Вы находитесь на странице: 1из 5

Tripurasundari Vijaya Stava

( )
:

Kalpondita chanda bhanu vilasadeha prabha mandita,


Kalambodha samana kuntala bhara karunya vara nidhi,
Kadyarnangita mantra raja vilasadkoodatryopasita,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeshwari. || 1 ||
, , , ,
, - ;
,
();
, !

Etath praabhavashaliniiti nigamairadyapyanalokita,


Hemambhoja mukhii chalat kuvalaya prasparda malekshana,
Enangamsa samana phala, phalakaprollasikasturika,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari.|| 2 ||
,
,
, ;
, ; !

Iishat phulla kadamba kudmala mahalavanya garvapaha,


Snigdha swacha sudhanta kanthivilasan mandasmitalankruta,
Iisatwadyakhileshti sidhiphalda, bhaktya nathanaam sada,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 3 ||
, ;
,
!
, , !

Lakshya lakshya vilagna desha vilasadromavalii vallarii,

Vrita snigdha phala dvaya bramakarotunga sthani sundarii,


Raktashoka sumaprapatala dhukulachadhitangi mudha,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 4 ||
;

, !
!

Hriimkari sura vahini jala gabhiiravarta nabhirgana,


Shroni mandala bara manda gamana kanchi kalopojvala,
Sundadanda suvarna varna varna kadalikandopamorudwayii,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 5 ||
- , - ;
!
, .
, !

Hasthaprojvala dikshu karmukha lasadpuspeshu pashankusha,


Hadhyarnangita mantraraja nilaya haradibhir bhushita,
Hasta prantharanatha suvarna valaya, haryaksha sampuujita,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 6 ||
: - ,
.
, ,
,
, !

Samraktambuja padayugma vilasad manjukvana nuupura,


Sasarnava taranaika taranir lavanya varanidhi,
Liila lola tamam shukam, madhurya samlalayanti gira,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 7 ||
- -;
, ?
,
, !

Kalyani karuna rasardhrahrudaya kalyana sandayinii,


Kadyarnangita mantra lakshita tanusthanvi tamonasini,

Kameshanka vilasini kalagiramavasabhuumi shivaa,


Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 8 ||
, , , .
(), .
,
.
, !

Hantum dhanava pungavam rana bhuvi prochanda bandadhidam,


Haryakshadyamarartita bhagavati divyam tanumasrita,
Shri mata lalitetyachintya vibhavair namnam sahasrai suta,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 9 ||
;
, ,
. ,
. ,
, !

Lakshmivaga gajabhir bahu vidaya ruupa sthutapisvayam,


Niirupa guna varita trijagatam mata cha chidruupini,
Bhaktanugraha karanena lalitam ruupam samasadhita,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 10 ||
: , !
,
().
, !

Hriinkaraika parayanarta janata samrakshane diikshita,


Hardham satamasam vyapohithumalam bhuushnurhara preyasi,
Hatyadi prakataga samghadalane daksha cha dakshayani,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 11 ||
, , .
, - !
,
!

Sarvanandamayi samastajagatam ananda sandayanii,


Sarvotunga suvarna shaila nilaya, samsara sakshi sati,

Sarvairyogichaya sadaiva vichita samrajya dhana kshama,


Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 12 ||
, !
, , !
, .
,
!

Kanyaruupadhara galabja vilasan mukta latalankruta,


Kadikshantamanupavishta hrudhaya, kalyana shiilanwita,
Kalpantot bhatatandava pranudhita, shri kamajithsakshinii,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 13 ||
, ;
, , , ;
, ,
, !

Lakshya bhakti rasardhra hruthsarasiji sadbhi sadaradhita,


Sandranandamayi sudhakara kala gandojjwalanmaulike,
Sharvani sharana gatarti samani sachinmayii sarvada,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 14 ||
, !
! .
, ,
, !

Hriimkaratraya saputati mahata mantrena sampuujita,


Hotri Chandra samiirana agni jala bhobaswannabhoruupini,
Hamsa sohamiti prakrushtadishanair aradita yogibhi,
Shrichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 15 ||
, , !
, : ( ),
, , ;
, ,
, !

Shriimkarambujahamsika, shritajanaksemangari shankari,


Shringara karasakarasya madanasyajjevika vallari,
Shrikamesharaha sakhi cha lalita shrimadgruharadita,

Srichakradi nivasini, vijayate Shri Rajarajeswari. || 16 ||


, -! , !
- , !
, , !
, , !