, Payne. Stvarno.
Neu raspravljati s tobom. Ali zato ne bi pitao svoju elan.

to?
Pitaj je kako se osjea s tobom.
Udarao je kroza zrak izmeu njih. Gubi se. Prije nego mi da razlog da te opet
pokuam zadaviti.
Zato ne eli da zna kamo ide dok ti radi?

Molim?
enke nemaju tajni pred mujakom koji ih potuje. I tu stajem s ovom temom. Bio
ti slijep ili ne, mora samog sebe bolje sagledati.
Wrath je jurnuo preko mokrog poda. Payne. Payne! Vraaj se ovamo iste jebene
sekunde!
No, vikao je na samog sebe, izgleda.
enka ga je ostavila samog.

96

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jeboteeeeeeeeeee! vritao je iz sve snage.

Jeboteeeeeeeeeeee, pomislio je Trez kad je ponovno udahnuo.


Kod oporavka od migrene najvanije je bilo meko slijetanje natrag u svjesnost.
Uobiajeni lijek bio je hrana i pravi odmor, jer je opepoznato da ak i ako radi u
tamnoj prostoriji i slua streaming s radija preko iPhonea, nije ba da se odmara kao
beba.
Trenutno je, meutim, ozbiljno razmiljao o godinama u kojima se pokuavao
vratiti u normalu i pritom grijeio. Kad su se vrata za njegovim bratom zatvorila, a
Trez ostao sam s Odabranicom Selenom, svaka stanica u njegovom tijelu kakljala ga
je.
ovjee, snagom uma morao je upaliti svjetlo, iako je njegovim mrenicama bilo
prerano za pravu svjetlost...
Zdrvo, boginjo.
Selena je bila visoka, i premda je nosila tradicionalnu bijelu odjeu svog reda, bilo
je oito da je graena tono onako kako bi enka trebala biti graena. Nita nije
moglo sakriti njezine obline, ak ni tkanina prebaena preko njih. A tek prekrasno lice.
Imala je ruiaste usne i blijedoplave oi, a njezine crte lica bile su savreno simetrine,
napravljene tako da ulove muki pogled i tamo ga zadre. A onda i ta kosa. Duga,
gusta, boje ponoi, nosila ju je onako kako su je Odabranice nosile, omotanu u krunu
na vrhu glave.
Tako da vie ne biste mogli razmiljati ni o emu nego o tom kako biste je htjeli
raspustiti i kroz nju provui prste.
Na svaki mogui nain bila je savrena.
I odbijala je popustiti mu.
Zbog ega je njezina prisutnost u svem tom jadu bila jo udesnija.
Opasno si se razbolio, rekla je njeno.
Trezu su se oi zavrtjele u dupljama. Taj glas. Sranje, taj glas.
Stani malo, htjela je da joj odgovori, zar ne. to je... Ne. Super sam. Ba super.
I postajem tvrd kao kamen, jebo te ja. Boe, nadao se da nee nanjuiti miris
njegova uzbuenja.
Kako bih ti mogla pomoi?
Mmm... Moda da skine odjeu i skoi na krevet. A onda me moe jahati kao
ponija sve dok se ne onesvijestim.
Bi li htio neto od ove hrane?

97

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Koje hrane? promrmljao je.


Brat ti je pripremio onu vreicu.
Zar je gad uope bio tu, pitao se.
Upravo si mu rekao da ode.
Valjda. O, da. Tako je.
Trez se naslonio na jastuke i trznuo. Dok je trljao sljepoonice, osjetio je kako se
ona pribliava krevetu, pa je jednim brzim pokretom povukao debeli prekriva preko
trbuha.
Ponekad gol znai mnogo vie nego samo nemam odjee na sebi.
ovjee, izgledala je tako zabrinuto. Toliko da je morao podsjetiti samog sebe da
ga je ranije otkantala. to se zbilja i dogodilo.
Da, ma koliko manjkavo bilo njegovo kratkorono sjeanje, barem to se tie,
primjerice, dolaska njegova brata u sobu, tono se mogao prisjetiti gdje je bio kad je
posljednji put sreo tu enu... Jednako kao i njezina ne naroito entuzijastinog
odgovora.
Takoer se tono sjeao kako je uo za nju. uo je njeno ime im je Phury pustio
Odabranicu iz uvardjevinog svetita pa je Selena, skupa s ostalima, poela ivjeti u
velikom Rehvengeovom kampu gore u Adirondacksu. ak bi je s vremena na vrijeme i
vidio, no s Rehvom je bilo nekih sranja, a on nije bio usredotoen.
No, to je prolo. On i iAm nedavno su otili gore, na Rehvov zahtjev, i tad ju je
slubeno upoznao, jedan na jedan.
Okej, iAm je bio s njim, ali njega bi ionako zaboravio. S druge strane, u trenutku
kad je ugledao tu enu, zaboravio je i vlastito ime, veinu rijei iz engleskog rjenika i
sedamdeset pet posto osjeaja za ravnoteu.
Trenutana. Kozmika. Privlanost.
Barem s njegove strane.
Ona nije bila toliko zapanjena, naravno, iako je gajio nadu. A tek uhoenje. Idueg
tjedna, tko zna koliko noi zaredom motao se oko palae, nadajui se da e je
ugledati tijekom jednog od njezinih posjeta Bratstvu kojem je sluila. Jer, hej, nema
bolje ljubavne izjave od one kad dobije zabranu prilaska.
S vremenom je dobio na lutriji i uspio nabasati na nju. Mao mukarac kakav je
bio, rekao joj je da je lijepa, i to ne kao ulet. Zbilja je to i mislio. Naalost, za razliku
od nebrojenih drugih ena koje je zaveo, ona nije bila impresionirana.
Dakle, zato ga je sad dola posjetiti?
Dodue, nije namjeravao previe detaljno istraivati tu temu.

98

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

ime bih te mogla ponuditi? rekla je. ovjee, ta njezina iskrena zabrinutost
posramljivala ga je.
Ah... Zapravo, moe jednu od onih Coca Cola, molim te?
O, daaa, nain na koji se kretala kad je ila do vreice koju je ostavila sa strane...
Tako uglaeno i ujednaeno, kukovi su joj se njihali pod haljinom, ramena pratila
pokrete, njezina...
Odvratio je pogled od njezine stranjice.
Iako, kvrrragu.
Kad je prila krevetu, pomaknuo se blie sredini madraca, nadajui se da e ona
sjesti. Nije to uinila. Nagnula se i pruila mu plastinu bocu. Potom je zakoraila
unatrag, odravajui pristojnu udaljenost.
Boca je ispustila zrak kad je skinuo ep.
Molim te, reci mi to te titi.
Dlanove je vrtjela ispred sebe, stiskala ih, zavrtala.
Samo migrena. Otpio je dug gutljaj. Opa, ovo je dobro.
Ali pogled je bio jo bolji.
to je to?
Coca Cola.
Trez je zastao prije drugog gutljaja, shvaajui da nije na to mislila. Migrena je
neka vrsta glavobolje. Nita posebno.
Pa, osim injenice da je njegova znala trajati dvanaest sati, u kojima mu se inilo
kao da umire.
Njene prekrasne oi su zakiljile. Ako nije nita posebno, onda zato je tvoj brat
tako zabrinut?
On je takav. Histerizira. Trez je sklopio oi i otpio veeeeeeeliki gutljaj. Pa jo
jednom. Nektar bogova, zbilja.
Nikad nisam o njemu razmiljala na takav nain. Ali, jasno, ti ga bolje poznaje.
Dok se ona motala uokolo, nadao se da je barem upola toliko zainteresirana za
njegova gola prsa. Nije bio arogantan, ali obino bi ene gledale u njega i ne bi
odvraale pogled.
Bez brige, bit e on u redu, promrmljao je. Kao i ja.
Ali tu si itav dan, jo otkako si sino stigao doma.
Samo to se nije dokraja iznervirao kad se sjetio... Samo malo. Kako ti to zna?

99

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

injenica da je tako brzo odvratila pogled natjerala ga je da se opet uspravi.


Tvoj je brat neto spomenuo dok smo bili dolje.
Teko. iAm je rijetko kad razgovarao s nekim osim ako zbilja nije morao.
Mora da ga je traila. Zar ne?
Trez je pustio kapke da padnu. Hej, bi li sjela ovdje, teko mi je dizati pogled
prema tebi.
Laov.
Oh, jasno.

Suuuuper.
Kad je sjela na krevet i poravnala haljinu, znao je da forsira, ali nije mario.
Dovoljno je vremena proveo na ploicama ispred zahoda samo nekoliko sati ranije.
Jesi li siguran da ti ne treba iscjelitelj? upitala ga je, a njezine su ga oi
hipnotizirale toliko da ju je mogao samo promatrati kako trepe, kako njezine duge
trepavice klize gore-dolje. Ovaj put zbori istinu.
O, htio je on njoj rei istinu, to sigurno. Ali nije bilo potrebe da izigrava budalu.
To je samo glavobolja koja traje malo due. Iskreno. Imam ih otkako sam
odrastao, moj brat ih nema, ali uo sam da ih je otac imao. Nisu zabavne, ali mi ni ne
kode.
Tvoj otac je preminuo?
Trez je stisnuo lice pazei da se na njemu nita ne vidi. I dalje je iv i zdrav. Ali za
mene je mrtav.
Zbog ega?
Duga pria.
I...?
Ne. Predugo, prekomplicirano.
Imao si neke druge planove za veeras? To je rekla kao da ga blago izaziva.
Nudi svoje drutvo?
Ona je spustila pogled prema vlastitim dlanovima. Ta... duga pria o tvojim
roditeljima. Zato ima i prezime?
Kako je znala...?
Trez se poeo smijati, i bilo je dobro da je spustila glavu, inae bi imala dobar
pogled na njegove bijele zube.

100

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Netko ga je zbilja provjeravao, zar to nije zanimljivo.


A to se tie prezimena? To je obina izmiljotina. Radim s ljudima, trebao mi je
paravan.
Kakvim se poslom bavi?
Trez se namrtio sjetivi se svog kluba a potom i zahoda koji je tko zna koliko
puta koristio za evu.
Nita vano.
Onda zato to radi?
Otpio je jo jedan dugaak gutljaj Cole i zagledao se u prazno. Svi moramo negdje
biti.
Boe, zbilja nije htio razgovarati o tom dijelu svog ivota, toliko da bi pristao ak i
na to da ona ode ako razgovor zamre.
Odjednom su mu pred oima proletjeli prizori njega kako se evi s dugim nizom
ena, zauzevi Selenino mjesto sve dok je vie nije mogao ni namirisati.
Sjenkama je tijelo bilo samo produetak due, stvarnost koja je moda bila ak i
oita sama po sebi, ali u biti je bila mnogo kompliciranija, po shvaanju Hisbe.
Ukratko, ono to ini svom tijelu, kako se ponaa prema njemu i kako ga uva ili
ne direktno se prenosi na samu tvoju sr. A budui da je seks po svojoj prirodi
jedini sveti in fizikog oblika, nikad ga se nije smjelo shvaati neozbiljno, naroito ne
kad su u pitanju prljavi, zloesti ljudi, posebice bljedoliki.
Za Sjenke, bljedilo je bilo jednako bolesti.
No, ta se pravila nisu odnosila samo na homo sapiense. Voenje ljubavi bilo je
krajnje ritualizirano na Teritoriju. Seks je bio planiran za parove, ili polovice, kako su
ih zvali, slubeni svitak uruen u mramornim hodnicima, traei pristanak koji bi dobili
nakon to bi proli niz predodreenih zapovijedi. A kad se sve dogovori? in se nije
smio odvijati tijekom dnevnih sati i nikad, nikad bez uvodnog ritualnog pranja.
Takoer bi bio i javno najavljen, posebna zastava objeena ispred sobe, to je bio
uglaen nain da se kae da, osim ako kua ne gori ili ako netko ne krvari iz arterije,
nitko ne smije ulaziti unutra dok netko, ili oboje, ne izae van.
Nadoknada za takva ogranienja? Kad bi se dvije polovice spojile, znalo bi to trajati
danima.
O, da, nije bilo ni masturbacije. Smatrala se traenjem dodira.
Dakle, da, njegova vrsta ne samo da bi mrko gledala na njegov seksualni ivot, ve
bi ga ubudue doticali samo s vilicom za rotilj, odjeveni u zatitno odijelo i masku za
varenje. evio se za enama u jedanaest ujutro, u tri popodne i daaaaleko prije veere.
Uzimao ih je na javim mjestima i ispod mostova, u klubovima i restoranima, u
zahodima i oronulim hotelskim sobama, kao i u svom uredu. Samo u moda pola

101

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

sluajeva znao je njihova imena, a i meu tim odabranima, sjeao se moda jedne od
deset.
I to samo zato to su bile udne ili su ga podsjeale na neto drugo.
A to se tie bljedolikih? Nije diskriminirao nikoga. Probao je sve ljudske rase, neke
ak u isto vrijeme. Jedina skupina koju nije evio ili koja nije evila njega bili su
mukarci, i to samo zato to ga nisu ni najmanje privlaili.
Da jesu, probao bi i to.
Vjerovao je da nije ba sve izgubljeno. Sjenke su vjerovale u oporavak, a uo je i za
rituale ienja ali postojala je granica do koje bi tip mogao ii kako bi popravio
nastalu tetu.
Ironija je, jasno, bila u tome da se ponosio time to se unitavao do te mjere.
Djetinjasto, svakako, ali bilo je to kao da pokazuje srednji prst cijelom plemenu i
njihovim smijenim ritualima naroito kraljiinoj keri za koju su svi vjerovali da e
je on redovito zadovoljavati do kraja ivota.
Iako je nikad nije sreo, nije bio zainteresiran da postane seksualna igraka, a
svakako nije namjeravao dobrovoljno se javiti da ga zatvore u pozlaeni kavez.
Bilo je to smijeno. Usprkos svemu to je mrzio vezano uz tradiciju u kojoj je
odrastao, na kraju je ipak nekako vidio i smisao u tome. Eto ga tu, u tom oblaku
nakon migrene, samo poljubac daleko od enke koju ju udio oboavati svojim
tijelom. I pogodite to? Zbog iste te pobune u kojoj je toliko uivao, sad se osjeao
prljavo i potpuno bezvrijedno.
Ne da e se sam in ikad odigrati sa Selenom moda je bio muka kurva, ali nije
se zavaravao.
Sranje.
Jauknuvi, pao je natrag na jastuk. Unato Coca Coli i bombi eera i kofeina,
iznenada se osjetio uasno umornim.
Oprosti mi, promrsila je Odabranica.
Nemoj rei da odlazi, pomislio je. Iako te ni na koji nain ne zasluujem, molim te,
nemoj me ostaviti...
Mora li se nahraniti? brzo ga je upitala.
Trez je osjetio kako mu se vilica rastvorila. Od svih stvari koje se spremao uti... Ni.
Blizu.
Moda sam previe direktna, rekla je sputajui pogled. Samo mi se ini tako
jako umornim... a ponekad to najbolje pomae.
Sranje.
Nije mogao rei je li upravo dobio na lutriji... ili je osuen na smrt.

102

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ali ud mu se trzao od elje, krv vrila, i onaj jedan poteni dio njega koji je davno
negdje zakopao, konano je progovorio tihim, upornim glasom.
Ne, govorio je. Ni sad, ni ikad.
Pitanje je bilo tko e pobijediti, aneo ili vrag u njemu?

103

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jedanaesto poglavlje

rath je brzim korakom krenuo niz podzemni tunel kue, a udarci potplata
njegovih cipela glasno su odzvanjali sve dok se nisu pretvorili u pravi
mar. Pored njega, George je hodao trostruko bre, ogrlica mu je zveckala, a pande
odzvanjale po betonskom podu.
Put od sportske dvorane do glavnog dijela kue trajao je barem dvije minute, tri do
etiri ako ste leerno askali i hodali. Ne i ovaj put: George ga je zaustavio ispred
sigurnosnih vrata, svega trideset sekundi nakon to su izili iz ureda kroz stranji dio
ormara sa zalihama.
Penjui se uz niske stepenice, Wrath je opipavao uokolo ne bi li pronaao
tipkovnicu i upisao ifru. Kad se zauo zvuk kao da se otvara trezor u banci, brava se
otkljuala, a potom su nastavili kroz hodnik do idue brave. Proavi i tu prepreku,
izbili su u prostrano predvorje, a prvo to je Wrath napravio bilo je da onjui zrak.
Janjetina, za Prvi obrok. Vatra u knjinici. Vishous pui rukom motanu cigaru u sobi
s bilijarom.
Sranje. Morao je rei svom bratu to se dogodilo s Payne u teretani. Kvragu,
tehniki mu je dugovao iskup. No, sve to je moglo priekati.
Beth, rekao je psu. Trai.
I on i ivotinja iznova i iznova njuili su zrak.
Gore, naredio mu je i istog trena pas je krenuo naprijed.
Kad su se popeli na drugi kat, njezin je miris postao jai, to je potvrdilo da idu u
dobrom smjeru. Loa vijest? Dolazio je s lijeve strane.
Wrath je hodao niz hodnik s kipovima, proao pored soba u kojima su bili John i
Xhex, potom i Blay i Qhuinn. Zaustavili su se prije nego su doli do apartmana u
kojem su bili Zsadist i Bella.
Nije mu trebao pas da mu kae da su doli do svog cilja, tono je znao ispred ije
sobe su se nalazili. ak i vani u hodniku, trudniki hormoni toliko su ispunili zrak da je
osjeao kao da je udario o barunasti zastor.
Zato je njegova Beth bila unutra, zar ne.

ene nemaju tajni pred mujakom koji ih potuje.


Kvragu. Nije valjda da je njegova druica htjela dijete i radila neto po tom pitanju
a da njemu nije ni rekla.

104

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Stisnuvi zube, podignuo je dlan kako bi pokucao, ali na kraju je zalupao na vrata.
Jednom. Dvaput.
Ui, rekla je Odabranica Layla.
Wrath je rastvorio vrata i tono osjetio kad ga je njegova elan ugledala. Magloviti
miris krivnje i prijevare preletio je preko sobe sve do njega.
Moramo razgovarati, prasnuo je. Potom je kimnuo prema mjestu gdje je
vjerovao da se nalazi Layla. Molim te da nas ispria, Odabranice.
ene su razmijenile nekoliko rijei, izvjetaenih s Bethine strane, a nervoznih s
Layline. A onda je njegova druica ustala s kreveta i prila mu.
Nisu si rekli ni rije kad je zatvorila vrata za njima. Niti kad su hodali jedno pored
drugog niz hodnik. A kad su doli do vrata njegova ureda, rekao je Georgeu da ostane
vani prije nego ih je oboje zatvorio unutra.
Iako je detaljno poznavao razmjetaj otmjenog francuskog pokustva, ispruio je
ruke, dotiui naslone svilom prekrivenih stolica i finu sofu, a potom i rub oevog
radnog stola.
Kad ga je zaobiao i sjeo u fotelju, poloio je dlanove na velike ukraene naslone za
ruke, toliko jako ih stisnuvi da je drvo protestno zakripalo. Koliko se dugo drui s
njom?
S kim?
Ne pravi se glupa. Ne stoji ti.
Zrak u sobi se uskomeao, uo je njene korake na antiknom tepihu. Mogao ju je
zamisliti kako koraa, sputena pogleda, stisnutih usnica, ruku prekrienih preko prsa.
Krivnje je nestalo. Sad je bila ljuta jednako kao i on.
to je tebe briga? promrsila je.
Imam pravo znati gdje si.
Molim?
Uperio je prst u nju. Trudna je.
Primijetila sam.
Toliko je jako lupio akom da se telefon iskopao. Zar namjerava zapoeti
razdoblje potrebe!
Da! uzviknula je. Namjeravam! Zar je to toliki zloin?
Wrath je izdahnuo, osjeajui se kao da ga je upravo udario automobil. Ponovno.
Zanimljivo kako ga je njegov najvei strah, sad kad ga je uo naglas, toliko
sablaznio.

105

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nekoliko puta duboko udahnuvi, znao je da mora pomno odabrati idue rijei,
usprkos injenici da mu je adrenalinska lijezda radila kao luda i pumpala dovoljno
uzbuenja u sustav da se davio u uasu.
Usred tiine signal za ponovno spajanje telefona bio je jednako glasan kao i rune
rijei koje su im jurile kroz glavu.
Drhtavom rukom pipkao je okolo dok nije pronaao slualicu. Trebalo mu je
nekoliko pokuaja da je vrati na postolje, ali uspio je to uiniti pritom nita ne
razbivi. Dragi Boe, kako je bilo tiho u sobi. Iz nekog razloga, postao je neobino
svjestan stolice na kojoj je sjedio, i svega, od tvrdog konatog sjedala i izrezbarenih
simbola ispod podlaktice, do naina na koji se donji dio njegovih lea oeao o reljef
otraga.
elim da uje ovo, rekao je ravnim glasom, i znaj da je to iva istina. Neu ti biti
na usluzi u tvom razdoblju potrebe. Nikad.
Sad je na njoj bio red da izdahne kao da su je udarili u trbuh. Ne mogu... Ne
mogu vjerovati da si to rekao.
To se nikad, nikad nee dogoditi. Nikad ti neu napraviti dijete.
Nije bilo mnogo stvari u njegovom ivotu koje je znao s tolikom sigurnou. Jedina
druga koja mu je padala na pamet bila je ta koliko je voli.
Nee, rekla je grubo, ili ne moe.
Neu. Kao, ne elim.
Wrath, to nije poteno. Ne moe to tako zacementirati kao da je to jedan od
tvojih proglasa.
Dakle, trebao bih lagati o svojim osjeajima?
Ne, ali moemo razgovarati o njima, za Boga miloga. Partneri smo i to utjee na
nas oboje.
Diskusija nee promijeniti moje miljenje. Ako eli nastaviti gubiti vrijeme s
Odabranicom, to je tvoja odluka. Ali ako u glasinama ima ita istine, i to zbilja
potakne tvoje razdoblje potrebe, znaj da e dobiti lijekove kako bi to prolo. Neu ti
biti na usluzi.
Isuse... Kao da sam nekakva ivotinja koju mora odvesti kod veterinara.
Nema pojma kakvi su ti hormoni.
To mi kae jedan mukarac.
Slegnuo je ramenima. To je dokaziva bioloka injenica. Kad je Layla prolazila kroz
svoje razdoblje, svi u kui smo to osjeali, ak i dan i pol nakon to je zavrilo. Marissi
su godinama davali lijekove. To se tako radi.

106

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Da, moda kad ena nije vjenana. No, zadnji put kad sam provjerila, moje ime je
bilo na tvojim leima.
Samo zato to si zdruena ne znai da mora imati djecu.
Neko je vrijeme utjela. Je li ti i u jednom trenutku palo na pamet da je to moda
meni bitno? I to ne kao, o, treba mi novi auto, ili elim opet neto uiniti. ak niti
kao to misli da odemo na jebeni spoj tu i tamo, izmeu tvog ratovanja i obavljanja
posla koji mrzi. Wrath, to je temelj ivota.
I put ka smrti, za nju. Toliko je ena umrlo pri porodu, a ako je izgubi...
Jebote. Nije mogao o tome razmiljati niti hipotetski. Neu ti podariti mlado.
Mogu uljepati istinu hrpom beznaajnog sranja i utjenih rijei, ali prije ili poslije
morat e prihvatiti...
Prihvatiti? Kao da se netko nakaljao prema meni i prenio mi prehladu i sad
moram prihvatiti injenicu da u kaljati nekoliko dana? uenje u njezinom glasu
odzvanjalo je jednako glasno kao i ljutnja. uje li ti sebe?
Jebeno sam svjestan svake rijei koju kaem. Vjeruj mi.
Okej. U redu. Da zamijenimo onda uloge. to bi bilo kad bih ja rekla, na primjer,
podarit e mi mlado koje elim i ti e to jednostavno morati prihvatiti. Toka.
On je ponovno slegnuo ramenima. Ne moe me prisiliti da budem s tobom.
Dok je Beth duboko disala, osjeao je da su uli u novu dimenziju njihove veze i
to ne dobru. Ali povratka vie nije bilo.
Potiho psujui, odmahnuo je glavom. Uini si uslugu i prestani sjediti s tom enom
satima svake noi. Ako ima sree, nije ti upalilo i moemo jednostavno zaboraviti sve
ovo.
Zaboraviti? Samo malo. Jesi ti... Jesi li stvarno jebeno poludio?
Sranje. Njegova elan nije zamuckivala, a rijetko kad je psovala. Trostruki zajeb.
Ali to nita nije mijenjalo. Kad si mi namjeravala rei? upitao ju je.
Rei ti to? Da si katkad pravi kreten? Moda sad.
Ne, nego da si namjerno pokuavala ui u razdoblje potrebe. Kad ve spominjemo
stvari koje se tiu nas oboje.
to bi se dogodilo da je iznenada ula u svoje razdoblje dok su bili sami tijekom
dana? Moda bi popustio i onda...
Ne bi bilo dobro. Naroito ako bi poslije saznao da je provodila vrijeme s
Odabranicom iskljuivo radi toga.
Zurio je u nju. Da, kad je to trebalo iskrsnuti u razgovoru? Ne noas, zar ne?
uvala si to za sutra? Ne? Naslonio se na stol. Znala si da ja to ne elim. Rekao sam
ti.

107

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jo koraanja. Mogao je uti svaki njezin korak. Potrajalo je dok nisu prestali.
Zna to, odlazim istog trena, rekla je, i to ne samo zato to veeras moram izai.
Moram neko vrijeme biti dalje od tebe. A onda, kad se vratim, popriat emo o
ovome, o oba naa stajalita... ne! viknula je kad je on otvorio usta. Nee rei ni
jednu prokletu rije. Ako to napravi, imam osjeaj da u spakirati kufere i otii
zauvijek.
Kamo ide?
Suprotno uvrijeenom miljenju, nema pravo znati gdje sam svake sekunde dana i
noi. Naroito ne nakon ovakvog napada.
Ponovno opsovavi, skinuo je svoj plat i protrljao gornji dio nosa. Beth, sluaj,
samo sam...
O, sluala sam ja tebe, zasad dovoljno. Stoga nam uini uslugu i ostani gdje jesi. S
obzirom na to kako ti ide, taj stol i ta tvrda stolica ionako su sve to te eka. Mogao bi
se lijepo odmah na njih i naviknuti.
Zatvorio je usta. Sluao ju je kako odlazi. uo je kako se vrata zatvaraju za njom.
Taman je htio skoiti i krenuti za njom, kad se sjetio neeg to je doktorica Jane
rekla o magnetskoj rezonanci za Johna Matthewa u onoj bolnici za ljude. Vjerojatno
je tamo ila, rekla je da joj je vano da bude s njim.
Iznenada, sjeti se napada i to se dogodilo usred te situacije. Poslije je napao
Qhuinna vezano uz ono to je John pokuavao rei Beth ako e ve govoriti neto
njegovoj elan, on mora znati detalje, molim lijepo.

Sa mnom e biti sigurna,. Brinut u se za tebe.


U redu, kako god. Inae, Wrath nije imao problema s Johnom Matthewom.
Zapravo, deko mu se oduvijek sviao toliko da je bilo ak i malo jezivo kako je
utljivi borac lako uao u njihove ivote i tamo ostao.
Izvrstan ratnik. Pametna glava na ramenima. A manjak glasa nije predstavljao
problem, osim za Wratha koji zbog sljepoe oigledno nije mogao komunicirati
znakovnim jezikom.
O, a to se tie testa krvi koji je potvrdio da je Dariusov sin? to ste vie vremena
provodili s malim, bilo je sve oitije da je poveznica postojala.
No, povlaio bi jebenu crtu kad bi se bilo koji mukarac pokuao postaviti izmeu
njega i njegove druice, bio on u srodstvu s njom ili ne. On je bio taj koji e paziti na
Bethinu sigurnost i potrebe. Nitko drugi. I popriao bi s Johnom poslije... Osim to,
zaudo, ni deko nije znao to je rekao. Johnu Stari jezik nije iao dovoljno dobro da
bi na njemu priao, pa ipak su Blay i Qhuinn potvrdili da je vjerojatno pokuavao
neto rei na njemu.
to god. John je iao na neke pretrage, a to se tie Beth, nee predstavljati
problem. No, ta pria s djetetom...

108

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Prolo je dosta vremena prije nego je Wrath odlijepio ruke sa stolice, a dok je
njima mahao, boljeli su ga zglobovi.

S obzirom na to kako ti ide, taj stol i ta tvrda stolica ionako su sve to te eka.
Koji nered. No, sve u svemu, prava istina je bila ta da je jednostavno nije htio
izgubiti zbog trudnoe. I koliko god lo bio taj rascjep meu njima, barem su jo
uvijek oboje bili na planetu, a tako e i ostati. Nema teoretske anse da e
dobrovoljno riskirati njezin ivot samo radi nekog hipotetskog sina ili keri koji e,
usput reeno, u sluaju da poive do mladosti, vjerojatno patiti zbog kraljevskog
naslijea jednako kao i on.
I to je bila druga velika stvar. Nije mu se urilo osuditi neko nevinace na sva ta
kraljevska sranja. To je bilo ono to je unitilo njegov ivot i nije bilo naslijee koje je
elio dijeliti s nekim koga e nesumnjivo voljeti gotovo jednako kao i svoju elan.
Premjestivi se na svom tronu, spustio je pogled prema samom sebi i namrtio se.
Iako nita nije mogao vidjeti, shvatio je... da ima erekciju. Pulsirajue, napeto
uzbuenje guralo se o zatvara njegovih konatih hlaa.
Kao da je nekud moralo ii. Odmah.
Zakopavi lice u dlanove, znao je tono to to znai.
O, Boe... Ne.

eli li se nahraniti?
Dok je Odabranica Selena ekala odgovor na svoje pitanje, dala je sve od sebe da
ignorira injenicu da je udesan tamnoputi mukarac u krevetu pored nje gol. Morao
je biti. Bio je otkriven do struka, prsa su mu bila gola, njegovi lijepo oblikovani miii i
iroka ramena osvijetljeni blagim svjetlom koje je dopiralo iz kuta prostorije.
Bilo je teko zamisliti zato bi se muio s neim ispod kukova.
Najdraa uvardjevo, koji je to bio prizor. I otkrivenje, iako ne zato to je bila
glupa ili naivna. Moda je bila zatoena u Svetitu jo od roenja, stotinu godina prije,
ali kao ehros, bila je upoznata s mehanikom seksa.
Meutim, bez obzira na vjebe, sam in jo uvijek nije bio dio njene sudbine.
Prethodni Primujak ubijen je u raciji netom nakon to je sazrela, a njegovu zamjenu
iz desetljea u desetljee nisu imenovali. A onda, kad je Phury preuzeo vodstvo, sve je
promijenio i oslobodio ih, uzevi sebi jednu elan s kojom je bio u monogamnoj vezi.
Oduvijek se pitala kako je to seksati se. A sad, promatrajui Treza, i sama je osjetila
zato su se ene predavale. Zato su se njene sestre sreivale i pripremale za svoju
dunost. Zato bi se poslije vraale u spavaonicu uarene koe, kose, osmijeha, dua.
Bilo bi previe iskusiti to iz prve ruke...

109

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Iznenada postane svjesna da joj nije odgovorio.


Dok ju je on i dalje samo promatrao, pitala se je li ga uvrijedila. Ali kako? Znala je
da je bez druice. Doao je u ovu kuu sa svojim bratom, ne sa elan, a u tim odajama
nikad nije bilo nijedne ene.
Ne da je primjeivala svaki njegov pokret.
Samo veinu njih.
Dok su joj se obrazi arili, zakljuila je da mu sigurno treba vena nakon svega to je
propatio. Zapravo, danak njegove bolesti vidio mu se na licu... Na njegovom vrstom,
prekrasnom licu s tamnim oima u obliku badema i istaknutim, oblikovanim usnama,
visokim jagodinim kostima i jakom vilicom...
Selena se pogubila u mislima.
Sigurno to ne misli ozbiljno, rekao je grubo.
Glas mu je bio dublji nego inae i udno je djelovao na nju. Iznenada, toplina na
njezinom licu rairi se preko cijelog njezina tijela, grijui je iz sri prema van,
oputajui je na nain koji ju je tjerao da se malo manje boji budunosti.
Mislim, ula je sebe kako govori.
To nee biti samo dunost. Ne, u tom tihom, mranom prostoru izmeu njih, htjela
ga je na svom vratu, ne na svom zapeu.
Ludost, upozoravao ju je unutarnji glas. To je bilo neprilino, ne samo zato to je
prelazilo granice posla koji je obavljala u toj kui.
Sklopila je oi, nezadovoljna injenicom da bi se, ako ima imalo razuma, morala
okrenuti i otii iz te sobe istog trena. Taj mukarac, taj divni mukarac koji je bio
sposoban rastopiti ak i njene ukoene udove, nije bio njezina budunost. Nita vie
nego je to bio Primujak ili bilo koji drugi mukarac.
Njezina je budunost predodreena ak i prije nego su je prvi put ogrnuli odjeom
Odabranice.
Nakon nekog vremena on je odmahnuo glavom. Ne. Ali hvala.
Od njegova odbijanja joj je pozlilo. Moda je osjetio neprimjerene udnje s njene
strane? Pa ipak... Mogla se zakleti da je i on osjeao slino. Jednom ju je bio zaustavio
pored stepenica i bila je tako sigurna da je htio...
Pa, barem je ona bila dovoljno pri sebi da ga upozori da je se kloni.
No, nakon tog udnog razilaska, i dalje je imao taj pogled u oima i otada ga je
ona poela promatrati iz sjene.
Meutim, sad je nije tako promatrao.
A sve se promijenilo s tom njezinom ponudom. Zato?

110

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bolje da ide, kimnuo je prema vratima. Samo moram neto pojesti i bit u u
redu.
Jesam li te uvrijedila?
O, Boe, ne, sklopio je oi i odmahnuo glavom. Samo ne elim...
Nije mogla razaznati ostatak onog to je rekao jer je rukama trljao lice i tako
priguio rijei.
Iznenada, Selena je pomislila na knjige koje je proitala u svetoj knjinici Svetita.
Toliko detalja o ivotima ovdje na Zemlji. Tako bogatih i iznenaujuih, njihove noi i
dani. Tako ivopisne povijesti, toliko da joj se inilo kao da bi mogla ispruiti ruku i
dotaknuti taj drugi vid postojanja. udjela je za tom drugom stranom, postajala
ovisna o priama u svoj njihovoj velianstvenosti i tuzi. Za razliku od mnogih njezinih
sestara, koje su samo pamtile ono to su im pokazali u vidovnjakim kuglama, ona je
bila prodrljiva u slobodno vrijeme, prouavala je suvremeni svijet, rijei koje su
koristili, nain na koji su se ljudi ponaali.
Oduvijek je mislila da je to najblie to e ikada prii slobodi izbora i bilo kakve
sudbine.
A to je i dalje bila istina, ak i nakon Phuryjevog osloboenja.
Dovraga, eno, nemoj me tako gledati, jauknuo je Trez.
Kako?
Kao da je zaokrenuo kukovima, a kad je promrmljao jo neto to nije shvatila,
duboko je udahnula i najdraa uvardjevo, miris koji je dopirao iz njega bio je
gotovo kao miris ambrozije.
Selena, mora ii, curo. Molim te.
Naslonio se natrag na jastuke, njegov predivan miris postao je jo intenzivniji, vene
na njegovom vratu su iskoile. Molim te.
Oigledno je trpio bol, a ona ju je na neki nain uzrokovala.
Selena je petljala po svojoj haljini kako bi je drala na mjestu dok je ustajala.
Nespretno se naklonivi, spustila je glavu. Naravno.
Nije se sjeala da je napustila sobu ili zatvorila za sobom vrata, ali mora da je to
uinila. Zavrila je na hodniku i stajala na pola puta izmeu zakljuanih vrata koja su
vodila u privatne odaje Prve obitelji i stubita koje je vodilo natrag na drugi kat...
Idue ega je bila svjesna, bila je natrag u Svetitu.
Pomalo iznenaujue, zapravo. Obino bi, kad bi obavila svoju dunost na Zemlji,
otila u Rehvengeov kamp. Voljela je tamonju knjinicu fikcija i biografije jednako
bi joj okupirale panju, manje nametljive od tomova gore u Svetitu.
No, neto u njoj odvelo ju je do njezina nekadanjeg doma.

111

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kako se promijenio, mislila je dok se osvrtala uokolo. Vie nije bio jednobojna
utvrda sad su samo zidovi, napravljeni od istog mramora, bili bijeli. Sve ostalo
blistalo je u bojama, od smaragdne trave te ute, ruiaste i ljubiaste, nalik
tulipanima, do ivahne svijetlo plave boje kupki. Ali raspored je bio isti. Privatni hram
Primujaka i dalje se nalazio blizu pisarskog manastira i goleme mramorne knjinice
kao i zakljuanog ulaza u privatne odaje uvardjeve. Neto dalje, spavaonice u
kojima su se Odabranice odmarale i jele bile su blizu kupki i bistrog bazena. A na
sasvim suprotnoj strani nalazila se velika riznica s predmetima, udesima i nizom
dragog kamenja.
Oh, koja ironija. Sad kad su doista postojale boje koje su godile oku? Sve je bilo
beivotno, sad kad su Odabranice utekle iz svog kaveza i rairile krila.
Nitko nije imao pojma gdje je uvardjeva niti se tko usudio pitati.
Odsutnost je bila udna i uznemirujua. Pa ipak dobrodola.
Kad je Selena poela hodati, bilo je oigledno da je nekamo naumila otii, ali nije
bila toga svjesna. Barem to nije bilo neuobiajeno. Oduvijek je bila u svojim mislima,
najee zato to bi razmiljala o tome to je vidjela u vidovnjakim kuglama ili
proitala meu koricama knjiga uvezanih u kou.
Meutim, trenutno nije razmiljala o tuim ivotima.
Tamnoputi mukarac bio je... Pa, kao da nije postojalo dovoljno rijei kojima bi ga
opisala, usprkos njezinom bogatom vokabularu. A sjeanje na prizor od maloas u
njegovoj sobi bilo je poput svih tih novih boja otkrie ljepote.
Zaokupljena mislima o njemu, nastavila je hodati, brzo proavi pored pisarskog
dijela, niz tratinu prema spavaonicama, a onda jo dalje, sve dok nije dola do umske
ograde koja bi vas, ako je prijeete, nekim udom ispljunula vani, na istom onom
mjestu gdje ste i uetali.
Tek kad je bilo prekasno, shvatila je kamo su je noge odvele.
Skriveno groblje sa svih je strana bilo ograeno stablima, breuljak namjerno
skriven od pogleda mreom lia, raskonom i gustom poput okomite tratine. Na
slian je nain i ulaz zaklanjao luk isprepleten viticama rua, a staza od oblutaka koja
je vijugala prema unutra, jedva je bila dovoljno iroka za jednu osobu.
Selena nije namjeravala ui...
Njezina su stopala samovoljno prekrila taj zavjet, kreui se prema naprijed kao da
su sluge nekog vieg cilja.
Unutar ograde od drvea, zrak je bio blag kao i obino, pa ipak su je proeli trnci.
Obgrlivi se rukama, shvatila je da mrzi sve vezano uz to mjesto ali ponajvie
nepominost kipova. Postavljeni na bijela kamena postolja, enski su se oblici
pojavljivali u raznim poloajima, njihove graciozne ruke i noge pod raznim kutovima
ispod njihovih golih tijela. Izrazi na licima kipova bili su smireni, njihove nepomine

112

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

oi zagledane u zagrobni ivot u Sjenosvijetu, njihove usne izvijene u identian, sjetan


osmijeh.
Ponovno je pomislila na mukarca u onom krevetu. Tako iv. Tako vitalan.
Zato je dola tu? Zato, zato, zato... Na groblje...
Koljena su joj zaklecala u isti tren kad su joj se suze oslobodile iz srca. Plaui je pala
na mekano tlo, a od jecaja ju je zaboljelo grlo.
Pod nogama svojih sestara iznova je osjetila sudbinu svoje prerane smrti.
Tijekom svog ivota, pretpostavila je da je ve istraila sve varijante nadolazee
propasti.
No, prisutnost Treza Latimera uvjerila ju je da je bila u krivu.

113

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvanaesto poglavlje

mjetnika galerija Benloise bila je smjetena u centru Caldwella, otprilike


deset blokova dalje od nebodera i samo dva od obala rijeke Hudson.
Jednostavna, skromna zgrada bila je visoka tri kata, s visokim galerijskim prostorom
na prvom katu, uredima osoblja otraga i Benloiseovim duguljastim uredom nalik
kuglani tik ispod ravnog krova.
Kad je Assail parkirao svoj Range Rover u stranjoj uliici, duboko je udahnuo. Nije
uzeo kokain prije nego je otiao od doma jer je htio ostati budan. Naalost, tijelo mu
se trzalo od manjka stimulansa, a ovisnika opsesija onim to nije napravio pomutila
mu je um.
Hoe da uemo s tobom? Ehric ga je pitao sa stranjeg sjedala.
Samo jedan.
Assail je iziao i priekao ih da odlue. Dovraga, ruke su mu se tresle i, unato novoj
rundi pahulja s neba, poeo se znojiti.
A da jednostavno uzme kokain? Ovako je bio praktiki izvan funkcije.
Ehric mu se pridruio, zaobiavi terenac odostraga. to te mui?
Nita.
Viestruka la.
Dok su prilazili stranjim vratima, Assail je odustao. Zavukavi ruku u prednji dep
svoje Tom Ford jakne, izvukao je tamnosmeu boicu. Skinuvi crni poklopac,
napunio je licu dozom bijelog praha.
mrk.
Ponovio je i s drugom nosnicom, a zatim se, jednim dubokim udahom s obje,
pobrinuo da sve stigne na svoj cilj.
injenica da se istog trena vratio u svoje normalno stanje bila je jo jedan znak
upozorenja koji je odluio ignorirati. Ne bi trebao biti smiren i fokusiran nakon dva
uta ali nije namjeravao na to gubiti vrijeme. Netko ima kavu. Netko razne
produkte od koke. Stvar je u tome to vas pokree.
Kad je priao tekim elinim vratima to je bila sigurnosna mjera zamaskirana
kao komentar na industrijalizaciju umjetnikog trita nije bilo potrebe da zvoni na
zvono, a kamoli da kuca. Na udovite debelo sedam centimetara nije vrijedilo troiti
zglobove prstiju.
I zaista, vrata se brzo otvorie.

114

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Assaile? to radi? upitao je neandertalac s druge strane.


Tako nadahnuto baratanje engleskim jezikom. Pa ipak mu je taj pozdrav dao do
znanja, da Benloise i njegovi ljudi nisu znali tko je poinio ubojstva u West Pointu no
prije inae taj inteligentni titan ne bi bio tako banalan.
Crne maske koje su nosili bile su tako praktina oprema. A onesposobljavanje
sigurnosnih kamera kljuan potez.
Assail se nasmijeio ne pokazujui onjake. Moram neto dati tvom poslodavcu.
Oekuje te?
Ne, ne oekuje.
U redu. Ajmo.
Usput, ovo je moj suradnik, Assail je promrmljao kad je uao u dio s uredima.
Ehric.
Da. I mislio sam. Ajmo.
Koraajui kroz prostoriju s visokim stropom, njihovi su koraci na betonskom podu
odzvanjali sve do izloenih spletova cijevi i ica iznad glava. to ti je organizirani kaos.
Red upotrebljivih stolova, hrpa ormaria s policama i nasumini komadi prevelikih
umjetnikih djela zaguili su cijeli taj veliki prostor. Nije bilo radnika. Telefoni nisu
zvonili. Zakonska fasada Benloiseove trgovine drogom zatvorila se kad je pao mrak.
Oekivano.
U samoj galeriji, brzo se osvrnuo oko sebe kad je uvar koji ih je pustio unutra
nestao kroz skrivena vrata koja su vodila na drugi kat.
Nitko osim para uvara nije uvao strau pored puta koji je vodio u Benloiseov
ured.
Assail je promatrao mukarce. Pogledi su im bili otriji nego obino, neprestano su
se micali s noge na nogu, mlatarajui rukama kao da su osjeali potrebu da iznova i
iznova uvjere sami sebe da su naoruani.
Krasna veer, zar ne? Assail je komentirao suptilno kimajui Ehricu.
Kad su se uvari ukoili, njegov je brati odluio otii u etnjicu. Vampir je etao
oko izloaka iskidanih novinskih lanaka, oblikovanih u razne falusne simbole.
Malo prohladno, naravno. Ali pahulje su prilino ivopisne. Assail se nasmijao i
izvukao kubansku cigaru. Mogu li zapaliti?
uvar s desne strane pokazao je prema ploi s natpisom na zidu. Puenje
zabranjeno.
Sigurno moete napraviti iznimku u mom sluaju? Otkinuo je vrh cigare i pustio
ga da padne na pod. Da?

115

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

uvarove mutne smee oi pogledaju prema podu. Pa se vrate. Puenje


zabranjeno.
Nema nikog osim nas, izvadio je upalja. Skinuo poklopac.
To se ne smije raditi.
Moda ih je Benloise odabirao na temelju oskudnog vokabulara? Onda na
stubitu?
Genijalac je pogledao prema svom partneru. A potom slegnuo ramenima. Valjda
je okej.
Assail se ponovno nasmijao i upalio. Onda me pustite unutra.
Sve se dogodilo veoma brzo. Onaj koji je razgovarao, okrenuo je gornji dio tijela i
otvorio kvaku koja je drala vrata, dok se drugi, u istom trenutku, odluio malo
protegnuti, isteui ruk prema van.
Ehric se materijalizirao tono ispred rastezljivog, stavio njegovo zapanjeno lice
meu dlanove i slomio mu vrat. Potom je krenuo naprijed s noem koji je kriom
izvukao iz korica i ubo uvara koji je nametao svoja pravila, ravno u trbuh. Idui
potez je bio da se rijei upaljaa i stavi mu ruku preko usta kako bi zatomio zvuk koji
je prijetio da e ih izdati.
Za kraj, jednim je potezom izvukao otricu, oslobodio je i podigao.
Drugi ubod iao je izmeu dva rebra, ravno u srce. ovjek se strovalio na pod.
Reci bratu da pripremi Rover, apnuo je Assail. I makni ovo s puta. Trebat e mu
minuta-dvije da iskrvari, a to glasno disanje se uje.
Ehric se bacio na ienje, uhvatio je debele glenjeve i povukao umirueg ovjeka
iza jednog vertikalnog izloka.
Za to vrijeme, Assail je skoknuo do skrivenog stubita i upalio cigaru, izbacujui
oblake dima dok je povlaio ruku uvara kojem je slomio vrat prema vratima, kako bi
ih ostavio odkrinutima. Trenutak poslije pridruio mu se Ehric, uzeo svoju kubanku i
zapalio je kad su se vrata iza njih zatvorila.
Jezikoslovac koji je otiao javiti Benloiseu, provirio je preko stalka iznad njihovih
glava. to radite?
Dakle, ta je reenica istovremeno bila i pozdrav i pitanje. To treba zapamtiti,
pomislio je Assail.
Izdahne plavu rijeku dima iz usta i pokae prema zatvorenim vratima. Rekli su
nam da ne smijemo puiti u galeriji.
Ni tu ne smijete puiti, ovjek se osvrnuo preko ramena kao da ga je netko
zovnuo. Da, u redu. Ponovno se okrenuo. Rekao je da je gotov za minutu.
Onda mislim da emo ti se pridruiti.

116

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

uvaru te veeri jednostavno nije ilo. Umjesto da kontrolira situaciju, samo je


slegnuo ramenima i dopustio neprijatelju da prie blie, i njemu i njegovom efu.
Koji talent.
Assail se obino nije urio, ali veeras to nije bio sluaj. On i Ehric brzo su jurnuli uz
metalne stepenice.
Bio je na pola puta do cilja kad je shvatio da je napravio greku. Vjerojatno zbog
kokaina. Unutranjost galerije sigurno je vrvjela kamerama a on nije uinio nita po
tom pitanju.
Bre, tiho je prosiktao svom roaku.
Popevi se na vrh stubita, Assail se naklonio uvaru. Gdje bi htio da ovo ugasim?
Nemam jebenog pojma. Nije ti trebao dat' ni da upali.
O, pa, dobro.
Na taj mig, Ehric se ponovno dematerijalizira i pojavi iza uvara. Grubo mu stavi
ruku preko usta i povue unatrag.
ime je Assailu pripremio savrenu nepominu metu.
Jednim zlim pokretom, prerezao mu je grkljan brzinom munje. A onda je ponovno
trebalo odvlaiti tijelo.
Assail je nahrupio kroz uredska vrata i irom ih rastvorio. S druge strane tog
golemog prostora, Benloise je sjedio sam iza svog povienog modernistikog stola, a
svjetlo lampe pored njega izvlailo je njegove obrise iz tame, tako da je nalikovao
nekima od najboljih Goyinih portreta.
... Upravo kreem prema sjeveru, Benloise se zaustavio, a lice mu se istog trena
ukoilo. Daj da te nazovem natrag.
Caldwellov diler na veliko poklopio je slualicu tako brzo da je tresnula o postolje.
Mislim da sam ti rekao da eka, Assaile.
Zbilja? Assail se osvrnuo preko ramena. Moda bi svojim podreenima trebao
davati malo jasnije upute. Iako, tko zna, danas je teko nai dobrog radnika, zar ne.
Dotjerani mali ovjek naslonio se u svojoj fotelji nalik kraljevskoj, a izraz na
njegovom licu nije se promijenio. Odijelo za tu veer bilo je tamnomodro, to je
naglaavalo njegov trajno potamnjeni ten i tamne oi, a njegova je sve tanja kosa, kao
i obino, bila zalizana, unatrag. Kolonjska mu se mogla namirisali s druge strane ureda.
Oprosti to te pourujem, gospodin je rekao onim uljudnim, nisam-ti-ja-diler
naglaskom. Ali imam dogovor.
Nipoto te ne bih htio zadravati.
A svrha tvog posjeta jest?

117

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Assail jednom kimne, a vie od toga nije bilo potrebno. Ehric je jurnuo na drugu
stranu povienog stola, stisnuo trgovca za glavu i odvukao ga iz njegove teke fotelje.
Jedan elektrook kasnije, i Benloise je nalikovao mlohavoj lutkici u tom svom finom
modrom odijelu.
Kad ga je njegov brati prebacio preko ramena, nitko nita nije rekao. Nije bilo
potrebe unaprijed su sve osmislili: infiltracija, osiguranje, uklanjanje.
Naravno, bilo bi mnogo zabavnije namjestiti holivudski obraun u kojem bi Assail,
na dilerovo pitanje o svrsi njegova dolaska, odgovorio s mnogo vie uasnih detalja.
No, u stvarnom svijetu otmice i zastraivanja tako neposrednog zadovoljstva nije bilo.
Ne ako elite uloviti ovjeka i zadrati ga.
S Ehricom za petama, Assail je poeo trati, jurnuvi preko skliskog crnog poda u
uredu pa niz stepenice. Kad su stigli do galerije, na trenutak su zastali i na brzinu
osluhnuli uje li se kakav zvuk koji bi nagovijestio novi obraun.
Nita. Samo prigueno dahtanje i samrtniki hropac izbodenog uvara te bakreni
miris krvi iz rane na njegovom trbuhu.
Kroz vrata za zaposlenike, prema prostoru s uredima. Pored stolova i viseih
pokretnih predmeta napravljenih od automobilskih dijelova.
Range Rover je bio parkiran toliko blizu stranjem izlazu da se praktiki ve nalazio
u zgradi. Sigurnim pokretima, Assail otvori stranja vrata, a Ehric gurne Benloisea
unutra kao da je putna torba. A onda je bilo samo bam, bam, krip.
Otili su dalje, vozei se brzinom ravnom onoj izmeu dva otkucaja srca, Assail na
suvozaevom mjestu, Ehric iza, s teretom.
Assail je pogledao na sat. Potroili su tono jedanaest minuta i trideset dvije
sekunde, i ostalo im je jo dovoljno sati prije zore.
Ehric je izvadio par lisiina i stavio ih oko zapea trgovca umjetninama. A onda
ga je iamarao da se probudi.
Kad je Benloise otvorio oi, grio se kao da je imao nonu moru.
Mranim tonom, Assail je konano odgovorio na pitanje koje mu je bilo
postavljeno. Ima neto to pripada meni. I vratit e mi to prije zore ili u te
natjerati da poeli da se nikad nisi ni rodio.

Pola sata nakon epskog obrauna sa svojim muem, Beth je sjedila na stranjem
sjedalu automobila Bratstva, Mercedesa S600, s polubratom pored sebe i Fritzom iza
volana. Sedan je bio nov novcat, a predivan miris nove koe i laka bogatim je ljudima
bio poput aromaterapije.
teta to taj ugodni miris nije nimalo pomagao njezinom raspoloenju.

118

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dok je zurila kroz zatamnjeni prozor, sputanje niz snjenu planinu prema seoskoj
cesti u dnu inilo se kao u usporenoj snimci iako je moda bilo tako zbog
pozadinske glazbe u njezinoj glavi, koja je trebala biti Vivaldi ili Mozart (ako bi se
drala reklama za automobile), a ne otrovna svaa s Wrathom koja joj je neprestano
odzvanjala u uima.
Sranje. Njezin je helren oduvijek bio autokrat pa ipak, to nije imalo nikakve
veze s njegovim poloajem. Na stranu kruna, radilo se o njegovom karakteru. A
tijekom posljednjih nekoliko godina, promatrala ga je kako se epiri uokolo u
nebrojenim situacijama, bio on u drutvu Bratstva, glimere, osoblja dovraga, ak i
daljinskog upravljaa. No, s njom je oduvijek bio... Pa, nije bio pokoran. To nikada.
Meutim, uvijek je imala osjeaj da nju potuje. to god da je htjela, kad je to htjela
nek' se Bog smiluje budali koja bi mu se nala na putu.
Dakle, da, pretpostavljala je da e jednako biti i po pitanju djeteta da e
popustiti, s obzirom na to koliko joj je bilo vano imati dijete.
Umjesto toga? Upravo suprotno...
Njean dodir po laktu podsjetio ju je na dvije stvari. Prvo, nije bila sama na
prostranom stranjem sjedalu automobila. I drugo, nije bila jedina koja je imala
problema.
Oprosti, rekla je kad je spustila ruku koju je nesvjesno prinijela licu. Ba sam
nepristojna, zar ne?

Jesi li u redu? John joj se obratio znakovnim jezikom u mranoj unutranjosti

automobila.

O, da, apsolutno. Pogladila ga je po vrstom ramenu, znajui da ga cijela ta stvar


oko napada vjerojatno titi: put u grad, magnetska rezonanca, rezultati koji e
uslijediti. Jo vanije, kako si ti?

Pretpostavljam da je doktorica Jane sigurno stigla u bolnicu.


Da. Beth je morala odmahnuti glavom. Zahvalnost prema Jane i njenom ljudskom
partneru, Mannyju Manellu, ostavila ju je bez rijei. Njih dvoje su udesni. Ljudsko
zdravstvo je skupo i komplicirano. Kako je njima dvoma to polo za rukom, nemam
pojma.

Osobno, mislim da tratimo vrijeme. Okrenuo je glavu. Mislim, hajde. Koliko dugo
ve imam te napadaje? Nikad nita od toga.
Sigurnije je da sve provjerimo.
Zauo se signal s Johnovog mobitela, kojeg on nakrivi kako bi mogao vidjeti o
emu se radi. Xhex.
Znai, i ona je sigurno stigla?

Da. Teko izdahne. Cijela ova vonja je smijena. Mogao sam prevaliti ovaj put u
tren oka.

119

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Da, ali ako si samo obian ovjek, onda dolazi automobilom. Tako je lake
odravati la, zna.

Jo bolje, mogli smo jednostavno otkazati cijelo ovo sranje. Malo se nasmijao.
Kaem ti, ao mi je osobe koja e Xhex doekati na vratima. Bila je spremna pomesti
cijeli bolniki kompleks a kad je takva? Ne eli joj rei ne.
Potovanje koje mu je zasjalo u oima bilo je zapanjujue. S obzirom na to kako se
Wrath ponio.
Xhex je sretnica, Beth je hrapavo rekla.

Zapravo je obrnuto. Vjeruj mi... Zato si takva?


Kakva?
On kao da je porumenio. Kao da e zaplakati.
Nije htjela da se brine. Alergija. U ovo doba godine uvijek mi oi suze. Moda bih
mogla pokupiti jedan Claritin kad smo ve vani.

U prosincu? Zbilja?
Kad je na nju doao red da odvrati pogled, Fritz je ubrzao niz seosku cestu i
usporio kad su stigli do zavoja. Ponovno je ubrzao kad su izali na drugu stranu.
Mercedes je sve odraivao s krajnjom lakoom, debeli jastuci sjedala prilagoavali su
se kretnjama njezina tijela, blaga toplina dopirala joj je do stopala.
Trebali su staviti oznaku Lijei nesanicu na auto.
S druge strane, njoj nijedna uspavanka ne bi pomogla.
Imala je osjeaj da nee biti spavanja sve dok ona i Wrath ne izglade stvari, ili
dok...
Jo jedan dodir po ruci. Zna, moe sa mnom popriati o bilo emu.
Beth je zabacila kosu unatrag, samo kako bi je trenutak potom opet prebacila preko
ramena. to dovraga da radi? Bilo je toliko mogunosti, ali John je imao dovoljno
svojih briga.

Beth. Ozbiljno.
A da odradimo sad ovo tvoje i...

Imat u neto za razmiljanje, a to bi mi sad dobro dolo. Budui da ona nije


odgovorila, nastavio je. Hajde, molim te. Zabrinut sam za tebe.
Ba si srce, zna to?

A ti nee nita rei, zar ne?


Neko je vrijeme utjela. Ispred njih se pojavio znak za Northway, I-87 osvijetljen
farovima automobila. Ako bi se ukrcali i nastavili tim putem, umjesto da krenu prema

120

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

prvom izlazu za centar Caldwella, stigli bi do Manhattana za oko sat vremena. Jo


junije, stigli bi do Pennsylvanije, potom do Marylanda i onda...
Poeli li ponekad da jednostavno moe utei? zaula je samu sebe.

Prije nego se Xhex pojavila? Jasno. Ali sad...


Boe, kad se samo sjeti da je osoba od koje je htjela pobjei bio Wrath. Nikad to
ne bi oekivala.

to se dogaa, Beth?
Nastala je jo jedna duga tiina tijekom koje je znala da se on nada da e joj poi za
rukom spojiti par imenica i glagola i rei mu.
Ma, zna, samo jedna brana kriza.
On odmahne glavom. Proao sam to. Gadna stvar.
Ba tako.
Na kraju joj ree, Moe otii u Dariusovu kuu, zna. Ako ti treba malo prostora.
Dala si je meni, to je divno, ali oduvijek sam je smatrao napola tvojom.
Zamislila je klasinu sjevernoameriku vilu duboko u ljudskom teritoriju, pa je
zapee u grudima. Hvala, ali bit u ja u redu.
Pa ak i da ne bude, posljednje mjesto na koje je eljela otii bilo je mjesto gdje su
se ona i Wrath zaljubili.
Ponekad je bilo tee podnijeti lijepa sjeanja nego runa.

Moe li mi barem dati neku temu? Misli mi lete na sto strana.


Trebalo im je jo petnaest, dvadeset minuta da dou do bolnikog kompleksa St.
Francis. Predugo da bi sjedili u toj udnoj tiini. Pa ipak joj se inilo kao da naruava
njezinu i Wrathovu privatnost razgovorom o djetetu. A moda je to bila samo izlika
kako bi prikrila injenicu da se ne eli rasplakati.
Sjea li se iega u vezi s napadima? Mislim, dok traju?

Mislio sam da razgovaramo o tebi.


I razgovaramo. Kad je okrenuo glavu prema njoj, pogledala ga je u oi. Neto si
mi govorio. Na pola puta, podignuo si pogled prema meni... i neto mi pokuao rei.
Moe li se sjetiti to je to bilo?
Namrtio se kao da kopa po sjeanju, a pogled mu je bio neusredotoen. Zbilja ne

mogu... Samo sam se... Popeo na vrh stepenica, pogledao u Wrathov ured, ugledao
tebe... i vratio se tek onda kad me Xhex odvela niz hodnik prema naoj sobi.
Kau da si govorio Starim jezikom.

121

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

John odmahne glavom. Nemogue. Mislim, neto znam proitati i malo razumijem

kad mi netko neto pria. Ali ga ne govorim.

Prouavala je krajeve svoje kose, iako je znala da joj vrhovi nisu bili ispucani, jedan
slugan ju je oiao tjedan dana ranije.
Pa, eli li mi moda neto rei? pogledala ga je. Moe biti potpuno iskren sa
mnom. Wrath ima, otprilike, desetero brae. Ja imam samo tebe.
John se ponovno namrtio. Ne, ja...
Odjednom su mu se ruke poele tresti, zaguile su ono to joj je htio rei, a onda se
trgnuo natrag u sjedalu i cijelo tijelo mu se ukoilo.
John! Beth je posegnula prema bratu. Johne, o moj Boe...
Kad su mu se oi zaokrenule, bjeloonica je bljesnula kao da umire. Johne, vrati
se!
Skoivi naprijed, pokucala je na odjeljak. Fritz!
Kad je batler spustio zatamnjeno staklo, ona je vrisnula: Nagazi, ima jo jedan
napad!
Fritzov okirani pogled poletio je prema retrovizoru. Da, madam. Smjesta!
Stari je batler nagazio gas, a dok je Mercedes razbijao ulaznu rampu ona je
pokuavala pomoi Johnu. Bio je potpuno oduzet, iako su mu lea bila uspravna i
nepopustljiva poput ipke, ruke je privio uz prsa i savio prste poput Drakule.
Johne, preklinjala ga je napuklim glasom. Ostani uz mene, Johne...

122

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trinaesto poglavlje

eci mi da e ponovno doi k sebi.

Dok je Assail to govorio, zurio je kroz prednji prozor Rovera, stiui drak bodea
u desnoj ruci. Zali su duboko u umovite rubove okruga Caldwell, svjetla iz nastambi
vie nisu dopirala kroz stabla, nijedno drugo vozilo nije ilo niz ili uz zaleenu
dvosmjernu seosku cestu.
Benloise se nakratko uzvrpoljio samo da bi se ponovno onesvijestio. to bi
jednako tako mogla biti i la.
Ne jo, promrmljao je Ehric. Ali iv je.
Ne zadugo.
I gol, dodao je ratnik.
Assail se okrenuo upravo u trenutku kad je njegov brati spustio svoj lovaki no.
Uistinu je bio gol. Benloiseovo po mjeri krojeno odijelo bilo je rasparano, fina modra
tkanina u dronjcima, a svilena koulja ispod, vie nije bila pogodna ni za istaicu.
Uklonili su i sav nakit, od dijamantnog sata Chopard do zlatnog prstena s peatom,
od narukvice s karikama do kria na debelom zlatnom lancu.
Plijen su nagurali u dra za alice, skupa s mobitelom iz kojeg su maknuli bateriju
kako bi prekinuli GPS signal. Odjeu su ostavili tamo gdje su je ve bacili.
Moda je zbilja bio u nesvijesti. Teko je bilo zamisliti da se ne bi usprotivio takvom
inu.
Koliko jo? pitao je Assail.
Evo, ovdje bi moglo biti dovoljno, rekao je Ehric.
Njegov brat stisne konicu, izbaci iz brzine i ugasi motor. Istog trena, Assail je iziao
van, osvrnuo se oko sebe i ponovno ustvrdio da su sami. Nijedno svjetlo iz kua.
Nikakav zvuk prometa. Nigdje nikoga.
Ugasi svjetla.
Pahulje su se malo prorijedile, a mjesec se pojavljivao kroz mjestimine oblake,
tako da je bilo sasvim dovoljno svjetlosti koja je dopirala kroz kronje borova.
Assail je spremio bode u korice i razgibao prste. Izvucite ga van.

123

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ehric je rukovao teinom onesvijetenog ovjeka zapanjujuom spretnou, s


obzirom na to da je Benloise bio razodjeven i mlitav, kao komad prtljage koji nema
ruku.
Dileru se vratila svijest taman kad su ga naslonili na ledenu povrinu Rovera, a
udarac koji je najavio buenje prodrmao mu je sve udove, pa je poput lutke
zalamatao rukama i nogama.
Bratii su pritisnuli ovjeka uz terenac, a veliki Ricardo Benloise vie se nije doimao
tako monim. U svojim je otmjenim odijelima uvijek izgledao autoritativno, no bez
tih pomno krojenih jakni i hlaa, bio je samo skup usukanih upljina, rebra su mu
strala kao reljef, njegov mekani trbuh prelazio je preko koatih kukova, a koljena su
mu bila ira nego bedra ili potkoljenice.
Ne gubimo vrijeme, tiho je rekao Assail. Reci mi gdje je.
Nije bilo odgovora. Benloiseovo tijelo moda je bilo slabo, ali njegov um i njegove
oi bile su otre kao i uvijek. Iako je bio u nepovoljnom poloaju smrtnika, nije
poputao.
to nee dugo potrajati.
Assail mu je prebacio ruku preko torza i stisnuo ga njome. Gdje je ona?!
Benloiseova glava odletjela je u stranu kad je zazvonio amar, a krv poprskala
Ehricovu jaknu.
Gdje je ona?! Assail ga je ponovno udario, tako ga je jako pljesnuo dlanom da ga
je peklo i nakon udarca. Gdje je ona?!
Bratii su malo podignuli zatoenika kad je poeo padati. Assail ga je zgrabio za
vrat i pri tome im pomogao sve dok Benloiseova stopala nisu visjela petnaest
centimetara iznad snijega. Ubit u te. Ovdje i odmah. Ako mi ne kae gdje je.
Benloise je vrludao pogledom, ali naposljetku je pogledao Assaila u oi. Pa ipak
nita nije rekao.
Assail je pojaao stisak sve dok nije pritiskao zrane putove. Marisol. Reci mi kamo
si je odveo.
Benloise je rastvorio usta borei se za kisik, njegove tanke ruke povlaile su ono to
ga je pritiskalo, mlatarao je nogama i petama udarao o stranji dio automobila.
Marisol. Gdje je?
Nijednom nije maknuo pogled s Assaila, toliko da bi, u nekim drugim okolnostima,
ovjek ak i cijenio njegovu upornost. U tom je pak trenutku to samo rasplamsavalo
frustriranost.
Gdje je ona?!
Slobodnom rukom Assail posegne izmeu ovjekovih nogu i stisne mu jaja koja su
se uvukla u torzo.

124

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Vrisak koji se prolomio zaustavio se u grlu, Assailov stisak utiao je njegov zvuk.
Htio je uiniti jo mnogo toga, ali nije smio ubiti gada. Ne jo. Naredio je svojoj ruci
da mu pusti dunik, no prolo je par trenutaka prije nego ga je posluala.
Benloise je kaljao i dahtao, krv iz razbijene usnice curila mu je na gola prsa.
Gdje je ona?!
Nijedna rije kao odgovor.
Gad se nije namjeravao slomiti. Barem ne na taj nain, a Assaila je dlan svrbio
koliko je udio za tim da dohvati bode, iako nije vjerovao samom sebi po pitanju te
otrice.
Rasparati tom gadu utrobu nije bilo ono to je najvie elio.
Assail mu se primaknuo jo blie. elim da me pomno prati. Jesi li tu?
Benloiseova se glava nakrivila, ali oi su mu i dalje bile otvorene stoga je Assail
otiao do stranjeg dijela terenca. Otvorivi prtljanik, podignuo je svezanog ovjeka
zaepljenih usta, kojeg su oteli prije nego su otili u galeriju.
Benloiseov brat uope se nije borio. S druge strane, Ehric se prikrao Eduardu u
njegovom vlastitom domu i ubrizgao mu injekciju punu heroina u debelu venu na
vratu. I on je bio gol, a daleko ouvanije stanje njegova tijela dokazivalo je da i je
mlai i tatiji od brata miiavi dijelovi tijela bili su preplanuli.
Assail ga je bacio Benloiseu pod noge.
Nije oekivao da e takvo iznenaenje ita promijeniti. Ali ono to je slijedilo,
moglo bi.
Dok je stariji Benloise promatrao, Assail je okrenuo onesvijetenog mukarca na
lea, oslobodio mu usta i izvadio drugu injekciju.
U njezinu krhkom trbuhu, Naloxone, protuotrov koji se obino koristio u salama za
hitne sluajeve pri predoziranju opijatima, bio je bistra tekuina a nakon to je zabo
iglu u Eduardovu venu na ruci, nije prolo mnogo vremena prije nego su se lampice
opet upalile.
Eduardo se istog trena probudio, pridiui torzo sa snijega.
Assail ga je snano stisnuo za vilicu. Okrenuvi mu glavu, zareao je: Pozdravi svog
brata, budimo pristojni.
Razrogaenih oiju, Eduardo je odmah poeo priati na panjolskom, ali Assail ga je
brzo od toga izlijeio, izvadivi bode i uperivi ga prema njegovom licu.
Tvoj brat ima posebno mjesto na koje odvodi ljude koje namjerava ubiti. Gdje je
to?
Ne znam o emu...

125

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Assail je opkoraio ovjeka i zgrabio ga za kosu na tjemenu budui da je


Eduardo koristio hrpu raznih preparata za kosu, bila je masna, no uspio ju je nekako
uhvatiti. Stavivi mu otricu pod bradu, potrudio se govoriti jasno i polako.
Kamo odvodi ljude? Znam da to mjesto postoji, privatno i sigurno. Nije u
njegovoj kui. Nije u gradu.
Stariji Benloise konano je progovorio, urno, rijei koje je uputio svom bratu
dolazile su iz dubine grla, naglaene isprekidanim dahom. Nato Eduardo jo vie
razrogai oi i niste morali znati panjolski da biste zakljuili o emu se radi: ako ita
kae, sam u te ubiti.
Assail je stao izmeu njih dvojice, spustio se i pogledao u Eduarda.
Sad u te ozlijediti.
Odaberi mjesto, bilo koje.
Assail je odluio poeti s ramenima. Brzim ubodom zario je otricu duboko u meso
ispod kljune kosti bolna, ali ne i fatalna rana.
Dok mu je u uima odzvanjalo od urlanja, nije pomicao bode. Niti ruku s drka.
Gdje je? Nakon to opet nije dobio odgovor, zavrtio je no. Kamo ih odvodi?
Jo okretanja. Jo vritanja.
A kad je Ricardo ponovno progovorio, glas mu je nadjaao bratov vrisak kako bi
to jasnije prenio svoju poruku. No, agonija e pobijediti, a Assail e se za to
pobrinuti.
Povlaei se i dajui dragom malom Eddieju trenutak da se odmori i oporavi,
promatrao je drak bodea koji se micao gore-dolje u skladu s izmuenim disanjem.
O, kako su nisko pali monici. Eduardo je oduvijek bio uredno odjeven financijski
kontrolor. A gle ga sad, kosa u neredu, oi krvave, snijeg razmazan po goloj koi.
Assail ga je promatrao sa suosjeajnou kojom bi netko promatrao strvinu na cesti.
Ne sluaj ga. Ako ga bude sluao, ubit u te polako. Jedini nain da se spasi jest da
mi kae ono to elim znati.
Ricardo je neto hrapavo rekao.
Ne sluaj ga. Assail je i dalje gledao Eduarda u oi. Kai mi. Spasi se.
Eduardo je pokuavao pogledati u brata, ali Assail je mijenjao poloaj prema
njegovom uspanienom pogledu, sve dok Eduardo nije zastenjao, a oi mu nestale u
borama na licu.
Assail mu je dao jo malo vremena sve dok nije izgubio strpljenje. Posegnuvi
rukom prema bodeu, obznanio je: Opet u te ozlijediti...

126

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Na sjeveru! povikao je Eduardo. Na Northwayu! Sjeverno! Juna strana planine


Iroquois! Jedina cesta prema imanju odvaja se u dnu planine! Nakon jednog kilometra
ugledat e prilaz!
Naslonjen na terenac, Ricardo je eksplodirao, bijes mu se oitovao u svakom slogu
iako su se dijelovi reenice izgubili u prijevodu.
Assail je duboko udahnuo kroz nos. Nije nanjuio izgovor ili okolianje u
Eduardovim rijeima. Svjeu krv, naravno, i otar miris straha. Kao i prilino dirljivo
ponienje koje je Assaila podsjealo na korjenasto povre ravno iz podruma.
Znao je da je ovjek rekao istinu.
Vratite Ricarda natrag u auto, Assail je grubo rekao.
ekajte, viknuo je kad su bratii krenuli uiniti kako im je nareeno. Okrenite
ga.
Assail se pomaknuo tako da je sad stajao iza Eduarda i pridizao njegov mlitavi
torzo. Zurei u udaljenost izmeu Ricarda i sebe, mrano je rekao: Ti si uzeo moje, ja
u uzeti tvoje.
Izvukavi bode iz Eduardovog ramena, povukao je otricu ravno preko njegova
grkljana.
Ricardo je pokuao odvratiti pogled, trzajui se izmeu bratia.
Ovo je samo poetak, Ricardo. Assail je odgurnuo ovjeka koji se guio i krvario
dalje od sebe kao hrpu smea, to je i bio. Tek smo poeli.
Primaknuo se Benloiseu. Ali znao sam da je vano da ima jo jedno sjeanje na
slabost svoga brata. Samo pomisli, da je bio jak poput tebe, mogao je umrijeti asnom
smru. Avaj, nije mu to bila sudbina.
Assail je sjeo na suvozaevo mjesto i izvukao boicu kokaina.
Dok je on svakom nosnicom umrkavao po dvije liice, bratii su stavili Ricarda u
prtljanik, a zvuk odljepljivanja selotejpa potvrdio je da su se njegovi roaci pobrinuli
za sve.
Posegnuvi rukom i upalivi svjetlo iznad glave, Assail je rastvorio zemljovid drave
New York oznaen s tri crvena slova A i nije imao pojma kamo gledati.
Ehric je sjeo za volan i gurnuo svoj iPhone prema Assailovom licu. Pet sati vonje.
Assailu je poelo zujati u glavi. Iako su imali Benloisea, i dalje ga je plaila pomisao
na to to rade Marisol. Pet sati je bilo dugo. Jebeno predugo s obzirom na prethodna
dvadeset i etiri sata koliko je nije bilo.
Prokletstvo, zato je Benloise morao biti takav strateg.
Onda zbilja moramo krenuti, procijedio je Assail.

127

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrnaesto poglavlje

omodor je nedvojbeno bio najbolje mjesto za stanovanje u centru


Caldwella. Visoka preko dvadeset katova, stambena zgrada gledala je na
rijeku Hudson i bila podijeljena u velike blokove sa stanovima koji su imali napretek
etvornih metara, kao i najsuvremenije kuhinje i kupaonice. Prozori koji su sezali od
poda do stropa i pruali pogled na sve etiri strane takoer su bili dio dekora za koji
su se odluili vlasnici, a kruile su glasine da slavne osobe u potrazi za odmorom od
Manhattana, koriste to mjesto za nabavku droge.
Usput reeno, na vrhu zgrade postojalo je ak i sletite za helikopter.
iAm je iziao na osamnaestom katu i skrenuo nadesno. Tridesetak metara dalje,
zaustavio se ispred vrata na kojima je pisalo 18A i otvorio bakreni lokot na kojem su
on i brat inzistirali kad su se tu uselili prije pet godina.
Kad je uao u stan od dvjesto sedamdeset etvornih metara, njegove Merrell izme
nisu proizvodile mnogo buke, iako na ulatenom podu nije bilo tepiha, a
modernistiko pokustvo bilo je minimalistiko, ne samo po pitanju stila ve i koliine.
Dovraga... Pogled je i dalje bio udesan. Naroito u takvim trenucima, po noi, dok
unutra nije gorjelo nijedno svjetlo. Grad je navukao svoje veernje lice i sve je
svjetlucalo, od spleta svjetala na neboderima s lijeve strane preko dvostrukih lukova
dvaju mostova, do redova crvenih stranjih farova i bijelih prednjih svjetala koji su se
kretali nie niz obalu.
Bilo je tako lako zaboraviti da je srce Caldieja bilo prljavo mjesto s jednako toliko
siromatva koliko i bogatstva, ako ne i vie. Tu gore, odvojen od stvarnosti, daleko od
zavijanja sirena i smrada otpada, bilo je primamljivo vjerovati u proieniju verziju
drave New York.
Ali on nije bio glup.
Preko puta su se nalazila klizna vrata koja su vodila na terasu, a nakon to je upalio
svjetla, preao preko prostorije i otvorio jedna od njih, hladan nalet vjetra pojurio je
unutra i uskomeao ustajali zrak. Njegov posjetitelj nije trebao doi jo sat vremena,
ali on se htio pobrinuti za to da mjesto izgleda kao da netko tu zbilja i ivi. Okrenuo
se natrag prema otvorenoj kuhinji, napravio malo diskretnog nereda, ubacivi neto
istog posua u stalak pored sudopera i umrljao radni stol s... da vidimo... dvije-tri
lice. Napola pojedenom vreicom ustajalog ipsa. Primjerkom asopisa GQ koji je
prelistao i ostavio otvorenim na stranici s jaknom koja bi se svidjela Trezu.
A onda je pristavio kavu.
On i njegov brat nikad se vie nisu namjeravali vratiti ovamo, ali on je i dalje
odravao to mjesto jer mu je bilo vano da s'Hisbe nikad ne posumnjaju da su se

128

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

preselili. Potraga po Caldwellu ne bi im ila na ruku. Naroito ako bi nekako zavrila


posjetom palai Bratstva.
iAm se okrenuo prema staklenim vratima. Vani na terasi, neki se lik materijalizirao
iz crne noi poput privienja, a njegov je ogrta leprao na vjetru koji se penjao uz
skliske bokove zgrade.
Dobro doao, iAm je doviknuo visokom sveeniku ravnodunim tonom. Uranio
si. Okej, koji od njih je izgubio pojam o vremenu?
Lik se pribliio vratima, hodajui tako kontroliranim, uglaenim korakom da biste
se zakleli da lebdi.
Pozvan sam unutra? uo se suhi glas.
iAmovo srce preskoilo je jedan otkucaj.
Sranje, to nije bio visoki sveenik.
S platem koji je pokrivao sve, od glave do pete, pretpostavio je da zna o kome se
radi.
Ovo je bilo jo gore. Mnogo gore.
Trebao je skuiti prema krvnikovu ukraenom pokrivalu za glavu.
Pa, jesam li, iAm? Gotovo je mogao uti zloesti osmijeh. Zvui kao pjesmica.
Da, ui, rekao je iAm, suptilno gurnuvi ruku ispod jakne.
Jednim trzajem otkopao je futrolu u kojoj je bio njegov Glock. Nikad te ne bih
oekivao u svojoj kui.
Zanimljivo. Nisam mislio da si tako naivan. Mukarac se morao sagnuti kako bi
uao unutra. Nije li ovo i stan tvoga brata?
Kriste, sve na to je iAm u tom trenu mogao misliti jest da se pred njim nalazi Kosac
Smrtonoa.
S druge strane, s'Ex je kao prevoditelj zakona kraljice Sjenki ubio dovoljno bia da
njima napuni groblje ili dva. I stvoren je zato da donosi smrt. Mukarac je bio visok
preko dva metra i teio preko sto trideset kilograma. A taj glas koji je dopirao ispod
kapuljae? isto zlo.
ujem da AnsLai nikad nije uao ovamo, rekao je zatvarajui klizna vrata. Dirnut
sam.
Nemoj biti. Zapravo, visoki je sveenik smatrao da je ovo mjesto previe ukaljano
naim kontaktima s ljudima. Kava?
Kao da je ovo spoj? Za razliku od visokog sveenika, s'Ex nije imao strpljenja za
pravila ponaanja ili formalnosti, inae prisutne meu lanovima s'Hisbe. S druge
strane, vrhovna vladarka nije ga drala uza se zbog njegova arma. Da, zato ne.
Svia mi se pomisao da me dvori.

129

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

iAm je stiskao kutnjake, ali odluio je ne naljutiti se. s'Hisbe su itekako poveale
ulog poslavi tog tipa umjesto visokog sveenika, tako da je sve skupa od poetka
zapoelo loe.
Zaobiavi granitni radni stol, izvadio je dvije alice iz ormaria sa staklenim vratima
i nadao se da gad nee zatraiti mlijeko. Dok je ekao i sluao aparat za kavu kako
brblja i sike, sve dok nije odradio ciklus, posljednje to je oekivao bilo je da e s'Ex
prii blie i sjesti na stolicu obino bi krvnik prvo skenirao prostor.
Naalost, to je vjerojatno znailo da je taj dio ve obavio.
Dakle, ti i tvoj brat u posljednje vrijeme imate dosta posla. s'Ex je poloio svoje
goleme podlaktice na stol i naslonio se na njih. Dakle?
Bi li skinuo pokrivalo s glave? iAm je zurio ravno u mreicu koja mu je prikrivala
lice. elim ti vidjeti oi.
Kako romantino.
Ni blizu.
Zna, nisi ba u poziciji da neto zahtijeva.
Mrzi nositi to vraje pokrivalo. Nemoj se pretvarati.
Za razliku od nekih ljudi, ne smeta mi obavljanje mojih dunosti.
Sere.
Kratka pauza dala mu je naslutiti da je na neki nain ipak dopro do njega. No, to
nije potrajalo. Kava je gotova. Donesi mi moju, hoe li?
iAm se okrenuo kako mu ovaj ne bi primijetio stisnutu vilicu. eera?
Ve sam dovoljno sladak.
Da. Ba.
iAm je donio obje alice. Ako eli slamicu, nema sree. Sori.
s'Ex se razotkrije brzim, jednostavnim povlaenjem pokrivala unato injenici da
je prokletinja vjerojatno teila kojih deset kilograma.
I da, ispod nje je bilo tono ono ega se iAm i sjeao. Tamna, tamna koa.
Podmukle crne oi. Glava s ritualnim porezotinama. Bijela tetovaa na grlu koja se
nastavljala niz svaki centimetar njegove koe.
Usput reeno, tetovae nisu bile od tinte. Bio je to otrov, ubrizgan u kou u
uzorcima i to tako da, jednom kad koa odumre, oni ostaju bez boje. Veina bi
mukaraca, kako bi dokazala svoju mukost, napravila jednu malu tetovau na ruci
i potom bi danima bila bolesna. Nitko, ali nitko nije imao tetovae kao s'Ex.
Gad je bio udovite. Naroito kad se smijao iz nekog razloga, vjerojatno zbog
navale testosterona, onjaci su mu uvijek bili dokraja izbaeni.

130

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jesi sad sretan? otezao je.


To nije rije koju bih upotrijebio. iAm otpije gutljaj s ruba svoje alice. Onda,
emu dugujem ovu ast?
Ili udarac u jaja, kao to je bio sluaj.
s'Ex se blago osmjehnuo to je bilo jo gore nego puni osmijeh. Znai, ti i tvoj
brat imate posla.
To si ve rekao.
Ve sam vas nekoliko puta ovdje posjetio. Nita posebno samo sam navratio, u
prolazu. Vas dvojica i niste ba ovdje u posljednje vrijeme. Zauzeti ste enama?
Radimo.
Danju i nou, dakle. Opa... Zabrinuti ste zbog novca? Treba li vam pozajmica?
Od tebe ne. Ne mogu si priutiti tvoju kamatu.
Tu si u pravu. Crne su oi zakiljile. Onda, gdje ste?
Okolo. Sad ovdje, oigledno.
Mislim da vie ne ivite ovdje.
Zato onda sjedi na neemu to posjedujem?
Kladim se da u, ako odem u tvoju sobu, pronai prazan ormar.
A ja pretpostavljam da je tvoje navraanje obina provala osim ako nisi
promijenio stil.
s'Ex se naslonio i prekriio ruke ispod ogrtaa. Bilo bi bezobrazno kad bih napravio
neto takvo, uao unutra i njukao okolo. Bilo bi to nezamislivo.
Hoe rei da to nisi napravio? iAm je zakolutao oima. Stvarno.
Ne. A moda i laem. Kao i ti kad kae da i dalje ivite ovdje.
Moda si jednostavno doao dok smo bili vani.
Okej, pogledajmo ovu veer. Zato si u kaputu? Zato su lice na radnom stolu
iste? A taj asopis? Od prolog mjeseca. Pa ipak je otvoren kao da ga ita.
Napravio je ak i navodne znakove prstima. A jedna ve otvorena vreica ipsa ne
ini zalihe hrane popunjenima.
Prokletstvo. Zar nije GQ_ zabranjen na Teritoriju?
s'Ex se ponovno osmjehnuo. Njezino Visoanstvo voli da sam sretan. to da ti
kaem.
Ili to, ili ga se i sama kraljica boji.

131

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

iAmovi su kapci bili na pola koplja. Govori.


Mislio sam da to i radim. Ili koristimo znakovni jezik pa mi je neto promaknulo?
Krvnik se uozbiljio, namrtio se pogledavi u alicu i umirio. A to je due trajala
tiina, situacija je postajala sve udnija. s'Ex inae nije tratio vrijeme i nije imao
strpljenja inae je gad bio odluan kao motorna pila.
iAm je ekao iz dva razloga. Prvi, koji drugi izbor je imao? I drugi, dotad se ve na
to naviknuo.
Zahvaljujui Trezovim sranjima, diplomirao je ekanje skrtenih ruku.
s'Ex je ponovno podignuo pogled. Visoki sveenik dolazi ovamo da ti kae da je
Trezovo vrijeme isteklo. Kraljica eli ono to joj je obeano, a ker je spremna da ga
primi. Svako odugovlaenje odsad nadalje imat e posljedice. Dakle, ozbiljno, ako
postoji ijedan nain da natjera svog brata da potuje dogovor, uini to. Odmah.
Natjerat e te da ga ubije, zar ne? iAm je mrano rekao.
Krvnik je odmahnuo glavom. Ne jo. Poet u s vaim roditeljima. Najprije vaa
majka. A onda otac. I nee biti lijepo. Mukarev pogled nijednom se nije pokolebao.
Nareeno mi je da je sveem i obrijem joj glavu, zatim da je silujem i izreem tako
da polako iskrvari. Tvoj otac e sve to gledati, a ono to u potom uiniti njemu bit e
jo gore. Ako ih imalo potuje, razgovaraj sa svojim bratom. Dovedi ga na Teritorij.
Natjeraj ga da ispravno postupi. Ona ne namjerava stati dok ga se ne doepa a, samo
da se razumijemo, ja ne oklijevam kad trebam odraditi svoj posao.
iAm je poloio ruke na granitni stol i naslonio se. Situacija s njihovim roditeljima
bila je... komplicirana, da iskoristi izraz s Facebooka. No to nije znaio da bi htio da ih
ubiju i/ili oskvrnu.
Kad je s'Ex ustao i prebacio krvnike pokrivalo preko ramena, iAm je uo samog
sebe kako govori. Nisi ni kuao kavu.
Moda si je otrovao, odgovorio je Kosac. Nikad ne riskiram, sori.
Pametno, iAm je prouavao mukarca. Ipak si ti pravi profesionalac.
S razlogom sam na glasu, iAm.
Znam, tiho je opsovao. Itekako sam svjestan tvog posla.
Nemoj me provocirati. Ja nisam imao roditelje, a volio bih da jesam. Ne radujem
se ovome.
Dovraga, nije do mene, iAm je stisnuo obje ake. A ne znam hoe li Treza uope
biti briga, da budem iskren. On ih mrzi.
s'Ex je odmahnuo glavom. To nije dobra vijest. Ni za jednog od vas.
Zato, dovraga, ne moe jednostavno nai nekog drugog?

132

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

To nije pitanje koje bih postavio da sam na tvom mjestu. s'Ex se osvrnuo po
stanu. Lijepo mjesto, usput reeno. Tono u mom stilu, a uivao sam i u pogledu.
iAm je stisnuo oi primijetivi udan ton tog dubokog glasa. Kukin sin... Jasno ti
je, zar ne?
to? Da netko eli otii s Teritorija? Biti slobodan i ivjeti svoj ivot? Iznenada,
s'Exovo se lice pretvorilo u masku. Ne zna o emu pria.
Krvnik se okrenuo i otiao natrag do kliznih vrata. Dok se kretao, ogrta je lelujao
za njim, a tijelo mu se pomicalo gracioznou predatora.
s'Ex.
Mukarac se osvrnuo preko ramena. Da?
iAm je pruio ruku i dohvatio kavu koju je posluio svom gostu. Primaknuvi je
usnama, otpio je velik i dug gutljaj, popivi je naiskap, iako ga je pekla putem do
trbuha.
Kad je vratio praznu alicu natrag na stol, Kosac se naklonio. asniji si od veine,
iAm. Zato sam i doao k tebi. Zapravo mi se i svia, iako ti to od veeras nadalje ba
i nee biti od pomoi.
Cijenim to.
Kosac se osvrnuo uokolo, kao da eli sauvati sjeanja za poslije. Kad se vratim u
s'Hisbe, uinit u to mogu kako bih malo otegnuo stvari, ali sad si ti na redu. Moda
je tvoj brat onaj koji ima omu oko vrata, ali ti si onaj koji e ga morati odvesti tamo
gdje mora otii.
On nije ist, to ti je valjda jasno.
Kako to?
evio se s ljudima. Mnogo njih.
s'Ex je zabacio glavu i nasmijao se. I nadao bih se tome. I ja bih da sam vani.
Kladim se da tvoja kraljica tako ne misli.
Ona je i tvoja vladarica, i ne bih igrao na tu kartu da sam na tvom mjestu.
s'Ex je kaiprstom pokazao u daljinu. Dat e ga na ienje, a ako to preivi to
nije sigurno nikad vie nee biti isti. Mora zaepiti gubicu po pitanju njegova
ljubavnog ivota, vjeruj mi. Jo neto, AnsLai ne zna da sam bio tu. Neka ovo bude
naa mala tajna, moe?
Kad je krvnik iziao i nestao u zraku, iAm je priao vratima i zatvorio ih. Potom je
nastavio ravno do anka na donjem kraju otvorenog prostora i natoio si viski.
Izgleda da je Trezova doker karta imala manu: njegova ovisnost o seksu nee ih
izvui, kako su se nadali.

133

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Odlino.
A da se s'Ex nije pojavio i rekao mu da uti o svoj toj evi okolo? Bog zna to bi se
dogodilo.
Nikad nije ni uo za ienje, ali mogao je pretpostaviti o emu se radi.
Jedno je bilo sigurno: nikad mu ne bi palo na pamet da e dugovati uslugu tom
hladnokrvnom krvniku. S druge strane, inilo se da Trez nije jedini kojem smetaju
ogranienja koja je nametao Teritorij.
Pitanje je bilo: to sad? Imao je otprilike deset minuta da to prokljuvi prije nego se
pojavi visoki sveenik.

134

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Petnaesto poglavlje

isam oekivao da u te opet vidjeti. Rekli su da si napustio grad.

Nagnut prema ekranu raunala, ef neurologije u bolnici St. Francis kao da je


razgovarao sam sa sobom. A za to kao da ga nije bilo ni briga, budui da mu Manny
Manello nije odgovarao.
Beth je prila korak blie kako bi i sama pogledala iako, ruku na srce, nije da su
joj puno znaili razni kutovi na snimkama bratovog mozga. Meutim, nadala se da tip
u bijelom mantilu s impresivnim diplomama drugaije gleda na stvari.
Mrano predsoblje u koje su se svi ugurali, nalikovalo je neemu iz Zvjezdanih
staza, suvremena oprema zujala je i treperila svjetlima, a ogromni stroj za magnetsku
rezonancu nalazio se u komori iznad, odvojen prozorom s debelim staklom. Sam je
neurolog, posjednut za kontrolnom ploom, nalikovao Poruniku Sulu dok je
pogledom prelazio s ekrana na tipkovnicu, na telefon ili dva, na drugi laptop.
Koliko je trajao posljednji napadaj? neurolog je odsutno upitao.
Oko petnaest minuta, Beth je odgovorila kad ju je John pogledao.
Nekakva tupost ili trnci? Nakon to je John odmahnuo glavom, Beth je rekla:
Ne. Nita.
John je iziao iz stroja, nalik upljem utipku, prije otprilike deset minuta i
presvukao se iz bolnike koulje natrag u svoje relativno neupadljive traperice i majicu
Giantsa. Intravenozna injekcija koja mu je ubrizgavala kontrast u tijelo sad je bila vani,
mali bijeli povez bio je na mjestu gdje je prije stajala igla, a navukao je i izme.
Oruje je ostavio doma.
Xhex je, dodue, bila naoruana do zuba dok je stajala pored njega, navukavi crnu
bejzbolsku Nike kapu preko oiju. Payne je bila druga straarica, ratnica odjevena u
crno, u istom laganom kaputu kao i Johnova ena.
Beth je povukla Bos Sox kapu jo nie. Prolo je dosta vremena otkako ju je itko
vidio u ljudskom svijetu, a u bolnici praktiki nije poznavala nikoga. No, nije bilo
potrebe da dodatno zakomplicira taj posjet.
O, Boe, samo da sve proe dobro, mislila je dok je lijenik ponovno pregledavao
slike.
Tono iza njega, a da on toga nije bio ni svjestan, doktorica Jane provirivala mu je
preko ramena, prema crno-bijelim slikama, u obliku duha.
to vie oiju, to bolje.

135

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

to vidite? pitao je Manny.


Na njegovu ast, neurolog se nije okrenuo sve dok nije bio sasvim spreman, a kad
se konano okrenuo prema okupljenima, obratio se Johnu.
Koliko ja vidim, tu nema nieg nenormalnog.
Uslijedio je kolektivni uzdah olakanja. Prvo to je John napravio, zgrabio je vrsto
Xhexino tijelo i privio je uza se. Za njih dvoje svijet je u tom trenu nestao.
Dok ih je Beth promatrala, znala je da se mora usredotoiti na dobre vijesti.
Umjesto toga, mislila je samo na to kako ne samo da je sama ekala da uje ima li
njezin brat u glavi neku vrstu embolije ili tumora ili tko zna kakvog uasa, nego je
izmeu nje i njezina mua stajao taj golemi metaforiki ruiasti slon koji nije
namjeravao uskoro otii.
Ruiast. Boje za curice.
A moda i ne. Moda svijetloplave.
Struktura mozga je normalna...
Neurolog je zapoeo s hrpom medicinskih izraza koji su Mannyju sreom neto i
znaili, s obzirom na to da je kimao glavom. No, golupii su sve to ignorirali, toliko
zaokupljeni jedno drugim da ih je bilo prekrasno gledati.
Barem dok se suze radosnice nisu pomijeale sa suzama tuge, a Beth se zaljuljala na
nogama.
Vrijeme da se ispria.
Promrmljavi neto o telefonskom pozivu, utekla je na hodnik. Sale za snimanje bile
su izolirane u podrumu jedne od mnogih zgrada u sklopu bolnice St. Francis, a izvan
njih nije se dogaalo nita: nije bilo transporta pacijenata, nije bilo kolica sa zalihama
materijala, osoblje nije jurcalo uokolo u meko podstavljenim cipelama.
Stavivi glavu meu dlanove, stranjicom se naslonila na zid i kliznula na pod.
Hvala Bogu da je John u redu. Tako da je barem jedan dio njene obitelji okej.

elim da ovo uje i znaj da je to iva istina. Neu ti biti na usluzi u tvom razdoblju
potrebe. Nikad...
Sranje, pomislila je trljajui oi. Sad se morala vratiti doma i suoiti se sa svim tim.
Nedugo zatim, ekipa je izala iz centralne sale, pa se Beth pridignula na noge,
pokuavajui izgledati kao da osjea olakanje nakon Johnove rezonance, i nita osim
toga.
Neurolog je zurio u ek u rukama i odmahivao glavom. Isuse Kriste, Manello. Jesi
li dobio na lutriji?
Otprilike. Zahvaljujui Dariusovim ulaganjima, pedeset tisua za odjel neurologije i
nije bila neka strana donacija.

