Вы находитесь на странице: 1из 3

Sudski sistem Bosne i Hercegovine

Sudski sistem Bosne i Hercegovine sastoji se od redovnih i specijalizovanih sudova.


Ustavom Bosne i Hercegovine sudska nadlenost je u ovlasti entiteta, dok na razini Bosne i
Hercegovine postoji Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji odluuje u apelacijama na presude
vrhovnih sudova entiteta i na neki nain preuzima ulogu Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Na dravnoj razini koja obuhvata cjelokupnu dravu Bosnu i Hercegovinu postoje:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji je u odnosu na druge organe vlasti u Bosni i
Hercegovini, samostalan i neovisan. Nijedan organ u Bosni i Hercegovini ne moe
donositi zakone, druge propise i ope akte koji se tiu rada Ustavnog suda i njegove
uloge utvrene Ustavom. [1]

Sud Bosne i Hercegovine, koji je osnovan da bi se osiguralo efikasno ostvarivanje


nadlenosti drave Bosne i Hercegovine, potovanje ljudskih prava i vladavine zakona na
njenoj teritoriji. Sud Bosne i Hercegovine je nadlean za krivina djela koja prema
zakonu spadaju u nadlenost toga suda.[2]

Dananja organizacija
U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje: opinski sudovi, kantonalni sudovi i Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine kao redovni sudovi. Vrhovni sud Federacije Bosne i
Hercegovine je najvii albeni sud u Federaciji. Uz 10 kantonalnih sudova postoji 27 opinskih
sudova.
U privrednim predmetima opinski sudovi u kojima se obrazuju privredna odjeljenja mjesno su
nadleni za podruje cijelog kantona. Privredna odjeljenja obrazuju se u opinskim sudovima u:
Bihau, Oraju, Tuzli, Zenici, Goradu, Travniku, Mostaru, irokom Brijegu, Sarajevu i Livnu.
[3]

U Republici Srpskoj postoji 19 osnovnih sudova. Pored osnovnih sudova postoji pet okrunih
sudova, u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istonom Sarajevu. Takoer postoji i
Vrhovni sud Republike Srpske.
Sjedita okrunih privrednih sudova su u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istonom
Sarajevu, a postoji i Vii privredni sud kao drugostepeni sud za cijelo podruje Republike
Srpske. Sjedite Vieg privrednog suda je u Banjoj Luci. [4]

Organizacija sudova SR Bosne i Hercegovine


Kao redovni sudovi postojali su opinski sudovi, okruni sudovi i Vrhovni sud Bosne i
Hercegovine. Kao specijalizovani sudovi postojali su okruni privredni sudovi i sudovi
udruenog rada te Vii privredni sud SR Bosne i Hercegovine i Sud udruenog rada SR Bosne i
Hercegovine kao i Upravni sud Bosne i Hercegovine.

Privredni sudovi SR Bosne i Hercegovine


Privredni sudovi SR Bosne i Hercegovine bili su institucije sudske vlasti koje obezbjeuju
dvostepenost u rjeavanju privrednih sporova, privrednih prijestupa i drugih privrednosudskih
postupaka.

Okruni privredni sudovi u BiH

1. Okruni privredni sud u Banjoj Luci


2. Okruni privredni sud u Doboju
3. Okruni privredni sud u Mostaru
4. Okruni privredni sud u Sarajevu
5. Okruni privredni sud u Tuzli
6. Okruni privredni sud u Zenici
7. Vii privredni sud SR Bosne i Hercegovine

Sudovi udruenog rada SR Bosne i Hercegovine

Sudovi udruenog rada sudili su u predmetima radnih sporova.

Sudovi udruenog rada u BiH

1. Sud udruenog rada u Banjoj Luci


2. Sud udruenog rada u Bihau
3. Sud udruenog rada u Doboju
4. Sud udruenog rada u Mostaru
5. Sud udruenog rada u Sarajevu
6. Sud udruenog rada u Tuzli
7. Sud udruenog rada u Zenici
8. Sud udruenog rada SR Bosne i Hercegovine

etvrti dio u diobi vlasti


Ustavni sudovi nisu dio redovnih sudova ve se smatraju etvrtom granom u diobi vlasti.

Takoer pogledajte

Ustavni sud Bosne i Hercegovine