You are on page 1of 1

JADUAL PENENTUAN UJIAN

SAINS TAHUN 6 UJIAN BULAN FEBRUARI 2014


Tajuk

Objektif Pengajaran
I
M P

II
S

Pemberatan
III

Bilanga Peratus
n

Soalan

soalan
Memahami persaingan adalah satu

10

33.3

10

13

43.3

13.3

30

100

bentuk interaksi antara benda hidup


Memahami sesetengah haiwan

hidup secara berkumpulan dan


sesetengah yang lain hidup
menyendiri
Memahami tanggungjawab

manusia dalam melindungi spesies


terancam
Mengetahui kesan-kesan aktiviti

manusia terhadap persekitaran


Jumlah Soalan (Peratusan)
I: Pengetahuan
II : Kemahaman dan Aplikasi
III: Analisis, Sintesis dan Penilaian

M Mudah
P Pertengahan
S - Sukar