136

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

A sve to je tip u bijelom mantilu morao napraviti bilo je da gurne njezina brata u
taj piskutavi stroj na otprilike pola sata.
Samo sam ti zahvalan to si nas ubacio, promrmljao je Manello.
Neurolog se okrenuo prema Johnu, savijajui ek i stavljajui ga u svoj dep.
Dakle, da, i dalje preporuam lijekove protiv napadaja, ali ako ih zaista ne elite
uzimati, jedino to vam mogu savjetovati jest da pokuate pratiti kad i gdje se
napadaji dogaaju. Pratite postoji li nekakav uzorak moda postoji, a moda i ne. I
znajte da sam tu ako vam zatrebam. Upamtite to sam rekao, samo zato to ja nita ne
mogu vidjeti, ne znai da ste se izvukli. Napadaji se dogaaju jer neto nije u redu.
Toka.
Hvala, stari, Manello je ispruio ruku. Najbolji si.
Nekadanji kolege su se rukovali. Bilo kad, i to zbilja mislim. I, zna, ako se ikad
poeli vratiti, oni bi te odmah primili. Nedostaje nam.
Mannyjev pogled prebacio se na Payne, a tajanstveni osmijeh koji joj se pojavio na
usnama bio je jo jedan razlog za uzdah, aaaa....
Ma ne. Sad mi dobro ide, ali hvala.
askanje. askanje. Dobri stari dani. Bok. Hvala jo jednom.
A onda se vampirska ekipa jo jednom razdvojila od ljudske. Manny ih je poveo
kroz labirint golih poploenih hodnika koji su svi izgledali jednako sve dokle ona
nije uistinu povjerovala da su se izgubili. Pogreno. Ili je osoba koja ih je vodila imala
kompas ugraen u lubanju, ili se dobro sjeao desetljea koje je proveo tu radei
jer su naposljetku stigli do prizemlja i izili kroz pokretna vrata kroz koja su i uli.
Fritz je ekao pored plonika, a ogromni crni Mercedes izgledao je kao da pripada
nekom veleposlaniku. to je bio jo jedan razlog zbog kojeg im je taj auto bio tako
koristan. Ljudi se najee ne bi zezali s njim, kao da su osobe unutra bile ili uistinu
vane ili naoruane do zuba. Fritzu bi ee samo mahnuli da proe kod znakova za
stop ili u parkirnim garaama nego je to bio sluaj kod ikoga drugog. S druge strane,
vozio je upravo suprotno nego se kretao.
Stari je batler bio eksplozivan kad bi se naao za volanom automobila.

Idemo sad natrag? John joj je dao znak tik ispred lica, kao da joj je pokuavao

privui panju.

to... Oh, oprosti, zabacila je kosu unatrag. Zar ne eli ii s Xhex?


Ja idem u klub, rekla je ena. Sad kad nema Treza, moram provjeriti poruke.
Bila je to dobra, prihvatljiva isprika osim to je bilo nemogue ignorirati poglede
koje su ostali kriom razmijenili.
Ne radi se o meni, promrmljala je.

137

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Naravno da ne, John joj je poruio. ini mi uslugu to se vraa sa mnom. Zna,
da mi pravi drutvo.
Fritz je bio presretan to moe skoiti i otvoriti joj vrata, a kad se ona sagnula i sjela
na stranje sjedalo, vidjela je kako je Manny poljubio Payne, a John Xhex.
Kad ju je prelio strah, pomislila je kako bi se radije napila nego ila suoiti se sa
svojim muem. Jedini problem je bio taj to to nee nita rijeiti, a osim toga, uvijek je
prezirala ene koje su se nalijevale alkoholom. Nije bilo nieg runijeg ili jadnijeg.
John je uao s druge strane, a onda je Mercedes otklizio dalje prema natkrivenom
ulazu, niz cestu koja je zaobilazila bolniki kompleks. Sa znakovima poput Hitni
prijam, Rehabilitacija Farnsworth ili Centar za kraljenicu Yardley, nalikovala je
autocesti s izlazima za gradove koje zbilja niste eljeli posjetiti.
Sa strane, brat je stalno pogledavao u nju, kao da je tapi dinamita, pa mjeri
koliko je jo fitilja ostalo prije nego sve odleti u zrak.
U redu sam.

Okej. Neu te siliti. Ali evo.


Ha?
Odgovorio joj je na pitanje pruivi joj bijeli rupi.
Zato bi mi trebao...
Odlino. Poela se raspadati. Stvarno fantastino.
Dok je brisala suze kojih nije bila ni svjesna, odmahnula je glavom i pustila konicu:
elim dijete.

Sveca mu... To je super, pokazao je njezin brat. To je...


Nona mora, zapravo. Wrath nije za.

Oh, odgovorio je njezin brat.


Da. Vie-manje. A saznala sam netom prije nego smo otili.

Moj Boe, nisi trebala doi.


Morala sam otii iz kue. I eljela sam pomoi tebi.

Pa.... Wrath se vjerojatno samo brine za tebe. To je strano iskustvo za ene. To


rekavi, lice mu se ukoilo. Mislim, Xhex ne zanimaju djeca, i moram ti rei, laknulo
mi je.
Premeui pamuni rupi po rukama, pustila je da joj glava padne na naslon. Ali
ako sam ja spremna preuzeti rizik, mislim da bi se i on trebao sloiti. Osim toga,
njegov argument i nije bio ba taj da je zabrinut za moje zdravlje. Bilo je vie kao,
neu ti biti na usluzi. Toka.

138

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

John je tiho zazvidao.


Znam. Imali smo i boljih dana. Pogledala je u svog brata. Ba zavidim tebi i
Xhex. Vi ste tako sinkronizirani.

Ha! Trebala si nas vidjeti prije godinu dana. John je slegnuo ramenima. Mislio sam
da neemo uspjeti.
Zbilja?

Kvragu, da. Ona je htjela ii u borbu, a ja sam se kao slagao s tim, dok mi nije
konano sinulo da bi mogla nastradati. Rukom je kruio pored glave. To mi je strano
sjebalo glavu. Mislim, kao mukarcu, ena je tvoja stvar, na nain koji, ini mi se, vi
ene ne moete shvatiti. to se tie Xhex, doslovno ne mogu kontrolirati svoje
emocije, misli, postupke, ako je njezina sigurnost u pitanju. To je neka vrsta psihoze.
Budui da nita nije odgovorila, dotaknuo joj je ruku kako bi se uvjerio da ga slua.

To mi umnogome nalikuje onome to ti i Wrath sad prolazite. Da, moete vi rei,


radi se o djetetu, ali s obzirom na stopu smrtnosti kod ena? U njegovoj glavi,
vjerojatno se radi samo o tvom ivotu i to mu je drae od ijednog sina ili keri.

Boe, moda ju je to inilo pravom kukom, ali... Zbilja nije eljela gledati iz
Wrathove perspektive. Naroito ne kad joj se sve tako racionalno obrazloi pod
pretpostavkom da se njezin mukarac doista tako i osjeao.
Jo uvijek je bila previe povrijeena i ljuta.
Okej, u redu, moda je sve to istina. Ali da te neto pitam, bi li ti ikad Xhex
uskratio dijete ako bi ga ona htjela? Nakon to nije odgovorio, Beth je rekla: Vidi?
Ne bi.

Tehniki, nisam odgovorio.


Vidi ti se na licu.

Da, ali lako je meni biti tako nonalantan, jer ga ona ne eli. Moda bih se drukije
osjeao kad bi ga ona htjela. Rizik je stvaran, a medicina ima svoja ogranienja.
I dalje tvrdim moje tijelo, moja odluka.

Ali ti si mu prva na umu. Tako da i on ima pravo glasa.


Pravo glasa je jedna stvar. Kraljev veto je druga. Ponovno je odmahnula glavom.
Osim toga, ako si ti sposoban izgovoriti sve to o naklonosti mukarca? Onda bi i on
trebao biti. Ne moe se izvui samo zato to je Kralj. Kad su joj se u sjeanje vratili
dijelovi njihovog razgovora, pozlilo joj je. Njegovo rjeenje je da me drogira. Kao da
sam neka ivotinja. Ja... Ne znam mogu li prijei preko ovoga.

Moda bi trebala uzeti pauzu. Moda da ode negdje dok se malo ne smiri. A
onda se vrati i popriaj s njim.
Stavila je ruku preko trbuha i dok je mjerila sloj sala koji se sad tamo skupio,
osjeala se tako prokleto glupo to je sjedila tamo i jela sladoled s Laylom. Nije se

139

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

nimalo pribliila svom razdoblju potrebe a ako ono ikada nastupi, oigledno e
doi kad mu bude vrijeme. Sve to je postigla jest da su joj hlae bile tijesne, a izmeu
nje i mua nastao je jaz.
Rijeima doktora Phila, je li vam pomoglo?
Super, Phil. Stvarno super.
Kvragu, moda bi ee morala gledati Oprin kanal. Doktora Phila emitiraju tipa
pet sati svakog jutra, od ponedjeljka do petka. Sigurno je imao neku emisiju o
parovima koji se ne slau po pitanju djeteta.

Zato ne ode malo u oevu kuu? pitao je John.


Pomislila je na tu vilu. Ne, ne bih. Ne elim ni razmiljati o tom mjestu.
Kao naruene, slike nje i Wratha i poetka njihove veze lupile su je u glavu
naroito sjeanje na njihov prvi slubeni spoj. Boe, tada je sve bilo tako savreno,
njih dvoje tako su se lako zaljubili jedno u drugo. Wrath ju je doveo u kuu i odjenuo
se u Brooks Brothers kostim jedan jedini put tijekom njihove veze. Sjedili su za stolom
u blagovaonici, a Fritz ih je posluivao.
I onda joj je Wrath rekao da ima okus...
Jauknula je i poloila glavu meu dlanove, pokuavajui smiriti disanje. Nije
upalilo. Njezin mozak kao da je imao neku vrstu aritmije; misli i sjeanja iz sretne
prolosti i zabrinutost oko mrane budunosti mijeali su se u vrckavom, uskovitlanom
neredu.
A jedino u to je bila sigurna?
John je imao pravo. Ne moe se jo vratiti kui. Istog trena kad ugleda Wratha,
navalit e na njega, a to ih nee nigdje dovesti.
Bog zna da su ve vodili taj razgovor. Repriza e samo oteati stvari.
Okej, rekla je. U redu. Ali najprije moram neto pojesti.

Dogovoreno, odgovorio je John.

140

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

esnaesto poglavlje

ad se Wrath materijalizirao pored vampirske klinike, osjetio je kako se


Vishous materijalizirao pokraj njega i mrzio injenicu da mora voditi
jebenu dadilju sa sobom. No, barem e mu V-jevo poznavanje medicine biti od
koristi.
Pet metara samo ravno, obznanio je njegov brat. Metar i pol istog plonika
ispred tebe. A onda snijegom prekriveno tlo.
Wrath je zakoraio i udario o tvrd asfalt. Korak dalje, izme su mu ve utonule u
snijeg.
Tamo nije mogao povesti Georgea. Sljepoa vladaru nije bila prednost u vrijeme
mira. U vrijeme rata? Bila je kljuna slabost a nita ga ne bi odalo kao pas koji vodi
slijepe.
Naravno, retrivera je okirala injenica da ga ostavljaju doma, a sad kad je i Beth
bila ljuta na njega, naravno da se morao udaljiti i od vrajeg psa. Idui zadatak?
Bratstvo. Iako je ta skupina tvrdoglavih budala bila previe ilava da bi ih se sredilo
iim osim nuklearnom bombom.
Stani, rekao je V.
Wrath se zaustavio iako je pritom morao stisnuti zube. Bolje i to nego se zabiti u
zid zgrade.
Nastala je pauza tijekom koje je V unio ifru koja se svake veeri mijenjala, a onda
su uli u kratko predvorje. Poznati sterilni miris bolnice dao im je do znanja da su na
pravom mjestu.
A stvarno se i osjeao bolesno. Boljelo ga je u prsima, u glavi mu je tutnjalo, koa
kao da mu je bila premalena za kosti.
Oiti sluaj kretenizma.
Koji je vjerojatno neizljeiv.
Pozdrav, gospodo, zauo se tihi enski glas, a ak i kroza zvunik bio je ispunjen
strahopotovanjem. Odmah vam aljemo dizalo.
Hvala, protisnuo je V.
Da, brat je mrzio Haversa iz nekoliko razloga. S druge strane, i Wrath je osjeao
isto.

141

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad se samo sjeti da ga je dobri doktor pokuao ubiti prije nekoliko godina, tada se
to inilo kao velika stvar. A sad? U usporedbi s Xcorom i onom hrpom gadova, jedan
bijeli mantil s leptir manom i naoalama s debelim okvirom bio je maji kaalj.
Sranje, poelio je da se moe vratiti u eru svog oca, kad su ljudi uistinu potovali
prijestolje.
uo je kako se otvaraju vrata dizala, a onda ga je V dotaknuo po stranjoj strani
ruke. Skupa su uli, a kad se zauo bing i zatvaranje vrata, osjeaj ronjenja potvrdio je
da se sputaju pod zemlju.
Kad su se vrata ponovno otvorila, Vishous ga je paljivo poveo dalje. Pribliio mu
se toliko da su stajali rame uz rame, a tako su i ostali, pa bi svaki prolaznik bez sumnje
pomislio da se radi o Kralju vrste i zatitaru koji samo vri svoju dunost.
Umjesto da glumi zamjenske oi.
Iznenadno mrmljanje u ekaonici bio je siguran znak da su uetali u javni prostor. A
prijamni pult Recepcije bio je jednako tako naelektriziran.
Moj gospodaru, rekla je neka ena, a stolica je zakripila kao da su je odgurnuli
unatrag. Ovuda. Molim vas.
Wrath se okrenuo prema glasu i kimnuo. Hvala vam to ste nas ugurali.
Naravno, moj gospodaru. Rijetka je ast da vas moemo primiti u naoj...
Bla, bla, bla.
Dobra vijest je bila ta da su ga brzo odveli u privatni prostor s minimalno
prekidanja. A onda je trebalo ekati. No, ne zadugo. Kladio bi se da e Havers odmah
navui teniske i dotrati gdje god da su se nalazili.
Pod uvjetom da ta ukoena pizda uope zna to su Nike teniske. Imaju li sve
bolnice Monetove slike? gunao je Vishous.
Valjda su posteri jeftini.
To je prava slika.
Oh. Da. Oigledno su bili u VIP prostoriji. Havers je preveliki kliej ak i za
Sotheby.
Vjerojatno je to donio ovamo uz Staroga kraja. Budala bez ukusa. Kad jednom
vidi jebeni lokvanj, vidio si ih sve. I mrzim ruiasto. Zbilja mrzim ruiasto. Iako je
boja lavande jo gora.
Dok je Wrath rukama opipavao okolo, sjetio se impresionistikih slika koje je vidio
dok je jo imao neto vida. Toliko o slabom vidu nema boljeg nego kad slikarije
poluslijepog umjetnika promatra poluslijepi seronja.
Nadrealisti i njihovi otri rubovi bili bi mnogo bolji da je htio...
Oh. Njegov mozak uistinu nije elio razmiljati o tome zato su doli.

142

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Stol za pregled je ravno ispred tebe.


Ne idem na pregled, promrsio je Wrath.
Dobro, svilom prekrivena sofa neije bake je s tvoje desne strane.
Kad se okrenuo i otiao prema kauu, sjetio se koliko je volio svoje kune doktore.
teta to doktorica Jane i Manny nisu mogli i tog puta odgovoriti na njegova pitanja.
I, da, pretpostavljao je da je informaciju mogao dobiti i na drugi nain primjerice,
da Fritz doe tu i pita. Ali ponekad je stvari trebalo saznati iz prve ruke i nikako
drugaije. elio je ponjuiti doktora dok mu bude govorio. To je bio jedini siguran
nain da ustanovi govori li istinu.
Hoe li mi rei o emu se ovdje radi? pitao je V.
Neto je kvrcnulo, a potom se ulo i grebanje. Trenutak poslije, miris turskog
duhana prekrio je veinu, ako ne i itav miris izbjeljivaa s tolikih metli za brisanje
poda.
Nakon to Wrath nije rekao ni rije, V je opsovao. Zna, Jane to moe odraditi, o
emu god da se radi.
Upoznata je s vampirskim razdobljem potrebe? Ne? Nisam ni mislio.
To je uutkalo brata na koju minutu.
U tiini, Wrath je osjetio neodoljivu elju da malo prohoda, to je bilo
nedopustivo, osim ako nije elio sruiti neki komad Haversova otmjenog namjetaja.
Razgovaraj sa mnom.
Wrath je odmahnuo glavom. Nemam nita pametno za rei.
Kao da te to ikad prije sprjeavalo.
Nasreu, Havers je odabrao upravo taj trenutak da ue, samo kako bi se iznenada
zaustavio na ulazu u sobu za preglede.
Oprostite... rekao je Vishousu. Ali ovdje se ne smije puiti.
V je zvuao kao da mu ovaj dosauje. Naa vrsta ne moe dobiti rak, ili to nisi
znao?
To je zbog spremnika s kisikom.
Ovdje je jedan?
A... ne.
Pa, onda ga neu ii ni traiti.
Wrath je prekinuo daljnju debatu. Hoe li zatvoriti vrata? Jebeni idiot. Samo ti
moram postaviti nekoliko pitanja. I reci sestri da ode, hoe li?
Naravno...

143

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Strah je ispunio zrak kad je sestra otila i za sobom zatvorila vrata, a Wrath nije
krivio tipa to je nervozan.
Kako vam mogu pomoi, gospodaru?
Wrath je prema sjeanju vidio mukarca, zamislivi da Havers i dalje nosi one
naoale na svom licu, nalik bogatom studentu, i onaj bijeli mantil na kojem je pored
revera uiveno njegovo ime. Kao da bi u njegovoj klinici netko mogao zaboraviti tko
je on.
elim znati to moe uiniti kako bi zaustavio razdoblje potrebe.
Ha-ha. Jako smijeno.
Osim to je V promrmljao neto to je poinjalo s J i zavravalo s EBOTE.
Trenutak potom ulo se kripanje, kao da je dobri doktor sjeo pored Wrathove
sofe. Ja, mmm, nisam siguran kako da vam na to odgovorim, moj gospodaru.
Pokuaj, suho je rekao Wrath. I to brzo. Nemam cijelu no.
Tihi zvukovi znaili su da mukarac petlja po nekim stvarima. Kemijska? Moda
stetoskop? Je li... Je li enka... ve ula u to razdoblje?
Ne.
Tiina koja je potom uslijedila, natjerala ga je da poeli da nije ni doao. No, nije
namjeravao sad otii, i to ne samo zato to je zaboravio gdje se nalaze vrata. Usput
reeno, ne radi se o mojoj elan. Nego o jednoj prijateljici.
Isuse Kriste, kao da je imao spolno prenosivu bolest ili neko takvo sranje.
No, barem je to malo opustilo doktora. Istog trena, njegova vibra se smirila i poeo
je brbljati. Naalost, nemam povoljan odgovor za vas. Dosad nisam pronaao
nijedan nain da se sprijei poetak razdoblja. Pokuao sam s raznim lijekovima, ak i
onima koji su dostupni na ljudskom tritu, no stvar je u tome da vampirice imaju
jedan dodatan hormon koji, kad se pone luiti, stvara nezadrivu reakciju cijelog
sustava. Kao rezultat toga, ljudske kontracepcijske pilule ili injekcije nemaju nikakav
uinak na nae enke.
Wrath je odmahnuo glavom. Trebao je to znati nita vezano uz enski
reproduktivni ciklus nije bilo jednostavno.
Glupa uvardjeva. Da, jasno, samo ti stvori rasu, a kad smo ve kod toga, zato im
ne bi natovarila i par tekih sranja. Savreno.
Havers je nastavio, njegova je stolica ponovno zakripala kao da se premjeta.
Olakavanje tog razdoblja za enku jedina je metoda s kojom sam imao uspjeha.
Treba li vam pribor za vau prijateljicu, moj gospodaru?
Pribor, kao...?
Za tretman tijekom razdoblja potrebe.

144

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Sjetio se Beth i kako je sjedila u onoj sobi s Laylom. Samo Bog zna koliko je dugo to
trajalo ali to je jo gore, bojao se da je upalilo. Strano bi se uzbudio u prisutnosti
svoje elan. I da, to nije bilo neobino, samo to je injenica bila da su se svaali i da
mu je seks bio posljednji na pameti.
Njezini hormoni vjerojatno su se ve poeli luiti.
Ili to ili je bio paranoian.
to je takoer bila mogunost.
Da, uo je sebe kako govori. elim pribor.
uo je da netko neto zapisuje. Sad, treba mi mukarac zaduen za nju da ovo
potpie, ili njezin helren, njezin otac ili najstariji mukarac u domainstvu. Nije mi
ugodno slati tolike narkotike van bez jamstva i naravno, morat ete imati nekoga
da joj ih daje. Ne samo da e ona po svemu sudei biti ograniena svojim razdobljem
potrebe ve, budimo iskreni, enke nisu ba najtrezvenije po tom pitanju.
Iz nekog razloga, Wrath se sjetio kako ga je Payne optuila da je enomrzac.
Barem ga je Havers po tom pitanju pretekao...
O, sranje, kako e to potpisati? U uredu, Saxton bi mu uvijek oznaio mjesto za
popis nizom ispupenih...
Ja u potpisati, V se grubo ubacio. A moja elan, koja je doktorica kao i vi,
pobrinut e se za sve ostalo.
Vi ste zdrueni? pljuckao je doktor. Kao da je vea ansa da mu meteor padne na
bolnicu. Mislim...
Daj mi papir, rekao je Vishous. I kemijsku.
Uslijedilo je jo piskaranja u sve udnijoj tiini.
Koliko je teka? upitao je Havers dok se ulo neko ukanje koje je zvualo kao da
netko neto stavlja u fascikl.
Ne znam, rekao je Wrath.
Biste li eljeli da pregledam enku o kojoj se radi, moj gospodaru? Moe doi
ovamo kad god joj odgovara, ili ja mogu otii u kuni posjet...
ezdeset i jedan kilogram, rekao je V. I dosta razgovora. Daj nam lijekove pa da
se moemo pokupiti odavde.
Dok se Havers spoticao preko vlastitih nogu kako bi iziao iz sobe, Wrath se
naslonio sve dok mu glava nije dotaknula zid od buke kojeg nije bio ni svjestan.
Hoe li mi sad rei koji se kurac ovdje zbiva? prasnuo je brat. Jer trenutno
dolazim do raznih zakljuaka, a to ne treba ni tebi ni meni, kad mi jednostavno moe
odgovoriti na jebeno pitanje.

145

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Beth se druila s Laylom.


Jer eli...
Mlado.
Novi val mirisa turskog duhana dopro je do Wrathovih nosnica, to je znailo da je
brat upravo povukao dim. Znai, ozbiljan si oko toga da ne eli dijete?
Nikad. Kako ti nikad zvui?
Amen. Odjednom su V-jeve cipele poele koraati po sobi, i ovjee, bilo je to za
pozavidjeti. Nije da ne potujem Z-a i njegovu malu familiju. Zahvaljujui njegovim
dvjema curama, doima se gotovo normalnim to je samo po sebi udo. Dakle,
svaka ast njemu, ali to sranje nije za mene. Hvala bogu da se Jane slae sa mnom.
Da. Hvala Bogu.
Ali Beth tako ne misli?
Ne. Ni blizu, niti da primirie.
Wrath je protrljao elo. S jedne strane, bilo je super to ima nekog tko se slae s
njim po pitanju nepostojeeg potomstva. Osjeao se manje krivim, manje okrutnim
prema svojoj Beth. S druge strane, dogovor koji je Vishous imao s Jane? Ne radi se o
tome da vlastitom bratu eli sranja koja se tebi dogaaju. Nipoto. Ali kvragu, to bi
on sve mogao uiniti da je u tako lagodnoj situaciji.
Dok je njegov brat koraao i puio, obojica su ekali da se Havers vrati sa
sedativima... Iz nekog razloga, sjetio se svojih roditelja.
Sjeanja koja je imao na svoju majku i oca uglavnom su nalikovala radovima
Normana Rockwella s titlovima na Starom jeziku i setom sa srednjovjekovnim
dvorcem. Da, njih dvoje imali su savren odnos. Nije bilo svae, nije bilo ljutnje, samo
ljubav.
Nita nikad nije stalo izmeu njih. Ni oev posao, ni dvor na kojem su ivjeli, ni
stanovnitvo kojem su sluili.
Savrena harmonija.
Jo neto iz prolosti emu nije bio dorastao...
V je napravio neki udan zvuk, polu-udisaj, polu-psovku.
Krivo si povukao dim? suho je rekao Wrath.
Tik do njega, stolica na kojoj je ranije sjedio Havers nije toliko kripala koliko je
psovala kao da je V svom teinom pao na nju.
V?
Kad je njegov brat konano odgovorio, glas mu je bio tih, pretih. Vidim te...

146

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ne, ne, ne, Wrath je skoio uvis. Ne elim znati, V. Ako opet ima neku viziju,
nemoj mi rei to...
... stoji u bijelom polju. Bijelo... bijelo je svuda oko tebe...
Sjenosvijet? Jebeno prokletstvo. Vishous...
... i razgovara s...
Hej! upino! Cijelo vrijeme ti govorim, ne elim znati kad u umrijeti. uje li me?
Ne elim znati.
... licem s nebesa.
Tvoja majka? Krist zna da je uvardjeva negdje nestala, pogotovo u posljednje
vrijeme. Je li to tvoja majka?
Sranje, nije ga htio dodatno ohrabrivati. Sluaj, V, mora se vratiti. Ne mogu ti ja
to, star.
ula se tiha psovka, kao da se njegov brat vraa k sebi.
Oprosti, kad me tako jako uhvati, teko se zaustaviti.
Sve pet. Iako nije bilo. Ni priblino.
Problem s Vishousovim vizijama osim to se uvijek radilo o ljudima koji umiru
bio je taj da nije bilo vremenskog rasporeda. Moglo se raditi o neemu to e Wrath
doivjeti idui tjedan. Idue godine. Za sedamsto godina.
Ako Beth umre... Ni on nee htjeti ivjeti...
Sve to mogu rei jest, V je ponovno izdahnuo, da vidim da je budunost u
tvojim rukama.
Pa, barem je to bio openit i oigledan odgovor, kao horoskop u asopisu neto
to svatko moe proitati i povjerovati da se odnosi ba na njega.
Uini mi uslugu, V.
to?
Nemoj vie gledati nita vezano uz mene.
To ne ovisi o meni, zar ne?
Imao je pravo. Jednako kao ni njegova vlastita budunost.
No, dobra vijest je bila ta da se nee morati brinuti oko Bethina razdoblja potrebe.
Zahvaljujui ovom jadnom malom posjetu, moi e se pobrinuti za nju kad za to doe
vrijeme.
A da ne riskira trudnou.

147

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

edamnaesto poglavlje
GODINA 1664.

eelan?

Budui da odgovor nije stizao, Wrath, sin Wrathov, pokucao je na vrata svoje
odaje. Leelan, mogu li ui?
Kao Kralj, nikog nije ekao, i nije postojala nijedna dua koja bi mu to dopustila.
Osim njegove ljubljene druice.
A kako se te veeri, u kojoj se odravahu festivalska okupljanja, ona poeljela
uljepati nasamo, dopustila mu je da ue tek kad se pripremila za njegov pogled i
divljenje. Bilo je to krajnje armantno, kao i miris prostora u kojem su se zdruili, a
koji je odisao po uljima i losionima. Kao i nain na koji je, ak i godinu dana nakon
njihova sjedinjenja, ona i dalje sputala pogled i kriom se osmjehivala kad joj je
udvarao. Kao i buenje svakog sumraka s njom uza se, tonue u san u zoru pored
njezina toplog, prekrasnog tijela.
Ali sad je sve imalo neki drugaiji prizvuk...
Kad e to ekanje zavriti... I to ne samo ekanje da ue u njihovu sobu.
Ui, ljubavi moja, zaulo se kroz debela hrastova vrata.
Wrathovo je srce poskoilo. Okrenuvi teku bravu, ramenom je odgurnuo vrata...
I ugledao nju. Svoju voljenu.
Anha bijae na drugoj strani sobe, pored ognjita koje je bilo dovoljno veliko da bi
u njega mogao stati odrastao mukarac. Sjedei pored komode za odijevanje, koju je
pomaknuo blie vatri kako bi joj osigurao toplinu, bila mu je okrenuta ledima, a
njezina, duga crna kosa u debelim se uvojcima sputala niz ramena sve do struka.
Wrath je duboko udahnuo, njezin miris bio mu je vaniji od kisika koji mu je
ispunjavao plua. Oh, izgleda divno.
Nisi me dobro pogledao...
Wrath se namrtio kad je osjetio vrstou u njezinu glasu. to te titi?
Njegova se elan okrenula prema njemu. Nita. Zato pita?
Lagala je. Njezin je osmijeh bio blijeda kopija svog uobiajenog sjaja, njezina koa
previe blijeda, njezine oi uvlaile su se u kutove.

148

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dok je koraao preko krznatih tepiha, strah ga se doepao. Koliko je noi dolo i
prolo otkako je u razdoblju potrebe? etrnaest? Dvadeset jedna?
Usprkos riziku s kojim je bila suoena, uistinu su se molili za zaee i to ne samo
za nasljednika, ve za sina ili ker koga e voljeti i paziti.
Wrath se spustio na koljena pred svojom leelan i prisjetio se prvog puta kad je to
uinio. Dobro je napravio to se zdruio s ovom enom, a jo bolje to je predao
svoje srce i svoju duu u njezine njene ruke.
Samo je njoj mogao vjerovati.
Anha, istinu mi kai. Podignuo je ruku i dodirnuo joj lice, odmah potom
povukavi dlan. Hladna si!
Nisam. Odgurnula ga je od sebe, spustila, etku i ustala. Odjenula sam crveni
barun koji voli. Kako bih mogla biti hladna?
Na trenutak je umalo zaboravio na svoju brigu. Bila je prava vizija, u raskonim,
bogatim bojama, sa zlatnom trakom oko pojasa koja je odraavala svjetlost vatre
jednako kao i njezini rubini. Doista, te je veeri na sebe stavila cijeli niz dragulja,
kamenje joj je svjetlucalo na uima, na vratu, na zapeima, dlanovima.
Pa ipak, koliko god da je blistala, neto nije bilo u redu.
Ustani, moj helrenu, naredila mu je. I otidimo dolje na slavlje. Cijelo mnotvo
eka na tebe.
Mogu jo malo odugovlaiti. Nije imao namjeru popustiti. Anha, kai mi. to ne
valja?
Previe se brine.
Jesi li krvarila? stisnuto je upitao. to bi znailo da mlado nije u njoj.
Ona poloi vitku ruku preko trbuha. Ne. I osjeam se... Savreno dobro. Iskreno.
Wrathje zakiljio. Postojalo je, dodue, jo neto to joj je moglo tititi srce. Je li
netko bio okrutan prema tebi?
Nikad.
Tu je sigurno lagala. Anha, misli li da postoji neto to meni moe promaknuti?
Itekako sam svjestan to se dogaa na dvoru.
Nemoj se zamarati tim glupanima, ja se time ne zabrinjavam.
Volio je njezinu prilagodljivost. Ali takva hrabrost nije bila potrebna kad bi samo
mogao saznati tko ju mui, odmah bi se pobrinuo za to.
Mislim da u morati uiniti neto u vezi s glasinama.

149

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ne govori nita, ljubavi moja. to je uinjeno, uinjeno je. Ne moe promijeniti


ono to je reeno. Pokuaj guenja kritika ili komentara o meni samo e dovesti do
praznoga dvora.
Sve je poelo one noi kad su mu je doveli. Nije ispotovao protokol, a unato
injenici da su Kraljeve elje vladale zemljom i svim vampirima u njoj, bilo je i onih
kojima je to zasmetalo. Da je nije razodjenuo. Da joj je dao set rubina i kraljiin
prsten, a potom se sam s njom zdruio. Da ju je smjesta uselio u dvor, u svoje privatne
odaje.
Kritiari nisu bili nimalo zadovoljniji kad je pristao na javnu sveanost. Niti su, ak
godinu dana poslije, prihvatili njegovu druicu. Nikad nisu bili grubi prema njoj u
njegovoj prisutnosti, jasno a Anha je odbijala rei rije o onome to se dogaalo iza
njegovih lea.
No, miris njene napetosti i potitenosti bio mu je itekako poznat.
Istini za volju, nain na koji se dvor ponaao prema njegovoj dragoj, ljutio ga je
toliko da bi postajao nasilan. Nastajao je jaz izmeu njega i svih koji su ga okruivali.
Osjeao se kao da nikome ne moe vjerovati. ak mu je i Bratstvo, koje je trebalo
biti njegova privatna straa, kojem je trebao vjerovati prije svih, ak su mu i oni bili
sumnjivi.
Anha je bila sve to je imao.
Sagnuvi se prema njemu, obujmila mu je lice dlanovima. Wrath, ljubavi moja.
Pritisnula je svoje usne o njegove. Hajdemo na sveanost.
Uhvatio ju je za podlaktice. Njezine su oi bile bazeni u kojima se utapao, a jedini
uas koji je poznavao u tom smrtnom svijetu bio je taj da jednoga dana vie nee
moi gledati u njih.
Ne misli vie, molila ga je njegova elan. Nita mi se nee dogoditi, ni sad ni
ikad.
Privukavi je k sebi, okrenuo je glavu i naslonio je na njezin trbuh. Dok mu je
rukama prolazila kroz kosu, prouavao je njezin stol. etke, eljevi, niske zdjelice s
kromatskim bojama, za usne i oi, alica aja pored ajnika, komad kruha koji je
grickala.
Tako obine stvari, ali zato to ih je ona skupila, dotaknula, konzumirala, sve su
dobile najviu moguu vrijednost. Bila je alkemija koja je sve te stvari, kao i njega
samog, pretvarala u zlato.
Wrath, moramo ii.
Ne elim. Ovdje elim biti.
Ali tvoj dvor te eka.
Rekao je neto opako za to se nadao da se izgubilo u naborima baruna. S obzirom
na njezin blagi osmijeh, zakljuio je da ipak nije.

150

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

No, imala je pravo. Mnogo se njih okupilo radi njega.


Prokleti bili svi odreda.
Ustajui, ponudio joj je svoju ruku, a dok je ona provlaila svoju kroz pregib
njegova lakta, poveo ih je van uz odaje, pored dvorskih straara poredanih niz
hodnik. Neto malo dalje, sili su niz zavojito stubite, a glasovi okupljenih plemia
postajali su sve glasniji.
Kad su se pribliili velikoj dvorani, jo se vie oslonila na njega, a on je napuhao
prsa, ime je njegovo tijelo jo malo poraslo, kao rezultat njezina oslanjanja.
Za razliku od tolikih dvorjanki koje su jedva ekale da o nekome ovise, njegova je
Anha uvijek uvala odreeni ponos tako da, kad bi s vremena na vrijeme, na neki
nain ipak trebala njegovu snagu, time bi darivala poseban poklon njegovoj mukoj
strani.
Nije bilo nieg to mu je toliko potvrivalo vlastitu mukost.
Kad je kakofonija glasova postala toliko glasna da je zagluila zvukove njihovih
koraka, primakao se blie njenom uhu: Brzo emo ih pozdraviti.
Wrath, mora iskoristiti...
Tebe, rekao je kad su se primaknuli zadnjem uglu. Ti si jedina koju elim
iskoristiti.
Ona se krasno zarumenjela, a on se zahihotao, jedva ekajui njihovu nadolazeu
osamu.
Zaavi za posljednji ugao, on i njegova elan dospjeli su do dvostrukih vrata koja
su bila predviena samo za njih, a dvojica brae istupila su naprijed kako bi ih
formalno pozdravili.
Najdraa uvardjevo u Sjenosvijetu, kako je prezirao ta okupljanja aristokracije.
Kad su trube najavile njihov dolazak, velika vrata se rastvorie, a stotine okupljenih
utihnue, njihove arene haljine i svjetlucavi nakit natjecali su se s oslikanim stropom
iznad njihovih frizura i mozaicima na podu ispod njihovih svilenih cipela.
Jednom ga je, dok je njegov otac jo bio iv, zapanjila ta velika dvorana i
otmjenost aristokracije. A sada? Iako je prostor bio irok koliko i veliko polje za lov, a
dva ognjita bila velika kao neije kue, nije gajio nikakve iluzije o grandioznosti i
asti.
Trei lan Bratstva progovorio je ivahnim glasom. Njihovo Kraljevsko
Visoanstvo, Wrath, sin Wrathov, vladar svega to je unutar i izvan teritorija nae
vrste, i Kraljica Anha, voljena krvna ker Tristha, sina Tristhovog.
Hitro se prolomio obvezan aplauz koji je odjeknuo kroz prostoriju, a svaki
individualni pljesak utopio se u masi. A onda je dolo vrijeme za kraljevski odgovor.
Prema tradiciji, Kralj nije smio nakloniti glavu nijednom ivom biu, tako da je bila
kraljiina dunost da zahvali okupljenima kratkim naklonom.

151

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Njegova je Anha to izvela s besprijekornom gracioznosu i sigurnou.


Potom je bio red da okupljeni pokau svoju odanost, naklonivi se mukarcima i
poklonivi se enama.
Zatim je, nakon to su obavljene grupne formalnosti, morao prii redu svojih
dvorjana i ponaosob ih pozdraviti.
Koraajui prema naprijed, nije se mogao ni sjetiti o kojoj se sveanosti radi, na
koju je stranicu okrenut kalendar, u kojoj je fazi mjesec ili koje je doba. Glimera je
pronalazila nebrojene razloge da se okuplja, od kojih se veina doimala prilino
besmislenima, s obzirom na to da su se uvijek isti ljudi pojavljivali na uvijek istim
mjestima.
Odjea je, jasno, bila drugaija. Kao i dragulji na enama.
U meuvremenu, dok su se gurmanske veere pripremale i kuale, a prezir i uvrede
razmjenjivali svakim dahom, postojale su vanije stvari kojima se trebalo pozabaviti.
Patnje obinih ljudi zbog nedavne sue, nasrtaji ljudi, agresija od strane Degradacijskog
drutva. No, plemii se nisu zamarali takvim stvarima, jer su se s tim problemima, u
njihovim oima, suoavali uglavnom bezimeni, bezoblini psi.
Suprotno osnovnim zakonima preivljavanja, glimera nije uviala vrijednost
populacije koja je pripremala hranu koju su jeli, gradila nastambe u kojima su ivjeli i
ivala odjeu koju su nosili na leima....
Doi, ljubavi moja., apnula je njegova Anha. Pozdravimo ih.
Gle, izgleda da je zastao, a da toga nije bio ni svjestan.
Nastavivi koraati, pogled je fokusirao na Enocha, koji se kao i obino nalazio na
poetku reda mukaraca u sivim kaljama.
Pozdrav, Vae Visoanstvo, rekao je gospodin, kao da je domain veeri. I vama,
moja kraljice.
Enoch. Wrath je pogledao prema dvorjanima. Dvanaest mukaraca poredali su se
hijerarhijski, pa je prema tome posljednji u nizu tek proao razdoblje promjene i
dolazio je iz obitelji asne loze, ali slabih sredstava. Kako ste?
Ne da ga je bilo briga. Daleko vie ga je zanimalo tko je meu njima uzrujao
njegovu dragu. Zasigurno je to bio netko od njih, ako ne i svi. Nije imala svoje
sluavke, kako je sama htjela, tako da su to bile jedine osobe na dvoru s kojima je
imala ikakav kontakt.
to je reeno? Tko je to rekao?
Prilino agresivno nastavio je hodati dalje niz red i svakog ponaosob pozdravljati
prema protokolu. Doista, taj drevni slijed pojedinanih pozdrava usred javnog
okupljanja na neki je nain ponovno uspostavljao i potvrivao njihov poloaj na
dvoru, te je bio deklaracija njihove vanosti.

152

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Sjeao se kako je i njegov otac radio tono to. Osim to je on zbilja i cijenio svoj
odnos s dvorjanima.
Naroito te noi, sin je bio jako daleko od svog oca.
Koji je...
Najprije je pomislio da se njegova ljubljena, spotaknula i da joj treba vie njegove
snage. Ali, avaj, nije izgubila korak. Izgubila je ravnoteu.
I to u potpunosti.
Osjetivi da ga povlai za podlakticu, okrenuo se i tako je vidio to se dogodilo,
vitalno tijelo njegove elan odjednom je omlitavjelo i sruilo se na pod.
Uz povik, posegnuo je kako bi je ulovio, ali nije bio dovoljno brz.
Dok je rulja uzdisala, Anha je pala na pod, njezine prazne oi gledale su prema
njemu, ali nisu vidjele nita, izraz njezina lica bio je prazan kao ogledalo bez
promatraa, njezina koa jo bljea nego je bila maloas u njihovim odajama.
Anha! vikao je padajui na pod pored nje. Anha...!

153

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Osamnaesto poglavlje

ola se prenula iz sna, licem naslonjena na hladan, betonski pod, tijela


neprirodno rastegnutog. Okrenuvi se s trbuha, njezin je mozak u djeliu
sekunde procesuirao lokaciju na kojoj se nalazila. elija s tri vrsta zida i jednim s
reetkama. Bez grijanja, bez prozora, prigueno svjetlo iznad, zahod od nehrdajueg
elika.
Bez cimera, bez uvara, barem koliko je mogla vidjeti.
Idua provjera odnosila se na tijelo. Glava joj je pucala od bola u zatiljku i sprijeda,
ali to nije bilo toliko loe kao ono to joj se dogaalo s bedrom. Onaj gad s tamnim
madeom koji mu je prekrivao pola lica upucao ju je petnaest centimetara iznad
koljena injenica da je mogla podignuti potkoljenicu s poda znaila je da nije
pogodio kost, ali kad je bol u pitanju... arenje u kombinaciji s pulsiranjem bilo je
dovoljno da joj pozli.
Tiina.
S druge strane podruma, okovi su bili privreni za zid, a lisice za zapea koje su
visjele na njihovim krajevima, garantirale su uas.
Lisice, kao i mrlje iznad i ispod njih.
Nije primijetila nijednu sigurnosnu kameru. S druge strane, Benloise je bio lukav.
Moda e koristiti kameru na mobitelu da snimi svoju verziju kunog kina?
Ne znajui ni priblino koliko joj je vremena ostalo, ustala je...

Jebote.
Prebaciti teinu na desnu nogu bilo je kao da je uzela ara i gurnula ga ravno u
ranu. A onda njime zavrtjela kao Chubby Checker dok plee.
To emo pokuati izbjei, okej.
Dok je promatrala zahod koji je bio udaljen dobrih metar i pol, ponovno je
opsovala. Ta e joj noga predstavljati golem taktiki nedostatak bilo je teko hodati
uokolo, a ne vui nogu za sobom kao zombi to je stvaralo buku i usporavalo je.
Pokuavajui se oduljati dotamo i pritom ne raditi ogromnu buku, posluila se
zahodom, ali nije pustila vodu. Potom se vratila gdje je bila. Nije osjeala potrebu da
testira reetke ili provjeri jesu li vrata zakljuana.
Benloisea nije zanimalo nekvalitetno graditeljstvo niti bi zaposlio ikog tako glupog.

154

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Njezina jedina ansa bila je da pokua savladati onog uvara s pitoljem, a kako e
joj to poi za rukom u trenutnom stanju, nije imala pojma. Osim ako...
Smjestivi se ponovno na podu, namjestila se u identian poloaj u kojem se i
probudila. Sklopivi oi, na trenutak ju je dekoncentriralo kucanje vlastitog srca.
Glasno. Vraki glasno.
Naroito kad se sjetila svoje bake.
O, Boe, ne smije tu zavriti. I ne tako nije to bila bolest ili nezgoda na autocesti.
Ovo e ukljuivati bol namjerno nanesenu, a poslije? Benloise je bio bolesni gad koji
bi poslao komad nje natrag da ga pokopaju.
ak i ako je primatelj u cijeloj toj gadariji neduna osoba.
Dok je zamiljala svoju baku kako stavlja samo dlan ili stopalo u lijes, osjetila je
kako joj se usne pomiu.

Boe, daj da se izvuem iva iz ovoga. Zbog moje vov. Samo daj da ovo preivim
i obeavam ti da u promijeniti ivot. Uzet u baku i otii emo negdje na sigurno i
nikad, nikad vie neu napraviti nita loe.
U daljini je ula klik, kao da se otvaraju neka vrata, a potom i mrmljanje.
Natjeravi se da die ravnomjerno, gledala je kroz veo svoje kose i oslukivala
korake koji su se pribliavali.
ovjek koji se spustio niz stepenice bio je isti onaj s golemim madeom na licu.
Odjeven u crne vojnike hlae i majicu bez rukava, bio je mraan, dlakav i bijesan.
... prokleti idiot, da mi tako umre. Barem mu je to zaepilo gubicu.
Sklopila je oi... kad se zauo jo jedan udarac.
Iznenada je njegov glas bio mnogo blie. Buenje, kuko.
Grube su je ruke zgrabile i okrenule na lea pa je morala smoi svu samokontrolu
koju je imala kako ne bi vrisnula od bola u glavi i nozi. Kuko! Buenje!
Oamario ju je preko lica, a kad je osjetila okus krvi, zakljuila je da joj je rasjekao
usnicu ali bol koji je pritom osjetila bio je kap u moru prema onom u bedru.
Kuko! Jo jedan amar, jo jai. Da se nisi zajebavala sa mnom!
Trgnula se gornjim dijelom tijela kad ju je zgrabio za prednji dio jakne i rastvorio
je, a dok joj se glava vukla po betonu, nije mogla zatomiti vapaj.
Tako je, probudit u ja tebe. Povukao joj je koulju prema gore, a onda je nastala
mala pauza. Lijepo.
Njezin je grudnjak imao kopicu s prednje strane, pa ga je otvorio, a ledeni zrak
dodirnuo joj je kou.

155

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

O... To je... Da...


Stiskala je zube dok ju je pipao, morala je prisiliti vlastite udove da ostanu mlitavi
kad je posegnuo za zatvaraem njezinih hlaa. Kao i s bakljom koju je pronala u
prtljaniku, imala je samo jednu ansu, a on je za to morao biti itekako
dekoncentriran.
Iako se ona osjeala kao da e ponovno povratiti.
uvar joj je skinuo traperice zajedno s gaicama, u nekoliko grubih poteza, a
njezina gola stranjica dotaknula je hladni, hrapavi pod dok ju je potezao i povlaio.
Duguje mi ovo, kuko, sad mu moram rei za onog seronju kojeg si ubila... Koji je
to kurac s tvojim izmama?!
Luaki je povlaio vezice i skidao ih s nje, jednu po jednu. Dok je to radio, mamila
ju je pomisao da ga pokua udariti nogom u lice, ali pod tim kutem ne bi imala
dovoljno snage da mu nanese znaajniju tetu a ako se pone prebrzo opirati i
izgubi, nema sumnje da e je vezati okovima za onaj jebeni zid.
Kad mu je ruka krenula meu njezine noge, nije mogla sprijeiti vlastito tijelo da se
uspanii pred tim upadom; bez obzira na to to mu je mozak zapovijedao da radi,
njezina su se bedra stisnula oko njegova zapea.
Jesi sad budna? procijedio je. eli ovo, zar ne.
Opusti se, rekla je samoj sebi. eka samo jednu stvar i nita drugo.
Njegova se ruka povukla. A onda se zauo zvuk otvaranja zatvaraa koji joj je dao
dodatan poticaj da rastvori noge. eljela je da ju zajai.
I tko bi rekao, to je i pokuao.
Jo vie joj rairivi bedra, spustio se na dlanove i koljena i poeo se namjetati.
Jedna ansa. I, ona ju je iskoristila.
Uz iznenadan nalet energije, podignula se i odalamila gada u jaja, kao da ga
namjerava kastrirati. I, gle uda, ba to joj je i bila namjera.
Okreui snano koliko je mogla, ignorirala je bol u bedru i glavi, te zavrnula
stopalo sa svakim atomom snage koji je imala. uvar je ispustio visoki vrisak, poput
psia koji je upao u kipuu fritezu, i zgrio se sa strane.
To je bilo sve to joj je trebalo. Zbacivi ga sa sebe, skoila je na noge dok se on
hvatao za medunoje, sklupan u loptu.
Brzo se osvrnuvi oko sebe, traila je...
epajui uokolo u arapama, otkaila je jedan od okova koji su bili namijenjeni za
nju i odvukla ga natrag po podu. Kad ga je omotala oko ake, teke karike napravile
su kavez oko njene ruke.

156

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Otila je preko i opkoraila ovjeka oko glave i ramena. Ti bi dobru evu, upino?
to kae na ovo?
Podignuvi ruku visoko iznad glave, spustila ju je svom snagom, udarivi ga u
lubanju. Mukarac je istog trena zaurlao i pokuao se zatititi, rukama stvarajui
barijeru oko lubanje.
U redu. Lobotomija poslije.
Ciljala je ispod rebara, u mekani predio mesa koji je titio bubrege i slezenu. Iznova
i iznova, sve dok nije pokuao s novim obrambenim zgrenim poloajem. Natrag u
glavu ovog puta jo jae, sve dok se nije oznojila, iako je uglavnom bila gola, a
zrak u podrumu imao je oko deset stupnjeva.
Opet.
I opet.
Iznova.
Gdje god bi nala neko ranjivo mjesto.
I to je bilo ono najudnije. Imala je svu snagu svijeta dok ga je tukla, kao da ju je
neto opsjelo, a njezine vlastite ozljede prele su u drugi plan zbog superiorne potrebe
da osigura vlastito preivljavanje.
Nikad prije nije nikoga ubila. Ukrala od ljudi? Jo otkako joj je bilo jedanaest,
sigurno. Lagala kad je morala? Da. Upadala u hrpu razliitih mjesta gdje nije uvijek
bila dobrodola? Majstorski.
Ali smrt ju je uvijek pogaala na razini koju nije htjela istraivati. Kao heroin za
uivaoca marihuane, bila je to krajnja toka svega, a jednom kad prijedete tu liniju?
Pa, onda biste stvarno postali kriminalac.
Usprkos svemu tome, meutim, nekoliko minuta ili sati ili dana poslije... Stajala je
pored krvavog ostatka od tijela.
Duboko udahnuvi, pustila je ruku da joj padne sa strane. Kako joj je snaga
opadala, poputao je i stisak na okovima, a karike su se odmotale s ruke i sikui pale
na pod.
Mii se, dahtala je. Mora se micati.
Isuse, dok se molila da preivi, nije razmiljala o tome da bi joj Bog mogao dati
snagu da prekri jednu od njegovih deset zapovijedi.
Mii se, Sola. Mora se micati.
Vrtjelo joj se u glavi, bilo joj je muno, glava ju je boljela toliko jako da je na
trenutke gubila vid, dok se trudila razmiljati.

157

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

izme. Trebat e joj izme, one su na snijegu bile jo vanije od hlaa. Petljajui
uokolo, dohvatila je prve na koje je naila, samo kako bi joj odmah potom kliznule iz
ruke.
Krv. Krv je bila posvuda po njoj, naroito na desnoj ruci.
Obrisavi dlanove o svoju iroku jaknu, bacila se natrag na posao. Jedna izma.
Potom druga. Vezice labavo, ali s dvostrukim vorom.
Natrag na rtvu.
Zastala je na trenutak kako bi sagledala sav taj nered.
Sranje, to e vidjeti na pozadini svojih kapaka jo dugo, dugo vremena.
Pod uvjetom da preivi.
Napravivi znak kria preko prsa, spustila se pored ovjeka i tapkala uokolo. Pitolj
koji je pronala bio je bogomdan, kao i iPhone koji je bio... Sranje, zatien ifrom.
Osim toga, nije bilo signala, iako bi se to moglo promijeniti kad bude iznad zemlje.
Sve to joj je trebalo bila je opcija za hitan poziv, a onda e ga baciti.
Iskoivi iz elije, za sobom je povukla reetke. Bila je prilino sigurna da je gad
mrtav, ali horor filmovi i cijela Batmanova franiza nauili su je da su opreznost i
izbjegavanje rizika dobra ideja kad su loi deki u pitanju.
Brzinski pregled. Jo dvije elije poput one u kojoj je i ona bila. Obje prazne. To je
bilo to.
Izvan tog otvorenog dijela nalazio se kratak hodnik, a potom i niz stepenica.
Trebala joj je cijela vjenost da se do tamo dovue. Ta njezina prokleta noga.
Zaustavivi se prije nego je pola gore, oslukivala je. Odozgo se nisu uli nikakvi
zvukovi kretanja, ali osjeao se jasan miris peenog hamburgera.
Vjerojatno je to bio posljednji obrok njezina otimaa.
Sola se drala zida pored stepenica, s pitoljem ispred sebe, a zvuk vuenja desne
izme svela je na minimum, iako se dvaput morala zaustaviti kako bi dola do daha.
Na prvom je katu bilo dosta upaljenih svjetala, i skoro nita vie. U kutu se nalazio
par kreveta, kuhinja s prljavim posuem u plitkom sudoperu...
Netko je leao u treem krevetu pored kupaonice.
Samo da je to onaj drugi mrtvi lik, pomislila je.... Sranje, koja no, da uope mora
razmiljati na takav nain.
Na to retoriko pitanje dobila je odgovor kad se primaknula kako bi bolje
pogledala.
Oh... Dlanom pokrivi usta, okrenula se.

158

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Je li mu to ona uinila s onom bakljom? Isuse... A miris koji je osjetila nije bio od
neijeg hamburgera. Bilo je to ljudsko meso spreno dokraja.
Koncentracija, morala se koncentrirati.
Jedini prozori u prostoriji bili su niski prozori na vertikalno otvaranje kakvi se
najee viaju po podrumima i bili su postavljeni visoko od poda, tako da se kroz
njih nije vidjelo van. Bila su samo troja vrata, jedna kroz koja je prola dolazei iz
podruma, druga koja su bila otvorena i kroz koja se vidjela zahodska koljka, i
posljednja koja su svakako izgledala pojaana.
S unutranje strane imala su preku za otvaranje.
Nije se ni trudila potraiti jo oruja. Pitolj koji je imala u ruci bio je dovoljan, ali
je otila do kuhinjskog radnog stola po dodatni arer...
Dobar dan, dobitni listiu za lutriju.
Kljuevi od auta bili su leerno baeni pored arera, a da se nije toliko bojala za
vlastiti ivot, ostala bi koji trenutak tu i plakala poput curice.
Da, jasno, o kojem god autu da se radilo, vjerojatno je imao GPS, ba kao i telefon.
Ali u usporedbi s opcijom da pjeice pobjegne s mjesta na kojem se ve nalazila?
U tren oka je donijela odluku.
epajui, dok joj se mutio vid, krenula je prema vratima i stisnula preku... koja je
samo udarila o elinu plohu.
Nita se nije pomaknulo.
Pokuavi iznova i iznova, shvatila je da su vrata zakljuana s vanjske strane.
Prokletstvo! Promatrajui kljueve od auta, nita drugo nije joj padalo na pamet. Ne...
O, tako je, pomislila je.
Pored vrata se nalazio mali etvrtasti sigurnosni senzor.
Jasno da je tu trebalo ostaviti otisak prsta, s vanjske strane i s unutranje.
Osvrnuvi se preko ramena, promatrala je tijelo preko puta naroito ruku koja je
visjela s kreveta, na pola puta do poda.
Jebo me.
Vrativi se do mrtvog tipa, znala je da nee biti zabavno vui ga preko sobe.
Naroito s onakvom nogom. Ali koji drugi izbor je imala? Osvrnula se oko sebe...
U jednom kutu, za improviziranim stolom nalazila se stolica s kotaiima, onakva
kakvu biste zatekli u pravom uredu. Imala je ak i podstavljen naslon za ruke.
Bolje to nego da ga povlai po podu, zar ne?

159

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Krivo. Gurnuti tipa s opeklinom od baklje na licu u tu stvar bilo je tee nego je
pretpostavljala i to ne zato to ga je ve uhvatila mrtvaka ukoenost, budui da je
najvjerojatnije umro nedugo nakon to ga je rastalila. Problem je bio u stolici, izmicala
joj je svaki put kad bi primaknula mrtvo tijelo iole blizu mekanom sjedalu.
Nije ilo. Osim toga, smrad mesa bio je poput nogometnog trenera koji je udara
ravno u trbuh.
Odmaknuvi se od lea, koji je sad napola visio s kreveta, odvukla se do kupaonice
i nagnula se nad koljku, to joj je puuuuno pomoglo. Kao prvo, nije imala to izbaciti
iz sebe, a kao drugo, ako je ranije mislila da ima gadan potres mozga? Sad je bila
sigurna u to.
Vrativi se mrtvom tipu, primaknula se njegovim ramenima, uhvatila ga za pazuha i
oslonila se na svoju dobru nogu. izme su mu lupile o pod jedna po jedna kad ga je u
potpunosti skinula s improviziranog kreveta, a pete Timberlandica odstrugale su do
vrata. Nasreu, uvar je imao dovoljno duge ruke da igra za prvu postavu Knicksa,
tako da se mogla zaustaviti metar dalje od svoje mete.
ak se i njegov lakat savijao pod pravim kutom.
Palac je poloila tono tamo gdje je i trebala, a lampica u dnu itaa iz crvene je
prela u titravu naranastu.
im se izvue odatle, uskoit e u vraji automobil i nagaziti gas...
crveno.
ita je opet pokazao crveno. Dakle, njegov otisak nije dobar.
Pustivi mu ruku, opustila je tijelo i objesila glavu. Pred prijeteim naletom
nesvjestice, nekoliko je puta duboko udahnula.
Drugi je uvar bio zatvoren u eliji daleko dolje u podrumu, a ona je jedva i ovog
uspjela odvui preko vraje sobe. Kako e dovraga dovui ovjeka kojeg je ubila?
To jest, drugog ovjeka kojeg je ubila.
Sranje, zakljuala ga je dolje. A to ako se i elija zatvarala pomou otiska prstiju?
Mogla bi umrijeti i od gladi.
Osim ako je Benloise uskoro ne posjeti.
Naslonivi se na zid i poloivi ruke na zdravo koljeno, pokuala je razmiljati,
razmiljati, razmiljati...
Izgleda da je Bog doslovno shvatio njezine molitve. Izvukla se iz prtljanika nakon
prvog pomozi mi, Oe. Drugi, dragi Boe, daj da se oslobodim odavde izbavio ju
je samo iz elije, ali ne i iz kue.
Dok je molila treu molitvu, nastojala je biti to konkretnija.

160

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

O, Boe, obeavam da u promijeniti svoj ivot nabolje ako mi dopusti da jo


jednom vidim lice svoje bake. Samo malo, to bi se moglo dogoditi i dok lei na
samrti, a vov je nekako pronala nain da doe ovamo ili u bolnicu. Dragi Boe, kad
bih barem mogla pogledati u njene oi, znajui da sam kui, na sigurnom, s njom...
Kunem ti se da u je odvesti negdje daleko i nikad se vie neu dovoditi u opasnost.
Amen, rekla je pokuavajui se uspraviti.
Zaronivi duboko u sebe, pronala je snagu da se ponovno odvue do stubita...
Sola se zaustavila. Okrenula se natrag prema radnom stolu na kojem je pronala
kljueve od auta i arer. Zagledala se u rjeenje koje je istovremeno bilo i krajnje
odvratno i uvjerljiv dokaz da Bog ipak slua.
Izgledalo je kao da su stvari krenule nabolje.
Na neki bolestan nain.

161

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Devetnaesto poglavlje

vo ga, rekao je Assail pokazujui prema vjetrobranskom staklu. Skretanje.

Sto godina je ekao na gotovo skrivenu, zelenilom zaguenu stazu koja se konano
udostojala pojaviti otprilike petnaest metara ispred njih.
Kako ih je Ehricov mobitel i uputio, pratili su Northway cijelim putem kroz park
Adirondack, pored jezera po imenu Placid, kao i neke planine ije je ime, s obzirom
na to to su imali u prtljaniku, bilo prilino prikladno.
Planina Gore.
A nije li vidio i neto o nekakvom skijakom odmaralitu po imenu Killington (grubi
prijevod naziva: koji ubija; op. prev.)? Rekreacija po njegovom ukusu.
Put je bio jako dug. Sati i sati, svaki kilometar pod gumama Range Rovera bio je
kao neprekidan niz prepreka koje su morali premostiti.
Hvala kurcu, promrsio je Ehric okreui volan i silazei na neku jadnu zemljanu
stazu.
Uspon koji je uslijedio bio je najprikladniji za koze, ali sreom je izvrsni vuni
motor Rovera pretvarao Goodyear gume koje su imali u prilino spretna kopita. No i
to se toliko otegnulo da je Assail bio uvjeren da su odabrali pogrean put. Iako je
Benloise bio s njima, ne bi bilo udno da je lik imao neku vrstu dogovora da, u sluaju
da ne kontaktira otimae s odreenim parametrima, mogu eliminirati zatoenu osobu.
Assail je podboio lakat na vrata i naslonio lice na otvoreni dlan. Bilo mu je muno
od injenice da je njegova Marisol ena. Mukarci su znali biti prilino okrutni prema
lanovima vlastitog spola a kad samo pomisli na sve to su mogli uraditi jednoj
eni, bila je to nona mora za koju se nadao da se nije ostvarila.
Bre, procijedio je.
I da riskiram da unitimo amortizere? Moramo se i spustiti niz ovu hrpu kamenja.
Upravo kad je Assail ve bio spreman zaurlati, tiho i bez pompe pred njima se
pojavio kraj puta. Betonska jednokatnica sa armom osamljene kolibe pojavila im se
pred oima, a prije nego su joj se uope pribliili, on je dohvatio kvaku i krenuo
iskoiti van...
Tono u tom trenutku, rastvorie se vrata jednokatnice.
Do kraja svog ivota nikad nee zaboraviti to je izilo.

162

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Marisol je bila gola od struka nadolje, a jakna koju je prepoznao, luaki se vijorila
iza nje dok je juriala u no. Osvijetljena i zaslijepljena svjetlima automobila, sjala je
na crvenoj svjetlosti, krv joj je curila niz noge, po njenom torzu nalik aveti, a lice joj je
bilo mrano poput smrti kad je uperila pitolj ravno ispred sebe.
Marisol! viknuo je. Nemoj pucati! Assail je!
Podignuo je ruke u zrak, ali ona ga ionako nije mogla vidjeti. Assail je!
Zaustavila se, ali poput dobre djevojice, i dalje je drala podignut pitolj slijepo
trepui. Assail...?
Glas joj je puknuo od oaja koji ga je zauvijek promijenio. Kao i prizor nje pred
vratima, pamtit e tu dvoslonu rije i svoje ime na njezinim usnama jo mnogo
godina.
U nonim morama.
Marisol, draga Marisol... Doao sam po tebe.
Htio je rei Ehricu da ugasi svjetla, ali nije znao tko je jo tamo i hoe li netko
krenuti za njom.
Marisol, doi k meni.
Ruka joj je toliko drhtala dok ju je primicala glavi da je poelio poletjeti do nje. Ali
doimala se kao da ne zna to je stvarnost, a to fantom iz mate. A s onim pitoljem,
bila je opasna koliko i ranjiva.
Marisol, obeao sam tvojoj baki da u te spasiti. Doi k meni, draga. Prati moj
glas.
Rairio je ruke u tami.
Assail... Kad je zakoraila prema njemu, shvatio je da epa. Gadno. Jasno, neto
od te krvi moralo je biti i njezino.
Trebat e joj lijenik, rekao je glasno. Dovraga, kako da je izlijei?
Ako umre na putu natrag...
Koliko krvi je bilo njezino?
Kad je napravila jo jedan korak, i jo jedan, a jo uvijek se nitko nije pojavio iza
nje, ponadao se da sva ta krv na njoj nije njezina.
Doi k meni. Kad je uo kako mu glas puca, osjetio je da ga je Ehric prostrijelio
okiranim pogledom iz terenca. Draga...
Marisol je podignula drhtavu ruku kako bi zatitila oi, a iz nekog razloga to je
izbacilo u prvi plan injenicu da je bila gola.
Grlo ga je toliko zaboljelo da nije mogao gutati.

163

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zajebi to.
Assail je stavio pitolj oko pasa i pojurio prema njoj, vie nego do pola puta.
Assaile, jesi li to stvarno ti? apnula je kad joj se pribliio.
Da. Molim te, nemoj pucati, doi k meni, draga.
Kad je zajecala, uhvatio ju je i privukao uz svoja prsa, a cijev njezina pitolja
naslonila se ravno na njih. Ako povue okida, ubit e ga na licu mjesta.
Nije to napravila.
Zajecavi, predala se njegovoj snazi, a on ju je podignuo s tla kad je zateturala.
Gotovo da nije nita teila, a iz nekog razloga, to ga je jo vie uplailo.
Prema tome, dozvolio si je samo kratak zagrljaj, a onda e je morati odvesti na
sigurno.
Podignuvi je u naruje, okrenuo se i otrao do blindiranog Rovera, prema
svjetlima koja su se doimala kao nebesko utoite.
Ehric i njegov brat savreno su pretpostavili to je htio. Iskoili su iz Rovera i ostavili
stranja vrata otvorenima, dok su micali Benloisea iz prtljanika i drali ga podalje.
Marisol nije morala znati da je tu.
Poloivi svoju enu na stranje sjedalo, Assail je rastvorio vreu za spavanje koju je
spakirao, zajedno s vodom i energetskim ploicama koje je donio za nju. Prekrivi
njezinu golotinju, drao ju je vrsto kad ju je ulovio napadaj drhtavice.
Marisol, rekao je odmiui se. Jedi. Pij. Ehric, moj roak, odvest e te...
Zarila mu je nokte u podlakticu kroz debeli pulover koji je nosio. Ne ostavljaj me!
Dotaknuo je njezino prekrasno lice. Moram ovdje neto obaviti. Moram se
pobrinuti za neto. Nai emo se na putu. Okrenuo se. Ehric! Evale!
Dva su mukarca prila blie, a na trenutak mu padne na pamet da bi je mogao sam
odvesti.
Ali ne, osveta mora biti zadovoljena, a on je taj koji e poravnati raun.
Draga, moe se osloniti na moje roake. Kad se naslonio kako bi se oni mogli
sagnuti i pokazati lica, bio je sretan to imaju identian ten kao i on, i to su njihove
crte lica toliko nalikovale njegovima. Doista, njih trojicu esto bi zamijenili za brau.
Odvest e te na sigurno i tititi svojim ivotima. Ja u vam se odmah pridruiti.
Kunem ti se, neu se zadrati.
Njezine divlje, usplahirene oi ile su tamo-amo kao da se oajniki trudi ostati
pribrana.
Idite, prosiktao je Assail, gledajui prema kui. Idite odmah!

164

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pa ipak mu je bilo nemogue odvratiti pogled od svoje Marisol. Zlostavljali su je, a


s obzirom na njezinu razodjevenost...
Ehric ga je uhvatio za nadlakticu. Ne brini se, roae. Tretirat emo je kao vlastitu
sestru.
ak je i Evale konano progovorio. Bit e u dobrim rukama, roae.
Assail je osjetio trenutak povezanosti s tim mukarcima, ali rijei zahvalnosti
zablokirale su mu grlo. Naposljetku, sve to je mogao jest nakloniti im se.
A onda je opet pogledao u unutranjost automobila. Neu dugo.
Instinktivno, i nesvjestan da je tako odluio... poljubio je Marisol u usta.

Moja, pomislio je.


Prisilivi se da se ponovno usredotoi, zgrabio je ruksak, zatvorio vrata terenca i
odmaknuo se. Ehric je, Bog ga blagoslovio, pazio da okrene auto tako da ne osvijetli
Benloisea, a potom je Rover pourio niz grbavu stazu.
O, kako bi htio da je cesta bila asfaltirana. Da je barem bila jebena autocesta s
ogranienjem brzine od sto dvadeset kilometara na sat. Ili jo bolje, da su doli
helikopterom.
Kad su svjetla automobila iezla, izvukao je eonu lampu i stavio je na glavu,
upalivi rudarsko svjetlo. Potom je priao Benloiseu, zgrabio ga za selotejp kojim je
bio oblijepljen oko glenjeva, i odvukao preko snijegom prekrivenog tla do otvorenih
vrata.
Pustivi mu noge, uzeo je pitolj i uperio ga u njega.
Samo da budemo sigurni da se nee micati, Assail je zareao.

Pop!
Benloise se zgrio, pokuavi zatititi trbuh, ali prekasno. Metak je ve bio unutra i
polako radio svoj posao. Premda bolne i iscrpljujue, rane trbune upljine polako su
postizale svoj cilj.
Iako Assail nije namjeravao pustiti gada da dugo eka na vlastitu smrt.
Uetavi u nastambu, pitolj je drao visoko ispred sebe, pogledom pomno
pretraujui prostor.
Zastao je pred onim to je zatekao unutra.
Tono pokraj otvorenih vrata, otkinuta ljudska ruka leala je baena, kao da je
njezina svrha ispunjena i vie niemu ne slui. Tijelo za koje je bila privrena bilo je
odmah pored... Ne, to je truplo imalo dvije ruke, iako ne i lice.
Dakle, unutra je bio jo barem jedan mrtvac.
Njegova se Marisol oigledno borila za svoju slobodu poput vampirice.

165

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Proetavi otvorenim prostorom, nije vidio nita vrijedno spomena ili pomnijeg
promatranja, ili iega u emu bi se moglo nalaziti tijelo. No, u udaljenom se kutu
nalazio niz stepenica koje su se sputale u donju razinu.
Jo jednom je provjerio svog zarobljenika. Benloise se i dalje vrpoljio u snijegu
ispred glavnih ulaznih vrata, njegove tamne oi bile su otvorene, neravnomjerno je
treptao, gornja usna bila mu je dignuta, a porculanske presvlake na zubima svjetlucale
su na svjetlu.
Najbolje da ga povede sa sobom.
Assail mu je priao i podignuo ga na noge. Kad Benloise nije uspio sam ustati, u
trenutku je odvukao njegovo ezdeset kila teko tijelo unutra. A onda su zajedno otili
do stubita.
U donjem dijelu nastambe, Benloiseove beskorisne noge lamatale su iza njega kao
lopte.
A dolje se nalazilo zlo.
Donji je kat bio sainjen od velikih otvorenih dijelova s tri elije i zidom strave.
Jedna od elija nije bila prazna. U njoj je bio ovjek s izmrcvarenim licem i vratom,
koji je leao na leima i zurio u neto to bi u najboljem sluaju bio Pakao. Desna ruka
mu je bila provuena kroz eljezne reetke, a krvavi batrljak znaio je da je odatle
uzeta ona aka.
Na trenutak je Assail osjetio kako ga je srce zapeklo od nekog tunog ponosa.
Marisol se sama izvukla. Bez obzira na to to su joj uinili ili koliko malo resursa imala,
pobijedila je svoje otimae, bacila ih je ne samo na koljena, ve i u grob...
U tom je trenutku znao da je izgubljen.
Bio je zaljubljen u tu enu, i zaista, bilo je bolesno to osjea svu dubinu tih emocija
usred pokolja i nasilja, ali srce je reklo svoje.
A kad je Assail zamislio svoju Marisol okovanu za onaj umrljani betonski zid, toliko
se razbjesnio da je umalo poludio, stampedo bikova pojurio mu je kroz tijelo,
izbezumile su ga tisue njihovih kopita.
Vrtei se oko Benloisea, pokazao je onjake, sikui poput pravog vampira, to je i
bio...
Iako ga je ustrijelio, diler se i dalje vrpoljio. Madre de Dios!
Assail je unuo i unio mu se u lice. Tako je! Ja sam tvoja nona mora!
Sa zida su visjeli samo jedni okovi. Drugi su bili baeni na pod unutar zakljuane
elije, a krv na karikama znaila je da je to bilo oruje koje je Marisol iskoristila. Opet
e posluiti.
Assail se dematerijalizirao kroz reetke i podignuo ljepljive karike s mirisom bakra.
O, Marisol, da barem nisi morala biti tako hrabra.

166

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad se Assail ponovno dematerijalizirao vani, Benloise vie nije bio poslovni ovjek
koji je sve drao pod kontrolom, koji je navikao imati sve karte u svojim rukama. Za
razliku od leeva ili krvi, pa ak i gubitka vlastitog brata i prijetnje smru nakon
ega je vie-manje uspijevao ostati sabran poludio je tek onda kad je saznao
Assailov pravi identitet.
Cvilio je, plakao, molio se, izgubio je kontrolu nad mjehurom, a iz njegova
stisnutog uda procurila je mokraa ravno na betonski pod.
Assail je otiao do zida i ponovno privrstio lanac. Nasreu, na krvavom zidu nije
bilo svjeih mrlja. Ali, bit e ih.
Odvukavi Benloiseovo uplakano, mlitavo, upiano tijelo preko prostorije, Assail je
pregrizao ljepljivu traku na njegovom zapeu i zavezao ga za zid kao Krista na
raspelo, skraujui lance sve dok se cijelim torzom nije priljubio uza zid.
Assail je podignuo gornji dio svoje naprtnjae i rastvorio je. Gledajui u koliinu
eksploziva koju je donio sa sobom, znao da je da je i vie nego dovoljno da cijelo to
mjesto digne u zrak. Pogledao je u Benloisea. ovjek je plakao kao kina godina,
odmahujui glavom kao da se nada da e se uskoro probuditi.
Zbilja, doao si k sebi, protisnuo je Assail. No, to nee potrajati.
Okrenuvi se prema eliji, zamislio je Marisol u njoj, uasnutu... I jo gore.
Srce mu je lupalo u prsima. Ako raznese ovo mjesto... Benloise e biti slobodan,
mrtav, gotov moda u Paklu, ali kako niste mogli biti sigurni u zagrobni ivot sve
dok tamo ne stignete, inilo se daleko razboritijim odabrati patnju u sadanjosti.
Najprije je namjeravao ubiti dilera. A onda postaviti eksploziv i detonirati ga iz
daljine.
Ali to nije bilo poteno. Marisol je patila...
U grudima mu je tutnjalo. Kao da je cijelo njegovo tijelo prosvjedovalo protiv
mogue lagane smrti.
Ne, rekao je samome sebi. Bolje ovako.
teta to je samo jedan dio njega u to doista i vjerovao.
Assail je ponovno zatvorio svoju naprtnjau i stavio je na lea. Priavi prvo
jednom, a onda i drugom lancu, provjeravao je njihovu sigurnost. Zbilja su bili dobri i
valjano postavljeni. Isto je vrijedilo i za lisiine na ovjekovim zapeima.
Snano povukavi, uhvatio je Benloisea za bradu i gurnuo mu glavu unatrag.
Ponovno sikui, zagrizao je u meso pored karotide, otkinuo komad i ispljunuo ga
na pod. Krv je imala dobar okus u ustima, a onjaci su mu arili u iekivanju jo krvi.
Ali to nee dobiti.

167

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ugriz je bio samo simbol onoga to je mukarac instinktivno spreman uiniti kako bi
zatitio svoju enu. A on je bio spreman rastrgati mu cijeli vrat, da i sam Benloise nije
bio sklon muenju.
Dok je njegov plijen uurbano neto govorio na stranom jeziku, Assail se borio s
odlukom da ga ostavi na ivotu. Okrutnost e u tom sluaju zahtijevati samokontrolu,
to u uobiajenim situacijama nije predstavljalo problem.
Meutim, nita to je ukljuivalo Marisol nije bilo uobiajeno.
Assail ga je odalamio i uutkao. Uperivi mu kaiprst u lice, zareao je: Nisi je smio
uzeti, uje li me? Nije tvoja. Moja je.
Prije nego je izgubio kontrolu, otiao je do stepenita, ostavivi svjetla upaljena
kako bi Benloise znao gdje se nalazi, u zatvoru koji je sam napravio, ni s im osim
ostacima zatitara koji su mu pravili drutvo.
Penjui se po dvije stepenice odjednom, Assail je znao da postoji mogunost da
netko doe i oslobodi dilera, ali ta je mogunost bila mala. Benloise je bio na glasu
kao tajnovit, a sad kad je Eduardo bio mrtav, jedine osobe kojima bi mogao
nedostajati bili su njegovi zatitari i osoblje a s obzirom na tajnovitost njegova
poslovanja, proi e neko vrijeme prije nego njegove ete ponu razgovarati i shvate
da nitko od njih nije u toku i da im se njihov nadleni nije javio.
Nakon toga? Bilo je pitanje hoe li uope itko od njih potraiti svog efa. Ljudi iz
svijeta podzemlja rasprili bi se im bi nastale ovakve komplikacije nitko nee
riskirati da ga ubiju ili uhite ljudske vlasti samo zato da spasi neiju kou.
Benloise e umrijeti polako, sam.
A kad netko pronae tijela u kui? Ove godine... idue... Za deset godina? Paravan
koji je Benloise osmislio bit e razotkriven.
Na gornjem katu Assail je jo jednom skenirao prostoriju. Pronaao je jo dva
telefona, koja je ugasio, uklonio baterije i gurnuo ih u torbu. Ostavio je oruje i
streljivo, pazei da zatvori vrata, provjeravajui jesu li se zakljuala.
Jesu.
Napravivi krug oko niske male kue, pronaao je otraga spremnik s petrolejem.
Pogledavi u mjerilo, primijetio je da je ostala samo etvrtina. S obzirom na hladnou
na tim visinama, pretpostavio je da e se i ta zaliha istroiti za dan ili dva.
Tijela e biti pohranjena u prilino hladnom okruenju. to je bilo dobro za
prikrivanje mirisa, iako vani nije dopiralo mnogo toga, s obzirom na male prozore na
katu koji su svi redom bili zatvoreni.
Upravo se spremao otii kad je primijetio automobil parkiran sa strane.
Priavi mu, skinuo je kamuflano krilo i testirao vrata. Zakljuana.
Ako ga raznese, vatrena e kugla privui pozornost, a to nije bilo poeljno. Pustio
je da pokrov padne natrag na svoje mjesto.

168

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Sklopivi oi i pripremajui se da se dematerijalizira, ponovno je ugledao Marisol


kako izlazi kroz ta vrata. I tek kad je zadrhtao, postao je jedno s nonim zrakom,
njegove su molekule poletjele prema jugu, prema odmoritu otprilike trideset
kilometara niz cestu Northway.
Materijaliziravi se, izvukao je mobitel i nazvao Ehrica.
Zazvonilo je jednom. Dvaput. Triput.
U redu je, rekao je njegov roak u znak pozdrava. Neto je pojela i popila malo
vode. I jedva eka da te vidi.
Assail je potonuo u vlastito tijelo. Bravo. Ja sam tamo gdje smo se dogovorili.
Jesi li sve obavio?
Jasno. Ima li nekog oko vas?
Ni ispred ni iza, udaljeni smo od tebe oko tri kilometra.
ekam vas ovdje.
Prekinuvi poziv, zurio je u mobitel. Prvi instinkt mu je nalagao da je odvede svojoj
kui, no trebat e joj lijenika skrb, a htjet e se i oprati i obui prije nego je baka
vidi.
Assailov idui poziv bio je upuen kui, a kad se javio enski glas s jakim naglaskom,
trepui je morao odagnati suze.
Madam, rekao je hrapavo. Ona...
Ne mrtva, jauknula je starica. Meu Deus, reci da je...
iva je. Imam je.
to? Ponovi, molim te.
iva je. Iako nije bio siguran za i zdrava. iva je i pazim na nju.
Uslijedio je ushieni govor na materinjem jeziku. I premda Assail nije razumio ni
rije, znaenje ne samo da mu je bilo jasno, ve se i slagao sa svime.
Hvala ti, uvardjevo, pomislio je, iako nije bio religiozan.
Daleko smo od Caldwella, rekao joj je. Moda neemo stii prije zore, to znai
da emo doi doma nakon zalaska.
Razgovarati s njom? Mogu?
Naravno, madam. U daljini, par svjetala pojavilo se na breuljku na autocesti i
spustilo prema njemu, zakoivi kod izlazne rampe. Samo trenutak i dat u vam je.
Range Rover je krenuo ravno prema njemu, a stranja svjetla su bljesnula kad je
Ehric usporio.

169

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Evo je, madam, rekao je kad je otvorio stranja vrata.


Marisol je bila umotana u vreu za spavanje i imala je bolju boju nego prije, barem
dok nije pogledala u njega i kad je ono malo rumenila na njezinim obrazima odmah
nestalo.
Assail se zbunio, a Ehric se okrenuo, pogledao u njega i lecnuo. Brzim pokretom
pokazao je na lice.
O, sranje. Assail je sigurno imao krvi posvuda po usnama.
Tvoja baka, rekao je gurnuvi mobitel prema Marisol.
Time joj je svakako uspio odvratiti panju, a kad je posegnula rukom prema njemu
kao da joj nudi eliksir ivota, zatvorio je vrata.
Okrenuvi se, uputio se prema zgradi iza sebe brzim korakom, locirao dio s mukim
zahodom i uao meu niz pisoara i kabina.
Za jednim od umivaonika, pogledao je u ravni nehrajui elik koji je sluio kao
zrcalo.
Jebote.
Nijedna ena to ne bi htjela vidjeti, naroito ne nakon to je bila oteta. Lice mu je
zaista bilo prekriveno krvlju, vilica i usne pune mrlja, a onjaci... izbaeni.
Nadao se da je njezina reakcija bila uzrokovana samo krvlju na njegovom licu.
Sagnuvi se, pokuao je pustiti vodu i skupiti dlanove, ali pipe su bile od onih ispod
kojih je morao drati ruke da bi radile. Cijeli je proces predugo trajao, dok je punio
jedan dlan vodom i opetovano ga prinosio licu. A onda se nije imao ime obrisati.
Obrisavi lice rukom, provjerio je i kosu koja je zahvaljujui kozmetici Paul Mitchell
i dalje zadrala barem privid privlanosti.
Zar je zbilja pokuavao popraviti izgled u toj situaciji? Smijeno.
Dok je hodao natrag prema Range Roveru, znao je da e morati obaviti i trei
telefonski poziv kad Marisol zavri razgovor s bakom. Njegovoj e eni trebati
lijenika pomo.
Ali, kamo otii? U Starom kraju, meu njihovom vrstom nije bilo lijenika koji su
bili na raspolaganju njemu i njegovim roacima. No, nasreu, on i njegova obitelj
mogli su se osloniti na pokojeg ovjeka koji bi doao izvan radnog vremena i ne bi
postavljao suvina pitanja.
U Novom svijetu nije imao takvih dogovora.
Prema tome, postojala je samo jedna osoba koju je mogao kontaktirati i nadao se
da e mu moi ponuditi rjeenje dostojno njegovih standarda.
Marisol je zasluila najbolje. I to je jedino na to e pristati.

170

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvadeseto poglavlje

jedei na stranjem sjedalu Mercedesa, John Matthew je kroz vjetrobransko


staklo promatrao kako njegova sestra oklijeva na pragu kue njihovog oca.
Velika vrata vile bila su irom rastvorena, a on je prethodno bio uao unutra i upalio
joj svjetlo u prednjem hodniku.
Njezina je silueta rezala svjetlost koja je dopirala u no i bacala crni obris nalik sjeni.
Isuse... Da ima dijete, bio bi to budui Kralj ili Kraljica. Nije li to bio jo jedan faktor
u cijeloj toj prii oko imanja i neimanja djeteta?
Moemo li krenuti, gospodine? upitao je Fritz s prednjeg sjedala.
John je zazvidao neku visoku melodiju, a potom je protrljao lice i naslonio se
natrag u sjedalo. Bio je jebeno iscrpljen. Kontrast koji su mu ubrizgali u ruku stvarao
mu je udan osjeaj, pored trnaca napetosti koje je osjetio dok je radio rezonancu i
dok je ureaj bipkao oko njega. Otvoreni ureaj za MR, da, ba. Istina, bilo je to
bolje nego da ga gurnu u onu ogromnu tubu i zapeate unutra kao da je zubna pasta,
ali definitivno se nije lagodno disalo unutra.
Osim toga, iznad glave vam je visjela sjekira i sretno poruivala moda imate
tumor. Da citira Arnolda.
Izgleda da se barem oko toga nije morao brinuti. I fuka lijekove protiv napadaja.
Bit e on u redu. Snaan je on. Da. Totalno...
Sranje. to ako dobije napadaj tijekom borbe?
Kako god. Nije se mogao sad brinuti oko toga...
Uz kratko bing! mobitel mu je poruio da je upravo primio poruku. Uzevi ga u
ruku, namrtio se kad je proitao grupnu poruku od Tohra. Ekstra ekipa potrebna u

klinici. Posjetitelji dolaze za 55 min. Javite moete li, odmah.

John je brzinski natipkao odgovor. Vraam se natrag. Dostupan sam...


Nije bio siguran kako dovriti poruku. im stignu doma, zamolit e Fritza da
spakira stvari koje je Beth traila... A onda potraiti Wratha. Toliko o sranjima. Rei
Kralju da se njegova druica tog dana ne vraa doma bit e jednako zabavno kao i
jedan od napadaja, ali netko ga je ipak trebao obavijestiti o njezinim planovima, a
oito to nee biti Beth.
Jasno mu je dala do znanja da joj se ne uri razgovarati sa svojim muem.

171

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kao ni biti u njegovoj blizini, oigledno.


Nakon to su napustili bolniki centar, zamolila je Fritza da ih malo vozi uokolo,
dok nije pristala na Johnov prijedlog da odu u kineski restoran u ulici Trade koji je
otvoren cijelu no i koji je igrom sluaja bio u istoj ulici kao i klub Iron Mask. Nije da
se John nije mogao pobrinuti za svoju sestru, ali bilo je dobro znati da se dovoljan
broj raspoloivih ljudi nalazi blok ulica dalje, zahvaljujui njegovoj vlastitoj enki i
njezinim opakim klupskim izbacivaima.
Dok su jeli, Beth je uglavnom utjela, iako je imala prilino zdrav apetit dovrila
je svoj biftek s brokulom, a potom je smazala i njegov korejski specijalitet, skupa s petest kolaia s porukama. Kad su zavrili, nije se odmah htjela vratiti u auto pa su neko
vrijeme etali niz ulicu Trade sve dok vie nisu imali vremena.
Oigledno se dvoumila izmeu odluke da ostane u gradu i ode natrag doma.
ovjee, ba je suosjeao s njom. Koja zbrka.
Bilo je to smijeno koliko god da se mrzio petljati u tue stvari, nije bilo nieg
to za nju ne bi uinio. Apsolutno nieg.
Boe, to li joj je pokuavao poruiti tijekom onog napadaja...
Otprilike dvadeset minuta poslije, Fritz ih je sigurno doveo u tajno zdanje Bratstva.
Zaokruivi oko fontane usred dvorita, uvukao se u prazno mjesto izmeu
Rhageovog ljubiastog GTO-a i V-jevog novog novcatog crnog R8.
Braa su i dalje vozila Escalade, naravno. Ali najnovije verzije.
Iziavi iz auta, John je krenuo s batlerom prema velikom ulazu. Za razliku od
oeve kue u gradu, ova je palaa vie nalikovala tvravi nego domu, veliki kameni
zidovi izrastali su iz zemlje, neunitivi poput planine na kojoj su sagraeni.
Kad bi netko iz nekog razloga sravnio istonu obalu sa zemljom? Ovo mjesto,
desert Twinkies i ohari. To bi jedino preivjelo.
John je potapao batlera po ruci tono u trenutku kad je Fritz posegnuo rukom
prema masivnoj bronanoj kvaki na vratima. Donijet e njene stvari?
Jasno. Slugan je izgledao zabrinuto. Kako je i traila.
Ni Fritzu nisu promaknule implikacije injenice da kraljica spava negdje drugdje, a
ne u svojoj sobi sa svojim muem, no bio je previe diskretan da bi postavljao pitanja
ili dizao galamu. Umjesto toga, zraio je napetou toliko da, ako biste imali sljezove
kolaie i tapi pri ruci, vjerojatno biste ih mogli ispei na sluganovoj auri.
Uavi u predsoblje, John je okrenuo lice prema sigurnosnoj kameri i priekao
reakciju. Otkako se Prva obitelj uselila u kuu, nije bilo kljueva i niste mogli ui osim
ako vas ne bi pustio netko tko je ve unutra.
Trenutak poslije, vrata su se otkljuala i mogli su proi kroz velianstveno
predsoblje. Toliko zlatnih listia, toliko kristala, a tek oni obojeni mramorni stupovi?
Bila je to carska palaa preseljena na planinu izvan Caldwella.

172

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kako je njegov otac to izveo, pitao se John. I to 1914.?


Nije imao pojma. A to je bilo jo impresivnije? Gotovo cijelo jedno stoljee Darius
je nekako uspijevao sprijeiti ljude da njukaju po privatnom posjedu, a degrade je
zakljuao van. Simpati nisu imali pojma koje su koordinate te lokacije i podzemnih
dvorana za treninge, nita nije bilo kompromitirano u cijeloj povijesti imanja. ak ni
tijekom racija.
Kakvo postignue. Kakvo nasljedstvo.
Boe, da je barem poznavao svog oca. Poelio je da je Brat jo uvijek tu negdje, jer
on bi sigurno imao neki savjet kako rei Wrathu to se zbiva.
Zastavi ispred slike stabla jabuka u punom cvatu, John je pustio Fritza da nastavi
naprijed, a batler je hitrim korakom krenuo uz stepenice dostojne Buckinghamske
palae.
Wrath je sigurno bio gore u svom uredu, ali najprije je morao pronai prevoditelja.
Sranje.
Koga bi dovraga mogao pitati...
Gdje je ona?
John je sklopio oi kad je uo pitanje, i tek se nakon jedne minute uspio okrenuti
prema sobi s bilijarom. Kako je i pretpostavio, tono ispod luka stajao je Kralj,
odjeven u crnu kou, s rukama na bokovima, izbaene vilice.
Iako je bio slijep, a oi su mu bile skrivene iza poveza, John je osjeao da gleda
ravno u njega.
Iznenada, buka oko njih, koje John nije bio ni svjestan, potpuno se ugasila. Braa
koja su igrala bilijar iza Wratha prestala su se micati, razgovarati, sve dok se u pozadini
nije ulo nita osim Eminemovih stvari s albuma The Marshall Mathers LP 2.
Johne. Gdje je moja enka?
Usprkos njegovom pogledu, John je krenuo naprijed. Da, skoro sva Braa bila su
tamo s Wrathom i nema sumnje da su bili pod utjecajem njegova raspoloenja i stoga
suzbili redove.

te.

Pogledom lutajui kroz velika tijela, susreo je V-jev pogled i dao mu znak, trebam

Vishous je kimnuo i dodao svoj tap Butchu. Ugasivi cigaru u kristalnoj pepeljari,
priao mu je.
Wrath je izbacio onjake. Johne, Bog mi je jebeni svjedok, gotov si ako...
Polako, stari, protisnuo je V. Ja u prevoditi. eli da odemo u knjinicu gdje
moemo...
Ne, elim znati gdje je moja elan! urlao je Wrath.

173

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

John je poeo govoriti, i premda su najee prevodili njegove rijei na pola


reenice, V je priekao dok nije zavrio s cijelim izvjeem.
Nekoliko Brae mrmljalo je neto u pozadini i odmahivalo glavama.
U knjinicu, V je naredio Kralju onako kako John to nikad ne bi mogao. eli
ovo uti u knjinici.
Nije to trebao rei.
Wrath je pogledao u Brata i krenuo na njega tolikom brzinom i preciznou da se
nitko nije mogao na to pripremiti. Jednu je minutu V stajao pored Kralja, a ve u
drugoj se branio od napada koji je bio niim izazvan i totalno podmukao.
A onda je popizdio.
Kao da je znao da je na tankom ledu na rubu litice, Wrath se odmaknuo od V-ja, a
zatim poeo razvaljivati sve po sobi s bilijarom. Prvo u to je udario bio je stol pored
kojeg se odmarao Butch, a policajac jedva da je stigao maknuti pepeljaru s ruba stola.
Wrath je zgrabio gornju plohu stola i prevrnuo ga kao da se radi o stolu za karte;
golemi stol od mahagonija i kriljevca poletio je tako visoko da je pokupio luster na
stropu, toliko teak da je razbio mramorni pod kad je sletio.
Ne gubei ni daha, kraljev torpedo poletio je prema iduoj rtvi... velikoj konatoj
sofi s koje je Rhage upravo skoio.
Toliko o kau-helikopteru.
Cijela je stvar doletjela prema Johnu, otprilike metar i pol u zraku, prevrui se u
krugu, dok su jastuci letjeli na sve strane. Nije to shvatio osobno, ni onda kad je
njegova vlastita druica leima udarila o ank, razbila boce na gornjoj polici, a alkohol
se prolio po zidovima, po podu, po vatri koja je pucketala u kaminu.
Wrath jo nije bio gotov.
Kralj je dohvatio stoli sa strane, podigao ga iznad glave i bacio u smjeru televizora.
Promaio je plazma ekran, ali uspio je smrskati staromodno zrcalo, iako ni Sony TV
nije potrajao due. Stoli koji se nalazio izmeu dva kaua pobrinuo se za to, ugasivi
prigueni prizor dva lika iz Bostona i starca iz Southieja s palicom za bejzbol koji su
reklamirali DirectTV.
A Braa su samo pustila Wratha da radi to hoe. Nije da su se bojali da e ih
ozlijediti. Dovraga, Rhage je uletio i ulovio prvi kau prije nego je otkinuo komad
luka. Jednostavno nisu bili glupi.
Wrath Beth x jedna no vani = psihotina zvijer.
Pametnije je bilo pustiti ga da se izmori razbijajui sve oko sebe. Ali, ovjee, bilo je
to bolno promatrati.
John je skoio u stranu kad mu je cijela bava poletjela prema glavi.

174

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nasreu, Vishous ju je uspio uloviti prije nego je udarila o pod s mozaikom u


predvorju, koji bi bilo vraki teko popraviti.
Moramo ga obuzdati, netko je promrmljao.
Amen, odgovorio je netko drugi. Besplatno je doao u kuu, a pravi sranje koje
e ak i Fritzu biti teko popraviti.
Ja u se za to pobrinuti.
Svi su se okrenuli i zagledali u Lassitera. Pali aneo s opakim karakterom i jo gorim
ukusom po pitanju vie-manje svega, pojavio se niotkuda i barem jednom je izgledao
ozbiljno.
Koji je to kurac? pitao je V kad je aneo primaknuo tanku zlatnu kemijsku olovku
usnama.
Ispostavilo se da se ne radi o otmjenom Bic upaljau. Kratko puhnuvi, Lassiter je
izbacio siunu strelicu preko sobe, a kad je ona pogodila Wratha u rame, uinak je
bio isti kao da ga je pogodio metak u prsa.
Sruio se, tijelo mu se ukoilo i prevrnuo se kao hrast.
Koji kurac si napravio!? V se pretvorio u Wratha i navalio na anela. Ali Lassiter je
zurio ravno u Bratovo lice.
Ozlijedio bi i sebe i kuu i nekog od vas seronja! to si se odmah usrao! Samo e
malo odspavati...
Wrath je blago zahrkao.
Paljivim kretnjama, Bratstvo se pomaknulo blie, kao da provjeravaju grizlija, a
John se pomaknuo skupa s njima. Kad se oko Uspavane Ljepotice napravio krug,
zaulo se mnogo tihih psovki.
Ako si ga ubio...
Lassiter je spremio svoje zlatne strelice. Izgleda li ti mrtav?
Zapravo i ne. Jadnik je izgledao kao da je konano u miru sa sobom i sa svijetom,
boja mu je bila iva, a tijelo toliko oputeno da su mu se noge zaljuljale u stranu.
Najdraa... uvardjevo...
Svi su pogledali prema luku na ulazu. Tamo je stajao Fritz s Louis Vuitton putnom
torbom u ruci i s izrazom lica nekog tko je upravo vidio prometnu nezgodu.
John je sklopio oi.
Svim svojim biem nadao se da je Beth otila u onu kuu, zakljuala vrata kako je i
obeala i pritajila se tijekom dana.
Jedno od njih dvoje je onesposobljeno. Nije bilo potrebe za jo jednim.

175

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvadeset prvo poglavlje

ad su Fritz i John otili, Beth je konano zakoraila u oevu kuu, a


kad je ula, neumoljivo kretanje vremena obrnulo se prema naprijed.
U trenutku, minute, sati, dani... potom tjedni i mjeseci... Sve je nestalo.
Iznenada, postala je osoba koja je bila prije nego je upoznala Wratha, ljudsko bie,
ena u dvadesetima koja je ivjela sa svojom makom u tijesnom staniu, koja je
pokuavala uspjeti u svijetu bez ikoga i iega. Jasno, neki dijelovi njezina posla su joj
se sviali, ali njezin ef, Pizda Dick, bio je prefrigana, ovinistika nona mora. I da,
dobro su je plaali, samo to joj nakon stanarine ne bi mnogo ostalo, a imala je i
priliku za promaknue u novinama Caldwell Courier Journal. Svaka romansa bila je
fiktivna i izgubljena negdje daleko, kao Usamljeni osvetnik.
Premda je zapravo nisu ni zanimali mukarci. Ni ene, uope.
No, taj put, u kampu...
Zatvorivi vrata, paljivo ih je zakljuala. Fritz je imao klju, stoga e kada doe s
njezinim stvarima, samo on moi ui.
Kad ju je okruila tiina kue, osjeala se kao da je okruena reetkama krletke.
Kako je dovraga zavrila ovdje? Cijeli jedan dan bez Wratha? Jo juer, doma, u New
Yorku, takvo bi razdvajanje bilo nezamislivo.
Uetavi u salon s lijeve strane, tumarala je uokolo i prisjeala se kako je, kad je prvi
put bila tu, bila uvjerena da je Wrath diler drogom, kriminalac, ubojica. Barem je u
prva dva sluaja bila u krivu, a ovo zadnje je dokazao nakon to je umalo ubio Butcha
O'Neala ispred njenih oiju u nekoj uliici.
Nakon tog malog uasa, doli su tu, gdje su zatekli Rhagea u donjoj kupaonici kako
si iva rane. Nakon toga Wrath ju je poveo izmeu izloenih slika, niz osvijetljeno
stubite prema podrumu, u tajnu jazbinu.
Gdje joj je rekao tko je ona zapravo.

to je ona.
Toliko o padanju kroza zeju rupu. Premda je to objasnilo mnogo toga to ju je
dotad zbunjivalo nemogunost da se povee s ljudima oko sebe, osjeaj da nigdje
ne pripada, nemir koji se poveavao kako se bliila Promjeni.
Kad se samo sjeti da je vjerovala kako je sve to joj je bilo potrebno pobjei iz
Caldwella.

176

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ne. Njezina je Promjena dolazila, a bez Wratha bi bila umrla. Bez sumnje.
Spasio ju je na tolike naine. Volio ju je tijelom i duom. Dao joj je budunost koju
nije ni sanjala.
A sad? Sve to je htjela bilo je vratiti se na poetak. Tad je sve bilo tako lagano...
Priavi slici francuskog kralja koja se rasprostirala od poda do stropa, upalila je
skriveni prekida koji je otkvaio ulje na platnu od njegova tekog pozlaenog okvira.
Kad se rastvorila, dijelom je oekivala da e put do dolje biti zavijen u tamu
naposljetku, koliko dugo nitko tu nije ivio? No, sve je i dalje bilo usisano i prebrisano
i ulateno, plinske su svjetiljke treperile u svojim eljeznim krletkama, a grube kamene
stepenice i zidovi vijugali su dolje prema podrumu.
Isuse, i dalje je jednako mirisalo. Pomalo pljesnivo i vlano, ali ne i prljavo.
Klizei rukom niz neravan kamen, sila je u podzemni dio. U dnu su se nalazili
dvosobni apartmani pa je mogla birati izmeu onog na lijevoj i onog na desnoj strani.
Odabrala je lijevi.
Onaj u kojem se njezin otac neko skrivao od sunca.
Njezine su slike bile i dalje tamo gdje ih je ostavio, razne fotografije u toliko
razliitih oblika prekrivale su pisai stol, stolie pored kreveta, dasku iznad kamina.
Slika koju je promatrala nalazila se pokraj budilice.
Bila je to jedina slika njene majke, i da... Samo kratak pogled na tu enu i odmah se
sjetila na koga je imala gustu crnu kosu, oblik lica i ramena.
Na majku.
Kakvim je ivotom ivjela ta ena? Kako joj je Darius priao? Prema onome to joj
je Wrath rekao na poetku, njih dvoje nisu dugo bili zajedno prije nego je ona otkrila
tko je Darius zapravo, i potom brzo pobjegla. Tek nakon to je otkrila da je trudna,
vratila se da ga vidi, strahujui od onog to e donijeti na svijet.
Umrla je pri porodu.
Darius se nakon toga drao podalje, nadajui se da njihova ker nee imati
vampirske karakteristike.
Neki mjeanci nisu uspjeli proi Promjenu. Neki to nisu preivjeli. A oni koji jesu i
koji su stupili na drugu stranu kao vampiri, bili su podvrgnuti razliitim, nepredvidivim
biolokim zakonima. Beth je, primjerice, mogla izlaziti na danju svjetlost sve dokle je
koristila zatitnu kremu i sunane naoale. Butch se, s druge strane, nije mogao
dematerijalizirati.
Stoga nitko nije mogao znati to bi bilo s trudnoom. Ali ako bude imala sree,
zapoet e svoje razdoblje potrebe i Wrath e se nekako urazumiti i ona e roditi...
S druge strane, tono tako je i umrla njezina majka, zar ne.

177

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Sranje.
Sjela je na madrac i stavila glavu meu dlanove. Moda je Wrath imao pravo.
Moda je cijela ta stvar sa zaeem bila preopasna da bi se s tim zezali. No, to nije bila
isprika za njegovo ponaanje prema njoj, niti je znailo kraj rasprave.
Kriste, dok je tako sjedila, okruena fotografijama sebe koje je slikao Darius, bila je
jo uvjerenija da eli dijete.
Spustivi ruke, izvadila je BlackBerry, utipkala ifru i provjerila je li moda primila
koju poruku koju nije ula. Nita. Premeui ga po rukama, uzaludno je eljela da je
iPhone. Meutim, V ne samo da je bio protiv Applea, ve je bio uvjeren da je
naslijee Stevea Jobsa korijen svega zla na svijetu...
Ponekad je parovima ilo bolje preko telefona.
I premda se Wrath nije lijepo ponio, to nije znailo da se i ona mora jednako
ponaati. Ako eli imati malo mira iduih dvanaest sati ili otprilike toliko, trebala mu
je uiniti uslugu i rei mu to sama, a ne slati brata kao glasnika.
Problem je bio u tome to Wrath vie nije imao mobitel. Nije mu trebao kad je
slubeno preuzeo kraljevske dunosti, umirovljen je iz Bratstva, kako su nalagali
obiaji, zakoni i jebeni zdrav razum. Premda to nije sprijeilo da ga ustrijele.
Meutim, u kui je bilo dovoljno telefona.
est ujutro. Vjerojatno radi u uredu.
Okrenuvi broj, ekala je zvono. Drugo. Tree.
Wrath vie nije koristio govornu potu jer su glimere totalno zlouporabile broj koji
su imali. Tako je zavrio s e-mail adresom iz pakla.
Idui s kojim je pokuala bio je broj telefona pored njihovog kreveta, toliko uvan
u tajnosti da ga zapravo nikad nije ni ula da zvoni. Nije bilo odgovora.
U tom je trenutku imala nekoliko mogunosti. Klinika u sportskim dvoranama, u
sluaju da je ozlijeen. Ali kako bi se to moglo dogoditi? Vie nije izlazio iz kue.
Kuhinja, premda samo to nisu posluili Posljednji obrok, a Wrath sigurno nee silaziti
u taj kaos bez nje. Iako to nikad nije rekao, imala je osjeaj da mu je u krcatim,
bunim prostorijama nelagodno, jer bi njegovi osjeti sluha i njuha primali tamo
previe podraaja, zbog ega bi mu bilo teko smjestiti ljude u prostoru.
Postojao je jo samo jedan broj koji je mogla okrenuti.
Kad je pronala tu osobu meu svojim kontaktima, u misli joj se vrati jo jedan
djeli prolosti.
Zamislila je Tohra kako ulazi kroz klizna staklena vrata njezina starog stana, veliku
Bratovu sjenu koja se nadvija nad njom poput none more. No bio je oduvijek njezin
saveznik. Te su noi podijelili pivo i zobene kekse, a Godzilla je oznaila poetak
pravog prijateljstva.

178

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Sad je bio u posve drugaijoj situaciji. Izgubio je Wellsie. Pronaao Autumn.


A ni Beth nije bila ona ista.
Kad je poziv spojen, zvono se oglasilo samo jednom prije nego je dobila odgovor:
Beth.
Namrtila se primijetivi udan ton Tohrova glasa: Jesi dobro?
O, da. Definitivno. Drago mi je da si nazvala.
Ah... Zato? Je li Wrath rekao Bratstvu da se nee vratiti doma? Vjerojatno nije.
Nije bitno. Ja... Traim Wratha. Zna li gdje je? Pokuala sam nazvati ured i nae
sobe, nije se javio.
O, da. Definitivno.
Koji vrag? Tohre. to se zbiva?
Kad joj se iskonski strah pojavio u sreditu grudi, i um joj se pomutio. to ako...
Nita. Zbilja. Imamo neoekivanog VIP gosta u klinici, pa pokuavam nai ljude.
Kvrapcu. Bila je paranoina. No, bolje i to nego da je bila u pravu.
to se Wratha tie, posljednji put kad sam ga vidio, bio je... Nastala je pauza. A
onda i komeanje, kao da prebacuje telefon na drugo uho. Malo se odmarao.
Odmarao kao?
Spavao je.
Beth je osjetila kako joj se vilica oputa. Spavao?
Da. Odmarao se.
Zbilja?
I eto, ona se tu bori sama sa sobom, zbunjena oko onoga to bi trebala misliti i
osjeati, premotava film njihove veze unatrag i unaprijed, planira razgovore, vee
samu sebe u vorove. A on je za to vrijeme, pa, na siesti.
Pa, to je super, ula je sebe kako kae. Zbilja mi je drago zbog njega.
Beth...
Gle, moram ii. Da, imala je strano, strano puno posla. Ako se probudi, reci
mu...
Ne, ne da je zvala. Mukarci nisu bili jedini koji su mogli uvati svoj ponos, zato bi
ene morale biti slabiji spol.
Zapravo, sama u mu rei. Bit u u oevoj kui, pospremati neke stvari. Da, jer je
kua u gadnom neredu. Ali vratit u se naveer.

179

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ostala je zateena iskrenim olakanjem koje se ulo s druge strane. O, to su dobre


vijesti. Zaista mi je drago.
Okej, pa... Nekako se nije mogla natjerati da poklopi.
Beth? Jo si tu?
Da, jesam. Trljala je bedro.
Sluaj, mogu li te neto pitati?
Naravno. Molim te.
Na kraju krajeva, Wellsie i Tohr imali su i svojih loih trenutaka, nekima je i Beth
posvjedoila iz prve ruke prije nego je prekrasna riokosa ena prerano uzeta.
ovjee, Wellsie se nije bojala rei tono ono to misli bilo kome, ukljuujui i svog
helrena. Nikad se ne bi ljutila bez dobrog razloga, jasno, ali ne biste je eljeli rasrditi
ako ba niste morali.
Svi su je potovali.
Tko zna to misle o meni, pitala se Beth.
Beth?
U svakom sluaju, ako joj je itko mogao pomoi s Wrathom i drati to u tajnosti,
bio je to Tohr. Zapravo, njega su obino i slali kad bi nekome trebalo pomoi vezano
uz Kralja.
Beth, to se zbiva?
Otvorivi usta, namjeravala se ispuhati, ali postojao je problem. Osoba s kojom je
trebala razgovarati bio je Wrath. Svi ostali bili su samo nadomjesci.
Navija li i dalje za udovite?
Nastala je pauza. A onda se Brat nasmijao svojim karakteristinim baritonom. eli
rei da opet daju Godzilla maraton?
Beth je bilo drago to je sama. Jer je imala osjeaj da je osmijeh na njezinom licu
tuniji od ijedne suze.
Samo se eljela vratiti u vrijeme kad je sve bilo jednostavnije. Lake. Blie.
Samo se prisjeam dobrih starih dana, rekla je.
Istog trena i Tohrov se glas stisnuo. Da. Bilo je... dobro.
O, sranje. Iako je bio zaljubljen i zdruen s Autumn, mora da ga je i dalje boljelo
kad bi se sjetio svoje prve ene... I djeteta koje je nosila.
ao mi je, ja...
On se oporavio bre od nje. Ne treba ti biti, uope. Prolost je ono to jest, dobra
i loa, zapisana je i nepromjenjiva. A u tome ima i neke utjehe.

180

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Suze su je pekle u oima. to hoe rei?


Nastala je duga pauza. Dobri dijelovi su jo svjetliji jer im moe vjerovati. A loi
dijelovi ne mogu postati jo gori, iz istog razloga. Prolost je sigurna jer je neizbrisiva.
Odjednom se ponovno sjetila prvog spoja s Wrathom gore na katu. Koliko god da
ga je prisjeanje obojilo ruiastim sjajem, i nije bilo ba tako, zar ne.
Kad malo bolje razmisli, bio je ljut te veeri kad je stigla. Toliko da je na pola
veere razmiljala o tome da ode.
Teko da je sve bilo tako savreno kako je to nostalgija prikazivala.
Ima pravo, Tohre.
Da, on se nakaljao. Zna, nije prekasno. I dalje se moe vratiti ako odmah
krene.
Ja se ne moram brinuti zbog sunca, sjea se.
Gotovo da je mogla kroz slualicu osjetiti kako je zadrhtao. Nemam ti to rei na
to. Zbilja nemam.
Saalivi se nad njim, promijenila je temu i obeala da e paziti na sebe i vratiti se
kui kad padne mrak.
Kad je poklopila, rastegnula se preko oevog kreveta. Zurei u strop, zamiljala je
Dariusa kako radi istu stvar tijekom dana, ponekad s Wrathom u odaji s druge strane
hodnika.
Wrath je bio pravi samotnjak prije nego je nju upoznao. Borio se sam, spavao sam,
a definitivno nije imao nikakve veze s prijestoljem. Dok se nije zdruio s njom,
odbijao je vladati. Nije mogla ni nabrojiti sve prilike u kojima su joj zahvaljivali to ga
je prizvala pameti kao da je njezina ljubav bila arobni napitak koji je zvijer
pretvarao u... pa, ne ba u sasvim civiliziranog tipa, ali barem u nekoga tko je bio
spreman preuzeti svoje odgovornosti.
Zar je zbilja otiao malo odspavati?
S druge strane, kad je posljednji put spavao tijekom dana? Nijednom otkako su ga
ustrijelili.
Netom prije nego su joj se oi zatvorile, uspravila se i okrenula prema sigurnosnom
alarmu koji je bio postavljen pored njezine glave. Upisavi pravu ifru, osigurala se i
potom ponovno bacila u horizontalu.
ifra od osam znamenki? Njezin datum roenja, mjesec, dan i godina.

181

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jo jedan primjer kako je, daleko prije nego je ula u vampirski svijet, njezin otac
mislio na nju. V je moda bio taj koji je ugradio suvremenu opremu i odravao je, ali
Darius je odabrao ifru prije tolikih godina.
Posegnuvi rukom i ugasivi svjetlo, namjestila se na prekrivau. Nekoliko trenutaka
poslije, ponovno je bila kod lampe i palila je. Kad ste bez svog mua, savrena
sigurnost je relativan pojam.

182

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvadeset drugo poglavlje

ola nije pamtila da joj je ikad bilo tako hladno.

Umotana u vreu za spavanje, dok joj je grijanje ispuhivalo britanske termalne


jedinice ravno u lice, nije mogla prestati drhtati na stranjem sjedalu Range Rovera.
S druge strane, postojalo je pet-est dobrih razloga da bude u stanju oka, onoga
koji vam pone u glavi, a kasnije umrtvi i sledi itavo tijelo. Kad je promijenila
poloaj, bedro joj je vrisnulo i podsjetilo je da je u pitanju i fiziki imperativ. Koliko je
ve krvi izgubila?
Samo to nismo stigli.
Okrenula je glavu kad je ula glas s jakim naglaskom. Iako u terencu praktiki nije
bilo svjetla, mogla je zamisliti Assailovo lice kao osvijetljeno reflektorom. Duboke oi
boje mjeseine, otre tamne obrve, pune usne, vrsta vilica. Tamna, crna kosa u obliku
slova V na njegovom elu.
Izmeu jednog i drugog treptaja, bilo je i krvi na donjem dijelu tog lica... i veoma
otri zubi.
Ili je to bila nona mora? Bilo joj je teko razluiti to je stvarnost, a to ne.
Otvorila je usta kako bi neto rekla. Moja glava... Ne radi dobro.
Sve je u redu. Kao po instinktu, posegnuo je rukom prema njoj, ali onda ju je
spustio kao da ne zna to uiniti.
Sola se trudila progutati, usta su joj bila suha. Jo vode? Molim?
Kretao se tako brzo, kao da je samo ekao priliku da neto napravi. A kad je
otvorio jo jednu bocu vode Poland Spring, htjela je odmaknuti vreu za spavanje
kako bi oslobodila ruke i zapetljala se. Najlonska tkanina kao da je teila koliko i
presvlaka od asfalta.
Budi mirna, rekao joj je njeno. Daj da ti pomognem.
Ruke mi ne rade.
Znam. Prinio je otvorenu bocu njezinim usnama. Pij.
Lake rei nego uiniti. Zubi su joj poeli cvokotati. Oprosti, promrmljala je
prolijevajui vodu posvuda.
Ehric, koliko jo, prasnuo je.

183

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Range Rover iznenada se zaustavio. Mislim da smo tu, ili gdje ve.
Sola se namrtila kad je pogledala preko ramena vozaa ispred sebe. Trona ograda
osvijetljena svjetlima automobila bila je nalik onome to biste oekivali na kakvoj
farmi sa stokom i to naputenoj. Pola je ograde visjelo, stare ploe i zahrale ice
bile su vie zapetljane nego posloene.
Kamo idemo? grubo je upitala. Mislila sam... doma.
Najprije emo te izlijeiti. Assail je ponovio onaj pokret kad je ispruio ruku, a
potom je vratio na mjesto prije nego ju je uope dodirnuo. Treba... Ranjena si i ne
moemo dopustiti da te baka takvu vidi.
Da. Istina. Isuse, zaboravila je da je polugola i ranjena i da joj je potreban dobar,
dugi tu. Hvala.
To ne moe biti to, promrmljao je voza.
Assail je bacio pogled kroz vjetrobransko staklo i zagledao se kao da ni on to
nije oekivao. Idi do one kutije.
Kad su se pribliili neemu to je nalikovalo drvenoj kuici za ptice na tronom
tapu, voza je otvorio prozor.
Osoran glas bez tijela progovorio je iz njega: Vidim vas. Idite kroz vrata.
Kao arolijom, oronuli ulazni sustav rastvorio se tono po sredini, razmiui se
glatko i tiho.
Cesta iza njega bila je prekrivena snijegom, ali odravana. Neto dalje doli su do
druge barijere. Ova je bila manje trona, i via, sainjena od lanca ije su karike bile
zahrale, ali vrsto privrene na svoje mjesto. Tog se puta nisu morali zaustaviti
ograda pred njima rastvorila se i propustila ih unutra.
Uoe.
Vozei prema naprijed, vrata su postajala sve novija i impozantnija, sve dok nisu
stigli do neeg to je izgledalo kao da pripada vladinoj ustanovi. Betonski potpornji
veliki kao oni ispod mostova u Caldwellu, pridravali su vrste metalne ploe veliine
onih za jumbo plakate. U oba smjera prostirao se zid visok est metara koji je na vrhu
imao bodljikavu icu i na svaka tri metra upozorenje da se tuda ne smije prolaziti.
Kao u Jurassic parku, pomislila je Sola.
Impresivno, polako je rekao voza.
Kao i kod ostalih ulaza, vrata su se otvorila prije nego su uope zastali na mjestu
gdje se oigledno obavljala prijava, s tipkovnicom, zvunikom i kamerama.
Ovo je... vojna baza? promrmljala je Sola.
Moda je Assail bio policajac na tajnom zadatku, a u tom sluaju...
Treba li mi odvjetnik? pitala je.

184

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zato? Assail se koncentrirao na prizor pred njima, zurei kroz vjetrobransko


staklo kao da on upravlja automobilom.
Hoe li me uhititi?
Okrenuo je glavu, sputenog ela. O emu pria?
Sola se opustila u svom sjedalu. Ako je lagao, zasluio je Oskara. Ako nije, pa,
moda je to Boji nain da joj odgovori na njezine molitve. Jedini siguran nain da se
skloni dalje od ivota koji je vodila prije, jest da je baci na sud.
Podzemni tunel u koji su uli bio je dostojan jednako impresivnih tunela Lincoln ili
Holland, sa svojim fluorescentnim svjetlima i utom trakom po sredini. Sputajui se
sve nie, Range Rover se nagnuo pod opasnim kutom.
Jesmo li u Caldwellu? upitala je.
Da.
Assail se naslonio, raskono osvijetljen, vidjela je kako je gurnuo desnu ruku u
jaknu.
Sola se namrtila. Zato si... dohvatio oruje?
Kad si ti u pitanju, vjerujem samo sebi. Okrenuo se prema njoj. Obeao sam
tvojoj baki da u te vratiti neozlijeenu, a ja sam ovjek od rijei. Barem u ovom
sluaju.
Kad ga je pogledala u oi, osjetila je da joj se neto udno uvuklo u grudi. Dijelom
je to bio strah, i to ju je zbunilo. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazila, najbolje bi
bilo da njezin spasitelj napuni svoj pitolj i pripremi se da ga koristi.
Drugi dio osjeaja bio je... Neto to nije htjela pomnije istraiti.
Tunel je zavravao na parkingu koji ju je podsjeao na onaj koji se nalazio ispod
Arene u Caldwellu: niski strop, mnogo mjesta, uzbrdica koja je zavravala negdje iza
ugla, dajui naslutiti da se radi o vie katova.
Gdje smo? upitala je kad su se primaknuli zatvorenim vratima.
Umjesto odgovora, vrata su se irom rastvorila, a kroz njih je izila cijela ekipa
lijenici, sestre, nosila i ostalo.
Hvala ti, uvardjevo, promrsio je Assail.
Sranje. Bijeli mantili nisu bili sami, pratila su ih tri golema mukarca: plavokosi s
filmskim licem, vojniki tip s vojnikom frizurom i izrazom lica vrstim kao drveni stol,
te uistinu zastraujui lik oian na jedinicu, s oiljkom koji mu je iao preko cijelog
obraza sve do ruba usana.
Ne, to nije bila amerika vojska.
Osim ako nisu imali tajnu jedinicu opakih tipova.

185

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Assail je posegnuo rukom prema vratima. Ostani u autu.


Nemoj ii, rekla je Sola.
On se osvrnuo prema njoj. Ne boj se. Duguju mi ovo.
Njezin je spasitelj ponovno posegnuo rukom prema njoj, i tog se puta nije
zaustavio. Tako joj je njeno dotaknuo bradu da ne bi ni primijetila da ga nije vidjela.
Ostani.
Potom je otiao, a vrata su se vrsto zalupila za njim. Kroz zamagljeno staklo
gledala je kako etvrti mukarac izlazi iz arko osvijetljenog hodnika. Da, nije to bio
nikakav raunovoa... U krznenom mantilu koji mu je sezao do poda, sa tapom, bio
je odjeven kao kakav staromodni svodnik, a kratki irokez i podrugljivi osmijeh
savreno su odgovarali prizoru.
Neki tip i Assail pruili su jedan drugom ruku tono u istom trenutku. Drali su ih
tako dok nisu razmijenili par rijei.
Neto nije bilo u redu. Assail se poeo mrtiti, a potom je izgledao krajnje razjaren.
No, kad je tip s irokezom slegnuo ramenima, naoko ravnoduan, Assail je konano
predao svoje oruje te su ga pretraili ne bi li pronali jo neto. Tek nakon to su
njegovi ljudi izali i bili podvrgnuti istom tretmanu, svodnik je kimnuo glavom ekipi
lijenika i sestara da priu vozilu.
Kad su posegnuli rukom kako bi joj otvorili vrata, alac straha natjerao je Solu da
primakne vreu za spavanje blie bradi...
ena koja je provirila glavom prema stranjem sjedalu bila je zgodna, s kratkom
plavom kosom i tamnim zelenim oima. Bok, ja sam doktorica Jane. Rado bih te
pregledala, ako mi doputa.
Glas joj je bio ravnomjeran. Njean. Smiren.
Pa ipak, Sola se nije mogla pomaknuti niti joj odgovoriti.
Barem dok se Assail nije pojavio iza doktorice. U redu je, Marisol. Ona e se
pobrinuti za tebe.
Sola se zatekla kako jako dugo zuri u njegove oi. Kad je bila zadovoljna onim to
je vidjela, proaptala je. Okej. Okej...
I tad je konano prestala drhtati.

Assail nije bio sretan zbog praznih korica svog oruja, ali Rehv je bio jasan. Ili e on i
njegovi roaci ui unutra nenaoruani ili ena nee dobiti lijeenje.
Bio je to jedini uvjet pod kojim bi Assail pristao na to da bude ranjiv i nije mu se
sviao. Ali to se mora, mora se.

186

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ime joj je Marisol, rekao je kad je plavokosa doktorica poela tiho govoriti.
Sola.
S lijeve strane, osjetio je kako ga Rehv promatra, i da vo Vijea pritom nije jedini.
Trojica Brae koji su sluili kao zatitari bili su preveliki profesionalci da bi ita
pokazali, ali znao je da se sigurno pitaju zato se pojavio na njihovom pragu s
ljudskim biem. Ranjenom enom. Zbog koje je bio spreman predati svoje oruje.
Ne, ti ostani tu, Marisol. Mi emo doi s druge strane. Doktorica se povukla i
kimnula svojoj ekipi. Vitalni znakovi su niski, ali stabilni. Rana od metka na desnom
bedru. Mogu potres mozga. ok bi mogao biti problem. Moda je pretrpjela jo neku
traumu za koju mi ne eli rei.
Assail je osjetio kako mu se krv povlai iz glave, ali nije dopustio nesvjestici da ga
ulovi...
Ti, grubo je poviknuo. Podalje.
Mukarac Boe, je li to zbilja bio ovjek je zastao.
Glavna je doktorica progovorila. To je moj partner. Doktor Manello. On je...
On je nee lijeiti, Assail je izbacio onjake. Gola je od struka nanie.
Bio je tek donekle svjestan injenice da su se svi ukipili i pogledali prema njemu. Bio
je svjestan i mirisa koji se odjednom pojavio. Nije oklijevao ni oko jednog ni oko
drugog dok je zurio u mukarca, spreman skoiti mu za vrat ako nastavi hodati prema
stranjem dijelu Rovera.
Tip je podignuo ruke kao da je u njega uperen pitolj. Okej, okej. Opustimo se.
Ako me ne eli, idem.
Povukao se i stao pored Brae. Odmahivao je glavom, ali nita nije rekao.
Doktorica je poloila ruku na Assailovu podlakticu. Samo emo je staviti na nosila.
Zato ne bi poao sa mnom? Moe biti blizu i promatrati.
Assail se opustio i nakaljao. Napravit u to. Hvala.
Zapravo, napravio je i vie.
Kad je doktorica otvorila Marisolina vrata, zgrozio se pred prizorom svoje ene
koja se cijela stisnula prije nego se uspjela sabrati. A onda ga je pogledala ravno u oi.
eli li da ti pomognem da izae? hrapavo je upitao prije nego se itko od
medicinskog osoblja uspio pribliiti.
Da. Molim te.
Doimalo se tako ispravnim odgurnuti sve ostale i biti mukarac koji e se pobrinuti
za nju. Nagnuvi se prema unutranjosti terenca, podigao ju je u naruje, pazei da
povue i vreu za spavanje tako da je ne razotkrije...

187

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jauk koji je pokuavala zadrati stvarao mu je muninu, ali morao ju je izvui van.
im se uspravio, ona kao da se bolje namjestila u njegovom naruju i osjeala se
manje nelagodno.
Njezina je glava pala na njegovo rame i tamo ostala.
Ja u je unijeti unutra, rekao je doktorici.
Vjerojatno bi bilo bolje da... Ah, u redu. Plavokosa iscjeliteljica podignula je ruke
kad je on opet izbacio onjake. U redu. Samo pratite mene.
Brat Rhage prvi je uao u hodnik, a druga dva ratnika drala su se otraga, na
zaelju, zajedno s Assailovim roacima.
Assail je hodao to je ravnomjernije mogao, jer je svako stiskanje Marisolinih udova
ili otri udah prenosio njezin bol ravno u njegove grudi, sve dok ga plua nisu pekla,
dah zastajao, a noge boljele.
Putem su proli pored naoko beskonanog niza soba, od kojih je u neke zavirio, ali
s veinom se nije niti zamarao okrenuti glavu. Od onoga to je primijetio, tu su se
nalazile uionice, prazan ured... neto to je izgledalo kao soba za ispitivanje. Upravo
kad je pomislio da e zavriti u drugom okrugu, doktorica se konano zaustavila i
pokazala prema sobi za pregled.
Leaj u sredini sobe nalazio se tono ispod niza svjetala, a kad mu je priao i poeo
prebacivati Marisol na povrinu pokrivenu plahtom i podstavom, bio je sretan to
iscjeliteljica nije upalila sva ta svjetla. Soba s ploicama ionako se ve doimala previe
svijetlom, ormarii od stakla i nehrajueg elika bljetali su mu u oi, stol s kotaiima
i instrumentima doimao se opasnim iako je taj alat sluio samo da nekome pomogne,
ako bi dospio u prave ruke.
Najdraa uvardjevo u Sjenosvijetu, Solino je lice bilo sivo od bola i iscrpljenosti
dok je tamo sjedila. Koljena je primaknula uz prsa, a modra vrea za spavanje bila je
stisnuta uz nju kao da joj je druga koa.
Morat u zamoliti sve ostale da ostanu vani u hodniku, rekla je doktorica
potjeravi Bratstvo, roake i drugog lijenika. Ne, ne, bit emo mi u redu. U redu,
bok.
A potom je, tiim glasom, rekla. On je zdrueni mujak. Hoete li se vi za to
pobrinuti ako budem morala napraviti unutarnji pregled?
Zdrueni mujak? On?
Kad su se Braa poela prepirati s njom, Assail je mrano kimnuo prema ratnicima i
Rehvengeu. Ja vam neu raditi nikakve probleme. Imate moju rije.
Meutim, onda se upitao ne zasluuje li Marisolina privatnost zatitu i od osoba
poput njega.
Marisol, rekao je njeno. Moda bi bilo najbolje da i ja...
Ostani.

188

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Sklopio je oi. U redu.


Stao je pored njene glave, leima okrenut ostatku njezina tijela tako da ga je i dalje
mogla gledati u oi, a da on ne vidi nita to bi moglo ugroziti njezinu privatnost.
Doktorica joj je prila malo blie i njeno rekla: Ako bi mogla lei, to bi bilo super.
Ako se ne osjea sigurnom, razumijem, podignut u ti krevet.
Nastala je duga tiina. Kako se ono zovete? Marisol je hrapavo upitala.
Jane. Ja sam Jane. Iza mene je moja sestra, Ehlena. Ovdje ti se nee dogoditi nita
na to sama ne pristane, u redu? Ti si glavna.
Imao je osjeaj da e mu se svidjeti doktorica.
Okej. U redu. Marisol ga je uhvatila za ruku i poela se sputati, radei grimase
sve dok se nije sasvim ispruila. Okej.
Oekivao je da e pustiti njegovu ruku jednom kad se namjesti. Nije to
niti su se njezine oi odmaknule od njegovih. ak ni kad je iscjeliteljica
vreu za spavanje i pokrila je prekrivaem. Ni kad su joj postavili pitanja
mozga, ni kad su joj testirali reflekse. Ni kad su joj dirali i bockali ranu na
kad je dovezen pokretni rendgen i kad su je snimili iz nekoliko kutova.

napravila,
odmotala
o potresu
bedru. Ni

Dakle, imam razne dobre vijesti, rekla je doktorica malo kasnije, kad im je prila s
laptopom. Na ekranu se nalazila mutna slika Marisoline krupne, jake bedrene kosti.
Ne samo da je potres mozga veoma blag, ve je i metak glatko proao. Nema
znakova da je kost slomljena ili okrznuta. Tako da je naa glavna briga rizik od
infekcije. Voljela bih sve dobro oistiti, a dat u ti i neke antibiotike i lijekove protiv
bolova. Dobro?
U redu sam, ubacila se Marisol.
Doktorica se nasmijala odlaui laptop sa strane. Kunem ti se da se savreno
uklapa ovdje. To mi kau svi moji pacijenti. Ipak, potujem tvoju pamet, i znam da
nee htjeti ugroziti svoje zdravlje. Ono ega se bojim jest sepsa u autu si mi rekla
da su te ustrijelili prije dvadeset i etiri sata. To je dovoljno vremena da se neto
zakuha.
Hajdemo i to obaviti, Marisol, rekao je Assail. Posluat emo savjet koji smo
dobili.
Marisol je sklopila oi. Okej.
Dobro, dobro. Doktorica je neto upisala u laptop. Ima samo jo jedna stvar.
to? upitao je Assail nakon due pauze.
Marisol, moram znati jesi li moda jo negdje ozlijeena.
Jo... negdje? promrmljala je.
Assail je osjetio kako ga doktorica promatra. Bi li nas ispriao na minutu?

189

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Prije nego je stigao odgovoriti, Marisol mu je stisnula ruku s toliko jaine da se


lecnuo. Ne, vrsto je odgovorila. Nigdje drugdje.
Doktorica se nakaljala. Moe mi sve rei, zna. Sve to je relevantno za tvoje
lijeenje.
Iznenada je Marisolino tijelo ponovno poelo drhtati, kao na stranjem sjedalu
Range Rovera. Uurbano, kao da trga neto sa sebe, rekla je: Pokuao me silovati.
Nije uspio. Ja sam bila bra...
Odjednom su nestali svi zvukovi u prostoriji. Pomisao ne, stvarna injenica da ju
je netko zlostavljao, ozlijedio, ostavio oiljke na njenom dragocjenom tijelu,
pokuao...
Jeste li dobro? netko je upitao. Sestra. Mora biti...
Onesvijestit e se! viknula je doktorica.
Assail se pitao o kome priaju... kad je i sam izgubio svijest.

190

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvadeset tree poglavlje

ovori, iscjelitelju, zapovjedio je Wrath nagnut nad nepominim tijelom


svoje elan. Govori!

Najdraa uvardjevo, doimala se mrtvom.


Doista, odmah nakon to se Anha sruila, odnio ju je natrag u njihovu privatnu
sobu. Braa su ila, skupa s njim, plemii i njihove beskorisne drutvene igrice ostali su
iza. On je bio taj koji je polegao svoju ljubljenu na krevet kad je pozvan iscjelitelj, on
je bio taj koji je razvezao njezin steznik. Braa su otila im se pojavio pouzdani
lijenik sa svojim iscjeliteljskim pravicama, a onda je ostalo samo njih troje, vatra koja
je pucketala i vrisak koji mu je odzvanjao kroz duu.
Iscjelitelju, to kaete?
Mukarac je pogledao preko ramena s mjesta na kojem je uao pored Anhe. U
svojoj karakteristinoj crnoj halji koja se rasula po podu, nalikovao je golemoj ptici
koja samo to nije poletjela.
Ozbiljno je ugroena, moj gospodaru. Wrath je ustuknuo kad je iscjelitelj ustao.
Mislim da nosi mlado.
Hladan nalet vjetra udario je u njega, pojurio od njegove glave do peta mu,
izbrisavi cijeli njegov lik. Ona je...
Nosi mlado. Jest. Primijetio sam kad sam joj opipao trbuh. Tvrd je i proiren, a i
rekli ste da je nedavno trebalo nastupiti njezino razdoblje potrebe.
Da, apnuo je. Znai, ovo je prouzrokovalo...
Ovo nije simptom rane trudnoe jer ne krvari. Ne, vjerujem da je ovo bolest za
koju je krivo neto drugo. Molim vas, moj gospodaru, pribliimo se vatri kako bismo
mogli razgovarati ne uznemirujui nju.
Wrath je dozvolio da ga ovaj odvue do ognja. Ima li onda groznicu?
Moj gospodaru... Iscjelitelj se nakaljao, kao da se moda brine oko smrti koja
nije imala nikakve veze s kraljicom. Oprostite mi, moj gospodaru...
Ne govori mi da nema nikakvo objanjenje, ljutio se Wrath.
Biste li radije da vas zavaravam? Otkucaji srca su usporeni, boja lica siva, disanje
plitko i isprekidano. Moda postoji neki unutarnji problem koji ne mogu izmjeriti i
zbog kojeg pati. Ne bih znao.

191

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Wrath je ponovno pogledao u svoju enku. Nikad nije bio osoba koja se previe
bojala. A sad mu se uas uvukao pod kou, obuzeo ga. poput zloduha, obuzeo ga
cijelog.
Moj gospodaru, rekao bih vam da je nahranite. Sad i koliko god esto bude mogla
uzeti hranu iz vae vene. Moda nalet energije koji dolazi skupa s tim preokrene
situaciju... Svakako, ako postoji nada, to ste vi. A ako se probudi, dat u joj samo
svjeu vodu, nikako pivo. Nita to e dodatno oslabiti njezin sustav...
Van.
Moj gospodaru, ona je..
Ostavi nas, odmah!
Wrath je bio svjestan mukarca koji je oteturao prema vratima. Iako bi iscjelitelj
mogao pomoi, ubojiti bijes digao se u prsima njegova Kralja, bijes koji bi mogao biti
usmjeren prema bilo kome tko se nae u blizini.
im su se vrata ponovno zatvorila, Wrath je priao krevetu.
Ljubavi moja, rekao je oajniki. Anha, moja ljubavi, posluaj moj glas.
Natrag na koljena.
Wrath je pao na koljena pored njezina uzglavlja. Milujui joj kosu na ramenu, niz
ruku, pazio je da njegov dodir nema nikakvu teinu.
Mjerei njezino disanje, pokuao ju je natjerati da uzima vee udahe. elio se vratiti
u prijanju no, kad su se probudili skupa, kad je pogledao u njezine oi i u njima
vidio iskre ivota. Istina, zbunjivalo ga je kad bi pomislio s kolikom se preciznou
mogao sjetiti svega vezanog uz taj trenutak, taj sat, tu no, mirise obroka koji su jeli,
razgovor koji su vodili o budunosti, publiku na dvoru koju su se spustili pozdraviti.
Osjeao se kao da bi jasnoa tog sjeanja trebala predstavljati vrata kroz koja bi
mogao proi i onda je uzeti za ruku, namirisati je, osjetiti lakou u srcu, onu koja
dolazi sa zdravljem i blagostanjem... I povui je takvu u sadanjost.
Ali to je, naravno, bila samo mata.
Izvukavi svoj sveani bode, podignuo je blistavu, ulatenu otricu. Kad mu je
zasmetao teki rukav s draguljima i nizom dragog kamenja, skinuo je fini ogrta sa
svog torza i bacio ga iza sebe. Kad je buno pao na pod, svi ti pomno ugraeni
dragulji zagrebli su o teki hrast, a on je potegnuo noem preko zapea.
Boe, poelio je da je to njegov grkljan.
Anha, uistinu, ustani za mene. Podigni glavu, ljubavi.
Naslonivi je na svoju slobodnu podlakticu, primaknuo je izvor svoje krvi njezinim
usnama. Anha, uzmi od mene... uzmi od mene...

192

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Usne su joj se rastvorile, ali ne zbog uenog pristanka. Ne, bilo je to samo zbog
kuta pod kojim joj je glava stajala.
Anha, pij... Vrati mi se.
Kad su crvene kapljice pale u njezina usta, pomolio se da nekako nau put niz
njezino grlo, a potom i u njene vene, da je oive svojom istoom.
Nije im to bila sudbina, mislio je. Trebali su biti skupa stoljeima, a ne da se rastanu
svega godinu dana nakon to su se sreli. To nisu bili... oni.
Pij, ljubavi moja...
Drao je ruku na mjestu sve dok krv nije zaprijetila da e joj se izliti preko usana.
Anha?
Spustivi glavu na njezinu hladnu ruku, molio se za udo. A to je due tako stajao,
bio joj je sve blii u tom stanju koje je bilo svega jedan otkucaj srca dalje od smrti.
Ako ona umre, on e otii s njom. Ovako ili onako...
Najdraa uvardjevo, to nisu bili oni.

Wrath se nije probudio koliko je samo izronio iz sna, poput bove koja je doplutala iz
dubine i ljuljala se na valovitoj povrini.
Bio je u mrklom mraku svoje sljepoe, jasno i, kao i obino, prebacio je ruku na
suprotnu stranu kreveta bam!
Wrath je podignuo glavu i namrtio se. Pipajui uokolo rukom, osjetio je stvari
poput knjiga, podmetaa, pepeljare.
Crjepove za ogrjev.
Nije bio u svojoj sobi.
A Beth nije bila s njim.
Okrenuvi se, skoio je uvis, srce mu je preskakalo u grudima, a od artimije mu se
zavrtjelo u glavi. Beth?
U podrumu svog mozga, sjetio se da je u knjinici u prizemlju palae Bratstva, ali
njegove su misli bile kao guje u mokrome tlu, neprekidno su migoljile okolo, ne
dospijevajui nikamo.
Beth...?
Udaljen cvile.
George?
Glasniji cvile.

193

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Wrath je protrljao lice. Pitao se gdje mu je povez. Da, sjetio se da je na onom


kauu u knjinici, onome ispred kamina.
O... Jebote... jauknuo je kad se pokuao pridignuti.
Ustajanje je bilo fenomenalno. Glava mu se ljuljala, eludac se stisnuo u aku, a
morao se pridrati za rukohvat na kauu ili bi se rasuo po podu.
Posrui kroz taj mrtvi prostor, nije uspio doi do vrata koliko se u njih zaletio, a
tvrde ploe udarile su ga u prsa.
Petljajui ne bi li naao kvaku, otkljuao je bravu, a George je uletio u sobu. Zlatni
je retriver trao uokolo u krugovima, a kihanje je sugeriralo da se smijei.
Hej, hej...
Wrath se namjeravao vratiti natrag na kau jer nije htio da ga sve funkcionalne oi
u kui vide takvog, ali njegovo je tijelo imalo drugaiji plan. A kad je pao na guzicu,
George je iskoristio priliku da skoi i privije se uz njega.
Hej, veliki deko, da, da, obojica smo jo tu... Gladei rctriverova iroka prsa,
zakopao je nos u njegovo krzno i pustio da miris dobrog, istog psa na njega djeluje
kao aromaterapija. Gdje je mama? Zna li gdje je?
Jebeno glupo pitanje. Nije bila tu i on je za to bio kriv.
Sranje, George.
Veliki mu je rep udarao u rebra, njukica je njukala, ui su mlatarale uokolo. Bilo je
to dobro, bilo je normalno ali ni priblino dovoljno.
Pitam se koliko je sati...
Prokletstvo... Poludio je na Johna i V-ja, no dobro, to sad. Ali to nije bilo ni pola.
Blijedo se sjeao razbijanja sobe s bilijarom, bacanja raznih sranja, borbe sa svakim tko
mu se previe pribliio a onda je bilo vrijeme za spavanac. Bio je prilino siguran da
ga je netko drogirao, a nije ba mogao rei da krivi osobu koja je to napravila. Da nije
bilo gaenja svjetala pomou sedativa, tko zna kad bi se zaustavio.
A nije elio nauditi ni brai ni osoblju. Ni kui.
Sranje.
Izgleda da je to bilo sve od njegova vokabulara.
ovjee, trebao je dopustiti Vishousu da ga dovede tu i kae mu to se zbiva. No,
postojala su samo dva mjesta na koja je njegova druica mogla otii. Jedno je bilo
Marissino Sigurno mjesto, a drugo Dariusova stara kua. I nema sumnje da je to bilo
ono to mu je John pokuavao rei.
Jebote, pomislio je. Nije to bilo nalik njemu i Beth. Nisu trebali tako zavriti.
Zapravo, s njom se sve uvijek doimalo nekako sudbinski, od trenutka u kojem se
pojavila u njegovom ivotu, do osjeaja ispunjenosti koji mu je podarila, sve se uvijek

194

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

doimalo poput sudbine. Bilo je tu i svaa, naravno. Bio je brzopleti seronja, a ona nije
trpjela njegova sranja. Jasno.
Ali nikad se nisu tako razdvojili. Nikad.
Hajde, stari. Treba nam malo privatnosti.
George je odskakutao i pustio Wratha da ustane s poda. Nakon to je zatvorio
vrata, upustio se u igru traenja telefona. Kao neki slabi.
Ruke izbaene naprijed, torzo savijen, noge su tumarale, nalijetao je na stvari i
opipavao ih kako bi dokuio radi li se o dvosjedu, naslonjau, stoliu...
Stol kao da je bio posljednja jebena stvar na koju je naletio, a otkrio je gdje je
telefon tek kad je rukom sruio slualicu s postolja. Primaknuvi je uhu, pipkao je
uokolo dok nije locirao dugmad, a onda je trebao ponovno pritisnuti glavno dugme
prije nego je mogao unijeti broj.
Zamislivi deset znamenki, dugmad s ljestvicama i zvjezdicom na tipkovnici od
dvanaest dugmadi, utipkao je sedam brojeva i priekao.
Sigurno mjesto, dobar dan.
Sklopio je oi. Nadao se da je veer blizu jer bi je u tom sluaju mogao otii
potraiti. Zdravo, je li Beth tu?
Ne, ao mi je, nije. Mogu li prenijeti poruku? Kad je sklopio oi, ena je rekla.
Halo? Ima li koga?
Nemam poruku.
Mogu li joj rei tko je zvao ako poslije navrati?
Kratko se dvoumio to bi recepcionarka napravila kad bi joj rekao tko zove. Nai
u je negdje drugdje. Hvala.
Kad je poklopio slualicu, osjetio je kako se velika Georgeova glava gurka uz
njegovo bedro. Kako tipino za tog psa, uvijek eli pomoi.
Wrath je drao prst na tipki za prekid i stiskao je. Nije znao je li spreman za jo
jedan zvuk poziva. Ako se ne javi ni na tom drugom broju? Nee imati pojma gdje je.
A pomisao da e moda morati otii do Vishousa ili Johna po tu informaciju bila je
previe sramotna.
Dok je birao drugi niz brojeva, mislio je u sebi...

Ne mogu vjerovati da smo to mi. To jednostavno nismo... mi.

195

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvadeset etvrto poglavlje

krenuvi glavu na jastuku, Sola je zurila u vrata bolnike sobe koju su joj
dodijelili. Ali nije ih vidjela.

Umjesto toga, sjeanja na otmicu vrtjela su joj se pred oima i blokirala sve ostalo.
Dolazak kui i udarac u glavu. Vonja autom. Baklja. Potjera kroz snijeg. Potom
zatvorska elija i onaj uvar koji je siao da bi je...
Poskoila je kad je ula kucanje na vratima. Smijeno, znala je o kome se radi.
Drago mi je da si se vratio.
Assail je polako otvorio vrata i ugurao samo glavu, kao da se boji da je previe ne
uznemiri. Budna si.
Povukla je prekriva prema prsima. Nisam ni spavala.
Ne? Jo malo otvorivi vrata, uao je s pladnjem hrane. Nadao sam se... Pa,
moda ezne za malo hrane?
Sola je nakrivila glavu. Zbilja pria staromodno.
Engleski mi nije prvi jezik. Spustio je pladanj na stoli s kotaiima i primaknuo ga.
A nije ni drugi.
Vjerojatno te zato volim sluati.
Skamenio se kad je uo njezine rijei i da, da nije nakljukana sredstvima protiv
bolova moda ne bi priznala takvo to. Kvragu sve.
Iznenada ju je pogledao, a intenzivna svjetlost u njegovim oima inila ih je jo
blistavijima nego inae. Drago mi je da te moj glas usreuje, hrapavo je rekao.
Sola se koncentrirala na hranu im je poela osjeati toplinu u svojoj nutrini prvi
put... ikad. Hvala ti to si se potrudio, ali nisam gladna.
Treba ti hrana.
Od antibiotika mi je muka. Kimnula je glavom prema infuziji koja je visjela pored
kreveta. to god da je unutra jednostavno je... grozno.
Ja u te nahraniti.
Ja...

196

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Iz nekog se razloga sjetila one noi na snijegu, kad ju je otpratio sa svog posjeda i
suoio se s njom pored njezina auta. Toliko o prijetnjama u mraku Isuse, nasmrt ju
je preplaio. Ali to nije bilo sve to je osjetila.
Assail je primaknuo jednu od stolica u sobi. Smijeno, nije se radilo o jednoj od
onih starih plastinih stolica koje se inae nalaze po bolnicama; ova je nalikovala
neemu iz Pottery Barna, podstavljena, udobna i s lijepim uzorkom. Kad je sjeo u nju,
nije se mogao dobro namjestiti, i to ne zato to je bio predebeo. Bio je prevelik,
njegovo snano tijelo pritiskalo je naslone za ruke i za lea, njegova je odjea bila
previe tamna za blijedu boju...
Na jakni je imao mrlje od krvi, smee i osuene. Kao i na koulji. I hlaama.
Ne gledaj u to, rekao joj je njeno. Evo. Za tebe, odabrao sam samo najbolje.
Podignuvi zaobljeni pladanj, otkrio je...
Gdje sam ja to dovraga? pitala je naginjui se i duboko udiui. Zar Jean-Georges
ima podrunicu u bolnici ili tako neto?
Tko je taj Jean-Georges?
Odlian glavni kuhar u New York Cityju. ula sam za njega na Food Networku.
Sjela je, lecnuvi se kad ju je bedro podsjetilo gdje je. ak i ne volim peenu
govedinu, ali ovo izgleda udesno.
Mislio sam da bi ti dobro dolo malo eljeza.
Govei je odrezak bio prekrasno pripremljen, s koricom koja je hrskala dok ju je
rezao...
Je li to srebro? upitala je gledajui u vilicu, no i licu koja je i dalje stajala na
otmjenom presavijenom rupiu.
Jedi. Prinio je pomno odrezani komadi njezinim ustima. Jedi, za mene.
Bez nagovaranja, njezina su se usta sama otvorila, kao da nisu namjeravala gubiti
vrijeme na prie tipa mogu ja to sama.
Sklopivi oi, blago je zastenjala. Da, nije bila gladna. Uope.
Ovo je najbolja stvar koju sam ikad pojela.
Osmijeh koji mu je obasjao lice nije imao smisla. Bio je preblistav da bi nastao samo
zbog toga jer je ona neto gricnula a mora da je i on to znao, jer je odmah
okrenuo glavu, tako da je uspjela vidjeti samo djeli.
Iduih petnaest-dvadeset minuta, jedini zvuk u sobi, osim zvidukanja ventila za
grijanje, bio je luksuzni pribor za jelo koji je kuckao o porculanski tanjur. I, da, unato
unom protivljenju, pojela je ogroman govei odrezak, krumpir zapeen sa sirom i
kremasti pinat. Kao i pecivo koje je sigurno bilo domae. I pitu od breskve. ak je
popila i malo hladne vode iz boce i kavu koju joj je donio u loniu.

197

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Vjerojatno bi pojela i rupi i pladanj i sve to srebro, i stoli s kotaiima, da je


imala priliku.
Sruivi se ponovno na jastuk, poloila je ruku preko trbuha. Mislim da u
eksplodirati.
Stavit u ovo u hodnik. Ispriaj me.
Sa svog je mjesta pratila svaki njegov pokret, nain na koji je ustajao, na koji je
hvatao pladanj dugim, elegantnim rukama, na koji se okrenuo, elegantno odetao.
to su ti manire za stolom. Rukovao je srebrom s otmjenou, kao da ga koristi i
doma. A nije prolio ni kap kad joj je nalijevao kavu. Niti je ijednom promaio njezina
usta kad joj je davao hranu.
Savreni dentlmen.
Bilo je to teko spojiti s onim to je vidjela kad joj je pruio mobitel da
porazgovara s bakom. Bio je sav rastrojen, krv mu je curila niz bradu kao da je
otkinuo komad nekoga. I ruke su mu bile crvene od krvi...
Budui da je ona ubila sve koje je zatekla na onom stranom mjestu prije nego je
otila, on je oito doveo nekog sa sobom...
O, Boe... Bila je ubojica.
Assail se vratio i sjeo, pa prekriio noge, ali ne naslonivi gleanj na bedro kako to
mukarci inae rade. Spojivi prste, prinio ih je usnama i zagledao se u nju.
Ubio si ga, zar ne?, upitala je blago.
Koga?
Benloisea.
Njegov magnetian pogled odlutao je drugdje. Neemo razgovarati o tome. Ni o
emu od toga.
Sola je precizno presavila gornji kraj prekrivaa. Ne mogu... Ne mogu se pretvarati
da se prola no nije dogodila.
Morat e.
Ubila sam dvojicu. Pogledala je u njega, brzo trepui. Ubila sam... dva ljudska
bia. O, Boe...
Prekrivi lice dlanovima, nastojala je ostati sabrana.
Marisol... ulo se kripanje kao da je jo malo primaknuo svoju Pottery Barn
stolicu. Draga, mora to izbaciti iz glave.
Dvoje ljudi...
ivotinje, grubo je rekao. Bili su ivotinje koje su zasluile i gore. Svi oni.

198

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Spustivi ruke, nije bila iznenaena ubojitim izrazom na njegovom licu, ali nije ga se
bojala. Bojala se onog to je sama uinila.
Ne mogu... rukom je pokazala prema jednoj strani glave. Ne mogu izbaciti te
slike iz...
Blokiraj ih, draga. Samo zaboravi da se to ikada dogodilo.
Ne mogu. Neu nikad moi. Trebala bih se predati policiji...
Oni su te htjeli ubiti. Misli li da bi im bilo ao da su u tome uspjeli? Uvjeravam te
da ne bi.
Ja sam kriva. Sklopila je oi. Trebala sam znati da e se Benloise osvetiti. Samo
nisam mislila da e ii tako daleko.
Ali, draga, na sigurnom si...
Koliko njih?
Molim?
Koliko si ih... ti ubio? teko je izdahnula. I molim te, nemoj se pretvarati da nisi.
Vidjela sam ti lice, sjeti se. Prije nego si ga oprao.
Odvratio je pogled i obrisao bradu kao da je krv jo uvijek bila na njoj. Marisol.
Zakopaj to, negdje duboko, i ostavi tamo.
Tako se ti nosi s tim?
Assail je odmahnuo glavom, stisnuo vilicu i stanjio usne. Ne. Ja se sjeam svojih
ubojstava. Ama ba svakog.
Znai, mrzi to mora ubijati?
Netremice ju je gledao u oi. Ne. Uivam u tome.
Sola se lecnula. Otkrie da je sociopatski ubojica zbilja je bilo lag na torti, zar ne?
On se nagnuo blie. Nikad nisam ubio nikoga bez razloga, Marisol. Uivam u tim
ubojstvima jer su zasluili ono to ih je zadesilo.
Znai, titi druge.
Ne, ja sam poslovni ovjek. Ako me nitko ne ljuti, daleko sam zadovoljniji ako
mogu ivjeti na miru i pustiti druge da tako ive. Ali ne doputam da me netko gazi,
niti da ugroava moje ljude.
Dugo ga je prouavala, a on nijednom nije odvratio pogled. Mislim da ti
vjerujem.
I trebala bi.
Ali to je i dalje grijeh. Sjetila se svih onih molitvi koje je iznmolila i osjetila krivicu
kao nikad prije. Jasno mi je da sam i ja poinila kriminalne radnje u prolosti... ali

199

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

nikad nikog nisam otetila, osim financijski. to je dovoljno loe, ali barem im nisam
spalila...
Uzeo ju je za ruku. Marisol. Pogledaj me.
Prolo je neko vrijeme prije nego joj je to polo za rukom. Ne znam kako ivjeti
sama sa sobom. Zbilja ne znam.

Kad je Assail osjetio kako mu srce lupa u grudima, shvatio je da je bio u krivu.
Pretpostavio je da e, ako dovede Marisol na sigurno i pobrine se za Benloisea, to
grozno poglavlje u njenom ivotu biti zavreno.
Kad je spasi od otmiara i kad se pobrine da se vrati svojoj baki, moi e poeti
ispoetka.
Pogreno. Vraki pogreno. Nije znao kako je spasiti od emotivne boli.
Marisol... Ton njegova glasa bio je nov i njemu samome. S druge strane, nije ba
navikao preklinjati. Marisol, molim te.
Kad je konano otvorila oi, duboko je udahnuo. Dok su bile zatvorene, njezina ga
je mirnoa previe podsjeala na drugaiji mogui ishod cijele te situacije.
No, to joj rei? Iskreno, ne mogu se pretvarati da razumijem taj koncept grijeha
koji zagovara, no tvoja je religija ionako drugaija od moje, i to potujem. Boe, iz
toliko je razloga mrzio onu modricu na njezinom licu. Ali, Marisol, ono to si
napravila, napravila si kako bi preivjela. Ono to si tamo napravila, razlog je zato
sad ima zrak u pluima. U ivotu moramo raditi ono to je nuno, a ti si to
napravila.
Okrenula je glavu kao da je bol bila prevelika. A onda je apnula: Samo bih voljela
da sam mogla... Kvragu, moda si u pravu. Morala bih ii jako daleko kad bih htjela
izbrisati sve to me dovelo do te veeri prije dva dana. Cijela ta situacija je kulminacija
mnogoega.
Zna, ako ti tako odabere, moe promijeniti smjer kretanja svog ivota. Moe
prestati biti u kontaktu s osobama kao to je Benloise.
Neki proziran osmijeh pojavio joj se na usnama dok je zurila u vrata. Da. Slaem
se.
On je jo jednom duboko udahnuo. Postoji jo jedan smjer za tebe.
Iako je ona samo kimnula, imao je osjeaj da se pomirila sa svojim tobonjim
umirovljenjem. I iz nekog razloga, poelio je rasplakati se iako to nikad nikom ne
bi priznao, ukljuujui nju.
Kad je utihnula, zurio je u nju elei upamtiti sve, njezinu valovitu, tamnu kosu,
pomno opranu kad se okupala u bolnikoj kupaonici, njezine blijede obraze, njezine
savreno oblikovane usne.

200

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pomislivi na sve to je prola, sjetio se i kako je rekla da je nisu silovali ali samo
zato to je ona prva sredila gada.
Onoga u eliji, pomislio je. Onoga iju je ruku iskoristila kako bi se izvukla otamo.
Cijelo tijelo ga je boljelo zbog nje, zbilja jest...
Osjeam kako gleda u mene, rekla je njeno.
Assail se naslonio i protrljao bedra. Oprosti mi. Osvrnuvi se po sobi, nije mu se
sviala pomisao da krene prema vratima, iako bi je vjerojatno trebao pustiti da se
odmori. Boli li te to?
Marisol je ponovno okrenula glavu prema njemu, a njezine oi boje mahagonija
traile su njegove. Gdje smo?
A da ti prvo odgovori na moje pitanje?
Nita to ne mogu pretrpjeti.
Da pozovem sestru?
Upravo se spremao ustati kad je ispruila ruku i zaustavila ga. Ne, molim te. Ne
volim osjeaj koji mi stvaraju ti lijekovi. U ovom trenutku elim biti sto posto u
stvarnosti. Inae mi se ini... da sam opet tamo.
Assail se ponovno opustio i istinski poelio otii gore na sjever i zbilja dokrajiti
Benloisea. Suzbio je taj instinkt podsjetivi samog sebe na bol koji je ovjek trpio
pod uvjetom da je jo iv.
Onda, gdje smo?
Kako odgovoriti na to pitanje?
Pa, koliko god eljela izbjei iskrivljenu stvarnost, to nee biti mogue s obzirom na
injenicu da nije bio ovjek ve pripadnik vrste koju je povezivala s Drakulom. Ba ti
hvala, Bram Stoker.
Meu prijateljima. Moda je to bilo malo pretjerano. Ali Rehv im je osigurao ono
to su traili onda kad im je to bilo potrebno vjerojatno zbog osobe koju je Assail
procesuirao, ako ne izravno u ime Kralja, onda na kraju krajeva za njegovu
dobrobit.
Ima prilino otmjene prijatelje. Radi li za vladu?
On se nasmije. Dragi Boe, ne.
To je olakanje. Pitala sam se hoe li me uhititi ili od mene napraviti dounika.
Uvjeravam te, detalji ljudskog pravosudnog sustava nimalo me ne zanimaju.
Ljudskog...?
Potiho opsovavi, odmahnuo je rukom na tu rije. Zna na to mislim.

201

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad se nasmijala, kapci su joj zadrhtali. ao mi je, mislim da ve lagano drijemam.


Sva ta hrana...
Prepusti se. I znaj da u te odvesti doma kad se probudi.
Brzo se uspravila. Moja baka je i dalje u kui...
Ne, ona je na mom imanju. Nikad je ne bih ostavio tamo, izloenu i ranjivu...
Bez upozorenja, Marisol ga je obujmila rukama, prebacila ih preko njegovih
ramena i tako se snano uhvatila za njega da je osjeao svaki drhtaj njezina tijela.
Hvala ti, protisnula je stisnuta uz njegov vrat. Bez nje nemam nita.
Assail je bio jako paljiv dok joj je uzvraao zagrljaj, stavljajui joj lagano ruke na
lea. Udiui njezin miris, srce ga je iznova zaboljelo pri pomisli da ju je netko
dotaknuo ne ukazujui joj duno potovanje.
Dugo su vremena tako ostali. A kad se konano odmaknula i pogledala u njega,
nije se mogao suzdrati da joj prstima ne pomiluje lice.
Bez rijei sam, rekao je napuklim glasom.
Zbog ega?
Sve to je mogao bilo je odmahnuti glavom i posve prekinuti kontakt, ustajui. Ili
to ili bi legao u taj krevet s njom.
Odmaraj se, hrapavo je rekao. Kad padne mrak, odvest u te na sigurno kod
tvoje obitelji.
A onda e ona i njezina baka moi ivjeti s njim. Tako e uvijek znati da su na
sigurnom i vie se nikad nee morati brinuti zbog nje.
Assail je pourio van prije nego je sklopila oi. Jednostavno nije mogao podnijeti
gledati te sklopljene kapke.
Iziavi iz sobe...
Ukopao se na mjestu.
S druge strane hodnika, njegovi roaci blizanci naslanjali su se na zid i nisu morali
niti podignuti pogled. Gledali su mu ravno u oi im je iziao kao da su svake
sekunde dok je bio unutra samo ekali da izie.
Nisu nita rekli, ali nisu ni morali.
Assail je protrljao lice. U kojem bi to svemiru mogao imati dvije ene, dva ljudska
bia u svojoj kui? Jebe vjenost, nee to moi uiniti ni jednu jedinu no. Jer, to e
im rei onda kad postane oito da ne moe izlaziti tijekom dana? Ili da u kuu ne
smije dopirali suneva svjetlost? Ili...
Preplavljen emocijama, gurnuo je ruku u prednji dep svojih crnih hlaa, izvadio
boicu s kokainom i brzo slistio ono to je ostalo.

202

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kako bi se barem donekle osjeao normalno.


A onda je dohvatio pladanj s poda. Nemojte me tako gledati, promrmljao je
odlazei.

203

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvadeset peto poglavlje

rath!

Kad je zazvala muevo ime, Beth se trgnula s jastuka i na trenutak nije imala pojma
gdje se nalazi. Kameni zidovi i raskone barunaste presvlake na krevetu nisu bili...
Dariusova kua. Odaja koja nije bila odaja njezina oca, ve ona koju bi Wrath
koristio kad bi trebao negdje prespavati. Ona u koju se preselila kad nije mogla
zaspati.
Mora da se naposljetku ipak onesvijestila na prekrivau...
U daljini je poeo zvoniti telefon.
Odmaknuvi kosu s lica, vidjela je da joj je preko nogu prebaen prekriva za koji
se nije sjeala da ga je tamo stavila... Njezin koveg bio je tik do vrata... I srebrni
pladanj na stoliu pored kreveta.
Fritz. Batler mora da je stigao u toku dana.
Trljajui prsa, pogledala je prema praznom jastuku pored sebe, nedirnutim
plahtama, Wrathovoj odsutnosti, i osjeala se gore nego no prije.
Kad se samo sjeti da je pretpostavila da su dotaknuli dno. Ili da e im razdvojenost
pomoi...
Sranje, Wrath? zazvala je kad je skoila s kreveta.
Otravi do vrata, rastvorila ih je, jurnuia preko niskog hodnika i uletjela u oevu
odaju, bacivi se prema telefonu na jednom od stolia sa strane.
Halo! Halo? Halo...
Bok.
Zauvi duboki glas, sruila se na krevet, stisnula slualicu u ruci i nabila je na uho
kao da bi joj mogla pribliiti njezina mukarca.
Bok. Sklopivi oi, nije se ni trudila suzbiti suze. Pustila ih je da krenu. Bok.
Njegov je glas bio hrapav kao i njezin. Bok.
Nastala je duga tiina, i to je bilo u redu. Iako je on bio doma, a ona tu, bilo je kao
da dre jedno drugo u zagrljaju.
ao mi je, rekao je. Stvarno mi je ao.

204

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ona je zajecala. Hvala ti...


ao mi je, malo se nasmijao. Nisam ba elokventan, zar ne?
U redu je. Ni ja nisam nita bolja... Upravo sam te sanjala, ini mi se.
Nona mora?
Ne. Nedostajao si mi.
Ne zasluujem to. Bojao sam se nazvati te na mobitel, u sluaju da mi nee
odgovoriti. Mislio sam, ako je netko s tobom, mogao bi se javiti i... Da, ao mi je.
Beth je izdahnula i naslonila se na jastuke. Prebacivi jedan gleanj preko drugog,
osvrnula se po slikama sebe. U njegovoj sam sobi.
Jesi li?
U onoj koju si ti koristio nema telefona.
Boe, prolo je mnogo vremena otkako nisam bio u toj kui.
Znam, zar ne? Mnoga sjeanja se vraaju.
Kladim se.
Kako je George?
Fali mu. uo se prigueni udarac, potapao je psa po boku. Tu je sa mnom.
Dobra vijest je bila ta to su neutralne teme bile savren nain da umoe prst u
more meu njima. Ali velika diskusija i dalje je visjela nad njima.
I tako, Johnova glava je u redu, rekla je navlaei kraj vlastite koulje. Ali
pretpostavljam da si ve uo da je sve dobro prolo u bolnikom centru.
O, da. Ne. Zapravo, malo sam bio... Izvan svega.
Zvala sam.
Jesi?
Da. Tohr mi je rekao da spava. Jesi li se konano malo odmorio?
Ah... Da.
Uutio je, a druga tiina bila je ona pripremna, odbrojavanje do prave stvari. Pa
ipak, nije bila sigurna kako naeti temu, to rei, kako...
Ne znam jesam li ti ikad priao o svojim roditeljima, rekao je Wrath. Osim kako
su...

Ubijeni, u mislima je dovrila njegovu reenicu.

205

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bili su par iz snova, kako bi ljudi rekli. Mislim, iako sam bio malen, sjeam ih se
zajedno, a istina je da kad su umrli, i to je umrlo s njima. Kao da je to bila ljubav koja
se dogaa jednom u tisuu godina ili tako neto. Ali onda sam upoznao tebe.
Bethine su suze bile vrue dok su joj klizile niz obraze. Neke su njeno padale na
jastuk, druge bi pronalazile put do njezina uha. Ispruivi ruku, dohvatila je maramicu
i beumno ih obrisala.
Ali on je znao da ona plae. Morao je znati.
Wrathov je glas postao tanak, kao da mu je teko ostati pribran. Kad su me
ustrijelili one noi prije par mjeseci, dok smo se Tohr i ja vraali iz Assailove kue,
nisam se bojao da u umrijeti ili tako neto. Jasno, znao sam da je rana gadna, ali i
prije sam vidio mnogo sranja i znao sam da u i to prebroditi... Jer me nita i nitko
nee odvojiti od tebe.
Naslonivi slualicu na rame, savijala je mokru maramicu u precizne male kvadrate.
Oh, Wrath...
A to se tie toga da ima mlado... glas mu je puknuo. Ja... ja.... ja... Za Boga
miloga, pokuavam pronai prave rijei, ali jednostavno ih nemam, Beth. Jednostavno
nemam. Znam da eli pokuati, to mi je jasno. Ali ti nisi provela etiristo godina
gledajui i sluajui o tome kako vampirice umiru pri porodu. Ne mogu... Ne mogu to
izbiti iz glave, shvaa li? A problem je u tome to sam zdrueni mujak. Istovremeno
bih ti htio pruiti ono to eli, ali jedan dio mene ne eli posluati glas razuma.
Jednostavno ne eli ako pritom riskira svoj ivot. Volio bih da sam drugaiji jer me to
ubija, ali ne mogu promijeniti svoje miljenje.
Nagnuvi se u stranu, izvadila je jo jednu maramicu iz kutije. Ali sad postoje novi
lijekovi. Imamo doktoricu Jane i...
Osim toga, to ako dijete bude slijepo? to ako naslijedi moje oi?
Neu nita manje voljeti nju ili njega zbog toga, u to te uvjeravam.
Ali zapitaj se kakvoj ih genetici izlaemo. Ja se uspijevam snai u ivotu, svakako.
Ali jesi li ikada pomislila na to da mi svakog dana nedostaje vid? Budim se pored ene
koju volim, a ne mogu vidjeti tvoje oi naveer. Ne znam kako izgleda kad se uredi
za mene. Ne mogu gledati tvoje tijelo dok sam u tebi...
Wrath, ti ini toliko toga...
A najgore od svega? Ne mogu te zatititi. ak ni kuu ne naputam a za to je
jednako kriv moj jebeni posao koliko i sljepoa i nemoj se zavaravati. Pravno
gledano, ako budemo imali mukog potomka, on e me naslijediti. Nee imati izbora
ba kao to ga ni ja nisam imao, a mrzim svoj poloaj. Mrzim svaku no u svom
ivotu. Isuse Kriste, Beth, mrzim ustajati iz kreveta, mrzim onaj jebeni stol, mrzim
proglase i sranja, i to to sam zarobljen u toj jebenoj kui. Mrzim to.
Boe, znala je da nije sretan, ali nije imala pojma da je to otilo tako daleko.

206

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

S druge strane, kad su posljednji put tako razgovarali? None muke skupa sa
stresom zbog Bande kopiladi i njihovih sranja...
Ne znam, uzdahnula je. Mislim, bila sam svjesna da si nesretan, ali...
Ne volim razgovarati o tome. Ne elim da se brine zbog mene.
Ali svejedno se brinem. Znam da si pod stresom i voljela bih da ti mogu nekako
pomoi.
To ti i elim rei. Nema tu pomoi, Beth. Nitko nita ne moe uiniti, a ak i kad
bih imao savren vid, a rizik u trudnoi ne bi bio prevelik? Svejedno ne bih elio
prenijeti sva ova sranja na iduu generaciju. To je okrutnost koju ne bih poelio ni
nekome koga mrzim, a kamoli vlastitom jebenom djetetu. Grubo se nasmijao.
Kvragu, trebao bih Xcoru prepustiti vraje prijestolje. Zasluio ga je.
Beth je odmahnula glavom. Sve to elim jest da bude sretan. Zapravo, to nije
bila istina. Ali, ne mogu ti lagati. Volim te, pa ipak...
ovjee, sad je zbilja dobila predodbu o tome kako se osjea. Barem je pronaao
nain da joj to kae.
Teko mi je objasniti to. Poloila je dlan na srce. Kao da imam neku prazninu u
sreditu grudi. Ona nema nikakve veze s tobom ili mojim osjeajima prema tebi. To je
unutar mene, kao da je netko okrenuo neki prekida, shvaa? I voljela bih da ti to
mogu bolje objasniti, ali teko je opisati. Nisam ni znala to je to... Sve dok jedne noi,
kad je Z doveo Bellu dolje kod nas na Manhattan, a ja sam dadiljala... Stajala sam
tamo u tom njezinom apartmanu, dok mi je Nalla spavala u krilu, i samo sam
promatrala sve te stvari koje su imali u sobi. Stol za presvlaenje, malene vrtuljke,
djeji kreveti... Sve te gaze i boice i lutkice. I samo sam mislila... elim to. Sve to.
Spremnik za pelene i gumene patkice i kasno lijeganje. Smrad kakice i kadice za
kupanje, plakanje i gugutanje, sve klieje, od ruiaste do svijetloplave, to god da nas
dopadne. Sluaj, razmiljala sam o tome. Zbilja jesam. Bio je to toliki ok da sam
pomislila to je samo prolazno raspoloenje, faza, ruiasta iluzija iz koje u se
probuditi.
Kad si... nakaljao se. Kad je to bilo?
Prije vie od godinu dana.
Kvragu...
Kako rekoh, ve neko vrijeme se tako osjeam. I mislila sam da e se predomisliti.
Znala sam da tebi to nije prioritet. Pokuavala je biti to diplomatinija. Mislila
sam... Pa, kad ve priamo, shvatila sam da nikad nisam razgovarala s tobom o tome
kako se osjeam. Jednostavno nije bilo vremena.
Zao mi je. Znam da sam se ve ispriao, ali... Dovraga.
U redu je. Sklopila je oi. I znam zato si takav. Nije da te nisam gledala kako
svake veeri sanja o tome da si negdje drugdje, a ne tu gdje jesi.

207

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nastala je jo jedna duga tiina.


Postoji jo neto, rekao je nakon nekog vremena.
to?
Mislim da e ui u svoje razdoblje potrebe. Uskoro.
Iako je Beth rastvorila usta u oku, u kutku njezina uma neto je zatitralo. Ja...
Kako zna?
Promjene raspoloenja. elja za okoladom. Dobivanje na teini...
Sranje, rekla je. Ja, ah... Sranje.

liiiiiiiiiiiii to je bilo to, Wrath je pomislio kad se naslonio na naslon stolice za radnim
stolom u knjinici. Kod njegovih nogu, George se rastegnuo na tepihu. Njegova je
velika, zdepasta glava bila naslonjena na jednu Wrathovu izmu, kao da mu eli
pruiti podrku.
Ne mogu biti siguran, Wrath je trljao bolne sljepoonice. Ali kao tvoj mujak, i ja
u osjetiti im ti prorade hormoni krv e mi se zagrijati, emocije pojaati, ud
postati zbilja osjetljiva. Ono, sad nisi doma, je li tako? I osjeam se vie ja nego to
sam se osjeao u posljednja dva tjedna. Ali tijekom one nae svae? Bio sam skoro
lud.
Dva tjedna... Tad sam otprilike poela odlaziti kod Layle i druiti se s njom. I da,
zbilja nisi bio svoj.
Sad, podignuo je kaiprst kao da joj eli neto dati do znanja, iako nije bila pored
njega, to nije isprika za moje ponaanje. To je samo kontekst. Mogu ovako
razgovarati s tobom preko telefona i biti dovoljno pribran da ti objasnim kako se
osjeam. Ali kad si sa mnom? Ponavljam, nije isprika i nisi ti kriva, ali pitam se nisam li
i ja odigrao ulogu u svemu tome.
Kad se nagnuo u stranu i poloio ruku na svog psa, George je podignuo glavu.
Zlatni ga je retriver ponjukao i liznuo. Pomilovavi duge valove koji su rasli iz tih
irokih prsa, Wrath ih je proeljao i poravnao na Georgeovim apama.
Boe, Wrath, sad kad se nisam probudila pored tebe...
Uas. Znam. I meni je bilo isto, moda i gore. Nisam bio siguran jesam li zbilja
zajebao stvar. Jesam li napravio nepopravljivi zajeb.
Nisi. ulo se ukanje, kao da se premjeta na krevetu. A mislim da sam i ja bila
svjesna da radimo paralelno u posljednje vrijeme. Samo nisam shvaala koliko smo
vremena izgubili i ostalog. Da odemo na Manhattan, da negdje skupa pobjegnemo,
da zbilja priamo. Ve dugo nismo.
Iskreno, to je jo jedan razlog zbog kojeg ne elim dijete. I ovako sam jedva
povezan s tobom. Nemam to ponuditi potomku.

208

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

To nije istina. Bio bi divan otac.


U nekom drugom svemiru, moda.
Onda, to emo? upitala je nakon par trenutaka.
Wrath je trljao oi. Kvragu, osjeao je gadan mamurluk. Ne znam. Zbilja ne
znam.
Oboje su rekli to su imali, kako su trebali napraviti i na poetku. Razumno.
Smireno.
Zapravo, on je bio kriv po tom pitanju, ne ona.
Tako mi je ao, ponovio je. To nije dovoljno, ni priblino. Ali ne postoji nita
drugo to bih mogao... ovjee, postajem jebeno umoran od toga da se osjeam
nemono.
Nisi nemoan, rekla je suho. To smo ve ustvrdili.
Sve to je mogao ponuditi kao odgovor bilo je gunanje. Kad e doi doma?
Odmah. Dovest u se sama, mislim da tu negdje ima neki auto.
Priekaj do mraka.
Wrath, ve smo to proli. Suneva svjetlost nimalo mi ne smeta. Osim toga, skoro
je ve etiri i pol. Sunce nee jo dugo.
Dok ju je zamiljao vani na arkom danjem svjetlu, eludac mu se stisnuo a sjetio
se i kako ga je Payne nazvala prikrivenim ovinistom. U usporedbi s brigom za svoju
elan, bilo je mnogo lake neto zapovjediti. Problem je bio u Bethinoj reakciji.
Stvarno je nije smio stavljati u zlatnu krletku samo kako se on ne bi brinuo za
njezinu sigurnost.
A moda je cijela ta pria oko trudnoe samo jo jedan aspekt njegova
kukaviluka...
Okej, rekao je. U redu. Volim te.
I ja tebe volim. Wrath, ekaj. Prije nego ode.
Da? Nije se ulo nita osim tiine, pa se namrtio. Beth? to je?
Htjela bih da uini neto za mene.
Bilo to.
Progovorila je tek nakon nekog vremena. A kad je zavrila, sklopio je oi i pustio
glavu da padne.
Wrath? Jesi li uo to sam rekla?
Svaku rije. Naalost.

209

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

I upravo kad je htio rei da nema anse, sjetio se kako je to buditi se bez nje.
U redu, protisnuo je. Da, jasno. Uinit u to.

210

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvadeset sesto poglavlje

ledajui se u ogledalu u svojoj sobi, Saxton je uhvatio krajeve svoje leptir


mane i vre stisnuo vor. Kad je pustio ukraenu svilu, ostala je na svom
mjestu, savreno simetrina, kao dobro uvjebano tene.
Zakoraivi unatrag, poravnao je nedavno oianu kosu i navukao zimski kaput
Marc Jacobs od kamira. Najprije je povukao jedan, a potom i drugi rukav, zatim je
ispruio ruke tako da su provirile manete ispod jakne njegova odijela.
Nisu to bile manete s obiteljskim grbom. Te vie nije nosio.
Ne, ove su bile marke Van Cleef & Arpels, iz etrdesetih, safir i dijamant u platini.
Jesam li stavio kolonjsku? Pogledao je u svoje boice, Gucci, Prada i Chanel,
poredane na ulatenom pladnju s mjedenim rukama. Nemate komentara?
Kratko je pomirisao jedno zapee. Da, to bi bila vodica Egodste, svjee nanesena.
Okrenuvi se, preao je preko proaranog kremastog mramornog poda prema
svojoj bijeloj spavaonici. Zaobiavi krevet, instinktivno je poelio sve jo jednom
napraviti, ali to su bili samo ivci.
Samo u jo jednom sve provjeriti.
Udarivi par puta po jastucima i namjestivi prekriva tono onako kako je stajao
kad se otiao odjenuti, pogledao je na starinski Cartier sat na stoliu pored kreveta.
Vie nije bilo odgaanja.
Pa ipak je pogledao prema duguljastom bijelom naslonjau i bijelim foteljama. Jo
jednom je provjerio bijeli tepih od mohera. Otiao je provjeriti stoji li slika Jacksona
Pollocka iznad kamina savreno ravno.
Nije to bila njegova stara kua, viktorijansko zdanje u kojem je Blay proveo jedan
dan. Bila je to druga njegova kua, jednokatnica arhitekta Franka Lloyda Wrighta koju
je kupio iste sekunde kad se pojavila na tritu. to je mogao? Tako ih je malo ostalo.
Naravno, morao ju je potajno malo obnoviti i proiriti podrum, ali vampiri su ve
dovoljno dugo uspjeno zaobilazili ljude i njihove dosadne male graevinske
inspektore.
Jo jednom pogledavi na svoj sat marke Patek Philippe, pitao se zato radi to
strahovito hodoae. Ponovno.
Bio je to jedan uasan beskrajan dan, kao u filmu. Ali barem se nije dogaalo
naroito uestalo.

211

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Penjui se uz stepenice, bio je samo napola svjestan da ponovno petlja po leptir


mani. Otkljuavi vrata na vrhu stubita, uao je u ulatenu kuhinju iz etrdesetih, s
posve funkcionalnim, modernim reprodukcijama svih tih starinskih ureaja.
Svaki put kad bi hodao kroz kuu, s tim njenim Jetsons namjetajem, bez jednog
jedinog volania, osjeao se kao da je opet u poslijeratnoj Americi, i to ga je
smirivalo. Volio je prolost. Volio je razliite otiske raznih era. Uivao je ivjeti u
mjestima koja su bila onoliko autentina koliko je njemu polazilo za rukom takvima ih
napraviti.
A i nije da e se tako skoro vratiti natrag u viktorijansku eru. Ne nakon to su on i
Blay tada sve to zapoeli.
Kad je iziao kroz prednja vrata, na samu pomisao na tog mukarca stisnulo ga je u
prsima. Zastao je i koncentrirao se na taj osjeaj, sjeanja koja su navrla s njim,
promjenu u krvnom tlaku i mislima.
Nakon to su njih dvojica prekinuli, a to se dogodilo na njegov nagovor, mnogo je
itao o boli. Fazama. Procesu. Bilo je to smijeno... Zaudo, najbolji izvor informacija
bila je knjiica o prebolijevanju gubitka kunog ljubimca. Sadravala je pitanja na koja
ste morali odgovoriti, o tome to vas je taj pas nauio ili to vam je najvie
nedostajalo oko neke make ili koji su vam bili najljepi trenuci s vaim kakaduom.
Ne bi to nikome priznao, ali u svoj je dnevnik napisao odgovore na sva ta pitanja,
o Blayu, i to mu je pomoglo. Donekle. Jo uvijek je spavao sam, i premda se
povremeno seksao, bol je samo rasla.
Ali bilo je bolje nego prije. Barem je imao princip rada koji je bio napola normalan.
Prvih nekoliko noi bio je kao ivi mrtvac. Sad je, dodue, preko rane nastala krasta,
jeo je i spavao. I dalje bi ga neto znalo dirnuti, primjerice, svaki put kad bi ugledao
Blaya ili Qhuinna.
Bilo je tako teko biti sretan zbog onog koga voli... Ako je on s nekim drugim.
No, kao i sa svime u ivotu, bilo je stvari koje ste mogli promijeniti i onih koje
niste.
S tim u vezi...
Sklopio je oi, dematerijalizirao se i ponovno preuzeo oblik na snijegom
prekrivenoj tratini koja je vjerojatno bila velika koliko i gradski park i jednako
pomno odravana. S druge strane, njegov je otac volio da je sve na svom mjestu:
biljke, trava, umjetniki predmeti, namjetaj... sinovi. Golema kua iza njega bila je
velika tisuu i etiristo etvornih metara, generacije ljudi s vremenom su dodavale jo
krila. Gledajui u nju, te zimske noi, Saxton se sjetio zato je njegov otac kupio to
imanje onda kad su ga nekadanji studenti poklonili koledu Union bio je to Stari
kraj u Novom svijetu, dom daleko od doma.
Kao tradicionalist, njegov je otac uivao u povratku korijenima. Iako ih nikad
zapravo nije ni napustio.

212

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pribliivi se prednjem ulazu, plinske svjetiljke s obje strane irokih vrata zatreperile
su i bacile svjetlo na kamene rezove koji su napravljeni u devetnaestom stoljeu u
gotikom stilu. Zastao je i upitao se bi li bilo bolje ne pozvoniti na vrata jer bi ga onda
saekale sluge. I oni su se, kao i njegov otac, uvijek urili da ga uvedu u kuu i izvedu
iz nje kao da je neki dokument koji moraju rijeiti ili veera koju moraju posluiti i
potom brzo pospremiti.
Meutim, nitko ga nije preduhitrio i otvorio vrata.
Nagnuvi se, povukao je eljezni lanac s barunastom presvlakom koji je proizvodio
zvuk.
Nije bilo odgovora.
Namrtio se, zakoraio unatrag i pogledao sa strane, to ga nije nikud dovelo. Bilo
je previe ureenog grmlja da bi vidio ita kroz reetkaste prozore.
Ostati zakljuan izvan kue bio je pravi primjer njihovog odnosa, zar ne. Tip je
zatraio da ga posjeti na njegov roendan, a onda ga je ostavio da se smrzava pred
vratima.
Zapravo, Saxton je ve zakljuio da njegova egzistencija ne znai nita njegovom
ocu. Koliko je on shvatio, Tyhm je oduvijek elio potomka tonije, sina. Molio se
uvardjevi da mu podari jednog. A onda je njegova elja bila ostvarena.
Naalost, imala je greku zbog koje je sve propalo.
Upravo dok je premiljao bi li trebao ponovno pozvoniti ili ne, batler je otvorio
vrata. Sluganovo je lice bilo ledeno kao i uvijek, ali injenica da se nije naklonio
prvoroenom i jedinom sinu svog gospodara, bila je dovoljan komentar na to to
misli o onome koga e pustiti unutra.
Nije uvijek bilo tako u njihovom domainstvu. Ali njegova je majka umrla, a onda
je na vidjelo izala i njegova mala tajna...
Va otac trenutno ima posla. To je bilo to. Nije bilo mogu li vam uzeti kaput ili
kako ste ili ak zbilja, kako je veeras hladno.
Zbog njega se nisu trudili niti razgovarati o vremenu.
to je bilo u redu. Taj mu se tip ionako nikad nije sviao.
Kad je batler uao unutra i zapiljio se u svilom prekriven zid preko puta, proi kroz
njegov fiksirani pogled bilo je kao opei se na elektrinu ogradu ali barem se
Saxton na to naviknuo. I znao je kamo treba ii.
enski je salon bio s lijeve strane, a kad je uao u nakienu prostoriju, stavio je ruke
u depove kaputa. Zidovi boje lavande i limunasto uti tepisi bili su isti i veseli. Istini
za volju, ak je i injenica da su ga tu ostavili da eka, na neki nain bila uvreda, jer je
mnogo vie volio drvom obloeni muki ekvivalent salona s druge strane predvorja.
Njegova je majka umrla prije otprilike tri godine, ali ta prostorija nije bila oltar tom
gubitku. Zapravo, nije imao osjeaj da je njegovom ocu uope nedostajala.

213

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Tyhma je oduvijek najvie zanimalo pravo ak i vie od pitanja vezanih uz


glimeru...
Saxton je zastao. Okrenuo se prema stranjem dijelu prostorije. U daljini su se
mijeali neki glasovi, to je bilo neobino. Kua je inae bila tiha kao knjinica, osoblje
je hodalo na prstima, slugan je usavrio kompleksan sustav signala rukama putem
kojeg je s njima komunicirao, a sve kako ne bi uznemirili njihova gospodara.
Saxton je priao drugim vratima. Za razliku od onih koja su vodila u predsoblje,
ova su bila zatvorena.
Gurnuvi ih, Saxton se provukao u prostranu, osmerokutnu sobu u kojoj je otac
uvao u kou uvezane tomove Starog zakonika. Strop je bio visok otprilike devet
metara, police su bile od tamnog mahagonija, kornii iznad vrata pravi gotiki reljefi
ili barem reprodukcije iz devetnaestog stoljea.
U sreditu krunog prostora nalazio se golemi okrugli stol, a njegova mramorna
gornja ploha bila je... koji ok.
Potpuno prekrivena rastvorenim knjigama.
Pogledavi prema policama, vidio je praznine u beskrajnim redovima knjiga.
Otprilike dvadesetak.
Dok mu je kroz glavu tutnjalo neko upozorenje, ruke je i dalje drao u depovima,
pa se nagnuo i pratio niz rijei izloenih na stolu...
O, Isuse...
Nasljeivanje.
Njegov je otac istraivao zakone o nasljeivanju.
Saxton je podignuo glavu u smjeru glasova. U toj su sobi ve postali glasniji, iako i
dalje prigueni jo jednim zatvorenim vratima preko puta.
Kakav se to sastanak odravao u privatnoj sobi njegova oca?
Strano neobino. Nikad nikog nije putao tamo, klijentima nije doputao niti da
mu dolaze u kuu.
Radilo se o neem ozbiljnom, a Saxton nije bio glup. Meu glimerom je postojao
jedan klan koji je bio protiv Wratha, a oito je i njegov otac bio upleten.
Nije bilo razloga da se zamaraju iduom generacijom kraljeva ako nisu aktualnog
drali na nianu.
Zaobiao je stol, gledajui svaku otvorenu stranicu. to je vie gledao, postajao je
sve zabrinutiji.
Sranje, bio je to jedan od rijetkih sluajeva da je opsovao. Bilo je to loe. Jako
loe.

214

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Prenuo se kad je uo zvuk otvaranja sobnih vrata. Potravi u svojim cipelicama,


povukao se natrag u enski salon i tiho zatvorio vrata za sobom.
Kad je otprilike dvije minute poslije batler zazvao njegovo ime, stajao je licem u
lice s portretom Johna Singera Sargenta.
Sad e vas primiti.
Nema razloga da dobaci hvala. Samo je pratio nezadovoljnog slugana i
pripremao se za istu reakciju svog oca.
Obino nije volio dolaziti u tu kuu.
Ali ne i te veeri. Ne, te je veeri imao daleko vei cilj od borbe protiv onog to e
vjerojatno biti jo jedan oev pokuaj da ga posrami i nagovori da postane straight.

Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Trez se namrtio kad je uo taj zvuk. Otvorivi jedno oko, primijetio je da njegov
brat stoji pored kreveta. Crni maak Boo leao mu je u naruju, a izraz nezadovoljstva
jo je vie stisnuo te ledene oi.
Bratove, ne makine.
Jo e jednu no provesti na leima, rekao je iAm.
Budui da to nije bilo pitanje, nije bilo potrebe da se trudi odgovoriti.
Stenjui dok se pridizao, Trez se morao pridravati rukama kako bi mu torzo ostao
uspravan. Oigledno se, dok je on spavao, svijet pretvorio u hula hop, pa mu se cijeli
planet sad vrtio oko vrata.
Izgubivi bitku, sruio se natrag na krevet.
Dok je njegov brat i dalje stajao tamo, znao je da je to sirena koja ga doziva natrag
u stvarnost. I htio je odgovoriti na nju, doista jest. No, njegovo tijelo vie nije imalo
benzina.
Kad si se posljednji put nahranio? upitao je iAm.
Odvratio je pogled i izbjegao pitanje. Otkad si ti ljubitelj ivotinja?
Mrzim ovu prokletu maku.
Vidim.
Odgovori mi.
injenica da se nije mogao ni sjetiti kad je... ne, totalni mrak.
Poslat u nekoga, promrmljao je iAm. A onda emo ti i ja popriati.
Popriajmo odmah.

215

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zato, tako da se odmah potom moe pretvarati da me nisi ni uo?


Zanimljiva pomisao. Ne.
Napast e naeg oca i majku.
Trez je ponovno ustao, a tog mu puta nije trebala dodatna pomo. Sranje. Mogao
je oekivati takvo to od s'Hisbe, ali...
Kako?
to misli kako? Njegov je brat prestao njeno maziti uho crne make i poeo je
maziti ispod brade. Poet e s njom.
Protrljao je lice. Isuse Kriste. Nisam oekivao da e visoki sveenik biti tako...
Ne on. Ne. On je bio druga osoba koja me sino dola posjetiti.
Koliko je sati? iako je injenica da se kroz prozor vidjela no djelomino
odgovarala na to pitanje. Zato me nisi probudio kad si doao doma?
Pokuao sam. Tri puta. Ve sam namjeravao pozvati hitnu pomo kad si se
napokon probudio.
I, to je rekao visoki sveenik?
s'Ex je taj zbog kojeg se moramo brinuti.
Trez spusti ruke. Promatrajui brata, bio je siguran da je pogreno uo. Oprosti,
tko?
Nije ba ime koje treba ponavljati, zar ne?
O, Boe. Kog vraga kraljiin krvnik ima posjeivati njegova brata? S druge
strane... Stvarno podiu uloge, zar ne?
iAm je sjedio na rubu kreveta, a madrac se nakrivio pod njegovom teinom. U
slijepoj smo ulici, Trez. Nema vie pretvaranja, nema nagovaranja. Probali su milom,
sad e probati silom.
Razmiljajui o svojim roditeljima, Trez jedva da im je mogao zamisliti lica.
Posljednji put kad ih je vidio... Pa, eto jo jedne stvari koje se nije mogao sjetiti. A to
mu je bilo kristalno jasno? Odaja u kojoj su ivjeli. Sva u mramoru. Zlatni lusteri.
Svileni tepisi. Sluge posvuda. Dragulji koji su visjeli s lustera kako bi stvorili svjetlucavi
efekt.
Nisu tako poeli, i to je bila jo jedna stvar koju je mogao zamisliti. Roen je u
skromnom dvosobnom stanu u zabaenom dijelu zemlje, dovoljno lijepom po nekim
normalnim standardima.
Ni blizu onome to su dobili kad su prodali njegovu budunost.

216

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

A nakon toga? Kad su se promaknuli meu najbolje od najboljih? Poslali su ga da


ga odgoji kraljiino osoblje i ostavili ga samog u bijeloj sobi. Tek nakon to je noima
odbijao hranu i pie, poslali su mu iAma.
I tako je zapoeo njihov disfunkcionalni odnos.
Otada je nekako iAm postao odgovoran za njegovo funkcioniranje.
Sjea li se kad smo ih posljednji put vidjeli? uo je vlastiti glas.
Na onoj zabavi. Zna, za kraljicu.
Oh... Tako je. Njihovi su roditelji sjedili s kraljiinim Princepsima, kako su ih zvali.
Na istaknutom mjestu. Nasmijeeni.
Nisu primijetili ni njega ni iAma kad su uli, ali to nije bilo neobino. Jednom kad su
ga prodali, postao je kraljiino vlasnitvo. A im su i iAma unovaili u slubu kako bi
izgladio situaciju, ni iAm im vie nije pripadao.
Nikad se nisu ni osvrnuli za mnom, zar ne, promrsio je Trez. Ja sam im bio samo
roba. A, ovjee, koju cijenu su za nju dobili.
iAm je utio, kao i obino. Samo je sjedio i mazio maku.
Koliko imam vremena? upitao je Trez.
Mora krenuti veeras, tamne oi ga pogledae. Tipa, sad.
A ako ne krenem... Nije bilo potrebe da mu odgovara na to pitanje, a iAm se nije
ni trudio. Ako ne ustane iz tog kreveta i preda se, njegovi e roditelji biti zaklani. Ili
jo gore.
Vjerojatno jo gore.
Totalno su dio cijelog tog sustava, rekao je. Zbilja su dobili to su traili.
Znai, ne ide.
Jednom kad stupi nogom na Teritorij, vie nikad nee smjeti vidjeti vanjski svijet.
Kraljiina straa zatvorit e ga u labirint hodnika i zakljuati ga tako da postane muki
ekvivalent haremske ene, odvojen ak i od vlastitog brata.
U meuvremenu, njegovi su roditelji bezbrino ivjeli svoje ivote.
Pogledala me, promrmljao je. Te noi na zabavi. Njezine su oi pronale moje, i
uputila mi je onaj tajni, mali, nadmoan osmijeh. Kao da je napravila sve prave
poteze, a uz to se nije morala muiti sa mnom. Kakva jebena majka to radi?
Znai, pustit e ih da umru?
Ne.
Znai, ide natrag.
Ne.

217

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

iAm je odmahnuo glavom. Postoje samo dvije mogunosti, Trez. Znam da si ljut
na njih, na kraljicu, na sto tisua stvari. Ali stigli smo do raskrija i postoje samo dvije
mogunosti. Stvarno to mora shvatiti... A ja u ii s tobom.
Ne, ti e ostati ovdje. Dok je njegova pomuena glava pokuavala pojmiti sve te
mogunosti, mozak mu se pretvorio u kau. Osim toga, ne idem.
Sranje, morao se nahraniti prije nego se uhvati ukotac s tim.
Jebote, ta ljudska krv je sranje, promrsio je, trljajui sljepoonice kao da bi mu
trenje moglo pokrenuti inteligenciju. Zna to? Zbilja ne mogu sad o tome
razgovarati, i to ne zato to sam upak. Doslovno ne mogu razmiljati.
Poslat u nekoga. iAm je ustao i otiao do vrata koja su dijelila njihove sobe. A
onda e morati odluiti. Ima dva sata.
Hoe li me mrziti? provalio je.
Zbog njih?
Da.
Prolo je dosta vremena prije nego je dobio odgovor. Maka je prestala presti, a
iAmova se ruka umirila na njenm vratu.
Ne znam.
Trez je kimnuo. Poteno.
Vrata su se zatvorila, a njegov je brat ve bio na putu kad je Trezu proradio kliker.
Ne Selenu, viknuo je. iAm! Hej! Ne Selenu!
to se nje tie, nije vjerovao samome sebi ni kad je imao dobar dan, a posljednje
to mu je sad trebalo bila je njezina blizina.

218

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvadeset sedmo poglavlje

ad je Wrath pokucao na vrata pred sobom, nije znao kog vraga radi.
Moda e imati sree pa nitko nee odgovoriti.

Trebalo mu je vie vremena da se pripremi za ovako neto.


No, ne ide. Vrata su se rastvorila, a duboki je glas rekao: Hej. to ima?
Dok je pokuavao smisliti odgovor na to pitanje, sklopio je oi iza svog poveza.
Z...
Da. Hej. Brat se nakaljao. to je jo vie naglasilo tiinu. Da. Dakle. to ima?
Iznenada, kao da ga je svemir utnuo u jaja, prolomio se djeji pla. Ah, uj, taman
sam je dizao iz kreveta. Ljuti se?
Wrath je provukao prste kroz kosu. Ne, ne, sve kul.
Hoe da doemo poslije do tvog ureda?
Pitao se kako je soba izgledala iznutra. Zamislio ju je prema onome to je Beth
opisala. Nakrcano, pomislio je. Ugodno. Veselo.
Ruiasto.
Neto u emu se Z ni mrtav ne bi htio zatei prije nego je upoznao Bellu.
Wrath? to se zbiva?
Smeta ti ako uem?
Ah... Naravno. Da, mislim, Bella je na treningu, tako da emo imati malo
privatnosti. Ali moda bi mogao...

kriiiiiiiiiiiiiip!
... pripaziti kamo staje.
Wrath je podignuo cipelu, a igraka koju je nagazio opet se napuhala utei.
Jebote, jesam li je slomio?
Mislim da je to psea igraka, zapravo. Da, prilino sam siguran da ju je uzela od
Georgea dolje. Hoe je natrag?
Ima ih on dovoljno. Neka je uzme.
Kad je zatvorio vrata, bio je bolno svjestan injenice da oboje priaju o svojim
mladuncima samo to je Wrathovo imalo etiri ape i rep.

219

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Barem se nije morao bojati da e ga George naslijediti ili da e biti slijep.


Z-jev glas doao je iz udaljenijeg dijela sobe. Moe sjesti na rub kreveta ako ode
pet metara ravno.
Hvala.
Nije mu se naroito ni sjedalo, ali ako ostane stajati, poeljet e koraati, a nee
proi mnogo vremena prije nego se spotakne o neto to nije igraka.
Dolje u kutu, Z je njeno priao svojoj kerki. Rijei su se nizale u nekakav ritam
kao da joj govori neto kroz pjesmicu. Kao odgovor se ulo razno gugutanje.
A onda se zaulo neto to je zvualo zastraujue jasno: Tata.
Wrath se lecnuo iza svog poveza i zakljuio da bi mogao konano to obaviti. Beth
je htjela da popriam s tobom.
O emu?
Dok je zamiljao Z-ja kojeg je tako dobro poznavao, zamislio je brata za kojeg je
bio uvjeren da e jednog dana samo eksplodirati i povesti pet-est drugih za sobom:
kosa na je, oiljak na licu, oi crne i neprozirne poput oiju morskog psa, sve dok se
Bella nije pojavila. A onda su postale ute barem onda kad nije bio ljut, a to se vie
nije dogaalo osim ako nije bio na terenu.
Velika promjena.
Dri li je? upitao je Wrath.
Nastala je pauza. Samo da joj zaveem ovu manu otraga dri se, curo. Okej,
hajde gore. Nosi ruiastu haljinu koju joj je Cormia sama saila. Mrzim ruiasto. Ali
na njoj mi se svia nemoj nikom rei.
Wrath je lomio prste. Kakva je?
Ako zbilja ne mrzi ruiasto? Prilino jebeno... mmm, strano enskasta.
Aha.
Nemoj mi rei da Lassiter i od tebe radi metroseksualca. uo sam da je nagovorio
Manella da ode s njim na pedikuru, ali nadam se da je to samo tra.
Bilo je teko ignorirati lakou s kojom je brat priao. Sasvim normalno. S druge
strane, on je imao svoju obitelj, njegova je elan bila na sigurnom, a redovito je
nestajao u podrumu s Mary, koliko ve dugo?
Nitko nije tono znao o emu su dolje razgovarali. Ali svi su mogli pretpostaviti.
Zapravo, ne znam zato sam tu, Wrath je grubo rekao.
Laov.

220

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Koraci su se pribliili, a onda se ulo ravnomjerno kripanje, kao da je mukarac


sjeo u stolicu za ljuljanje i njihao se naprijed-natrag. Oigledno se i Nalli sviao novi
poloaj pa je jo malo gugutala.
Njeno kripanje znailo je da je Z dohvatio drugu igraku i da je njome zabavlja.
Radi se o Bethinom druenju s Laylom?
Jesam li ja jedina osoba koja to nije znala?
Ne izlazi ba esto iz svog ureda.
Jo jedan razlog da ne poelim imati dijete.
Dakle, istina je.
Wrath je pognuo glavu i poelio da vidi, samo kako bi se mogao pretvarati da
neto prouava. Pokriva na krevetu. Vlastite izme. Sat.
Da, Beth eli dijete. Odmahnuo je glavom. Mislim, kako je tebi to uspjelo? Da
Bella zatrudni. Mora da te uasavala sama pomisao na to.
Nije bilo planiranja. Ula je u razdoblje potrebe, a kad je sve krenulo... Hou rei,
imao sam lijekove. Molio sam je da mi dopusti da se pobrinem za nju. Na kraju sam
napravio ono to mukarac radi kako bi njegova ena to preivjela. Trudnoa je bila
opaka, ali porod me plaio vie od iega to sam proao u svom ivotu.
S obzirom na to da je tip bio seksualni rob, koliko dugo? I to je ve neto govorilo.
Poslije toga, Z je polako nastavio, nisam spavao dobrih etrdeset osam sati.
Toliko dugo mi je trebalo da se uvjerim da Bella nee iskrvariti i da je Nalla iva i da
e takva i ostati. Kvragu, moda je ak bilo tjedan dana.
Je li bilo vrijedno toga?
Nastala je duga tiina, a Wrath bi se okladio u lijevo jaje da je brat zurio u lice svoje
keri. Mogu rei da jest, jer su obje preivjele. Ali da to nije bio sluaj? Moj bi
odgovor bio drugaiji koliko god volio svoju kerku. Bilo kako bilo, kao i kod svih
zdruenih mujaka, Bella je moja primarna briga, ak i pored djeteta.
Wrath je lomio prste jedne ruke. A onda se prebacio na drugu. Mislim da se Beth
nadala da e me natjerati da se predomislim.
Ne mogu to uiniti. Nitko ne moe to je ta teka narav zdruenih mujaka.
Onaj s kim bi zbilja trebao popriati je Tohr. Ja sam samo upao u ovo i najsretniji
sam kukin sin na svijetu jer je sve ispalo kako treba. Tohr, s druge strane, on je to
odabrao. On je imao muda da baci kockice, znajui rizik. A onda je njegova Wellsie
umrla.
Iznenada se Wrath sjetio kako je iao u ured pokraj sportskih dvorana, traei tog
ratnika, s cijelim Bratstvom za leima. Pronaao je Tohra kako sjedi s Johnom, telefon
mu je bio na uhu, a oaj je prekrio sve, od njegova blijedog lica i ruke kojom je drao
slualicu, do izraza lica koji se sledio kad je podigao pogled i sve ih zatekao tamo, na
vratima.

221

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Isuse Kriste, ta mu je uspomena bila svjea kao da se juer dogodila. Iako je u


meuvremenu Tohr naao Autumn i nastavio dalje, onoliko koliko je to jednom
mukarcu mogue.
Wrath je odmahnuo glavom. Ne znam mogu li to s njim.
Uslijedila je jo jedna duga tiina, kao da i Z razmilja o toj noi. Ali onda je Zsadist
blago rekao: On ti je brat. Ako e i za koga to uiniti... bit e to za tebe.

Iste sekunde kad je Beth uetala u velianstveno predvorje kue Bratstva, zaustavila se
na mjestu.
Isprva nije mogla raspoznati polomljenu hrpu drva koja je stajala ispod luka na
ulazu u sobu s bilijarom. Ali onda ga je izdala rasparana zelena koa. Bilijarski stol.
Kao da je netko navalio na njega motornom pilom.
Priavi blie, provirila je unutra i osjetila kako joj se vilica rastvorila.
Sve je bilo polomljeno. Od kaua do lustera, od TV-a do anka.
On je u redu, rekao je muki glas iza nje.
Okrenuvi se, pogledala je u Z-jeve ute oi. U Bratovu je naruju bila Nalla,
odjevena u slatku ruiastu haljinu s visokim strukom i blistavom suknjicom koju e
prerasti za nekoliko mjeseci. Toliko o slatkoi. Male bijele Mary Jane cipelice blistale
su joj na noicama, a asimetrina bijela mana pridravala je arene uvojke.
Oi su joj bile ute, kao tatine, ali je njezin osmijeh bio do kraja Bellin, irok, pun
povjerenja, prijateljski.
Boe, kako je boljelo gledati ih. Naroito kad je znala uzrok destrukcije u drugoj
sobi.
Nazvao me, rekla je.
Zato si dola doma?
Dola bih svejedno.
Z je kimnuo. Dobro. Sino je bila prava predstava.
Oito. Osvrnula se preko ramena. Kako se...?
Zaustavio? Lassiter ga je pogodio strelicom. Sruio se kao kamen i dobro, dugo
odspavao.
Nisam to htjela pitati, ali... da. Trljala je svoje hladne dlanove jedan o drugi. A,
zna li gdje je?
Rekao mi je da si mu rekla da popria sa mnom.

222

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dok je promatrala Z-ja, sjetila se kad ga je prvi put srela. Boe, bio je zastrauju
i to ne samo zbog oiljka. U to je vrijeme imao ledeni pogled, kao i onaj neki ubojiti
fokus koji ju je pogodio ravno u sredite grudi.
Sad? Sad joj je bio poput brata... Osim kad je Wrath bio u pitanju. Za njega je
Wrath uvijek bio na prvom mjestu.
To je vrijedilo za svu Brau, a imajui na umu ono to je Wrath uinio u sobi s
igrama, nije to bilo ni tako loe.
Mislila sam da bi mu to moglo pomoi. Boe, to je zvualo ba jadno. Hou
rei...
Otiao je pronai Tohra.
Beth je sklopila oi. Nedugo zatim, rekla je: Ne elim nita od ovoga, zna. Samo
da smo naisto.
Vjerujem. A ni ja ne elim ovo za vas dvoje.
Moda emo pronai nain. Kad se okrenula prema stepenicama, val iscrpljenosti
poklopio ju je kao tona cigli. Sluaj, ako ga vidi, reci mu da sam otila gore istuirati
se. I ja sam imala dug dan.
Dogovoreno.
Kad je prola pored brata, okirala se kad se njegova ruka spustila na njezino rame i
stisnula ga u znak podrke.
Dobri Boe, da joj je netko prije koju godinu rekao da e joj neki ratnik ponuditi
ita osim pitolja u glavu, nema anse da bi povjerovala. A injenica da je trenutno
drao pravu bebu s reklama u svom miiavom naruju, i da je ta ista beba zurila u
njegovo lice s oiljkom s apsolutnim, potpunim oboavanjem?
Vrba rodila groe. Sjekire padaju s neba. Miley Cyrus se pristojno obukla.
ao mi je, rekla je hrapavim glasom, znajui da se iza bliskosti meu braom krije
istinska zabrinutost za dobrobit drugih. Problemi jednog od njih bili su problemi svih
zajedno.
Rei u mu da si sigurno stigla kui, rekao je Z. Idi se odmoriti. Izgleda
premoreno.
Kimnula je i krenula uz stepenice, vukui svoje umorno tijelo jednu po jednu
stepenicu. Kad se popela na drugi kat, zagledala se kroz otvorena vrata ureda.
Prijestolje i golemi stol za kojim je sjedio nadvili su se poput udovita; staro drvo i
drevni uresi bili su opipljiv prikaz niza nasljednika koji su sluili njihovoj vrsti tko zna
koliko dugo. Ona nije znala. Nije mogla ni nagaati.
Toliko je parova rtvovalo svoje prvoroene sinove za poloaj koji, prema onome
emu je sama posvjedoila, ne samo da je bio nezahvalan, ve i uistinu opasan.

223

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Moe li ona staviti vlastito meso i krv u tu poziciju, pitala se. Moe li osuditi osobu
u ijem je stvaranju sama sudjelovala, na isto mjesto na kojem je sjedio njezin mu i
patio?
Zakoraivi preko praga, prela je preko Aubusson tepiha i zastala ispred dva
simbola monarhije. Zamiljala je Wratha tamo, svu tu papirologiju i muku, poput tigra
zarobljenog u zoolokom vrtu, dobro uhranjenog, brino paenog... No ipak,
zarobljenog.
Sjetila se vremena dok je jo radila za Caldwell Courier Journal, za Pizdu Dicka, kao
novinarka-urednica u njegovu mukom klubu, dok joj je on pokuavao gledati pod
suknju. Toliko se arko eljela izvui odatle, a Promjena i susret s Wrathom su je
spasili.
A to e Wratha spasiti? Kako e se on izvui iz ovoga?
Osim da abdicira, njegov jedini spas bio je... da ga ubiju ili Xcor ili Banda kopiladi.
Vau. Super budunost.
A njezino je rjeenje bilo da ugrozi vlastiti ivot pokuavajui zatrudnjeti. Nije ni
udo da je poludio.
Proavi prstima preko detaljno razraenog ruba stola, otkrila je da zavijuci
zapravo formiraju vinovu lozu. A uz lie su bili upisani datumi...
Kraljevi i kraljice. Njihova djeca.
Dugo naslijede iji je Wrath trenutni predstavnik.
Nee se on toga odrei. Nema anse. Ako se sad osjeao nemonim, odricanje od
prijestolja dokrajit e ga. Ve je prerano izgubio roditelje kad bi sad prepustio
njihovo naslijee nekom drugom? Bio bi to udarac koji nikad ne bi prebolio.
Ali ona je i dalje htjela imati dijete.
Meutim, to je due tamo stajala, sve se vie pitala je li vrijedno toga, ako mora
rtvovati mukarca kojeg je voljela. A to e biti krajnji rezultat pod uvjetom da
moe zatrudnjeti i roditi zdravo dijete, ako budu imali sina, i on e tu zavriti.
A ako bude imala ker? Za koga god se bude udala, ta e osoba preuzeti vlast, a
onda e njezina ker imati to zadovoljstvo da promatra svog mukarca kako ludi od
pritiska.
Kako god da okrene, krasno naslijee.
Kvragu, izdahnula je.
Znala je da je Wrath Kralj kad se s njim zdruila ali za nju je tada ve bilo
prekasno. Bila je zaljubljena preko uiju i, bio on zatitar ili vrhovni vladar,
namjeravala se vjenati.
U to vrijeme nije razmiljala o budunosti. Biti s njim bilo je dovoljno.

224

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ali hajde, sve i da je bila svjesna posljedica...


Ne. I dalje bi obukla Wellsienu prekrasnu crvenu haljinu i odetala kako bi je
isprepadali onda kad je Wrath urezao njeno ime na svojim leima.
U dobru i zlu. U zdravlju i bolesti, kako bi ljudi rekli.
S djetetom... Ili bez njega.
Kad se konano okrenula, uspravila se i izila iz sobe podignute glave. Oi su joj bile
bistre, srce joj je bilo smireno, ruke su joj bile mirne.
ivot nije vedski stol pa da moe napuniti tanjur ime god poeli. Niste mogli
birati predjelo i priloge i vratiti se po jo, ako vam je ostalo tri zalogaja mesa i ako
vam je ponestalo pire krumpira. Dovraga, ako bi logino razmiljala o svemu tome,
Prava Ljubav skupa sa Sretnim Brakom i Uzbudljivim Seksualnim ivotom ve je bio
trostruki dobitak.
Imali su dobre razloge protiv djeteta. A moda e se to i promijeniti u budunosti,
moda e Xcor i Kopilad otii u grob, glimera e se osvijestiti, a Degradacijsko drutvo
e prestati ubijati...
Vrba e roditi groe. Sjekire popadati s neba.
Miley e zagrijati stolicu svojom vrckavom guzom i zaposliti se u dravnoj slubi.
Kad se Beth uputila prema privatnom stubitu koje je vodilo na trei kat, poeljela
je da je dola do tog zakljuka prije nego je Wrath otiao potraiti Tohra, ali to je bio
jo jedan val koji je pokrenula i koji nije mogla obrnuti natrag.
No, mogla je sprijeiti da stvari odu jo dalje.
Ma koliko boljelo, mogla je odabrati drugaiji put i oboje ih izbaviti iz muka.
Za Boga miloga, pa nije bila prva ena na planetu koja ne moe imati dijete samo
zato to ga eli. A nee biti ni zadnja. Sve te ene? Nastavile su dalje. ivjele su svoje
ivote i ile dalje a nisu imale njezina Wratha...
On joj je bio i vie nego dovoljan.
A kad god pomisli da nije? Vratit e se natrag i sjesti ispred onog stola... Stat e u
cipele svog helrena i pokuati malo hodati u njima.
Nije htjela iznevjeriti svog oca, a nikad ga nije ni srela. Za Wratha, biti Kralj je bio
jedini nain da to potuje a injenica da ne eli osuditi iduu generaciju na
prijestolje?
Bio je to jedini nain da zatiti djecu koju nikad nee imati. Rolling Stonesi su imali
pravo. Ponekad ne dobije ono to eli. Ali ako ve ima sve to ti treba? ivot je
lijep.

225

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvadeset osmo poglavlje

voj brati e se zdruiti.

Bio je to pozdrav koji je Saxton dobio dok su ga uvodili kroz vrata oeve sobe.
Eto ga, pomislio je. A idui put kad budu razgovarali, nesumnjivo e se raditi o
tome kako je spomenuti brati dobio savreno zdravog djeaka koji e izrasti u
normalnu osobu. Valjda mu je to bio poklon za roendan izvjee o nekom
roaku koji je ivio ispravnim nainom ivota i poruka kako je u oima svog oca
sramota za obitelj i potraeni DNK.
Zapravo, radosna mala izvjea zapoela su nedugo nakon to je njegov otac
saznao da je gay. Sjeao se ama ba svake izjave, poredao ih je kao rune male figurice
na polici svoga uma. Njegov apsolutni, nepremaeni favorit? Vijest od prije par
mjeseci o jednom gay mujaku koji je iziao vani s nekim drugim gay mujakom i
zavrio tako da ga je u nekoj uliici pretukla skupina ljudi.
Njegov otac nije imao pojma da pria o vlastitom sinu.
Zloin iz mrnje bio je vrhunac njegova prvog izlaska s Blayom i umalo je umro od
ozljeda. Nije mogao otii potraiti lijeniku pomo. Havers, jedini doktor njihove
vrste, bio je predani tradicionalist i redovito je odbijao pruati lijeenje deklariranim
homoseksualcima. A otii ljudskom doktoru nije bila opcija. Da, u gradu je bilo
bolnica koje su bile otvorene dvadeset etiri sata na dan, ali iskoristio je svu svoju
energiju kako bi se dovukao doma i previe se sramio da bi i od koga zatraio pomo.
Ali pojavio se Blay i izmeu njih se sve promijenilo.
Barem neko vrijeme.
Jesi li uo to sam rekao? upitao je otac.
Divno za njega, o kojem bratiu se radi?
Enochov sin. Dogovoreno vjenanje. Obitelji e provesti vikend na jahanju kako bi
proslavili.
Na njihovom imanju ovdje ili u Junoj Karolini?
Ovdje. Vrijeme je da naa vrsta ponovno pokrene prave tradicije u Caldwellu. Bez
tradicije ne vrijedimo nita.
itaj: ni ti ne vrijedi nita ako ne pone potovati pravila.
Iako je, jasno, njegov otac volio formulirati svoje zapovijedi uenijim izrazima.

226

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Saxton se namrtio, konano pogledavi u mukarca. Sjedei iza svog stola, Tyhm se
uvijek doimao mravim. Njegova figura bila je nalik Ichabodu Craneu, u odijelu koje
mu je visjelo s ramena poput mrtvakog pokrova. U usporedbi s posljednjim
posjetom, kao da je izgubio na teini, a otre crte njegova lica drale su kou kao to
bi klinovi drali ator.
Saxton nije nimalo nalikovao svom ocu, ta tamna kosa i tamne oi, blijeda koa i
vitko tijelo, nita od toga nije mu podarila genetska lutrija. Umjesto toga, njegova
majka i on nalikovali su jedno drugom kao jaje jajetu i po rasporedu i po ureenju,
lijepi i sivooki, sa zdravim sjajem tena.
Njegov otac je esto znao spomenuti koliko slii svojoj mamen a kad malo bolje
promisli, nije bio siguran je li to mislio kao kompliment.
Onda, kojim se poslom bavi? promrmljao je njegov otac lupkajui prstima po
konatom upijau tinte.
Iznad njegove glave, djedov portret nadvisivao se nad njim s jednako
nezadovoljnim izrazom lica.
Dok su Saxtona probadala dva para uskih oiju, osjetio je gotovo neodoljiv poriv
da iskreno odgovori na to pitanje. Saxton je zapravo bio Prvi Kraljev savjetnik. A ak i
u takvim vremenima, kad je potovanje prema monarhiji bilo manje no ikad, to je i
dalje bilo impresivno.
Naroito nekome tko je potovao zakone kao njegov otac. Ali ne, Saxton je
pomislio. To e zadrati za sebe.
Kao i prije, promrsio je.
Povjerena imovina prilino je komplicirano podruje. Bio sam iznenaen da si to
odabrao. Tko su neki od vaih najnovijih klijenata?
Zna da ti ne smijem otkriti tu informaciju.
Njegov je otac na to samo odmahnuo rukom. Sigurno nije nitko koga znam.
Ne. Vjerojatno ne. Saxton se pokuao malo osmjehnuti. A ti?
Oevo se dranje istog trena promijenilo, suptilno gaenje se povuklo, a zamijenila
ga je maska koja je otkrivala koliko i ploa od kriljevca. Uvijek ima stvari koje
privuku moju panju.
Naravno.
Dok su se oni tako dobacivali rijeima, razgovor je ostao izvjetaen i nebitan, a
Saxton je kratio vrijeme stavljajui ruku u dep i dodirujui iPhone. Planirao je odlazak
i pitao se kad e se dogoditi.
I onda je doao trenutak.

227

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Telefon na stolu, onaj koji se trebao doimati starinskim, zazvonio je elektronskim


zvonom koje je zvualo stvarno, koliko je moglo zvuati ita to zapravo nije bilo od
mjedi.
Ostavljam te, rekao je Saxton zakoraivi unatrag.
Njegov je otac zurio u pomno skriven digitalni ekrani... Kao da je zaboravio kako
se odgovara na telefon.
Dovienja, o...
Saxton se zaustavio. Otkako je otkrio svoju seksualnu orijentaciju, bila je to rije
prostija od ijedne psovke barem kad bi je on koristio.
Budui da mu je otac samo mahnuo da ode, osjetio je trenutno olakanje. Inae je
najgori dio osobnog posjeta bio upravo rastanak. Dok bi odlazio, njegov bi se otac
obino morao suoiti s jo jednim neuspjelim pokuajem da ga dozove pameti, i
uvijek bi se iznova ponavljao taj mar srama.
Saxton se nije deklarirao pred svojom obitelji. Nije ni namjeravao da njegov otac
uope sazna.
Ali netko se izbrbljao i bio je prilino siguran da zna tko.
Stoga bi svaki put kad bi odlazio ponovno doivljavao onaj trenutak kad su ga
izbacili iz te iste kue, otprilike tjedan dana nakon to mu je majka umrla. utnuli su ga
van samo s odjeom koju je imao na sebi, bez novca, bez mjesta na koje bi se mogao
skloniti prije zore koja se pribliavala.
Poslije je saznao da su sve njegove stvari ritualno spaljene u umi iza velike kue.
Jo je jednom praktino iskoritena sva ta poljoprivredna povrina.
Zatvori vrata za sobom, viknuo je njegov otac.
Sa zadovoljstvom ga je posluao. Tiho zatvorivi vrata za sobom, barem tog puta
nije tratio ni trenutka na bol. Osvrnuvi se ulijevo i udesno, oslukivao je.
Tiina.
Brzo se kreui, otiao je natrag do primae sobe, kroz knjinicu, zatvarajui sva
vrata za sobom. Izvadivi svoj mobitel poeo je fotografirati, a srce mu je divlje
lupalo. Nije se ni trudio namjestiti kut ili uiniti ita specijalno sve do ega mu je
stalo bilo je da su fokus i svjetlo dobri i da se ne mie...
Zvuk otvaranja vrata tono iza njega natjerao ga je da se brzo okrene.
Njegov se otac doimao zbunjenim dok je stajao na vratima koja su vodila izvan
njegova ureda. to to radi?
Nita. Samo sam gledao tvoje knjige. Prilino su impresivne.
Tyhm je gledao u vrata koja je Saxton zatvorio za sobom, kao da se pita zato su
zatvorena. Nisi smio ui ovamo.

228

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

ao mi je. Kriom je gurnuo mobitel u dep i nagnuo se gornjim dijelom tijela kao
da kima prema knjigama. Samo sam se... divio tvojoj zbirci. Moje su umotane u
tkaninu.
Ima set Starih zakona?
Imam. Otkupio sam ih s jednog posjeda.
Njegov je otac zakoraio naprijed i dotaknuo stranice najblie knjige, rastvorene na
okruglom stolu. Ljubav kojom je dirao te rijei, taj papir, te neive predmete... dala je
naslutiti kako Saxton moda i nije najvee razoaranje u njegovom ivotu.
Kad bi ga i zakon iznevjerio? To bi ga slomilo.
O emu se radi? Saxton je blago upitao. uo sam da su upucali Kralja, a sad... tu
su tekstovi o nasljeivanju.
Budui da nije dobio odgovor, pomislio je da bi moda trebao brzo otii. Postojala
je velika ansa da se njegov otac udruio s Bandom kopiladi, i bila bi ludost misliti da
bi Tyhm i na sekundu oklijevao predati svog homoseksualnog sina neprijatelju.
Ili u sluaju njegova oca, saveznicima.
Wrath nije Kralj nae vrste, Tyhm je odmahnuo glavom. Nita dobro nije se
dogodilo otkako je njegov otac umro. E, to je bio vladar. Bio sam mlad kad sam bio
na dvoru, ali sjeam se Wratha, i dok sinu nije stalo do tradicije... njegov je otac bio
sjajan Kralj, mudar ovjek, strpljiv i velianstven. Ova je generacija takav neuspjeh.
Saxton se zagledao u pod. Iz nekog apsurdnog razloga, primijetio je da su mu
cipele savreno ulatene. Sve su mu cipele bile takve. iste i uredne, posloene.
Bilo mu je teko disati. Mislio sam da se Bratstvo... dobro brine za sve. Nakon
racija, ubili su mnoge koljae...
injenica da si koristio rije nakon kako bi poblie oznaio racije govori dovoljno.
Sramotan komentar. Wrathu uope nije bilo stalo do vlasti sve dok nije oenio onu
svoju mjeanku. Tek tada, kad je poelio kontaminirati prijestolje njezinim neistim
ljudskim genima, odluio je biti Kralj. Njegovom se ocu to ne bi svidjelo, da neki
ovjek nosi prsten njegove majke. To je sramota koja... morao je proistiti grlo.
Jednostavno ne moe proi.
Kad je Saxton shvatio to sve to znai, osjetio je kako mu je krv nestala iz glave. O,
Boe... Kako to nisu predvidjeli?

Beth. Sredit e ga preko nje.


Njegov je otac podignuo bradu. Adamova jabuica na njegovom vratu strala je
kao aka. Neto se mora uiniti. Mora se... uiniti neto oko tih loih odluka.
Kao oko odluke da bude gay, Saxton je dovrio umjesto njega. A onda mu se
upalila lampica...

229

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kao da se njegov otac pridruio svemu tome samo zato to nije mogao uiniti nita
oko neuspjeha s vlastitim potomkom.
Wrath e biti maknut s prijestolja, Tyhm je rekao s novim naletom snage. A
netko drugi, netko tko nije odlutao od osnovnih vrijednosti nae vrste, stupit e na
njegovo mjesto. Oekivana posljedica za nekog tko ne radi posao kako treba.
uo sam... Saxton se zaustavio. uo sam da je to prava ljubav. Izmeu Wratha i
njegove Kraljice. Da se zaljubio u nju kad joj je pomagao oko Promjene.
Zabludjeli obino maskiraju svoje postupke rjenikom pravednih. Namjerno nam
se pokuavaju dodvoriti. To ne znai da su dobro postupili ili da bi masa trebala
podrati njihove loe odluke. Upravo suprotno osramotio je nau vrstu i zasluuje
sve to ga eka.
Mrzi li me? provalio je Saxton.
Njegov je otac podignuo pogled s knjiga koje su trebale poploiti put do Kraljeve
abdikacije. Kad su im se pogledi susreli iznad nacrta Wrathovog unitenja, Saxton je
ponovno postao dijete koje je samo eljelo da ga jedini otac kojeg ima voli i cijeni.
Da, rekao je njegov otac. Mrzim.

Sola je povukla nove traperice preko koljena i zastala. Pripremivi se, paljivo je
povukla gornji rub hlaa preko rane na bedru.
Nije loe, promrmljala je kad ih je nastavila povlaiti preko stranjice, nakon ega
ih je zakopala.
Malo iroke, ali kad obue novu bijelu koulju dugih rukava i iroki plavi pulover
koji su joj dali, nikad se ne bi reklo. Oh, a i Nikeice su joj savreno pristajale ak joj
se i sviao crveno-crni uzorak.
Uavi u kupaonicu svoje bolnike sobe, provjerila je kosu u zrcalu. Sjajna i glatka,
zahvaljujui feniranju kojim je poastila samu sebe.
Izgleda...
Zauvi glas, okrenula se i ugledala Assaila pored kreveta. Oi su mu plamtjele
preko sobe, tijelo mu se doimalo ogromnim.
Prestraio si me, rekla je.
Ispriavam se, kratko joj se naklonio. Nekoliko sam puta pokucao, a kako nisi
odgovarala, prepao sam se da si pala.
To je zbilja... lijepo od tebe. Da, slatko nikako nije mogla povezati s njim.
Jesi li spremna da idemo doma?
Sklopila je oi. Htjela je rei da, naravno, eljela je vidjeti svoju baku. Ali isto tako
se i bojala.

230

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Primijeti li se? pitala je.


Assail joj je priao, hodajui polako, kao da je znao da bi je i dahom mogao
preplaiti. Podignuvi ruke, namjestio joj je kosu na ramenima. Potom joj je dodirnuo
obraze.
Ne. Nee nita primijetiti.
Hvala Bogu, Sola je izdahnula. Ona ne smije znati. Razumije?
Savreno.
Okrenuvi se prema vratima koja su vodila van u hodnik, ponudio joj je svoj
lakat... kao da je vodi na kakvu zabavu.
A Sola ga je prihvatila samo zato to ga je htjela osjetiti pored sebe. Osjetiti njegovu
toplinu. Njegovu veliinu i snagu.
Na neki ju je nain vraki muila injenica da e uskoro morati pogledati svoju baku
u oi.
Ne razmiljaj o tome, rekao je dok ju je vodio niz dugaki hodnik. Mora to
upamtiti. Vidjet e ti na licu, ako tako ne uini. Nita od toga nije se dogodilo,
Marisol. Nita od toga.
Sola je bila donekle svjesna injenice da su uvari koji su ih doekali kad su tek stigli
na to mjesto, hodali iza njih. Imala je ve dovoljno briga na pameti, a ta skupina
mukaraca nije potegnula nijedan okida onda kad su tek stigli u bolnicu. Bilo je teko
zamisliti zato bi se time zamarali sad kad iz nje odlaze.
Jedan od njih pojurio je naprijed i otvorio im elina vrata, a Range Rover bio je
tono tamo gdje su ga i parkirali. Pored njega, dva Assailova bratia mrano su stajala
dok ih je promatrala jo nekolicina nevjerojatno opakih tipova.
Assail joj je otvorio stranja vrata automobila i ponudio joj svoju ruku. Trebala joj
je. Od uvlaenja u terenac toliko ju je jako zaboljelo bedro da su joj oi zasuzile. Ali
im su je zatvorili unutra, uspjela se sama zavezati pojasom, izvui ga ispod sebe i
zakvaiti na pravo mjesto.
Sola se namrtila. Kroz zamagljeno staklo promatrala je kako Assail ide od jednog
mukarca do drugog i prua im ruku. Nisu razmijenili ni rije, barem ne koliko je ona
vidjela, ali nisu ni morali.
Assailov su pogled doekale ozbiljne oi i suptilno kimanje glavama, puno
potovanja, kao da je meu njima postignut nekakav dogovor.
A onda su Assailovi bratii uskoili u auto, Assail je sjeo na stranje sjedalo pored
nje i tako krenue.
Tek se blijedo sjeala svih tih vrata i barikada kroz koje su morali proi kako bi
dospjeli do tog mjesta, ali pretpostavila je da e put van biti beskonano dug.

231

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Barem je prieljkivala da bude takav. Nadala se da e, ako proe dovoljno


vremena, uspjeti uvjeriti malu djevojicu u sebi da nije dvaput prekrila glavnu od
deset Bojih zapovijedi, umalo bila silovana i morala unakaziti jedno tijelo kako bi se
izvukla iz pakla.
Naalost, sekundu i pol kasnije, ve su bili na cesti Northway koja je vodila prema
jugu i centru Caldwella. Definitivno se tako inilo.
Kad su se pribliili mostovima koji e ih prebaciti preko rijeke do puta kroz umu,
krenuli su prema Assailovoj utvrdi...
Super. Mozak se poigravao njome.
Trljajui umorne oi, shvatila je da se mora sabrati.
To se nije dogodilo.
Zna, moda ima pravo, tiho je rekla.
Oko ega? pitao je Assail sa sjedala pored nje.
Moda je sve to bio samo san. Ruan, uasan san...
Range Rover se popeo na most koji je preko rijeke Hudson vodio prema jugu, a
kako je promet glatko tekao preko njega, do Assailove e kue doi za svega pet ili
deset minuta.
Okrenuvi se, promatrala je grad koji je nestajao za njima, sva ta svjetla, poput
zvijezda koje su pale na zemlju.
Ne znam mogu li je vidjeti, ula je vlastiti glas.
Nije se dogodilo.
Promatrajui kako se obrisi grada sve vie smanjuju, naredila je svom mozgu da
uini isto sa svim tim slikama i mirisima i osjetima koji su bili tako blizu, preblizu.
Vrijeme je bilo autocesta, a njezino tijelo i njezin mozak putovali su po njoj. Stoga je
trebala nagaziti jebeni gas i pobjei od tih prokletih etrdeset osam sati.
Prije nego je uope toga postala svjesna, odvojili su se na usku cestu koja je vodila
prema poluotoku koji je Assail posjedovao. A onda joj se stisnuo eludac kad se pred
njima pojavila ona staklena kua, njezina zlatna svjetlost prelijevala se po krajoliku
kao da je cijelo mjesto bilo jedna velika zdjela zlata.
Otili su otraga, svjetla automobila zaokrenula su prema stranjem dijelu kue. I tu
je bila ona. Na kuhinjskom prozoru, podignula je glavu kako bi provirila van,
poseui za kuhinjskom krpom... Solina je baka jurnula prema stranjim vratima.
Iznenada, sve je isparilo iz Soline glave dok je petljala po vratima u potrazi za
kvakom.

232

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Assail ju je uhvatio za ruku. Ne. Dok ne uemo u garau. Za razliku od ostatka


puta, to je potrajalo beskonano dugo. Pojaana vrata kotrljala su se i otvarala
polako, kao da imaju sve vrijeme ovoga svijeta.
Istog trena kad su stala na svoje mjesto, Sola je iskoila iz terenca i potrala prema
vratima. Bila su zakljuana, a njenom napetom umu sve to je palo na pamet bilo je
da jo jae uhvati ruku i povlai je, povlai...
Netko ih je izdaleka otkljuao, jer se zaulo klik! a onda su se vrata iznenada
rastvorila.
Njezina je baka stajala na drugoj strani niskog predsoblja, usred kuhinje. Bijelu
kuhinjsku krpu primaknula je licu, a mirisi domae hrane bili su kao ljubav u zraku.
Sola je potrala naprijed kad je njezina baka rairila jedine ruke koje su je ikada
grlile.
Nije joj bilo sasvim jasno to su rekle na portugalskom, ali i jedna i druga uurbano
su govorile. Sve dok je baka nije malo odmaknula od sebe i obujmila njezino lice
svojim smeuranim rukama.
Zato tako tuna? pitala je ena, palcem joj briui suze. Nikad tuga tebi. Nikad.
Sola je osjetila kako ju je snano privukla k sebi i naslonila na svoja iroka prsa.
Sklopivi oi, opustila je tijelo i pustila mozak da se ugasi.
Nita vie nije bilo vano. Bile su skupa. Bile su na sigurnom.
Hvala ti, Boe, apnula je. Hvala ti, dragi Boe.

233

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dvadeset deveto poglavlje

aravno da se radilo o Seleni.

im je Trez uo kucanje na vratima svoje sobe, duboko je udahnuo... Da, njezin ju


je miris preduhitrio, provukavi se ispod vrata.
Tijelo mu se istog trena ukrutilo, a ud mu se dizao prema donjem dijelu trbuha,
gurkajui se ispod teine popluna.
Poalji je natrag, govorio je jedan dio njega. Ako je u tebi ostalo imalo asti, poalji
je natrag...
To i nije bio ba najbolji argument. Na kraju krajeva, upravo je razmiljao o svojim
roditeljima u grobu kako je uope mogao biti nabrijan...
Odmah je zaustavio taj mentalni vrtuljak. U tom je trenutku toliko eao za krvlju
da ne bi mogao smisliti nita pametno. Najprije hrana. A onda... razmiljanje.
Tako je. Natrag na molim te, Boe, ne Selena.
Problem je bio u tome to... tko bi drugi doao da ga uslui? U kui nije vidio
nijednu Odabranicu osim nje i Layle, koja je trenutno bila izvan uporabe. A ako ne
prihvati venu koju e mu ponuditi, jedina opcija bila mu je da se uputi u klub i obradi
pet-est ena ljudske vrste to je bilo otprilike jednako privlano kao i da popije
motorno ulje.
Problem je bio i taj to je imao tako malo energije da nije bio ni siguran hoe li mu
to biti dovoljno. Jo jedna smijena stvar? inilo mu se da ne moe ni ustati kako bi
navukao traperice. Dakle, kako bi, dovraga uope uspio otii do kluba Iron Mask i...
Tiho se kucanje ponovilo.
Gurnuvi ruku ispod pokrivaa, pomaknuo je nabrekli ud tako da lei horizontalno,
koliko je to bilo mogue, a zbog samog kontakta rukom morao je stisnuti zube.
Mora to uiniti s njom, rekao je samom sebi. Jednom i nikad vie.
Selena... Sranje, samo ime na njegovim usnama bilo je kao da je ponovno stavio
ruku na ud.
Samo malo, nije je ni maknuo.
Kad je otvorila vrata, izvukao je ruku ispod pokrivaa i bijesno se zapiljio u nju,
kako bi ostala na mjestu.
Draga Marijo, majko Boja... Citirao je onog bostonskog policajca.

234

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Izgledala je zanosno kao i uvijek, u onoj bijeloj haljini s podignutom kosom, no


njegova ju je glad pretvorila u transcendentalnu viziju koja mu je otila ravno do
kukova. Zdjelica, mu se odmah poela izvijati, ud je traio neto, bilo to od nje.
Loa ideja, pomislio je.
Oekivano, Selena je oklijevala na pragu, osvrui se oko sebe kao da je osjetila
naboj u zraku.
Bila je to njegova posljednja ansa da je poalje natrag.
Nije ju iskoristio.
Zatvori vrata, rekao je glasom tako dubokim da se iskrivio.
Pati.
Zatvori ih.

Klik.
Samo je jedna svijea bila upaljena, ona pored duguljastog naslonjaa, a ukasto
svjetlo kao da je priguivalo i zvuk; sve u sobi bilo je pojaano, sve izvan nje utiano.
S druge strane, moda je za to bila kriva boja njezinih oiju.
Kad mu se pribliila, zavrnula je rukav i pokazala svoje blijedo zapee. Reagiravi
na to, njegovi onjaci ne samo da su se izduili ve su mu iskoili iz gornje eljusti
sranje, nije htio ono to mu je namjeravala ponuditi. Htio je njezin vrat... htio je da
bude gola i ispod njega, da joj zarije zube u vrat, a svoj ud u...
Zastenjavi, odmaknuo je glavu unatrag i stisnuo pokriva akama.
Ne brini se, brzo je rekla. Evo, uzmi od mene.
Unato zraku u sobi, plua su mu odjednom poela eznuti za kisikom. Plitko je
udisao i izdisao kroz otvorena usta.
A onda je njezina ruka oeala njegovu, pa je opet zastenjao, pokuavi se
odmaknuti. Stiskajui zube, znao je da je to jako loe.
Selena, ne mogu... Ne mogu to uiniti...
Ne razumijem.
Trebala bi otii... Jebote, jedva je uspio to izrei. Otii, inae u...
Jedi, prekinula ga je. Mora jesti...
Selena...
Mora zagristi moju venu...
... bolje bi bilo da ode...

235

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Upadali su jedno drugom u rije, ne dospijevajui nikamo, kad je i ona naposljetku


uzela situaciju u svoje ruke. Isprva je pomislio da ga um vara, ali ne, bio je to miris
svjee krvi u sobi. Njene.
Zarezala je vlastito zapee.
Velika pogreka.
Zaurlavi, krenuo je na nju, ali ne na zapee. Odlijepio je od zguvanog pokrivaa
i zgrabio je. Uhvatio ju je za ramena i prevrnuo preko svoga krila kako bi je polegao
ravno na madrac.
Djeli sekunde poslije ve se popeo na nju, pokriva se guvao meu njima, a on
joj je rukama zarobio zapea na jastucima iznad njezine glave.
Samo jedan pogled u njezine zapanjene oi skamenio ga je na mjestu. Pa ipak se
nije mogao maknuti s nje.
Kakvo dahtanje, disao je kao teretni vlak, tijelo mu se cijelo napelo, miii se trzali.
Sranje... zastenjao je kad je spustio glavu.
Sii s nje, naredio je vlastitom tijelu. Jebote, sii...
Trebalo mu je par trenutaka da postane svjestan valovitih kretnji ispod sebe. A
onda je shvatio da je to ona. Ona se... kretala prema njemu, i to ne kao da ga se eli
osloboditi. Njezine oi, maloas uspaniene, sada su svjetlucale, otvorila je usta
izvijajui se prema njemu.
eljela ga je. Dovraga, njezin mu je miris ulazio u nosnice, krv joj je uzavrela ba
kao i njegova.
Selena, stenjao je. ao mi je...
Zbog ega? hrapavo je upitala.
Ovoga.
Navalio je na njezin vrat, duboko zarivi onjake. Krv mu je pojurila na jezik, niz
grlo. I dok se hranio njome, tijelo mu je udaralo o zguvani prekriva, oajniki
pokuavajui pronai njezino sredite kroz slojeve plahti, ud mu je pulsirao, a trenje je
sve skupa dodatno pogoravalo.
Dok je gladno ispijao, u grudima mu je odjekivao vrisak, ispunjavajui zrak zvukom
mujaka koji je dobio ono to je trebao ili barem dio toga. Na neki je nain moda
bilo i dobro da je bio tako gladan krvi. Inae bi seksualni nagon bio jai.
Sve dokle ostane samo na hranjenju? Otamo se mogu vratiti.
Ita dalje od toga i bili bi...
Moja, rekao je glas duboko u njemu.

Moja.

236

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Selena je mislila da je spremna na to. Mislila je da je spremna popeti se u njegovu


sobu, zatei Treza u tom krevetu, ponuditi mu svoje zapee. Pretpostavila je da je
spremna odraditi svoju dunost i zadrati za sebe injenicu da ga eli.
Umjesto toga, bila je pobijeena. Njegovom nesputanom snagom, ugrizom za
vrat... Oajnikom seksualnom eljom za njim. Ali to nije bilo sve. Prignjeena
njegovom teinom, osjeajui kako se njegovi kukovi podiu i sputaju na nju, znajui
da pije iz njezine vene, barem se na trenutak nije vie bojala kipova na groblju tamo
gore. Kako ih se sad mogla bojati? Ne dok joj je tijelo bilo takvo, njezine ruke i noge,
njezino spolovilo, oputeno i zagrijano, oajniki ga elei primiti u sebe.
Otvorivi oi, pogledala je u strop iza njegovih tamnih ramena. Uzmi me, dahtala
je u njegova usta. Uzmi me...
Umjesto odgovora, poloio je svoje dlanove na njezine i isprepleo svoje prste s
njezinima, drei je, ne zarobivi je taj put, dok joj je grickao venu, dok je pritiskao
svoj obraz o njezinu kou. Osjetila je nagon da rairi noge, a im je to napravila,
pritisak njegova uzbibanog torza pribliio se njezinoj bolnoj nutrini, gurao se o nju,
trljao ali sve je bilo nekako previe nejasno. Htjela je fokus.
Htjela je da oboje budu goli dok joj to radi.
No, nije bilo pomicanja. Trez ju je pritisnuo, a frustracija koju je osjeala pojaala je
glad koja se oslobodila, nijekanje onog to je eljela prelo je u potrebu. Odguravanje
dlanovima nigdje je nije dovelo, njezina je snaga bila nitavna u usporedbi s
njegovom.
Jo, stenjala je izvijajui kraljenicu. Grudi su joj se bolno stisnule, a srce lupalo
ispod rebara.
Svako povlaenje na vratu, svaki gutljaj iz vene, sisanje s njegove strane, sve ju je
vie vodilo ka rubu i nikad prije nije toliko arko eljela pasti preko tog ruba. Iako
nije znala gdje e sletjeti, nije mogla ni zamisliti da se vine iole vie, a da se pritom ne
rasprsne.
Bila je u krivu.
No, onda je on stao.
Opsovavi, kao da je prisilio samog sebe da se povue pa ak i tada nije se
mnogo odmaknuo od njezina vrata. Izvukao je onjake iz njezine koe, ali mu je
glava dugo ostala visjeti tamo. Dok nije poeo lizati rupicu kako bi je zatvorio.
Ne moe zavriti, mahnito je razmiljala. Ne moe...
ao mi je, rekao je dubokim glasom.
Molim te... Molim te... hrapavo je odgovorila. Nemoj prestati...
Podignuo je glavu i okrenuo je. Najdraa uvardjevo, bio je udesan. Pune usnice
razmaknute, crne oi sjajne, arko rumeni obrazi, bio je istovremeno i sit i gladan, tek
djelomino nahranjen mujak.

237

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

A ona je bila itekako svjesna koji dio obroka mu je nedostajao.


Pa ipak, kad je pokuala posegnuti rukom prema njemu, osjetila je njegov eljezni
stisak.
Uzmi me, preklinjala je. Dolje... Trebam te tamo...
Isuse Kriste, prasnuo je kad je skoio s nje, samo to se nije bacio s kreveta.
Stojei na nogama, kao da je izgubio koordinaciju, no onda je oteturao do
kupaonice i zalupio vrata za sobom.
Oblila ju je hladnoa. I to ne samo zato to je vie nije prekrivalo njegovo tijelo.
Bio je to sram. Sramota.
Kako je mogla tako pogrijeiti?
Nekoliko je puta pokuala ustati. A kad se konano odlijepila od jastuka, namjestila
je svoju razbaruenu kosu i poravnala haljinu. Okrenuvi se, pogledala je na mjesto na
kojem je leala. Njezina je krv ostavila svijetlocrvenu mrlju na bijelim plahtama.
Iz zapea joj je i dalje krvarilo na mjestu gdje ga je porezala.
Pobrinuvi se za to vlastitim jezikom, spustila je noge s kreveta. Bile su previe slabe
da bi drale njezinu teinu, ali nije imala izbora, osim da im naredi da joj slue.
Priavi zatvorenim vratima kupaonice, poloila je ruke na vrata. S druge strane je
ula njegovo teko disanje.
Kad je otvorila usta, s namjerom da se ispria zbog svoje prenagljenosti, a potom
ode duboko je udahnula...
Miris njegova seksualnog uzbuenja bio je snaan kao i prije, pa se namrtila. I dalje
ju je elio. Onda zato je...
Barem je to malo umanjilo njezinu zgroenost. Trez?
ao mi je.
Iskuavajui kvaku, shvatila je da nije zakljuano, no kad je poela otvarati vrata,
on je viknuo: Ne! Nemoj...
Kad je miris njegova uzbuenja postao jo jai u njenom nosu, provirila je unutra.
Stajao je na drugom kraju, naslonjen na umivaonik, pognute glave. A kroz kakvu god
muku da je prolazio, njegovo je tijelo jasno znalo na emu je.
Njegova je erekcija bila... Nevjerojatna kao i ostatak njega.
Zatvori prokleta vrata! zaurlao je.
Ali ona ga nije namjeravala posluati. Ne nakon to je posjetila groblje. Ne nakon
to su je tog istog jutra podsjetili na ono to je eka. Njezino je tijelo upravo
zapoinjalo svoj smrtni proces, ali ona je jako dobro znala da vrijeme igra kljunu
ulogu jednom kad zglobovi ponu kripati.

238

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ovo bi mogla biti njezina jedina prilika da bude s mukarcem i htjela je to.
Zapravo, htjela bi ga sve i da joj budunost nije dahtala za vratom.
A njegovo je tijelo eljelo njezino. Oito.
Zbog svega toga, irom je rastvorila vrata.
Prokletstvo, promrsio je. Potom jo glasnije: Selena, molim te.
Ja to... elim.
On je odmahnuo glavom. Ne, ne eli.
elim... tebe.
Ne smije, za Boga miloga, Selena, povrijedio sam te.
Nisi.
Pogledao je u napete miie svoje nadlaktice. Oi su mu sjale zelenim sjajem.
Nemoj me forsirati. Nee ti se svidjeti ono to e se dogoditi.
Natjerat e me da te molim?
Njegovo se golemo tijelo zaljuljalo, kao da je isisala snagu iz njega, a ne obrnuto.
Nemoj nam ovo raditi, Selena. Ne veeras.
Ona se namrtila. Veeras?
Dohvatio je runik i njime si omotao kukove. Samo idi. Jako sam... zahvalan to si
mi dala ono to sam trebao. Ali trenutno ne mogu to uiniti.
Okrenuvi joj lea, stajao je tamo i zurio u prazan zid.
Selena je malo pritvorila svoju haljinu. to te titi...
Za jebenog Boga, ve sam sjebao roditelje, okej? Ne elim i tebe dodati na taj
popis.
O emu pria?
Budui da joj nije odgovorio, prila mu je, a njezine cipele s potplatom od tkanine
nisu proizvodile nikakav zvuk. Kad mu je dotaknula rame, poskoio je.
Trez...
Okrenuo se i naslonio leima na zid. Molim te...
Kai mi...
Njegov je divlji pogled lutao po njezinom licu, ramenima, tijelu. Trenutno ne
elim razgovarati. elim...
to? apnula je.

239

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zna to... Proklet bio... elim tebe. Zato zbilja mora otii.
Dugo su zurili jedno u drugo. A onda je ona odluila preuzeti kontrolu.
Dotaknuvi pojas oko svoga pasa, Selenine su ruke drhtale dok je povlaila vrpcu i
putala je da padne na pod. Kad se pojas odmotao, haljina se rastvorila i otkrila
sredinji dio njezina tijela. Njezine bolne grudi prekrivale su dvije polovice rastvorene
haljine.
Ali njezino je spolovilo bilo vidljivo. Spustio je pogled... I tamo ga zadrao.
Trezove se usne razmaknu, onjaci ponovno izbiju van, i sad je ona bila ta koja se
ljuljala na nogama dok joj je nutrina sve jae odgovarala, bujala joj meu nogama,
dozivala.
A on je na taj poziv odgovorio bacivi se na koljena.
Nije bila sigurna to je oekivala, ali nikako ono to je uslijedilo.
Posegnuvi prema gore, gurnuo je ruku ispod haljine, prema njezinom struku. Prvi
osjeaj bila je toplina odmah nakon koje je uslijedio elektricitet, trnci koje je svojim
velikim dlanovima prenio sa sebe na nju.
Bio je tako visok da je glavom dosezao tono ispod njezinih grudi, a sve na to je
mogla misliti u tom trenutku bilo je da mu prstima proe kroz tu mekanu, kovravu
kosu...
Taj je poriv nestao kad je usnama dotaknuo njezine grudi. A onda i gornji dio
trbuha. Potom pupak.
Sputao se u uanj, silazei sve nie, a ona je... Je li namjeravao...
Selena je zastenjala i umalo pala na pod kad je svojim usnama dotaknuo njezino
golo spolovilo. Stisak njegovih ruku na njezinom struku bio je jedino to ju je dralo u
uspravnom poloaju.
Gurkao je nos blago i njeno, licem je trljao njezinu zdjelicu, usnama ljubio vanjski
dio njezina otvora.
Htjela je jo.
Upravo dok je ona pokuavala neto izustiti, njegov je jezik uao u nju, tako polako
da se nije preplaila nepoznatog osjeaja. A onda se vratio, ponovno uavi u nju, jo
jednom je okusivi.
Preo je.
Nagnuvi se prema naprijed, poloila je dlanove na njegova ramena i rairila
stopala iako je gubila strpljenje nastojei ostati na nogama. Htjela se potpuno
koncentrirati na njega i ono to joj je radio. Misliti na ravnoteu ili koordinaciju...
Taj je problem rijeio tako to ju je podignuo s poda i polegao na krzneni tepih
ispred kade.

240

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Predajui se svemu to bi moglo uslijediti, podignula je ruke iznad glave i savinula


lea; grudi su joj strale, odgurujui robu sa sebe, otkrivajui mu svoje tijelo.
Jebote, protisnuo je kroza zube dok mu je pogled lutao od njezina tjemena preko
tvrdih bradavica, ravnog trbuha, spolovila, do nogu.
Njegova je tamna ruka bila u kontrastu s njezinom blijedom koom dok je lijeno
prelazio od kljune kosti prema jednoj od njezinih sisa. Kad ih je uzeo u ruku, ona je
zastenjala i izvila se, koljena su joj se savinula... I rastvorila.
Runik mu je pao s tijela i pokazao svu ljepotu njegova glatkog tijela i zapanjujueg
spolovila.
Uzmi me, naredila mu je. Naui me.

241

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trideseto poglavlje

uze njegova brata imale su miris ljetne kie na toplom asfaltu.

Dok je Wrath teturao natrag iz sportske dvorane, sve to su on i Tohr podijelili


meu sobom, svaki slog, sva tiina izmeu njih, tutnjala je kao bol nakon tunjave. U
kostima, u samoj svojoj sri, osjeao je ostatke razgovora koji su vodili pored bazena.
Jedan komentar iznova mu se vraao u misli.

One su prazne bez djeteta koliko i mi bez njih.


Bila je to vjerojatno jedina stvar koja je doista uspjela nadjaati strah. Za njega je
buenje bez Beth bilo najgora vrsta otkrivenja a ako se ona tako osjeala bez
djeteta, onda e jo dugo oboje leati u hladnom krevetu.
Kad se samo pogleda. ivio je ivotom koji je mrzio, samo su mu jo halucinacije
nedostajale da bude psihotian. Nije to elio za nju itekako dobro je znao da sama
blizina osobe koju voli nije dovoljna ako ste uistinu, duboko nesretni.
Problem? injenica da je konano shvatio njezinu poziciju nije promijenila sva
sranja oko kojih se i prije brinuo. Samo ga je natjerala da jo jae osjea njihovu
nekompatibilnost.
George je kihnuo.
Wrath je promijenio ruku na uzici, sagnuo se i podragao psa po boku. Ovaj tunel
ti uvijek nadrai nos.
Boe, kog vraga da napravi? Pretpostavljajui da e ui u razdoblje potrebe...
Moda je bio u krivu, moda ih to spasi. Ali koliko dugo? Prije ili poslije postat e
plodna.
Kad mu je George dao znak da je vrijeme da stanu i ponu se penjati uz niske
stepenice, Wrath je upisao ifru, otvorio prolaz i, trenutak potom, ve su bili u
predvorju i zaobilazili donji kraj velikog stubita. Prvi obrok ve je bio posluen,
Bratstvo je unutra razgovaralo, a njihovi su glasovi bili duboki i buni. Zastao je i
posluao ih, sjeajui se one noi kad se Beth promijenila. Popeo se iz podruma u
Dariusovoj kui i zapanjio vlastitu brau uzevi je u svoje naruje pred njima.
Imalo je smisla. U to vrijeme, nikad ga nisu vidjeli da se tako ponaa sa enkama.
A kad se vratio iz kuhinje sa slaninom i okoladom koju je traila kako bi
zadovoljila svoje udnje poslije promjene, lanovi Bratstva spustili su se na jedno

242

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

koljeno i kleali oko nje, pognutih glava, s bodeima okrenutim prema tekom
drvenom podu.
Odavali su joj priznanje kao svojoj buduoj Kraljici. Iako ona to tada nije ni znala.
Moj gospodaru?
Wrath se osvrnuo preko ramena i namrtio. Hej, to se tamo dogaa, savjetnie?
Kad mu se Saxton pribliio, mirisao je na loe vijesti. Moram razgovarati s vama.
Sakriven iza poveza, Wrath je sklopio oi. Siguran sam da mora, promrsio je. Ali
ja moram otii do moje Beth.
Hitno je. Upravo sam stigao...
Sluaj, bez uvrede, ali zanemarujem svoju elan posljednjih... Sranje, ne mogu se ni
sjetiti koliko dugo. Veeras je ona na prvom mjestu. Kad budem gotov, ako bude
vremena, skoit u do tebe. Nagnuo je glavu prema dolje. George. Vodi me do
Beth.
Moj gospodaru...
im stignem, stari. Ali ne prije.
Brzo i uinkovito, on i njegov pas otrali su uz veliko stubite i krenuli prema
vratima koja su vodila na trei kat.
Iz vedra neba, zavrtjelo mu se u glavi pa se zaljuljao na nogama. Ispruio je ruku i
uhvatio se za zid.
udan osjeaj nestao je brzo kako se i pojavio i ponovno je vratio ravnoteu.
Cipelama je opet stajao vrsto na tlu.
Okrenuo je glavu ulijevo i udesno, kao i onda dok je jo neto i vidio. No, nita
nije ilo prema njemu. Nitko ga nije gurao odostraga. Nije bilo luakih naleta vjetra
koji su dopirali iz dnevnog boravka na drugom kraju hodnika. Na podu nije bilo
igraaka preko kojih bi se mogao spotaknuti.
udno.
Kako god. Samo je htio doi do svoje Beth, a osjeao je da je gore, u njihovim
privatnim odajama.
eka ga.
Dok se penjao uz posljednje stubite, prisjetio se svojih roditelja. Prema svemu to
su mu priali, arko su ga eljeli. Oko tog pitanja nije bilo nesloge. Molili su se za
njega i radili na njemu i dobili ga, igrom sudbine ili sree.
Poelio je da se i on i Beth slau oko toga. Zbilja jest.

Kad je Anha zaula, svoje ime iz velike udaljenosti, osjeala se kao da se utapa.

243

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Usisana duboko u nesvjesno, znala je da je dozivaju i eljela je odgovoriti na taj


poziv. Bio je to njezin mujak, njezin ljubljeni, njezin helren koji joj je govorio. Pa
ipak ga nije mogla dohvatiti, njezinu je volju pritisnula neka ogromna teina koja ju je
odbijala pustiti.
Ne, ne teina. Ne, bilo je to neto uneseno u njezino tijelo, neto strano njezinoj
prirodi.
Moda mlado, pitala se uasnuta..
Ali nije trebalo biti tako. Djetece koje je zaela u svojoj utrobi trebalo je biti
blagoslov. Poljubac sree, dar od uvardjeve, kako bi se osigurao idui Kralj.
Pa ipak, nakon razdoblja potrebe poela se osjeati slabo. Sakrivala je simptome i
zabrinutost koliko god je mogla, titei svog ljubljenog od brige koja je u njoj samoj
rasla. No, tu je bitku izgubila, pala je na pod pored njega, tijekom sveanosti...
Posljednje to je jasno ula bio je njegov glas kako doziva njezino ime.
Progutavi, osjetila je poznati, jak okus njegove krvi, ali nije uslijedio nalet snage
koji bi inae dolazio sa sisanjem njegove vene.
Bolest ju je uzimala, dio po dio, oduzimal joj sposobnosti i funkcije.
to god to bilo, umrijet e od toga.
Zbogom htjela je rei zbogom Wrathu. Ako ve ne moe promijeniti ono to se
dogodilo, onda ga je bar htjela s ljubavlju pozdraviti prije nego ode u Sjenosvijet.
Prizivajui svu svoju ivotnu snagu, povlaila je ue koje ju je zavezalo za smrt,
povlaila ga oajniki, molila se za snagu koja joj je bila potrebna da bi ga jo samo
jednom vidjela.
Na to se njene oi polako otvorie, samo djelomino, ali da, vidjela je svog dragog,
njegovu pognutu glavu, njegovo tijelo na podu pored njihovog kreveta.
Gorko je plakao.
Njezin um naredi ruci da posegne prema njemu, ustima da se otvore i progovore,
glavi da se okrene prema njemu.
Nita se nije pomaknulo, nita nije bilo reeno.
Sve to je izilo iz nje bila je jedna jedina suza koja se nakupila u kutku njezina oka i
rasla dok se nije otrgnula od trepavice i kliznula niz hladan obraz.
I onda je bilo gotovo, kapci su joj se ponovno zatvorili, pozdravila ga je i izgubila
snagu.
Iznenada, bijela se magla podignula iz kutova njezina crnog vidnog polja, naleti
magle zamijenili su sljepou koja joj je bila nametnuta. A iz njezinih vitica i neobinog
svjetla., pojavie se vrata, pribliavajui joj se kao da su stvorena, na oblaku.

244

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Znala je, a da joj to nitko nije rekao, da e ako ih otvori, ako posegne za zlatnom
kvakom i otvori taj portal, ui u Sjenosvijet a otamo vie nee biti povratka.
Takoer je bila svjesna i vjerovanja da e, ako ne reagira u odreeno vrijeme, izgubiti
svoju priliku i ostati izgubljena u Meusvijetu.
Anha nije htjela otii.
Bojala se kako e Wrath bez nje. Na dvoru je bilo tako malo ljudi kojima je mogao
vjerovati a toliko njih kojih se trebao bojati.
Naslijee koje mu je ostavio njegov otac bilo je trulo. Samo to se to na poetku
nije vidjelo.
Wrath... rekla je u maglu. O, Wrath...
Njezin eznutljivi glas je odzvanjao u uima kao i po besprijekorno bijelom
krajoliku.
Podignuvi pogled, nadala se da e se uvardjeva pojaviti u svojoj udesnoj odjei i
smilovati joj se.
Wrath...
Kako moe otii sa Zemlje kad je toliko nje ostalo iza. Anha se namrtila. Vrata
ispred nje kao da su se malo pomaknula unatrag. Ili je to samo umislila?
Ne, povlaila su se. Polako, neumoljivo.
Wrath! vikala je. Wrath, ne elim ii! Wraaaaaaaath!
Da?
Anha je jo vritala kad se okrenula. Isprva nije imala pojma u to gleda. Bio je to
maleni djeak od kojih sedam ili osam godina, crne kose, svijetlih oiju, tijela tako
strano koatog da je odmah pomislila kako ga mora nahraniti.
A tko si ti? rekla je promuklo. Iako je znala. Znala je.
Zvali ste me.
Stavila je ruku na donji dio trbuha. Wrath...?
Da, mamen. Djeak se zagledao u vrata pogledom koji se doimao drevnim.
Hoete li prei u Sjenosvijet?
Nemam izbora.
Neistina.
Umirem.
Ne morate.
Gubim bitku.

245

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pijte. Pijte ono to vam je u ustima.


Ne mogu. Ne mogu gutati.
Ritam njihovih rijei se ubrzavao, sve bre i bre, kao da je znala da joj ponestaje
vremena... Jednako kao i on.
Te njegove oi, tako svijetlo zelene... U njima bijae neto udno. Zjenice su bile
premalene.
Ne mogu piti, ponovila je. Najdraa uvardjevo, um joj se strano pomutio.
Slijedite mene i moi ete.
Kako?
Pruio joj je ruku. Poite sa mnom. Ja u vas odvesti natrag kui, a onda ete piti.
Pogledala je prema vratima. Neto ju je povlailo prema njima, tako da je eljela
ispruiti ruku i zavriti ciklus koji je zapoeo onda kad se onesvijestila i pala, na pod.
Ali ono to je osjeala prema svom sinu bilo je snanije.
Okrenuvi glavu, leima se okrenula prema portalu. Vratit e me svom ocu?
Da. Natrag k njemu i meni.
Hodajui prema naprijed, uhvatila je topli dlan svoga sina umjesto kvake na
vratima, a on ju je doista i vodio, poveo ju je van iz bijele magle, dalje od smrti koja
je dola po nju, prema...
Wrath? apnula je u tamu koja ih je oboje prekrila.
Da?
Hvala ti. Nisam eljela ii.
Znam, mamen. A jednog ete mi se dana za ovo oduiti.
Hou li?
Da. I sve e biti dobro...
Nije ula ostatak onoga to je rekao. Kad ju je neto povuklo prema dolje,
iznenadna eksplozija istovremeno ju je odbacila. A onda ju je u lice udario snaan
vjetar, zabacio joj kosu i ostavio je bez daha.
Anha nije znala gdje e zavriti.
Sve to je mogla bilo je pomoliti se da je osoba koja je dola po nju uistinu bio
njezin potomak, a ne neki demon koji ju je htio navesti na pogrean put. Jedino to bi
bilo gore od toga da se ne vrati, bilo bi biti prevaren i ostati bez vjenog ivota s onim
koga je voljela.
Wrath! vritala je u vrtlog. Wraaaaaaaaaath!

246

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trideset prvo poglavlje

rez je znao da se nita od toga ne bi smjelo dogaati.

Nije smio onako ugristi Selenu za vrat umjesto za zapee. Niti se glupirati onako
po krevetu. A ona definitivno nije smjela leati na krznenom tepihu, grudi razgolienih
pred njim, spolovila spremnog da ga uzme, obavijena mirisom uzbuenja.
Uzmi me, rekla je najseksepilnijim glasom koji je ikad uo. Naui me...
Njezin je pogled bio fatalno prikovan za njegov, a on kao da nije shvaao. Prije ga
je bila odbila, a sad... Sad ga je eljela?

Koga briga. Erekcija mu je pulsirala. Koga briga! Uzmi je! eli nas!
Nas. Kao da se sastojao od dva dijela. Zapravo, to i nije bilo toliko glupo koliko je

zvualo. Njegov je ud, u biti, u tom trenutku imao vlastiti glas.

Selena, stenjao je. Jesi li sigurna? Ako okusim jo djeli tebe, bilo koji... Neu se
moi zaustaviti.
Prokletstvo, ve je i tu stanku jedva izdrao.
Ona je ispruila ruku i povukla je uz njegovu podlakticu, mazei ga. Da.
Ne bih smio ovo raditi, uo je vlastiti glas.

Zaepi! Sjedni!
Super, sad je ve zvuao poput oca radijskog voditelja Howarda Sterna.
Selena, ja nisam... vrijedan ovoga.
elim te. To te ini vrijednim.

Rekao sam ti da ne bude glup, kretenu.


Da, to je definitivno bio Ben Stern.
Trez je sklopio oi i zanjihao se, pomislivi kako se sudbina zbilja okrutno poigrala s
njim ponudivi mu je ba tu veer.
Molim te, rekla je.
Jebote. Kao da bi joj mogao rei ne?

247

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad je ponovno otvorio oi, vie nije znao kako e preivjeti seksualni odnos u
jednom komadu. Bio je to najgori mogui trenutak da otvori Pandorinu kutiju, ali nije
namjeravao okrenuti glavu. Bio je sirovina u stvarima koje ni samome sebi nije htio
priznati, a ovo e biti humanitarna priredba, neto to e mu zapravo pomoi.
Pa makar samo privremeno.
Ako nita drugo, mogao je dati sve od sebe da njoj bude dobro.
Primaknuvi se Seleni, poloio je ruke s obje strane njezinog uskomeanog tijela i
polako, neumoljivo, primicao svoje usne, sve dok se nisu nalazile jedva milimetar
iznad njezinih.
Nema povratka, zareao je.
Ona je spojila ruke iza njegovog vrata. Nema kajanja.
Poteno.
Kako bi zapeatio dogovor, poljubio ju je, oeavi usta o njezina, gostei se njome
sve dok se sama od sebe nije rastvorila. Jezikom je ve uao u nju, ali samo
djelomino. Kvragu, ve ga je i lickanje okiralo. Sad? Vie nije bilo suzdravanja. Sav
je uao u nju i spojio usta s njezinima, nakrivivi glavu u stranu dok joj je sisao usnice.
Bila je to najudnija mogua dihotomija. Bio je tako spreman uzeti je, spreman
irom joj rairiti noge i ui u to vrue, vlano mjesto meu njezinim bedrima i da,
elio ju je iznutra oznaiti svojim sjemenom, ostaviti svoj miris svuda po njoj i u njoj,
kako je vie nijedan mukarac ne bi dotaknuo ni pogledao.
Pa ipak je imao sve vrijeme svijeta za taj poljubac.
S druge strane, bila je slatka kao ledeno vino, klizila je poput viskija, bila opojna
kao porto. Bio je pijan i prije nego je podignuo glavu kako bi udahnuo.
Ali nije namjeravao ostati tu zauvijek. Postojalo je jo jedno mjesto na koje se htio
vratiti.
Dok se poljupcima sputao prema vratu, poalio je zbog svjeih ranica koje je
ostavio na njezinoj veni pa ih je pomilovao usnama, jednom, dvaput.
ao mi je, hrapavo je rekao.
Zbog ega?
Morao je ponovno sklopiti oi kad je njezin hrapavi glas probio maglicu u kojoj se
nalazio i istog ga treba jo vie uzbudio. to li ga je upitala ah, da.
Nisam smio biti tako grub.
Pa, nije mi smetalo to si me pritisnuo. Uope.
Vid mu se odmah pomutio.
Hoe li se vratiti tamo gdje si ve bio? upitala je.

248

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zaboga, da. Da... Odmah. Ako eli...


Izvijanje njezinog tijela i stenjanje bilo je najbolji pristanak koji je ikad uo.
Pokuavajui obuzdati zvijer u sebi, ljubio ju je prema kljunoj kosti, a onda se
morao malo povui i pogledati je. Njezine su grudi bile neto najljepe to je ikad
vidio. Bila je savreno graena, bradavice napete na vrhu blijedih breuljaka, koa
glatka, a njezino je disanje iskuavalo njegovu samokontrolu.
Bio je jednako paljiv kao i s njezinim usnama.
Isplazivi jezik, kruio je oko njezinih bradavica, a sudei prema nainu na koji su
njezine ruke poletjele prema njegovoj kosi, to joj se svialo.
Oh... stenjala je.
Osmjehnuo se prije nego ih je usisao. Siui je, legao je na bok i rukom klizio niz
njezin struk, bokove, bedro... unutranju stranu bedra.
Rastvarala se pred njim poput vode, tijelo joj je bilo oputeno, preputeno, dok ju
je on sisao i dodirivao joj bedro, sve vie i vie. Gotovo da je ve doao do nje,
planirao gdje e je tono dodirnuti, kadli...
Slika neke ene upala je u prostor izmeu njegovih uiju.
Isprva, nije mogao shvatiti koga je vraga njegov mozak smislio... Ali onda je
prepoznao tu nepoznatu enu kao onu koju je poevio na stranjem sjedalu auta prije
vie od godinu dana. Ubijala ga je jasnoa tog prizora. Sve je vidio u najboljoj
kvaliteti slike, ru razmazan preko prednjih zuba: mrlje maskare ispod oiju, neuspjela
plastina operacija grudi i iroke bradavice.
No, to nije bilo ono najgore.
Ne, najgore od svega bio je nain na koji se njezina glava njihala gore-dolje, goredolje dok je on bio u njoj. Njegov je ud bio u njezinoj vagini, ulazio i izlazio,
ubrzavajui ritam kako bi mogao ve jednom svriti i privesti to kraju.
Njegova erekcija, ona koju se spremao gurnuti u Selenu, bila je u septikoj jami.
Bila je u... Stotinama prljavih ena koje nisu prakticirale siguran seks ili se testirale na
spolne bolesti, koje su moda ve i pokupile sidu putajui kurve poput njega u svoje
gaice.
injenica da on nije mogao prenijeti njihove bolesti nije bila ni najmanje bitna.
Prljavo je prljavo.
Odmaknuvi se, siktao je sklapajui oi, pokuavajui samom sebi narediti
evakuaciju iz tog sranja.
Trez?
Oprosti, ja... Odmahivao je glavom, ponovno se usredotoivi na njezine grudi.
Postalo mu je muno od tolike mrnje prema samom sebi. Samo sam...

249

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jo jedna ljudska ena ula mu je u mozak, ovog puta ona agentica nekretninama
koju je obradio u skladitu koje je upravo kupio. Zamislio je njezine ruke rairene i
oslonjene o zid dok ju je uzimao odostraga, dok joj je vjenani prsten blistao na ruci.
ao mi je, promrmljao je. A onda je ponovno odmahivao glavom, kao da su
sjeanja predmeti koje je mogao pobacati sa stola svoje svijesti. Ja...
Brzom izmjenom prizora, idua koju je ugledao bila je brineta koja mu je popuila
u uredu. Crvenokosa enska koju je poevio skupa s onom plavuom u zahodu u
klubu. Trojac s onim studenticama, gotiarka na groblju, konobarica u Salu,
farmaceutkinja koju je sreo kad je jednog poslijepodneva iao po lijekove protiv
bolova, ankerica u klubu, ena koju je vidio na sajmu rabljenih automobila...
Sve bre i bre, sve dok slike nisu bile poput metaka koji su jedan za drugim ciljali u
njegov mozak.
Kad se skinuo sa Selene, istovremeno se doimalo i bizarnim i potpuno prikladnim
da je jedino na to je mogao misliti bilo to da su Sjenke imale pravo.
Seks s ljudima ga je oneistio.
I sad je plaao cijenu za taj otrov, tono tu i tad.

Sjedei za kuhinjskim stolom, Assail je mogao samo zuriti u svoje bratie. Par
profesionalnih ubojica, dilera i siledija ne samo da se oprao prije obroka, ve su se
posve opustili na svojim stolicama, izgledajui kao da ele raskopati hlae.
Kad je Marisolina baka ponovno ustala, Assail je odmahnuo glavom. Madam,
morate uivati u ovoj hrani koju ste tako paljivo pripremali.
Uivam. Otila je do radnog stola i narezala jo kruha. Ovi deki, moraju vie
jesti. Premravi, premravi.
Ako tako nastavi, pretvorit e njegove zatitare u, kako se ono kae, par svinja?
I gle uda, iako su dva mukarca bila sita, uzeli su svaki po jo jednu kriku njezina
domaeg kruha i posluno na njega namazali maslac.
Nevjerojatno.
Assail je prebacio pogled na Marisol. Spustila je glavu i vilicom se borila s hranom.
Nije mnogo pojela, ali je otvorila boicu tableta bakrene boje koju joj je dala
doktorica Jane i izvadila jednu sivo-naranastu kapsulu.
Nije bio jedini koji ju je promatrao. Bakino oko sokolovo pratilo je sve, svaki
pokret vilicom, svaki gutljaj iz ae s vodom, kao i izbjegavanje hrane.
Marisol, s druge strane, nije promatrala nikoga. Nakon emotivnog susreta sa
svojom obitelji, zatvorila se u sebe. Netremice je promatrala jelo, a izbor rijei
ograniila je na da i ne, vezano uz zaine i umake.

250

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Povukla se na mjesto na kojem nije htio da boravi.


Marisol, obratio joj se.
Podignula je glavu. Da?
Hoe da te otpratim do tvoje sobe? im su te rijei izile iz njegovih usta,
pogledao je u baku. Ako doputate, naravno.
Prema starim vampirskim obiajima, starija bi ena u tom sluaju bila Marisolin
gvardijan, a premda je rijetko kad ukazivao potovanje ljudima, inilo se prikladnim
biti obazriv prema toj eni.
Marisolina je baka kimnula glavom. Da. Imam njene stvari. Evo.
I doista, kufer s kotaiima bio je parkiran pored luka koji je vodio u veliku sobu.
Kad se baka vratila jelu, zakleo bi se da je na njezinim usnama vidio maleni
osmijeh.
Jednostavno sam iscrpljena. Marisol je ustala i dohvatila svoj tanjur. Imam
osjeaj da bih mogla spavati zauvijek.
Ne priajmo sad o tome, pomislio je i sam ustajui.
Nakon to je poljubila baku u obraz, obrativi joj se na njihovom materinjem
jeziku, krenuo je za njom. Svoj je tanjur stavio u sudoper i potom otiao do kufera.
Htio ju je zagrliti. Meutim, nije to uinio. Dodue, dohvatio je kufer kad je posegnula
prema njemu.
Dopusti mi, rekao je.
Lakoa s kojom je popustila dala mu je do znanja da je opet boli. Preuzevi
vodstvo, poveo ju je prema stepenicama. Postojala su dva stubita, jedno koje je
vodilo u njegove odaje, i drugo koje je silazilo prema podrumu u kojem se nalazilo
pet spavaih soba.
Baka i bratii bili su u donjem dijelu.
Osvrnuvi se preko ramena, primijetio je da hoda tiha i ozbiljna iza njega,
sputenog pogleda, ramena pognutih od umora koji nije bio samo fizike naravi.
Dat u ti svoju sobu, rekao joj je. Da bude sama.
Ne bi bilo dobro za njega da ostane s njom. Ne dok je njezina baka u kui.
Iako je ba tako i htio da bude.
Hvala, promrmljala je.
Prije nego je bio svjestan to radi, snagom volje otvorio je ojaana klizna vrata iza
kojih su se nalazile ulatene crno-bijele mramorne stepenice.

251

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Sranje, pomislio je.


Detektori pokreta, ha, rekla je trenutak potom.
Tono tako.
Dok se penjala uza stepenice, Assail je nastojao ne promatrati pokrete njezina tijela.
To mu se inilo kao krajnje nepotovanje, naroito stoga to je epala.
No, najdraa uvardjevo, elio ju je kao to nikad nikog nije elio.
Njegove su odaje zauzimale cijeli gornji kat. Osmerokutni prostor nudio je pogled
od tristo ezdeset stupnjeva, na rijeku, na udaljeni urbani centar Caldwella, na
umovite predjele na zapadu. Krevet je bio krunog oblika sa zaobljenom daskom
iznad glave, smjeten tono u sreditu prostorije, ispod stropa s ogledalima.
Namjetaj je bio ugraen, zaobljeni ormar od oraha sluio je kao stoli i radni stol,
pa nita nije zaklanjalo pogled na staklene zidove.
Dotaknuvi prekida pored vrata, pokrenuo je zastore koji su se izvukli iz svojih
skrivenih odjeljaka i cijelom se duinom njihali, sve dok nisu konano sjeli na svoje
mjesto.
Za privatnost, rekao je. Kupaonica je u onom smjeru.
Posegnuvi rukom preko dovratka, okrenuo je jo jedan prekida. Boje u spavaoj
sobi bile su bademaste i kremaste, isto je bilo i s mramornim podom, zidovima i
stoliima u kupaonici. Smijeno, nikad nije razmiljao o unutarnjem ureenju, ali sad
mu je bilo drago zbog smirujuih tonova. Marisol je zasluila mir za koji se izborila u
svojim tekim bitkama.
Dok je hodala po kupaonici, prstima je prelazila preko ila u mramoru kao da se
pokuava o njega osloniti.
Okrenuvi se, pogledala je u njega. A gdje e ti spavati?
Iako nikad nije oklijevao oko toga to e rei, ipak se nakaljao. Dolje. U
gostinskoj sobi.
Prekriila je ruke preko prsa. Zar ovdje gore nema jo jedan krevet?
Osjetio je kako mu se podiu obrve. Ima jedan na razvlaenje.
Moe li ostati? Molim te.
Assail se opet nakaljao. Jesi li sigurna da je to u redu, dok je tvoja baka ovdje?
Stalno me prolaze strani trnci. Ako ostanem sama, nikad neu zaspati.
Onda u sa zadovoljstvom ispuniti tvoju elju.
Samo se morao pobrinuti za to da ostane na tome...
Dobro. Hvala ti. Promatrala je kadu za jacuzzi ispod prozora. To izgleda divno.

252

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dopusti da ti je napunim. Krenuo je prema kadi i otvorio mjedene pipe, a voda je


pojurila, kristalno ista, sve toplija i toplija. Jako je duboka.
Iako je nije isprobao.
Tu postoji i petite cuisine. Otvorio je skrivena vrataca i otkrio niski hladnjak,
minijaturnu mikrovalnu i lonac za kavu. A u ormariima ima neto namirnica u
sluaju da ogladni.
Zbilja je bio strunjak za oito, zar ne?
udna tiina.
Zatvorio je maleni ormar. Priekat u dolje dok se ti...
Marisolin slom stigao je bez najave. Jecaji su joj zatresli ramena dok je stavljala
glavu meu dlanove pokuavajui priguiti zvuk.
Assail nije imao iskustva u tjeenju ena, ali istog je trena krenuo prema njoj.
Najdraa, promrmljao je privlaei je na svoja prsa.
Ne mogu ja to. Ne ide. Ne mogu...
Ne moe to? Reci mi.
Priguen njegovom kouljom, njezin je odgovor ipak bio dovoljno jasan. Ne mogu
se pretvarati da se to nije dogodilo. Podignula je glavu, oi su joj blistale od suza.
Svaki put kad trepnem, vidim to.
... Zataknuo joj je pramen kose iza uha. U redu je.
Nije...
Uzevi njezino lice u svoje dlanove, u isti je mah osjeao i bijes i bespomonost.
Marisol...
Umjesto odgovora, uhvatila ga je za zapea, stisnula i u tiini koja je uslijedila,
imao je osjeaj da neto trai od njega.
Dragi Boe, htjela je neto od njega.
Osjetio je to u nepominosti njezina tijela, ludilu njezina pogleda, stisku njezinih
ruku.
Assail je nakratko sklopio oi. Moda je sve krivo tumaio, ali nije mu se tako inilo
iako teko da bi se od nje moglo oekivati razumno razmiljanje, s obzirom na sve
to je prola.
Odmaknuo se unatrag. Kada samo to se nije napunila, rekao je grubo. Idem
provjeriti gdje e spavati tvoja baka, u redu? Zovi me ako bude trebala neto prije
nego se vratim.
Pokazavi na kuni interfon, urno je iziao, zatvarajui vrata za sobom.

253

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Naslonivi se leima na njih, nekoliko je puta poelio o njih udariti glavom, ali nije
ju htio uznemiravati vlastitim mukama.
Preavi rukom niz prednji dio hlaa, namjeravao je namjestiti erekciju u drutveno
prihvatljiv poloaj ali im je ostvario kontakt, zastenjao je i shvatio da se mora za
to pobrinuti.
Jedva je stigao do kupaonice pored ureda na prvom katu. Zakljuavi se unutra,
rukama se oslonio na mramorni umivaonik i objesio glavu.
Potrajalo je tri kratka otkucaja srca.
Otkopao je remen brzinom tkanine koja se raspada, a zatvara njegovih hlaa bio
je jednako posluan a onda je njegov ud, tvrd kao kamen, pulsirajui iskoio s
kukova.
Ugrizavi se za donju usnicu, uzeo ga je u ruke i poeo potezati, cijelom se teinom
oslanjajui na ruku na umivaoniku, dok je uitak graniio s bolom.
Krik koji je ispustio umalo da se nije uo, ali nita se oko toga nije moglo uiniti.
Toliko je duboko zaglibio u zeju rupu, kako bi zaustavio ili barem promijenio smjer
vlastitog kretanja.
Jo bre, dolje pa gore sve dok nije bilo dovoljno ni grickanje usnice. Morao je
okrenuti glavu i ugristi se za biceps, onjaci su proboli mii, kroz pulover i koulju.
Orgazam ga je udario estoko, naleti su bili otri poput noeva koji su se zabadali u
njega. Ejakulaciju je uhvatio u slobodnu ruku, rasipajui se.
ak i na vrhuncu olakanja, potovao je svoju Marisol. Namjerno je izbrisao sve
slike iz glave, odluan u namjeri da to ostane iskljuivo fiziki in.
Kad je sve zavrilo, nije mu bilo nimalo lake.
Osjeao se prljavim ak i nakon to se obrisao.

254

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trideset drugo poglavlje

eth je pronala torbicu s lijekovima na umivaoniku u kupaonici. Nakon to


je poludjela zbog stanja u kojem je zatekla stol za bilijar, kao i sve ostalo,
otila je gore i odmah se uputila prema drugoj strani sobe kako bi se istuirala kad
je otkrila torbicu od crne koe izmeu svog i Wrathovog umivaonika.
Isprva je pomislila da se radi o kutijici za naoale, za neki od Wrathovih poveza,
samo to je bila mekana, a ne tvrda.
A kad je posegnula rukom kako bi je dohvatila, osjetila je prvi val.
Vru, vlaan zrak oblio joj je cijelo tijelo, od stranjeg dijela vrata pa niz noge, od
lica i grla preko trbuha, sve do stopala.
Kao da je ve stala pod tu.
Stresavi taj osjeaj sa sebe, otkopala je torbicu i otvorila je. Ne, u njoj nisu bile
sunane naoale. Umjesto njih, unutra se nalazila staklena boica s bistrom tekuinom,
i tri igle, zavezane kao da se idu provozati autom i ne ele prekriti zakon o vezanju
pojasa. Etiketa na malenoj boci bila je okrenuta prema unutra, pa ju je okrenula kako
bi proitala to pie.
Morfij.
Nikad nije vidjela takvo to meu Wrathovim stvarima. I nije bilo teko zakljuiti
da je vjerojatno posjetio doktoricu Jane ili, kvragu, ak i Haversa kako bi se
pripremio za sluaj da ona...
Oblio ju je jo jedan nalet vruine. Namrtila se pogledavi u ventilacijski sustav
iznad glave. Moda bi Fritz trebao pregledati rashladni sustav u kui...
Kad su joj koljena popustila bez upozorenja, jedva se uspjela pridrati za rub
umivaonika. Sadraj torbice rasuo se po Wrathovom umivaoniku, prevrnuvi dvije
boice parfema Chanel. Zavijajui poput ranjene ivotinje, pokuala se pridii, ali
njezino tijelo nije slualo signale.
Pratilo je vlastitu putanju.
Strana, vulkanska sila eksplodirala je iz nje, oduzevi joj svu snagu da se pridigne s
poda. Sruivi se, zgrila se i uhvatila za donji dio trbuha, primaknuvi koljena prsima.
Jedva da je osjetila hladnou mramora dok se umski poar ispod njene koe
pretvarao u silovitu potrebu, neodoljivu seksualnu elju koja je zahtijevala samo
jedno.
Njezinog mujaka.

255

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Okrenuvi se na lea, otkotrljala se najprije na jednu stranu, a potom na trbuh.


Grebui po skliskom podu, trljala je bedra jedno o drugo, pokuavajui si barem malo
olakati, pronai malo odmora od bola koji ju je cijelu obuzimao.
Koliko sati? Pokuala se sjetiti to je Layla rekla, koliko sati to inae traje?
Dvadeset etiri? Ne, due.
Beth je jauknula kad je jo jedan nalet proao kroz njezino tijelo. Znoj joj je izbijao
kroz pore, a onjaci se izduivali u ustima.
Bio je to tek poetak, znala je u kutku svoga uma.
Samo prvi napad situacija e se potom pogorati. Kako vrijeme bude odmicalo,
zbog hormona nee biti sposobna ni za to osim za disanje.
Kad se samo sjeti da je dobrovoljno to poticala... Luakinja.
Potreba je bila kao par aka koje su uvrtale njezino tijelo do toke u kojoj joj se
inilo kao da su joj kosti polomljene. Ne, ne, to e je ubiti, zar moe to preivjeti? A
elja za seksom? Vie se ak nije niti radilo o djetetu. Radilo se o preivljavanju.

Wrath.
O, Boe, on e se popeti gore. im zavri razgovor s Tohrom. Pronai e je tu na
podu i to onda?
ak i kroz bujicu hormona, uspjela je razmisliti o tome i doi do zakljuka bit e
u uasnoj poziciji. Ili e joj pomoi i morati ivjeti s posljedicama koje je prezirao, ili
e je morati gledati kako pati.
to on nikad ne bi mogao.
Dlanovima je klizila niz skliski pod dok je pridizala gornji dio tijela teak tisuu kila.
Penjala se uz ladice kao da su stepenice, morala je napraviti pauzu kad je dola do
vrha ormaria, vid joj se pomutio, nastojala je fokusirati pogled dok je njezino tijelo
vapilo za seksom koji mu je bio onemoguen.
Prije nego se cijela preda, sama e se pobrinuti za situaciju.
Ruke su joj toliko drhtale da joj je trebalo nekoliko pokuaja da dohvati lijekove,
no naposljetku je u tome uspjela i spustila ih na pod. Vrijeme za jo jednu pauzu na
hladnom mramoru. Ali ne predugo. Valovi su navirali sve jae i bre. Petljajui po
torbici, staklena je boica iskoila iz svojih korica i odletjela dalje.
Plakala je dok se povlaila za njom, ispruene ruke, grabei dlanom...
Beth, rekao je neki glas. O, Boe... Beth.
Iz neba se spustio muki dlan i posegnuo prema njoj, traio je kroza zrak kroz
maglu je nastojala razaznati sve kako i zato a onda je njezino tijelo umjesto
nje uspjelo sve povezati.
Wrath.

256

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad je ugledala njegove cipele, hormoni su joj poludjeli. Odgovarali su na njegovu


prisutnost popevi se do razine koja je bila gora od pakla na zemlji. Krv joj je uzavrela
ispod koe, njezino je spolovilo vritalo za onim to joj je samo on mogao pruiti.
A to se nikad nee dogoditi.
Odlazi... jauknula je napuklim glasom. Daj mi lijekove... Ili mi daj...
Wrath je kleknuo pored nje.
Beth...
Daj mi lijekove! Ja u sama...
Ne mogu ti dopustiti...
Prostrijelila ga je otrim pogledom, nije imala energije za borbu s njim. Daj mi
jebene lijekove!

Wrathovo je tijelo poelo reagirati dok se penjao uza stepenice prema njihovoj sobi, a
kad je stigao do kupaonice, ve je tono znao to se zbiva. I koje je rjeenje. Svaki
njegov instinkt urlao je da zadovolji svoju enku, da joj olaka patnje na jedini
ispravan nain.
Stresavi se, pao je na koljena i pipkao uokolo ne bi li je pronaao, pratei zvuk
njezina glasa i uznemirene pokrete njezina tijela na mramornom podu. Bila je
nesuvisla, previjala se od bola, izgubljena od siline potrebe.
Daj mi jebene lijekove!
Trebalo mu je par trenutaka da mu njezin zahtjev doe do glave, a onda je shvatio
da je to jedan od onih trenutaka u ivotu kad se put koji se rastvorio pred njim rava
u dva smjera a u njegovoj glavi, nijedan od njih nije bio dobar.
Wrath... stenjala je. Wrath... Samo mi daj lijek.
Pomislio je na pribor koji je ostavio na stoliu. Morao je samo otvoriti torbicu,
napuniti injekciju i ubrizgati joj morfij. To e joj olakati patnju...
Samo djelomino, istaknuo je jedan dio njega.
Novi napad potrebe slomio je Bethino tijelo, a disanje joj se pojaalo do glasnoe
vriska, udovima je udarala o njega dok se grila.
Nije bio siguran kad je tono njegov um donio odluku. Ali iznenada, ruke su mu
bile na zatvarau konih hlaa, lijek zaboravljen, smjer odabran.
Dri se, leelan, reao je dok je oslobaao erekciju. Dri se, stiem...
Jebeno tono.

257

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Samo to mu je trebala prokleta vjenost da napipa njezine noge i skine joj


traperice. Njezino se tijelo borilo s njim, bedra su radila kare dok se vrpoljila i
okretala na podu, no kad joj je konano skinuo jebene hlae s nogu, nije tratio
vrijeme. Natjerao ju je da se umiri, ukopao joj ruke u bokove, a onda je...
Beth je uzviknula njegovo ime kad je uao u nju. Zabila mu je nokte u ramena i
podignula grudi prema njegovim prsima. Istog je trena svrio, testisi su mu se stisnuli,
potom opustili. Nije bio spreman na njenu reakciju. Dok je ona svravala s njim,
njezino ga je spolovilo povlailo, vuklo cijelu njegovu duinu u sebe, samo to ga nije
potezalo...
Ponovno je svrio. Toliko estoko da je zagrizao vlastiti jezik.
Pumpajui o nju, pumpajui u nju, gurao je grubo i divlje sve dok njegovo tijelo
nije uzelo kratku pauzu kako bi se oporavilo. I u tom je trenutku osjetio razliku koju je
napravio u njoj. I ona se na trenutak mogla odmoriti, napetost u njenom tijelu je
nestala kao da su stanice u njemu duboko udahnule.
Meutim, prije nego je uspio samom sebi estitati, osjetio je neto drugo. Tuga je
ispunila zrak, a njezin ga je alosni miris zaustavio. Spustio je glavu kao da je moe
pogledati u oi.
Nemoj plakati, promuklo je rekao. Leelan, nemoj...
Zato to radi? jaukala je. Zato...?
Postojao je samo jedan odgovor. Te veeri... I zauvijek. Zato to te volim vie od
iega.
Vie od sebe samog. Vie od bilo kojeg budueg potomka.
Njezina drhtava ruka dotaknula mu je lice. Jesi li siguran?
Odgovorio je tako to se poeo ponovno gurati duboko u nju, krivudava
penetracija klizila je u njeno sklisko spolovilo i izvlaila se iz njega. A njezina reakcija?
Zvuk koji je ispustila dijelom je bio predenje, dijelom stenjanje, a hormoni su se
ponovno uzburkali.
Iz nekog razloga, sjetio se Vishousove vizije.

Vidim te kako stoji u bijelom polju. Bjelina, bjelina je svuda oko tebe i razgovara s
licem na nebesima.
Tvoja budunost je u tvojim rukama.
Isuse Kriste, osjeao se kao da mu Sjenosvijet pue za vratom, uhodi ga i premda
je to vrijedilo za svako ivo stvorenje, osjeao se kao da je ba on na meti, kao da e
mu rok svaki as istei.
To nije znailo da e ga Beth nadivjeti. Upravo suprotno. Najvjerojatniji razlog
njegove vlastite propasti... Bit e njezina.

258

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Poloivi glavu na njezin vrat, provukao je ruke ispod njezinog tijela i poeo je
ozbiljno eviti. Naprijed, natrag, cijeli je posao bio kao skakanje s litice skok je bio
najlaki dio jer vas slobodan pad nita ne kota.
Slijetanje je ono to ubija.

259

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trideset tree poglavlje

ola je sklopila oi, sputajui tijelo sve dublje u kadu. Kad se razina vode
podignula tako da joj je pokrila sve osim vrata i glave, njezina toplina dala joj
je do znanja koliko joj je hladno prije bilo, i to ne na povrini koe, ve duboko u sri.
Zurei u vlastito tijelo na priguenom svjetlu, osjeala se odvojenom od njega, ali
nije bila glupa. injenica da je dopustila nekom grubijanu da je pipa kako bi preivjela
no, stvorila je taj jaz sad je bilo pitanje kako se opet spojiti.
Znala je za jedno sigurno rjeenje.
Ali on ju je ostavio gore samu.
ovjee, bilo joj je teko posluati Assailov itekako pametan savjet. Pretvarati se da
se ti sati, taj strah, da se taj uas nije dogodio, inilo se jednako izazovnim koliko i
preivljavanje cijelog tog iskustva. Ali to je drugo mogla? Nije mogla disati isti zrak
kao i njezina baka, dok joj se sve to je napravila i vidjela vrtjelo ravno pred oima.
Ponovno spustivi pogled prema sebi, pomaknula je noge. Kroz valove, zavoj na
njezinom bedru rastapao se i opet stapao, rastvarao i opet spajao. Gurnuvi ruku u
vodu, skinula ga je. Ljepljivi se zavoj brzo odlijepio. Znala, je da jo ne smije moiti
ranu sa avovima, ups.
U koju ju je to bolnicu Assail, dovraga, odveo? To je mjesto bilo vraki otmjeno,
od sustava ulaznih vrata do same zgrade i osoblja. Njezin je um nastojao sve to
povezati, a jedini zakljuak do kojeg je dolazio bio je vlada.
Iako se on tome nasmijao, drugog se objanjenja nije mogla dosjetiti.
Ali nije je uhitio.
Sklopivi oi, pitala se kako je znao gdje e je pronai. I to je tono napravio
Benloiseu. Sranje, onaj prizor s krvlju na Assailovom licu, oko usana...
Tko e sad biti zaduen za Caldwell?
Tko zna.
Izvukavi ruku iz vode, odmaknula je kosu s lica. Voda se slijevala niz cijelu duinu i
grijala joj stranji dio vrata, tjerajui je da se znoji.
Boe, kako je tu bilo tiho.
ivjela je u onoj kui sa svojom bakom skoro cijelo jedno desetljee i ve se
naviknula na amor susjeda, na automobile u prolazu, pse koji su lajali u daljini, djecu
koja su ciala i vikala dok su igrala koarku na prilazu. A tu? Samo voda koja bi se
uzburkala u kadi dok je ona premjetala noge. Znala je da razlog zbog kojeg je bilo

260

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

tako tiho nije bio samo taj to u neposrednoj blizini nije bilo drugih kua. To je mjesto
bilo izgraeno poput utvrde, i ukljuivalo je trikove. Prave trikove.
Prisjetila se one noi kad je prvi put dola ovamo, na Benloiseov zahtjev. Njezin je
zadatak bio da pijunira Assaila i njegov dvorac a ono to je otkrila zbunilo ju je.
udni holografski zastori. Sigurnosne kamere. I taj lik.
Moda je previe razmiljala o svemu. Moda su Assail i njegovi kompii bili tu da
joj pomognu preivjeti sudnji dan...
Sklopivi oi, odustala je od svega i samo plutala u vodi. Moda ju je tijelo
napustilo, ali ionako je prebrodilo dovoljno briga, hvala lijepo.
Iznenada, emocije su navrle, previe da bi se suzdrala.
Kad je poskoila uvis, voda se prelila i iscurila na pod. Kvragu.
Koliko e vremena proi prije nego se opet bude osjeala normalno? Koliko noi
punih straha, koliko dekoncentriranih obroka, potajnog plakanja?
Izvukavi se iz kade, dohvatila je mekani bijeli runik sa stola i lecnula se kad joj je
dotaknuo kou. Kao da su joj ivci bili napeti, vjetrokaz koji je reagirao na svaki
pokret frotira, svaki nalet vjetra iz ventila iznad nje, sve komeanje vode je isparilo...
Predivna si.
Njezina mokra peta zakripala je na podu kad se okrenula prema vratima. Assail je
stajao u sjeni, mrana, nejasna prisutnost od koje se osjeala i vie nego gola.
Osjetio se elektricitet u trenutku kad su im se pogledi sreli.
A onda je ona ispustila runik. Trebam te.
Zvuk njegovog izdisaja bio je nalik porazu, ali nju nije bilo briga. Mogla je osjetiti
zagrijavanje zraka izmeu njih, i znala je da osjeaji nisu jednosmjerni.
Odmah, naredila mu je.
Kako bih mogao rei ne, apnuo je onim svojim glasom s naglaskom.
Priao joj je i obujmio njezino lice svojim velikim, toplim dlanovima bilo je
takvo olakanje osjetiti kako se naginje i svojim usnama dodiruje njezine, kako se spaja
s njezinim ustima, kako je istovremeno i tjei i uzbuuje. A onda vie nije bila na podu
ve u njegovom naruju dok ju je unosio u sobu.
Nevjerojatnom njenou poloio ju je na krzneni pokriva kao da se boji da e se
raspasti to nije bilo nemogue. Iako je njezino tijelo reagiralo na njega, opustilo se
i navlailo, bila je na rubu da se raspadne.
To e pomoi.
Privukla je njegova ramena prema sebi dok se on namjetao na krevetu pored nje,
kao da se bojao da e se ona uspaniiti ako je na bilo koji nain zarobi. Samo to je

261

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

ona htjela njegovu teinu na sebi, htjela je osjetiti kako je pritie o madrac, kako
sjeanja zamjenjuje stvarnou, kako joj svojim dodirom mijenja svijest.
Sola ga je povukla na sebe. Razdvojila je noge kako bi napravila mjesta, a erekcija
iza zatvaraa njegovih hlaa dotaknula je samu njezinu sr. Naborane vunene hlae
koje je imao na sebi grebale su njezinu osjetljivu kou i tjerale je da stenje na dobar
nain.
Jo poljubaca; njegov je jezik klizio u njezina usta, njegovi su se dlanovi sputali
prema njezinim grudima. Jo je bolje lijeio njezine boli i patnje od vode u kadi,
naroito dok je ljuljao kukove prema njoj, dok joj je dirao spolovilo obeavajui joj
svoje, dok ju je nabrijavao lijepo i polako. A kad su joj se bradavice ukrutile toliko da
ju je skoro boljelo, kao da je znao to joj idue treba, odvojio se od njenih usana i
poljupcima silazio prema grudima.
Lijeno je lizao jezikom najprije oko jedne, a onda oko druge, prije nego je usisao
jedan vrh i povukao ga.
Izvijajui se od zadovoljstva, zagladila mu je kosu unatrag, gusti pramenovi bili su
sasvim dovoljni da se za njih uhvati... A onda je pogledala u zrcalo iznad kreveta.
I gledala ga kako vodi ljubav s njom.
O, Marisol... Gozba za oi... Kapci su mu bili napola sputeni dok je podizao
glavu i promatrao njezino tijelo. Ti si san svakog mukarca.
Teko. Bila je mrava poput djeaka, bez bokova, s grudima koje su jedva bile
dovoljne za grudnjak pa ipak, na tom priguenom svjetlu, na tom okruglom
krevetu, pod njegovim nepopustljivim okom, bila je ulna poput bilo koje druge ene
na planetu, krajnje uzbuena, spremna da je njezin mukarac zadovolji.
Iako zapravo nije bio njezin.
Ponovno spustivi glavu, jo se malo posvetio njezinim grudima dok su mu prsti
lutali prema njezinim bokovima i unutranjoj strani bedra. Gore, dolje, mazio joj je
nogu, dok je sisao i paljivo grickao njezine...
A onda je njegova ruka kliznula izmeu njih, zamijenila njegovu i dalje pokrivenu
erekciju, prola preko njenog vlanog spolovila jednom, dvaput... I poela trljati.
Ponovno je spojio svoja usta s njezinima kad su mu prsti uli u nju.
Na djeli sekunde, lecnula se i stisnula, kad se njezino tijelo sjetilo posljednjeg puta
kad se to dogodilo.
Assail se istog trena zaustavio. Zurei u nju, izraz lica mu se smraio, gotovo do
grubosti. Koliko si povrijeena...
Sola je samo odmahnula glavom. Nije htjela o tome razmiljati, ne dok je
osloboenje bilo toliko blizu da ga je mogla dodirnuti.
Marisol. Koliko?

262

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zar nisi rekao da bih trebala zaboraviti da se to uope dogodilo?


Sklopio je oi kao da trpi bol. Ne elim da te boli, ikad. Naroito ne na taj nain.
Boe, bio je prekrasan, te njegove predivne crte lica u agoniji zbog nje.
Ispruila je ruku i pogladila ga po elu, briui bore koje su na njemu nastale. Samo
budi sa mnom. Da postoji samo ti, a ne... Nitko i nita drugo. To je ono to mi sad
treba.

Svaki put kad bi Assail pomislio da ga je njegova ena dovoljno iznenadila, Marisol bi
ga povela u drugu, viu razinu. U tom sluaju, pomisao da je neki mukarac oskvrnuo
njezino sveto tijelo... uvardjevo u Sjenosvijetu, mozak mu se doslovno gasio od tog
krkljanca agresije i agonije.
Pa ipak, sam njezin dodir bio je dovoljan da ga odvrati od nasilja.
Nemoj prestati, dahtala je dok mu je njukala vrat.
Ta nevina radnja potaknula je u njemu iznenadni nagon za hranjenjem. Onjaci su
mu se izduili u ustima, a poriv da je oznai tako to e zagristi njezinu venu, bio je
gotovo jednako jak kao i njegova nepokolebljiva odluka da ona nikad ne sazna to je
on zapravo. Dovoljno je bila traumatizirana...
Rukama je dohvatila njegovu koulju i izvukla mu je iz hlaa. A potom se usmjerila
na njegov remen.
No, on se nije dao smesti. Ne dok ne bude siguran...
to ti je uinio? pitao ju je.
Kad se Marisol umirila, dio njega pitao se zato je tako forsira, naroito s obzirom
na savjet na kojem je inzistirao.
Uinila sam ono to sam morala kako bih mu skrenula panju, rekla je stisnuto. A
onda sam ga udarila u jaja.
Assail je izdahnuo. Ja sam trebao biti taj koji e ga ubiti.
Da bi obranio moju ast?
Bio je smrtno ozbiljan dok ju je gledao. Apsolutno.
Njezine oi kao da su se prikovale za njegove. Ispod svega toga, zbilja si pravi
kavalir, zar ne?
Ubio sam Benloisea, uo je vlastiti glas. Na neki nain, patio je.
Nakratko je sklopila oi. Kako si znao da je on taj koji me je oteo?
Pratio sam te one noi kad si provalila u njegovu kuu.

263

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dakle, to si bio ti. Odmahnula je glavom. Mogla sam se zakleti da je jo netko


bio tamo. Ali nisam bila sigurna. Isuse, posramio si me to se tie praenja ljudi.
Zato si ila onamo? To sam se pitao.
Osmijeh koji mu je podarila bio je pun ironije. Jer mi je rekao da te vie ne pratim,
i odbio je platiti punu cijenu koju mi je dugovao. Hou rei, ja sam bila spremna
isposlovati svoju stranu dogovora, ali njega je neto preplailo. Ti?
On je kimnuo jednom i potom ponovno priao njezinim usnama, upijajui njezin
okus, osjeaj. S tim si zavrila.
S im?
Takvim poslovima.
Ona se ponovno umirila, ali samo na trenutak. Slaem se.
Boe, samo to je trebao uti, a da to nije ni znao. Pomisao da e odsad biti na
sigurnom toliko ga je nabrijala da je morao zatreptati ne bi li odagnao te misli.
im su nestale, Assail je brzo zbacio odjeu sa sebe. Fina tkanina odletjela je do
ruba kreveta, a potom na pod. Zatim je svoje golo tijelo naslonio na njezino,
namjestivi se iznad njenih rairenih bedara, no njegov ud, tvrd kao kamen, ipak je
mogao jo malo priekati.
Kad je konano namjestio glavi na njezin ulaz, znao je da e zauvijek biti izgubljen
ako dovri svoj naum. A moda je to bila la. Moda... Bio je izgubljen jo od one
noi kad ju je prvi put susreo na snijegu.
Polako ulazei unutra, osjeajui kako se izvija prema njegovim prsima,
promatrajui kako izvre oi, poelio je da se nikad nisu sreli. Koliko god dobro to
bilo, nije mu trebala slabost u obliku nje u ivotu. Ali poput rane pune soli, trajno se
upisala u njegovu kou.
Barem e ostati tu s njim i biti na sigurnom.
To mu je bila jedina utjeha.
Polako se pomiui, paljivo, lagano se kretao unutra i van njezinog skliskog stiska
koji mu je mazio ud sa svih strana. Morao je stisnuti zube i stranji dio lea kako bi
odrao ujednaen ritam htio je ubrzati, ali to nije bila opcija.
I da, znao je tono to smjera. Koristila ga je kao gumicu za brisanje, a on je bio
itekako spreman ispuniti tu funkciju.
Za nju, bilo to...
Marisol se pomaknula. Prebacivi noge preko njega, namjestila se tako da moe ui
jo dublje. Jedan pokret kasnije i ve mu se snano drala za ramena. Ona je bila
blizu, jako blizu.
Drim te, rekao joj je u kosu. Pusti se i ja u te uloviti.

264

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ona je zabacila glavu, ukopala nokte u njega i stisnula cijelo tijelo, a on se


skamenio, osjeajui kako ga povlai, njeno povlaenje koje ga je jo vie napaljivalo.
Okrenuvi glavu prema njezinom vratu, samo je htio jo se vie primaknuti k njoj,
osjetiti jo vie nje, jo bolje zadovoljiti njezine potrebe.
Ali ona se kretala nepredvidivo, izvijala tijelo, mijenjala poloaj i gurnula je svoj
vrat prema njegovim ustima... Njegovim onjacima.
Ogrebotina koju je ostavio bila je neznatna. Jedva da ju je okusio.
Prije nego se uspio zaustaviti, jo dublje ju je zagrizao.
Njegova je Marisol zastenjala i spustila ruke prema njegovim bokovima, povlaei
ga kao da eli da se ponovno pone pomicati.
Uzimam pilulu, rekla je iz velike daljine.
Njegov smeteni um nije odmah shvatio to to znai, ali zvuk njezinoga glasa bio je
dovoljan da ga odmah vrati u stvarnost. Liui ranicu koju je napravio, istovremeno ju
je i zatvarao i sisao jo krvi iako se radilo o tako malenoj koliini u usporedbi s
onim to je elio.
Samo nastavi, rekla je. Molim te... Nemoj stati...
Assaila je mamila pomisao da krene krivim putem i poteno je zagrize, da se
dokraja napije njezine krvi. Ali nee to uiniti bez njezina doputenja. Silovanje se
moe dogoditi na razne naine a povreda je povreda, naroito ako je samo jedna
strana pritom uivala.
Mogao je, dodue, dovriti seks.
Bolje je uhvativi, ulazio je i povlaio se, ulazio i povlaio se, zamahujui kukovima.
U zadnjem trenutku, izvukao ga je iz nje i svrio po donjem dijelu njezina trbuha, a
tragovi sperme ostavljali su njegov miris po njezinoj koi.
Koliko god da je elio jo vie toga a namjeravao ju je odmah uzeti ponovno
nije mogao svriti u nju sve dok ona ne bude znala pravu istinu o njemu. Tek onda e
ona zbilja moi odluiti eli li ga za svog ljubavnika ili ne.
S usnama na njezinu uhu, rekao je: Jo, da...
Zvuk stenjanja koji je ispustila bio je savren odgovor. A prije nego je ieznuo,
prije nego su se njezini nokti ponovno zarili u njezine bokove, a njezine noge
pritisnule donji dio njegova tijela blie njezinom, ponovno se poeo pomicati,
seksualno uzbuenje raslo je zbog potovanja koje je osjeao prema njoj, ali isto
toliko i zbog suzdravanja.
Nikad prije nije na taj nain bio ni sa enom ni sa enkom.
Nakon godina seksa, osjeao se kao da je prvi put konano s nekim.

265

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trideset etvrto poglavlje

leei pored kreveta, Wrath je mjerio vrijeme izmeu udaha svoje drage,
mjerio udisaje koji su slabano dopirali do ruke koju je ispruio preko
njezinog struka. Sve je vie vremena prolazilo izmeu udisaja, sve sporiji bijahu
izdisaji.
Istovremeno, njegovo je srce nastavljalo kucati, njegova su plua i dalje vrila svoju
dunost, njegovo je tijelo ilo dalje.
To se doimalo tako okrutnim dao bi joj svoje zdravlje u tren oka. Dao bi joj sve
to ima samo kako bi ostala uz njega, a kako to nije bilo mogue, poloio je dlan na
drak svog draguljima optoenog bodea i postavio ga izmeu njih.
Netremice promatrajui njezine razmaknute usne, namjestio je otricu ravno prema
sreditu svojih grudi. Daske kreveta bile su izgraene od vrstog hrasta i upravo
dovoljno visoke za ono to je htio napraviti. Namjestivi donji dio drka svog oruja
na rub drveta, drao je bode u uspravnom poloaju i nagnuo se, mjerei udaljenost
koju mora prevaliti.
Poloivi prsnu kost na vrh otrice, malko je gurnuo kako bi osjetio ubod.
Zadovoljan kutem, zavrtio je no i okrenuo vrh otrice prema drvu, rezbarei u
njemu krug kako bi ga tu poslije namjestio. Dok je rezao drvo, inilo mu se kao da
bezobrazno trati Anhine posljednje udisaje na takve napore trebao bi se posvetiti
njoj i nikome drugom.
No, morao se pripremiti.
Ako je izgubi prije nego se za ovo pobrine, moda e sve zavriti kao neuspjeli
pokuaj, a on se morao pobrinuti za to da nema anse da preivi...
to... to radi?
Wrath je iznenaeno podignuo glavu. Isprva nije mogao pojmiti prizor pred
sobom.
Njegova je Anha okrenula svoje blijedo lice prema njemu i promatrala ga ispod
tekih kapaka.
Vrh otrice skliznuo je s rupe koju je pravio i zarezao zapee ruke kojom se
pridravao. Nije ni osjetio porezotinu.
Anha...?
Jezikom je polizala krv s usana. Na sin...

266

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Istini za volju, nije ni uo to je rekla. Suze su mu navrle u oi, A srce se uzlupalo,


pitao se je li sve to samo san... Neto to se dogaa nakon to se ve ubio, nakon to
je zario no u isto ono mjesto u kojem je najsnanije osjeao ljubav prema njoj.
Ali ne, ona je pruala ruku prema njegovom licu. Dodirivala ga je s uenjem, kao
da ni sama jo ne shvaa da joj se povratila svijest.
Anha! Pritisnuo je svoje usne o njezine, a potom obrisao vlastite suze s njezinih
hladnih obraza.
Iznenada, sjetio se iscjeliteljeva savjeta i brzo joj stavio svoje zapee na usta. Pij,
ljubavi moja ne priaj jo nita. Pij. Prije svega, mora piti!
Njegova se Anha na trenutak borila prije nego je jednom duboko potegnula. A
onda opet. I trei put.
Stenjala je i sklapala oi, ali ne od nelagode ili straha.
Ne, bilo je to od ivog olakanja, kao da je utaila glad koja ju je morila i stoga je
agonija poputala.
Pij... rekao je kad se sve jo vie zamaglilo. Ljubavi moja... Uzmi od mene i vrati
se...
Milujui joj kosu, promatrao je svoj bode. I molio se da to udo potraje. Da
ostane iva i da se oporavi...
Moj gospodaru?
Zauvi dubok glas, Wrath je urno okrenuo glavu ne odmiui venu s njezinih
usana. lan Bratstva Crnog Bodea, Tohrture, stajao je tik pored zatvorenih vrata
odaja nakon to je neujno uao unutra.
Probudila se, Wrath je hrapavo rekao. Slava bila uvardjevi... Probudila se.
Da, rekao je Brat. A ja moram razgovarati s vama.
Zar ne moe ekati, ponovno se okrenuo prema svojoj ljubljenoj. Ostavi nas...
Brat mu je priao i poloio usne blizu Wrathovog uha, kako se ni rije ne bi ula.
Izgleda kao va otac.
Wrathje trepnuo i podignuo glavu. Molim?
Brat je imao nevjerojatno plave oi, boje koja se mogla mjeriti s blijedo-plavim
draguljima koje je posebno kupio za Anhinu proljetnu haljinu.
Ponovno se nagnuvi, jo jednom je apnuo. Va je otac tako izgledao one veeri
kad je umro.
Kad se Brat uspravio, netremice ga je promatrao. Izraz lica nije se mijenjao. Kao ni
ostalo na njegovom tijelu.

267

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Wrath skupi aku osjetivi iznenadni nalet bijesa. Posljednje to je htio u tom
svetom prostoru nade jest prisjeanje na jo jednu veeri u kojoj je pretrpio gubitak...
Kad je jurio do dvorca na crnom konju, letei kroz ume, i riskirao vlastiti ivot kako
bi se vratio na vrijeme.
Zbilja, koliko god da je htio da mu se poglavlja te prie ne vraaju u misli, sve mu
se jasno ocrtavalo pred oima. Ozlijedio se tijekom dnevnih sati, okliznuo se i pao u
svojim odajama, nabivi se na metalni iljak. Zbog te se rane nije mogao
dematerijalizirati, ali se ve osjeao dovoljno dobro da napusti dvorac kad ga je
pozvala jedna od Osnivakih obitelji.
Kad je pala no, a on krenuo, nije se namjeravao vratiti do sutranjeg dana.
Bratstvo je dolo po njega sat vremena poslije.
Dok se on vratio natrag u dvorac, ve je bilo prekasno. Njegova oca vie nije bilo.
A to se tie izgleda, na nekim se mrtvacima doista vidio uzrok smrti, to je bila
istina: ubijeni, mueni, stari u sluaju njegovog oca, meutim, Kralj je izgledao kao
da je zaspao, tijelo mu je bilo oprano i odjeveno u sveano ruho, kosa namjetena,
rukavice i cipele na njemu, kao da namjerava odetati u vlastiti grob.
to si rekao? Wrath je odmahnuo glavom. Ne mogu...
Jo jedan apat na uho. Pogledajte joj nokte.
Kad je Anha rastvorila oi ugledavi Brata, Wrath se sagnuo i poljubio je u elo. Ne
brini, ljubavi.
Istog se trena smirila od njegovog dodira i glasa, ponovno sklopila oi i nastavila se
hraniti.
Tako je, mrmljao je. Uzmi ono to ti dajem.
Kad je bio siguran da se ponovno smirila, spustio je pogled prema njezinim
dlanovima i namrtio se. Nokti su joj bili... plavi.
Oeve su ruke bile u rukavicama.
Vrati se, grubo je rekao Bratu. Pozvat u te.
Tohrture je kimnuo i otiao do vrata. Prije nego je nestao, jasno je rekao: Ne dajte
joj da uzima nita to nije unaprijed kuano.
Otrov? Radi li se o... otrovu?
Kad su vrata odaja zatvorena i zakljuana, Wrath je osjetio kako se na njega sputa
neki neobian mir. Snaga i smisao vratili su mu se dok je Anha nastavljala piti iz
njegove vene, maleni su se gutljaji pretvarali u velike. A to je vie uzimala od njega,
to je boja smrti iz njezinih prstiju sve vie nestajala.

268

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nakon to mu je otac umro, ostao je bez uporita u svijetu sve dok mu nisu
doveli nju; ona je postala uporite ne samo za udahe njegovih plua i kucanje srca, ve
i za cijelu njegovu kraljevsku vladavinu.
Kad samo pomisli da su mu moda uzeli oca? A onda i njegovu ljubljenu enu?
Sjetivi se izraza na Tohrtureovom licu... znao je da na svom dvoru ima neprijatelje.
Neprijatelje koji su spremni ubiti.
Bijes mu je kuhao pod koom, mijenjao ga iznutra... kao kad se kuju elik i eljezo.
Ne brini se, ljubavi moja, rekao je uzevi njezinu ruku u svoju. Ja u se za sve
pobrinuti.
A krv e potei poput suza koje si pustila zbog boli.
Bio je Kralj, da. Ali prije svega, bio je helren te udesne enke koju je
namjeravao osvetiti.

269

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trideset peto poglavlje

d svega to su mogli pogoditi...

Leei ispruen na skliskom podu svoje kupaonice, Trez je poloio podlakticu preko
oiju. Bio je itekako svjestan da se njegov ud smanjuje, sav taj besmisleni seks
dokrajio ga je, jo i gore.
No, jo je vie bio svjestan injenice tko se nalazi pored njega, gol na krznenom
tepihu.
Sranje, morao je ponovno prebaciti onaj runik preko sebe...
Tko su oni?
Zgrabivi frotirnu tkaninu, nije mogao ni pogledati u Selenu. Moj narod.
to su pogodili?
Zato si ti jo tu?
Kad je shvatio kako je to zvualo, ustao je i primijetio da se stisnula. Oprosti, samo
sam htio rei kako to da jo uvijek podnosi moja sranja.
Prokletstvo, bila je zamamno jestiva dok je tako sjedila. Ogrta joj je prekrivao
samo ramena, grudi su i dalje virile van, noge je namjestila tako da bi, ako bi se
malice pomaknuo, mogao vidjeti njezinu...
Selena povue ogrta preko sebe, i koliko god ga boljelo, to je bilo ispravno na
mnogim razinama. Unitio je ono to se dogaalo izmeu njih.
Ali iz ispravnih pobuda.
ao mi je, rekao je, pomislivi kako bi si to mogao istetovirati na elo, tako da
vidi u zrcalu svakog jutra, svake noi.
Nikad nije smio dopustiti da stvari odu tako daleko. Nikad.
Zato to si stao?
Ne, zbog toga mi nije ao. Kad se ona lecnula, poelio je udariti samog sebe u
jaja. Hou rei... Jebote. Ne znam. Trenutno nita ne znam.
Nastala je duga tiina. A onda je ona smireno rekla: Mora znati da nema toga to
mi ne moe rei.
Paljivo s tim Pandorinu je kutiju teko zatvoriti.

270

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nita. Oi su joj bile sasvim bistre dok je zurila u njega. Nieg se ne bojim, nieg
to bi dolo od tebe ili zbog tebe. Meutim, smatram da mi duguje objanjenje. Pod
pretpostavkom da ne namjerava nastaviti, ako nizato drugo, onda zato da ne bih
samu sebe za ovo okrivljavala.
Opa, okej. Ako mu je ve prije bila privlana? Sad je ve stupila na teritorij boginje.
Fizika ljepota je jedna stvar, odlunost je bila jo privlanija.
Osim toga, imala je pravo.
U redu, rekao je, osjeajui se kao smee. No, imala je pravo znati. Poevio sam
mnogo ljudskih ena tijekom posljednjih deset godina i to mi nije nita znailo, sve
do veeras, s tobom. A mislim i da se upravo spremam osuditi vlastite roditelje na
mueniku smrt. Osim toga, sve je u redu.
Ona se namrtila. Ali nije se povukla, nije pobjegla. Dodue, nekoliko je puta
duboko udahnula. Moda da se koncentriramo na drugu polovicu. O emu to, za
ime uvardjeve, pria?
Jebeni kaos, ja sam kaos.
Priekala je, oigledno oekujui da on nastavi. Nita mi nisi rekao.
Gledajui je u oi, osjeao je duboko potovanje prema njoj. Boe... Kako je
mogue da postoji?
I dalje mi nita ne govori, polako se nasmijala. Iako mi se svia nain na koji me
promatra.
Trez je odmahnuo glavom, znajui da ona zasluuje mnogo vie od onoga to bi joj
on ikad mogao ponuditi. Ne bi trebalo biti tako. Zbilja ne bi.
O tome u ja odluiti. A sad, govori. Ako si tako odluan u namjeri da te se
okanim, onda iskoristi svoje rijei kako bi me uvjerio u svoju runou.
Moj seksualni ivot nije ti bio dovoljan?
Ja sam obuena kao ehros. Mi oekujemo da mujaci siju svoje sjeme nadaleko.
Zakiljio je. Njezino je lice iznenada postalo ravnoduno, to je bio ozbiljan znak.
Postoji jo neto.
to?
Obean sam nekom.
Zamalo je uspjela skriti iznenaenje. Zamalo. Zbilja?
Da. Zbilja. A ako se ne pojavim, ubit e moje roditelje.
Znai, nisi zaljubljen?
Nisam je ni sreo. Niti to elim.

271

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dio napetosti nestao je iz Odabranice. Uope je ne poznaje?


Ne. Znam samo da je kraljiina ker.
Razrogaila je svoje nevjerojatne oi. Dakle, postat e dio kraljevske obitelji?
Sjetio se koliko je Wrathu bilo uzbudljivo na prijestolju, zajebancije s Rehvom dok
je bio vo simpata, a njima je makar bilo doputeno izlaziti nou. Barem donekle, u
Wrathovu sluaju.
Njegova budunost bit e obian zlatni kavez.
Roditelji su me prodali kad sam bio jako mlad, rekao je. Nikad nisam imao
izbora. A sad? Ako se ne vratim natrag na Teritorij, njih dvoje nee dugo poivjeti.
Selena nakrivi glavu u jednu stranu, mozak joj je oigledno vrtio kotaie. Ne
moe pregovarati?
Ne.
Zar tvoji roditelji ne mogu vratiti svotu koju su dobili?
Sjetio se cininog osmijeha svoje majke one noi kad ju je posljednji put vidio. ak
i kad bi mogli, ne vjerujem da bi to uinili.
Ona se ponovno namrtila. Jesi li siguran?
To bi bilo nalik njima.
Zar nisi pitao?
Ne, nisam. Ali to bi znailo da se treba vratiti s'Hisbeu, a to nije mogue.
Zar ne postoji netko koga moe poslati umjesto sebe?
Zamislio je iAma kako odlazi do Teritorija. Ugovor je glasio iskljuivo na Treza,
tako da ni visoki sveenik, ak ni s'Ex, nisu mogli uskoiti umjesto njega i zavarati ih.
Mogli su, dodue, uzeti njegova brata kao taoca. Ili neto jo gore.
A onda bi se Trez vratio.
Ne vjerujem. Moj brat je jedini, a to ne mogu riskirati. Njega ne elim riskirati.
I misli da e tvoje roditelje...
Ne, znam da e ih ubiti. Masirao je stranji dio vrata. Zna, sve je ovo jako
tuno, ali mislim da je najgora od svega injenica da se ne mogu niti pretvarati da mi
je stalo do njih dvoje. Kao da... Kao da su sklopili pakt s vragom. Ako se dogodi neto
loe, jednostavno su dobili ono to su zasluili.
Meutim, naalost, usprkos onome to bi se moglo dogoditi njegovoj majci i ocu...
dug e i dalje postojati.
ak i ako ih s'Ex isjecka u malene komadie, Trez e i dalje dugovati ono to su se
dogovorili.

272

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ono to je pokrenuto, vie se nije moglo zaustaviti. A dok je promatrao Selenu,


vie nego ikad alio je zbog toga.

Selenine su ruke drhtale. Drhtale su jo otkako je Trez rekao da je bio s... Koliko tono
ena, pitala se.
Najdraa uvardjevo, nije eljela ni razmiljati o tome.
Mogla je, dodue, barem pokuati natjerati ruke da prestanu drhtati. Kad je Trez
utihnuo, rairila je prste i istegnula ih, nadajui se da e ga to sprijeiti da pronikne iza
njezine smirene fasade. Jasno je osjeala da, ako nasluti da ju je uzrujao, vie nee rei
ni rije... A taj intimni prostor koji se neoekivano pojavio meu njima, bio je jo
svetiji nego bi to bilo seksualno iskustvo.
Ja nisam imala roditelje kao takve, tiho je rekla. Ali ne mogu zamisliti da netko
ima mlado i onda ga... proda.
Trez je kimnuo glavom, visoko podignute ruke, kako bi i dalje njome mogao trljati
stranji dio vrata. Znam, jel'da? Mislim, moji su me roditelji cijenili. Problem je bio u
tome to sam im bio roba, neto s im su mogli trgovati. Takvo to bi oekivala od
prodavaa automobila ili tepiha, od ljudi koji upravljaju supermarketima i trgovakim
centrima. Sluaj, i ja bih htio da sam jedan od onih dobro prilagoenih kukinih sinova
koji samo kau nisu me htjeli, ali ja i dalje neto vrijedim, bla, bla bla. No, kod
mene nije tako ispalo. U mojoj glavi... napravio je kruni pokret rukom pored
sljepoonice. Ja sam nita. Ja sam... nita.
Iznenada, Selena je poeljela zaplakati. Gledati u tog apsolutno udesnog
mujaka... i znati da on sam u svom srcu nije svjestan onoga to jest? Bio je to zloin,
zloin koji su poinili isti oni ljudi koji su ga trebali najvie voljeti.
Jesi li zbog toga bio s ljudima? upitala ga je.
U tiini koja je uslijedila, bilo je teko ravnomjerno disati. Bojala se njegova
odgovora. Iz mnogo razloga.
Da, tiho je opsovao. Zna, bio sam s tom nekom enom netom prije nego sam
dobio migrenu.
To je bilo prije koju no, pomislila je, poeljevi se uuriti u sebe.
I bila je prazna, ba kao to sam se i ja osjeao praznim. Samo dva uplja tijela koja
udaraju jedno o drugo. Nita mi nije znailo, a to sam radio svih ovih godina. Fizika
vjeba, nita vie.
Selena je nastojala pronai pravi odgovor, neto to bi je smirilo i tako mu dalo do
znanja da joj nimalo ne smeta ono to joj govori... dok joj je u stvarnosti kidalo srce.
Iako ne bi trebalo.
Koliko je vremena provela s njim? Sat vremena? Najvie dva?
Neminovna smrt inila ju je nesmotrenom...

273

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Mogao bih ih spasiti, rekao je praktiki samome sebi. Ako rtvujem samog sebe,
mogao bih spasiti majku i oca.
Brzo je okrenuo glavu u jednu stranu i zaulo se krckanje.
Daj, promrmljala je, pomiui se iza njega. Dopusti meni.
Odgurnuvi njegove ruke, uhvatila ga je za vrsta ramena i poela stiskati kao to je
i on prije radio, nastojei ukloniti neto napetosti iz miinog tkiva. Dok ga je masirala,
njegova glatka koa klizila je preko napetih dijelova, ali vie od toga nisu postigli.
Zastenjao je. udesan osjeaj.
Mislim da nita i ne radim.
Kratko je poloio svoje ruke na njezine. Radi. I vie nego to misli.
Selena je nastavila s masaom, prisjeajui se vlastite prolosti. Kako rekoh, nisam
imala pravu majku ni oca. Odgojile su me sestre. Trebali su me kako bi nastavili s
tradicijom, ali ne mogu rei da me ikad itko zbilja htio. Imali su pravo na mene, da se
tako izrazim. Tako da, na neki nain, mogu zamisliti kako se osjea napravljen si,
ne roen, da tako kaem, jer roen bi znailo da ti se netko ipak nadao, molio za
tebe.
Nagnuo je glavu unatrag i zagledao se u nju. Da. Tono to. Osmjehnula mu se i
vratila ga natrag u poetni poloaj.
Ako moji roditelji stradaju, imam osjeaj da u otii ravno u pakao, promrsio je.
Ali ne moe biti odgovoran za to jer nikad nisi pristao.
Molim?
Obean si drugima dok jo nisi bio sposoban ni na to pristati, Zbilja, ini mi se kao
da te nikad nita nisu ni pitali. Stoga, ako pogrijei, posljedice toga idu na lea tvojih
roditelja, ne tvoja. Radi se o tebi, ali to istovremeno nema nikakve veze s tobom.
Boe...
Budui da nije dovrio reenicu, namrtila se. ao mi je. Nisam htjela ispasti drska.
Nisi... Savrena si.
Teko.
elim uiniti neto za tebe.
Skamenila se. to?
Jer i ona je imala par ideja.
Neto vrijedno truda.
Pogledala je prema krznenom tepihu na kojem je bila leala. O, da, bilo bi vrijedno
truda...

274

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ali niega se ne mogu dosjetiti.


Selena je uzdahnula. Tvoja je prisutnost i vie nego dovoljno.
Trez je ponovno poloio svoje ruke preko njezinih i povukao je prema naprijed,
tako da mu se naslonila na lea. Drei je tako, naslonio je svoju glavu na njezinu.
Dok je udisao, njegov se veliki torzo irio, a ona se dizala s poda i ponovno na
njega sputala. Hvala ti, rekao je napuklim glasom.
Nita nisam uinila.
Zbog tebe osjeam da nisam zao. A veeras, to mi znai sve na svijetu.
Oh, nikad nisi bio takav, apnula je i utisnula usnice u njegov obraz. Ti, nikad.
Sklopivi oi, drala se za njega i osjeala kako se njihove due povezuju, toliko da
vie nije znala kako da ga ostavi. Ne samo te veeri, ve... Kad god je sudbina pozove.
Jesi li jela? upitao je nakon nekog vremena.
Zapravo... ne. Oglasio se i njezin eludac. A gladna sam.
Poimo dolje. Moj je brat pripremio onaj svoj umak, ili barem pretpostavljam da
jest. Uvijek ga radi kad me boli glava.
Selena je popustila stisak i htjela s odmaknuti...
Bez upozorenja, njezina se kraljenica pobunila i ukoila. Trez je, s druge strane,
prilino lako ustao, a dok joj je pruao ruku kako bi joj pomogao, mogla je samo
zuriti u nju.
Dok je zbunjenost prelazila preko crta njegovog privlanog lica, zakljuila je da bi
mogla jednostavno prihvatiti njegovu pomo. U tom trenutku nije mogla ni ustati s
poda.
Polako, rekla je grubo. Molim te.
Trez se namrtio, ali je ipak bio njean dok ju je podizao na noge. Jesi li u redu?
Ukrala je malo vremena polako veui svoj ogrta. U meuvremenu, zglobovi su
joj vritali, naroito bokovi i lea.
Natjeravi se da se nasmije, nastojala je ne preplaiti se. Ali na isti je nain poelo i s
njezinim sestrama. Svakom od njih.
Hoemo li? odluno je rekla.
Trezove oi bademastog oblika jo su se vie suzile. Potom je slegnuo ramenima.
Da, jasno. Samo da navuem neto na sebe.
ekat u te u hodniku.
Iskljuivo vlastitom voljom, uspjela je prijei preko spavae sobe i izii u hodnik. U
trenutku kad je zatvorila vrata za sobom, ve joj je ponestajalo daha...

275

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Istog trena, njezino je tijelo doivjelo unutarnju promjenu nezamislive snage. To je


moglo znaiti samo jedno: netko je bio u razdoblju potrebe.
Kraljica? Zapanjeno je pomislila, promatrajui luk na ulazu u privatne odaje Prve
obitelji. E, to bi ve bilo neto.
Ponovno se naslonivi na zid, sjetila se kako je masirala Trezova ramena i poeljela
da postoji slian trik i za njezino tijelo. Nije postojao. Lijeka nije bilo, bolest se nije
moglo usporiti.
Nitko nije znao koliko joj je jo vremena ostalo.

276

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trideset sesto poglavlje

eth nije imala izbora nego predati se goruim zahtjevima vlastitog tijela.
Jedino olakanje koje je osjetila? Svaki put kad bi Wrath svrio u nju,
osjetila je kratko olakanje prije nego bi neizdriva potreba opet poela rasti.
Zagrizi moju venu, Wrath je grubo rekao. Zagrizi je...
Nije bila ni svjesna lei li na leima ili na trbuhu, u kojoj prostoriji se nalazi, koliko
je sati. No, im se njegovo grlo primaknulo njezinim ustima, bilo joj je kristalno jasno
da e zagristi. Onjaci su joj iskoili i estoko ih je zabila. Rasparala je Wrathovo meso,
zarezala povrinu i duboko gurnula zube, uzevi i drugu stvar koju je od njega trebala.
Oh, ta njegova snaga. Dok su joj se usta punila, ponovno ju je zapanjio
nevjerojatan uinak koji je njegova krv imala na nju. Dok joj je snaga opadala, iako je
potreba i dalje bjesnila, a cijelo tijelo je boljelo kao da je prolo kroz mlinsko kolo,
svejedno je bila odluna jo od prvog gutljaja, sposobna nastaviti a nije ni imala
izbora.
Budui da je morala pustiti njegovu venu kako bi udahnula malo zraka, nije mogla
vjerovati da je vlastitom voljom to htjela. Mora da je poludjela, neka budalasta
romantina fantazija o djetetu zamaglila je razne verzije stvarnosti.
Kad se ponovno zalijepila za Wrathov vrat, on je nekako uspio nastaviti gurati se u
nju, premda mu se zakvaila za venu, njegova je erekcija ulazila u nju i izlazila iz nje,
duboko guranje i brzo izvlaenje odzvanjalo joj je kroz gornji dio tijela, glava joj se
ljuljala gore-dolje, a njezini su bokovi primali njegovu teinu. Mokra od znoja,
njihova su se tijela zajedno pomicala u skladnom zajednitvu, nije znala gdje poinje
njezino, a zavrava njegovo.
Iznenadna promjena ritma dala joj je do znanja da se priprema za jo jedan
orgazam, a trebao joj je...
Wrath je nagnuo glavu unatrag, njezini su onjaci rasparali njegov vrat, ali nije ga
bilo briga.
Kao da nije ni primijetio.
Isuse, bio je udesan. Kroz maglu seksa, gledala ga je kako se napinje, kako stie
usnice, kako izbacuje onjake, kako mu se kosa mie s ela,.kako se njegove slijepe,
blijedozelene oi ire i svijetle i potom sklapaju.
A onda je bio red na nju, u nutrini je osjetila njegovo uzbuenje, pohlepno traei
ono to je izbacio u nju, a njezino je zadovoljstvo bilo tako veliko da je nalikovalo
agoniji.

277

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Taman kad su grevi poeli usporavati, pripremila se za novi val, pripremila se za to


da je obuzme jo jedna runda divljeg nagona...
Budui da se to nije odmah dogodilo, osvrnula se oko sebe, kao da je potrebna
trea osoba koja je moda upravo otila...
Oh, gle. I dalje su bili u kupaonici. Na podu.
Wrath se sruio na nju, a glava mu je pala, tako jako i teko da je ula kako je
elom lupio o mramor.
Budui da je novo olakanje potrajalo due, vjerojatno se ve trebala poeti hladiti,
ali pakao u njezinom tijelu oboje ih je i dalje itekako zagrijavao...
um koji je zaula iza kade natjerao ju je da okrene glavu. Zastori su se zatvarali za
taj dan, ploe su sjedale na svoje mjesto na oknima.
Dakle, to je trajalo... Osam sati? Devet?
Iz donjeg se kata nisu uli nikakvi zvukovi, no Bratstvo je sigurno i samo osjetilo
utjecaj njezinih hormona. Kao i enke.
Wrath je ustao, miii su mu se napinjali, ruke su mu drhtale. Kako si?
Beth je otvorila usta kako bi mu odgovorila, ali samo je zapiskutala.
I dalje e ti trebati moja vena, rekao je, odmiui joj pramen kose s lica. Treba
ti.
to je s... Kad joj je glas puknuo, nakaljala se. to je s tobom?
Izgledao je ispijeno, upalih obraza, kao da je upravo izgubio deset kilograma, ali je
samo odmahnuo glavom. Moja jedina briga si ti.
Njegovo se lice pred njezinim oima zamaglilo kad su se probile suze.
ao mi je, promrmljala je. O, Boe... Tako mi je ao.
Zbog ega?
Svega... ovoga.
On je odmahnuo glavom. To bi se dogodilo prije ili poslije.
Ali ja...
Wrath je spustio svoja usta do njezinih i njeno je poljubio. Dosta s tim. Od
veeras idemo prema naprijed. to god da se dogodi... Nosit emo se s tim, u redu?
Nije imala vremena da mu odgovori. Iznenada, elja se ponovno pokrenula, plima
podignula, vruina nastala u njezinom meunoju i jurnula ravno prema srcu.
O, Boe, stenjala je. Mislila sam da je gotovo.
Ne jo. Kao da nije bio iznenaen. Nismo jo gotovi...

278

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

iAm je stajao iznad tednjaka dolje u kuhinji kad je osjetio da se pojavio njegov brat.
Nije se trebao ak ni okrenuti od lonca juhe koju je kuhao: promijenio se zrak u
prostoriji, i to ne na dobar nain.
Osim toga, Trez nije bio sam. A znao je to ne zato to je nanjuio Selenin miris...
ve je nanjuio bratov.
iAm je tiho opsovao sebi u bradu mijeajui juhu. Kukin sin se zdruio.
Fantastino.
Prokletstvo, iAm se ipak donekle nadao da je, s obzirom na sve te hormone koji su
preplavili kuu, bilo kakav seks koji se dogodio izmeu to dvoje, bio rezultat tueg
razdoblja potrebe.
Super teorija. Samo to su Sjenke bile imune na ta sranja.
Ti nisi trebala biti ta koja e ga zadovoljiti, iAm je promrsio dodajui jo soli u
mjeavinu.
Pripazi na ton.
iAm se okrenuo i pogledao u kretena.
Imam ideju. to kae na to da, napokon, donese jednu dobru odluku po pitanju
ena? Onda ne bih bio nadrkan.
Odabranica koja je stajala pored Treza podignula je bradu. Ako eli nekoga
kriviti, ne obraaj se njemu. Ja sam mu odluila prii iako ste traili neku drugu.
iAm se vratio svom loncu. Divno. estitke, dobrodola u obitelj.
Brat se materijalizirao pored njega, okrenuo ga i uhvatio za vrat.
Ispriaj joj se...
iAm se primaknuo blie u tom eljeznom stisku i izbacio onjake. Jebi se, Trez.
Hoe jedan? reao je njegov brat. Hoe jedan jebeni...
Hajde. Izazivam te...
Nemoj me provocirati...
Pokuavam ti spasiti guzicu! Ti jebeni...
Dok su se njih dvojica bliili eksploziji nalik Wrathovoj no prije, Odabranica im je
prila i ravnoduno poela govoriti.
Rekao mi je, ubacila se. Sve. I ini mi se da ste vas dvojica sami u ovoj situaciji.
Dakle, moda bismo se mogli koncentrirati na Zadnji obrok umjesto na aketanje,
moe?

279

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

iAm je okrenuo glavu u isto vrijeme kad i Trez. Dok su njih dvojica promatrali
potpuno smirenu i suzdranu Odabranicu, Trez je uinio nezamislivo i spustio ruke.
Udaljio se.
Prekriio je ruke preko prsa.
I dalje je bio bijesan do sri, no poziv na poslunost posluao je s tolikom lakoom
da ste se morali zapitati ne bi li moda sva ta sranja oko zdruivanja zbilja mogla biti
od koristi barem donekle.
iAm je zurio u brata. Ne znam to bih ti rekao.
Selena, hoe li nam dati sekundu?
Odabranica je kimnula. Moda da se jednostavno vratim gore na sjever. I pruim
vam dovoljno prostora.
Trez se namrtio. Ne mora ii.
Selena je skrenula pogled. Zapravo, mislim da moram. Zna gdje u biti i, molim
te, nemojte rastrgati jedan drugog. To e samo pogorati cijelu situaciju.
iAm se pripremio za muan izljev poruica za rastanak, ali enka ga je dodatno
impresionirala tako to se blago naklonila i otila. Bez puno frke.
Sranje, gotovo da bi mu se mogla i svidjeti. Da nije toliko ljut na svog idiotskog
brata...
elim se nai sa s'Exom. Danas.
iAm je i sam prekriio ruke preko prsa i naslonio se na tednjak. Zato to misli da
e ga moi urazumiti? Ja sam ve ozbiljno popriao s tim gadom, a on je i vie nego
spreman odraditi svoj posao.
Moe li doi do njega?
Da.
Reci mu da se nae sa mnom u podne u naem stanu.
To je rok do kojeg se mora pojaviti kod s'Hisbe. Nakon to njegov brat nije
odgovorio, iAm je podignuo obrve. Nee se valjda predati?
Dogovori sastanak.
iAm je psovao dugo i tiho. Da, najradije bi prebio vlastitog brata, ali definitivno
nije elio da to uini itko drugi. Trez.
Uini to.
Neu ako mi ne kae to ti je na umu.
Mislio sam da eli da se vratim.

280

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dakle, to radi? Reci mi neto, planira li povesti i Odabranicu sa sobom, osnovati


sretnu malu obitelj ili neko slino sranje?
Ona nije moja.
Jesi li to rekao svojim hormonima?
Trez je mahnuo rukom kroza zrak. Ne znam o emu pria...
I u tome je tvoj jebeni problem.
Samo zovni krvnika. To je sve to imam za rei.
Kad se Trez okrenuo na peti, iAm je grubo rekao: Ne mogu ti dopustiti da se tamo
vrati.
Trez se zaustavio i pogledao preko ramena.
to? iAm je gunao.
Jednostavno... Ne znam. Valjda to nisam oekivao.
Vrijeme da se vrati natrag juhi. Gulau. Koga je vraga uope kuhao?
Dignuvi poklopac, ponovno je dohvatio kuhau i poeo polako mijeati. Sve je
sam pripremio, od pileeg temeljca do zaina koji su plutali na povrini mirisne
mjeavine.
iAm?
Briga me ako umru. Promatrao je komadie mrkve i kockice luka kako se
pojavljuju na povrini guste tekuine. Znam da ne bih trebao to osjeati, jer su mi
roditelji, ali razmiljao sam o tome i ao mi je. Ako oni mogu biti sebini, onda mogu i
ja. Moja obitelj smo ti i ja, i ja bih radije odabrao nas nego ikoga drugog.
Boe... Mislim da mi je bilo potrebno da to kae.
Ponovno ga je pogledao. Sumnjao si u to? Kao, oduvijek?
Trez mu je priao i smjestio se na jednu od stolica pored radnog stola. Postoje
granice.
iAm se morao nasmijati. Nemoj mi rei.
Otiavi do ormaria s lijeve strane, izvadio je dva duboka tanjura. Potom je
otvorio ladicu i izvadio par lica za juhu. Posluivi gustu juhu u tanjur, najprije ju je
ponudio bratu.
Trez je kuao i zastenjao. Ovo je nevjerojatno.
Kad se iAm udostojao kuati, morao se sloiti s njim, ali komentar je zadrao za
sebe. Ponos je bio neprivlana karakteristika, ak i kad je bio na mjestu.
to e napraviti s Odabranicom? upitao je iAm.

281

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trez je slegnuo ramenima malice previe nonalantno. Nita.


Nisam ba siguran da e ti to uspjeti.
Trez je zurio u juhu. Ona je samo dodatan razlog da ostanem van svega. Iako mi
zapravo i ne treba.
Kae da si joj sve rekao. Je li to istina?
Prolo je dosta vremena prije nego je Trez polako kimnuo. Da. Vie-manje.
to si tono zadrao za sebe?
Tamne su se oi podignule nakon nekog vremena. Repete?
iAm je dohvatio prazan tanjur i prinio ga loncu kako bi ga opet napunio.
Nisam joj rekao koliko e se jo situacija pogorati, Trez je blago rekao dok mu je
iAm donosio jo juhe.
Dakle, lagao si.
Nastala je jo jedna duga tiina. Da. Jesam.
Nakon to Kraljica eliminira njihove roditelje? Pleme e doi po iAma. On je bio
idui kotai u tom nezaustavljivom nizu jer, na kraju krajeva, nisu smjeli dirati Treza.
On je morao ostati u jednom komadu.
iAm se zatekao kako kima glavom. Vjerojatno dobar potez.

282

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trideset sedmo poglavlje

ilo je lako misliti na Boga promatrajui izlazak sunca iznad rijeke

Hudson.

Dok je Sola sjedila na praznoj terasi Assailove staklene kue, promatrala je hladnu
vodu koja je tiho tekla. Njene nijanse ute i boje breskve klizile su preko ledenog
prostranstva dok je s druge strane velika naranasta kugla izvirivala preko nebodera u
centru grada.
Uspjela se izvui iz onog zatvora, pomislila je po stoti put. I kakvi god oiljci ostali
u njoj, tijelo joj je bilo netaknuto, um joj je funkcionirao, a njezina je sigurnost, barem
kratkorono, bila zajamena.
Prisjeajui se svih onih molitvi, nije mogla vjerovati da su bile usliene. Iz oaja je
izgovarala rijei, ali nije zbilja oekivala da je netko i slua.
Sada je pitanje bilo... Je li se ona drala svoje strane dogovora?
ovjee, bilo bi mnogo lake da se spustio aneo s krilima i oslobodio je, arolijom
je doveo ovamo. Umjesto toga, sama je odradila prljavi posao, Assail je sve poistio, a
jedan od onih njegovih opakih roaka bio je zaduen za petosatnu vonju do zdravog
razuma. Oh, da, bili su tu i svi oni ljudi u onoj ustanovi.
Obini smrtnici koje je dotaknula Boja ruka? Ili niz nasuminih dogaaja koji su se
igrom sluaja tako odvili? Je li injenica da joj je ivot spaen, rezultat boanske
intervencije... Ili nije nimalo znakovitija od toga kad jednu bingo lopticu izvuku, a
drugu ne?
Na vidiku se pojavila niska ribarska brodica, a jedini putnik u njoj upravljao je
vanjskim motorom sa stranje strane, kontrolirajui brzinu i smjer.
Privukavi teku deku blie tijelu, pomislila je na sve to je uinila, poevi od
onoga to je radila kad joj je bilo tek devet ili deset godina. Poela je depariti, otac ju
je nauio, potom je otila korak dalje i uz njegovu pomo odraivala i kompliciranije
krae. Potom je, nakon to je on zavrio u zatvoru, a ona i njezina baka se preselile u
SAD, dobila posao na blagajni u jednom restoranu i pokuala ih obje uzdravati.
Budui da se to ispostavilo pretekim, iskoristila je svoje iskustvo i tako preivjela.
Njezina baka nikad nije postavljala pitanja, ali tako je oduvijek i bilo njezina je
majka bila ista, osim kad se radilo o tom dijelu Solinog ivota. Naalost, ena nije
poivjela dovoljno dugo da znaajnije utjee na nju, a nakon to je otila, suprug i
ker koju je ostavila za sobom postali su partneri u krai.

283

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jasno.
Prije ili poslije, bilo je sueno da je ulove. Kvragu, njezin je otac bio jo spretniji od
nje, a umro je u zatvoru.
Zamislivi njegovo lice posljednji put kad ga je vidjela, sjetila se i njegova suenja,
kad je bio odjeven u zatvoreniko odijelo, u lisiinama. Jedva da ju je pogledao, i to
ne zato to se sramio ili bojao da e postati previe emotivan.
U tom mu trenutku vie nije bila od koristi.
Protrljavi oi, pomislila je kako je glupo i dalje se osjeati povrijeenom zbog toga.
No, nakon to je sve svoje vrijeme provela nastojei ga uiniti ponosnim, dobiti od
njega kakvo priznanje, ostvariti bilo kakvu vezu, shvatila je da je za njega bila samo
jo jedan komad alata na njegovom radnom mjestu na crnom tritu.
Napustila je sudnicu prije nego je ula jesu li ga proglasili krivim ili ne i otila
ravno u njegov stan. Provalivi unutra, pronala je zalihe gotovine koju je drao na
skrovitom mjestu, urezanom u zid iza tua u kupaonici i iskoristila to kako bi sebe i
svoju baku oslobodila njegovog naslijea.
Papiri za ulazak u SAD bili su krivotvoreni. Vijest koju su primili otprilike tri tjedna
poslije od svojih roaka bila je stvarna: njezin je otac osuen na doivotnu kaznu.
A onda su ga ubili iza reetaka.
Budui da je baka ostala ne samo udovica, ve i bez djece, Sola je na sebe preuzela
ulogu hranitelja na jedini nain koji je poznavala, jedini koji joj je polazio za rukom.
A sad je tu, sjedi na terasi kue jednog dilera, suoena s moralnom dilemom s
kojom nikad nije oekivala da e se morati suoiti...
Tu je i promatra nekog nepoznatog ribara kako gasi motor i baca udicu.
Iako je tip ugasio motor, nije se umirio. Rijena ga je struja nosila dalje, njegova je
brodica polagano plutala, skromni amac koji se doimao patuljastim pored udaljenih
zgrada.
eli doruak?
Sola se okrenula. Dobro jutro.
Njezina je baka namjestila kosu u vrste kovre oko lica, vezala si je pregau oko
pasa i nanijela malo rua na usne. Njezina jednostavna pamuna haljina bila je runi
rad sama ju je napravila, jasno a tvrde cipele nekako su joj i odgovarale.
Da, molim.
Kad je krenula ustati, baka joj je objema smeuranim rukama dala znak da ostane
sjediti. Sjedi na suncu. Treba ti sunce, preblijeda si. ivi kao vampir.
Inae bi se malice usprotivila, ali ne i tog jutra. Bila je previe zahvalna na tome to
je iva, da bi radila ita drugo osim posluno sluala.

284

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Okrenuvi se natrag prema rijeci, primijetila je da ribar polako nestaje s desne


strane, izlazei iz vidokruga.
Da se nije molila, svejedno bi se izvukla s tog mjesta. Bila je borac, uvijek bi
preivjela a napravila je to to je napravila na nekom udnom autopilotu koji je
zatomio njezine emocije i fizike podraaje, i uinio ono to je bilo potrebno.
Stoga, ako pogleda svoju budunost, struje u vlastitom ivotu koje e je odnijeti iz
vidokruga, da se tako izrazi... Poten ivot bio je najpametnija mogua odluka.
Bez obzira na sve dogovore koje je imala s Bogom.
Zavrila bi ili u zatvoru ili mrtva a upravo je umoila nogu u mrzlo ledenu vodu
tog fatalnog scenarija. Tu nije htjela zavriti.
Trepui na svjetlu koje je postajalo sve jae, odustala je od gledanja i sklopila oi,
pustivi da joj glava padne unatrag. Toplina na njezinom licu podsjetila ju je na
Assaila.
Biti s njim bilo je kao dodirivati sunce, a ne opei se. Njezino je tijelo htjelo jo
kvragu, samo letimice pomisliti na njega bilo je dovoljno da se vrati u one trenutke u
krevetu, u onu tihu no i glasne uzdahe.
Grudi su joj se stisnule i osjetila je kako joj neto natie meu bedrima...
Sola, spremna si, rekla je njezina baka otraga.
Ustajui, naslonila se preko staklenog balkona i pokuala pronai svog ribara. Nije
mogla. Nestao je.
Brrr, vani je bilo hladno...
Sola? osjetila je blago gurkanje.
udno. Inae je glas njezine bake bio poput njezinih ruku, nikad njean. Zapravo,
govorila je kao to je i kuhala: direktno, do kraja, bez suzdravanja.
Ali sad je njezin ton bio njeniji nego ga je Sola ikad ula.
Sola, doi jesti.
Sola po posljednji put pokua pronai svog ribara. Potom se okrenula licem prema
baki.
Volim te, vov.
Baka je mogla samo kimnuti glavom kad su se njezine stare oi zacaklile. Hajde,
uhvatit e prehladu.
Sunce je toplo.
Ne dovoljno. Baka je zakoraila unatrag i dala joj znak rukom. Mora jesti.
Kad je Sola ula u kuu, skamenila se.

285

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bez gledanja, znala je da se Assail spustio niz stepenice i zagledao u nju.


Sranje, nije bila sigurna hoe li moi i njega ostaviti.

Nakon to se posljednjih nekoliko dana zatvorio u svoju sobu, Trezu se svijet doimao
pretjeranim za osjetila, kao da mu stroboskopsko svjetlo udara u lice, a zvunici trete
ravno u ui. Ukljuivi se na Northway kako bi stigao do centra Caldwella, stavio je
sunane naoale i upalio radio...
Iz vedra neba, neka je budala prela preko pune crte i presjekla mu put.
Pazi kamo ide! viknuo je u vjetrobransko staklo, stiui trubu.
Na djeli sekunde, ponadao se da je tip iza volana Dodge Chargera odluio
poludjeti na njega. Htio je udariti u neto. Sranje, to bi vjerojatno bila dobra vjeba za
susret sa s'Exom. Gospodin Charger, meutim, odvezao je svoju navalu testosterona i
svoj piulinac veliine olovke do idueg izlaza, pritom se uguravi ispred minikombija i
terenca.
Idiot.
Uz malo sree, gad e se odvesti ravno u jarak prije nego se zavee pojasom.
Otprilike deset minuta poslije, Trez je siao s ceste na kojoj se vozi sto kilometara
na sat i ukljuio se u labirint jednosmjernih ulica. Okruen svim tim semaforima i
znakovima za zaustavljanje, mozak mu se zablokirao pa je zaboravio put do stana...
Kad se iza njega iznenada oglasila truba, stisnuo je zube i nagazio na gas. Na kraju
je morao kruiti okolo i traiti zgradu Komodora, visoku preko dvadeset katova,
postepeno se pribliavajui visokom zdanju i rampi koja je vodila u garau. Sputajui
se u podzemnu garau, izvadio je propusnicu iz vizira, provukao je kroz ita i
nastavio prema jednom od njihova dva rezervirana mjesta.
Uspon dizalom trajao je pedeset godina, a onda je zakoraio van, na sagom
prekriveni pod. Njihov je stan bio neto nie pa je uao na glavna vrata, a ne
sporedna, otvorivi ih svojim bakrenim kljuem.
Kad je uao u kuhinju, primijetio je na radnom stolu dvije alice, otvorenu vreicu
ipsa Cape Cod i napola pun vr s kavom.
Zaustavio se iznad rastvorenog asopisa GQ. Ve ga je bio prelistao. Fina jakna,
promrsio je zatvarajui asopis.
Nije bilo potrebe da pali lampe. Dan je bio vedar i sunan, a kroz staklo je dopiralo
dovoljno svjetlosti...
Visoki crni lik koji se pojavio na terasi bio je najslikovitiji navjestitelj propasti kojeg
je ikad vidio.
Hodajui prema njemu, Trez je rukom otvorio vrata i iziao van, zatvarajui ih za
sobom.

286

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

s'Exov glas ispod krvnike kapuljae nije bio pretjerano veseo. Tvoj me brat
pozvao.
Ja nisam moj brat.
Da. Primijetili smo. Kad je Kraljiin krvnik prekriio ruke preko prsa, njegove
goleme podlaktice nabrekle su ak i ispod slojeva tkanine. emu duguje ast moje
prisutnosti?
Vraka hladnoa vani doimala se prikladnom. Ne elim da se zajebava s mojim
roditeljima.
Onda se mora vratiti. To je to. Krvnik se nagnuo prema njemu. Nemoj mi rei
da si me natjerao da prijeem cijeli ovaj put jer si se nadao pregovorima. Zasigurno
nisi tako glup.
Trez je pokazao onjake, ali onda ih je vratio unutra. Postoji neto to eli. Svi
imaju cijenu.
Krvnik je ispruio ruku i polako skinuo pokrivalo za glavu. Lice iza nabora crne
tkanine bilo je privlano kao grijeh... A oi tople kao granit zimi.
Zato bih riskirao vlastiti ivot zbog tvojih roditelja? Ako ne posluam naredbu,
trpjet u posljedice a nitko od vas nije ih vrijedan.
Moe razgovarati s Kraljicom. Tebe slua.
Pod pretpostavkom da je to istina, a ne kaem da jest, zato bih to uinio za tebe?
Jer postoji neto to eli.
Budui da oigledno zna sve, to tono misli da je to? Krvnik kao da se
dosaivao.
Zapeo si tamo kao i svi oni. Sjeam se kako je to i uvjeravam te da je ivot s
ove strane zidova mnogo bolji.
Znai, zato izgleda tako grozno?
Razmisli o tome. Mogu ti nabaviti bilo to s vanjske strane. Bilo to.
Krvnik je zakiljio. Ako i potedi njih, sebe nee spasiti.
Neu se vratiti ako ih ubije. Zato e to i uiniti, zar ne? Dakle, otii do Kraljice,
reci joj da si razgovarao sa mnom osobno i da je meni svejedno hoete li ih ubiti ili
ne. Potom joj predloi da im uzme sve to su dobili odaje u kojima ive, odjeu i
dragulje koje su kupili s bogatstvom koje su dobili, hranu iz ormaria. Sve. To e
zadovoljiti Kraljicu. Nee biti na dobitku. Nee izgubiti...
Sranje. I dalje nee imati polovicu za svoju kerku. A ta naknada nee rijeiti
problem princeze bez mujaka.
To neu biti ja. Odmah ti to kaem. Moete slobodno sjebati mog oca i majku,
moete mi prijetiti fizikim nasiljem, moete mi rasturiti kuu...

287

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

to ako te ja jednostavno sad uzmem?


Trez je izvukao pitolj koji si je zataknuo iza pasa, na leima. Nije ga uperio u s'Exa.
Stavio ga je ispod vlastite brade.
Ako pokua, povui u okida. A onda e imati mrtvaca. Osim ako ta njezina
ker nije neka bolesna kuka, nee me htjeti.
s'Ex se potpuno umirio. Skroz si poludio.
to god eli s vanjske strane, s'Ex. Ti meni rijei ovo, a ja u se pobrinuti za tebe.
Dok je Kraljiin krvnik razmatrao prijedlog, Trez je ujednaeno disao, mislei na
jedine dvije osobe do kojih mu je uistinu stalo. Selena... Isuse Kriste, elio ju je, ali nije
bio dobar za Odabranicu poput nje. Kvragu, ak i ako ovi njegovi mali pregovori
uspiju, i dalje e biti svodnik, a svoju prolost ne moe promijeniti.
A bio je tu i iAm.
Pomisao da izgubi brata bila je... Nije mogao ni razmiljati o tome. No, i njemu e
biti bolje bez njega ako ne uspije rijeiti ovaj problem.
Iznenaen sam da ovako arko eli spasiti svoje roditelje, s'Ex je leerno dobacio.
Zeza me? Izgubiti poloaj za njih je gore od smrti. Ono to su mi napravili,
unitilo je moj ivot, kao i ivot mog brata. To je moja osveta. Osim toga, kako
rekoh, to god da napravi s njima, ja se tamo ne vraam.
Krvnik se pomaknuo i poeo koraati niz terasu. Ogrta je leprao oko njega kao da
nagovjetava nasilje, a njegov je dah bio nalik zmaju koji riga vatru.
Nakon nekoliko dugih trenutaka, spojio je ruke iza lea i vratio se.
Tek je nakon nekog vremena konano progovorio, a kad je to uinio, nije gledao u
Treza. Zurio je u staklo, prema stanu.
Svia mi se ovo mjesto.
Trez je i dalje drao pitolj ispod brade, ali osjetio je alac... nade? Pa, ne tako
veseo osjeaj, sigurno. No, moda je naposljetku ipak postojalo rjeenje.
s'Ex je podignuo obrvu. Tri spavae sobe, dvije i pol kupaonice, lijepa kuhinja.
Mnogo svjetla. Ali kreveti su najbolji, veliki kreveti.
Ako to eli, tvoje je.
Kad su se s'Exove oi vratile natrag na njega, Trezu je iznova i iznova u glavi
odzvanjala fraza ugovor s vragom.
Neto nedostaje.
to?

288

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

ene. elim da mi se ovamo dovode ene. Rei u ti kad. I elim tri ili etiri
istovremeno.
Dobit e i to. Samo reci broj i sat i ja u ti ih dovesti.
Tako si siguran u sebe.
Koji kurac misli da radim kako bih preivio.
s'Exove su oi zabljesnule. Mislio sam da posjeduje noni klub.
Nije da prodajem samo pie, promrsio je.
Hmm, koji posao, krvnik se namrtio. Samo da smo naisto, ona mi i dalje moe
narediti da krenem na tvog brata.
Onda u te morati ubiti.
s'Ex je zabacio glavu unatrag i nasmijao se. Jako bahato.
Da ti kaem najjasnije to mogu. Samo dotakni iAma i ja u te nai. Tvoj posljednji
udah e biti moj, a tvoje srce e i dalje biti toplo kad ti ga izvadim iz grudi i pojedem
sirovo.
Zna, pravo je udo da se bolje ne slaemo.
Trez je ispruio slobodnu ruku. Jesmo li se dogovorili?
Moramo misliti i na Kraljicu. Moda je neu uspjeti nagovoriti. Samo da bude
svjestan, ako ona ne pristane na to, tvoj rok je ve proao.
Onda ih ubij. Netremice je gledao u s'Exove crne oi. Mislim to.
Krvnik je nakrivio glavu kao da eli razmotriti sve kutove. Da, oito i misli.
Nadimo se ovdje sutra u podne, s jednim primjerkom a ja u vidjeti to mogu
uiniti u Teritoriju.
Prije nego je s'Ex nestao, stisnuo je dlan koji mu je nakratko bio pruen. Potom je
otiao, poput none more koja nestane kad se probudi.
Naalost, Trez je znao da e se vratiti.
Pitanje je bilo, s kakvim vijestima. I kakvim apetitom.

289

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trideset osmo poglavlje

rolo je sat vremena od zalaska sunca kad je Abalon napustio svoj dom i
dematerijalizirao se s tratine pored kue. No je bila strano hladna, a kad je
ponovno preuzeo oblik na imanju jedne od najbogatijih obitelji glimere, trenutak
nakon to je poeo disati ve su mu sinusi utrnuli.
Ostali su se okupljali, mujaci i enke pojavljivali su se iz tame, poravnavajui svoja
krzna, finu odjeu i dragulje, prije nego bi krenuli prema svjetlu.
Teka je srca krenuo za njima.
Velianstvena drvena vrata velike kue otvorenima su drali slugani. Osoblje je bilo
nepomino, odjeveno u svoje ruho, nita osim treperavih tokica.
Gospodarica kue, takva kakva je bila, stajala je ispod lustera u predvorju. Haljina
joj je bila svijetlocrvene boje i sezala do poda u naborima svile. Dragulji koje je nosila
bili su rubini, blistali su na njezinom vratu i uima, a i zapea su joj bila razmetljivo
ukraena.
Bez posebnog razloga, pomislio je da su crveni dragulji prave kraljice njihove vrste
mnogo ljepi, vei, bistriji. Jednom je vidio ulje na platnu i prikaz velianstvene enke
iz Starog kraja, a ak i preneseni u boji, nakon toliko godina, tamni rubin i ostali nakit
toliko su sjali da su se ovi pred njim doimali lanima.
Mujaka gospodarice nije bilo nigdje na vidiku. S druge strane, tom je mujaku bilo
teko stajati na nogama due vrijeme.
Nije mu jo puno preostalo.
Red osoba koje su pristizale urno je nastavljao naprijed i uskoro je Abalon ve
ljubio napudrani obraz enke.
Tako mi je drago da si mogao doi, rekla je uzvieno, pokazavi rukom iza sebe.
U blagovaonicu, molim.
Kad su zabljesnuli njezini rubini, zamislio je svoju kerku kao takvu, veliku damu u
velikoj kui, sa staklenim oima.
Moda je kazna za to to nee pristati na napad na prijestolje bila vrijedna toga.
Pronaao je ljubav sa svojom elan svih onih godina to je bila na Zemlji, ali znao je
da je to bila puka srea. Veina njegovih vrnjaka, ubijena u racijama, bila je u vezama
bez ljubavi i seksa, i kretali su se iskljuivo po drutvenim krugovima umjesto oko
obiteljskog stola.
Nije elio to za svoju ker.

290

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pa ipak, ako se njemu dogodila ljubav, sigurno i za nju ima anse, ak i meu
glimerom?
Zar ne?
Uavi u blagovaonicu, shvatio je da izgleda identino kao i onda kad im se
nedavno u njoj obratio Kralj. Dug, tanak stol bio je pomaknut, a dvadesetak stolica
poredano u redove. Ovog puta, meutim, preivjeli aristokrati smjetali su se unutra
zajedno sa svojim enkama.
elan obino nisu sudjelovale u sastancima Vijea, ali oko ovog sastanka ionako
nita nije bilo uobiajeno. Kao ni oko posljednjeg.
Zaista, okupljeni su trebali biti ozbiljniji, pomislio je kad je odabrao svilom
prekrivenu stolicu otraga. Umjesto da pokau barem malo potovanja prema
povijesnom znaaju, opasnosti, nevienoj naravi svega toga, oni su meusobno
avrljali, gospoda su se hvalisala, a dame zabacivale ruke tamo-amo, kako bi dragulji
na njima zasvjetlucali.
Doista, Abalon je bio sam u zadnjem redu, a umjesto da je pozdravio one koje je
poznavao, otkopao je dugme na jakni svog sakoa i prebacio jednu nogu preko
druge. Kad je netko zapalio cigaru, izvadio je i on jednu i uinio isto, samo kako bi
imao neto raditi. A kad se slugan istog trena pojavio pored njegovog lakta s
pepeljarom na mjedenom stalku, kimnuo mu je u znak zahvalnosti i koncentrirao se
na otresanje pepela.
Nije im bio od velikog znaaja jer je davno prije odluio da je najbolje stajati
podalje od centra panje. Njegovi su roaci iz prve ruke svjedoili okrutnostima, kako
dvora tako i drutva. Tu je lekciju nauio itajui dnevnike koje je naslijedio od njih.
Istina je bila ta da je imao financijska sredstva s kojima su se sredstva svih ostalih u sobi
zajedno jedva mogla mjeriti.
Hvala ti, Apple.
Najbolja investicija koju se u osamdesetima moglo napraviti. A onda su dole i
velike farmaceutske industrije u devedesetima. Prije toga? Tvornice elika i graevinske
tvrtke na prijelazu stoljea. Uvijek je mogao nanjuiti kamo e ljudi htjeti usmjeriti svoj
entuzijazam i svoje potrebe.
Da je glimera to znala, njegova bi ker bila roba velike vrijednosti.
to je bio jo jedan razlog zbog kojeg nije htio govoriti o svom bogatstvu.
Nevjerojatno dokle je dogurala njegova loza tijekom stoljea. Kad se samo sjeti da
su sve to dugovali Kraljevu ocu.
Deset minuta kasnije, prostorija je bila puna a to je, vie nego zabava na koju su
se pretvarali da su doli, bio pokazatelj da glimera barem donekle uvia znaaj onoga
to su radili. Te veeri nije bilo u modi kasniti, vrata e se zakljuati za tono...
Pogledao je na sat.

291

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Sada.
Udarac je odjeknuo kad su se teka drvena vrata zatvorila.
Svi okupljeni sjeli su i utihnuli, a u tom je trenutku mogao prebrojiti glave i otkriti
tko nedostaje. Rehvenge, vod, naravno on se udruio s Wrathom u savez koji nitko
nije mogao raskinuti. Ni Marissa nije dola, iako je njezin brat, Havers, bio tu ona
je, naime, bila zdruena s onim Bratom kojeg nitko nije poznavao, a koji je navodno
dolazio iz Wrathove loze.
Naravno, ni ona nee biti tu...
Drvena vrata s desne strane kamina su se otvorila i est mujaka ulo je unutra. Istog
se trena okupljeno mnotvo uspravilo na svojim sjedalima. Odmah je prepoznao
dvojicu meu njima, onog na elu koji je izgledao poput plemia... I runog tipa sa
zejom usnom otraga, koji ga je doao posjetiti zajedno s Ichanom i Tvhmom.
etvorica izmeu njih bili su im prilino nalik: krupni borci otrog pogleda, pripravni
ali ne i napeti, spremni ali strpljivi.
Njihova je samokontrola bila najstranija stvar na njima.
Samo su oni koji se nieg nisu bojali mogli biti tako oputeni u ovakvoj situaciji...
Gospodarica kue uvela je svog helrena, a mujak se savio kao vrh tapa koji je
drao slobodnom rukom. Kosa mu je bila sijeda, a lice izborano poput naboranih
zastora.
Posjela ga je poput djeteta, namjestila mu jaknu odijela i poravnala svijetlocrvenu
kravatu.
Potom se obratila okupljenima, spojenih dlanova poput sopranistice koja se upravo
sprema otpjevati ariju pred punim auditorijem. Sjaj njezina lica zato to je primila svu
tu panju bio je posve neprikladan, smatrao je Abalon.
Zapravo, cijela je ta situacija bila nona mora, pomislio je otresavi pepeo.
Kad je poela priati, sipati zahvale i priznanja, pitao se to e biti s njom kad njezin
ljubljeni ode u Sjenosvijet. Nesumnjivo e to ovisiti o oporuci i o tome je li im to
drugo zdruivanje te postoje li mladi u toj lozi koji e je prestii u utrci za imovinom.
Ichan je bio idui koji je preuzeo rije. ... raskrije... potrebna je akcija... Tyhmov
rad razotkrio je slabosti u naoj vrsti... mjeanka... nasljednik s etvrtinom...
uo je samo retoriku, ponavljanje kratkog sadraja i pretvaranje da je ovo prvi put
da za to uju. No, sve je bilo unaprijed pripremljeno, oekivanja su prezentirana,
posljedice proglaene nunima.
Abalon je pogledao prema udaljenom kutu sobe. Tyhm, odvjetnik, stajao je poput
vjealice za kapute, a njegovo dugako, tanko tijelo vrsto se dralo vertikale. Bio je
nervozan, oi su mu istovremeno bile fokusirane i nemirne, pretjerano trepui.
... Glasovanje o nepovjerenju mora biti jednoglasno za veliku veinu Vijea.
Nadalje, va e glas biti zapeaen peatom na ovom dokumentu koji je pripremio

292

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Tyhm. Ichan je podignuo pergament sa simbolima Starog jezika, pomno iscrtanima


plavom tintom, a potom pokazao prema nizu arenih vrpca, srebrnoj zdjeli s crvenim
svijeama i hrpici bijelih rupia. Ovdje su zastupljene sve vae boje.
Abalon je pogledao prema masivnom zlatnom prstenu s peatom koji mu je teko
stajao na ruci. Bio je to prsten koji je nosio njegov otac, a vijenac je bio tako duboko
urezan u metal da su ak i nakon toliko stoljea, obrisi, brazde i ikone bili vidljivi.
Doista, zlato tog prstena nesumnjivo je bilo sjajnije onda kad je izliveno, a sad je
poprimilo neku mat nijansu i patinu iznoenosti nakon to su ga toliko koristili mujaci
u njegovoj obitelji. Nakon to su ga asno zasluili.
Ovo je pogreka, jo jednom je pomislio. Cijela ova spletka protiv Wratha bila je
lana, napuhana samo kako bi posluila ambicijama aristokrata koji nisu bili vrijedni
prijestolja. Nije im bilo stalo do istoe nasljednikove krvi. Bile su to samo rijei koje
su trebale opravdati njihov cilj.
Moemo li glasati? Ichan je pogledao u gomilu. Sad.
To je pogreno.
Abalonova se ruka poela toliko tresti da mu je cigara ispala na pod, a on se nije
mogao pomaknuti kako bi je podignuo.
Reci ne, samom sebi je govorio. Ustani za ono to je...
Svi koji su za, neka kau da.
Nita nije rekao. Iako ne zato to je bio dovoljno hrabar da bude jedino ne, u
trenutku kad se bude traio odgovor onih koji ne pristaju.
Ni tad nije otvorio usta.
Abalon je objesio glavu kad je eki udario o drvo.
Prijedlog je usvojen. Izglasali smo nepovjerenje. A sad se udruimo kako bismo
naoj vrsti poslali poruku o promjeni.
Abalon se sagnuo i dohvatio svoju cigaru. injenica da je progorila malenu rupu u
lakiranom podu inila se prikladnom.
Te je veeri ostavio mrlju na naslijeu svojih predaka.
Umjesto da ode naprijed prema pergamentu, ostao je na mjestu dok se predstavnici
svake obitelji i sve enke odlazili gore i stajali pred Ichana, igrali svoju ulogu i stavljali
svoje peate i vrpce. Bilo je to kao da promatra glumce na pozornici, svaki od njih
uivao je u svom trenutku pod reflektorima, s panjom usmjerenom na njih.
Jesu li znali to ine, pitao se. Predaju vodstvo kome Ichanu? Koji e predvoditi
one borce? Katastrofa...
Abalone?

293

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Stresavi se kad je zauo zvuk svog imena, podignuo je pogled. Cijela je prostorija
gledala u njega.
Ichan se sprijeda nasmijao. Ti si posljednji, Abalone.
Sad je bila prilika da pokae da je dostojan imena svog djeda. Sad je bio trenutak
da izrazi svoje miljenje, da kae da je to zloin, sad je...
Abalone. Ichan se i dalje smijeio, ali u njegovom se glasu slutila odlunost, na
tebi je red. U ime tvoje loze.
Kad je odloio cigaru u pepeljaru, ruka mu se ponovno poela tresti, a dlan se
oznojio. Nakaljavi se, ustao je i pomislio na hrabrost svojih predaka, na ono to su
njegovi prethodnici uinili usprkos riziku.
Slika vlastite kerke probila se kroz navalu emocija.
Pogledi ostalih bili su poput tisua lasera usmjerenih prema njemu.
S ubilakim namjerama.

Kad je Wrath zauo kucanje na vrstim vratima svoje privatne odaje, opsovao si je u
bradu i ignorirao ga.
Wrath, mora otvoriti, tko god to bio.
Uzeo je jo jednu licu bogate juhe koju su pripremili ispred njega, od povra koje
je sam otiao iskopati iz zemlje. Okus je bio blag, juha mirisna, komadii mesa svjee
krave uzgojene u njegovim stajama.
Koju je sam zaklao. Kucanje se ponovilo.
Wrath, korila ga je Anha pridiui se na jastucima. I drugi te trebaju.
Izgubio je pojam o vremenu, nije znao je li vani svjetlo ili tama, koliko je sati i noi
prolo otkako mu se ona vratila. Nije mario. Jednako kao to nije mario za sudske
hirove ili brige dvorjana...
Jo kucanja.
Wrath, daj mi licu, a ti otii otvoriti vrata, zapovjedila mu je njegova enka.
E, to ga je nasmijalo. Doista se vratila.
Tvoja elja je moja zapovijed, rekao je, poloio iroku zdjelu u njezino krilo i dao
joj pribor koji je koristio.
Mnogo radije bi je nastavio sam hraniti. Ali kad je vidio da je i sama sposobna za to
a da pritom nita ne prospe, da uspijeva s procesom unoenja brane u sebe? Iznutra
mu je bilo lake.

294

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pa ipak, naalost, neto je jo uvijek visjelo nad njima. Ni on ni ona nisu razgovarali
o potomku o tome je li ih ono to je zadesilo Anhu liilo njihove najvee elje.
Bila je to prebolna tema, naroito s obzirom na Tohrtureovo otkrie...
Wrath. Vrata.
Da, ljubavi.
Preavi preko malenih tepiha, bio je spreman odrubiti glavu onome tko se usudio
prekinuti proces lijeenja.
No, kad je otvorio teka vrata, skamenio se.
Vani u hodniku okupilo se Bratstvo Crnog Bodea, a njihova borbena tijela zakrila
su ono to je prije bio prostran prostor.
Nagon da zatiti svoju elan natjerao ga je da poeli da ima svoj bode u rukama
dok je izlazio van i zatvarao vrata za sobom.
Doista, potreba da brani svoj teritorij natjerala ga je da stisne pesnice, iako nikad
nije bio uvjeban za borbu. Ali umro bi kako bi je spasio...
Bez ijedne rijei, pojavie se njihove crne otrice, svjetlo baklji lovilo je i rasipalo
njihov ubojiti odsjaj.
Uzlupana srca, pripremio se za napad.
Ali nije se radilo o tome. Kao jedan, spustili su se na koljeno, pognuli glave i udarili
o tlo, a iz bodea su iskakale iskrice pri udaru o kameni pod.
Tohrture je prvi podignuo svoje nevjerojatne plave oi. Zavjetujemo se vama i
samo vama.
Potom su svi podignuli pogled prema njemu, a na licima im se jasno ocrtavalo
potovanje. Ta nevjerojatna tijela bila su spremna sluiti mu, odgovoriti na njegov
poziv, i nikako drugaije.
Wrath je poloio ruku na srce, ne mogavi izustiti ni rije. Do tog trenutka nije ni
shvaao koliko je bio usamljen, on i njegova elan sami na svijetu, i to mu se inilo
dovoljnim. Dotad.
Ovo je bila prava suprotnost glimeri. Geste dvorjana uvijek su bile javne, nisu imale
nimalo veu dubinu od prosjene predstave jednom kad bi ih odradili, zaboravili bi
ih.
Ali ovi mujaci...
Prema tradiciji i obiaju, Kralj se nikome nije klanjao.
Pa ipak se njima poklonio. Duboko i s puno potovanja.
Sjetivi se rijei koje je uo od svog oca, rekao je: Va je zavjet prihvaen sa
zahvalnou vaeg Kralja.

295

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Potom je dodao i vlastite rijei: I uzvraen vam je. I ja se zavjetujem vama,


svakom od vas, da u vam uzvratiti istu onu odanost koju ste vi meni ponudili, a ja
sam je prihvatio.
Svakog od brae pogledao je u oi.
Njegov je otac koristio te posebno odgojene mujake zbog njihove vrstoe, ali
oduvijek je prvenstveno suraivao s glimerom.
Sinu je instinkt govorio da je sigurnije obrnuto. S tim mujacima iza sebe, on i
njegova ljubljena, kao i bilo koji potomak kojeg budu imali, imat e vee anse za
preivljavanje.
Ima netko tko vas eli vidjeti, Tohrture je rekao sa svog mjesta na podu. Bila bi
nam ast da straarimo ovdje, pored vaih vrata, dok vi rjeavate tu nunost u svojim
primaim odajama.
Neu ostaviti Anhu.
Ako biste htjeli, moj gospodaru, molim vas da krenete prema vaoj drugoj odaji. S
tom osobom morate porazgovarati.
Wrath je stisnuo oi. Brat je bio nepopustljiv. Svi su bili nepopustljivi.
Vas dvojica poite sa mnom, rekao je. Ostali ostanite ovdje i uvajte nju.
Uz eksplozivan ratniki poklik, Bratstvo je slono ustalo, a njihova vrsta,
skamenjena lica bila su najgori mogui komentar trenutnog stanja. No, dok su se
smjetali ispred vrata iza kojih je leala njegova druica, Wrath je u svom srcu znao da
bi dali svoje ivote za njega ili njegovu elan.
Da, pomislio je. Njegova privatna straa.
Dok je odlazio, Tohrture je proao ispred njega, a Ahgony je hodao iza, i dok su
njih trojica ila dalje, Wrath se osjeao zatienim kao da ima eljezni oklop.
Tko nas oekuje? Wrath je tiho upitao.
Uvukli smo ga unutra, dobio je tihi odgovor. Nitko ne smije znati njegov
identitet ili nee preivjeti etrnaest dana.
Tohrture je bio taj koji je otvorio vrata, a zbog njegove irine, nije se moglo vidjeti
tko je...
U udaljenom kutu stajao je neki lik u ogrtau i kapuljai, ali nije bio smiren. Tko
god da je bio, drhtao je, tkaninu koju je nosio na sebi ljuljao je strah koji je uao u
njegovo tijelo.
Ahgony je zatvorio vrata, a Braa se nisu odmicala od njega.
Udahnuvi, Wrath je prepoznao miris. Abalone?
Ruke blijede poput aveti drhtei su se podigle prema kapuljai i skinule je.

296

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Oi mladia bile su irom rastvorene, lice bez boje. Moj gospodaru, rekao je
spustivi se na pod i pognuvi glavu.
Bio je to mladi dvorjanin bez obitelji, zadnji u nizu dendija, onaj koji je tu zavrio
samo zbog krvi u svojim venama i ni zbog ega drugog.
to ima za rei? upitao je Wrath udiui kroz nos.
Nanjuio je miris straha, da ali bilo je tu jo neto. A kad je i to definirao bio je...
impresioniran.
Plemenitost nije bila osjeaj koji se dao namirisati. Tu je ee dolazio strah, tuga,
radost, uzbuenje... Ali taj mladi mujak, koji je proao Promjenu prije jedva godinu
dana, a koja je neznatno utjecala na njegovu visinu ili teinu, imao je i cilj ispod sveg
tog straha, neslomljivu motivaciju koja je mogla biti samo... plemenita.
Moj gospodaru, procijedio je. Oprostite mi na kukaviluku.
Po kojem pitanju?
Znao sam... Znao sam to se spremaju uiniti i nisam... Pobjegao mu je jecaj.
Oprostite mi, moj gospodaru...
Kad se mujak slomio, mogao je postupiti na dva naina. Agresivno ili pomirbeno.
Znao je da e dalje dogurati s potonjim.
Priavi mu, pruio mu je ruku. Ustani.
Abalon se doimao zbunjenim takvom naredbom. No onda je prihvatio ruku koja
ga je povela prema jednom od hrastovih stolaca pored kamina.
Medovina? upitao je Wrath.
N-n-ne, hvala.
Wrath je sjeo nasuprot njemu, a stolica je zakripala pod njegovom teinom onako
kako Abalonova nije. Duboko udahni.
Kad je ovaj posluao zapovijed, Wrath se nagnuo blie. Kai mi istinu i potedjet
u te onoga ega se ve boji. Nitko ti nee moi nita, sve dokle si iskren.
Mujak je stavio lice meu dlanove. Potom je ponovno duboko udahnuo. Izgubio
sam oca prije svoje Promjene. I moja je majka umrla, pri porodu. Po tim gubicima, ja
sam poput vas.
Strano je kad netko ostane bez roditelja.
Abalon je spustio ruke i otkrio fokusirane oi. Nisam trebao otkriti ono to sam
otkrio. Ali prije tri zore, bio sam dolje u podrumima dvorca. Nisam mogao spavati, a
zbog vlastite sam melankolije poeo etati podzemljem. Nisam imao svijeu, a stopala
su mi bila u mekanim konim cipelama stoga, kad sam zauo glasove, oni nisu
naslutili moju prisutnost.

297

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

to si vidio? Wrath je blago upitao.


Postoji tajna prostorija. Ispod kuhinje. Nikad je prije nisam vidio jer vrata te
prostorije imaju fasadu koja je u skladu sa zidovima i ne bih ih primijetio... Da se
lana daska nije krivo zatvorila. Zbog jednog je kamena nastala pukotina na koju su se
moje oi mogle orijentirati. Unutra su bila tri lika koja su sjedila oko kotla na vatri.
Glasovi su im bili prigueni dok je jedan od njih dodavao nekakvo zelenje u ono to
su grijali. Smrad je bio uasan taman sam se spremao okrenuti i nastavili gledati
vlastita posla... kad sam zauo vae ime.
Abalonove su se oi fokusirale na neto udaljeno, kao da ponovno vidi i uje ono
to je prepriavao. Samo to se nije radilo o vama. Radilo se u vaem ocu. Diskutirali
su o tome kako se razbolio i umro i pokuavali su utvrditi pravu koliinu za nekog
manjeg stasa. Mujak je odmahnuo glavom. Ustuknuo sam. Potom pojurio dalje. U
glavi mi se vrtjelo od onog to sam vidio, pa sam uvjerio samog sebe... da sam to
vjerojatno izmislio. Sigurno nisu mogli razgovarati o vaem ocu, vaoj druici,
jednostavno Zakleli su se na vjernost vama i vaoj lozi. Kako bi takve stvari mogle
prijei preko njihovih usana i ui u tue ui? Bistre, neprijetvorne oi susrele su se s
Wrathovim. Kako bi mogli to uiniti?
Smirujui unutarnji bijes, Wrath je ispruio ruku i poloio je na mladievo rame.
Iako razlika u njihovim godinama nije bila velika, osjeao se kao da razgovara s nekim
tko je iz sasvim druge generacije.
Ne brini se zbog njihovih motiva, sine. Neisti e se pokoriti pravednima.
Abalonove oi kao da su natekle. Uvjerio sam samog sebe da sam pogrijeio. Sve
dok Kraljica... Ponovno je poloio lice meu dlanove. Najdraa uvardjevo u
Sjenosvijetu, kad se Kraljica sruila na pod, znao sam da sam vas iznevjerio. Znao sam
da nisam nimalo drugaiji od onih koji su joj naudili, jer nisam zaustavio ono to sam
trebao...
Kako bi sprijeio potpuno rasipanje, Wrath je stisnuo to mravo rame. Abalone...
Abalone, zaustavi se.
Kad se uspio malice sabrati, Wrath je nastojao odrati glas smirenim, iako je kipio
u sebi. Ti nisi odgovoran za postupke zlikovaca.
Trebao sam doi k vama, ubili su Kraljicu.
Moja je druica iva i zdrava. Nije bilo potrebe da razglabaju o tome da ju je
umalo izgubio. Uvjeravam te, uistinu je dobro.
Abalon se opustio. Hvala blaenoj uvardjevi.
A ja i moji ti opratamo. Razumije li? Opratam ti.
Moj gospodaru, rekao je mladi ponovno se sputajui na pod i polaui svoje
elo na crni dijamantni prsten na Wrathovoj ruci. Ne zasluujem to.
Zasluuje. Zato to si doao k meni, moe ispraviti svoju pogreku. Moe li
povesti jednog od Brae dolje do tajnog mjesta?

298

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Da, rekao je mladi bez oklijevanja. Skoivi na noge, ponovno je navukao


kapuljau. Odmah u poi s njima.
Wrathje kimnuo Ahgonyju. Ide s njim?
Moj gospodaru, rekao je Brat, prihvaajui zapovijed.
Samo jo neto prije nego odete, grubo je rekao Wrath. Moe li imenovati
osobe o kojima se radi?
Abalon ga je netremice gledao. Da. Svu trojicu.
Wrath je osjetio kako su mu se usne rairile u osmijeh, iako u njegovom srcu nije
bilo ni radosti ni sree. Dobro. Jako dobro, sine.

299

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Trideset deveto poglavlje

ivjeti sam nakon to te se odrekao jedini roditelj koji ti je ostao, imalo je i svoju
prednost. Nitko se nije grizao zbog katastrofe koja ti se moda dogodila ako se
nisi itav dan vratio kui.
Definitivno su se prorijedili i telefonski pozivi, pomislio je Saxton sjedei preko puta
dvostrukih vrata Wrathovog ureda.
Bolje se namjestivi na ukraenoj klupici, pogledao je prema pozlaenom
rukohvatu. Tiina. Nije se ulo ni slugana kako isti. S druge strane, neto se dogaalo
u kui, neto veliko mogao je to osjetiti u zraku, i premda nije imao mnogo
iskustva sa enkama, znao je o emu se radi.
Nekome je zapoelo razdoblje potrebe.
Bila je to Odabranica Layla ponovo, jasno. Meutim, uo je da, kad jedna enka
zapone svoje razdoblje to moe potaknuti i druge, a bilo je oito da se to i dogodilo.
Boe, valjda se ne radi o Beth, pomislio je trljajui umorne oi. Situaciju je trebalo
raistiti prije nego ona...
Zna li gdje je on?
Saxton je ponovno pogledao prema rukohvatu. Rehvenge, vo Vijea, uspio se
popeti do polovine velikog stubita a da ga nitko nije primijetio.
Oigledno se jo neto kuhalo. Kao i obino, mujak je bio impozantan lik, u svom
kaputu od kunina krzna, s crvenim tapom, no njegov opaki izraz lica smjetao ga je u
skupinu fatalno opasnih likova.
Saxton slegne ramenom. I ja ga ekam.
Rehv se popeo na drugi kat i proetao do vrata ureda da se sam uvjeri kako unutra
nema nikog. Potom se namrtio, okrenuo na peti svojih Louis Vuitton mokasinki i
pogledao u strop diskretno namjetajui hlae.
U tom je trenutku problijedio. Beth?
Nije bilo potrebe pretvarati se da ne zna na to misli. Mislim da da.
Jebote. Voa je sjeo na klupicu nasuprot, a u tom je trenutku Saxton zamijetio
dugu, tanku kartonsku cijev koju je nosio sa sobom. Ovo samo postaje jo gore.
Uinili su to, apnuo je Saxton. Zar ne?
Rehv hitro okrene glavu, a njegove oi boje ametista se suze. Kako zna? Mrzi li

me?

300

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Da, mrzim.
Saxton je odvratio pogled. Pokuao sam upozoriti Kralja. Ali... On je namjeravao
pobrinuti se za svoju elan.
Nisi odgovorio na pitanje.
Iao sam do kue mog oca na njegovu novu predstavu i dok sam bio tamo, sve
sam shvatio. Dohvatio je svoj mobitel i prolistao fotografije, pokazujui ih Rehvu.
Ovo sam prokrijumario. To su knjige Starog zakonika, sve otvorene na poglavlja o
nasljednicima i krvnom srodstvu. Kako rekoh, nadao sam se da u ga sino uloviti.
To ne bi nita promijenilo, Rehv je rukom preao preko oianog irokeza.
Kotaii su se ve zakotrljali...
Preko puta, na poetku hodnika s kipovima, otvorila su se vrata koja su vodila na
gornji kat. Ono to je kroz njih izalo...
Dovraga, Rehv je odmahnuo glavom i promrmljao, sad znamo kako izgleda
zombi apokalipsa.
Nona mora tekih kapaka i mlohavih udova koja je teturala prema njima samo je
donekle nalikovala na Kralja duga kosa, vlana nakon tuiranja, i dalje je padala
preko njegovog slavnog zaliska na elu, a ogrta, crna potkoulja i kone hlae i dalje
su inile njegovu uniformu.
No, sve ostalo bilo je pogreno. Izgubio je mnogo na teini, hlae su mu labavo
visjele kao krpe oko nogu, pojas je pao sve do bedara, a ak mu je i neko uska majica
sada lelujala na prsima. I njegovo je lice bilo u jednako loem stanju. Koa se
smeurala oko njegovih visokih jagodica i jake eljusti a njegov vrat... Najdraa
uvardjevo, tek njegov vrat.
Vene s obje strane toliko su puta zagriene i s tolikom silinom da je izgledao kao
statist iz filma Teksaki masakr motornom pilom.
Pa ipak, taj mujak kao da je lebdio na oblaku. Nalet vjetra koji mu je prethodio
bio je njean poput ljetnog povjetarca, njegov osjeaj zadovoljstva i sree bio je
poput mjehuria koji ga je okruivao.
Koja teta da e to morati unititi.
Wrath je odmah prepoznao par mujaka, a kad se zaustavio, okretao je glavu
nalijevo i nadesno kao da im odmjerava lica. Umjesto toga, Saxton je bio siguran,
odmjeravao je njihove aure.
to je?
Boe, glas mu je bio hrapav, gotovo kao apat. No, iza njega je bila velika snaga.
Moramo razgovarati, Rehv je lupnuo tubom u svom dlanu kao da se radi o palici
za bejzbol. Odmah.

301

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Wrath je na to odgovorio nizom gadnih psovki. Potom je promrsio: Jebote,


moete li mi dati sat vremena da nahranim svoju jebenu elan nakon njezine
potrebe?
Ne. Ne moemo. I trebamo Bratstvo. Sve njih. Rehv je ustao uz pomo svog
tapa. Glimera je glasala da te se makne, prijatelju. I sad moramo smisliti odgovor.
Wrath se dugo vremena nije micao. Na temelju ega?
Tvoje kraljice.
Ionako blijedo lice postalo je sasvim pepeljasto.
Fritz! viknuo je Kralj iz dna plua.
Batler se materijalizirao iz dnevnog boravka na drugom katu, kao da je satima
ekao da ga netko zovne.
Da, gospodaru?
S krajnjim je naporom Kralj progovorio: Beth treba hranu. Donesi joj sve to
poeli. Stavio sam je u kadu, bolje da je odmah provjeri. Bila je slaba, a ne elim da
se onesvijesti i utopi.
Fritz se toliko nisko naklonio da je bilo pravo udo da njegovo objeeno lice nije
oealo tepih. Odmah. Smjesta.
Kad je slugan odjurio, Wrath je viknuo za njim: I hoe li izvesti mog psa van?
Potom mi ga dovedi u ured.
Naravno, gospodaru. Sa zadovoljstvom.
Wrath se okrenuo prema otvorenim vratima svog ureda kao da ide na vjeanje.
Rehv, pozovi Bratstvo.
Primljeno na znanje. A i Saxton bi trebao biti na sastanku. Netko e nam morati
dati miljenje o zakonitosti svega ovoga.
Wrath nije odgovorio. Samo je otiao u svijetloplavu sobu kao iva sjena u sreditu
kiastog francuskog pokustva.
U tom je trenutku Saxton mogao primijetiti teinu koju nosi na svojim leima,
mogao je osjetiti vatru koja mu je gorjela pod nogama, osjetiti situaciju u kojoj ne
moe pobijediti, a koja se isprijeila na tom dijelu ceste. Wrath je bio pramac broda
njihove vrste i kao takav prvi e udariti u ledenjak.
Sve je to bilo veoma nezahvalno. Sati koje je taj mujak proveo prikovan za oev
radni stol, papirologija pred njim, mutne stranice koje su pripremili neki drugi koje mu
je Saxton donio, a o kojima je odluivao Wrath, aljui ih natrag u svijet.
Beskonaan niz zahtjeva koji su ga ispijali.
Ustajui, Saxton je poravnao odjeu koju je imao na sebi jo otkako je otiao do
oeve kue i otkrio istinu onda kad je ve bilo prekasno.

302

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

to je slijedilo? Bio je na Wrathovoj strani, ne samo zato to se udaljio od vlastitog


oca.
Jako dobro je znao kakav je to osjeaj kad te netko gura u kalup u koji ne pristaje,
a onda te mui zato jer nisi kao ostali.
On i Wrath bili su srodne due.
Naalost.

U tiini i teka srca, Sola je hodala kroz kuu koju je dijelila sa svojom bakom. Ila je
od sobe do sobe i promatrala sve, ne videi nita.
Mogu unajmiti nekog da to odradi, tiho je rekao Assail.
Zaustavivi se u kuhinji, stajala je nad malenim okruglim stolom i gledala kroz
prozor. Iako nisu gorjela vanjska svjetla, zamislila je tamnu terasu, prekrivenu
snijegom. Zamislila je njega kako stoji vani na hladnoi.
Pomalo frustrirajue. Dola je tu sa sklopivim kartonskim kutijama kako bi spakirala
osobne stvari, a ne razmiljala o tom ovjeku. No, dok je otvarala ormarie i
procjenjivala koliko e joj starih novina trebati, samo joj je on bio na pameti. Ne kua
koju je naputala, niti stvari koje e morati ostaviti, godine koje su prole od onog
jesenskog dana kad su ona i njezina baka dole ovamo i odluile, da, ova e im kua
odgovarati.
Mnogo je vremena prolo.
Pa ipak, jedino to joj je bilo na umu bio je mukarac koji je stajao iza nje.
Marisol?
Pogledala je preko ramena. Molim?
Pitao sam te gdje bi eljela poeti.
Mmm... Gore, mislim.
Izlazei iz dnevnog boravka, dohvatila je par nepripremljenih kutija, stavila par rola
selotejpa oko ruke i krenula uza stepenice. Na vrhu stubita je odluila... Njezina soba.
Bio je potreban svega trenutak da sloi jednu kutiju srednje veliine. Selotejp se
kidao zvuei kao da se kida tkanina, zubima je trgala zajedno sa karama, uvrstivi
sve etiri strane kako bi mogle drati stvari.
Baka se brinula za Solinu odjeu dovoljno dugo da bi znala koji su joj bili omiljeni
komadi pa ih je ve donijela kod Assaila. Ono to je ostalo u ormaru bile su rezerve
pa ih je samo ubacila ne zamarajui se slaganjem: hlae za jogu koje su bile oprane
toliko puta da vie nisu bile crne ve tamnosive, dolevite kojima je popustila elastika
na vratu, ali bi i dalje funkcionirale u sluaju nude, grudnjaci ije su se koarice

303

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

pomalo izlizale, trenirke koje su se nagomilale, traperice iz srednje kole koje je


koristila kao mjerilo teine.
Evo, Assail je njeno rekao.
to... Kad je vidjela njegov rupi, shvatila je da plae. Oprosti.
Prije nego je uope postala svjesna toga, sjela je na svoj krevet. Nakon to je
obrisala oi, zagledala se rupi, premeui finu tkaninu po jagodicama prstiju.
to te titi? upitao ju je, a koljena su mu kvrcnula kad je kleknuo pored nje.
Podigavi pogled, promatrala je njegovo lice. Boe, nije mogla vjerovati da je ikad
mogla pomisliti da je grubo. Bilo je... predivno.
A njegove nevjerojatne oi boje mjeseine bile su poput mora suosjeanja.
Meutim, imala je osjeaj da e se to promijeniti.
Moram otii, rekla je grubo.
Iz ove kue? Da, naravno. Stavit emo je na prodaju, a ti...
Iz Caldwella.
Mirnoa koja ga je obuzela bila je jasna koliko i buna reakcija sve se
promijenilo, iako je ostao na istom mjestu.
Zato?
Duboko je udahnula. Ne mogu... Ne mogu samo tako ostati s tobom zauvijek.
Naravno da moe.
Ne, ne mogu. Ponovno se zagledala u njegov rupi. Odlazim ujutro i vodim
baku sa sobom.
Assail je skoio i poeo koraati po pretrpanoj sobi. Ali sa mnom si sigurna.
Ne mogu biti dio ivota koji vodi. Jednostavno... ne mogu.
Mog ivota? Kakvog ivota?
Znam to slijedi. Sad kad nema Benloisea, negdje e drugdje morati nabavljati
svoju robu a taj e problem rijeiti tako to e biti zaduen za opskrbu ne samo
brojnih kupaca na malo u Caldwellu, ve i prodajom na veliko na Istonoj obali.
Ne zna kakvi su moji planovi.
Da, znam. Ti trai dominaciju, to nije loe. Osim ako nisi osoba koja eli pobjei
od svega... mahnula je rukom po sobi, ... ovoga.
Ne mora biti dio mog posla.

304

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

To ne ide tako i ti to zna. Podignula je pogled prema njemu. To bi moda bila


istina da si odvjetnik, ali nisi.
Pa ipak ti se ini boljom opcijom to da me ostavi?
Smijeno, dio nje bio je sretan to govori kao da su par. No, stvarnost je ugasila taj
traak sunca. Misli da e zapoeti drugu karijeru?
Tiina koja je uslijedila odgovorila je na to pitanje kako je i oekivala.
Glas mu je bio nervozan. Ne mogu shvatiti tu iznenadnu promjenu.
Oteli su me iz vlastitog doma, zatoili protiv moje volje i zamalo silovali. Kad je
on ustuknuo kao da ga je oamarila, opsovala je. Jednostavno... Vrijeme je da se
bavim zakonitim poslovima i da tako i ostane. Imam dovoljno novca tako da neu
morati odmah poeti raditi, a imam i drugo mjesto gdje mogu biti.
Gdje?
Spustila je pogled. Ne tu.
Nee mi ni rei kamo ide?
Mislim da bi onda doao za mnom. A ja sam trenutno preslaba da kaem ne.
Neoekivani miris osjetio se u zraku. Osvrnula se i pomislila na one uzorke
kolonjske vode koje dijele po asopisima. No, nita se nije promijenilo, njih dvoje i
dalje su bili sami u kui, a osvjeivaa zraka nije bilo na vidiku.
Preao je preko jeftinog tepiha i nadvio se nad njom. Ne elim da ode.
Moda sam luda, ali drago mi je. Prinijela je njegov rupi svojim ustima i
protrljala ga preko usana. Ne bih htjela da se samo ja ovako osjeam.
Mogu te odvojiti od svog posla. Ne treba znati nita o operacijama, distribuciji ili
financijama.
Osim to u, dokle god budem tvoja cura, ili to god, biti meta. A ako moja baka
bude ivjela s tobom, i ona e biti meta. Benloise ima obitelj, ne ovdje u SAD-u, nego
u Junoj Americi. Prije ili poslije njegovo e se tijelo pojaviti ili e netko primijetiti da
ga nema. Moda nee otkriti da si to bio ti. A moda i hoe.
Zar ne vjeruje da te mogu zatititi? upitao je bahato.
Mislila sam da se mogu pobrinuti sama za sebe. A tvoja kua? Provjerila sam, i kao
to zna, prava je utvrda, to ti priznajem. Ali stvari se dogode. Ljudi se uvuku unutra.
Ljudi... stradaju.
Ne elim da ide.
Ponovno ga je pogledala u oi, znajui da nikad, nikad nee zaboraviti kako je
izgledao dok je stajao nasred njezine male spavae sobe, s rukama na bokovima,
namrtena ela, sav zbunjen.

305

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kao da je toliko naviknuo da u svemu u ivotu bude po njegovom pa nije mogao


shvatiti to se zbiva.
Nedostajat e mi, rekla je napuklim glasom. Svakog dana, svake noi.
Ali trebala je postupiti pametno. Privlanost je postojala od samog poetka, a
injenica da je doao po nju i spasio je, samo je dodala jo jednu dimenziju toj prii,
emocionalnu vezu skovanu u ognju uasa i bola. Problem? Nita od toga nije bio
temelj za vrstu vezu.
Kvragu, srela ga je dok ga je pijunirala po nalogu nekog nabavljaa droge. On ju je
ganjao zbog ometanja posjeda. Oboje su pratili jedno drugo tijekom noi dok ga
nije vidjela kako vodi ljubav s drugom enom, za boga miloga. A onda je nastupio
umalo fatalan, nevjerojatan seks koji je za njezin oporavak bio kao ma s dvostrukom
otricom.
Sola se nakaljala. Samo trebam otii odavde. Ma koliko to boljelo... To u i
uiniti.

306

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrdeseto poglavlje

vdje dolje je bolje mjesto za proglas, pomislio je Wrath ulazei u


blagovaonicu s Georgeom pored sebe.

Zauzevi svoje mjesto na elu devet metara dugog stola, priekao je da stignu ostali.
Nema anse da e odrati takav sastanak guzicom naslonjen na oevo prijestolje. To se
nee dogoditi. Takoer, nije bilo razloga da iskljuuje ikoga iz kue. Ovo e ionako
utjecati na sve.
Osim toga, nije bilo ni prethodnog sastanka. Nije mu trebala neka privatna
konklava s Rehvom i Saxtonom na kojoj bi saznao detalje, pa da onda mora sjediti i
ekati dok ih oni ponavljaju svima ostalima. Nita nije skrivao ispred svoje obitelji i
nita ne moe olakati ono to e upravo uti.
Skinuvi povez, protrljao je oi i sjetio se jo jednog razloga zbog kojeg mu je bilo
drago da nije gore na katu... Preblizu Beth. Fritz ga je uvjerio da je u krevetu i da jede,
ali neto je ipak znao o svojoj elan. Bila je itekako sposobna, ak i nakon tekoa
tijekom razdoblja potrebe, uputiti se dolje da ga vidi i ponovno se povee s vanjskim
svijetom.
Ako se radilo o njoj? Nije bilo potrebno da to sad uje. Vrag zna da e biti
dovoljno vremena da joj kae...
Sjednite, promrmljao je Wrath ponovno stavljajui svoje sunane naoale. I ti,
Z.
Mogao je osjetiti kako Phury oklijeva na pragu prostorije, zajedno sa svojim
blizancem, a tijekom udnog koraanja koje je uslijedilo, Wrath je odmahnuo glavom.
Nema ljubljenja prstena, u redu? Samo mi dajte malo prostora.
Poteno, promrsio je Phury. to god eli.
Dakle, dojavili su im. Ili to ili je Wrath izgledao loe kako se i osjeao.
Dok su ostali pristizali jedan po jedan ili u manjim skupinama, po mirisu je mogao
zakljuiti tko je uao i kojim redom. Nitko nita nije rekao. Phury je vjerojatno rukom
pokazivao ostalima, govorei im da zaepe i dre se podalje.
S desne sam ti strane, rekao je Rehv. Saxton je pored mene.
Wrath je neodreeno kimnuo prema njima.
Poslije nekog vremena, Tohr je rekao: Sad smo svi tu.
Wrath je lupkao prstima o stol, a mozak su mu preplavili tuni, napeti mirisi u nosu
jednako kao i tiina. Kai nam, Rehv, zapovjedio je.

307

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

uo se tihi zvuk povlaenja stolica po tepihu, a onda se Kralj simpata i voa Vijea
glimere poeo natezati s neim. Zauo se pop!... A onda i rastvaranje.
Potom pergament, veliki komad... Koji se odmotava. Dok je jo neto strugalo po
stolu.
Obiteljske vrpce, pomislio je Wrath.
Neu itati ovo sranje, prigovorio je Rehv. Nije vrijedno mog vremena. Ukratko,
svi su stavili svoj peat na ovo. Po njima, Wrath vie nije kralj.
Nalet ljutnje raspalio je grla stanara kue; mnogo se glasova mijealo i ljutilo
dobacivalo, a emocije su se razbuktale.
Zapravo je Butchova elan, Marissa, istini za volju najotmjenija enka u kui,
najbolje saela stvar.
Prokleti kukini sinovi.
U drugaijim okolnostima, Wrath bi se nasmijao. Kvragu, nikad prije nije ju uo da
psuje. Nije znao da je sposobna prevaliti to sranje preko svojih savrenih usana.
Na temelju ega? netko je upitao.
Wrath je prekinuo amor dvjema rijeima: Moje druice.
Uslijedila je mrtvaka tiina.
Zdrueni ste posve legalno, istaknuo je Tohr.
Ali nije istokrvna vampirica. Wrath je protrljao sljepoonice i pomislio na ono
to su on i Beth radili posljednjih osamnaest sati.
A to znai, ako budemo imali mlado, ni ono nee biti istokrvno.
Isuse Kriste, koji nered. Totalni jebeni nered. Moda bi i imao neku ansu da je bio
bez potomka, jer bi onda prijestolje naslijedio najblii roak. Butch, primjerice. Ili
mlado koje bi taj brat i njegova druica imali.
Ali ovako... Ulog je bio drugaiji, zar ne? Nitko nije istokrvan...
Ovo nije srednji vijek...
Moramo ih sve srediti...
Ovo je jebeno smijeno...
Zato gube vrijeme na...
Wrath je smirio kaos tako to je stisnuo aku i lupio njome o stol. to je
napravljeno, napravljeno je. Boe, to je boljelo. Pitanje je to sad. Kakav e biti na
odgovor i kojeg vraga oni misle postaviti za vladara?

308

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Rehv je progovorio. Pustit u da se Saxton pobrine za pravne aspekte vezane uz


prvo pitanje, a ja ti mogu odgovoriti na drugo. Tip po imenu Ichan, sin Enochov.
Ovdje stoji, premetao je papire, da ti je on roak?
Tko bi ga znao. Wrath se premjetao u stolici. Nikad ga nisam sreo. Pitanje je
gdje se nalazi Banda kopiladi. Mora da su i oni u ovo upleteni.
Ne znam, rekao je Rehv ponovno zamatajui proglas. ini se malo preotmjenim
za Xcorov ukus. Njegov je stil metak u elo.
On stoji iza ovoga. Wrath je odmahnuo glavom. Pretpostavljam da e pustiti da
se praina slegne, ubiti toga gada Ichana i imenovati samoga sebe.
Tohr je progovorio. Zar ne moe jednostavno izmijeniti Stari zakonik? Kao Kralj,
moe uiniti to god hoe, zar ne?
Kad je Wrath kimnuo prema Saxtonu, odvjetnik je ustao, a stolica je tiho zakripala.
Ono to izglasavanje nepovjerenja znai, s pravnog stajalita, jest da se Kralju
oduzima sva mo i pravo da zapovijeda i vlada. Svaki trenutni pokuaj da se izmijeni
tekst bio bi nevaei. Ti si i dalje Kralj, u smislu da ima prijestolje i prsten, ali u praksi,
nema nikakvu mo.
Dakle, oni mogu proglasiti nekog drugog? upitao je Wrath. Samo tako?
Bojim se da mogu. Pronaao sam skrivenu proceduralnu napomenu koja kae da u
Kraljevoj odsutnosti, Vijee moe imenovati vladara de facto preko velike veine, a to
je upravo ono to su i uinili. Taj se odlomak odnosio na ratno stanje, u sluaju da je
cijela Prva obitelj ubijena, skupa s neposrednim nasljednicima.
Ve vieno, pomislio je Wrath.
Saxton je nastavio. Iskoristili su tu napomenu i, naalost, s pravnog stajalita, ona
je vaea iako su je iskoristili u sluaju koji originalni sastavljai zakonika nisu
zamislili.
Kako to nismo predvidjeli? netko je upitao.
Ja sam kriv, Saxton je grubo rekao. Prema tome, ispred svih vas, predajem svoju
ostavku i istupam iz odvjetnike komore. Neoprostivo je da mi je to promaknulo...
Jebe to, izmoreno e Wrath. Ne prihvaam tvoj...
Moj otac je taj koji je ovo zakuhao. Jednako loe je to sam to trebao bolje
istraiti. Trebao sam...
Dosta, zagrmio je Wrath. Prema tvom argumentu i ja sam cijelo vrijeme trebao
znati, jer su moji preci sastavili to sranje. Tvoja ostavka nije prihvaena, stoga zaepi o
otkazu i sjedni. Trebat e mi.
ovjee, imao je tako divne komunikacijske vjetine.
Wrath je jo malo psovao, a onda je promrmljao: Dakle, ako sam dobro uo, ne
mogu nita uiniti.

309

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

S pravnog stajalita, oklijevao je Saxton, to je tono.


Tijekom duge stanke koja je uslijedila, iznenadio je samog sebe. Nakon to je bio
tako jadan, ne samo stoljeima prije nego je odluio opravdati oevo naslijee, ve i
tijekom samog obavljanja posla, pomislili biste da mu je laknulo. Sva ta papirologija
koja ga je pritiskala, zahtjevi aristokracije, sve to je zastarjelo da i ne spominje da
je stalno bio u kui, jedina sparing partnerica bila mu je Payne, a ruka kojom je drao
bode atrofirala je zbog svega toga.
U tolikoj mjeri da se ve osjeao kao porculanska lutkica.
Dakle, da, trebao bi biti sretan to se oslobodio tog sranja.
Umjesto toga, nije osjeao nita osim oaja.
Kao da iznova gubi vlastite roditelje.

Naposljetku je Wrath morao sam vidjeti tajnu prostoriju. Zaogrnuvi se skromnim


ogrtaem, kako nitko ne bi znao da je to on, hodao je kroz dvorac s Ahgonyjem,
Tohrtureom i Abalonom, koji je takoer ostao prikriven.
Kreui se brzo kroz kamene hodnike, proli su pored lanova domainstva,
slugana, dvorjana, vojnika. Neoptereeni klanjanjem kao ritualnim pozdravom koji bi
mu morali uputiti kao Kralju, izvrsno su napredovali, a udaljeni kraj dvorca postajao
je sve manje ureen kako su se udaljavali od dvora i prelazili u dio za poslugu.
Tu su i mirisi bili drugaiji. Nije bilo svjeine ni cvijea, viseih buketa sa zainima ili
mirisnih enki. U tim velikim prostorijama bilo je mrano i vlano, ognjita se nisu
redovito mijenjala pa je svaki udah imao i nijansu ai. Meutim, kad su se pribliili
kuhinji, udesan miris peenog luka i domaeg kruha sve je nadjaao.
Nisu uli u kuhinjski dio kroz glavni ulaz. Umjesto toga, krenuli su niz uski niz
kamenih stepenica koji je vodio nie u podzemne prostorije. Na dnu stepenica, jedan
od Brae izvadio je baklju iz njenog stalka i ponio mirkajue uto svjetlo sa sobom.
Sjene su ih pratile, razbacane po zemljanom podu poput takora, motajui im se
pod nogama.
Wrath nikad nije bio tu dolje. Kao Kralj, uvijek je boravio u ureenim dijelovima
imanja.
Prikladno mjesto za napraviti kakvo zlo, pomislio je kad se Abalon zaustavio ispred
zida koji se nije doimao nimalo drukijim od ostalih.
Tu, apnuo je mladi. Ali ne znam kako su uli. Ahgony i Tohrture poeli su
pipati uokolo, koristei se svjetlom u svojoj potrazi.
to je s ovim? pitao je Ahgony. Tu je nekakav otvor.
Zid je zbilja bio laan, eprtljava nadogradnja obojena tako da se doima kao da je
dio cijele konstrukcije od kamena i vapna. A unutra...

310

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ne, moj gospodaru, rekao je Ahgony prije nego je Wrath uope postao svjestan
da je zakoraio unutra. Ja u ii prvi.
S bakljom iznad sebe, brat je uao u tamu, a plamen je otkrio ono to se doimalo
poput nakrcanog radnog prostora. S jedne strane nalazio se grubi stol s nezgrapnim
nogama, na kojem su stajale staklene posude poklopljene tekim metalnim
poklopcima, vapno i drobilica, daska za rezanje, mnogo noeva. A u sreditu niske
prostorije nalazio se kotao iznad jame za vatru.
Wrath je otiao do eljeznog kotla. Primaknite mi svjetlo. Ahgony je usmjerio
baklju prema trbuhu kotla.
Gadna mjeavina, ve hladna, ali oigledno skuhana, izgledala je poput ostataka
poplave kanalizacije.
Wrath je umoio prst unutra i primaknuo nosu malo smekaste smjese. Onjuivi je,
primijetio je da unato svojoj strukturi i boji, ima jako slab miris.
Nemojte kuati, gospodaru, ubacio se Tohrture. Ako to elite, dopustite meni.
Wrath je obrisao ruku o ogrta i otiao do staklenki. Nije prepoznao razno
zavrnuto korijenje koje se u njima nalazilo, kao ni komadie lia ili crni praak. Nije
bilo ni recepta, komadia pergamenta s uputama za pripremu.
Dakle, sastojke su znali napamet.
I ve su neko vrijeme koristili ovu prostoriju, pomislio je, prstima, pratei rupiastu
plohu stola. Potom je otiao provjeriti grubu ventilacijsku rupu iznad kotla.
Okrenuo se prema okupljenima i obratio Abalonu. Bio si na ast svojoj lozi. Ove si
noi dokazao svoju vrijednost. Idi i znaj da ono to e se nakon ovoga dogoditi nee
biti na tvojoj dui.
Abalon se nisko sagnuo. Moj gospodaru, ponavljam, nisam vrijedan.
O tome u ja odluiti, a ja sam rekao to to sam rekao. Sad idi. l nikome ne govori
o ovome.
Imate moju rije. To je sve to vam mogu ponuditi, vaa je i niija vie.
Abalon je posegnuo za crnim dijamantom i utisnuo poljubac u kamen. Potom je
otiao, a zvuk njegovih koraka se stiavao dok se vraao natrag uz hodnik.
Wrath je utio sve dok i njegove otre ui vie nita nisu mogle uti. Potom je
priguenim glasom rekao: elim da taj mladi bude zbrinut. Opskrbite ga blagom iz
trezora, dovoljnim za generacije nakon njega.
Kako elite, gospodaru.
A sad, zatvorite vrata.

311

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Beumno. Bezvuno. Zatvorila su se bez ijednog glasa. Jako je dugo Wrath hodao
po tom klaustrofobinom prostoru, za miljajui vatru kako gori i iri toplinu dok
razgrauje biljke, korijenje, praak... Dok pretvara obilje iz prirode u otrov.
Zato ona? upitao je. Ako su ve ubili mog oca i ele prijestolje, zato ne ja?
Ahgony je odmahnuo glavom, l sam sam se to pitao. Moda nisu htjeli
nasljednika. Tko slijedi u vaoj lozi? Tko bi bio idui na prijestolju ako ne biste imali
mlado?
Ima roaka. Dalekih.
Kraljevske obitelji obino su imale ogranieno potomstvo. Ako bi Kraljica preivjela
jedan porod, nisu je eljeli nepotrebno ugroavati, naroito ako bi prvorodenac bio
muko.
Razmislite, moj gospodaru, navaljivao je Ahgony. Tko bi bio na redu za
prijestolje? Moda netko tko bi se uskoro trebao roditi? Moda ekaju roenje, a
onda bi krenuli na vas.
Zavrnuvi rukave ogrtaa, Wrath se zagledao u svoje podlaktice. Nakon Promjene,
tintom su mu upisali obiteljsko stablo, pa je pratio ono to se sad trajno nalazilo na
njegovoj koi, gledajui tko je iv, tko je ve mrtav, tko ima mlado, tko eka mlado...
Sklopio je oi, a rjeenje jednadbe pojavilo se pred njima. Da. Da, zaista.
Gospodaru?
Wrath je pustio da rukavi ogrtaa padnu natrag na svoje mjesto. Znam koga imaju
na umu. To je jedan moj roak, a njegova enka trenutno nosi mlado. Neku su veer
rekli da se mole uvardjevi da dobiju sina.
O kome priate?
Enoch.
Zaista, Tohrture je mrano rekao. Trebao sam znati.
Da, pomislio je Wrath. Njegov glavni savjetnik. eli prijestolje za sina koji e
ponijeti blago njegove obitelji u budunost, a on e si sam staviti krunu na glavu i
nositi je stoljeima.
U tiini, sjetio se svoje primae odaje, stola s pergamentom koji je pokrivao svaki
centimetar njegove povrine, pera i tinte, popisa stvari za koje se morao pobrinuti.
Sve je to volio, razgovore, sudove, smiren proces dolaska do neke odluke putem
razmiljanja.
A onda je ugledao mrtvo tijelo svog oca, ruke u rukavicama i plave nokte svoje
elan.
Pobrinut emo se za ovo, izjavio je.
Tohrture je kimnuo. Bratstvo e pronai i poslati...

312

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ne.
Oba Brata su se zagledala u njega.
Okomili su se na moju krv. A ja u zauzvrat proliti njihovu osobno.
Lica dvojice uvjebanih i istreniranih boraca postala su bezizraajna, a on je znao o
emu razmiljaju. No, to nije imalo nikakve veze. Svojoj je lozi i svojoj ljubljenoj
dugovao osvetu.
Preko puta se nalazila niska, gruba klupica ispod stola pa ju je izvukao. Sjeo je na
nju i pokazao prema kotlu.
Ahgony, idi i veliaj ivotnu snagu moje druice. Obznani nadaleko i nairoko da
je preivjela. Tohrture, ti ostani ovdje sa mnom i ekaj povratak ubojica. im uju
vijesti, doi e opet ovdje kako bi ponovno pokuali a ja u ih doekati.
Moj gospodaru, moda vam mogu ponuditi svoju uslunost na drugaiji nain,
Ahgony je pogledao u Brata. Dopustite da vas otpratimo natrag do vae druice,
dopustite nam da se obraunamo s onim tko tu doe.
Wrath je prekriio ruke preko prsa i naslonio se na zid. Ponesi baklju sa sobom.

313

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrdeset prvo poglavlje

eth je jednostavno morala otii pogledati se u zrcalo.

Iako je iskusila sasvim novu razinu iscrpljenosti, jednostavno je morala ustati iz


kreveta, odvui se preko debelog tepiha i uputiti se prema svjetlu iznad umivaonika u
kupaonici. Dok je hodala do tamo, njezino je tijelo bilo ivui kontrast bolnih, napetih
miia i vodenaste, oputene nutrine njezin se mozak oigledno odluio za potonje.
Nije mogla zadrati nijednu misao u glavi, fragmenti prethodnog dana i noi izvirivali
su na povrinu, ali nisu bili dovoljno jaki da osiguraju ikakvu konkretnu spoznaju.
Uhvativi svoj odraz u zrcalu, ostala je zateena. Kao da je vidjela vlastitog duha
i to ne zato to je bila blijeda. tovie, koa joj je sjajila, a oi blistale iako je bila
umorna do kosti, kao da je otila u kozmetiki salon i profesionalno se naminkala.
Kvragu, ak joj je i kosa bila kao iz reklame za proizvode za kosu.
Ne, na duha je pomislila zbog Lanzove spavaice koju je nabacila na sebe: flanelasta
i velika poput cirkuskog atora, s uzorkom bijele i svijetloplave boje, kao oblak koji ju
je cijelu obavio i lelujao oko nje.
To ju je podsjetilo na film Bubimir. Geena Davis i mraviji, malo manje ljut Alec
Baldwin, koji su zaglavili u zagrobnom ivotu, koji se uljaju oko vlastite kue u
vreastim plahtama, jezivi otprilike koliko i Casper.
Spustivi pogled, sagnula se i dohvatila torbicu s lijekovima koju nisu ni iskoristili.
Ponovno je zatvorivi, vratila ju je gdje ju je i nala, na stoli izmeu njihova dva
umivaonika.
Boe, bilo zbog posljedica onog to su radili ili svih tih hormona koji su i dalje
kolali njezinim krvotokom, ali cijelo to iskustvo bilo je poput sna, mutno kao sjeanje
jednako koliko je u stvarnosti bilo snano i ivo.
No, ono to je prethodilo njezinom razdoblju potrebe polako je postajalo kristalno
jasno. Poput nekoga iji se simptomi nikako nisu mogli povezati sve dok nisu dobili
dijagnozu, prisjetila se protekla etiri mjeseca... I povezala promjene raspoloenja,
enju za djetetom, udnje, dobitak na teini.
PMS, u vampirskom stilu.
Cijelo to iskustvo postajanja plodnom trajalo je neko vrijeme. Samo to nije
povezala sve znakove...
Ponovno se usredotoivi na zrcalo, pomnije se pogledala. Nita, crte lica i dalje su
bile jednake. Samo je osjeala kao da bi trebale biti drugaije.

314

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kao i nakon Promjene.


Wrath joj je pomogao da proe i kroz to razdoblje. Bilo je to smijeno, kao i s
potrebnom, osjeala je neku neodreenu neobinost, neko vrijeme prije nego je dola
sama Promjena: nemir, apetit, glavobolju na suncu.
Morala se zapitati hoe li otkrie da je trudna biti jednako veliko kao i otkrie da je
vampir.
Poloivi dlan na donji dio trbuha, pomislila je... Zapravo, vjerojatno hoe.
Iz nekog razloga, nastavila je prisjeati se kako je bilo buditi se nakon Promjene.
Prvo to je napravila, otila je u kupaonicu pogledati se u zrcalo. Barem je onda
imala onjake koji su svjedoili o svemu. Sada, bilo kakva promjena koja e se moda
dogoditi, odigrat e se unutra.
Barem joj je abdomen i dalje bio nateen. Iako je to vjerojatno uzrokovano
kilogramima koje je navukla zahvaljujui dijeti sa sladoledima Breyers.
Ili je moda bila trudna. Tono u tom trenutku.
Dok je zamiljala tipa iz romantine TV reklame telekomunikacijske kompanije
znala je da bi, iako joj je Wrath pomogao, bila luda kad bi pomislila da je nekom
arolijom promijenio miljenje i sad e pucati od sree zbog osnivanja obitelji.
Opet, pod pretpostavkom da je trudna.
Susrevi se s odrazom vlastitih oiju u zrcalu, pitala se to je dovraga pokrenula.
Neke stvari u ivotu mogli ste vratiti na staro.
A to nije bila jedna od njih...
Njezin je eludac ispustio nekakav zvuk, kao da joj se srce spustilo u trbuh.
Pogledavi u njega, promrmljala je: Okej, ekipa, nemojmo se svaati jedni s
drugima.
Dok je njezina utroba probavljala hranu koju je u nju ubacila, okrenula se i pola
natrag prema krevetu.
Samo to nije na njemu i zavrila.
Umjesto toga, otila je prema ormaru, navukla plavi kuni ogrta i gurnula svoja
stopala s ve navuenim arapama u par ruiastih ugsica koje je iz vica Marissa kupila
svim enkama u kui.
Odaje Prve obitelji bile su tako raskone da Beth nije provela mnogo vremena
razmiljajui o njima i, kao i obino, laknulo joj je kad su ih napustili. Da, jasno,
prostor je bio lijep ako ste sultan. Za Boga miloga, bilo je to kao da pokuavate
spavati u Ali Babinoj pilji po ijim zidovima i stropu svjetlucaju dragulji i to ne
lani.
I ne, nikad se nije naviknula na zlatnu WC koljku.

315

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Sve je to bilo apsurdno...


Prokletstvo, pomislila je kad je zakljuala vrata za sobom. Kako itko uope uspije
odgojiti dijete u takvom okruenju?
Pod uvjetom da je dijete barem donekle normalno.
Uputivi se prema stepenicama koje su vodile na drugi kat, shvatila je da postoji jo
jedna strana cijele te prie o djetetu koju nije uzela u obzir. Toliko se koncentrirala na
to da ga naprave, da nije razmiljala to bi znailo imati dijete u ovakvom ivotu.
Postao bi princ ili princeza. Princ bi bio nasljednik trona.
P.S. Kako ete rei djetetu da mu je oca ranio u grlo netko tko eli njegovu krunu?
Boe, zato nije prije razmislila o svemu tome?
Upravo je o tome Wrath i govorio, zar ne?
Siavi sa stepenica, uputila se prema Wrathovom uredu, tek izdaleka svjesna
razgovora koji je dopirao iz predvorja.
Malo se iznenadila kad ga nije zatekla za radnim stolom. Budui da je Fritz bio taj
koji joj je donio hranu, pretpostavila je da se njezin helren ve bacio na posao.
Uavi u prostoriju, zagledala se u tu golemu drvenu barku od prijestolja, a potom
zakiljila, pokuavajui zamisliti sina ili kerku kako tu sjedi. Tko ljivi Stari
ako dobiju djevojicu, Beth e se sama pobrinuti za to da njezin mu promijeni
pravila.
Ako je britanska monarhija to mogla uiniti, onda mogu i vampiri. Boe, zar je
zbilja tako razmiljala?
Protrljavi sljepoonice, shvatila je da je sve to samo vrh ledenjaka s kojim se Wrath
sudario a u meuvremenu, ona je zamiljala trgovine s djejim igrakama, uivala u
unutarnjoj debati na temu pamunih pelena ili Pampersica, mislila kakav e monitor za
bebe kupiti i pitala se svia li joj se uope nova kolekcija kolijevki u Pottery Barnu.
Stvari za novoroenad i bebe. One stvari koje je vidjela kod Belle i Z-ja, oko kojih
su se dvoumili, koje su kupovali i koristili.
Nita od onog o emu je razmiljala nije imalo veze s odgojem djeteta i njegovim
odrastanjem. A to je bilo upravo ono na to se Wrath koncentrirao.
Iznenada, pritisak koji je neminovno dolazio, zajedno s tom velikom drvenom
stolicom, nikad se nije doimao tako stvarnim. Iako je sve vidjela iz prve ruke, pravi
teret svega toga nije zbilja osjetila sve do tog trenutka... Dok je zamiljala vlastito
dijete kako sjedi tu gdje je njezin mu sjedio svake noi.
Brzo je napustila ured.
Postojala su jo dva mjesta na kojima bi mogao biti u sportskoj dvorani ili
moda u sobi za bilijar.

316

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Samo malo, tamo vie nitko nije iao.


Barem ne dok ne nabave novo pokustvo.
ovjee, koji kaos.
Zadignuvi spavaicu i ogrta, krenula je niz stepenice kaskajui dok joj
komeanje unutarnjih organa nije izazvalo muninu pa je morala usporiti.
Preavi mozaik koji je prikazivao stablo jabuke, shvatila je da bi mogla pitati nekog
u blagovaonici...
im je stupila ispod lukova, skamenila se.
Usprkos injenici da nije bilo vrijeme za obrok, cijelo je domainstvo bilo za stolom
i neto strano se dogodilo. Njezina je obitelj bila poput vlastitih izloaka od voska
u muzeju Madame Tussauds, hrpa njih nepomini na stolicama, s crtama lica koje su
bile tone, ali izrazima koji su bili pogreni.
I svi su je promatrali.
Kad je Wrath podignuo glavu i okrenuo je prema njoj, kao da je opet iznova
osjetila Promjenu, kao onda kad je izala iz oevog podruma i zatekla Bratstvo za
stolom. Razlika je, jasno, bila u tome to je tada u sobi vladalo iznenaenje.
Sad se radilo o neemu sasvim drugaijem.
Tko je umro? pitala je.

Natrag u Starom kraju, Xcor i njegova Banda kopiladi ivjeli su u dvorcu koji se
doimao kao da je niknuo iz zemlje, kao da je kamenje od kojeg je bio sazdan bilo
odbaeno od zemlje, izbaeno poput tumora. Smjeteno na neravnom, inae
nenastanjivom brdu, zdanje se nadvijalo nad malenim srednjovjekovnim ljudskim
zaselkom, no utvrda nije bila toliko kraljevska koliko je bila uvredljiva. Ni unutra nije
bila nita laskavija: duhovi mrtvih ljudi lutali su mnogobrojnim sobama, posebice
velikom dvoranom, bacali stvari s tekih stolova, ljuljali eljezne lustere, prevrtali
gorue crijepove iz kamina.
Uistinu, dobro su se tamo uklapali.
U Novom svijetu, meutim, ivjeli su u slijepoj uliici, u kolonijalnom zdanju s
glavnom sobom boje debelog crijeva.
Uspjeli smo! Doista, imamo prijestolje!
Vladat emo zauvijek!
Hura!
Dok su njegovi ratnici estitali jedan drugom i nastavljali s unoenjem alkohola, on
je sjedio u naslonjau u dnevnom boravku, osjeajui kako mu nedostaje velika

317

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

dvorana tog dvorca. Doimao se mnogo prikladnijim mjestom za posvjedoiti


povijesnom inu koji su pokrenuli i koji im je poao za rukom.
Strop visok dva i pol metra i velurni kaui jednostavno nisu bili dorasli dogaaju
takve veliine.
Osim toga, njihov je dvorac neko bio sjedite Prve obitelji njihove vrste. Proglasiti
da se Wratha uklanja s prijestolja na istom onom mjestu gdje je roen i odgojen, bilo
bi mnogo efektnije.
Moda zbog tog jadnog stana u predgrau nije u tome uivao onoliko koliko su
uivali njegovi ratnici.
Ali ne, radilo se o neemu drugom. Borba s Wrathom jo nije bila gotova.
Nema anse da e tako zavriti. Tako lako.
Prisjeajui se svog putovanja do tog trenutka, Xcor je mogao samo odmahivati
glavom. Prije nego je doao u Novi svijet, letei preko oceana u noi, doimalo se kao
da itekako kontrolira situaciju. Nakon smrti Bloodlettera, stao je na elo vojnika i
uivao u stoljeima sukoba s Degradacijskim drutvom nakon to je Bratstvo dolo u
Caldwell.
No, s vremenom, nakon svih tih uspjeha na bojnom polju, vie nisu imali koga
ganjati, osim ljudi, a nije im bilo naroito zabavno s tim takorima bez repova.
Poelio je sjesti na prijestolje im je tu sletio zato to je... bilo tu.
A moda je bio svjestan da e, ako ne otme krunu, progoniti i njega i cijelu Bandu
kopiladi. Prije ili poslije, Bratstvo bi saznalo za njihovu prisutnost i poeljelo dokazati
svoju superiornost.
Ili ih eliminirati.
No, zahvaljujui njegovim naporima, situacija se preokrenula. On je stekao mo
nad njima i njihovim Kraljem. I to je bilo najudnije od svega. Osjeaj da je na neki
nain izgubio kontrolu bio je nelogian...
Kad se Baltazar glasno nasmijao, a Zypher natoio jo gina ili je to bila votka?
Xcor je izgubio strpljenje.
Jo nije odgovorio, ubacio se Xcor.
Skupina se okrene prema njemu i namrti.
Tko? upitao je Throe sputajui au. Ostali su imali crvene plastine alice ili su
pili ravno iz boce.
Wrath.
Throe je odmahnuo glavom. I ne moe, pravno, nema vie mo. Nita ne moe
uiniti.
Ne budi naivan. Bit e odgovora na nae topovlje. Nije jo gotovo.

318

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ustao je, a nemir mu je tutnjao kroz tijelo, stvarajui trzaje koje je pokuavao
zadrati u sebi.
Ne elim ispasti bezobrazan, Throe je oklijevao, ali nije mi jasno to bi mogao
napraviti.
Okreui se od veselog drutvanca, Xcor je dodao: Upamti to sam ti rekao, ovo
nije gotovo. Pitanje je, na temelju njegovog odgovora, moemo li mi i dalje opstati.
Kamo ide? upitao je Throe.
Van. I ne elim da me se slijedi, hvala ti.
Hvala ti je bilo vie kao jebite se, pomislio je dok se dematerijalizirao kroz
tanana prednja vrata i ponovno se pojavio na tratini.
U tom dijelu etvrti vie nije bilo kua, a jedino drugo zdanje bila je pumpa za
gradski kanalizacijski sustav.
Nagnuo je glavu unatrag i pogledao u nebo. Mjeseeva svjetlost nije se probijala, a
pokriva od oblaka nagovjetavao je da e jo snijega preprijeiti put mjeseini.
Da, u trenutku svoga trijumfa, nije osjeao neku veliku radost ili osjeaj postignua.
Oekivao je da e biti... Pa, sretan bi bila prava rije za to, iako ta emocija nije
postojala u njegovom rjeniku. Umjesto toga, bio je prazan ba kao i kad je prvi put
stigao do te obale i toliko nemiran da je graniio s anksioznim...
Jebiga. Znao je uzrok svoje zabrinutosti.
Bila je to Odabranica, naravno.
Dok su njegovi ljudi uivali u iluziji pobjede, postojalo je samo jedno mjesto do
kojeg je elio otii iako bi time nesumnjivo riskirao vlastiti ivot.
Stoga je krenuo prema sjeveru.
Putujui na ledenom nonom zraku, molekule su mu se pomijeale u val koji je
pratio podnoje jedne od planina u najudaljenijem rubu podruja oko Caldwella.
Zaustavivi se meu borovima i hrastovima, njegove vojnike izme ukopale su se u
stvrdnuti snijeg. Pogledao je prema gore, iako nije mogao vidjeti vrh breuljka.
Zapravo nije mogao vidjeti puno dalje od onog to se nalazilo metar ispred njega.
Velika mrlja od krajolika koja se nalazila pred njim nije bila takva zbog vremena ili
terena, ve zbog arolije. Neka vrsta maioniarskog trika koji nije mogao shvatiti, ali
ije postojanje nije mogao propitkivati.
Dovde je pratio svoju Odabranicu.
Onda kad je otila u kliniku, kad je strahovao od toga da ju je Bratstvo povrijedilo
kako bi joj se osvetilo jer ga je nahranila, ekao ju je da izae iz bolnice i pratio je do
tog mjesta. Doista, izmanipulirali su je kako bi mu ponudila svoju venu. Spasila mu je
ivot, iako ne svojom voljom, ve kao dio zavjere koju je osmislio Throe po tko

319

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

zna koji put je poalio to je poslao tog ratnika k Bratstvu. Da nije poelio tako kazniti
mujaka, nijedan od njih dvojice ne bi je upoznao.
A on i dalje ne bi poznavao svoju slabost.
Istini za volju, da nije znao za postojanje te enke, za njezin miris ili okus njezine
krvi, da nije bilo tih kobnih, ukradenih trenutaka u onom autu, bilo bi mu tako dobro.
Umjesto toga, osjeao se kao da je dohvatio pilu i odrezao si nogu.
Nesvjesno je sam odluio susresti se s njom.
Zurei u rub maglice, skupio je hrabrost i preao barijeru. Koa je istog trena poslala
upozorenje, unutarnje instinkte aktiviralo je snano polje sile, potaknuto neodreenim
osjeajem uasa. Nastavljajui dalje, izme su lupkale o tlo, a tek mu je blagi nagib
govorio da se poeo penjati uz planinu.
U tom trenutku trijumfa, jedino mjesto na kojem je elio biti, bilo je sa enkom
koju nije mogao imati.

320

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrdeset drugo poglavlje

penito govorei, ako vam va suprug odbija ita rei sve dok ne ostanete

sami iza zatvorenih vrata?


Nije dobro.
Kad je Beth ula kako se za njima zatvaraju dvostruka vrata njegovog ureda, otila
je do vatre i gurnula dlanove u njezinu toplinu. Iznenada joj je postalo jako hladno...
Naroito onda kad Wrath nije otiao iza stola da sjedne na oev tron.
Njezin se helren smjestio na jednu od dvije plave sofe, a enskasta je stvar ispustila
vrlo nedamski uzdah protesta kad se na nju spustila njegova teina.
George se smjestio pored nogu svoga gospodara, podignuvi pogled kao da i on
eka to e se idue dogoditi.
Wrath je samo zurio ravno ispred sebe, iako nita nije mogao vidjeti, ela stisnutog
iza ruba svog poveza, aure crne poput njegove kose.
Okrenuvi se, namjestila je stranjicu prema izvoru topline i prekriila ruke. Plai
me.
Tiina.
Zato ne sjedi za stolom? upitala je grubo.
Vie nije moj.
Beth je osjetila kako joj se sva krv povlai iz glave. O emu ti to... Oprosti, to?
Wrath je skinuo povez, laktom se oslonio na koljeno i protrljao oi. Vijee me
maknulo.
Koji... vrag. Kako? to su napravili?
Nije bitno. Ali imaju me. Kratko se nasmijao. uj, barem sva ta papirologija koja
je na stolu vie nije moj problem. Mogu i sami vladati, nek' se slobodno zabavljaju
diskusijama i raspravama o glupim sranjima...
Na temelju ega?
A zna to je najsjebanije od svega? Mrzio sam taj posao, pa ipak, sad kad ga vie
nemam... Opet je protrljao lice. Uglavnom.

321

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nije mi jasno. Ti si Kralj, krvni potomak, a naom vrstom vlada monarhija. Kako
im je to uspjelo?
Nije bitno.
Beth je zakiljila. to mi ne eli rei?
On je skoio uvis i poeo hodati uokolo, odavno upamtivi raspored pokustva.
Sad emo imati vie vremena zajedno. to nije loe, naroito ako si trudna. Kvragu,
ako sad dobije mlado, dio onoga to me titalo vie nije problem...
Jasno ti je da u saznati. Ako mi ti ne kae, nai u nekog tko hoe.
Wrath je otiao do stola i rukom preao preko izrezbarenih rubova. Potom je
dotaknuo vrh kraljevskog trona, milujui brazde na drvu.
Wrath. Govori. Odmah.
Iako se tako izrazila, dugo mu je trebalo da progovori. A kad je to konano uinio,
njegov odgovor doao je sasvim neoekivano... I svaka rije ju je dokrajila.
Na temelju... tebe.
Okej, vrijeme je da malo sjedne.
Priavi istoj onoj sofi na kojoj je i on maloas sjedio, praktiki je pala na mekane
jastuke. Zato? Kako? to sam napravila?
Boe, pomisao da ga je ona kotala prijestolja zbog neeg to je...
Ne radi se o tome to si napravila, nego... O onome to jesi.
To je smijeno! I ne poznaju me.
Napola si ovjek.
To ju je uutkalo.
Wrath joj je priao i kleknuo ispred nje. Uzevi je za ruke, drao ih je u svojim
velikim dlanovima. Sluaj me, ovo ti mora biti jasno volim te, cijelu tebe, svaki
tvoj djeli. Savrena si u svakom pogledu...
Osim to mi je majka bila ovjek.
To je njihov jebeni problem, prasnuo je. Jebe mi se za njihove proklete
predrasude. To uope ne utjee na mene...
To ba i nije istina, zar ne? Zbog mene vie ne sjedi na svom tronu.
Zna to? To sranje mi uope nije bitno. Ti si ono to mi je bitno. Ti si vana. Sve
drugo, svi ostali mogu odjebati.
Pogledala je prema tronu. eli rei da te nije briga to tron tvoga oca vie nije
tvoj?

322

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Mrzio sam taj posao.


Nisam to htjela rei.
Prolost je prolost, a moji su roditelji ve stoljeima mrtvi.
Ona je odmahnula glavom. Je li to uistinu bitno? Znam zato si to uope i trpio
zbog njih. Nemoj mi lagati, a jo vanije, nemoj lagati samom sebi.
On grubo sjedne. Ne laem.
Da, mislim da lae. Promatrala sam te protekle dvije godine. Znam to te
pokretalo, i bilo bi pogreno misliti da je sva ta predanost odjednom nestala, samo
zato to je neka trea strana rekla da vie ne moe nositi krunu.
Kao prvo, ne radi se o nekoj treoj strani. Radi se o Vijeu. Kao drugo, to je fait
accompli. to je uinjeno, uinjeno je.
Mora postojati neto to moe napraviti. Neki nain da to...
Samo pusti, Beth. Ustao je i neodreeno okrenuo glavu prema tronu. Krenimo
naprijed...
Ne moemo.
Zajebi to.
Jedno bi bilo da si podnio ostavku, ili abdicirao, ili kako se to ve zove. To je
slobodan izbor. Ali nije dobro kad slua naredbe drugih. Suho je nastavila. O tome
smo ve razgovarali.
Beth, mora ovo pustiti...
Razmisli o budunosti, za godinu dana odsad, dvije godine... Hoe rei da mi
nee zamjerati zbog ovoga?
Naravno da neu! Ne moe promijeniti ono to jesi. To nije tvoja krivica.
To kae sad, i ja ti vjerujem, ali za deset godina, kad pogleda svog sina ili svoju
ker u oi, misli da mi nee barem malo zamjerati to smo im oduzeli...
Mogunost da ih ubiju? Da ih svi kritiziraju? Da ih stave na pijedestal na kojem ne
ele biti? Dovraga, ne! Sva ta sranja su jedan od razloga zbog kojeg i nisam elio
vraje mlado!
Beth je ponovno odmahnula glavom. Nisam tako sigurna u to.
Isuse Kriste, promrsio je, stavljajui ruke na kukove. Uini mi uslugu i nemoj
jebeno odluivati umjesto mene, okej?
Ne moemo ignorirati mogunost...
Oprosti, jesam li neto propustio? Je li ti neki vidovnjak poklonio kristalnu kuglu ili
tako neto? Jer, bez uvrede, ne moe predvidjeti budunost nita bolje nego ja.

323

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Upravo tako.
Wrath je podignuo ruke u zrak i poeo koraati. Nije ti jasno, tebi jebeno nije
jasno. Ovo je gotovo, zavrena pria. Nepovjerenje je izglasano, maknut sam s mjesta
vladara, nemam vie nikakve ovlasti ili autoritet. Stoga, ak i kad bih mogao neto
napraviti s pravnog stajalita? Vie nisam osoba koja ita moe promijeniti.
Onda tko jest?
Neki moj daleki roak. Neki super lik.
Ton glasa njezinog helrena dao je naslutiti da je neki super lik eufemizam za totalni

jebeni kreten.

Beth je prekriila ruke preko prsa. elim vidjeti taj proglas. On mora postojati, zar
ne? Ne vjerujem da su ti to javili preko govorne pote.
O, Boe, Beth, hoe li pustiti to na miru...
Saxton ga ima? Ili su ga poslali Rehvu?
Daj se jebeno urazumi! izderao se na nju. Upravo si prola razdoblje potrebe!
Veina enki ostaje tjedan dana u krevetu, zato ne moe i ti? Ako eli mlado, onda
otii lei, to bi trebala raditi. udi me da tijekom sveg tog vremena koje si provela s
vrajom Laylom, da ti nije rekla...
On je nastavljao dalje, a ona je znala da su mu rijei samo ispuni ventil. Ali nisu
imali vremena da tako nastavi zauvijek.
Ustajui sa sofe, prila mu je i oamarila ga.
Kad ga je Beth odalamila, otar zvuk udarca nestao je negdje u sobi, a njezin je
dragi konano zautio.
Smireno ga promatrajui, rekla je. Sad kad imam tvoju punu panju, a ti ne
blebee i urla poput luaka, cijenila bih ako bi mi rekao gdje mogu nai to to su
nam poslali.
Wrath je pustio da mu glava padne unatrag, kao da je krajnje izmoren. Zato to
radi?
Iznenada, sjetila se onog to joj je rekao kad je njezino razdoblje zapoelo i kad ju
je pronaao kako se pokuava dokopati lijekova.
Napuklim glasom, odgovorila mu je: Zato to te volim. A ti ne eli priznati ili ne
vidi tako daleko u budunost, ali ovo je zbilja uistinu vano za tebe. Kaem ti, Wrath,
preko ovakvih stvari ljudi nikad ne prijeu. Kako rekoh, ako eli odustati, u redu. To
je tvoja odluka. Ali prokleta bila ako dopustim nekome da ti to otme.
Ponovno je uspravio bradu. Nije ti jasno, leelan. Gotovo je.
Ne ako se mene pita.

324

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Prolo je dosta vremena... A onda je ispruio ruku i privio je uza se, drei je tako
vrsto da je osjeala kako joj se kosti savijaju.
Nisam dovoljno jak za ovo, apnuo joj je u uho, kao da ne eli da itko uje rijei
koje su mu izile iz usta. Nikad.
Prelazei dlanovima preko njegovih snanih lea, grlila ga je jednako vrsto. Ali ja
jesam.

Trajalo je cijelu vjenost.


Wrath je beskonano dugo ekao u tajnoj prostoriji koja je imala miris zemlje i
zaina. U tami, misli su mu bile glasne poput vriska, jasne poput munje, neizbrisive
poput natpisa na kamenu.
I upravo kad je pomislio da se to nikada nee ni dogoditi, da e on i njegov tihi,
uzbueni drug zauvijek ostati u tom mraku, doslovno i metaforiki, zaulo se struganje
kad su se lana vrata poela pomicati.
to god se dogodilo, apnuo je bratu, ne smije se petljati. Ovime ti to
nareujem, dobro me sluaj.
Tohrtureov odgovor nije bio glasniji od udaha: Kako elite.
Treperavo svjetlo baklje bacalo je tek plitku svjetlost, ali bilo je itekako dovoljno da
Wrath identificira mujaka: inovnik na margini suda... iji je otac bio iscjelitelj cijele
vrste.
uvar bilja i napitaka.
Mujak je mrmljao neto u bradu. ... Napraviti jo za jednu no. Ne mogu uiniti
nemogue...
Kad je mujak krenuo prema radnom stolu, Wrathovo je tijelo postupilo samo, bez
sudjelovanja uma. Nezgrapno iskoivi iz sjene, zgrabio je tanku nadlakticu, ulaui
cijelu svoju snagu, bez imalo finoe, u taj pokret. Nato se zauo visoki povik
iznenaenja, a onda je poletjela i baklja i Wrath je umalo opustio stisak kad mu je
plamen preletio blizu oiju.
Zatvori vrata! viknuo je Wrath pokuavajui uhvatiti inovnika oko pasa.
Njihove se veliine nisu mogle usporediti, budui daje Wrath bio dvostruko vei, no
inovnikova odjea bila je skliska na dodir pa se za nju nije moglo uhvatiti, a njegovo
bacakanje bilo je teko kontrolirati. A i baklja je predstavljala opasnost jer su je
obojica pokuavala kontrolirati. Dok su sjene jurcale po zidovima, preko kotla i stola,
Wrath je opekao ruke pokuavajui...
A onda se plat koji je odjenuo kako bi prikrio svoj identitet, zapalio.

325

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad ga je divlja vruina opekla po boku i krenula prema njegovoj kosi, skoio je
unatrag i potraio bode kako bi se oslobodio tkanine, ali no je bio ispod plata. Sve
to je mogao bilo je opipati obris drka u koricama.
Skoivi unatrag, pokuao je skinuti teku tkaninu preko glave, ali morao je povui
ruku natrag urlajui od bola. U sljedeoj sekundi plamen ga je dokraja opkolio, i
premda ga je pokuao otjerati sa sebe, bilo je to kao da se brani od oblaka osa..
Mlatarao je rukama, zaslijepljen agonijom i vruinom, veliki plameni jezici prekrivali
su mu ui, dok nije shvatio...
Nee se izvui iv.
Daha mu je nestalo, srce mu je lupalo, a dua vritala zbog nepravednosti situacije.
Sve to je elio bilo je da je neki drugi mujak, mukarac od maa, a ne od pera, onaj
koji moe dominirati drugima bodro i samouvjereno...
Potop koji ga je poklopio odozgo imao je ruan miris, ruan okus, bio je tako
viskozan da se doimao vie poput mokrog prekrivala nego poput tekuine. Uz siktanje
i piskutanje, i smrad od kojeg su mu oi jo vie zasuzile, plamenovi su nestali a vatra
se ugasila.
Zauo se tresak kad je Tohrture bacio teki kotao sa strane. Ne pijte to, gospodaru!
Ispljunite ako ste kuali!
Wrath se nagnuo i izbacio ono to mu je zapelo meu usnama. A kad mu je dodao
krpu, mogao je obrisati i tekuinu koja mu je pekla oi.
Poloivi ruke na bedra, duboko je disao nadajui se da e prestati tako dahtati, jer
mu se od silnog napora zavrtjelo u glavi. Ili je to moda bilo od dima. Od bola.
Nereda u kojem se zatekao.
Trenutak poslije, shvatio je da se svjetlo umirilo pa je pogledao u tom smjeru. Brat
se domogao baklje i svladao inovnika, a mujak je bio na podu, sav zgren,
mlatarajui nogama.
Kako si...
Napad kalja prekine Wrathovo pitanje. to si mu napravio?
Prerezao sam mu tetive iza koljena tako da ne moe otrati.
Wrath se lecnuo pri samoj pomisli. No, uinkovitost je bila oita.
Va je i radite s njim to elite, gospodaru, rekao je Tohrture, zakoraivi unatrag.
Kad je Wrath pogledao u inovnika, bilo je teko ne usporediti Bratovo smireno
dranje i uspjene napore s vlastitim premorenim, zapjenjenim, kaotinim radnjama.
Tohrture je to postigao u tren oka.
Otiavi do svladanog mujaka, okrenuo je inovnika na lea i osjetio trunicu
zadovoljstva kad je ovaj razrogaio oi utvrdivi Wrathov identitet.
Kome slui? upitao je Wrath.

326

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Odgovor je bio nerazumljivo brbljanje koje nije vodilo nikamo, i prije nego je
Wrath uope postao svjestan toga to radi, zgrabio ga je za odjeu i podignuo sa
zemljanog tla. Dok ga je tresao, mlitava je glava lamatala tamo-amo, a Wrath je
osjetio duboku, dugotrajnu potrebu da ubije.
Meutim, nije bilo vremena da ispita taj nepoznati osjeaj.
Podignuvi ga jo vie, tako da su stajali nosom o nos, Wrath je zareao: Ako mi
kae tko je jo upleten, potedjet u tvoju mladu elan i tvog sina. Ako saznam da
postoji netko koga si izostavio? lanovima tvoje obitelji svezat e se ruke i noge za
zapea objesit e ih se u velikoj dvorani i pustiti da polako umru.
Kad se Tohrture krvolono nacerio, inovnikovo je lice postalo jo bijee.
Moj gospodaru, apnuo je mukarac. Potedite i mene, potedite me i sve u vam
rei.
Wrath je zurio u te moleive oi, promatrajui kako se pune suzama i plau... I
sjetio se svoje elan, svog oca.
Molim vas, moj gospodaru, imajte milosti prema meni, preklinjem vas, imajte
milosti!
Dugo vremena potom, Wrath je ponovno nakrivio glavu. Govori.
Drhtavim i urnim glasom, imena su se nizala, a Wrath ih je redom prepoznao.
Radilo se iskljuivo o njegovim savjetnicima, poevi s Ichanom, pa sve do prije
Abalona koji je ve dokazao kome je vjeran.
Unutarnja nasilnika vibracija ponovno je zatitrala im je inovnik izrekao
posljednje ime i potom zautio a elju da ubije vie nije mogao negirati.
Ruka mu je drhtala dok je traio drak svog bodea. Nezgrapnim je pokretima
izvukao svoje oruje pod krivim kutem, pa je otrica zapela o korice.
No, uspio ju je osloboditi.
Pustivi inovnika da padne natrag na tlo, zgrabio ga je za vrat i poeo stiskati.
Gospodaru... inovnik se poeo boriti, grebui Wrathovu ruku. Gospodaru, ne!
Zakleli ste se...
Wrath je visoko podignuo ruku...
I shvatio da je svojim stiskom zablokirao ist udarac u srce, u ilu na vratu ili kljune
organe.
Gospodaruuuuu...
Ovo ti je za moju krv!

327

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Svu je svoju snagu uloio u udarac odozgo i ugledao uasnuti inovnikov pogled
kad mu je vrh otrice probio desno oko i nastavio dalje prema mozgu iza njega,
zaustavivi se tek onda kad mu se cijeli no usjekao u lubanju.
Tijelo ispod njegovog odmah se poelo griti, ruke i noge mlatarale su okolo,
preostalo oko se okrenulo tako da se vidjela samo bjeloonica. A onda se sve umirilo,
sve osim manjeg trzanja miia na licu ili rukama.
Wrath je zateturao i pao pored mrtvog tijela.
Gledajui bode koji je probio mujakovo lice, obuzela ga je munina pa se morao
okrenuti, poloiti dlanove na hladno tlo i povraati sve dok ga ruke vie nisu mogle
pridravati.
Okrenuvi se na stranu, poloio je svoje uareno lice na unutranju stranu blatnjave
ruke.
Nije plakao.
Htio je.
Kad mu je dolo do glave da je ubio drugo stvorenje, poelio je vratiti se u svijet
koji je prije poznavao onaj u kojem je njegov otac umro prirodnom smru i u
kojem se njegovoj elan jednostavno zavrtjelo u glavi zbog trudnoe a najgora
stvar oko koje se morao brinuti na dvoru bila je ta da su drugi traali njegov odabir
druice.
Nova verzija stvarnosti bila je neto u emu nije elio sudjelovati.
Na toj strani nije bilo svjetlosti. Samo mrkli mrak.
Nikad nisam nikog ubio, rekao je slabanim glasom.
Bez obzira na njegovu vrstou, Tohrtureov je glas bio njean. Znam, gospodaru.
Dobro ste uinili.
Nisam.
Zar nije mrtav?
Da, uistinu je bio. Mislio sam ono to sam rekao o njegovoj elan i sinu. Potedjet
emo ih.
Naravno.
Popis imena letio mu je kroz glavu. Iskra poriva da ubije opet se upalila, iako
eludac jedva da se smirio, a njegovi pokuaji bili su smijurija u usporedbi s onim to
je Bratstvo moglo napraviti.
Zaista, ni sad ne bi bio iv da Tohrture nije uskoio.
Wrath se pridignuo sa zemlje, objesivi glavu. Kako e...
Pred njim se pojavio veliki dlan. Gospodaru, dopustite da vam pomognem.

328

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Wrath je pogledao u te jasne, bistre oi, i pomislio da su nalik mjesecu, da svjetlom


obasjavaju tamu i pokazuju put van iz divljine.
Mi emo vas obuiti, rekao je Tohrture. Nauit emo vas ono to morate znati
kako biste osvetili svoju lozu. Uklonit u ovo tijelo i namjestiti ga tako da izgleda, kao
da ga je zadesila, nekakva nesrea to e nam dati vrijeme koje trebamo. Odsad
nadalje, hranu emo pripremati u vaim primaim odajama, samo vai osobni slugani,
nitko povezan s dvorom, a apsolutno svu hranu nabavljat e Bratstvo, iz polja ili iz
neba. Mi emo jesti i piti u vaoj prisutnosti prije vas, i spavati ispred vaih odaja. To
je na sveani zavjet.
Na trenutak, Wrath nije mogao nita drugo nego zuriti u taj dlan, ispruen pred
njim poput blagoslova same uvardjeve.
Otvorio je usta kako bi mu zahvalio, ali iz njih nita nije izalo.
Umjesto odgovora, stisnuo je dlan koji je bio pred njim... I osjetio da ga je
podignuo kako bi mogao uspravno stajati na nogama.

329

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrdeset tree poglavlje

vje zrak bio je dobar za um i duu.

Dok je Layla koraala prema vrtu, paljivo je hodala preko ledom prekrivene
terase, rairenih ruku, polaganog koraka. Nije htjela riskirati da padne.
Smijeno koliko se pojaalo njezino procjenjivanje svega, od potencijalno skliskih
povrina preko stepenica do odabira hrane.
Van u no, rekla je mladom u svom trbuhu.
Bila je ludost, jasno, razgovarati s neim to se tek trebalo roditi. No, gajila je
pomisao da, ako bi moda mogla odravati dijalog, moda e mlado odluiti ostati.
Ako bi jela prave stvari, ako ne bi pala, ako bi se dovoljno odmarala... Moda e,
nekako, nakon tko zna koliko mjeseci, drati svog sina ili ker u naruju, a ne samo u
tijelu.
Stupivi na snijegom prekrivenu tratinu, dalje od svjetla kue, primijetila je da su
izme koje je maznula iz stranjeg hodnika tople, vrste i udobne. Isto je vrijedilo za
jaknu i rukavice. alove i kape je ostavila, htjela je da joj hladnoa razbistri glavu.
Jo malo dalje, bazen je i dalje bio u zimskom ruhu, ali zamislila ga je punog vode
osvijetljene odozdo, s aurnim valovima, primamljivim i mekanim na koi i
zglobovima. Zaplivat e im bude mogla i to vani. Koliko god da joj je bio drag
bazen koji se nalazio u sportskoj dvorani, zrak je tamo smrdio po kloru, a nakon to
se naviknula na kristalno istu vodu i prirodne bazene gore ponad Svetita, nije joj se
svialo...
Iznenada je prestala koraati. Zaustavila je niz nasuminih misli. Zaustavila je sve
osim disanja i kucanja srca.
Sklopivi oi, zamislila je ono to se dogodilo u blagovaonici. Ponovo je vidjela
muan izraz na Wrathovom licu kad je vijest obznanjena, ula ozlojeenost i ljutite
glasove Brae, promatrala je kako Rehv zuri u Kralja kao da ita stvari koje nije mogla
naslutiti.
Iza svega je stajao Xcor.
Morao je to biti on. Ne moete samo tako prijei s osmiljavanja atentata na
obino ljenarenje dok glimera putem zakona uzima ono to elite. Ne, on je vrebao
sa strane. Negdje.

330

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

eludac joj se okrenuo i nastavila je nemirnu etnju, krenuvi pored bazena prema
geometrijski dizajniranim vrtovima. Nastavila je hodati dalje prema udaljenoj strani i
stigla do est metara visokog bedema koji je okruivao cijelo zdanje.
Nastavljajui jo dalje, ui su joj otupile. Kao i nos. Nije ju bilo briga.
Slika Beth kako se pojavljuje pored luka ispred blagovaonice, Wratha kako je gleda
preko dugakog stola, suoenu s izdajnikom i jednako traginom montaom....
Neega o emu nije htjela ni razmiljati.
Ili je barem to pokuavala.
Zar je zbilja pustila Xcora u onaj automobil? Zar je zbilja sjedio pored nje,
nenaoruan, s menaerijom oruja ostavljenom na haubi Mercedesa... I razgovarao s
njom? Drao je za ruku?
Prestani, upozorila je samu sebe.
Nita dobrog nee proizai iz prisjeanja na tu vezu, tu goruu iskricu.
Layla je usporila. Zaustavila se. Sjetila se, s mnogo preciznosti i jednako toliko
krivnje, naina na koji ju je Xcor promatrao.
Tako je malo znala o njemu osim njegovih politikih tenji, bio je potpuni
stranac, k tome jo i opasan. Pa ipak, imala je osjeaj, s obzirom na to koliko mu je
nekad bilo nelagodno s njom, da nije osoba koja se esto druila sa enkama.
Imajui na umu njegovo izoblieno lice, bilo je jasno zato.
Ali s njom... Bio je drukiji.
Osim trudnoe, koju je sama aktivno potaknula, nikad nije naroito utjecala ni na
to u svom ivotu. Ali nije mogla samo stajati besposleno ako postoji barem neka
sitnica kojom bi mogla pomoi Wrathu u toj uasnoj situaciji.
Izjedala ju je krivica. Zbog mnogoega.
Mogla je, dodue, pokuati uiniti neto po tom pitanju.
Izvadivi mobitel, onaj na kojem je Qhuinn inzistirao da ga svugdje nosi sa sobom,
okrenula je broj.
Xcor joj je rekao kako da ga nazove, a brojevi su joj se urezali u glavu im su sili s
njegovih usana.
Nikad nije zamiljala da e ih iskoristiti.
Sa svakim dodirom ekrana, mobitel je isputao drugaiji zvuk, niz je bio upotpunjen
sa sedam brojeva.
Oklijevala je iznad tipke za uspostavu poziva. A onda ju je pritisnula.

331

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Cijelo tijelo joj je drhtalo dok je stavljala tanki ureaj veliine igrae karte pored
uha. Elektronska zvonjava oglasila se jednom... Dvaput...
Layla se okrenula.
S lijeve strane, na udaljenoj strani zida, zaula je tihi zvuk, tako slabaan da ga ne bi
ni primijetila da nije tono ponavljao ritam onoga to se ulo iz njezinog mobitela.
Mobitel joj ispadne iz ruke i odskoi o snijeg na njezinim stopalima.

Pronaao ih je.

Pod tuem u Assailovoj kui, Sola nije bila svjesna koliko je dugo stajala ispod mlaza
vrue vode, putajui da joj udara o ramena i klizi niz lea. Sklopila je oi i naslonila
se na zid.
Iz nekog razloga bilo joj je strano hladno, iako je u kupaonici bilo toliko pare da
se praktiki pretvorila u saunu, a bila je prilino sigurna da se i temperatura njezinog
tijela popela na etrdeset stupnjeva.
Nita nije doticalo led koji joj se uvukao u grudi. Rekla je baki da u cik zore odlaze
u Miami.
Gledajui unatrag, ulaganje u sigurno mjesto u srcu Benloiseovog obiteljskog posla
bio je glup potez. No, uz malo sree, Eduardo e, pod uvjetom da je jo na planetu i
da je nasljednik imovine iz bratove oporuke, biti toliko zaposlen kupovinom
svijetloplavih Bentleya i Versace plahta sa ivotinjskim uzorkom da nee krenuti za
njom.
Pod uvjetom da uope zna to joj je njegov brat napravio. Ili planirao napraviti.
Ricardo je mnogo toga drao za sebe.
Boe... to li je Assail uinio tom ovjeku?
Kratko sjeanje na njegovo lice, krvavo oko usta i brade, jo je vie pojaalo
hladnou u njoj, pa se okrenula...
Jebote! Vrisnula je kad je pogledala kroz zamagljeno staklo.
Muki lik koji se pojavio na pragu bio je nepomian poput kipa i moan poput
tigra. I promatrao ju je poput pravog predatora.
Istog joj je trena postalo vrue ispod koe zato to je znala zato je doao, i jer
je i ona to htjela.
Assail je priao staklenim vratima koja su ih dijelila i rastvorio ih. Teko je disao, a
na ugraenom svjetlu iznad njezine glave oi su mu gorjele poput plamena ibice.
Uao je u tu posve odjeven. Njegove Gucci mokasinke nesumnjivo su bile unitene,
a tamnosmeda antilop jakna upila je vodu i poprimila boju krvi.

332

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bez ijedne rijei, uzeo je njezino lice meu svoje dlanove i povukao joj glavu
prema svojim ustima, pa pritisnuo svoje usne o njezine, gurnuvi je uz mramorni zid
cijelim svojim tijelom. Sola je zastenjala i predala se. Prihvatila je njegov jezik kad je
uao u nju i uhvatila ga za ramena kroz njegovu finu odjeu.
Bio je u punoj erekciji, trljajui svoje bokove o nju, gurajui svoj tvrdi ud o njen
trbuh, a zlatno slovo H na njegovom pojasu ju je greblo. Jo poljubaca, onih
oajnikih, izgladnjelih, kojih se sjeate i kad vam je osamdeset i kad ste ve prestari
da biste i pomislili na takvo to. A onda su njegove ruke dotaknule njezine skliske
grudi, njegovi su je prsti uhvatili za bradavice, sve dok razlika izmeu bola i
zadovoljstva vie nije postojala i kad je sve ega je bila svjesna bilo to da e, ako ne
svri istog trena, umrijeti...
Kao da je osjetio to joj treba, Assail se spustio na koljena, prebacio jednu njezinu
nogu preko svog ramena i poeo je lizati, usnama dodirujui njezino spolovilo na isti
nain na koji joj je dodirivao i usta.
Bio je to seks kao kazna, kao osuda njezinog odabira, fiziki izraz njegove ljutnje i
neodobravanja.
I premda ju je to moda inilo bolesnom kukom, svialo joj se.
eljela je da tako navali na nju, ljut, napet, da se izlije u nju tako da se ne mora
osjeati krivom... Ili praznom...
Uhvativi ga za mokru kosu, nakrivila je kukove i jo ga vie povukla u sebe,
koristei se svojim listovima na njegovim leima, a on je ulovio ritam kojim je...
Sola si je grizla usnicu dok je silovito svravala, torzo joj se trzao po mramornom
zidu, glasno kripajui.
Prije nego je uope bila svjesna, bila je na podu pod tuem, rairena ispred njega
dok je on skidao svoju natopljenu jaknu i svilenu koulju sa svojih oblikovanih prsa.
Kad je krenuo prema kopi na remenu, ispruila je ruke, nestrpljive da se domognu te
glatke koe i tog njegovog vrstog tijela.
Nije rekao ni rije.
Ni kad joj je posve rairio noge i zajaio je, ni kad je uao u nju i poeo gurati, ni
kad se namjestio iznad nje i zagledao joj se u oi kao da je izaziva, hoe li zbilja
ostaviti sve to bi joj on mogao dati.
O Assailova iroka lea odbijala se voda, titila su je od nje, oi su joj bile bistre i
vidjela je sve, od tekog izraza na njegovom licu do napetih miia na ramenima i
sjena koje su bacali njegovi prsni miii. Njegova se mokra kosa njihala u ritmu,
kapljice vode padale su poput suza, i svako malo, stisnuo bi usnicu...
U magli, neto joj se uinilo pogrenim, crvena je zastavica podignuta u udaljenim
kutovima njezinog mozga. Ali to je bilo tako lako ignorirati kad ju je obuzeo jo jedan
val olakanja, koji je pogasio sve misli, ostao je samo taj osjeaj... Ostao je samo
Assail.

333

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dok je njezina vagina stiskala njegovu erekciju, i on je poeo svravati, tijelo mu se


nagnulo unatrag...
Bez kondoma. Sranje!
Pomisao je nestala im se i pojavila, a jaina njezinog orgazma se udvostruila, pa
umjesto da ga odgurne, ispruila je ruku i ukopala mu nokte u bokove.
Tono u trenutku kad je njezin orgazam jenjavao situacija je postala... malo udna.
Njezino se tijelo umirilo i oporavljalo, a ona je osjetila kako se trza duboko u njoj i
dovrava ono to je zapoeo.
Samo to jo nije bio gotov.
Nakon ejakulacije, zdjelicom spojen s njom, gotovo istog trena poeo se povlaiti.
Oekivala je da e lei pored nje na mramorni pod, moda da e je podignuti ili
odnijeti da se osui i legne u krevet, moda komentirati da, dovraga, nisu uope pazili.
Moda ak i da e joj rei ono to joj je pokazao, da ne eli da ode.
Umjesto toga, on je poloio teinu gornjeg dijela tijela na jednu ruku i uhvatio svoj
blistavi ud drugom. Trljajui ga, stenjao je kao da se sprema ponovno svriti.
Drugi orgazam je eksplodirao, usmjerio ga je tono prema njezinom otvoru i
nije se tamo zaustavio. Kad je prekrio njezinu nutrinu, pomaknuo se prema gore,
namjestio tako da joj moe svriti na trbuh, na rebra, na grudi, na vrat, na lice. Kao da
je imao nepresunu zalihu sperme, dok su vrue kapljice padale na njezinu
hiperosjetljivu kou, osjetila je da svrava zajedno s njim, pomiui ruke uz i niz
vlastito tijelo, osjeala je vruinu kojom ju je oblijevao, dodirivala je vlastite grudi.
U dalekom kutku svog uma, znala je da to ima neki drugi smisao.
Ali kao i s kondomom, trenutak ju je previe ponio da bi ju bilo briga.
Kao da ju je... na neki nain... oznaavao.
I to joj je bilo okej.

334

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrdeset etvrto poglavlje

cor je bio potpuno dezorijentiran u magli, svjestan da je dolo vrijeme da se


uputi natrag. Besciljno je tumarao po planini, inilo mu se kao da to traje
satima, a i dalje nije doao ni do kakvog vrha ili utvrde. Sve to je vidio bila su
zimzelena stabla. Poneko rijeno korito prekriveno ledom. Tragovi srna u snijegu...
U depu mu je tiho zazvonio telefon.
Premda ga je prekid naljutio, shvatio je to kao pravi znak da zaustavi to ludilo.
Vjerojatno je to bio netko od njegove Kopiladi tko je provjeravao gdje je. Osim toga,
pod uvjetom da otkrije brlog Bratstva, to je mogao napraviti? Zavijati Odabranici
pod prozorom dok ne pristane nai se s njim?
To bi samo dovelo do toga da ga okrue ratnici i premda je uo da je crvena
boja ljubavi, krvoprolie nije bilo adekvatna zamjena za to.
Izvukavi mobitel, otresito se javio: Da?
Otar zvuk odjeknuo mu je u uhu, piskutav i dovoljno glasan da odmakne mobitel.
Vrativi ga blie, poviknuo je: to?
Odgovora nije bilo.
Dovraga, Throe...
Odjednom, svaki instinkt koji je imao ili e imati u sebi zavritao je, i to ne u znak
upozorenja kao da ga se netko sprema napasti.
Spustivi ruku, polako se okrenuo, strahujui da se radi o nekoj vrsti unutarnjeg
zatajenja...
Duboko je udahnuo i ostao bez daha kad je ugledao ono to se pojavilo pred njim.
Bila je to... Ona.
Iz guste magle materijalizirala se njegova Odabranica, a uinak njezine prisutnosti
dokrajio ga je iako je ostao na nogama. Oh, koji predivan prizor, a njezin njean duh
natjerao ga je da jo jasnije osjeti udovite u sebi.
Zato si tu? upitala ga je drhtavim glasom.
On se osvrnuo oko sebe. Gdje sam ja to?
Ja... Hoe rei da ne zna?

335

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bratstvo mora da je u blizini, ali ne vidim i ne pronalazim nita u ovoj zabitoj


opsjeni.
Obgrlila se rukama, kao da se oko neega dvoumila a kako i ne bi. Mora da se
nalazio blizu njezine rezidencije, iako nije mogao prosuditi radi li se o metrima ili
kilometrima.
Kako si? tiho je upitala. Kad bi barem bilo mjeseine. Bolje bih te vidjela.
Ali on je nju mogao nanjuiti, taj njezin miris. Taj miris.
Zvala sam te, proaptala je nakon nekog vremena.
Osjetio je kako su mu se obrve podignule. To si bila ti? Maloprije?
Da.
Tijekom jedne podmukle sekunde, srce mu je udaralo glasnije nego da je dotrao
do nje. S druge strane...
ula si.
Za ono to si napravio Wrathu?
Tako je Vijee odluilo.
Nemoj se pretvarati sa mnom.
Sklopio je oi. Ne, to nije mogao. Rekao sam ti da bi prijestolje trebalo biti moje.
Gdje su tvoji vojnici?
Misli li da sam doao veeras kako bih odvukao Slijepog Kralja iz njegovog
doma?
Njezin je glas postao vri. Uzeo si ono to si htio od njega, i to preko ene koju
voli. Zato bi se sad njime zamarao...
On nije taj kojeg sam doao vidjeti.
Odabranica nakratko ostane bez daha, iako to priznanje sigurno nije bilo toliko
iznenaenje.
Boe, spasi ga, Xcor je zakoraio prema njoj, iako je trebao otrati dalje, ako je
postojalo imalo pravednosti i ispravnosti. Za njega je ona bila opasnija od ijednog
brata, naroito dok je osjeao blago drhtanje koje je vibriralo kroz njezino vitko tijelo.
Skroz se stvrdnuo. Bilo je nemogue ne reagirati.
Zna to, zar ne, tiho je zareao. Zvala si me da provjeri moe li utjecati na moje
postupke? Hajde sad. Moe biti iskrena, samo smo ti i ja tu. Sami.
Ona je podignula bradu. Nikad neu shvatiti zato mrzi tog dobrog mujaka.
Tvoj Kralj? grubo se nasmijao. Dobar mujak?

336

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Da, gorljivo mu se usprotivila. Oduvijek je bio dobra dua, istinska ljubav


njegove druice, mujak koji se svake noi zaklinje da e sluiti svojoj vrsti najbolje to
zna...
Zbilja? A kako postie taj hvalevrijedan cilj? Nitko ga nikad ne vidi, zna. Nikad se
ne drui s aristokratima ili obinim pukom. Povuenjak je, koji je doivio neuspjeh u
vrijeme rata. Da nisam ja, uinio bi to netko drugi...
To je pogreno! To to si uinio je pogreno!
On je odmahnuo glavom, istovremeno se divei principijelnoj naivnosti i patei
zbog injenice da e se ona morati s tim boriti. Tako svijet funkcionira. Jai pobjeuju
slabije. To je univerzalni zakon, poput gravitacije ili zalaska sunca.
ak i kroz odjeu koju je imala na sebi, mogao je primijetiti da su joj se grudi
nadimale iznad prekrienih podlaktica spustio je pogled prije nego je nakratko sklopio
oi. Nikad nisam mario za nevinost, promrsio je.
Onda oprostite na uvredi.
Otvarajui oi, rekao je: Ali smatram da se, kao i uvijek kad si ti u pitanju, otkria
samo redaju jedno za drugim.
Ispruila je svoje duge ruke prema njemu, molei ga kroz hladan zrak. Molim te.
Samo prestani. Ja u...
Mogla je samo s tekoom progutati rijei, a on se posve umirio.
to e ti?
Trzajui se, koraala je uokolo, ispred njega. A on nije mogao pomaknuti ni jedan
jedini mii.
to tono, upitao je dubokim glasom, namjerava uiniti?
Zaustavila se. Podignula lijepu bradu. Suprotstavila mu se svojim pogledom i svojim
tijelom, iako je bila devedeset kilograma laka od njega i nimalo istrenirana.
Imat e mene.

Je li ovdje vrue ili sam ja luda?


Budui da joj nitko nije odgovorio, Beth se osvrnula po uredu. Saxton, Rehv i
Wrath su redom utihnuli zauzevi mjesta na jednakim plavim naslonjaima. Prva su
dvojica zurila u slabanu vatru, a kamo je Wrath usmjerio svoje oi, nije mogla znati.
Kvragu, iako je bio u istoj prostoriji kao i ona, nije imala pojma gdje je.
Skinuvi ogrta, poloila ga je na veliki drveni stol i ponovno proitala proglas.
Stolica koju je odabrala bila je ona u kojoj je Rehv obino sjedio, mekani elegantni
trosjed pored Wrathovog trona.

337

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Odbijala je, usprkos onome to je drala u rukama, nazvati golemu stolicu ikako
drukije nego tronom svoga mua.
Pogledavi u pergament, odmahnula je glavom gledajui sve te simbole pomno
ispisane tintom. Po pitanju Starog jezika, itanje joj je sporo ilo i morala je razmisliti o
definiciji svakog simbola prije nego je mogla povezati reenicu. No, gle uda, i nakon
drugog itanja sve je bilo isto kao i nakon prvog.
Vrativi tvrd, teak papir sa arenim resicama natrag na stol, prstima je prela preko
dugakog satena privrenog votanim peatima. Saten je bio uzak i gladak, poput
vrpca koje su djevojice nosile u kosi, savren za repi na glavi.
Ne da su joj bebe bile na pameti ili tako neto.
Dakle, zbilja ne moemo nita uiniti? upitala je nakon nekog vremena.
ovjee, kako joj je bilo vrue. Flanel nije bio dobar odabir, ili je problem bio u
stresu.
Saxton se nakaljao budui da nitko drugi nije odgovorio. Proceduralno, potovali
su pravila. A s pravnog stajalita, temelj im stoji. Tehniki, kako sada nalae Stari
zakonik, bilo koji va potomak.... Jo nakaljavanja. Pogledao je u Wratha kao da eli
procijeniti kolika bi erupcija mogla izbiti. ... Bio bi osuen na prijestolje, ali postoji
jedna odredba koja se tie krvi naeg vladara.
Spustila je ruku na donji dio trbuha. Pomisao da se netko okomio na njezino dijete,
iako jo nije bilo ni roeno, a moda jo ne postoji, bila je dovoljna da poeli otii
dolje do streljane i ispaliti par metaka.
Dok je jo ivjela u ljudskom svijetu, ponekad je znala doivjeti spolnu
diskriminaciju od, khm, khm, Dicka Pizde. No, nije imala iskustva s rasnom.
Kao netko tko se doimao poput pravog arijevca, premda je, kako se ispostavilo,
samo napola bjelkinja jer je bila samo napola ovjek, te joj stvari nikad nisu
predstavljale problem.
ovjee... Formirati miljenje o nekom pojedincu na temelju karakteristika vezanih
uz obinu lutriju sa spermom, bila je ludost. Ljudi nisu mogli utjecati na spol s kojim e
se roditi, niti su mogli promijeniti podrijetlo svojih roditelja.
Ta glimera, promrsila je. Koja hrpa kretena.
Ja sam vjerojatno idui, znate, rekao je Rehv. Znaju da sam povezan s vama.
Koncentrirala se na tipa s irokezom. Tako mi je ao.
Neka ti ne bude. Ostao sam tu samo kako bih pomogao vama dvoma i Bratstvu.
Potom je suho dodao: Imam dovoljno posla na sjeveru da mi ne bude dosadno.
Istina, pomislila je. Bilo je lako zaboraviti da on nije bio samo voa u Vijeu, ve i
kralj simpata.

338

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ne moe ih sve redom izbaciti ili tako neto? upitala je mujaka. Mislim, kao
voa, ne moe... Ne znam, sastaviti novu ekipu?
Neka se na dobri prijatelj i odvjetnik ubaci ako sam u krivu, ali koliko ja shvaam,
lanstvo u Vijeu odreuje se obiteljski. Stoga, ak i kad bih pronaao razlog da
izbacim te idiote, samo bi ih zamijenili drugim lanovima istih obitelji, koji vrlo
vjerojatno razmiljaju na isti nain. No, to je jo vanije, to je napravljeno,
napravljeno je. ak i kad bi ih se sve redom zamijenilo novim lanovima? Njihov
postupak i dalje stoji.
Stalno razmiljam o tome kako mora postojati neto...
Moemo li sad prestati s tim, ubacio se Wrath. Mislim, zar ne moemo malo
pustiti to sranje na miru? Bez uvrede, ali pogledali smo situaciju iz svih kutova,
proitala si ono to su poslali i, to je napravljeno, napravljeno je.
Jednostavno ne mogu vjerovati da je bilo tako lako, zagledala se u tron. Mislim,
jedan komad papira i gotovo.
Strahujem za budunost, promrsio je Saxton. Njihov sustav vrijednosti nije
naklonjen osobama poput mene. Kao ni enkama. Toliko smo napredovali tijekom
posljednje dvije godine, izvukli smo nau vrstu iz kamenog doba. A sad? Sve e to
nestati, pazite to kaem.
Wrath je skoio uvis. Sluajte, moram ii.
Priao joj je dugim koracima i ispruio ruku u zrak kako bi je ona dohvatila i
usmjerila ga posljednjih nekoliko centimetara.
Kad ga je uzela za dlan i privukla k sebi, nagnula je glavu u stranu kako bi je mogao
poljubiti u vrat, potom na drugu kako bi ponovio isto i s lijeve strane, da bi
naposljetku stavila svoje usne ispred njegovih kako bi je i tamo poljubio.
Potom su on i George otili.
Promatrajui ga kako odlazi, nije joj se svialo koliko je ispijen, koliko slabaan i
iscrpljen iako je, fiziki gledano, uzrok tomu bilo ono to mu je napravila tijekom
svoje potrebe. Mentalno i emocionalno? Red osoba koje su za to bile odgovorne bio
je prilino dugaak.
Iako je i ona bila meu njima.
Mora postojati nain, rekla je nikom naroito.
Boe, nadala se da se njezin helren nije uputio u sportsku dvoranu. Posljednje to
mu je sad trebalo bilo je jo vjebanja odmor i hrana bilo je ono to je njegovom
tijelu trenutno trebalo.
Ali itekako je dobro poznavala izraz na njegovom licu.

339

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrdeset peto poglavlje

cor nikad nije bio tip od rijei. Ne samo da je bio neobrazovan po pitanju
literature, zapravo je bio i nepismen Throe je redovito koristio rijei na
engleskom ili njihovom materinjem jeziku koje on nije razumio.
Pa ipak biste pretpostavili, ak i uz takvu minimalnu sposobnost, da e tri kratke
rijei koje je upravo uo barem kad ih se razmotri zasebno biti lako razumjeti.
Njegov ih je mozak, meutim, odbijao procesuirati.
to si rekla? grubo je upitao.
Dok je Layla ponavljala ono to je ve rekla, s njezinim se mirisom pomijeao otar
vonj straha: Imat e mene.
Xcor je sklopio oi i stisnuo ake. Njegovo je tijelo ve prevelo njezine rijei i
samostalno na njih odgovorilo. Miii su mu se trzali u elji da je uzme, spusti na
hladnu zemlju, popne se na nju i oznai je kao svoju.
Ne zna to govori, uo je vlastiti glas.
Znam.
Nosi mlado.
Ja... Premda su mu oi bile sklopljene, mogao je zamisliti kako je teko gutala.
Znai li to da me ne eli?
Na trenutak je samo disao, plua su mu gorjela. Ne, gunao je. Ne znai.
I doista, dok ju je zamiljao s drugim, otro koplje koje mu je probolo grudi bilo je
dovoljno da problijedi. Pa ipak, iako je u njezinom tijelu bilo posijano sjeme drugog,
uzeo bi je, imao je, uvao je...
Da nije bilo jedne stvari.
Kad je otvorio oi, ponovno je pregledao svaki detalj na njoj, od njezine prekrasne
podignute kose do njezinih finih, delikatnih crta lica i vitkog vrata koji je htio na
svojim usnama. Bilo je jo toga za vidjeti, jasno ali njezino je lice elio zapamtiti
prije svega.
S njom je otpoetka sve bilo kao neko ludilo jo otkako su ga doveli k njoj
podno javora na onoj livadi, otkako je kuao njezino zapee i pio s njezinog izvora,
bio je zaraen.
Odgovori mi na jedno pitanje. Njegove su oi i dalje lutale, odmjeravale svaku
nijansu njezinog preplaenog, skamenjenog izraza lica.

340

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Koje? upitala ga je nakon to nije odmah odgovorio.


Da nije onog to se dogodilo, bi li mi se ikad tako ponudila?
Ona je spustila pogled. Stisnula ruke oko srca. Objesila glavu.
Odgovori mi, rekao je njeno. Reci istinu naglas tako da je oboje moemo uti.
Ali ono to je uinjeno, uinjeno je, i...
Ispruio je ruku i nagnuo njezinu bradu unatrag najnjenijim dodirom. Reci.
Moram uti vlastitu istinu, a vjeruj mi da su me i otrija koplja ranjavala.
Suze su joj nahrupile u oi, koje su potom zasvijetlile poput mjeseine na povrini
jezera. Ne. Ne bih.
Osjetio je kako mu se tijelo zaljuljalo, nepogreivo, kao da je primio udarac. No,
kako je i rekao, bol je pretrpio stojei na nogama. Onda je moj odgovor na tvoju
ponudu ne. ak i kad bi postojao nain da ispravimo sve ono to je uinjeno tvom
Kralju, a ne postoji, nikad te ne bih uzeo protiv tvoje volje.
Ali ja sam to odabrala. To je moj izbor.
Xcor je odmahnuo glavom. Samo zato to te neto drugo na to natjeralo.
Zakoraio je unatrag. Mora se vratiti... Osvrnuo se oko sebe u magli, i dalje
potpuno izgubljen. ... kamo god da si krenula.
eli me, njezin je glas sada bio vrst i siguran. Osjeam to.
Naravno da te elim. Ali ne kao rtveno janje za klanje. Moja matarija... To ne
ukljuuje.
Argumenti nisu bitni?
Neki su darovi bolniji od uvreda. Htio se okrenuti od nje, ali nije se mogao
pomaknuti. Naroito ako se nita ne moe uiniti oko tvog Wratha. Zamijenjen je
drugim.
Ako si maknuo jednog zakonitog Kralja, onda moe i drugog. Moe vratiti
Wratha.
Precjenjuje me.
Molim te.
Njezina ga je upornost ljutila, iako je to bila vrlina, pretpostavljao je. Zato ti je to
toliko bitno? Tvoj se ivot nee promijeniti. Ovdje e biti sigurna, ovdje ili bilo gdje
drugdje. Bratstvo je netaknuto...
Doi e po tebe.
Onda emo ih ubiti. Nadam se da e uvidjeti prednost toga da nam se
dostojanstveno poklone.

341

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zaista, nije mogao vjerovati da to uope govori. Ali kako je ne bi uznemirio,


ostavit e i njih i Wratha na ivotu pod uvjetom da mu se ne nau na putu.
Layla je odmahnula glavom. Njihova odanost to nee dopustiti. Podignula je ruke
prema obrazima i pritisnula ih o njih kao da zamilja sve te strahote. Opet e doi do
rata. Zbog tebe.
Onda me mrzi. To bi bilo bolje za oboje.
Jako je dugo zurila u njega. Bojim se da to ne mogu uiniti.
Xcor se svim silama trudio ignorirati nain na koji mu je srce poskoilo. Odlazim.
Kako si pronaao ovo mjesto?
Nedavno sam te slijedio kui. Bila si u automobilu, vraala si se iz klinike. Zabrinuo
sam se za tebe.
A zato... Zato si noas doao?
Moram ii.
Nemoj.
Na trenutak se uivio u san u kojem je ona to rekla i zbilja mislila, obraajui se
samo njemu. I to ne samo u nadi da e ga nagovoriti da prihvati njezinu ponudu.
Ta ludost nije potrajala. Naroito kad je zamislio samog sebe kako plai onu
ranjenu enu u pustom restoranu, samo zato to je to mogao - a onda se sjetio kako je
upao kraljenicu svim onim degradima i odnosio ih... Kojem ono plemiu? Kao da je
primatelj uope bio bitan. Nakon toga, sjetio se kako je koljaima odrubio glave.
Probo im trbuh. Otkidao udove...
U njegovoj je prolosti bilo toliko nasilja.
Kao i nemoralnosti onoga kroz to je proao u Bloodletterovom ratnom kampu.
I povrh svega, njegovo lice.
Namjeravao je samo krenuti niz padinu. Za razliku od nje, on se nije mogao
dematerijalizirati nekoliko je puta pokuao na taj nain prevaliti uspon, ali po
takvoj magli to mu nije uspjelo.
Da, namjeravao ju je ostaviti iza sebe. Zbog svih razloga koje je ve nabrojio, kao i
zbog onih koje je zadrao za sebe.
Umjesto toga, uo je vlastiti glas: Nadimo se pod javorom. Sutra u pono.
Zbog ega? bolje se uukala u svojoj jakni, kao da e je ivu pojesti.
Ne zbog onog to te brine.
Tad se zbilja okrenuo i poeo hodati, dok mu se misli nisu dovoljno razbistrile da bi
ga zaustavile. Osvrnuvi se preko ramena, rekao je: Odabranice. Zna li put kui?

342

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

O, da... Naravno... No, kad se osvrnula oko sebe, kao da se malo zbunila. Da,
tono tamo...
Nije zastala kako bi zatajila svoje rijei. Zaista je izgledalo kao da ne zna gdje je.
Sklopivi oi, opsovao je. Nije trebao doi tu, ikad.
to ako je tu ostavi, a ona ne pronae zaklon prije nego izae sunce? to ako su na
pola puta do tamo gdje bi ona morala biti?
Stavivi ruke na kukove, nagnuo je glavu unatrag i pretraio nebo, pomislivi da bi
mu ono moglo podariti malo zdravog razuma jer ga je oito izgubio.
Od svih naina na koje sam mogao umrijeti, pomislio je...
Nikad ne bi pomislio da bi to moglo biti zbog enke.

Dok je Trez promatrao gotiare u Iron Masku, nije ba mogao reci da je oduevljen
injenicom da se vratio na staro. Njegov mu je posao uvijek bio vaan dobro,
najprije je to bio Rehvov posao, a onda kad se Rehverend povukao, bolje reeno
odmaglio, Trez je preuzeo posao s klubom. Bilo kako bilo, bilo to mjesto njegovo ili
Rehvovo, oboavao je voditi poslove, raditi s ljudima, planirati nova mjesta, gledati
lovu kako raste. Da, jasno, ljudi su bili naporni, ali takvi su, bilo da se vozite autom,
kupujete u trgovini ili pokuavate zaraditi za ivot.
Istina, droga i alkohol nisu pomagali oko ovog zadnjeg, ali svejedno...
Meutim, te veeri, dok je promatrao desetak zaposlenih cura kako obilaze
stolove, sjedaju u krila, flertuju, uzimaju mukarce za ruku i nestaju u privatnim
zahodima... Sve mu se zgadilo.
Naroito kad se sjetio onoga to je pristao napraviti za s'Exa.
ovjee, bilo je tako primamljivo pretpostaviti da je rijeio problem... Da e sve
nestati ako krvnik bude sretan.
Pogreno.
Stvar je bila u tome to je stalno razmiljao kako bi zasigurno pronaao rjeenje kad
bi imao vie vremena.
Moda trai mene?
ena koja je stajala ispred njega imala je dugu, crnu kosu naravno, tu je mnogo
njih imalo takvu kosu i tijelo zaobljeno poput trkae staze. Vjerojatno jednako
toliko i spretno. Koa joj je bila umjetno izblijeena pa je nalikovala branu, a usne
obojene u boju krvi. Htjela je biti vampirica u svijetu pozera, sva nabrijana na osobu
koja se vjerojatno izrodila iz bipolarnog emotivnog poremeaja.
Ali nije generalizirao ili tako neto.

343

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ne, rekao je. Ne traim tebe.


Jesi li siguran? Malo se okrenula ispred njega, pokazujui mu svoju oblu stranjicu.
Vrijedna sam toga.
U svojoj je glavi vidio samo svoju Odabranicu, ispruenu ispred njega, tako
predivnu i istu.
Sori, promrsio je, okrenuo se i otiao.
Nakon to je Selena ostavila njega i iAma same u kuhinji, vie se nije vratila. Kad su
svi bili pozvani dolje u blagovaonicu kako bi uli uasnu vijest o Kralju, oekivao je da
e je vidjeti tamo. Nita.
Htio se uputiti do Rehvovog velikog kampa kako bi je vidio. Ono io se dogodilo
izmeu njih nije bilo dovreno, barem to se njega ticalo, ali imao je osjeaj da bi mu
bilo jo gore kad bi otili do kraja.
I on i ona.
Jednostavno je morao zaboraviti cijelu tu situaciju s njom.
S druge strane, jedna od profesionalnih kurvi, brineta u uskoj crvenoj koi,
pogledala ga je u oi, a on ju je brzinski odmjerio od glave do pete.
Da, pomislio je. Ova e biti dobra.
Kad joj je dao znak da mu prie, bila je i vie nego sretna da se provue kroz
gomilu i priblii mu se. Hej, efe.
Sranje, zbilja je mrzio to raditi. Imam privatnog klijenta koji zahtijeva posebne
usluge. Jesi zainteresirana?
Uvijek, osvrnula se oko sebe. Tu je veeras?
Udaljena lokacija. Sutra u podne. Pitat u jo dvije.
Zabavno. Ali nemoj se zamarati s Willow, okej? U zadnje je vrijeme prava
gnjavaa.
Primljeno na znanje.
Hvala ti to si me se sjetio, efe. Osmjehnula se i zamahnula bokovima. Pobrinut
u se za to da se tvoj prijatelj dobro zabavi.
Dok je ona tumarala dalje, Trez je pomislio da bi mogao, moda... Da,
definitivno... Povratiti cijelu veeru po ulatenom crnom podu.
U elji za svjeim zrakom, otiao je do ulaza i izaao kao da samo provjerava kako
su Ivan i novi lik na elu reda. Potom je poeo hodati, koraajui u neodreenom
smjeru, iako na sebi nije imao kaput, a njegove cipele nisu bile dobre za skliske
plonike.

344

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Tako sam, daleko od toga da je bio usamljen: misli o Seleni, njegovom bratu,
roditeljima, ispunile su prostor oko njega i ozbiljno je pomislio da bi mu bilo bolje da
se jebeno razbije od alkohola.
iAm mu je rekao da je dogovor sa s'Exom jebeno glupa ideja. A onda je odmah
krenuo natrag u kuhinju da pripremi divlja.
Ipak, kad se sve skupa uzme u obzir, taj je razgovor ipak proao mnogo bolje nego
neki drugi u posljednje vrijeme...
Hoe kupit' crack? Heroin?
Nakrivivi obrvu, Trez je pogledao bijelca koji je stajao naslonjen na udaljeni zid
salona za tetoviranje. Otmjeno.
Taman kad je otvorio usta kako bi tipu rekao ne, jebate vjetar je promijenio
smjer, a u lice mu se zalijepila kremasta pita s mirisom degrada.
To ga je odmah zaustavilo na mjestu.
Onda? upitao ga je kolja.
Trez je pogledao ulijevo i udesno, bez nekog posebnog razloga osim to ga je
iznenada zainteresiralo da kupi neto to nikad nee iskoristiti od seronje koji nije
imao pojma da razgovara s neprijateljem.
Zakoraivi u mrak, Trez je gurnuo ruku u dep svojih hlaa kao da eli dohvatiti
novanik. Koliko?
Ovisi to.
Trez je i dalje glumio, osvrui se oko sebe kao da je nervozan. Izbliza, to je
definitivno bio degrad, slatkasti je smrad bio mnogo gori od smrada ovjeka koji radi
u tvornici i koji se sedam dana nije tuirao i kojeg su sasvim sluajno uronili u djeji
puder.
I koji je skrivao krepanog rakuna ispod svakog pazuha.
Oboje. Hej, smeta ti ako se maknemo malo vie unutra?
Kolja se okrenuo i poeo diktirati cijene, ulazei sve dublje u uliicu pored
trgovine. Nisu ni stigli do dijela transakcije kad lova mijenja ruke.
Trez je brzo preuzeo kontrolu. Napao je gada slea, uhvativi ga za glavu i
zaokrenuvi je tako da je jedino to ju je pridravalo na vratnoj kraljenici bila koa.
Uhvativi mrtvo tijelo za torzo, gurnuo je koljaa iza hrpe paleta i poeo mu prebirati
po depovima.
Deset vreica praha. Dvadesetak grudica manje veliine. Sedamsto dolara gotovine,
otprilike.
Nije bila neka klasa. Zapravo, praktiki neznatno za njegov dio grada osim to je
bio degrad.

345

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Odgurnuvi le koji se i dalje trzao na podu, izvadio je mobitel i okrenuo broj.


Nakon treeg zvona javio se glas.
Butch? rekao je. Hej, drue, to se radi? Aha. Da. Jasno. Pogledao je u koljaa i
pomislio kako tromo mlataranje rukama i nogama totalno nalikuje muhi na
prozorskom oknu. Pa, imam jednog prijatelja kojeg bih volio da upozna. Ne, ne
eli ga dovesti doma na veeru. Da, da, nee on nikud. Samo ti polako.
Kad je poklopio, pogledao je u paketie u svojim dlanovima. Bili su oznaeni
simbolima smrti na Starom jeziku.
Netko iz vrste je dilao, na veliko. I suraivao je s neprijateljem.
Idue pitanje? O kome se, dovraga, radlo.

346

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrdeset sesto poglavlje

ora se ve primicala kad je Beth zakljuila da mora napustiti svoje i Wrathove


odaje. Jo se nije vratio, a pomisao da provede jo jednu minutu u kaosu koji
joj je bio u glavi, bila je dovoljna da poeli pobjei od svega.
Prva postaja? Laylina soba, ali Odabranica nije bila tamo. To je vjerojatno bilo i
dobro jer je pretpostavljala da bi ionako samo zagnjavila jadnu enu s ranim
simptomima trudnoe to je bilo glupo iz dva razloga. Kao prvo, sve i da je zaela,
bila je trudna, koliko, maksimalno dvadeset i etiri sata? Kao drugo, Layla je pretrpjela
uasnu situaciju kad je zamalo pobacila.
Ne bi bila ba najbolje drutvo, osim ako Beth nije htjela potpuno izludjeti.
Hodajui natrag niz hodnik s kipovima, sjetila se... Kuhinja. Da, kuhinja bi bila
dobra idua postaja pod pretpostavkom da ne eli gnjaviti Wratha dolje u teretani.
Oigledno mu je trebalo prostora.
Kad je krenula niz veliko stubite, bilo je nemogue ne razmiljati o paralelnoj
stvarnosti. Prvi je sloj bio sainjen od onog to se nalazilo pred njom: Wrath i
svrgavanje s vlasti, alosna tiina u kui, zabrinutost oko budunosti njihove vrste.
Drugi je sloj bio potpuno unutarnji, potpuno fiziki: probadanje u zdjelici je li to
zametak... Ili joj dolazi mjesenica, to bi znailo nita od toga... Bolne grudi,
simptom zaea ili posljedica seksa? Naleti vruine ostaci hormonalne neravnotee
ili flanel koji je nosila na sebi?
Samo ju je ozbiljnost situacije u kojoj su se nalazili zahvaljujui postupcima Vijea,
uvala od toga da se cijela posveti pojedinostima u vlastitom tijelu. U meuvremenu,
duboko u sebi ni sama nije znala nada li se da je trudna... Ili ne.
Zapravo, to je bila la.
Poloivi ruku na donji dio trbuha, zatekla se kako se moli da im nije uspjelo.
Jedino to bi bilo gore od toga da Wrath izgubi prijestolje... bilo je da sazna da e
postati otac netom nakon toga.
Ako se ve osjeao kao da je iznevjerio nasljedstvo svojih roditelja, ovo e biti kao
da mu dobacuje stijenu dok se ve utapa. Nesumnjivo, osjeat e se kao da je
iznevjerio i vlastito dijete.
Dolje u predvorju, otila je do blagovaonice, a potom ula u kuhinju. Boe, ta
jezovita praznina kuhinja je inae bila tako aktivno mjesto, ak i tijekom pauza
izmeu veih obroka u kui. Ulazak unutra, dok su se rolete zatvarale, bez iega na
tednjaku, u penici, ili na radnom stolu, sve ju je to preplailo.
Prokletstvo... to je idue?

347

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Hoe li se Bratstvo raspasti? Kamo e otii ona i Wrath? Tehniki, ne bi smjeli ostati
u tim pretjerano ureenim odajama na treem katu ako vie nisu Prva obitelj.
Zapravo... Laknulo bi joj kad bi otili odatle.
Iako je razlog preseljenja bio jadan.
Otvarajui zamrziva, ugledala je... Hrpu sranja koje joj se nije jelo. Ali trebala bi
biti gladna, zar ne? Pojela je samo ono to joj je Fritz donio prije tko zna koliko sati. A
definitivno nita nije jela tijekom potrebe.
Morala je pikiti.
Nestavi u zahodu pored kuhinje, pobrinula se za to, oprala ruke i ponovno
okuala sreu s hladnjakom.
Netko je upravo stavio veliku zdjelu neega na donju policu. Kratko je povirila
ispod poklopca... Divlja. Inae je to bilo jelo kojim se vrijedilo pozabaviti, naroito
stoga to ga je vrlo vjerojatno pripremio iAm. Meutim, nakon to ga je kratko
onjuila, eludac je vrlo brzo reagirao. Ne, hvala. Isto je vrijedilo i za ostatke unke.
Tanjur bolonjeza u Tupperware zdjelici. Juhu od rajice...
Pokuavi sa zamrzivaem, izvadila je kutiju praznih vafla... Potom ih je vratila.
Ma...
Sladoled definitivno nije bio primamljiv. Sama pomisao na svu tu kremu stvarala joj
je muninu.
Nekala se sputajui pogled prema trbuhu. Ima nekoga? upitala je svoju zdjelicu.
Okej, sad je bilo slubeno. Potpuno je poludjela.
Nakon ture po smonici, koja se, zaboga, pokazala kao pokuaj pronalaska neeg
jestivog meu prljavim rubljem, vratila se natrag do hladnjaka i natjerala se da uzme
teglicu krastavaca.
To su kiseli krastavci, ljudi, promrsila je. Krastavci. Koji kliej.
A kad je skinula poklopac i pogledala u komadie koji su plesali u bazeniu slatke
vode, napravila je grimasu i vratila ih natrag.
Kao posljednje utoite, zavirila je u policu s povrem...
Da, brzo je izustila kad joj je ruka poletjela. O, da, da, da...
Dok je odnosila hrpu organskih mrkvi do ladice s noevima, nije mogla vjerovati da
se sprema navaliti na toliki beta karoten.
Mrzila je mrkve. Okej, ne uvijek ako su bile u salati, nije da ih je izbjegavala. Ali
nikad u ivotu nije ih sama od sebe izvadila iz hladnjaka.
Nagnuvi se nad sudoper, izvadila je jednu, dohvatila no za guljenje i napravila
urednu malu hrpicu svijetlonaranastih trakica na nehrdajuem eliku. Brzo ih je
isprala. Prerezala po sredini. Dvaput po duini. I voila, tapii su bili gotovi.

348

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Hrskanje. vakanje. Gutanje.


Bile su tako svjee da su hrskale svaki put kad bi ih zagrizla, a slatki, zemljasti okus
bio je bolji od okolade.
Jo jednu, pomislila je kad je pojela posljednju etvrtinu. No, kad je dovrila i
drugu, pomislila je... Moda jo jednu?
Dok je vakala treu mrkvu, ponovno se sjetila proglasa Vijea. Njezina motivacija
da pokua uiniti neto po tom pitanju bila je jasna kao dan.
Premda rasni identitet njezine majke nije bio njezina krivica, i dalje se osjeala
odgovornom za sranja koja su Wratha doekala na ulaznim vratima vlastitog doma.
Kad bi se samo mogla dosjetiti nekog rjeenja...
Sto se Vijea tie, situacija se oigledno razvijala. Termin slubene zakletve tog
Ichana ve je zakazan a Rehv je to otkrio zato to ga je, kao prava pravcata budala,
tajnik Vijea zaboravio skinuti s aktualne mailing liste.
Odrat e se u pono.
Pogledala je u duplu penicu. Plavi digitalni sat pokazivao je da je etiri i pedeset i
etiri.
Dakle, imali su devetnaest sati.
to, dovraga, mogu uiniti u devetnaest sati?
Okrenula se natrag prema svojoj zalihi hrane...
Zvuk sigurnosnog sustava koji je obavjetavao da se vanjska vrata otvaraju i
zatvaraju, iznenadio ju je. Namrtivi se, izala je pored smonice, gurnula jedna od
pokretnih vrata koja je koristilo osoblje...
Layla je izlazila iz knjinice, izgledajui kao da je doivjela prometnu nesreu. Kosa
joj je bila razbaruena, lice bijelo poput plahte, ruke na obrazima.
Layla, zovnula ju je Beth. Jesi li dobro?
Odabranica je tako poskoila da je morala ispruiti obje ruke kako bi odrala
ravnoteu. Oh! Oh, ah, da. Da, jesam. Dobro sam, skroz dobro, da. Hvala. Iznenada
se namrtila. A ti? Jesi li...
Bilo je toliko naina da dovri tu reenicu umjesto nje, s obzirom na sve to se
dogaalo. Jesi li... se ve pokuala ubiti? Jesi li... na pauzi od jadikovanja? Jesi li i ti
trudna?
O, da, dobro sam. Da, skroz dobro. Da.
I ona je poznavala igru izbjegavanja.

349

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Onda, ja idem gore. U krevet. Istuirati se, pa u krevet. Dok je Layla skidala sa
sebe jaknu, osmijeh joj je bio iskren kao u Courtney Stodden iz reality showa. Vidimo
se... Pa, kasnije. Vidimo se kasnije. Bok. Bok, zasad!
Odabranica je krenula uz stepenice kao da je netko progoni, iako iza nje nije bilo
nikog.
Kad se Beth vratila u kuhinju, osjeala se loe to nije pola za oigledno
uznemirenom enkom, no alosna istina je bila ta da je i sama imala mnogo toga na
grbai... Nije bilo mjesta za tuu dramu zainjenu spaljenim mozgom.
Natrag kod sudopera, ogulila je jo jednu mrkvu. Prepolovila je i okrenula kako
bi...
Rjeenje se pojavilo s tolikom jasnoom da si je umalo odrezala jagodicu.
Odloivi no, dohvatila je dvije polovice... I stavila ih jednu pored druge,
zakljuivi da se savreno poklapaju.
Potom ih je namjerno razdvojila. Pa opet spojila. Razdvojila...
U oba sluaja... obje su polovice i dalje bile mrkve.
Bacivi oba komada na radni stol, izjurila je van.

Oboje ih je spasila velika zavojita ograda.


Kad se Xcor materijalizirao u prednjem dvoritu svoje rezidencije u predgrau,
trebao mu je trenutak da se pribere iako je sunce ve prijetilo na istoku.
Sve u zadnji as... Jedva je vratio Laylu natrag na vrijeme. Pa ak i sad nije bio
siguran da je uspio.
No, napravio je najbolje to je mogao.
Jednom kad je postalo oito da je u magli bila jednako dezorijentirana kao i on,
uzeo ju je za ruku i poveo uz breuljak. Nije traio od nje da potvrdi da se tajna
rezidencija Bratstva zapravo nalazi na vrhu breuljka po tom pitanju, oslanjao se na
iste one principe po kojima je bio sazdan i njegov daleko prikladniji brlog tamo u
Starom kraju.
to via pozicija, to ju je lake obraniti.
Povlaei je to je bre mogao, na kraju su se u trku zabili ravno u est metara visok
bukani bedem, jako dobar znak da su bili blizu njezinog imanja. Problem je bio u
tome to je ona bila toliko izvan sebe da se nije mogla dematerijalizirati preko vrajeg
bedema.
Suoen s odabirom desne ili lijeve strane, bio je itekako svjestan da o njegovoj
odluci ovisi njezina sigurnost.
Na mnoge naine.

350

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bio je svjestan da, sve i kad bi mogao izgraditi prikladno sklonite za njih dvoje,
neto gdje bi mogli ostati zaklonjeni od sunca cijeli dan, netko bi primijetio njezinu
odsutnost i podvrgnuo je ispitivanju kad se vrati jednom kad sunce zae. Nije znao bi
li ona mogla dati odgovore koji joj ne bi nepovratno zakomplicirali ivot.
Odabrao je desnu stranu vodei se emocijama koje je osjeao prema njoj a
kojima je upravljala desna strana mozga, pa je stoga to bio smjer koji je valjalo
odabrati.
Kad su naili na fino oblikovan, ureen mali grm, a potom i niz njegovih identinih
roaka, bilo je oito da se nalaze na putu do glavne kue. Nije ju poveo do kraja.
Otiao je do prve gredice, a potom joj pustio ruku i tiho rekao da ode, da ode brzo.
I njemu je ponestajalo vremena.
Xcor ju je samo na trenutak gledao kako grabi prema naprijed, a potom je nestala u
magli i do njegovih uiju vie nisu dopirali ni zvuci njezinih koraka.
Kao da je nestala zauvijek.
Ma koliko da je jedan dio njega mamila pomisao da samo sjedne i prepusti se
suncu, prisilio se da ode, da odleti nizbrdo sve dok nije posrnuo preko ruba izoranog
polja.
Iako je mogao vidjeti svega metar i pol ispred sebe, ravna povrina pruila mu je
priliku da jurne naprijed, onako kako to nije mogao na neravnom terenu. Trao je to
je bre mogao, gravitacija mu je ila u korist, a jedina briga mu je bila ta da e se
netko pojaviti na obronku i osvijetliti ga svjetlima automobila.
To se nije dogodilo. Dospio je do izravnanog dijela i naposljetku se oslobodio
maglovitog, neravnog terena.
No, osjeaj uasa koji ga je obuzeo netom nakon to je tamo uao i dalje je ostao u
njemu. to ako se Layla nije uspjela na vrijeme skloniti? to ako ju je netko pronaao i
poeo ispitivati? to ako...
Uzaludno je pogledavao u mobitel, a potom se prisilio da sklopi oi, usredotoi se i
pomoli da mu je ostalo dovoljno snage i koncentracije da nestane odatle.
Jedino to je odlazak inilo moguim bila je injenica da ne smije umrijeti ne znajui
to je bilo s njom.
Ponovno vadei mobitel, osjeao je neku zabludjelu nadu da ga je moda nazvala,
a da on nije uo poziv dok je trao niz planinu. Ali... Nije.
Dovlaei se do ulaznih vrata kolonijalnog zdanja, blaga svjetlost na nebu peckala
mu je kou i upozoravala ga, tjerajui mu suze u oi to je nestalo kad je upao u
kuu.
A tamo ga je doekao prizor bijedne razuzdanosti.

351

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jedino to bi moglo upotpuniti tu scenu bile bi enke. Ovako je zrak bio teak od
mirisa ruma i gina, pun sranog smijeha, krcat one muke agresije koja bi nabujala
poslije kakve pobjede.
Vratio si se! viknuo je Zypher. Vratio se!
Njegov je povik bio toliko glasan da bi uzbudio i susjede, da ih je bilo. Ovako je
ispunio cijelu kuu.
A mi imamo novost, Throe je rekao sa zadovoljstvom, blagu pomijeanim s
pijanstvom. Sveano proglaavanje odrat e se veeras u pono. U Ichanovoj velikoj
knjinici. I mi smo pozvani, naravno.
Mamila ga je pomisao da im kae da odu umjesto njega. Ali je utio. Samo
kimnuvi, nestao je na gornjem katu.
Nasreu, njegovi su vojnici naviknuli na to da se esto povlai u osamu, pa su ga
pustili.
Kad je za sobom zatvorio vrata svoje spavae sobe, stiala se i buka odozdo,
premda nije sasvim nestala. No, naviknuo se na to da ignorira tu skupinu mujaka.
Otiavi do kreveta, koji je bio samo hrpa plahti i zapetljanih pokrivaa, sjeo je,
iznemogao, i izvadio mobitel. Drei ga u rukama, zurio je u ekran.
Nije bilo naina da je nazove. Koji god mobitel da je koristila, bio je kodiran.
Legavi na lea i pogledavi u strop, prvi je put otkrio znaenje prave praznine.
Pomisao da je moda mrtva, a da on to ne zna, toliko ga je duboko dirnula da se
osjeao kao da se sam rascijepio napola.
I da se nikad vie nee spojiti.

352

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrdeset sedmo poglavlje

dje je on?

Dok se Sola vrzmala po Assailovoj kuhinji, premeui stvari koje je


ponovno spakirala, neprestano je pogledavala preko ramena, oekujui da
e se pojaviti iza nekog ugla i poeti je nagovarati da ostane.
No, to je ve uinio, zar ne?
Pod tuem.
ovjee, barem je sad sjeanja na njega nisu napaljivala. Tjerala su je u pla.
Ne razumijem zato tako rano otii, rekla je njezina baka penjui se iz podruma.
Nije jo ni svanulo.
Baka je bila odjevena u utu verziju svoje kune haljine, no ve je bila spremna za
put. Obula je dobre cipele, torbica je bila u skladu s njima, a rukicu od lane koe
prebacila je preko zapea. Iza nje, Assailov par uvara drao je po jedan koveg, i
nisu izgledali sretno. Dodue, ni inae nisu imali lica veseljaka.
eka nas vonja od dvadeset tri sata, vov. Moramo krenuti.
Nema stajanja?
Ne. Nije htjela riskirati s bakom sa sobom. Ti moe voziti tijekom dana. Voli
voziti.
Baka je ispustila zvuk koji bi svi drugi protumaili kao najgadniju psovku. Bolje
ostati ovdje. Ovdje je lijepo. Svia mi se kuhinja.
Nije kuhinja bila to to se eni svialo. Kvragu, njezina bi baka mogla kuhati i na
kamperskom kuhalu a da i ne trepne, i ne bi joj bilo prvi put.
On nije katolik, Sola je poeljela rei. Zapravo je ateist i diler. Uskoro na veliko...
A to ako je trudna, pitala se. Jer ve dva dana nije popila pilulu. Zar to ne bi bilo...
Hebeno, kak su neki znali rei.
Spustivi se opet na zemlju, Sola je zakopala zatvara na kovegu na kotaie i
ostala stajati na mjestu.
I? baka ju je podbadala. Idemo? Ne idemo?
Kao da je tono znala to Sola eka.
Ili koga, u ovom sluaju.

353

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Soli nije ostalo dovoljno ponosa da pokua biti hladnokrvna kad se ponovno
okrenula, pogledom pretraujui ulaz iz blagovaonice, luk ispod kojeg se prolazilo ako
biste dolazili odozgo ili iz ureda, kratak hodnik na vrhu stepenica koje su vodile u
podrum. Nigdje nikoga. Nisu se uli nikakvi urni koraci, na katu nitko nije koraao
navlaei majicu i trei prema dolje.
Bez obzira na epizodu pod tuem, kako je mogao ne doi... U tom trenutku baka je
duboko udahnula, a plosnati zlatni kri koji je uvijek nosila oko vrata zasvjetlucao je
na svjetlu.
Idemo, Sola je ula vlastiti glas.
To rekavi, dohvatila je svoj koveg i uputila se prema stranjim vratima. Vani,
potpuno neprimjetan Ford bio je parkiran tik do kue, automobil unajmljen na ime
koje je Sola koristila u sluaju nude.
Za koje nitko u Caldwellu nije znao. U prednjem pretincu nalazili su se dodatni
dokumenti i osobne iskaznice za njezinu baku.
Koristei se daljinskim, otkljuala je vrata i otvorila prtljanik. U meuvremenu,
Assailovi su ljudi veoma paljivo vodili baku, pomaui joj niz stepenice, nosei joj
prtljagu i kaput koji je oigledno iz protesta odbijala staviti na sebe.
Kad su je smjestili na suvozaevo sjedalo, a koveg otraga, Sola je pretraila stranji
dio kue. Kao i prije, oekivala je da e ga vidjeti, moda kako tri kroz veliku sobu
kako bi stigao do nje prije nego ode. Moda i kako se penje iz podruma i juri kroz
predsoblje. Kako se pojavljuje iza ugla, sputajui se s gornjeg kata...
U tom se trenutku dogodilo neto udno. Svaki prozor u kui iznenada je
zasvjetlucao, staklene povrine izmeu oluka i ravne plohe kliznih vrata jedva
primjetno su zatreperile.
to...
Rolete, pomislila je. Rolete su se sputale preko prozora, suptilnim kretnjama koje
biste inae jedva primijetili... Osim ako niste gledali u njih tono u tom trenutku. A
potom? Kao da se nita nije promijenilo. Sve se pokustvo i dalje vidjelo, svjetla su
bila upaljena, normalno, normalno, normalno.
Jo jedan trik radi sigurnosti, pomislila je.
Polako otvarajui vrata, ubacila je jednu nogu i okrenula se. Dva su uvara stajala
otraga, prekrienih ruku. Htjela im je rei... Ali ne, nisu izgledali kao da su
zainteresirani za to da Assailu prenesu poruku.
Izgledali su zbilja Ijutito sad kad su sigurno smjestili njezinu baku u auto.
Sola je priekala jo koji trenutak, netremice promatrajui rastvorena stranja vrata.
Kroz dovratak, pogledala je cipele i kapute koji su se nalazili u stranjem hodniku. Sve
je izgledalo tako uobiajeno. Pa, uobiajeno za jednog bogataa. Ali kua nije bila
nimalo nalik onima u Srednjoj Americi, i to ne samo zato to je vjerojatno vrijedila pet
milijuna dolara. Ili deset.

354

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Okrenuvi glavu, kliznula je iza volana, zatvorila vrata i udahnula miris osvjeivaa
zraka s aromom limuna. Pomijeanog s blago neugodnim mirisom dima cigarete.
Ja ne znam zato mi moramo ii.
Ja znam, vov. Ja znam.
Tihi je motor oivio kad je stavila auto u rikverc. Okreui se u tri poteza,
posljednji je put pogledala u otvorena vrata.
I vie nije bilo izlike da ne krene.
Stisnuvi gas, brzo je treptala dok su prednja svjetla osvjetljavala prilaz, a potom i
cestu s jednom trakom koja e ih odvesti s poluotoka.
On nee doi za njom.
Pravi greku, puhnula je baka. Veliku greku.
Ali ti ne zna cijelu priu, pomislila je Sola kad se primaknula znaku za zaustavljanje
i upalila pokaziva pravca.
Meutim, Sola nije bila svjesna... da je ne zna ni ona.

Assail ih je promatrao kako odlaze sa stabla koje se nalazilo iza stranjeg dijela
njegovog doma.
Kroz kuhinjske prozore vidio ju je kako stoji pored stola, kako pretura po kovegu
kao da trai neto to je zaboravila.
Tu sam, ljubavi moja, pomislio je. Ono to si zaboravila je tono tu.
A onda se pojavila baka s bratiima i bilo je jasno da ena ne odobrava njihov
odlazak. Zbog ega ju je dodatno zavolio.
Takoer je bilo oito i da su bratii bili protiv toga. S druge strane, nikad nisu tako
dobro jeli, a i potovali su svakog tko bi se zauzeo za njih.
Sto Marisolinoj starijoj mahmen nije bio problem.
Dok je Assail promatrao kako njegova ena trai neto kao da samo odugovlai,
ekajui da se on pojavi, osjetio je maleno zadovoljstvo zbog njezine tuge. No,
najvanije je bilo uvjeriti zvijer u sebi da je pusti da sama odabere svoj put.
Nije se mogao boriti protiv instinkta za samoouvanje, jednako kao to nije mogao
obeati da e se povui iz svog posla. Predugo i prenaporno je radio da bi se sad
povukao i poeo provoditi mirne veeri kod kue... Pa makar i s njom. Osim toga,
brinuo se da jo uvijek nije gotovo s Benloiseovom obitelji. Samo e vrijeme pokazati
postoji li jo koji brat ili moda neki pohlepni roak koji e htjeti osvetiti ono to je
zadesilo nekog od njegovih.

355

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bit e sigurnija bez njega.


Dok je Marisol stavljala prtljagu u prtljanik, baka se smjestila na prednje sjedalo u
automobilu. Nastala je jo jedna pauza. Zapravo, kad se okrenula, uinilo mu se kao
da ga je vidjela ali ne. Pogledom je prela preko njega i njegovog skrovita u sjeni.
Ula je u auto. Zatvorila vrata. Pokrenula motor. Okrenula se.
Potom, sve to je vidio... bila su stranja svjetla automobila koja nestaju niz njegov
prilaz.
Bratii su se samo na trenutak motali iza kue. Za razliku od njegove ene, oni su
tono znali gdje je on, ali nisu mu prili. Povukli su se u kuu, ostavivi vrata
otvorenima da ue kad vie ne bude mogao podnijeti sunce koje se pojavljivalo na
obzoru.
Srce mu je zavijalo u grudima kad se konano maknuo s mjesta na kojem se skrivao.
Preavi preko snijega, tijelo mu je bilo toliko mlitavo da se pitao hoe li se sruiti.
U glavi mu se strano vrtjelo, kao i u trbuhu. Jedino to je bilo stabilno bili su njegovi
muki instinkti, koji su ga neumorno podsjeali na to da je mora presresti na cesti,
iskoiti ispred tog jeftinog auta i narediti joj da se okrene i vrati doma.
No, Assail je prisilio samog sebe da ue u kuu.
U kuhinji, roaci su se ve posluili ostacima hrane pripremljenima posebno za njih,
umotanima u foliju i pohranjenima u hladnjak. Izgledali su kao da je netko umro.
Gdje su mobiteli? pitao je Assail.
U uredu. Ehric se namrtio odljepljujui papiri s paketia na kojem je pisalo:
Zagrijati na sto devedeset stupnjeva.
Njegov je brat otiao do ugraenih penica i poeo stiskati dugmad. Plinska pe?
Nita ne pie.
Kvragu.
U bilo kojim drugim okolnostima, Assail nikad ne bi povjerovao da Evale trati svoje
ionako oskudne rijei na razgovor o kuhanju. Ali Marisol i njezina baka sve su
promijenile... U ono malo vremena koliko su tu provele.
Ostavivi roake na miru, nije se nimalo zaudio to ga nisu pozvali da jede s
njima. Nakon stoljea prolaznog postojanja, imao je osjeaj da bi konano mogli
poeti skupljati zalihe.
U svom uredu, sjeo je za stol i promatrao dva identina telefona koja su se nalazila
pred njim. Jasno, njegov se mozak odmah sjetio naina na koji ih je nabavio. Prvo je
vidio Eduarda na tlu, a potom i Ricarda objeenog i prikovanog za onaj mueniki zid.
Naredio je rukama da ih dohvate...

356

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ruke su odbijale posluati naredbu, zapravo, cijelo se tijelo zavalilo natrag u stolicu.
Dok je zurio u nitavilo, ravno ispred sebe, bilo je oito da ga je motivacija napustila.
Otvorivi srednju ladicu u stolu, izvadio je jednu od svojih boica i umrkao kokain
najprije jednom, a potom i drugom nosnicom.
Sadraj ga je zakakljao pa se uspravio, a trenutak potom, dohvatio je telefone i
naslonio ih na svoje raunalo.
Nije bio ba fokusiran. Muio se s koncentracijom i znao je da e se morati na to
naviknuti.
Njegovo srce, ma koliko crno bilo, napustilo ga je.
I otputovalo za Miami.

357

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrdeset osmo poglavlje

apravo je bilo mogue, ako biste dovoljno dugo i naporno trali, navesti
tijelo da se osjea kao nakon borbe akama.

Dok su Wrathove Nikeice gazile po pokretnoj traci, sjetio se svojeg posljednjeg


sparinga s Payne.
Lagao joj je. Jo onda kad je konano zaozbiljno sjeo na tron, Braa i Beth suoili
su ga s nizom smjernica koje su ga trebale smiriti po pitanju dobrog starog fizikog
rizika. Ni to nije bio naroito veseo razgovor, a prekrio je pravila barem jednom,
koliko su oni znali, i nekoliko puta da ga nitko nije ulovio. Kad su otkrili da se bori
tamo dolje, nanovo se sloio da e ostaviti bodee samo za sveane prigode, i otada
je miris razoaranja njegove elan bio dovoljan da ga dri na mjestu.
Dobro, to i injenica da je otprilike u to vrijeme potpuno izgubio vid.
I bili su u pravu. Kralj je prije svega morao biti iv, njegov primarni zadatak vie
nije mogao biti taj da lovi koljae po zabitim uliicama u Caldwellu.
Kao ni sparing s Braom.
Nitko od njih nije htio riskirati da ga ozlijedi.
No, onda se pojavila Payne, i premda je ispoetka pretpostavio da se radi o
mujaku, jednom kad je otkriven njezin pravi identitet, borba je bila doputena... Ba
zato to je bila enka.
Sjetio se kako se uuljala u muku svlaionicu i gurnula mu no pod grlo.
Sada, pretpostavljao je... Sad se moe boriti s kim god hoe. A njoj je dugovao
ispriku.
Spustivi ruku, poveao je brzinu na traci. Sprava je bila opremljena rukama na
konzoli i podstavljenim remenom, napravljenim posebno za njega. S uetom koje se
protezalo izmeu, mogao je pustiti ruke ne silazei s trake; lagano povlaenje na
struku oznaavalo je gdje se tono nalazi na trkaoj traci.
Praktino, za no poput te. Samo malo... Bio je ve dan.
Uhvativi bri ritam, shvatio je da je, kao i obino, njegova glava pronala nain
kako da se izdigne iznad napora, kao da moe, dok se tijelo napree i radi, slobodno
lutati gdje hoe. Naalost, poput helikoptera s grekom, neprestano se zabijala u
klisure: roditelje, elan, mogue-mlado, sve prazne godine koje su protegnule pred
njim.

358

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad bi barem vidio. Onda bi mogao vjerodostojno izai i suoiti se s neprijateljem.


Ovako je bio zarobljen svojom sljepoom, svojom Beth, mogunou da nosi
mlado.
Naravno, da nje nije bilo u njegovom ivotu? Poludio bi i poeo ubijati sve redom,
dok ne bi asno umro na terenu. Dodue, bez nje se ne bi ni trudio penjati na
prijestolje.
Znao je da nikad nije trebao staviti tu vraju krunu na glavu.
Nakon svega to je njegov otac napravio u tako tragino kratkom vremenu, trebao
je sluati svoj instinkt i otii odatle. Njihovoj je vrsti nekoliko stoljea bilo sasvim
dobro bez kormila i vjerojatno su tako mogli nastaviti unedogled.
Sjetio se Ichana. Moda e taj kukin sin shvatiti da modernim narodima i ne
trebaju kraljevi.
Ili, jo tonije, moda e tu lekciju nauiti Xcor i Kopilad.
Kako god.
Wrath je ponovno poveao brzinu i shvatio da je ve postigao maksimalnu
brzinu sprave. Opsovavi, vratio se na ionako luaki ritam i pomislio na svog oca,
kako sjedi iza istog onog stola koji on vie nije mogao gledati ili koristiti, stola sa
svitcima pergamenta i boicama s tintom, perima i knjigama umotanima u kou koji su
pokrivali cijelu izrezbarenu povrinu stola.
Mogao ga je zamisliti iza svega toga, sa zadovoljnim poluosmijehom na licu, kako
topi vosak i utiskuje kraljevski nazubljeni prsten na papir.
Wrath!
to... Uslijedilo je kripanje gume kad je povukao sigurnosni prekida i skoio sa
strane. Beth...?
Wrath, oh, Boe...
Jesi li dobro?
Wrath, imam rjeenje...
Jebeno nije mogao disati.
Oko... ega?
Znam to moramo uiniti!
Wrath se namrtio teko diui i poloio ruke na ogradu, u sluaju da njegove
klimave noge popuste, pa se srui. Ali ipak, usprkos hipoksiji, miris njegove enke bio
je jak i mirisao je na svrhovitost i uvjerenost, njezini prirodni mirisi bili su pojaani i
jasno su dopirali do njega.
Zgrabivi runik koji je prebacio preko konzole, obrisao si je lice. Beth, za ljubav
Kristovu. Hoe li, molim te, prestati...

359

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Razvedi se od mene.
Unato injenici da se ve guio od vjebanja, prestao je disati. Oprosti, grubo je
rekao. Nisam te uo.
Razvrgni nau vezu. Neka to bude na snazi od juer, kad si po svemu jo uvijek bio
Kralj.
Wrath je poeo odmahivati glavom, svakakve misli nahrupile su mu u mozak. Nisi
to rekla, nisam to uo...
Ako me se rijei, rijeio si se i njihova glavnog argumenta. Nema argumenta, nema
svrgavanja. Imat e svoje prijestolje i...
Jesi li ti potpuno poludjela?! viknuo je. Koji kurac pria!
Nastala je kratka pauza. Kao da se iznenadila to mu se njezina sjajna ideja ne
svia.
Wrath, ozbiljno. Ovako e vratiti tron.
Kad je zdrueni mujak u njemu poeo vritati iz svega glasa samo to nije
eksplodirao no ve je rasturio jednu prostoriju u kui. A braa bi ga ubila ako im
rasturi i teretanu.
Nastojao je govoriti ujednaenim glasom, ali nikako nije uspijevao. Nema jebene
anse!
To je samo komad papira! odvratila je. Zato je uope bitan?
Ti si moja elan!
To su obine mrkve!
E, tu je zastao. Odmaknuvi glavom kako bi je malo razbistrio, upitao je: Oprosti,
to si rekla?
Nije bilo lako prijei s raspada veze na vraje korjenasto povre.
Gle, ti i ja smo skupa jer se volimo. Komad papira, kako god da okrene, nee nas
promijeniti...
Ne, apsolutno nee. Neu pruiti tim upcima zadovoljstvo da te preveslaju...
Sluaj me. Uhvatila ga je za podlakticu i stisnula je. elim da se smiri i saslua
me.
Bilo je to stvarno udno. Koliko god bio nabrijan, svaki put kad bi mu tako neto
naredila, bio je kao posluan vojnik.
Stavi raniji datum na razvrgnue braka zdruivanja kako god. Nemoj im
govoriti zato, ne eli da to ispadne kao reakcija na njihove postupke. Potom odlui
eli li i dalje biti Kralj ili ne. Ali tako ja neu biti kriva. Ovako, svialo se to tebi ili ne,

360

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

ja sam razlog zbog kojeg si izgubio prijestolje, i ne mogu provesti ostatak ivota
osjeajui se krivom za neto takvo. To e me ubiti.
rtvovati tebe nije nain...
Ne rtvujemo me, uope. Nije mi stalo do toga da budem Kraljica. Stalo mi je do
toga da budem pored tebe a nikakva kruna ili edikt ili to god, nee to
promijeniti.
Moda upravo nosi naeg potomka. Hoe rei da na svijet eli donijeti kopile!
Za mene nee biti to. A nee ni za tebe.
Ali u tuim oima...
ijim? Hoe rei da e ga Vishous zbog toga manje cijeniti? Ili Tohr? Rhage? Bilo
tko iz Bratstva njihove elan? Sto je s Qhuinnom i Blayem Qhuinn nije zdruen s
Laylom. Znai li to da manje cijeni njihovo dijete?
Pod tuim nisam mislio na lanove naeg domainstva.
Onda na koga si tono mislio? Nikad ne viamo glimeru, hvala Bogu, a mislim da
nikad nisam srela nikog od onih koje nazivate obinim pukom. Dobro, osim Ehlene i
Xhex, valjda. Hou rei, svi ti pripadnici nae vrste nikad ne dolaze ovamo. Hoe li se
to promijeniti? Ne vjerujem. Ponovno mu je stisnula ruku. Osim toga, brinuo si se
oko toga da e tvoje dijete morati naslijediti prijestolje. Ovo e rijeiti i taj problem.
Wrath se otrgnuo iz njezinog stiska, elei se odmaknuti od nje, ali nije dovoljno
dobro poznavao razmjetaj u teretani, a nije elio pasti na guzicu.
Zadovoljio se s tim da ponovno obrie lice. Nije mi dovoljno stalo do prijestolja
da bih se razveo od tebe. Jednostavno nije. To su principi, Beth.
Pa, ako e ti biti lake, ja u se razvesti od tebe.
Trepnuo je iza poveza. To se nee dogoditi. ao mi je, ali ne pristajem.
Glas njegove leelan bio je napuknut. Ne mogu provesti ostatak ivota mislei da
sam ja kriva. Jednostavno ne mogu.
Ali nisi kriva. Iskreno, nisi. Gle, ja jednostavno... Moram pustiti prolost, razumije?
Ne mogu ovako ostati, vezan uz svoje roditelje. To sranje nije zdravo. Pustio je da
mu glava padne unatrag. Prokletstvo, mislim, dosad sam to ve trebao preboljeti. Taj
gubitak, hou rei.
Mislim da se takvo to nikad ne preboli, naroito ako se dogodi tebi.
U misli su mu se vratile slike samoga sebe, mravog, prije transa, zakljuanog u
podrumu, kako kroz rupu u drvu promatra kako mu roditelje reu na komade. Uvijek
se vrtio isti film, isti bljesak otrica maeva, isti vrisak boli i uasa... I uvijek je
zavravao na isti nain, tako da dvije najvanije osobe u njegovom ivotu u tom
trenutku nestaju, nestaju, nestaju.

361

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nee izgubiti Beth. Ni metaforiki.


Ne, rekao je krajnje odluno.
Ispruivi ruku, poloio ju je na njezinu utrobu. Izgubio sam svoju prolost i to
niim ne mogu promijeniti. Neu izgubiti i budunost, ak ni radi prijestolja.

362

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

etrdeset deveto poglavlje

edan od problema kod braka, zdruivanja, kako god... bio je taj to, jednom
kad bi osoba koju volite stavila veto, vie niste mogli puno toga uiniti.

Kad je Beth izala iz teretane sa svojim helrenom, bila je ispuhana kao probueni
balon. Bez argumenata, bez plana, ogorena situacijom u kojoj su se zatekli, dok su se
na svim putovima ka nekom boljem mjestu preprijeile zabrane preko kojih nije
mogla prijei.
Umjesto da ga slijedi do tueva, otila je u ured i sjela za stol, pa se zagledala u
uvara zaslona na ekranu laptopa na kojem su mjehurii plutali oko ikone Outlooka...
Nalet vruine stigao je niotkuda, eksplodirao u zdjelici i proirio se poput poara
od vrhova njezinih prstiju i tabana, sve do zatiljka.
Kriste, promrsila je. Mogla bih ispei jaje na vlastitim prsima.
Mahala je ovratnikom spavaice i to joj je malo pomoglo, no unutarnje
zagrijavanje nestalo je jednakom brzinom kako se i pojavilo, a na njezinoj je koi
ostao samo hladan znoj.
Maknuvi uvara zaslona, promatrala je kako se nadopunjava pota u Outlooku.
Raun koji je bio upisan na tom raunalu primao je openitu Kraljevu potu, pa se
pripremila na dugi niz neproitanih elektronskih poruka koje su se trebale poeti
pojavljivati na vrhu popisa.
Pojavila se samo jedna.
Oiti pokazatelj promjene vlasti, pretpostavila je.
Namrtivi se, nagnula se prema naprijed. U naslovu je stajalo: Teka srca.
Poruka je bila od mukarca ije je ime prepoznala samo zato to se nalazilo meu
potpisima na onom vrajem pergamentu.
Otvorivi poruku, proitala ju je jednom. Dvaput. Trei put.
Za: Wratha, sina Wrathovog
Od: Abalona, sina Abalonovog
Datum: 04430 12:59:56
Naslov: Teka srca
Gospodaru, teka srca doekujem budunost. Prisustvovao sam sastanku Vijea i
podrao sam izglasavanje nepovjerenja, sa svim njegovim zastarjelim argumentima
punim predrasuda. Gadim se sam sebi, a gadi mi se i naa vrsta, zbog posljednjih
postupaka glimere, ali ponajvie zbog vlastitog manjka hrabrosti.
Davno, davno prije, moj je otac Abalon sluio vaem ocu. Obiteljska je legenda
pripovijedana s koljena na koljeno, iako detalji te prie vie nisu opepoznati. Kad se
opor okrenuo protiv vaih roditelja, moj je otac stao uz svog Kralja i Kraljicu i

363

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

zauvijek osvjetlao obraz nae krvne loze. Zauzvrat, va je otac podario generacijama
moje obitelji financijsku neovisnost i drutveni poloaj.
Ja sam veeras iznevjerio to naslijee. l uviam da ne mogu progutati vlastiti
kukaviluk.
Ne slaem se s onim to je uinjeno protiv vas a vjerujem da se i ostali tako
osjeaju. Radim sa skupinom obinih podanika kako bih im pomogao da izraze svoju
zabrinutost i obrate se glimeri radi potrebnog ispravljanja pogreke. Iz rada s njima
oito je da meu naom vrstom postoje mnogi koji se sjeaju svega to je va otac
uinio za njih i njihove obitelji. lako vas nikada nisu sreli, isto vrijedi i za vas i vau
obitelj. Znam da dijele moju tugu i zabrinutost oko puta kojim smo se uputili.
Uvidjevi vlastitu pogreku, Vijeu sam predao svoju ostavku. Nastavit u raditi s
obinim pukom, budui da im treba voa i premda sam sasvim nedostatan za tu
ulogu, moram pokuati uiniti neto dobro za ovaj svijet, inae nikad vie neu moi
zaspati.
Volio bih da sam mogao uiniti vie za vas. Vi i vaa elan bit ete u mojim
mislima i molitvama.
Sve je ovo velika pogreka.
Iskreno, Abalon, sin Abalonov
Koji krasan tip, pomislila je Beth izlazei iz Outlooka. Vjerojatno bi trebao prestati
osjeati toliku krivicu. S obzirom na to koliko su brzo aristokrati sve odigrali,
vjerojatno nije ni imao anse.
Glimera je znala unititi ivote i bez trpanja u lijes.
Pogledavi u zidni sat, pretpostavila je da e Wrath svakog trena stii. A onda e...
Pa, nije imala pojma. Obino bi se u to vrijeme uputili u krevet, no to trenutno nije
bilo nimalo privlano.
Moda bi danas mogli promijeniti sobu. Imala je osjeaj da nee moi podnijeti one
nakiene odaje.
Leerno odlutavi do ikone Internet Explorera, zurila je u Googleovu stranicu i
odmahivala glavom na reenicu Prati me srea ispod ikone.
Da. Ba.
Boe, da barem V nije mrzio sve to je imalo veze s Appleom, mogla je sad imati
iPhone u ruci i pitati Siri to da radi.
Cijenila je to to Wrath ne odustaje od njihovog braka, ali zaboga...
Bez ikakvog posebnog razloga, scena iz filma Kraljevna nevjesta pojavila joj se pred
oima scena vjenanja pred oltarom, ispred sveenika.

Vjenanje, san u snu...


Beth se skamenila.
Potom je brzo neto utipkala i pritisnula vraje dugme prati me srea.
Pojavilo se...
Hej, jesi li spremna da idemo gore?

364

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Beth je polako podignula pogled prema svom muu. Znam to nam je initi.
Wrath se zgrio kao da mu je netko spustio klavir na nogu. Nedugo zatim izgledao
je kao da e mu glava eksplodirati. Beth. Za jebenog Boga...
Voli li me, cijelu mene?
Pustio je da se cijelim svojim velikim tijelom srui na staklena uredska vrata, dok mu
se George sklupao pored nogu, kao da je i sam pretpostavljao da e to potrajati.
Beth.
Dakle, voli li me?
Da, jauknuo je njezin helren.
Cijelu mene, i ovjeka i vampira?
Da.
I jedna ti strana nije draa od druge, zar ne?
Ne.
Dakle, to je kao kod Boia. Hou rei, ti ga ne slavi, ali budui da smo Butch i ja
naviknuti na to, doputa nam da kitimo bor i stavljamo ukrase, a sad si i svi po kui
meusobno daruju poklone, zar ne?
Tako je, promrsio je.
A to se tie zimskog solsticija, mislim, ako ti ikada doe volja da pripremi
nekakav bal, on ti ne bi bio nita manje ili vie vaan od Boia, zar ne?
Tako je. Rekao je to tonom koji je dao naslutiti kako u sebi odgovara na to
pitanje rijeima: Ako stavim pitolj tu i povuem okida, skratit u si muke, zar ne?
Nema razlike. Nikakve.
Ne. Je li sad dosta?
Moja vjerovanja, moji obiaji, jednako su vani kao i tvoji, nema nikakve razlike,
zar ne?
Tako je.
Ba nikakve.
Tako je.
Odskoila je od raunala. Naimo se u predsoblju za dva sata. Obuci neto lijepo.
to... Koji kurac radi?
Neto o emu smo davno razgovarali, a nikad to nismo napravili.
Beth, to se zbiva?

365

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Nita. Otrala je prema ormaru kako bi se doepala tunela prije njega. Sve.
to mi nisi rekla?
Nekala se prije nego je nestala. Neto za to se bojim da e mi proturjeiti. Dva
sata. Predsoblje.
Kad je nestala kroz skrivena vrata, ula je kako njezin helren psuje, ali trenutno nije
imala vremena za raspravu sa svojim mujakom.
Morala je pronai Lassitera. I Johna Matthewa.

Odmah.

Selena je tog jutra prvi put osjetila pravo zatoenitvo.


Sjedei za kuhinjskim stolom u velikom Rehvengeovom kampu, ispijala je alicu
kave i jela domae pecivo kad je iznenada poela mozgati o Kraljevoj
sudbini,
Trezovim poljupcima, iAmovom upornom pogledu, vlastitoj nesigurnoj budunosti...
Naroito o Trezovim poljupcima.
Nije ga vidjela, u javnosti ili nasamo, jo otkako su napustili onu kupaonicu i spustili
se niz stepenice, zatekavi potom njegovog brata u kuhinji.
to joj je bilo nekako drago.
Nedovren posao meu njima nedovren seksualni posao trenutno joj je bio
previe intenzivan. Ponesenoj trenutkom, sve joj se doimalo prirodnim, ak i
sudbinskim, ali sad kad je razmiljala trezveno, irom otvorenih oiju, pitala se to joj
je bilo na pameti.
Budunost se pribliavala, i bit e dovoljno teka i bez pritiska zaljubljenosti.
A tamo je vodila situacija s njim...
Dok joj se mozak koprcao u lubanji, otpila je gutljaj kave, opekla usnicu i,
frustrirana, zakljuila da u kofeinu jednostavno nema dovoljno eera. A i stavila je
previe kave u mlinac. A ni voda nije bila dovoljno topla, tako da okus nije bio
bogznato.
U stvarnosti, okus je bio gotovo savren. Njezin unutarnji osjeaj za samu sebe nije
bio u ravnotei.
Ali po pitanju Jave, kako su braa nazivala kavu, neto je ipak mogla uiniti.
Posegnuvi prema malenoj zdjelici sa eerom, ispruila je ruku iz ramena, nagnula
torzo preko kukova i...
Njezino se tijelo nije ukoilo u tom poloaju, koliko se skamenilo kao da su svi
zglobovi koji su bili u pokretu istovremeno postali nepomini.

366

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Od uasa joj je srce stostruko bre zakucalo, znoj joj je izbio po licu i prsima. A kad
je krenula otvoriti usta kako bi dublje udahnula, shvatila je da joj se ak i eljust
ukoila iako je to moda bilo od straha.
Iznenada, osjetila je teinu tiine u kui.
U kampu nije bilo nikoga. Druga je Odabranica otila do Utoita kako bi posjetila
ravnateljicu Amalyju nakon to je Wrath svrgnut s prijestolja. Rehvenge je bio u
Caldwellu. Slugan koji je sad obilazio i tu lokaciju i kuu Bratstva ostao je u gradu,
nakon to je uo alosnu vijest.
Mahnito kalkulirajui, nastojala se sjetiti koliko je vremena trebalo njezinim
sestrama da uinak postane trajan.
Nije se radilo o danima. Moda mjesecima, po zemaljskom vremenu?
Najdraa uvardjevo... to ako je to bilo to?
Upregnuvi svu svoju energiju, pokuala je rastvoriti zatvorena vrata svojih
zglobova, i nigdje nije dospjela. Uistinu, sve to se micalo bile su suze koje su joj
navrle u oi i kliznule niz trepavice. Bilo je to krajnje bizarno. Iako se nije mogla
pomaknuti, sve je osjeala. Vruu stazu od suza na obrazima. Toplinu odozgo koja joj
je prelazila preko sljepoonica i vrhova uiju. Prohladan vjetri preko laganih cipela.
Trajno peckanje na jeziku i u dnu grla.
ak je osjeala i glad koju je dola utaiti u kuhinji.
to e napraviti ako ne...
Drhtanje je poelo u bedrima, zapoevi s trncima, a onda se proirilo dalje. Idue
su na redu bile ruke. Potom ramena.
Kao da se njezino tijelo borilo ne bi li uteklo iz vlastitog zatvora, kao da je treslo
zamiljene reetke koje su se oko njega zatvorile.
Zdravo?
Muki je glas bio udaljen, odjeknuvi kroz stranu kue koja je gledala prema jezeru,
a ona je pokuala na njega odgovoriti. Izaao je samo slabaan jauk, nita vie sve u
njoj je vibriralo, od zuba do nonih prstiju, tresla se gotovo divljaki...
Tono u trenutku kad je Trez uao, njezino se tijelo iznenada oslobodilo svog
nevidljivog zatvora, a udovi su eksplodirali, slobodno mlatarajui. A onda se sruila,
udarivi glavom o drku alice s kavom; pecivo je odskoilo s tanjura, zdjelica sa
eerom zaukala, a gromovit udarac njezinih prsa o stol odjeknuo je poput bombe.
Selena!
Trez ju je ulovio prije nego je kliznula na pod, podigavi je svojim velikim rukama i
vrsto je drao dok je u njezinom tijelu sve to je neko bilo kruto sad postajalo
tekue. Nije se opustila u njegovom naruju, koliko se u njemu rastopila. I to ne zato
to se uzbudila.

367

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

to se zbiva? pitao je dok ju je nosio van iz kuhinje, kako bi je polegnuo na leaj


pored vatre u predvorju.
Iako je otvorila usta kako bi mu odgovorila, nita nije izalo iz njih. Umjesto toga,
detalji na tamnim drvenim ploama i ognjitu od rijenog kamena te preparirana sova
na polici iznad kamina postali su hiperjasni, a oi gotovo da su je pekle od otrine
vida.
Sklopivi oi, zastenjala je.
Selena? Selena.
Nastupila je neobina letargija, toliko intenzivna da je mogla osjetiti kako joj
vlastitu energiju usisava vrtlog kojeg se, strahovala je, vie nikad nee osloboditi. U
magli, bila je svjesna da je pogreno protumaila bolest. Uvijek je pretpostavljala da se
radi o zglobovima, ali zapravo se inilo kao da je problem u miiima.
Zbog praznovjerja, nijedna od njezinih sestara nikad nije priala o detaljima. Sve o
emu su joj ikad priali bila je finalna faza.
A sad je poeljela da je postavila pokoje pitanje onima koji su to pretrpjeli.
Naroito stoga to je prva blaga ukoenost poela prije... koliko vremena?
Dosta davno.
Sad je definitivno ulazila u posljednju fazu...
Neto se oealo o njezina usta. Neto mokro, toplo... Krv.
Pij, naredio joj je Trez. Pij, dovraga, pij...
Jezik je provirio i kuao okus od ega je zastenjala od ei. Mislila je da nee moi
gutati, ali...
Da, da, zapravo je mogla.
Napuivi usnice, zapeatila je porezotinu koju je napravio na vlastitom zapeu i,
oooh, koja divna hrana. Sa svakim gutljajem osjeala je da dobiva novu snagu, da
snaga ispunjava prazninu koju je za sobom ostavila letargija.
A to je vie pila, to je vie eala, osjeajui sve jau pohlepu, a ne sitost.
No, Trezu kao da to nije smetalo. Nimalo.
Njenim dodirom ruke, namjestio ju je tako da mu je leala u krilu, ispruenih
nogu, s rukama preko glave. A dok je pila njegovu krv, vidjela je samo njega, njegove
predivne oi bademastog oblika, njegove savreno oblikovane usne, njegovu tamnu
kou i kratko oianu kosu.
Kao i prije u njegovoj prisutnosti, osjeala je kako njezini prioriteti u oaju prelaze
u seksualnu elju koja joj je pomuivala zdrav razum, toliko da vie nije ni postojao.

368

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Uistinu, u najdubljim dijelovima svoje podsvijesti, znala je da e sve to uini u


takvom stanju itekako poaliti, ali nije marila. Ako nita drugo, prva epizoda bolesti
nagnala ju je da poeli otii s njim dokraja, a ne suprotno.
A moda se i nee zaljubiti.
Moda... Moda se moe obraniti od toga.
vrstina je ionako bila njezina budunost.

369

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pedeseto poglavlje

tojei na pragu svoje spavae sobe, John Matthew mogao je osjetiti kako mu
prijeti jo jedan napadaj.

Dok je njegova sestra i dalje priala, a on instinktivno kimao glavom, povukao se


na ono mjesto gdje se rodila epilepsija Neka vrsta spleta elektrinih impulsa prijetila je
da e sve obuzeti, iako je za njega bilo gotovo s tim sranjima. Upravo u trenutku kad
se um poeo pojaavati, snagom volje ga je zaustavio.
E, ne. Nee.
Nevjerojatno, zvuao je poput stand up komiara Dana Carveya s TV-a. No, to se
moe.
Osim toga, upalilo je. Ne odmah, ali postepeno, krkanje i peckanje poelo je
blijedjeti i nesvjestica se povukla.
Onda... Hoe li? upitala je Beth razrogaenih oiju. To je za otprilike sat
vremena. Lassiteru treba toliko da se spremi.
Ponovno se usredotoivi, povezao je dijelove onoga o emu je priala, mozak je
spajao imenice i glagole sve dok...
O, Boe, pomislio je.
ovjee, eto barem jednom mu je bilo drago to je nijem. Jer, kad bi morao neto
rei, ona bi odmah shvatila da se emotivno nalazi na udnom mjestu. Ovako su mu
ruke bile vre nego bi to bio njegov glas.
Neto u vezi s njezinim pitanjem duboko ga je dirnulo.

Bit e mi ast, pokazao joj je.


Prije nego je stigao spustiti ruke, njegova se sestra objesila o njega, zagrlivi ga
toliko vrsto da mu je umalo otkinula glavu. A kad je sklopio oi i uzvratio joj zagrljaj,
vrijeme se zaustavilo...
Slika se pojavila niotkuda. U jednom je trenutku stajao ispred svoje i Xhexine sobe.
U iduem?
Sve to je vidio bile su suze... Samo to to nisu bile suze, ve kia. Kia na
vjetrobranskom staklu automobila koji je volio. Potom je posegnuo prema kljuu i...
Beth se odmaknula, a on je iz daljine promatrao kako joj se usta pomiu dok mu
govori jo neke pojedinosti. Kimao je na pravim mjestima, no im je otila, a on za
njom zatvorio vrata, sve je nestalo.

370

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Naslonivi elo na drvena vrata, nije imao pojma zato mu u oi naviru suze, kao ni
zato su mu se prsa nadimala od tolikog ponosa i sree.
Jesi li dobro? Xhex je apnula iza njega.
Okreui se prema tami, kimnuo je, a potom shvatio da ga ona ne moe vidjeti.
Da, znam, rekla je. Ali koji put te moram pitati i naglas.
uo se klik kad je upalila lampu pored svoje strane kreveta. Trepui na svjetlu,
obrisao si je lice, pravei se da ga samo trlja ili tako neto. No, ona je bila simpat pa
joj je bilo jasno kao dan u kakvom je stanju.

Nije mi jasno, rekao joj je. Zato mi je glava tako sjebana zbog nje?
Metalnosive oi njegove druice prikovale su se za njega, a on nije uinio nita kako
bi utekao tom laserskom pogledu. Ako ve eli vie informacija o svemu tome, ona
mu je najbolja opcija.
Tvoj sustav ima nekakvu sjenu, promrsila je, odmahujui glavom. Nikad nisam
vidjela takvo to. Kao da, ne znam, vodi paralelan ivot. Ili...

to, upitao je.


Da vas je dvoje unutra.

Tako se i osjeam. Razbaruio je svoju ionako raskutranu kosu. Naroito u njezinoj


prisutnosti.
Ona ti je sestra.
Ima tu jo neto, pomislio je. Ne na romantian nain ili tako nekako. Pa ipak...
Hajde, rekla je Xhex listajui iz kreveta. Moramo se spremiti. Ideja joj je vraki
briljantna.
Dok je njegova enka hodala prema njemu gola njeno napeto, miiavo tijelo
imalo je svoj nain da pojasni situaciju iznenada mu je na pameti bio samo seks, to
je bilo pravo olakanje. Barem je po tom pitanju neto mogao i uiniti.
Da ti pomognem pod tuem, rekla je, uguravi ruku izmeu nabora njegovog
ogrtaa, traei njegov kruti ud. Za ovako neto mora biti jako, jako ist.
John je bio i vie nego sretan dopustiti da ga ona za donju ruku odvede do
kupaonice, a kad su, etrdeset pet minuta poslije iz nje izili, bio je i vie nego oputen
i ist kao jebena suza.
Da, smoking, rekla je njegova enka dok je stajao ispred njihovog ormara i zurio
u odjeu koja je visjela s vjealica. Bez sumnje.
Kimnuvi, dohvatio je utirkanu bijelu koulju, skinuo je s vjealice i navukao preko
ramena. Xhex mu je morala zakopati dugmad iz nekog razloga ruke su mu strano
drhtale, kao da je nervozan. Dodue, uspio je navui hlae, ali ne i tregere. Za njih se

371

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

morala pobrinuti ona. A naroito za pojas i leptir kravatu stajao je tamo poput
teleta dok je ona to brzinski namjetala.
Dobra stvar je bila ta to ju je u meuvremenu mogao promatrati.
A sad jakna. Rairila ju je ispred njega kao da je ona mukarac, namjetajui finu
vunenu tkaninu na njegova lea, potom ga okreui i poravnavajui revere.
Kvragu...

to, pitao je.


Oi su joj blistale dok ga je odmjeravala od glave do pete. Na tebi je to vraki
seksi.
John je napuhao miie, isprsivi se.
Teko je bilo tome odoljeti dok vas je vlastita enska tako gutala oima.

A ti si i dalje gola, nasmijao se. Tvoje roeno odijelo mi je najdrae.


Samo to nije bila potpuno gola. Ispruio je ruku i dotaknuo ogrlicu koju joj je
poklonio, onu s velikim kockastim dijamantom u sredini.
Xhex inae nije bila sklona izljevima romantike, no poloila je svoju ruku preko
njegove i prinijela njegov dlan svojim usnama. Ljubei ga, promrmljala je: Znam. I ja
tebe volim. Zauvijek.
Nagnuo se prema njoj i svojim usnama dotaknuo njezine.
Nekoliko minuta poslije uputili su se van. Odjenula je hlae i crnu svilenu koulju.
to je, nakon spomenutog roenog odijela, bila krasna mala odjevna kombinacija.
Naroito stoga to je konano mogla staviti na noge par spektakularnih jebenih
potpetica.
ime se namjeravao pozabaviti im ulove koju minutu nasamo.
I ostali su se poeli pojavljivati na vratima svojih soba: Blay i Qhuinn, takoer u
odijelima. Z i Bella, s malenom Nallom odjevenom u jo jednu ruiastu haljinicu od
svile i tila... Zbog ega je bila neto najslae to je ikad vidio.
A ak mu se nis ni sviala djeca.
Dok je cijela skupina hodala niz hodnik s kipovima, prema stepenicama, nije se
mnogo prialo. Nije se prialo jo otkako je Rehv stavio onaj proglas na stol u
blagovaonici. A tako e neko vrijeme i ostati.
Meutim, ovo bi moglo pomoi.
Dolje u predsoblju okupilo se jo lanova domainstva, ali Wrath i Beth jo nisu
stigli, pa se John pridruio gomili koja je takoer bila tiha. Dovraga, ak je i Rhage
odustao od svog uobiajenog kreveljenja, ali tek treba vidjeti brbljavog palog
anela...
Koji kurac?

372

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Na zvuk V-jeva glasa, John se okrenuo skupa s ostalima... A kad je ugledao prizor
na vrhu velikog stubita morao je trepnuti. Dvaput. Dvanaest puta.
Lassiter je stajao na vrhu tapeciranih stepenica, s plavocrnom kosom podignutom
uvis, tekom Biblijom pod pazuhom, piercingom koji je bljeskao na svjetlu...
Ali nita od toga nije bilo toliko okantno.
Pali je aneo bio odjeven u bljetavobijelo Elvisovo odijelo. Upotpunjeno s trapez
hlaama, napuhanim rukavima i reverima, tako velikim da bi mogli posluiti kao ator
u dvoritu. Da, i arenim krilima koja su se pojavila kad je poput kakvog
propovjednika rairio ruke.
Vrijeme je da zabava pone, rekao je dotravi dolje, dok su ljokice na njemu
mirkale i svjetlucale. Gdje je, dovraga, moja propovjedaonica?
V je iskaljao dim koji je upravo uvukao. Ti e joj voditi ceremoniju?
Aneo je jo vie podignuo svoj ionako visok ovratnik. Rekla je da eli najsvetije
bie u kui.
Sveca je i dobila, promrmljao je netko.
Je li to Butchova Biblija? upitao je V.
Aneo je zamahnuo njome. Jest. I njegova vrea smea, kako je rekao. Imam i
propovijed koju sam sm pripremio.
Boe sauvaj, ulo se s druge strane okupljene gomile.
Stani, stani, stani, V je zamahnuo smotanom cigarom. Ja sam sin boanstva, a
ona je odabrala tebe?
Moete me zvati pastor, ali prije nego se Gospodin Navija cijeli uzvrpolji, elim
da svi znate da radim po zakonu. Bio sam na Internetu, zavrio teaj za sveenika u
roku od sat vremena, i sad sam zareen, dragi moji.
Rhage je podignuo ruku. Pastore Seruckalo, imam jedno pitanje.
Da, dijete, ide u pakao. Lassiter je napravio znak kria, a potom se osvrnuo oko
sebe. Onda, gdje je mlada? Mladoenja? Spreman sam nekog vjenati.
Nisam ponio dovoljno duhana za ovo, alio se V.
Rhage je uzdahnuo. Ima votke u baru, brate. Samo malo. Vie nemamo bar.
Mislim da u si samo ubrizgati morfij.
Mogu ja to odraditi? pitao je Lassiter.
To je i ona rekla, netko je odvratio.
Oh... Opa. To je, ah, krasan odaziv.

373

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Svi su pogledali preko ramena kad je Beth progovorila. Dolazila je iz knjinice, sa


Saxtonom pored sebe i Rehvom iza njih. Potonji je ispod ruke nosio savinuti
pergament, s veselim izrazom na licu.
Jel'da? rekao je Lassiter, napravivi piruetu i rairivi ogrta. Meutim, John
Matthew nije obraao mnogo panje na njega. Ni na ikoga drugog.
Nesvjestan iega, koraao je prema svojoj sestri.
Odjenula je jednostavnu, usku bijelu haljinu koja joj je prekrivala ramena i sezala
ispod koljena. Kad joj se pribliio, primijetio je da je nalik haljinama koje su
Odabranice znale nositi po kui, kad bi htjele biti u neemu udobnom. No, za razliku
od njih, ona je svoju kosu raspustila pa joj se u tamnim valovima slijevala niz lea.
Izgledala je nevino. I lijepo. Savreno.

Predivna si, poruio joj je.


Oh, hvala. Zamahnula je haljinom. Layla mi ju je posudila. Onda, spreman si da
me odvede do oltara?
Prolo je dosta vremena prije nego su Johnove ruke normalno proradile. A dok joj
je pokazivao svoj odgovor, pomislio je kako je, pored sveg sranja koje je glimera
napravila, stresa u kui, tuge zbog Wratha... ovo ipak bilo neto na to je, inilo mu
se, ekao itav svoj ivot. Neto do ega je morao dugo putovati. Nekakav cilj koji je
htio postii, a da nije bio ni svjestan njegovog postojanja.

Da, jesam, poruio joj je ponosno.

Beth nikad nije vie voljela svog brata nego u tom trenutku. Kad je John Matthew
stao pored nje, mogla je osjetiti njegovu tihu snagu kako odjekuje sve do nje, a tono
to joj je i trebalo.
Premda je sve pripremila, nije imala pojma kako e Wrath reagirati.
Osvrnuvi se preko velikih bratovih ramena, ponovno je podignula obrve gledajui
u Lassitera. Barem njezin helren nee morati gledati anela u tom odijelu.
Svia ti se, zar ne? upitao je Lassiter, visoko podignuvi Bibliju. Mislim, rekla si mi
da odem na internet. Jesam. ak sam i isprintao diplomu ili kako se to ve zove.
Otvorivi korice Biblije kralja Jamesa, izvadio je komad papira i zamahnuo njime.
Vidi? Sve fino po zakonu.
Beth se nagnula. Opa.
Znam, zar ne? Kao na Harvardu.
Impresivno.
Definitivno u je uokviriti, pazi to ti kaem.

374

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Maknuo ju je. A kad sam to zavrio, istraio sam ljudska vjenanja. Znao sam da e
mi trebati neko sveano ruho, a ovo mi se najvie svidjelo. Naao sam ih u trgovini
kostima i bum! Kralj glavom i bradom.
Beth je trljala sljepoonice. Vishous. Trebala je zamoliti Vishousa da to odradi.
Kako si uspio namjestiti kosu?
Sprej za kosu. Ukosnice. Cosmo, prosinac, blagdansko izdanje. Jo jednom, hvala
internetu.
Rhage je odmahivao glavom. Ima li ti muda? Ili se aneli raaju bez njih?
Lassiter se lukavo osmjehnuo. Imam, bez brige. Natrag u Starom kraju, ario sam i
palio dan i no.
Stvarno, stvarno, stvarno je trebala pitati Vishousa. Pa, cijenim sve to si...
Kad su svi utihnuli, podignula je pogled prema vrhu stepenica. Wrath se pojavio,
visok i ponosan, s Georgeom pored sebe. Za razliku od Johna, nije odjenuo smoking,
ali je odjenuo odijelo kojeg se dobro sjeala.
Ono koje je nosio na njihovom prvom slubenom spoju kod Dariusa.
emu gomila? upitao je.
Samo sii, odgovorila je.
Kad je poeo silaziti, dlanovi su joj se oznojili a trenutak potom, osjetila je nalet
vruine kao nikad prije, probadajuu vrelinu.
ovjee, nije mogla doekati ili da zatrudni ili da proe razdoblje potrebe.
Izluivala ju je ta unutranja mikrovalna penica.
Kad je Wrathov jedini par finih cipela stupio na pod s mozaikom, pomislila je kako
nije mogao izgledati udesnije. Kosa mu je bila rasputena preko irokih ramena,
krajevi su mu sezali do bokova, kravata na vratu... Izgledao je kao moan poslovnjak.
Spreman ubiti ako mu se prohtije.
Kako joj na to ne bi poludjeli hormoni?
to radimo ovdje, Beth? pitao je.
Vjenavamo se.
Sav se stisnuo, a ona je pourila prije nego ga opet uhvati kakva ludost. Rekao si
da ti je stalo do mojih ljudskih obiaja, da su jednako vani. Zato emo se vjenati.
Sad. Na moj nain.
Odmahnuo je glavom. Ali ve smo zdrueni. Zato...
Tako da se moe razvesti od mene i zadrati prijestolje. Kad je razjapio vilicu,
presjekla ga je. Ispred nae obitelji. S pravim sveenikom.

375

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Lassiter je podignuo ruku. Drago mi je to sam na usluzi. Radim i krtenja. Samo


kaem.
Wrath je ponovno odmahnuo glavom. Ovo je...
Hoe rei da je moja ljudska strana manje vrijedna?
Pa, ne. Ali...
Dakle, ako obavimo ceremoniju ovdje i sad, nita nismo izgubili, zar ne? Moe se
razvesti od mene sukladno vampirskom zakonu, a mi emo i dalje biti zdrueni, i
uspjet emo zadrati tron. Podignula je bradu iako je on nije mogao vidjeti. Prilino
dobra matematika, ne ini ti se?
Trenuci su prolazili u priguenoj tiini. A onda je jedan od brae rekao: Volim ovu
ensku. Jebeno je volim.

376

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pedeset prvo poglavlje

rath je pustio da ga povedu kroz predsoblje, a George je kao i uvijek


iao s njim.

Iskreno, sve i da je vidio, morali bi ga voditi.


ekao je da se oglasi unutarnji alarm i kae mu da nema jebene anse. Ali Beth ga je
stjerala u kut, na najbolji mogui nain. Imala je pravo, ako su im kao paru njezine
kulturne norme bile jednako vane?... Ako su vjenani kao i svi drugi ljudi, onda su i
zdrueni. Toka.
Pa ipak, nije bio siguran kako se osjea. S druge strane, najprije su isposlovali
tradiciju njegove vrste, i premda to njoj nita nije znailo, sve je redom prihvatila.
Doimalo se potenim da on uini isto za nju.
Spreman? Lassiter ga je blago upitao.
Okupljeni su se i dalje vrzmali uokolo, eui po velikom predsoblju. to rade?
apnuo je Wrath.
Namjetaju se u dva reda kako bi napravili prolaz koji poinje u blagovaonici i ide
sve do nas. Nalazimo se otprilike pet metara ispred sobe s bilijarom. Ona je nestala,
zatvorili su vrata tako da je ne moemo vidjeti.
Wrath se prisjetio trenutka u kojem su se zdruili. uvardjeva je tada jo bila s
njima. Beth je odjenula Wellsienu crvenu haljinu i umalo se onesvijestila kad su mu
Braa upisala devet slova njezinog imena na plea. John Matthew, Blay i Qhuinn nisu
jo bili s njima. Kao ni Rehv ni Xhex, Payne, Manny, braa Sjenke i ostali.
Kao ni Xcor ni Kopilad.
Otada su izgubili Wellsie. Dodue, samo nju.
Niotkuda, glazba je preplavila predsoblje, klasik koji je ve negdje uo, najee u
enskim filmovima koji su ukljuivali... Vjenanja, naravno.
Spreman? upitao je Lassiter.
Da. Isuse, nije oekivao da e to raditi.
Upravo sam kimnuo Fritzu, apnuo je aneo. Otvara vrata.
Wrath se nakaljao i nagnuo. to... to je odjenula?

377

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bijelo. Do listova. Leerno. Vodi je njezin brat, a nosi ruiastu ruu koju je Rhage
uzeo iz buketa na polici iznad kamina. Nastala je pauza. Pogled je uperila ravno
prema tebi, a osmijeh na licu? Milijun dolara, drue. Jebenih milijun dolara.
Iznenada, sva ona sranja oko prijestolja i drugi razlozi zbog kojih su to radili, samo
su nestali. Kad je osjetio miris svoje leelan, u glavi mu je ostala jedino pomisao da mu
ona znai sve ne samo zato to je ovime vjerojatno spasila njegovo prijestolje.
Sveca mu, moda je ak i trudna.
Predragi, poeo je Lassiter, okupili smo se ovdje kako bismo bili svjedocima
sjedinjenja Elizabeth, keri Dariusove, i Wratha, sina Wrathovog.
Dakle, izostavili su slubena vampirska imena. Kul. Doimalo se vie ljudski.
Tko predaje ovu enku mmm, enu u brak?
Wrath je oekivao da e netko od Brae prevesti Johnov odgovor. Umjesto toga,
mujak je jasno i glasno dao svoj odgovor. Visoko je zazvidao, deklarativno
obznanivi da je on taj koji predaje svoju sestru.
Instinktivno, i zato to nije imao pojma to je sve takva ceremonija ukljuivala,
Wrath je ispruio dlan. Primio ga je John Matthew, pa su se njih dvojica vrsto
rukovali, dali zavjet zapeaen rukovanjem, s jedne strane dobro u se brinuti za
nju, a s druge i bolje ti je.
Uslijedilo je kaljucanje. Kao da se nekolicina brae malo raznjeila.
Lassiter se kratko nakaljao, nakon ega se uo zvuk listanja stranica. Aha... Okej,
gledajte, malo u improvizirati, u redu? Postoji li neki razlog zbog kojeg vas dvoje ne
moete ovo odraditi? Ne? Super.
Beth se nasmijala. Mislim da bi trebao priekati da odgovorimo.
Onda svi skupa, moe? Vi dolje na kraju galerije isto ima li neto zbog ega ovo
ne bi moglo upaliti?
Cijelo domainstvo, kao i njegova elan i on sam, povikali su: Ne!
ovjee, super nam ide. Jo listanja stranica. Da, to ide i dalje i dalje. Wrath?
Ovaj se, iz nekog suludog razloga, poeo smijati. Da?
Uzima li ovu nevjerojatnu enu koja ti je upravo spasila guzicu, za svoju suprugu?
Hoe li je ljubiti i uvati, potovati i paziti u bolesti i zdravlju, imati samo nju, biti joj
vjeran dokle god ste ivi sranje, trebao sam najprije pitati tebe, Beth. to ti kae?
Ne, Wrath se ubacio s velikim osmijehom na licu. Ja u prvi. Da, uzimam.
Iz gomile se zaulo mrkanje. A onda je Rhage prosiktao: to? Prelijepo je, okej?
Jebite se svi.

378

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

A sad, Beth, uzima li ti ovog brzopletog seronju za svoga supruga? Hoe li ga


ljubiti i uvati, potovati i paziti, u zdravlju i bolesti, i biti mu vjerna dokle god ste
ivi?
Uzimam, rekla je njegova Beth. Apsolutno.
Fiiiino. Lassiter je ponovno okretao stranice. Okej, prstenje? Ekipa, imamo
prstenje?
Stavi moj prsten na njezin palac, rekao je Wrath skidajui ogromni crni dijamant
koji je nosio njegov otac. Evo.
A on moe uzeti moj, dodala je Beth. To je prsten njegove majke.
Aaaa, kako slatko. Lassiter je uzeo Wrathov prsten. Okej, hajdemo ovo zgotoviti.
Ovime blagoslivljam ovo prstenje. Beth, uzmi svoj prsten i stavi ga na bilo koji prst na
koji moe stati. Ili, moda, na gleanj, eto ga.
Okej, ponavljajte za mnom. O, sra... Mislim, kvrapcu. Mislim da sam trebao to
odraditi najprije s Wrathom.
Ne, Beth se ponovno nasmijala. Zapravo, ovako je savreno.
Savreno, sloio se Wrath.
Sve je bilo tako nekako... ispravno. Prirodno i stvarno a manjak formalnosti
savreno je odgovarao, naroito s obzirom na smijean sustav vrijednosti kojeg su se
drali plemii.
Kvragu, Lassiter je bio ivi protuotrov za sve to.
Okej, dakle, Beth, ovako. Ja, Beth, totalno super enska...
Beth se glasno nasmijala. Ja, Beth...
Gdje je dio sa super enskom? to? Dajte, imam licencu s interneta. Znam to
radim.
Wrath je kimnuo svojoj leelan. Ima pravo. Ti zbilja i jesi super. Mislim da bismo
morali to uti.
Moe jedan amen na to! viknuo je Lassiter.
Aaaameeeeen! odzvanjalo je kroz kuu.
Dobro, dobro, dobro, rekla je. Ja, Beth, totalno super enska...
... Uzimam ovu sirovinu, Wratha...
... Uzimam ovu sirovinu, Wratha...
... Za svog mua, u sve dane ivota svoga...
... Za svog mua, u sve dane ivota svoga...

379

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

... U dobru i zlu, bogatstvu i siromatvu...


Iznenada, vie to nije bila ala. to je vie ponavljala, Lassiter je postajao sve
ozbiljniji, a Wrathova elan sve krhkija, kao da su rijei koje je govorila imale golemu
vrijednost i znaenje. Shvatio je to joj znai ta tradicija.
Nastavila je promuklo. ... U zdravlju i bolesti...
... Ljubit u ga i paziti, dok nas smrt ne rastavi. Sveano se zaklinjem.
Lassiter je okrenuo jo jednu stranicu. Primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i
vjernosti, sa svime to jesam, i to imam, zaklinjem se u ime Oca, i Sina, i Duha
Svetoga.
Odjednom je i Wrath morao stisnuti kutnjake, kako bi vlastite emocije zadrao u
sebi, dok je ona ponavljala rijei i stavljala mu rubin na mali prst.
A sad, moj gospodaru, Lassiter je uglaeno rekao. Ponavljajte za mnom...
Beth nikad nije bila jedna od onih cura koje su zamiljale vlastito vjenanje. Koje bi
ga glumile s barbikama. Koje bi kupovale asopis Vjenanja im bi navrile dvadeset.
Meutim, bila je prilino sigurna da, sve i da ga je zamiljala, nita od toga ne bi ni
najmanje nalikovalo ovome: okruena vampirima, modda trudna, s palim anelom u
Elvisovom odijelu koji ita sveane rijei iz Knjige zajednikih molitvi.
Pa ipak, dok je promatrala svog budueg supruga, nije mogla zamisliti nita ljepe
od toga. Uostalom, ako ste s pravom osobom? Nita od onoga o emu su priali na
televiziji, nikakva haljina Vere Wang, nikakvi slapovi pjenuca, DJ ili lokacija ili zabava
nisu bili bitni.
Ja, Wrath, uzimam tebe, Beth, poeo je Lassiter.
Mogu sam, rekao je njezin mu svojim gromkim glasom. Ja, Wrath, uzimam
tebe, Beth, za svoju ljubljenu suprugu, da te uvam i pazim od danas nadalje, u dobru
i zlu, u bogatstvu i siromatvu, u zdravlju i bolesti, da te ljubim i pazim dok nas smrt
ne rastavi. Sveano ti se zaklinjem.
Uslijedilo je ozbiljno vlaenje oiju.
Dok je Beth mrcala i smijala se u isto vrijeme, Wrath je stavio golemi kraljevski
prsten na vrh njezinog palca. Ozbiljan i iskren, rekao je: Primi ovaj prsten u znak
moje ljubavi i vjernosti, sa svime to jesam, i to imam. Zaklinjem se u ime tvog Oca,
tvog Sina i tvog Duha Svetoga.
Prolomio se pljesak, spontan i glasan. Lassiter je morao povikati kako bi ga
nadjaao. Prema ovlastima koje mi je podario Google, proglaavam vas muem i
enom! Moete poljubiti mladenku!
Pljeskanje se pojaalo kad ju je Wrath obujmio rukama i nagnuo unatrag, toliko da
ju je samo on svojom snagom drao iznad poda.

380

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bio je to pokret koji je radio svakodnevno, nesvjestan naina na koji je pokazivao i


dokazivao svoju fiziku sposobnost da se pobrine za nju.
Skini mi naoale, apnuo je kad ga je zakrio zastor vlastite kose i tako im
omoguio privatnost. elim da vidi moje oi iako one tebe ne mogu vidjeti.
Bethine su ruke drhtale kad je posegnula prema njegovom licu. Skinuvi s njegove
glave vrpcu koja je drala naoale, otkrila je njegov nevjerojatan pogled i sjetila se
prvog puta kad ga je vidjela, u gostinskoj sobi u podrumu oeve kue.
Bile su iste kao i tada. Blijedozelene i svjetlucave, iznutra su sjale toliko da je morala
trepnuti, ne samo zato jer su joj suze pomutile vid.
Prekrasno, apnula je.
Beskorisno, odgovorio je uz osmijeh, kao da se i on prisjea Istog razgovora.
Ne, pokazuju mi svu ljubav koju nosi u srcu. Dotaknula je njegovo lice. A to je

veoma korisno.

Wrathova su se usta spustila na njezina, dotaknula ih jednom, dvaput. Potom ju je


poljubio njeno i polako.
Kad ju je konano htio uspraviti, stavila mu je naoale natrag na mjesto, a
okrenuvi se prema okupljenima i pogledavi u njih, zarumenjela se. Koliko ljubavi sa
svih strana.
Osjeala se nepobjedivom naspram svega to ih je ekalo. Kroz cijelu tu galamu,
Lassiter je povikao: Hvala vam, hvala vam, puno.
Wrath se nakrivio u stranu, protrljao Georgeove ui i dohvatio povodac, a onda se
njih troje uputilo niz prolaz prema blagovaonici.
Fritz je nekako uspio pripremiti pravi banket ni od ega; stol je kao arolijom bio
postavljen tijekom svadbene ceremonije, jednostavan ali obilan.
No, najprije posao.
Kad je Rehv proao ispod luka, kimnuo je prema Beth, a ona se naslonila na svog
mua.
Vrijeme za potpis, rekla je.
Bilo je bolno vidjeti kako se nepomuena srea njezinog mua odmah povlai.
Ista stvar, zar ne? apnula je. Vjenani smo. Pokrili smo se.
Da... Nastala je duga pauza. Da, mogu ja to.
Ali nije se urio odlazei do mjesta gdje je Rehv odmotavao pergament, na ijoj su
donjoj polovici stajale crvene i crne vrpce.

381

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Imam plavo pero za potpis, rekao je Rehv, izvadivi ga iz svog krznenog kaputa.
Dokument je pripremio Saxton, nosi datum od prije tri tjedna. Uvjerio me da su rijei
neosporive i da im nitko ni na koji nain ne moe proturjeiti.
Neosporive, promrmljao je Wrath.
Rehv je izvadio pero. Potpii ga, a ja u se pobrinuti za dostavu sa
zadovoljstvom.
Beth je ispustila njegovu ruku kako bi dala svom muu malo prostora, ali on to
oigledno nije elio. Ponovno je uzevi za dlan, nadvio se nad pergament.
to pie? grubo je upitao.
Beth je pogledala u simbole, ali nije prepoznala nita osim razliitih uzoraka u
plavoj tinti.
Kae... Rehv se nagnuo. Daje zdruivanje poniteno.
Kao da nikad nije postojalo? promrmljao je Wrath.
Rehv je dotaknuo pergament. To je politika izjava.. Ima politiku funkciju. Ne
radi se o vama.
Moj bi potpis trebao biti na njemu. A i njezino je ime tu. Tako da se radi o nama.
l Rehv se odmaknuo. A onda je ostao samo Wrath i slova koja nije mogao vidjeti.
Cijelo Bratstvo i ostali lanovi domainstva utihnuli su i drali se postrance.
Nee to napraviti, pomislila je. Jednostavno nee moi...

382

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pedeset drugo poglavlje

Caldwellu.

ok je gledao kako Selena pije iz njegove vene, Trez je bio savreno


zadovoljan to je otpilio sve to se dogaalo zbog toga dolje u

Jo je bio u klubu i dovravao neko sranje s raunovodstvom koje su trebali rijeiti


koji dan prije, kad je dobio grupnu poruku vezanu uz okupljanje. Istog se trena uputio
doma oekujui da e vidjeti Selenu. Budui da se ona nije pojavila, rekao je
samom sebi da se skulira, da e doi kad doe, bla, bla, bla.
Izdrao je otprilike minutu i pol tog sranja prije nego se iuljao iz predsoblja,
ostavljajui Prokletu Maku, kako je nazivao ivotinju, u naruju mrkog iAma.
im se Trez uputio prema velikom kampu, osjetio je Seleninu prisutnost i uzbudio
se no sve se to promijenilo nakon to ju je zatekao u kuhinji gdje samo to se nije
sruila. Ali, hajde, kad se posljednji put nahranila...
Niim izazvani, njegov ud i testisi pobunili su se pri pomisli da ona to radi s nekim
drugim, a kako bi se opet vratio na stranu dobra, koncentrirao se na blago povlaenje
na zapeu, prizor njezinih usana na njegovoj koi, na stvarnost u kojoj je on taj koji
se brine za nju.
No, koliko e dugo to potrajati, pitao se dio njega.
Zaepi. Kad su se njezine oi okrenule prema njegovima, odmahnuo je glavom.
Ne ti.
Gladei njezinu kosu vrhovima svojih prstiju, divio se razlici meu njima, kako je
cijela bila mekana, kako je mirisala poput svjeeg proljetnog zraka iako je bila zima,
kako su bile dugake njezine trepavice na blijedim obrazima kad je sklopila oi.
Mogao bi ostati tako zauvijek.
No, s vremenom ga je pustila, uvukla onjake i zatvorila usta. A onda je nastupilo
vrijeme za malo muenja. Njezin ruiasti jezik se izvukao i polizao ranice koje je
napravila, zatvarajui ih uzbuujui ga.
Odmarajui se u njegovom naruju, oi su joj bile mutne ispod tekih trepavica,
izgubljene u zadovoljstvu.
Nisam prestao razmiljati o tebi, njeno je rekao. Ni na sekundu.
Da?

383

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Da. Kimnuo je kad joj je palcem pomilovao donju usnicu. I to ne samo zato to
imamo... nedovrenog posla.
Njezin bi ga osmijeh oborio s nogu da ve nije sjedio. To imamo.
Boe, kako mu se sviala tiina na tom mjestu. Nije bilo glasne glazbe, ljudi koji bi
zakrili prostor, pritisaka vanjskog svijeta - ili s'Hisbe.
ak ni Bratstva i njihovih druica, ma koliko okej svi oni bili. Postojali su samo njih
dvoje.
Dok se njegova erekcija jo vie ukruivala, morao je malo pomaknuti bokove
ispod njezine glave. A onda je uo samog sebe kako kae: elim voditi ljubav s
tobom. Odmah.
Sranje, je li zbilja to rekao naglas? Pa ipak, u tom trenutku, svi razlozi zbog kojih bi
se trebao suzdrati, inili su se jako dalekima, nita osim udaljene grmljavine na
nonom nebu koje je na trenutak bilo tako vedro i prepuno zvijezda.
Samo to je u tom trenutku neka sjena prela preko njezinog lica; lijenu sitost
zamijenila je sumnja zbog koje je htio samog sebe odalamiti.
No, umjesto da se odmakne, njezina je ruka posegnula za njim i pomilovala mu
lice. elim to.
Sigurna si? Jebote, kako je bio tvrd. Previe tvrd da bi postupio ispravno.
Kad je kimnula... znao je da su oboje izgubljeni.
Molim te, apnula je grubim glasom. Oslobodi me ovih muka, spasi me od ove
vatre.
Rukom je klizila niz vlastito tijelo i poloila je na spoj svojih nogu, i on umalo da je
svrio tu i tada, testisi su mu se zgrili, ud pritiskao o hlae, sve dok nije morao stisnuti
zube.
Njegova prva pomisao bila je da je uzme tono na tom mjestu. Ne ba pametno.
Nee stati ak i ako netko ue.
Osjetivi nalet snage, Trez je ustao s njom u naruju, paljivo je nosei. Gdje je
tvoja spavaa soba?
Gore. Otraga.
Koraajui, nosio ju je uz kripave stepenice do drugog kata, uputivi se prema sobi
koja se nalazila u krilu s kuhinjom, i nogom rastvorio vrata. Unutra, viktorijansko je
pokustvo bilo od masivnog mahagonija s mnogo oblina, a drveni je krevet bio
spektakularan, savren okvir za nju kad ju je poloio na barunasti prekriva.
Penjui se uz njezino tijelo, zajaio ju je, pazei da je ne optereti svojom teinom.
elim te... gledati.

384

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Posegnula je rukom prema pojasu svog ogrtaa, no on ju je zaustavio. Ne... Ja bih


to htio napraviti.
Pojas je bio bijel i mekan kao i ostatak odjee na njoj, a dok su njegove tamne ruke
rastvarale vor, polizao je usnice. Razmaknuvi dvije polovice ogrtaa, polako ju je
otkrivao.
Oh, jebote...
Bradavice su joj se jo vie stvrdnule kad su osjetile hladan zrak.
Ne mogavi si pomoi, nagnuo se i polizao jednu, usisavi je u usta, nastavljajui
skidati ostatak odjee s nje. Potom se pobrinuo za drugu, klizei jednom rukom niz
njezina bedra.
Njezin je miris otiao ravno do njegovog spolovila i njegov se ud opet poeo trzati,
elei se osloboditi.
Sranje, sav se objesio kad ju je uo kako stenje njegovo ime. No ubrzo potom
vratio se u akciju, dodirujui je meu nogama, traei njezinu vruu, vlanu
unutranjost, trljajui. Kad je zabila nokte u njegovu nadlakticu, nasmijao se iznad
njezinih grudi.
Svri za mene, stenjao je dok ju je sisao.
Odmah potom, njezino se tijelo zgrilo, a ona je torzom udarila o njegova prsa,
dok se on prebacivao na njene usne, gurnuo jezik u nju i pomogao joj da svri. Kad je
orgazam proao, sruila se na krevet, teko diui.
Molim te... glas joj je napuknuo. Znam da ima jo.
Da, ima. Podignuo se i praktiki rastrgao koulju napola. Jebote, da... Sranje,
mislim... Kvragu.
Znao je da bi trebao pripaziti na jezik, obeao je samom sebi da e vie misliti na
vokabular.
Njegove hlae nisu prole nita bolje od onog to se nalazilo na njegovim prsima.
Bacio ih je sa sebe, ne marei to su sletjele na jedan od iljaka na ploi kod uzglavlja.
Ti si... udesan.
Kad je progovorila, Trez se skamenio i pogledao u njezine oi, ali ona nije gledala u
njegovo lice. Ne. Pogled joj je bio prikovan nie, a kad je i sam malo povirio, uvjerio
se da je njegov jako uzbueni ud ravan i ponosan, spreman da odradi posao.
Mogu li te dotaknuti? rekla je srameljivo. No, ve je posezala za njim, njezina
blijeda ruka...
Jauk koji je ispustio bio je toliko glasan da je protresao zrcalo pored vrata, a on je
pao postrance. Paljivo... Oh, Boe...
Samo to nije svrio, naroito dok je milovala...

385

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

O, Isuse, prosiktao je prije nego je zagrizao donju usnicu.


Selena se namjestila na koljena, njezine teke grudi su se njihale, a kosa odmotavala
iz pune koju je imala na glavi. Drei ga objema rukama, uhvatila je ujednaen ritam,
ila gore pa dolje, gore pa dolje, preko vrha pa opet dolje do korijena. I dok je ona
tako radila na njemu, on ju je pratio ritmom svojih bokova, ritmom koji se sve vie
ubrzavao.
Iznenada se trznuvi, bacio ju je na lea i skinuo njezine ruke sa svog tijela.
Ali, elim...
Prekinuo ju je svojim ustima, lickajui pored njezinih usnica. elim svriti u tebe.
Njezin je osmijeh bio vraki seksepilan, a oi su joj svjetlucale. A onda u ja moi
istraivati?
Ubit e me, eno.
Kad se popeo na nju, razmaknula je noge kako bi mu napravila mjesta. Ti si jedino
na to mislim, uo je vlastiti glas.
I gle uda, ovog se puta prolost drala podalje vjerojatno zato to je sate
razdvojenosti proveo mislei na nju, na podu kupaonice, kako se migolji pod
njegovim usnama, elei jo. Da, oajna elja da ue u nju, da je uzme, da svri u nju,
bila je jaa od svih stvari koje je mrzio kod sebe. Vie nije bilo zaustavljanja.
Naroito stoga to je, dok su bili razdvojeni, sam sebi naglasio jednu vanu
injenicu.
I ona je bila s mnogo mukaraca.
Bio je to dio njezinog posla, iako je mrzio razmiljati o tome. Kao Odabranica koja
je zadovoljavala potrebu za krvlju, prola je i seksualnu obuku, bila je s mukarcima
kojima je sluila. Tako je to ilo.
Koliko god ga titalo, pretpostavio je da ih to onda ini ravnopravnima iako je
njezino seksualno iskustvo bilo dio svete uloge koja je spaavala ivote. Kod njega je
to bila samo ovisnost.
Bila, prolo vrijeme, pomislio je. Lijepo.
Dohvativi svoj ud, namjestio ga je i pribliio njoj, pritisnuo ga u nju, pronaao
pravo mjesto. Zastenjavi, podigao je obje ruke i poloio ih pored njezine glave a
kad su im se pogledi sreli, mogao se zakleti da je prestala disati, kao da se priprema za
njegovu veliinu.
Ii u polako, mrmljao je, njeno je ljubei.
Njezin je glas bio jedva ujan apat: Hvala ti.
Kad se malo uvukao u nju, i dalje je bila znatieljna, no sklopila je oi i izbacila
onjake. Sve to je mogao bilo je promatrati koliko je lijepo izgledala na

386

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

krvavocrvenom barunastom prekrivau, gledati njezinu crnu kosu razbacanu po


jastucima i rumene obraze.
Uska si, protisnuo je. Dragi Boe.
Nemoj prestati.
Neu...
Uini to, samo daj.
Trez se namrtio, pomislivi kako je to udan nain da...
Sve se dogodilo tako brzo da nije ni dobio priliku zaustaviti se Selena ga je
uhvatila za bokove, stisnula ga i gurnula svoje bokove prema njemu, preko barijere...
Koja nije trebala biti tu.
Kad je ispustila bolan jauk, nita vie nije imalo smisla. Koji...
Nije dovrio reenicu. Nije mogao dovriti ni misao. Njezin uski stisak svuda oko
njega bio je previe, orgazam koji je kuhao u njemu izletio je van i poletio u njezino
tijelo.
Selena je spojila noge oko njegove stranjice, a iz nje se prolomio uzdah dok je on
pokuavao smanjiti penetraciju na minimum. Djevica? Djevica...
A onda se sjetio, jo onda u kupaonici... Uzmi me, naui me.

Djevica.
Trez se povukao tako brzo da se lecnula. Ne samo da je umalo pao s kreveta, ve
je zamalo i izletio iz sobe.
Od krvi na njegovoj erekciji koja je ve polako poputala, stisnula mu se utroba.
Selena... Kriste, zato nisi nita rekla?
Odmaknula je pogled od njega dok je na sebe navlaila ogrta. ak je ponovno
svezala platneni pojas prije nego je sjela na jastuke. eljela sam te. I dalje te elim.
Jednostavno je.
Podigao je ruku kako bi opustio kravatu koja mu je oteavala disanje a onda se
sjetio da je gol golcat.
Nije jednostavno, rekao je promuklo. Uope nije jednostavno.
Posljednje to mu je trebalo bila je jo jedna enka koju e morati vjenati. Ako
Phury kao Primujak bude htio da obavi to kako treba? Kog e vraga onda uiniti?
Naroito stoga to se ve... zaljubljivao u Selenu.

Dok je Trez stajao gol u udaljenom kutu prostorije, Selena je pomislila hmm, nije se
tome nadala.

387

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

No, dobro je napravila to nita nije rekla. U posljednji tren, svjesno je donijela
odluku da mu ne kae ba zbog toga.
Kako je... Kako... Zato... Mucanje nije bilo dobar znak. Mislio sam da si ti

ehros.

I jesam.
Onda, kako si djevica?
Nisu me koristili na taj nain.
Frustrirano je podignuo ruke. Zato ja? Iznenada je opsovao. Hou rei...
Kako rekoh, eljela sam biti s tobom. I dalje to elim. Nakon napada bola, osjetila
je samo djeli zadovoljstva eljela je znati to jo ukljuuje voenje ljubavi.
Stavljajui glavu meu dlanove, samo je stajao na mjestu. Kriste.
Samo da se razumijemo, rekla je odrjeito. Ne oekujem nita od tebe. Ako te to
brine. Nee biti nikakvog zdruivanja.
Ne u njezinoj budunosti. Iako, s obzirom na to kako je Trez trenutno izgledao, to
ne bi ni bilo na programu...
Jesi sigurna da e tvoj Primujak imati isto miljenje?
Podignula je bradu. Tko e mu rei? To kao da ga je uutkalo pa je slegnula
ramenima. Ja neu. A nema nikoga u kui s nama. Stoga, ako mu ti ne kae, nikad
nee ni saznati.
Istini za volju, nije bila sigurna to bi Phury uinio kad bi saznao tehniki, sad kad
se seksala s nekim tko nije bio Primujak ili Brat, i ona je pala. Ali bilo je teko rei
koliko je starih tradicija preivjelo u tim novim vremenima.
to nije bilo ni bitno. Njezino se vrijeme ionako primicalo.
I zato je, kad je Trez zastao primijetivi da je jako uska, uzela je stvar u svoje ruke.
Odluila je ne propustiti priliku, naroito nakon one epizode dolje kod kuhinjskog
stola.
Iznenada, sjetila se onoga kojem je namijenjena i osjetila alac boli u grudima.
Ne brini se, iscrpljeno je rekla. Nita se vie ne moe uiniti.
I ja imam ponos, zna, prasnuo je.
Nisam te htjela uvrijediti.
Sklopio je oi i promrmljao: Ne bi se trebala ispriavati.
Ne vidim u emu je problem. Moje tijelo je moje i mogu ga dati kome hou;
odabrala sam tebe a ti si me htio.
Na te rijei, otvorio je oi. Povrijedio sam te.

388

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bolan dio je onaj u kojem si stao.


Trez je odmahnuo glavom. Koji kaos.
Tko kae?
Ne zna ni pola prie. No, barem joj je priao i sjeo na krevet. Ponovno poloivi
glavu meu dlanove, teko je izdahnuo. Nisam to trebao biti ja, Selena. Bilo tko osim
mene.
Ponavljam, zar ne misli da bih ja trebala o tome suditi?
Ali ti me ne poznaje.
Znam dovoljno. Naposljetku, rekao joj je za ene s kojima je spavao. Za roditelje.
Za to da je vezan uz drugu. to bi jo moglo biti?
Ne. Ti ne...
Nekakav se zvuk prolomio kroz sobu. Trebao joj je trenutak da shvati da zvoni
mobitel.
Mora da me zeza, gunao je posegnuvi rukom pored nje, prema jastuku na
kojem je stajao mobitel, s ekranom prema gore, nakon to je oigledno kliznuo iz
njegovih hlaa onda kad su zavrile na ploi iznad glave.
Pogledao je u broj a onda na sat. Koliko je sati... Sranje.
to ne valja? upitala je.
Moram se javiti. Osvrnuo se oko sebe kao da trai malo privatnosti. Odmah se
vraam.
Dok ga je gledala kako izlazi van u hodnik, njegovo je golo tijelo bilo sjajno a
sam pogled na njegova lea bio je dovoljan da procijeni hoe li opet dobiti priliku da
bude s njim ili ne.
Sklopila je oi, rastegnula se i osjetila bol u zdjelici kakav nikad prije nije osjetila.
Da, malo je boljelo. No, ne dovoljno da ita poali ili da je odvrati od toga da
poeli ponoviti.
Meutim, neto joj je govorilo da im budunost to ne donosi.
Trebala mu je neto rei.
Ali tu se odluku vie nije moglo promijeniti.

389

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pedeset tree poglavlje

a kraju je Wrath potpisao prokletu izjavu o rastavi.

Majin prsten na njegovom malom prstu bio je presudan za tu odluku. Taj je rubin
bio simbol Bethinog sveanog zavjeta njemu i naveo ga je da razmisli o svemu to je
njegova ena napravila za njega. Kako bi se zdruila s njim, svoju je vjeru, svoje srce i
svoju budunost predala njemu i njegovom narodu, tradiciji, obiajima potpuno
zanemarivi svoju ljudsku stranu, toliko da vie nije ni odravala kontakt s tom
vrstom. Nije postojalo nita osim njega i njegove brae, a njegov je posao okupirao
njihove ivote.
Mnogo je toga i dobila, jasno. No, izgubila je sve to je poznavala. A uinila je to
za njega, za njih.
Sada, najvanija stvar na svijetu vie nije bilo prijestolje. Ne, najvanije je bilo biti
dorastao standardima koje je ona postavila. Trebao je potpisati ono to je rekao da
hoe. Iako mu se nita od tog sranja nije svialo, od plemia pa sve do Bande kopiladi
i osjeaja gubitka koji je doao skupa s tim jebenim papirom, morao je potovati ono
to je obeao svojoj Beth.
Njezina je tradicija bila jednako ozbiljna i vana kao i njegova.
A ako to ne uini? Pokazat e jednako nepotovanje prema njoj kao to je i Vijee
pokazalo.
A to je zbilja bio najloginiji nain da nadmudre glimeru.
Lijepi mali odgovor eto vam ga na na njihove spletke.
Gdje je pero? zareao je.
Kad mu ga je Rehv stavio u ruku kojom je drao bode, stisnuo je Bethin dlan.
Gdje da se potpiem?
Evo ovdje, rekla je hrapavo. Tu.
Pustio je da namjesti vrh pera tamo gdje se vjerojatno nalazila crta, a onda je
upisao svoje ime.
to e se sad dogoditi? upitao je.
Rehv se obijesno nasmijao. Smotat u ovo malo pisamce i gurnuti ga na neko
mrano mjesto. ulo se ukanje pergamenta. Odredili su da se krunidba odri u
pono. Koja jebena teta da moram ekati dotad. Hajde, Saxtone, treba neto pojesti.
Izgleda kao da e se svaki tren sruiti.

390

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Wrath se okrenuo prema tihoj, nepominoj gomili. Onda, idete jesti, ekipa, ili
to?
Kad je razgovor zamijenio tiinu, kao da su njegova Braa znala da sad mora
usmjeriti panju negdje drugdje, Wrath je uzeo Beth za ruku.
Vodi nas odavde, grubo je rekao.
Primljeno na znanje.
Brzo i uinkovito, njegova ga je elan odvela dalje od galame i hrane, a kad je
osjetio miris zapaljenog drva, pretpostavio je da ga je povela prema knjinici.
Lezi, George, rekla je kad se zaustavila, vjerojatno ispred vrata. Znam, znam da
ne eli ekati tu vani, ali trebamo minutu.
Dobra odluka, pomislio je kad je pustio njezinu ruku i sam krenuo naprijed,
ispruenog dlana u kojem je inae drao otricu. Kad je opipao plou iznad kamina,
poelio je da moe vidjeti i oganj. elio je unutra gurnuti neto vrue i sluati kako
kljua.

Klik-klik, i bili su zatvoreni unutra.


Hvala ti, rekla je njegova Beth.
On se okrenuo. Hvala tebi.
Sve e biti u redu.
Ako misli na Bandu kopiladi, ne bih bio tako siguran. Nai e oni neto drugo.
Kupili smo malo vremena, ali nismo rijeili problem.
ovjee, gorina u njegovu glasu uope mu nije nalikovala. No, ta ga je situacija
promijenila.
Hvala Bogu da je njegov otac bio mrtav premda nikad ne bi rekao da e
pomisliti takvo to...
Odostraga, Beth se privila uz njegovo tijelo, ruke je poloila na njegova ramena i
masirala mu napete miie. Ceremonija je bila prekrasna.
Morao se nasmijati. Elvis je to izvrsno odradio.
Zna to ljudi tradicionalno rade nakon to stvar postane slubena?
to?
Kad su njezine ruke kliznule do njegovog struka, prila mu je s prednje strane,
podignula se na prste i poljubila ga u vrat. I, gle uda, raspoloenje mu se poelo
popravljati.
Konzumiraju brak, promrmljala je. Tradicija nalae da mukarac i ena zapeate
dogovor, ako shvaa to hou rei.

391

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Wrath se htio nasmijati, no onda se sjetio posljednjeg puta kad su bili zajedno
kao i okolnosti. Jesi li sigurna da si spremna za to nakon... Pa, zna.
Veoma sigurna.
Kako bi to i dokazala, trljala se o njega. Morao je opsovati. Osjetivi iznenadnu
glad, svejedno je zatomio svoju divlju stranu, spustio glavu i poljubio svoju enu u
usta.
Podigni me, izdahnula je.
Kad ju je posluao, povukla je haljinu koju je nosila sve do struka, rairila noge i
obujmila mu njima bokove.
Ne nosi gaice, stenjao je.
Htjela sam biti spremna za ovo.
Isuse, drago mi je da to nisam znao, inae bih...
Nije se ni trudio dovriti reenicu. Umjesto toga, kako ga je ona jo jae stisnula
oko vrata, gurnuo je ruke izmeu njih i otkopao hlae. Istog trena, njegov ud iskoi
van, pulsirajui i vru, a kad ju je spustio jo malo nie, pronaao je njezin ulaz...
Sranje! to ako si trudna? prasnuo je, odgurnuvi je. Jebote...
I trudnice se seksaju. Zbilja.
Protegnuvi se uvis, sisala je njegovu donju usnicu, a potom je i grickala onjacima.
Osim ako ne misli rei da me ne eli?
Zbacio je cipele. Definitivno to ne elim rei.
Rasprio je svu sumnju uavi u nju polako, gurkajui se, njeno traei utoite.
Izgledalo je kao da je nita ne boli, ali svejedno nije htio riskirati, dlanovima je
obujmio njezinu stranjicu i poeo je pomicati gore-dolje, i dalje je drei u naruju.
Volim te, rekao joj je u kosu. Zauvijek.
Kad je ona promrmljala isto u njegovo uho, daak paranoje izvukao je dio topline
iz njegova tijela.
Zar nije njegov otac rekao isto njegovoj majci? A znao je kako je to zavrilo.
Iz vedra neba, sjetio se V-jevog upozorenja, o polju bjeline i budunosti u njegovim
rukama. to je...
Wrath, aptala je njegova ena. Vrati mi se. Koncentriraj se na mene, ovdje,
sad...
Posluno zastenjavi, otpustio je sva sranja, napravio kako mu je naredila, osjeajui
i poznajui samo osjeaj ulaenja u nju i povlaenja. Orgazam je bio tih, val koji se
pribliio i povukao sa svom snagom ljetnog povjetarca. No, kad je svrio u svoju enu

392

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

i osjetio kako se stie oko njega, inio mu se jo snanijim nego ijedan koji ga je ranije
potresao.
Nije ju htio pustiti.
Nikad.

Izvan Selenine sobe, Trez je primio poziv, ali nije uo halo.


Gdje si ti, jebote? planuo je kraljiin krvnik. I gdje je ono to si mi obeao?
Trez je vrsto stisnuo oi. Na putu sam.
Da se nisi zajebavao sa mnom.
Veza je prekinuta.
Trez? Selena je upitala iz sobe. Sve u redu?
Ne. Ni priblino.
Zar je ve podne?
Rastvorio je vrata. Da. Ali moram ii.
Tiho opsovavi, otiao je ravno do svojih hlaa i navukao ih na sebe, a kad je
zatvaraem uhvatio testise, namjerno je jo jae povukao. Bol mu je protutnjao kroz
zdjelicu toliko da mu se smuilo.
Kratak poziv od s'Exa bio je podsjetnik na sve razloge zato je ideja da doe tu bila
idiotska.
Djevica.
Jebote.
Kad je zgrabio koulju i gurnuo ruku kroz rukav, bio je itekako svjestan da Selena
tiho sjedi na krevetu.

Djevica.
Istog trena, sve ene koje je poevio brzo su mu se vratile u glavu i jo jednom
napuile prostor izmeu njih dvoje. A onda se s radou sjetio onih koje e tog dana
dovesti s'Exu.
Ovo se nee ponoviti, rekao je pokazujui prema krevetu, prema njoj.
I jednom je bilo previe.
U znak odgovora, Selenino lice nije nita odavalo, no njezin je miris sve govorio.
Tuga joj je izbijala kroz sve pore.
Pa ipak ga je pogledala u oi. Kako eli. Ali ja u biti tu ako se predomisli.

393

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

ovjee, bila je tako samouvjerena dok ga je promatrala, gotovo ga je izazivala da


ostane.
Njegova samokontrola nije bila tako jaka. No situacija u kojoj se nalazio bila je
tako loa.
iAm je ve bio ugroen. A ako se jo i Selena spetlja s njim? Nije htio da upadne u
njegov Pakao.
Oh, a to se tie Phurvja? Osjeao se kao govno to nita nije rekao Primujaku. Jo
jedan nain na koji je iskazao nepotovanje prema njoj ali nita dobro ionako ne bi
proizalo iz takve iskrenosti.
Moram ii, promrmljao je.
Kako eli.
Stvaaaaarno je elio da prestane to govoriti.
Trez je praktiki oteturao van iz sobe. Nije se ni sjeao kako je siao niz stepenice,
proao kroz mranu kuu i iziao van u svijetlo, snijegom prekriveno dvorite sa
strane. Sklopivi oi, trebalo mu je malo vremena da se fokusira i dovoljno
skoncentrira da bi se uspio dematerijalizirati...
No, naposljetku je stigao do Komodora, ponovno preuzevi svoj oblik iza stranjeg
ulaza za osoblje. Dostavljai koji su otud izali i koji su iskrcavali zalihe sredstava za
ienje u spremite, ignorirali su ga, kao i kurir na biciklu koji je prolazio niz stranju
ulicu.
Meutim, gore na osamnaestom katu dovoljno je njih ekalo na njega.
im je iziao iz dizala, tiho je opsovao.
iAm se naslanjao na zatvorena vrata, sasvim leerno, samo to je u oima imao
ubojit pogled. A s njim su bile kurve koje je Trez namjestio s'Exu.
Kraljiin krvnik nesumnjivo se nalazio na terasi. Ili je koraao po sobama nakon to
je bijesno provalio unutra.
Trez je gurnuo ruke u depove; nije ponio klju. Jebote.
Zar ga je zaboravio? Ili je ostao na podu Selenine sobe?
Prokletstvo.
Trai neto? polako je upitao njegov brat.
Hej, efe, rekla je jedna od prostitutki.
efe...
to je...

394

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

ene su upadale jedna drugoj u rije dok su popravljale umetke i namjetale


grudnjake. Svaka je nosila neku verziju pristojne odjee, ali sve skupa je bilo kratko,
usko i s dubokim dekolteom.
Ali ionako nee dugo ostati odjevene.
Dopusti meni, promrmljao je iAm, izvadivi vlastiti bakreni klju.
Nakon to se pobrinuo za bravu, rastvorio je vrata i kimnuo djevojkama da uu
unutra.
Kad su one pourile unutra, mujak je zakiljio. Koji kurac radi?
Sreujem stvari, prosiktao je Trez. Na jedini nain koji znam.
Proguravi se pored brata, uetao je u dnevni boravak. A poput prave prikaze, to
je i bio, krvnik je ekao na vanjskoj strani prozora, dok mu je crni plat vijorio na
hladnom vjetru.
Kad su ga tri prostitutke primijetile, skamenile su se, zaarane ili nasmrt preplaene.
Moda oboje.
Dajte mi minutu, dame, rekao je Trez otiavi do kliznih vrata. Poslat u vam ga
u sobu na kraju onog tamo hodnika.
Da, okej, efe, rekla je ona sprijeda.
Priekao je dok nisu otile u sobu, prije nego je pustio s'Exa unutra. Dobra vijest
krvnik je bio bijesan, samo to nije strgao pokrivalo s glave.
Uperivi prstom u Trezovo lice, povikao je: Ubudue budi toan. Ili na dogovor
otpada.
Taman kad se Trez htio unijeti gadu u lice, iAm se ubacio. Imali smo neodgodivu
obvezu s Kraljem. Nismo se mogli izvui, ali to se nee ponoviti.
Crne, svjetlucave oi okrenule su se prema Bratu. Pobrini se za to.
iAm je jednom kimnuo, a lice mu je bilo lano smireno. Odavalo ga je trzanje lijeve
obrve. Sranje, Trez e uti svoje im ovo zavri.
Super. Jo neto emu se moe veseliti.
s'Ex je posegnuo prema crnom brou na vratu. Velik poput ratnike ake, bio je
optoen crnim kamenjem i s uvijenim metalom, a kad ga je skinuo, plat je pao na
pod.
I pruio pogled na obinog obiteljskog nasilnika u crnim vojnikim hlaama.
Ostatak njega nipoto nije bio prosjean. Svaki centimetar njegove koe bio je
prekriven bijelim ritualnim tetovaama, a njegove miiave ruke i ramena bili su
prekriveni tim sranjima. Pa ipak je mogao proi kao ovjek.
to je bila dobra vijest za prostitutke.

395

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Unato tome to kasni, procijedio je s'Ex, svima sam vam uinio uslugu.
Dakle, nai su roditelji ivi? upitao je Trez.
Oh, da, i to. Izgubit e svoje odaje, dodue, na Kraljiin nalog. Koliko ja znam,
tvoja je majka doivjela slom ivaca kad su joj uzeli dragulje. Krvnik se polako
nasmijao. Njezino je Visoanstvo zapravo jako zadovoljno zbog njihove patnje. Da
nisam upuen, rekao bih da si to savreno isplanirao.
A usluga?
Njezino Visoanstvo neko e se vrijeme morati baviti stvarima koje ne ukljuuju
vas.
Trez je zakiljio. Kako to?
Oko devet mjeseci.
Oprosti, to? Nisam shvatio...
Trudna je.
Trez je prestao disati. A onda je prisilio vlastita plua da ponovno prorade kad je
pogledao u svog brata. Kako se, dovraga, to dogodilo?
Mislio sam da barem tebi nee trebati crtati.
Ali mislio sam da je Kraljiin mu umro prije deset godina.
Da. Koja teta. s'Ex je lomio prste. Gadno je pao.
Onda, ije je?
s'Ex se podmuklo nasmijao. To je udo.
Za Boga... miloga.
s'Ex je kimnuo. Tajming vam savreno odgovara jer e morati ekati da vidi radi li
se o jo jednoj kerki. U tom sluaju, trebat e se konzultirati sa zvjezdanim kartama
ne bi li utvrdili koja od njih e biti idua kraljica. Jasno, ako bude sin? Najebao si. Ako
ne, moda ima ansu na kraju krajeva, obean si toj kerki. Ako neka druga bude
kraljica? Izvukao si se.
iAm je polako izdahnuo. Ovo je... jebeno dobra vijest. Moda.
Ali i dalje mi duguje uslugu, reao je s'Ex. Odsad pa nadalje? Brinut e se za
mene... Ili u se ja pobrinuti za vas.
Ne brini za to. Trez je namjestio hlae, a misli su mu vrludale. to god eli.
Tako treba.
Isuse... Ovo je promijenilo cijelu situaciju. Ili bi je barem moglo promijeniti. Daleko
bolji ishod od onog kojeg je mogao zamisliti.

396

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad se s'Exov stakleni pogled prebacio na hodnik niz koji su otile djevojke, Trez se
ponovno usredotoio. Par pravila.
Krvnik ga je ponovno pogledao. Nisam to uo.
Trez mu se primaknuo i suoio se s njim prsa o prsa. Pravila su ovakva ne smije
ih ozlijediti. Grubi seks je u redu ako na njega pristanu, ali bez trajnih oiljaka ili
oznaka. I ne smije ih pojesti. To su moja dva jedina pravila i o njima nema
pregovora.
Sa Sjenkarna ste uvijek morali postaviti granicu. Naroito sa Sjenkom poput njega.
ekaj, one su tvoje? upitao je mukarac.
Da.
O, sranje, zato nisi rekao? s'Ex je ispruio dlan. Kunem ti se. Nita trajno, nita
od grickanja.
Koje olakanje, pomislio je Trez kad je prihvatio ispruenu ruku i vrsto je
pretresao. Ali dajem ti ih, koliko god dugo eli. Kao i stan, jasno. A kad bude htio
neto novo? Zna gdje e me nai.
Kad se krvnik nasmijao i krenuo dalje, Trez ga je uhvatio za rame. Jo neto. One
su ljudi. to se njih tie, vampiri su izmiljotina, i pobrini se da tako i ostane ako eli
da se ovo nastavi.
s'Ex je izgledao kao da mu dosauje. Dobro. Iako bi onako bilo zabavnije.
Dok je odlazio iz prostorije, njegovi teki koraci odzvanjali su niz hodnik, a potom
su se zauli glasovi. Nakon ega su se zatvorila vrata.
Iako je tek prolo podne, Trez je otiao ravno do bara i dohvatio bocu viskija
Maker's Mark. Nije se ni trudio potraiti au, boca mu je bila dovoljna.
Dok mu je alkohol tekao niz grlo i palio utrobu, jedina misao koja mu je bila u
glavi bila je da je mogao osjetiti i vee olakanje. S druge strane, jo se nije sasvim
izvukao.
A i oskvrnuo je dobru enu prije otprilike pola sata.
Nikakav as u rukavu to nee promijeniti.
Devet ivota, rekao je iAm kad mu je priao i pruio ruku.
Trez mu je dodao bocu viskija. Ne jo...
Stenjanje koje je odjeknulo u daljini bilo je ensko. Kao i ono koje je uslijedilo.
Odradit e sve tri odjednom, promrmljao je iAm.
Kratka pomisao na krvnika kako lei na leima dok mu jedna ena jae na
kukovima, druga na licu, a treu dira prstima, natjerala je Treza da ponovno dohvati
bocu i otpije velik gutljaj.

397

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kvragu, pomislio je Trez, nadao se da e uspjeti zadovoljiti takav apetit.

398

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pedeset etvrto poglavlje

ovi je snijeg poeo padati u est, kao da je ekao da se sunce spusti iza
horizonta prije nego e se pojaviti, a u pono oluja nije pokazivala
znakove poputanja.
Dok je Xcor zurio kroz prozor svoje spavae sobe, pogledom je pratio krupne
pahuljice, zahvaljujui ulinim svjetlima koja su osvjetljivala slijepu ulicu ispred kue.
Ide?
Na zvuk Throeovog glasa, Xcor se osvrnuo preko ramena. Njegov je ratnik stajao
na pragu, odjeven u pravo pravcato odijelo.
Njegova e ga Odabranica ekati, pomislio je Xcor. Na tom loem vremenu.
Pod uvjetom da se pojavi.
No, nije mogao propustiti krunidbu.
Da, rekao je grubo, ustajui sa stolice koju je primaknuo prozoru.
Dohvativi pojas s koricama, namjestio ga je na ramena i struk i gurnuo u njega
razne pitolje i noeve. A kad je krenuo po kosu, Throe je odmahnuo glavom.
Mislim da bi to trebao ostaviti ovdje, zar ne?
Ide sa mnom.
Kad ju je Xcor namjestio na lea, prekrio ju je konim kaputom. Hajdemo.
Proavi pored Throea, namjerno ga nije pogledao u oi. Znao je to e u njima
nai ako to uini, a takvo ga propitkivanje nije zanimalo.
Pridruivi se Kopiladi na donjem katu, tiho je ekao dok nisu izali van u
prohladnu veer i dematerijalizirali se iz dvorita...
... na imanje Ichana, sina Enochovog, u njegovu modernu kuu.
Kroz prtavi snijeg primijetio je da su ostali ve stigli. Formalno odjeveni lanovi
Vijea vrzmali su se po unutranjim prostorijama i prolazili pored osvijetljenih
prozora.
Proslava je bila zajamena, bio je to zaista trijumf ili je barem trebao biti. No,
sve na to je mogao misliti bila je enka koja se nalazila vani na livadi, za koju se
nadao da se sklonila od zime, i da ga eka. Kad je pogledao prema nebu, snijeg mu je
upao u oi pa je zatreptao.
Koliko e dugo tamo ekati...

399

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ovuda, rekao je Throe pokazujui prema prednjem ulazu, suptilnom poput


reklamnog panoa pored autoceste. Kao da bi mogli promaiti.
Toliko reflektora, svi upereni prema arenim staklima oko crvenih vrata koja su na
sebi imala nekakav simbol nalik suncu.
Kako napadno, promrmljao je Throe kad su krenuli preko snijega. Naalost,
unutra je jo gore.
Xcor, s druge strane, nije imao nikakvo miljenje o ureenju. Niti ga je
impresioniralo uniformirano osoblje koje ih je uvelo unutra, posluivalo male
komadie hrane na srebrnim pladnjevima i uzimalo narudbe za pie.
Ne, on je bio na nekom drugom polju, ispod stabla javora i ekao je enku da
stigne, kako bi joj mogao dati svoj kaput da je zatiti od pahulja. Nije bio tu...
Smijem li uzeti va kaput? upitao je slugan pored lakta.
Kad je ovaj pogledao u njega, batler se odmaknuo korak unatrag. Ne.
Kako elite, gospodine. Slugin je naklon bio tako nizak da je umalo dotaknuo
ulateni pod. Jasno...
U tom trenutku priao im je Ichan, skockan kao frontmen kakvog benda. Zbilja, na
sebi je imao satensku jaknu od smokinga, crvenu kao krv, kao i par mokasinki s
vlastitim inicijalima izvezenim zlatnom niti. Pravi dendi, barem po njegovom
miljenju.
Dobrodoli, dobrodoli. Popijte pie Claus, hoe li ih posluiti?
Xcor je pustio Kopilad da odgovori umjesto njega, odluivi otii do druge
prostorije.
I zaista, aristokrati su utihnuli dok je prolazio pored njih, razrogaivi oi od straha i
potovanja, zbog ega je i ponio oruje. elio je da njegov lik bude snaan podsjetnik
na to tko je zapravo na vlasti.
Nastavljajui dalje, leerno je primijetio da je Throe imao pravo po pitanju
ureenja. Moderne umjetnine zakrile su prostor, ispunile sve kutove i zidove,
natrpane po stolicama, stolovima i sofama koje su bile tako pogrbljene da ste se
morali zapitati gdje bi to gost tono morao sjesti. A i boje su bile posvuda, jedino to
se ponavljalo bile su svijetle, neusklaene nijanse koje su oteivale mrenicu oka...
Koliko e dugo ekati? Je li ponijela kaput?
Naravno da jest.
to ako je netko upita kamo ide? to ako su je ulovili kad se vraala natrag doma?
Xcor? Throe je tiho upitao.
Da.

400

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Vrijeme je. Throe je kimnuo prema knjinici koja se cijela sastojala od polica i
knjiga, namjetaja nasreu nije bilo.
Ili barem veine namjetaja. U sredini tog prostora nalazila se velika stolica nalik
tronu, kao i stol s velikim komadom pergamenta, vosak za peat i mnogo, mnogo
vrpca.
Ah, da. Mjesto Ichanovog dragocjenog malog uspona.
Koji nee potrajati.
Xcor se primaknuo i zaustavio kod ulaznih vrata, gledajui svakog lana glimere
ravno u oi, budui da su morali proi pored njega. Kad vie nitko nije ostao, okrenuo
se prema okupljenima. Kopilad je stajala oko njega tako da su tijelima preprijeili izlaz
iz knjinice...
Otraga, glavna su se vrata otvorila posljednji put, a nalet hladnog, suhog zraka
uletio je unutra poput zalutalog gosta. Osvrnuvi se preko ramena, namrtio se.
Upravo tako, zalutali gost, Rehvenge, titularni vo Vijea, uetao je kao da je kod
kue. Njegov do poda dugaak krzneni kaput vijorio je za njim, a pomagao se
crvenim tapom koji nije bio kiobran.
Smijeio se, a u njegovim grimiznim oima vidjela se upozoravajua proraunatost.
Kasnim li? povikao je. Kad je priao Xcoru, pogledao ga je ravno u oi. Ne bih
htio ovo propustiti.
Tko je, dovraga, njega pozvao, pitao se Xcor. Mujak je vrsto stajao uz Kralja,
krtica koja se meu njima ponaala poput jaguara.
Unutra u knjinici, Ichan se napola okrenuo, zamahnuvi cigaretom u starinskom
cigarpicu od ebanovine samo kako bi se skamenio kad je shvatio tko je doao.
Rehvenge je podignuo tap umjesto pozdrava. Iznenaenje, rekao je mukarac
uletjevi meu gomilu. Oh, zar me niste oekivali? Bio sam na popisu uzvanika.
Kad je Throe zakoraio prema njemu, Xcor ga je zgrabio i povukao natrag na
njegovo mjesto, uza se. Ne. Moda nije sam.
Odjednom, ruke svih njegovih vojnika nestale su negdje u odjei koju su nosili. Kao
i njegove.
Pa ipak, Bratstvo se nije pojavilo.
Dakle, radi se o poruci, pomislio je Xcor.
Ichan je Xcoru dobacio pogled kao da oekuje da se on pobrine za uljeza, no
budui da se nijedan od ratnika nije ni pomaknuo, plemi se nakaljao i priao
Rehvengeu.
Trenutak, ako moe, rekao je Ichan. Nasamo.

401

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Rehvenge se osmjehnuo kao da je idiotu ve zabio onjake u grlo. Ne, nasamo ne


moe. Ne u ovom sluaju.
Ovdje nisi dobrodoao.
eli me pokuati otjerati? Rehvenge se premjetao s boka na bok, naginjui se
prema naprijed. eli pokuati i vidjeti kako e to proi? Ili bi moda zamolio one
tamo mrcine da se za to pobrinu?
Ichan je zinuo poput ribice, a njegove je razmetljivosti nestalo.
Nisam ni mislio.
Kad je Rehvenge posegnuo rukom u kaput, Ichan je uznemireno jauknuo, a svi su
se plemii u sobi razbjeali poput stoke koja ide na klanje.
Xcor je jo jednom pogledao preko ramena. Vrata su ostala otvorena, osoblje se
previe uzrujalo kako bi ih se sjetili zatvoriti a moda su jednostavno utekli.
Rehvenge je namjerno ostavio rastvorena vrata, zar ne? Mujak je ve planirao
bijeg odatle.
Donosim vam pozdrave od Wratha, sina Wrathovog, rekao je mujak, i dalje s
onim kiselim osmijehom na licu. A imam i dokument koji bih elio podijeliti sa svima
vama.
Kad je izvukao kartonsku tubu ispod ruke i skinuo poklopac, plemii su redom
zinuli kao da su oekivali da e eksplodirati bomba.
A moda je unutra zbilja i bilo neto nalik tome.
Rehvenge je odmotao pergament s ijeg su kraja visjele crvene i crne vrpce.
Umjesto da proita ono to je na njemu bilo napisano, samo ga je okrenuo prema
njima.
Mislim da bi tebi trebala pripasti ast, rekao je Ichanu.
to god da ste... Rijei su presuile kad se mujak pribliio onome to je stajalo
ispred njega. Trenutak poslije, viknuo je: Tyhm. Tyhm!
Da, mislim da vam je jasno da je sve lijepo legalno. Wrath nije zdruen s njom.
Razveo se od nje prije otprilike tri tjedna. Ja nisam odvjetnik, ali sam prilino siguran
da ne moete temeljiti izglasano nepovjerenje na neemu to ne postoji.
Visok, mrav odvjetnik doteturao je do njih i nagnuo se, kao da e mu bolji pogled
olakati razumijevanje onog to je tamo pisalo.
I doista, publika nije mogla dobiti bolji prijevod od izraza na njegovu licu.
Nevjerica se pretvorila u neku vrstu uasa, kao da je eksploziv uistinu detoniran tono
ispred njih.
Ovo je krivotvorina! izjavio je Ichan.

402

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ima valjane svjedoke, a ja sam jedan od njih. Moda bi elio da Wrath i Bratstvo
dou ovamo i potvrde da je pravovaljano? Ne? O, ne brini. Ne oekujemo nikakav
odgovor od vas.
Idemo smjesta, apnuo je Xcor.
Na Wrathovom mjestu, idui potez bio bi taj da napadne kuu a unutra nije bilo
dobrog zaklona; sva ta uasna umjetnost i veliki, otvoreni prostori nisu nudili mnogo
zatite.
Dok su se glasovi plemia mijeali i postajali sve glasniji, on i njegovi vojnici
dematerijalizirali su se na prednju tratinu. Pripremajui se za napad, izvadili su pitolje.
No, nikog nije bilo.
Nikakvog Bratstva. Nikakva napada... Nieg.
Tiina je bila zagluuju.

403

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pedeset peto poglavlje

ao i sa svim velikim promjenama u ivotu, sunce i mjesec nisu obraali


panju na dramu koja se odvijala na planetu, na njihov raspored nisu
utjecale sudbinske promjene ispod njih.
Ve je odavno prola pono kad se Wrath probudio pored svoje elan u njihovom
zajednikom krevetu, s rukom oko njezinog struka, dlanom na njezinim grudima. Na
trenutak se zapitao je li se ita od svega onog uope dogodilo razdoblje potrebe,
ona sranja s Vijeem, reakcija.
Moda je sve to bila neka sjebana nona mora.
Privivi se uz nju, suzdravao se od uzbuenja. Prepustit e pozive na seks svojoj
leelan, barem dok ne utvrde je li trudna. A ako jest... Pa, nije bio ba siguran to e
uiniti...
Jebote, zar je zbilja tako razmiljao?
Budan si, rekla je Beth.
Kako si znala? promrmljao joj je u kosu.
Okrenula se u njegovom naruju. Jednostavno znam.
Jako dugo su leali tako i, dovraga, zbilja je poelio da je moe vidjeti. Umjesto
toga, zadovoljio se time da prstima prelazi preko njezinog lica.
Kako se osjea? upitao je.
Pobjedniki, mogao je uti osmijeh na njezinom licu. Boe, stvarno volim
Rehvengea. Zbilja je otiao do Vijea.
Budui da nita nije rekao, uzdahnula je. Ovo je dobra stvar, Wrath. Kunem ti se.
Da, jest. Poljubio ju je u usta, a zatim se odmaknuo. Umirem od gladi. eli
jesti?
Zapravo, ne. Nisam gladna, ali uskoro je vrijeme za Prvi obrok. Osim ako ga
nismo prespavali?
Mislim da je vrijeme prolo. Vi to zovete doruak, zar ne? Ustao je iz kreveta i
otiao pustiti Georgea iz kupaonice. Sumnjam da su ostali ustali. Zabava je potrajala
do pet popodne.
Kad je odkrinuo vrata, zlatni ga je retriver pozdravio, zveckajui ogrlicom i
udarajui repom o dovratak, Wrathovu nogu, zid pored kojeg je kruio, kruio,
kruio, sve dok nije poeo kihati od radosti.

404

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Wrath?
Hej, stari, rekao je kad je kleknuo. to ima, veliki deko?
Wrath.
Da?
Idemo na posao nakon to pojede.
eli me vratiti natrag u sedlo? Gladio je tu glatku glavu dok je pas opet kihao.
Da. elim.
Protrljao je lice. Tu. Hrana. A onda emo razgovarati.
Raditi, misli.
Dobra vijest, barem je tako pretpostavljao, bila je ta da u kupaonici nitko od njega
nee nita traiti. A kad je uao pod tu, prije nego se zagrijao, vie nije znao emu
tolika urba. Ta njegova enska forsirat e ga sve dok se ne vrati natrag na prijestolje,
na posao.
Isprva nije bio siguran to uje. Zatim, kroz buku koju je stvarao tu, prepoznao je
zvuk povraanja.
Iskoio je iz mramorne kade tako brzo da se umalo prosuo po skliskom podu.
Beth! Beth!
Dobro sam, rekla je odnekud iza ugla.
Pohrlivi do odvojene male prostorije u kojoj se nalazio zahod, izbacio je dlanove
ispred sebe i poeo pipati, zatekavi svoju druicu na koljenima ispred koljke. Jednom
je rukom pridravala kosu, a drugom se naslonila na koljku.
Pozvat u doktoricu Jane.
Ne, nemoj...
Prekinuo ju je val naprezanja, a dok je stajao nad njom, poelio je da je on taj koji
mora proi kroz sve to teko disanje i napor.
Jebe to, promrsio je i odjurio prema kunom telefonu...
No, telefon je zazvonio prije nego ga je uspio podignuti kako bi nazvao kliniku.
Sranje, Moda je i V-jeva ena poela itati misli.
Jane?
Ah, ne, gospodaru, Fritz je.
Oh, uj... Moe li mi pozvati...

405

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Wrath, prestani. Dobro sam, rekla je Beth tono iza njega. Okrenuo se. Miris
njegove ene definitivno nije upuivao na hitan zdravstveni problem, a ton njezinoga
glasa bio je uzrujan, ne i uspanien.
Ah...
Koga da vam pozovem? upitao je batler s druge strane linije.
Beth se opet ubacila. Wrath, ozbiljno. Nemoj uznemiravati enu, okej? Nita se ne
dogaa.
Onda zato povraa?
Molim? rekao je Fritz. Gospodaru?
Ne mislim na tebe, promrsio je Wrath. Ili e ona doi ovamo ili...
Dobro, dobro, otii u do klinike, promrmljala je Beth. Samo da se odjenem.
Idem s tobom.
Imala sam osjeaj da hoe.
Izdahnuvi uz psovku, pitao se kako e dovraga to preivjeti. Ili je trudna, a u tom
sluaju e biti nasmrt preplaen bogzna koliko dugo. Osamnaest mjeseci? Ili nije
trudna, a u tom sluaju e joj morati pomoi prebroditi razoaranje.
Ili... Kvragu, mogla bi izgubiti mlado.
To je bila trea mogunost. Oh, Boe, sad se njemu povraalo.
Hvala, Fritz, rekao je. Doi u dolje...
Gospodaru, samo sam htio da znate da e veeras biti neki radnici u kui.
Radnici?
Zbog sobe s bilijarom. teta je bila... prilino velika. Pod treba u potpunosti
zamijeniti, no dobra vijest je da su radnici koji su ga originalno postavili bili slobodni.
Unajmio sam ih da dou i uskladio sve s Tohrom. On je trebao s vama popriati o
tome?
Puno se toga dogaalo.
Ne brinite, gospodaru. Poduzeli smo dobre sigurnosne mjere. Vishous je provjerio
radnike, a Braa e biti tu, i sve nadzirati. Bojim se da druge opcije nije bilo, pod
pretpostavkom da elimo opet koristiti taj prostor.
U redu je. Bez brige.
Hvala vam, gospodaru.
Kad je Wrath poklopio, ponovno se usredotoio na svoju enku. Odmariravi do
ormara, izvukao je kone hlae i potkoulju.

406

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Idemo, obznanio je kad je Georgeu namjestio povodac.


Wrath, bit u ja okej... Nastala je pauza. Sranje.
Njezini su koraci projurili pored njega, kreui se natrag prema zahodu.
Smiren, Wrath se vratio do telefona i zatraio od batlera da ga spoji s doktoricom
Jane.

Beth je bilo malo teko raspravljati o doktoriinom posjetu kad nije mogla izvui
glavu iz koljke. Svaki put kad bi pomislila da je munina prola, ustala bi, vratila se u
sobu i dvije minute poslije opet bi kleala na mramornom podu, povraajui u
prazno.
Ne trebam lei, gunala je zurei u strop iznad njihovog kreveta.
Budui da Wrath nije nita odgovorio, okrenula je glavu na jastuku i uputila pogled
prema njemu. Sjedio je na dnu madraca, izbaenih ramena, stisnute vilice, golemog
tijela ukoenog poput stijene.
Dobro sam, inzistirala je.
A-ha.
Bit e to nekoliko zaista dugih mjeseci ako se budemo brinuli oko svake sitnice.
Upravo si pokuala povratiti vlastitu jetru.
Nisam.
Onda si radila na guterai?
Prekriila je ruke preko prsa.
Osjeam da me promatra, rekao je Wrath.
Da, promatram te. Ovo je smijeno.
Kucanje na vratima bilo je tiho. Kao i glas. Zdravo?
Ui, rekao je Wrath kad je ustao. Odmah ispruivi ruku, priekao je da doktorica
Jane ue.
Hej, vas dvoje, rekla je ena kad je ula... I usporila korak kako bi se osvrnula po
apartmanu. Dragi Boe, vidi ti to mjesto.
Malo previe, jel'da? rekla je Beth.
Jesu li pravi? Jane je ostajala bez daha primajui Wrathov dlan. Mislim... rubini i
smaragdi. Na zidovima?
Da, pravi su, Wrath je slegnuo ramenima kao da nisu bogznato. Dio su blaga iz
Starog kraja. Darius ih je tu stavio.

407

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zbilja otmjene zidne tapete, doktorica Jane koncentrirala se na Beth i nasmijala


kad joj je prila, sva poslovna. Dakle, ujem da ti je bilo muno.
Dobro sam.
Ne, nisi, ubacio se Wrath.
Da. Jesam.
Doktorica Jane spustila je svoju staromodnu torbu na stoli poreci kreveta i
nakaljala se. Pa, moda da svejedno pogledamo kako si. Moe li mi rei to se
dogodilo?
Beth je slegnula ramenima. Povratila sam...
Otprilike dvadeset puta, Wrath joj je upao u rije.
Nije bilo dvadeset puta!
Dobro, trideset...
Doktorica Jane podignula je oba dlana gledajui tamo-amo. Mmm, zna to bih ja
voljela, ako se ti slae, Wrath? to kae na to da tvoja druica i ja popriamo jedan
na jedan... Ne da te izbacujem. Samo mislim da e sve ii malo lake ako ona i ja
budemo imale sekundu nasamo?
Wrath je ukopao ruke u bokove. Povratila je. Barem deset puta. Ako ona to eli
uljepati, u redu. Ali to su injenice.
U redu, hvala na tome. Zbilja cijenim. Doktorica se nasmijala. Hej, zna to bi mi
pomoglo? Kad bi otiao dolje i donio joj umbirovo pivo i slane krekere iz kuhinje.
Wrath ju je poprijeko pogledao. Daje mi zadatak kako bi me se rijeila.
Kao zdrueni mujak, znam da se eli pobrinuti za nju. A ja mislim da e se, ako
joj je ve muno, bolje osjeati s hranom u trbuhu.
Mogu javiti Fritzu, to ti je jasno.
Da, znam. Ili moe to sam odraditi i pobrinuti se za nju.
Wrath je stajao na mjestu, mrtio se i stiskao zube. Zna to, Jane, provodi previe
vremena s Rhageom.
Zato to manipuliram tobom? Doktoriin se osmijeh dodatno rairi. Moda. Ali
ako odmah ode, vratit e se daaaaleko prije nego to zavrim.
Wrath je i dalje mrmljao neto sebi u bradu kad je zazvidao kako bi pozvao
Georgea i uhvatio retriverov povodac. Neu dugo.
Upozorenje, vie nego ita drugo.
Svejedno je otiao.

408

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Doktorica Jane je priekala da se vrata zatvore prije nego je vratila svoj staloeni
pogled na Beth. Dakle. Da pogodim, misli da si trudna.
Beth je osjetila kako je razjapila vilicu. Pa, ja...
Njenijim tonom, doktorica je rekla: Nee se urei. Nita se nee promijeniti ako
to kae naglas, kunem ti se. Samo elim znati o emu razmilja.
Beth je poloila dlanove na zaobljeni trbuh. Ne znam, osjeam se nekako
budalasto. Ali nikad nisam osjeala ovakvu muninu. Kao da... Kao da zapravo nije u
trbuhu. Kao da mi je cijelom tijelu nelagodno. A Layla je povraala im se pobaaj
zaustavio.
Doktorica Jane je kimnula glavom. Da. Ali prije nego odemo predaleko
usporeujui vas dvije, eljela bih te podsjetiti da je svaka trudnoa drukija. ak i kad
se radi o istoj eni. No, upravo si prola razdoblje potrebe, pa moda i jesi trudna.
Ipak, vjerojatno je jo prerano za rei.
I ja sam to pomislila. Pa ipak... Ne znam, nekako mislim da bi to mogao biti znak.
Kvragu, a moda to ne znai nita.
Pa, ovako u ti rei. injenica da u sebi ima i neto Ijudsko stvara dodatne
komplikacije zbog kojih e dijagnoza i tretman biti tei. Upravo zato sam htjela
iskreno porazgovarati s tobom. Mislim da bi bila dobra ideja i za tebe i za mene da
znamo kako i koga eli da te vodi kroz trudnou, ako si zbilja trudna. Meni bi bilo i
vie nego drago da to budem ja, ali to nije moja specijalnost. Sad, Layla je ila
Haversu...Ja ne mogu tamo. Wrath e htjeti biti sa mnom tijekom pregleda, a nitko nee
povjerovati da vie nismo zajedno ako se pojavi sa mnom, trudnom, u toj klinici.
Hou rei, posljednje to nam treba jest da nas prozivaju zbog prijevare.
Slaem se. Zato imam ideju.
Kakvu?
Postoji jedan izvrstan ginekolog u Caldwellu... ena je. U bolnici su svi o njoj
priali. Ima nos za posebne sluajeve i potrebe. Mislim da bismo trebali rei Mannyju
da je kontaktira, da vidi hoe li te uzeti kao pacijenticu privatno. Sa mnom i Ehlenom
s vampirske strane i njom s ljudske? Sa svom tom opremom? Bila bih i vie nego
zadovoljna oko svega ovog.
Beth je kimnula glavom. Da, to je dobra ideja.
Odlino. Pobrinut u se za to. U meuvremenu, sad u te pregledati i dati ti neto
protiv munine...
Iskreno, sad mi je dobro. Izgleda da se to dogaa samo kad ustanem.
U redu, ali daj da ti barem izmjerim krvni tlak, okej?
Samo daj.

409

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad je Beth ispruila ruku, doivjela je trenutak potpune zapanjenosti i nevjerice. Je


li zbilja mogue da je sav taj seks upalio? Odnosno, da je njegova prava bioloka
funkcija upalila?
Doktorica Jane navukla joj je na ruku aparat za mjerenje tlaka, koji je tiho puckao
dok ga je pumpala. Pritisak na bicepsu podsjetio ju je na sve nove stvari koje e morati
proi ako je zaista napumpana. Krvne pretrage. Ultrazvuk. Pregledi. Kao netko tko je
itav ivot bio zdrav, nije bila ba sigurna kako e to podnijeti.
No, vie nije bilo povratka.
ulo se dugo piskutanje dok je doktorica Jane promatrala maleni ekran s brojkama
i oslukivala kroz stetoskop. Savreno. Da ti jo izmjerim puls. Nakon to je koji
trenutak drala jagodicu prsta na Kethinom zapeu, kimnula je glavom. Da. Dobro.
Doktorica se naslonila na naslon stolice i zagledala u nju.
Gleda me kao prava doktorica, rekla je Beth iznenada uplaena.
Oprosti, refleksno. Doktorica Jane vratila je stvari u torbu. Ovako emo. Mogu
postati agresivna i navaliti na tebe, ali krvni tlak i puls su odlini, boja u redu, a
trenutno i ne povraa. Voljela bih malo priekati i vidjeti to e biti, osim ako ne
krvari dolje.
Ne. Nimalo.
Super. Ako pristaje na to da me zove im se neto promijeni? Motrim te sa
strane.
Dogovoreno...
Wrath je uletio kroz vrata, s Fritzom za petama.
O, moj Boe, rekla je Beth kad su joj uruili hrpu... mmm, hrpu... koju su dovukli.
Je li to zbilja bava umbirovog piva?
Dvije, obznanio je njezin mu. A rezervnu smo ostavili u hodniku.
Doktorica Jane se nasmijala, ustajui. Tvoja je ena sada odlino. No, obeala je
da e me nazvati. A ini mi se da, ako ona to ne uini, ti hoe.
Wrarh je kimnuo. Moe se kladiti u to.
Beth je zakolutala oima, no duboko unutra nije joj smetalo to je tako uporan.
Njezin e se mu izvrsno pobrinuti za nju nosila ona njegovo dijete ili ne.
I to je bila ljubav.

410

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pedeset sesto poglavlje

akon to je Wrath ispratio doktoricu Jane, vratio se ravno natrag u krevet.


Kad je sjeo, Beth ga je uzela za ruku i stisnula je.

Bit u ja u redu, rekla je.


Boe, tome se i nadao. Zijeva?
Da. Odjednom sam iscrpljena.
Da ti dodam umbirovo...
Ne. Ne, hvala... Samo bih se htjela odmoriti minutu, dvije. A onda u razmisliti o
tome da neto stavim u sebe.
I dalje ti je muno?
Ne. Ali ne bih htjela ni da mi bude. Palcem ga je mazila uz i niz dlan. Moemo
mi to, Wrath. Sve to.
Budui da nije htio pokazati koliko je paranoian, samo je kimnuo. Da. Bit e u
redu.
Samo to u sebi to nije osjeao. Uope.
Trebao bi otii dolje i raditi, promrmljala je kao da ve lagano tone u san.
Saxton je ostao tu. Mogao bi ti pomoi provjeriti e-mailove i ostalo.
Kao da mu glimera ima neto za rei veeras?
Kad je otiao dolje do Fritza po hranu, naletio je na Rehvengea, koji je bio i vie
nego sretan to ga moe izvijestiti o Ichanovoj izjalovljenoj krunidbenoj sveanosti.
Toliko o karakteru Rehv je praktiki letio od osjeaja pobjede. Aristokratima su
lijepo pokazali, prerezali su popola granu na kojoj su sjedili.
Meutim, nisu smjeli biti naivni i pretpostavljati da se nee ponovno okomiti na
njega.
Jednostavno e pronai drugi nain da to uine.
Zahvaljujui Xcoru.
ovjee, kad bi se samo mogao doepati tog kukinog sina...
Ne mogu ovako zaspati, rekla je Beth. Dok se ti tu mota.
elim ostati.

411

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ovdje nita vie ne moe uiniti. Sad smo na povuci-potegni dok ne saznamo na
emu smo.
Tko e te nahraniti kad bude spremna?
Ton njezinog glasa postao je njean. Prilino mi je dobro ilo i prije nego si se ti
pojavio.
E pa... Sranje.
Naposljetku je zakljuio da je njoj odmor potrebniji vie nego njemu dadiljanje
odrasle enke. Nakon to joj je u usne utisnuo poljubac-dva, pustio je da ga George
odvede iz sobe i povede niz stepenice. Kad je izbio na stubite drugog kata, nekao se.
Posljednje mjesto na kojem je elio biti bio je taj ured...
Zvuk udaranja ekia na donjem katu privukao mu je panju. Koji...?
Stepenice, rekao je psu.
Dok ga je George vodio prema prvom katu, zvukovi su postajali sve glasniji,
premda su i dalje bili prigueni a nanjuio je miris betonske praine u zraku. I jo
neto...
Hej, rekao je Rhage. to se radi?
Wrath je ispruio dlan i pustio Brata da svojim pljesne o njega. Nada. Kako ide
unutra?
Skidaju pod. Stavili smo vrstu plastinu ceradu na vrata da blokiramo prainu
Fritz se nadao da emo ostaviti vrata otvorenima, kako bi mogao sve poistiti svakog
jutra kad oni odu. To smo sprijeili.
Pametno.
S druge strane cerade, muki su glasovi nadjaavali zvuk udaranja ekia o kamen,
brbljanje je bilo leerno i oigledno rezultat iskrenog prijateljstva. Koliko je radnika?
Sedam. elimo da to odrade to je prije mogue jer smo svi malo napeti John je
tu sa mnom.
Hej, JM, rekao je Wrath, kimajui glavom u smjeru mujakovog mirisa.
I on kae hej, i eli znati kako je Beth.
Dobro je. Zbilja dobro, hvala na svemu, stari.
Kae, da, bilo mu je zadovoljstvo.
Dobar deko. Postaje pravi mujak, pomislio je Wrath.
Pa, rado bih uao unutra i upoznao ih, izlanuo je bez nekog posebnog razloga.
Nastao je dug period tiine tijekom koje bi se mogao okladiti da su se Rhage i John
zagledali jedan u drugog i gestikulirali negativno.

412

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Dobro, drago mi je da se slaete, promrmljao je Wrath dajui znak Georgeu.


Pas se zaustavio i tako mu dao do znanja da su doli do barijere pa je Wrath
ispruio ruku i dlanom opipao ceradu koja je bila vrsta i debela. Pustivi povodac iz
ruke, objema ju je rukama maknuo sa strane, ne elei je otkinuti odozgo s mjesta za
koje su je privrstili.
Glasovi su istog trena utihnuli.
Osim jednog koji je uzdahnuo: Sveca mu...
Odjednom se zaulo i lupanje, kao da su alati popadali na pod, potom i neko
komeanje.
Kao da se sedam prilino krupnih mukaraca spustilo na koljena. Na trenutak su
Wrathu oi zasuzile iza poveza. 'Veer, rekao je nastojei zvuati leerno. Kako ide
posao?
Nije bilo odgovora. Mogao je nanjuiti miris zapanjenosti i nevjerice, nalik
pirjanom luku, ne sasvim neugodan.
Gospodaru, uo se tihi pozdrav. Velika je ast biti u vaoj prisutnosti.
Otvorio je usta kako bi ga razuvjerio... No, kad je udahnuo, shvatio je da je
njegova tvrdnja zapravo istinita. Za svakog od njih ponaosob. Uistinu su bili zadivljeni
i zateeni.
Hrapavim je glasom rekao: Dobrodoli u moj dom.

Kad se John sagnuo ispod cerade i stao iza Wratha, jedina misao u njegovoj glavi bila
je bilo je i vrijeme.
Sedam je radnika klealo na jednom koljenu, pognutih glava, pogledavajui goredolje kao da je Wrath sunce i ne mogu predugo u njega gledati.
A onda je Kralj progovorio, etiri jednostavne rijei koje su izale iz njegovih usta i
koje su sve promijenile; radnici su ga promatrali... Sa stanovitom ljubavlju.
Wrath se pretvarao kao da gleda oko sebe. Onda, to mislite kako e ovo ispasti?
Mukarci su pogledavali naprijed-natrag, a onda je predradnik, tip koji je jednog po
jednog predstavio radnike dok su ih pretraivali prije ulaska u kuu, progovorio.
Skinut emo pod. I postaviti novi.
Jo malo pogledavanja, dok je Wrath samo mahao povezom desno-lijevo kao da
upija pogled.
Jeste li... Predradnik se nakaljao kao da trpi nekakav bol. Biste li htjeli drugu
ekipu?
to?

413

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Jesmo li na neki nain razoarali naeg gospodara kad ste doli ovamo?
Boe, ne. Samo sam bio znatieljan. To je sve. Ne znam nita o graevinskim
radovima.
Predradnik je pogledao u svakog od svojih radnika. Pa, to je zato to to nije
dostojno, gospodaru.
Wrath se grubo i glasno nasmijao. Vraga nije. To je poten posao. U tome nema
srama. Onda, kako se zovete?
Predradnik je raskolaio oi kao da je to bilo posljednje to je oekivao. Potom je
ustao s poda i navukao svoj pojas s alatom. Ja sam Elph. Ovo je... Brzo ih je sve
predstavio.
Svi imate obitelj? upitao je Wrath.
Ja imam kerku i druicu, rekao je Elph. A moja prva elan umrla je pri porodu.
Wrath je poloio ruku na srce kao da ga je neto duboko dirnulo. O, jebote. Tako
mi je ao.
Predradnik je trepnuo prema Kralju. Ja... Hvala vam, gospodaru.
Koliko je prolo otkako si je izgubio?
Dvanaest godina, mujak se nakaljao. Dvanaest godina, tri mjeseca, sedamnaest
dana.
Kako je tvoja kerka?
Predradnik je slegnuo ramenima. Potom je odmahnuo glavom. U redu je...
Onaj otraga, koji je rekao sveca mu na poetku, opet je progovorio. Paralizirana
je. I pravi je aneo.
Njegov ga je nadleni odmah prostrijelio pogledom, kao da ne eli da
uznemiravaju Wratha. Dobro je, ubacio se.
Paralizirana? Wrath kao da je problijedio. Zbog poroda?
Ah... da. Ozlijedila se. Poroena je bez strune pomoi. Osim mene koji nisam bio
bogznato.
Gdje je dovraga bio Havers?
Nismo mogli doi do klinike.
Wrath je frknuo. Lae mi.
Predradnik podigne obrve u oku. Nitko nije kriv, moj gospodaru. Osim mene.
Mislio sam da si zavrio graevinu. Ili si ipak studirao medicinu?
Nisam.

414

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Onda kako si ti kriv? Wrath je tuno odmahnuo glavom. ao mi je. Gle, drago
mi je da je tvoja kerka preivjela.
Ona je moj najvei blagoslov, gospodaru.
Nema sumnje. I znam da ti tvoja elan vjerojatno vraki nedostaje.
Svake noi. Cijeli dan. Iako me moja druga elan odrava na ivotu.
Wrath je kimnuo kao da tono zna to ovaj eli rei. Jasno mi je. Potpuno mi je
jasno. Neto se slino dogodilo mom bratu, Tohru.
Nastala je duga stanka. A onda je predradnik polako rekao: Ne znam to bih vie
rekao, gospodaru. Osim da ste nas strano poastili svojom prisutnou.
Ne mora nita rei. A i trebao bih vas ostaviti na miru. Oduzimam vam vrijeme.
Wrath je leerno mahnuo rakom za bode. Doskora.
Kad se plastina cerada vratila natrag na svoje mjesto nakon to je Kralj otiao,
radnici su bili bez teksta.
Je li uvijek takav? tupo je upitao predradnik.
Rhage je kimnuo. Zaista je velik mujak.
Nisam mislio da je... takav.
Kakav?
Tako pristupaan.
Na temelju ega?
Glasina. Kau da je hladan. Nedodirljiv. Nezainteresiran za osobe poput nas.
Predradnik se stresao kao da ne moe vjerovati da je to rekao naglas. Hou rei...
Ne, u redu je. Jasno mi je zato tako misli.
Izgleda poput svog oca, rekao je stariji radnik otraga. Pljunuta slika.
Poznavao si ga? Mislim, Wrathovog oca? upitao je Rhage.
Stariji je mujak kimnuo. Jednom sam vidio njih dvojicu zajedno. Mlai je Wrath
imao pet godina. Uvijek je stajao pored svog oca kad je Kralj primao obian puk.
Jednom sam vodio neku raspravu oko imanja, sa svojim gazdom koji je bio u glimeri.
Kralj se bolje pobrinuo za mene nego za tog aristokrata, to sigurno. Prizvuk tuge
prekrio je cijelu njegovu auru. Sjeam se kad su Kralj i Kraljica ubijeni. Bili smo
uvjereni da su ubili i njihovog nasljednika, a kad smo saznali da nisu... Wrath je ve
nestao.
uo sam da su ga nedavno ranili, predradnik je rekao Rhageu. Je li to istina?
Ne razgovaramo o tome.
Predradnik se naklonio. Naravno. Ispriavam se.

415

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kako rekoh, u redu je, ne brini. Hajde, JM, ostavimo deke da rade. Kad je John
kimnuo glavom, Rhage je dodao: Samo nam javite ako vam to treba.
John je krenuo za Bratom, no onda se zaustavio u prorezu cerade. Radnici su i dalje
zurili prema mjestu na kojem je Wrath donedavno stajao i razgovarao s njima, kao da
iznova vrte sve u svojim glavama. Kao da su posvjedoili povijesnom dogaaju.
Izlazei van, pitao se je li Wrath uope bio svjestan koji je uinak imao na njih.
Vjerojatno nije.

416

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pedeset sedmo poglavlje

ok je Anha sjedila, za svojom komodom, od cijele epizode vie nije osjeala


nita osim umora koji ju nikako nije htio napustiti. Sa svakom novom noi,
osjeala se sve vie kao ona, tijelo se oporavljalo, um opet postajao otar.
Meutim, sve se promijenilo.
Kao prvo, Bratstvo se uselilo u sobu do njihove. Svih dvanaestorica. l mijenjali su se
tako da vrata njezine i Wrathove privatne sobe nikad nisu bila bez straara.
A onda i hrana. Wrath joj nije doputao da jede ita to on ili netko od Brae nisu
najprije sami kuali nakon ega bi prilino dugo ekali.
Potom, briga na licu njezinog helrena, svaki put kad bi ga pogledala a da on toga
nije bio svjestan.
Kad je ve kod brige, gdje je on?
Tvoj e se Kralj ubrzo vratiti.
Uzdahnula je i pogledala preko ramena. Tohrture je sjedio u kutu i itao knjigu
soneta. Istini za volju, inilo joj se kao da uope ne prati simbole. Umjesto toga,
njegove su oi bile usmjerene prema zatvorenim prozorima, vratima, njoj, prozorima,
vratima, njoj. Povremeno bi prekinuo taj ritam tako to bi popriao s nekim iz
Bratstva ili kuao hranu koju su spremali na njezinom ognjitu.
Kamo je otiao? ponovno je upitala.
Uskoro e se vratiti. Njegov ju je osmijeh trebao utjeiti. No sjena u njegovom
pogledu definitivno nije.
Anha je zakiljila. Nita mi jo nije pojasnio.
Sve je u redu.
Ne vjerujem ti.
Brat joj se samo nasmijao u svom stilu, ne dajui joj nita naslutiti.
Anha je odloila etku i skroz se okrenula. Znai, misli da su me otrovali. emu
inae tolika zatita? Kuhanje. Zabrinutost.
Sve je u redu.
Taman kad je frustrirano podignula ruke, vrata su se otvorila...

417

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Toliko je brzo skoila na noge da se stol za kojim se odijevala zaljuljao, a boice i


zdjelice na njemu popadale. Najdraa uvardjevol Wrath!
Podignuvi svoje haljine, bosa je potrala preko hrastovog poda prema uasu koji
se nalazio pred njom. Dok su ga dvojica Brae pridravala, njezin je ljubljeni posvuda
krvario, njegova jednostavna koulja umrljana je s prednje strane, s razbijene usnice i
pretuenog lica, iz zglobova ake kapalo je na tepih, glava mu je mlohavo visjela kao
daje ne moe podii.
to ste mu to uinili! vrisnula je kad su se vrata odaja zatvorila i zakljuala.
Prije nego se uspjela zaustaviti, poela je mlatiti one koji su ga pridravali, no
njezine ake nisu imale nikakvog uinka na njih dok su ga namjetali na krevet.
Anha... Anha, stani... Kad su polegli Wratha, podignuo je lijevu ruku. Anha...
stani.
Htjela ga je uhvatiti za dlan i priviti se uz njega, ali izgledao je kao da ga sve boli.
Tko ti je to uinio?
Traio sam to.
to?
Dobro si me ula.
Kad je ponovno sjela, shvatila je da ga sad eli izudarati.
Wrathov je glas bio tako slabaan da se pitala kako je uope jo pri svijesti, jedan
posao treba obaviti. A to u uiniti ja sam. Razgibao je ake i lecnuo se. Drugi nee
biti dostatni.
Anha je zurila u njega, a onda je uinila isto s okupljenim mujacima, kao i onima
koji su tek pristizali, oigledno nakon to su uli vrisak.
Odmah da si sve pojasnio, viknula je. Svi vi. Ili naputam ovu sobu.
Anha. Wrathov je glas bio iskrivljen i teko je udisao. Budi razumna.
Ustala je i poloila ruke na kukove. Da spakiram stvari ili e mi netko meu vama
neto rei?
Anha...
Govori ili se pakiram.
Wrath je izdahnuo, promuklo opsovavi. Ne mora se brinuti...
Kad se pojavi u naoj zajednikoj sobi izgledajui kao da te je udarila koija,
itekako se moram brinuti! Kako se usuuje iskljuiti me iz ovoga!
Wrath je podignuo ruku kao da eli protrljati lice, a onda je napravio grimasu im
ga je dotaknuo.

418

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Mislim da ti je nos slomljen, rekla je ravnim glasom.


Izmeu ostalog.
Zaista.
Wrath ju je konano pogledao. Osvetit u te. To je sve.
Anha je ula samu sebe kako teko die. A onda su joj koljena poela klecati, pa se
spustila natrag na krevet. Nije bila, naivna, pa ipak se okirala kad je ula potvrdu
onog u to je sumnjala.
Dakle, istina je. Namjerno su mi naudili.
Da.
Bistrim pogledom pratei ozljede na svom helrenu, odmahivala je glavom. Ne,
neu to dopustiti. Ako se eli osvetiti, pusti da to napravi netko od ovih sposobnih
mujaka.
Ne.
Pogledala je prema tekom, izrezbarenom stolu preko puta, onome koji su
nedavno tu donijeli, onome za kojim je tako radostan sjedio satima i satima, vladao,
razmiljao, planirao. Potom je pogledala u njegovo izoblieno lice.
Wrath, nisi sposoban za tako opasan zadatak, rekla je promuklo.
Bit u.
Ne. Zabranjujem ti.
Tad je on pogledao u nju. Nitko ne zapovijeda Kralju.
Osim mene, glatko mu je odvratila.. I oboje to znamo.
Nato se u sobi zauje tiho smijuljenje iz potovanja..
Isto su uinili mom ocu, Wrath je rekao ravnim glasom. Samo su ga otrovali
toliko da je umro.
Anha je podignula ruku do grla.. Ali ne... Umro je prirodnom smru...
Nije. A kao sin, dunost mi je ispraviti tu nepravdu kao i ovu tvoju. Wrath je
obrisao dio krvi s usana. Sluaj me sad, Anha moja, i uj ovu istinu... Nee me nitko
ovime kastrirati, ni ti niti itko. Dua mog oca progoni me, koraa hodnicima mog
uma, govori mi. A ti e initi isto ako te naposljetku uspiju poslati u grob. Sudbina mi
je da ivim s tim prvim. Ali ne oekuj da u i s ovim drugim jednako postupiti.
Hitro se nagnula prema njemu. Ali ima Bratstvo. Tome oni slue, tako slue. Oni
su tvoji privatni uvari.
Dok ga je Anha preklinjala, sama veliina, i broj mujaka oko nje stvarali su pritisak
u najboljem moguem smislu.

419

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Zapovjedi im, molila je. Poalji ih u svijet da rijee taj zadatak.


Njegova krvava, ruka posegne prema njoj. Pomislila je da to ini zato da je uzme
za dlan. No, umjesto toga ostala je na njezinoj haljini, ispod pojasa... Na njezinoj
maternici.
Nosi mlado, grubo je rekao. Mogu to namirisati.
I ona je pomislila na to, iako iz drugih razloga.
Wrathovo jedino funkcionalno oko nalo je put do njezinog. Stoga ne mogu
dopustiti drugima, da odrade moju dunost. ak i kad bih te mogao posluati, svjestan
da sam tako slab... Nikad ne bih mogao pogledati u oi svom sinu ili keri i znati da
mi je manjkalo hrabrosti da se pobrinem za svoju krv.
Molim te, Wrath...
Kakav bih otac bio?
iv.
Ali koliko dugo? Ako ne zatitim ono to je moje, oduzet e mi to. A ja neu
izgubiti svoju obitelj.
Preplavljena emocijama, Anha je osjetila, kako joj suze klize niz obraze, kako joj
njihova putanja pali lice.
Spustivi elo na krvavi crni dijamant na Kraljevom prstenu, zajecala je.
Jer je u svome srcu znala da ima pravo i mrzila je svijet u kojem su ivjeli... I na
koji e, s vremenom, donijeti mlado.

420

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pedeset osmo poglavlje

centru, u urbanom srcu Caldwella, Xcor je ulovio brzinu u jednoj uliici.


Njegove vojnike izme gazile su kroz prljavu, slanu bljuzgu, ledeni zrak
udarao mu je u lice, a udaljene sirene i povici bili poput naratora cijele bitke.
Ispred njega, kolja kojeg je ganjao bio je gotovo jednako brz kao i on. Meutim,
gad nije bio jednako dobro naoruan naroito nakon to je ispraznio spremnik i
potom, poput kakvog bijesnog tinejdera, bacio puku na Xcora.
Super potez. A sad odmah odi trati mamici.
Jurenje se potom nastavilo.
Xcor je drage volje pustio degrada da se istri do iznemoglosti. Pod uvjetom da
itav taj sprint nije vodio onoj vrsti komplikacija u kojoj se zatekao koju veer prije.
Nije ga zanimalo ganjati jo kojeg ovjeka.
Nakon otprilike etiristo metara, kolja je doao do kraja uliice gdje je bio
prisiljen izvesti kaskaderski potez, bacajui tijelo preko vie od pola metra visoke
iane ograde.
S druge strane, Omega mu je podario neku vrstu supermoi nakon inicijacije.
Premda ga ni to nee spasiti.
Xcor je tri puta iroko zakoraio i vinuo se u zrak. Cijelom je teinom pojurio uvis i
sletio na degradova lea netom prije nego to je kolja stigao do vrha ograde.
Uhvativi ga i jako povukavi, odlijepio je obezduenog od ograde, okreui se u
zraku tako da su sletjeli na tlo, Xcor s gornje strane.
Njegova je kosa vritala da je pusti van da se poigra. No, umjesto da ju je pustio,
oslobodio je njezinog malenog roaka s boka.
Maeta je imala elinu drku s gumenim dijelom, bila mu je kao produetak ruke
dok ju je dizao preko ramena.
U tom je trenutku mogao sve brzo dokrajiti, ako bi naciljao posred njegovih prsa.
No, gdje je tu zabava? Odalamivi ga po licu i stisnuvi, okrenuo mu je glavu u stranu
i odrezao mu uho...
Vrisak koji je uslijedio bio je poput glazbe i odzvanjao mu je u uima.
Druga strana, reao je, na silu mu okreui glavu. Da bude u skladu.
Otrica maete po drugi je put zafijukala kroza zrak. Xcorova tonost bila je tolika
da nije dotaknuo nita osim mesnatog dodatka. A bol je bio dovoljan da onesposobi

421

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

njegov plijen dobro, to i injenica da je kolja sigurno ve znao da je ono to e tek


doi mnogo gore.
Strah je itekako znao paralizirati.
A obezdueni e se upravo nasmrt preplaiti.
Nizom brzih udaraca, Xcor ga je mlatio po tijelu, zarivi otricu duboko u svako
rame, kako bi presjekao tetive i onesposobio torzo, a potom je uinio isto sa stranjim
dijelom njegovih koljena.
Sjeo je, promatrajui kako se vrpolji i udisao smrad kao i cijelu patnju. injenica
da je on uzrok sveg tog bola hranila je zvijer u njemu; bio je to obrok koji je
konzumirala njegova zla strana koja je time samo osjeala jo veu glad.
Bilo je vrijeme da postane jo direktniji. Stoga je odluio odsjei mu lijevo stopalo,
polako.
S pola snage, udario je jednom, dvaput... Tri puta prije nego je otrica fino
prerezala. S desnim je stopalom bilo jednako lako.
Usred tog posla, mislima je odlutao do neega to ga je natjeralo na jo veu
izopaenost.
Razmiljao je o Wrathovu posljednjem potezu. Tyhm, odvjetnik, naknadno je
procijenio dokument o razvrgavanju zdruivanja i zakljuio da je legalan no Xcor je
znao da je dokument datiran ranije.
Nema anse da ga Kralj nije potpisao ba onda kad su mu na stol stavili pergament s
odlukom Vijea.
Primiui se dijelu ispod koljena, nastavio je s poslom. Ritam sjeckanja podsjeao ga
je na Stari kraj, onda kad je sjekao drvo ne bi li se rijeio frustracije.
Pitanje na koje je traio odgovor bilo je koliko je bilo istine u tom papiru? Je li
se Kralj zaista rijeio svoje druice?

To je prava ljubav.
Kad je u glavi uo glas svoje Odabranice, obuzeo ga je nalet snage i to u pravi
as jer se taman bacio na degradova bedra. Vie nije bilo suzdravanja. Napregnuo je
miie, kidao kou i kosti, crna mu je krv prskala u lice, izbacio je onjake.
Kolja je grebao po snijegu na ploniku, noktima je grebao asfalt ispod njega dok
mu je vrisak nestajao u grlu, dok je ok obuzimao i njegovo disanje i puls, sve dok nije
postao praktiki beivotan.
Ali nee umrijeti na taj nain.
Zaista, postojao je samo jedan nain da ga ubije.
Xcor je rasjekao degrada na komade, ostavivi samo glavu privrenu za komad
torza. Lokve crne krvi stvarale su se ispod etiri toke na kojima su neko bili udovi.

422

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Kad vie nije imao to odsjei, Xcor je unuo i malo odahnuo. Vie nije bilo
zabavno sad kad je kolja bio onesposobljen. I dalje je patio, ali nije bilo tako oito.
Pa ipak, nije htio dovriti posao. Poput ovisnika koji se jo drao uta koji vie nije
mogao zadovoljiti njegove potrebe, svejedno ga nije mogao dokrajiti.
Kad se oglasio njegov telefon, odluio ga je ignorirati. Nije htio sluati Ichanovo
gunanje taj mu je aristokrat ostavljao poruku za porukom, pokuavajui
nadoknaditi gubitak u svojoj gotovo pobjednikoj utrci za prijestoljem. Potom i poziv
od Tyhma.
No, njihov mali opor doivio je neuspjeh a Xcor je tek trebao smisliti novi
pristup.
Podignuvi maetu visoko u zrak, zario je izbruenu elinu otricu ravno u prazna
prsa a odmah potom morao se odmaknuti unatrag kako bi zatitio oi i lice od
blistave zrake svjetlosti i eksplozije vruine.
Kad ga je udarac oborio s nogu, telefon se ponovno oglasio. Prokletstvo.
Gurnuvi ruku u unutranji dep svog balonera, izvadio je dosadni ureaj. to je?
Nastala je pauza. A onda mu je u uho uao najslai glas koji je ikad uo.
ekam te.
Xcor se zaljuljao iako je praktiki ve bio ispruen na tlu. Sklopivi oi, izdahnuo je.
Na putu sam.
Nisi doao ranije, kad si rekao da e doi.
Nije istina. im se uspio odvojiti od Kopiladi, duhom je otiao do javora i ondje
zatekao Layline otiske stopala u snijegu. Sad mora da se vratila na mjesto na kojem su
se susretali.
Nisam se mogao izvui iz neega. Taj jebeni sastanak. Napetost nakon njega. Ali
sad je gotovo. Budi uvjerena.
elio je ostati na telefonu s njom, no prekinuo je vezu. Skoivi na noge, spustio je
pogled i shvatio da je za dio njegove ljutnje bila kriva i injenica to je propustio
priliku da je vidi...
Iznenada je opsovao. Udovi koje je rasjekao na komade nisu se zapalili.
Ali veeras nee poistiti za sobom. Tko god od ljudi nae te ostatke, neka
slobodno uiva u malo enigme.
Nestajui prema sjeveru, rasprio se u vjetru... I ponovno preuzeo oblik u dnu
njihove livade. Odmah ju je vidio, stajala je ispod onog ogromnog stabla, njezina
svijetla odjea blistala je na mjeseini.
Brzo se pokuao dematerijalizirati i prii joj blie, previe nestrpljiv da bi tu
udaljenost prevaljivao pjeice. No, um mu je bio previe zbrkan da bi se uspio
dovoljno koncentrirati.

423

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ostalo mu je samo da fiziki prevali tu udaljenost pa je poeo hodati, nedugo zatim


i trati... i naposljetku praktiki sprintati.
Ona je bila jedini cilj koji mu je u tom trenutku bio bitan, a kad je stigao do nje,
nestalo mu je daha. Nestale su i misli.
Ostala je samo ljubav.

Layla je primaknula ruku k nosu.


Kad je Xcor stigao do nje, miris koji se kovitlao oko njega bio je ogavan, tako
muno slatkast da ju je guio. Odmah je primijetio njezinu reakciju, pa je sakrio krvave
ruke iza lea i odmaknuo se tako da vjetar ne nosi miris prema njoj.
Oprosti mi, rekao je hrapavo. Bio sam na terenu.
Budui da nita nije mirisalo na krv njihove vrste, uzdahnula je s olakanjem. Na
neprijatelj?
Da.
Onda je to u redu.
Kad su mu oi bljesnule, odmahnula je glavom. Nemam problema s tim da brani
nau vrstu.
To je osvjeenje.
Pokuala ga je zamisliti u borbi i zakljuila da to nije nimalo teko. S tim njegovim
debelim vratom i gigantskim ramenima, uistinu je roen za nasilje. Pa ipak, ak i uz taj
smrad koljaa koji je imao na sebi, nije ga se bojala.
ekala sam te na snijegu, apnula je.
I bojao sam se da jesi.
Gotovo je, znai. Hou rei, Vijee zna za Wratha.
Zakiljio je. Znai, zato si dola ovamo vidjeti me? Da likuje?
Ne, uope. Samo sam se nadala...
Budui da nije dovrila reenicu, prekriio je ruke, a prsa su mu se doimala veima
nego ikad. Pretoi to u rijei.
Zna tono o emu govorim.
elim uti rijei.
Ostavi Wratha na miru.
Xcor se odmaknuo od nje i poeo koraati naprijed-natrag. Odgovori mi neto.

424

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Bilo to.
To nije siguran odgovor za tebe, Odabranice. Osvrnuo se, oi su mu svjetlucale u
tami. Zapravo, cijeli ovaj susret nije siguran za tebe.
Ti me nee ozlijediti.
Mnogo vjere polae u udovite.
Ti nisi udovite. Da jesi, ubio bi me one noi u automobilu.
Moje je pitanje sljedee, okoliao je. Je li se Wrath zbilja odrekao one svoje
enke? Moe pokuati lagati, ali ja u znati istinu.
Moda i nee, pomislila je Layla. Naime, vjebala je odgovor upravo na to pitanje.
Satima.
Smireno ga pogledavi u oi, rekla je bez ikakve promjene na sebi: Da, jest. Na
papir je stavljen raniji datum, ali je ipak istinit. Odrekao se svoje jedine ljubavi kako bi
zadrao ono to mu elite oduzeti.
Sati ispred zrcala. Sjedila je u svojoj kupaonici, na maloj, podstavljenoj klupici,
osvijetljena svim svjetlima koje je mogla upaliti i ponavljala te rijei iznova i iznova.
Sve dok ih nije nauila napamet, sve dok njihovo znaenje nije nestalo i dok se nisu
pretvorile u obine slogove. Dok nije mogla izrei tu la bez imalo oklijevanja ili
mucanja.
A znala je i da e biti vjerodostojnija ako mu kae djelominu istinu.
Koja rtva, promrmljao je.
Ni on nita nije odavao.
Nastala je duga, duga tiina ispunjena kucanjem njezinog srca.
Prestani s tom grjenom potjerom, rekla je. Molim te.
A to je s tvojom prijanjom ponudom? Stoji li i dalje?
Teko je progutala. Zbog mnogoega, nije mogla zamisliti da vodi ljubav s njim. Bio
je neprijatelj jednako kao i Degradacijsko drutvo a postojala je, dodue, u njemu i
neka udovina strana. tovie, nikad nije ni zamiljala da e mijenjati svoje tijelo za
neto.
A nije bila naivna. Da, osjeala je privlanost prema njemu kad joj je priao i
zatekao je u onom autu. No ovo je vie nalikovalo poslovnoj transakciji.
Layla je podignula bradu. Da. Stoji.
A ako pristanem na tvoje uvjete, hou li morati ekati dok se rodi mlado? Ili te
mogu odmah uzeti?
Na te rijei miris u zraku se promijenio, neto mrano je poletjelo uvis i nadjaalo
smrad od kojeg joj se smuilo.

425

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Ruke je poloila na maternicu, iznenada ju je obuzeo uas. to ako je ugrozila


mlado koje je raslo u njoj? Ali druge su Odabranice nastavile imati odnose s prijanjim
Primujakom, zar ne? Bez nuspojava.
Moe me imati kad god poeli, rekla je tananim glasom.
to ako te elim ovdje i sada? Na hladnoi? Na nogama, posve odjevenu?
Srce joj je lupalo, prsa se stisnula kad je shvatila da je uzbuen i toga se prepala.
Pa ipak, ostala je mirno stajati, svjesna injenice da ima neto to on eli, a dok je
tako, Wrath i Beth i mlado koje e moda imati mogli bi biti na sigurnom.
Napravit u kako trai, ula je vlastiti glas.
Sve za tvog Kralja.
Da. Za njega.
Xcor se nasmijao, no bio je to osmijeh bez topline ili humora. Razmislit u o
tvojim uvjetima. Naimo se ovdje sutra u pono i dat u ti svoj odgovor.
Mislila sam da si me zato noas zvao ovamo.
Predomislio sam se.
Oekivala je da e se dematerijalizirati. Umjesto toga, okrenuo joj je lea i krenuo
niz isti put kojim je doao, svojim tekim koracima stvarajui udaljenost izmeu njih.
Sklopila je oi...
to si mu rekla? upitao je muki glas iza nje.

426

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Pedeset deveto poglavlje

rez je zakljuio da je bilo dovoljno sranja.

Kad se ponovno dematerijalizirao u velikom Rehvovom kampu, bio je spreman biti


iskren, pokrenuti razgovor, raistiti situaciju sa svojom Odabranicom. On i Selena
dovoljno su dugo kruili jedno oko drugog, a sad kad je imao malo prostora za
disanje ma koliko dugo to trajalo morao je situaciju s tom enkom postaviti za
prioritet.
Zajedno sa s'Exovim apetitima, jasno.
Jebiga. Oigledno je taj krvnik toliko iskoristio djevojke da naveer nisu mogle ni
raditi. Sve tri su mu poslale poruku dobra vijest je bila ta da barem nita nisu
poalile. Svaka od njih je pitala moe li ponovno vidjeti krvnika.
Kako je krenulo, jo e one plaati njemu da se nau s tim kukinim sinom.
Kvragu, nisu ni spomenule novac koji im je obeao platiti za taj trud.
Materijaliziravi se na svom uobiajenom mjestu na tratini sa strane, laknulo mu je
kad je ugledao svjetlo u njezinoj stranjoj sobi i nigdje drugdje. Hvala Bogu. Uavi
u kuu kroz kuhinjski ulaz, nije je zazvao, nije pustio ni zvuka. Umjesto toga, lutao je
poput duha kroz praznu kuu, penjui se tako da nijedna od stepenica nije zakripala.
Na vrhu stubita krenuo je ulijevo, a kad je doao do djelomino zatvorenih vrata,
osjetio je kako su mu se prsa stisnula.
Selena...?
Njezin je miris bio u zraku, znao je da je tu.
Selena? Jo je malo rastvorio vrata, a onda je zauo zvuk vode.
Morao je sagnuti glavu ispod niskog dovratka kako bi uao, a kad je opet skrenuo
lijevo, osjetio je vlanost u zraku, i toplinu...
Uh... ovjee.
Zatekao ju je u kadi. Glave naslonjene na runik, tijela rastegnutog u dubokom
bazenu iste vode, s rukama koje su se odmarale s obje strane starinske porculanske
kade.
Mogla sam ustati, rekla je i ne trudei se otvoriti oi. Ali eljela sam da me vidi
golu.
Trez se nakaljao kako bi proistio grlo, kao to biste napravili da vas je netko
udario u solarni pleksus. Aaah... Moemo li razgovarati?

427

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Mislim da ve jesmo. Podignula je kapke i pogledala u njega. Ili ima jo?


To rekavi, premjestila je noge, voda se uskomeala preko njezinog nevjerojatnog
tijela, njezine obline se naglasile kao da se kree... Njezine bradavice je oblizala voda i
ostavila ih mokre na zraku.
Ima jo, protisnuo je prelazei jezikom preko usana.
Onda svakako primakni stolicu. Osim ako mi se ne eli pridruiti.

Prokletstvo. Postoji li ansa da ustane i izide odatle? I da se odjene?


Ako sam to eli napraviti, onda molim te slijedi svoj poriv.
Da, jer e zaista biti od veeelike pomoi ako dotakne njezino golo tijelo.
Opsovavi sebi u bradu, Trez je priao blie i dohvatio stolicu. Na kraju krajeva,
bojao se da e se, ako ostane stajati na nogama, spotaknuti i pasti na nju. Doslovno.
Kad je sjeo, poloio je ruke na lice i grubo ga protrljao... Sve to je potom mogao
bilo je ostati u tom poloaju.
Voda je proizvodila zvukove kao da ona ustaje u sjedei poloaj. Trez? Jesi li u
redu?
Ne.
Toliko je puta u ivotu pao s litice, kad su mu se o glavu obile stvari koje je
napravio ili koje je netko drugi napravio njemu. Ali nikad ovako.
Trez? Kad joj ponovno nije odgovorio, rekla je: Plai me.
Ja... Jebote, odakle da pone? Selena, zaista mi je ao.
Zato? Napetost joj se osjeala u glasu. Zbog ega se ispriava?
Od srama mu se grlo toliko stisnulo da je jedva uspijevao uvui zrak u plua.
Moram biti iskren s tobom. Brutalno iskren.
Mislila sam da ve jesi.
Sve to je mogao bilo je odmahnuti glavom. Gle, zna da sam imao... dosta posla s
ljudima.
Nisi to ba tako prije opisao, primijetila je.
Opet odmahivanje glavom. Moj posao je... To je klub. Zna li to je to?
Ragbijaki klub? Ili bejzbolski?
Noni klub. Mjesto gdje ljudi piju i... sluaju glazbu. Isuse Kriste. I rade jo neke
stvari.
Da?

428

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

Spustio je ruke. Ona je sjela, a njezine su ruiaste bradavice bile tono na povrini
vode, topla ih je povrina ponovno lickala... A ona kao da to nije primjeivala.
Bi li mogla izii i navui ogrta? upitao je.
Nemam se ega sramiti.
Jebena istina. Znam. Ali teko mi se koncentrirati.
Moda elim da se mui.
Okej, u redu, djevice ne bi trebale biti tako zavodljive. S druge strane, ona to vie
nije bila za to se pobrinuo.
Jebote. Misija postignuta, promrmljao je.
Priao si mi o svom poslu?
Zagledao se u pod. Bio je napravljen od jednostavnih bijelih ploica, starih i dobro
opranih, onakvih koje su izgledale nove ak i s pokojom pukotinom i napuklinom.
Trez? Negdje u perifernom vidu, primijetio je kako je ispruila nogu i otvorila
toplu vodu. Neto si govorio?

Just do it.
Super. ivot se sveo na reklamu za teniske Nike.
Ja sam svodnik. Zna li to to znai?
Namrtila se. Vodi ih van na ulicu?
Prodajem ih. Njihova tijela. Mukarcima, najee.
Uslijedila je tiina.
Pogledao ju je u oi. Za to primam plau. Prodajem ih. Razumije li?
Trenutak potom, njezine prekrasne ruke povukle su se s ruba kade i prekriile preko
prsa.
Ba tako, pomislio je.
A to nije ono najgore.
Nastala je jako duga pauza. Zatim je ona rekla: Mislim da bih se sad rado
odjenula.
Ustao je i krenuo prema vratima. Da. I mislio sam.

Vani, na snijegom prekrivenom polju, Layla se okrenula. Samo to nije zavritala kad
je prepoznala mukarca koji je iskoraio iza velikog drveta. Bio je to vojnik, onaj koji

429

J. R. Ward 18 Bratstvo crnog bodea - Kralj

je bio ranjen i doveden u centar gdje je Bratstvo treniralo. Onaj koji je nije ispravio
onda kad je pretpostavila da je povezan s Bratstvom.
Onaj koji ju je doveo tu da pomogne Xcoru one davne noi.
ao mi je, rekao je, duboko se naklonivi, i dalje je promatrajui. To i nije ba
primjeren pozdrav.
Samo to mu se nije naklonila, kad se sjetila da on ne zasluuje takvo potovanje. I
on je, ba kao i Xcor, bio na drugoj strani.
Izgleda izuzetno lijepo ove hladne veeri, promrmljao je.
Njegov naglasak nimalo nije nalikovao Xcorovom, svaku je rije savreno naglasio,
glas mu je bio savreno uglaen, a ne grub. No, nije ju zavarao. Ve mu je jednom
posluila kao alat.
Nije bilo sumnje da e to uiniti opet.
Onda, o emu si razgovarala s njim? upitao je, suzivi pogled.
Layla se vre zaodjenula tekim ogrtaem koji je imala na sebi. Mislim da, ako
ve eli znati, moe pitati i njega. Ispriaj me, sad te naputam...
Dlan koji ju je uhvatio za ruku stisnuo ju je jako, a njegovo privlano lice smrailo
se toliko da je izgledalo prijetee. Ne, ja ne mislim tako. elim da mi ti kae o emu
ste priali.
Podignuvi bradu, pogledala je vojnika u oi. elio je znati radi li se o
krivotvorini.
Obrve su se spustile, stisak malo popustio. Molim?
Dokument o razvodu. elio je znati je li se Wrath doista odrekao svoje Kraljice, a
ja sam ga uvjerila da jest.
Vojnik ju je pustio. Pod pretpostavkom da se tebi moe vjerovati.
Ta pretpostavka ne mijenja istinu. Saznat e od nekog drugog, uvjerena sam.
Zapravo, vjerojatno i nee, s obzirom na malo kontakata koje je njihova kua imala
s ostatkom vrste. No, moda taj mujak to i ne zna.
Znai, bilo je to dogovoreno zdruivanje za koje Kralj nije mario.
Upravo suprotno, njihova je ljubav bila