Вы находитесь на странице: 1из 22

Prayers & Supplications

for Laylatul Qadr

Nights of the 19th, 21st & 23rd

Sacred Month of Ramadhan

Iltemase Dua
Hayder Shirazi

www.zainab.org
‫ﺪ ﹺﺭ‬ ‫ﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﻴ ﹶﻠ‬ ‫ﻲ ﹶﻟ‬‫ﻩ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﺰﹾﻟﻨ‬ ‫ﺎ ﺃﹶﻧ‬‫ﹺﺇﻧ‬
‫ﺪ ﹺﺭ‬ ‫ﻴ ﹶﻠ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﺎ ﹶﻟ‬‫ﻙ ﻣ‬ ‫ﺍ‬‫ﺩﺭ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﻭﻣ‬
‫ﻬ ﹴﺮ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻒ‬  ‫ﻦ ﹶﺃﹾﻟ‬ ‫ﺮ ﻣ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺪ ﹺﺭ‬ ‫ﻴ ﹶﻠ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﹶﻟ‬
‫ﻣ ﹴﺮ‬ ‫ﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﹶﺃ‬‫ﻬﹺﻢ ﻣ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺎ ﹺﺑﹺﺈ ﹾﺫ‬‫ﻴﻬ‬‫ﺡ ﻓ‬  ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺮ‬‫ﺋ ﹶﻜ ﹸﺔ ﻭ‬‫ﻤﻠﹶﺎ‬ ‫ ﹸﻝ ﺍﹾﻟ‬‫ﻨﺰ‬‫ﺗ‬
‫ﺠ ﹺﺮ‬
 ‫ﻣ ﹾﻄ ﹶﻠ ﹺﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ‬ ‫ﻰ‬‫ﺣﺘ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺳﻠﹶﺎ‬

In the name of Allah—the Merciful, the Beneficent


Surely We revealed it on the grand night.
And what will make you comprehend what the grand night is?
The grand night is better than a thousand months.
The angels and Gabriel descend in it by the permission of their Lord for every affair,
Peace! it is till the break of the morning.

www.zainab.org
Common A'amaal for Laylatul Qadr
19th, 21st & 23rd Nights of the sacred month of Ramadhan

• Ghusl before Maghrib so that the prayers may be performed with it


(wudhoo is also required).

• To offer two Rakats of prayers, in every Rak’at after Surat-al-Hamd,


recite Surat-al-Iklas seven times.

• After the prayer recite 70 times:

‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺏ ﹺﺇﹶﻟ‬


 ‫ﻮ‬‫ﻭ ﹶﺃﺗ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺮ ﺍﻟﻠﱠ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﺘ‬‫ﺳ‬ ‫ﹶﺃ‬
"Astagferullaah Wa atoobo elaihe"
"I seek the forgiveness from Allah and return to Him".

www.zainab.org
With the Holy Qur'an opened before you, say:

‫ﻙ‬ ‫ﺅ‬ ‫ﺎ‬‫ﺳﻤ‬ ‫ﻭ ﹶﺃ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺒ‬‫ﻚ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﻛ‬


 ‫ﻤ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻪ ﺍ‬ ‫ﻴ‬‫ﻭ ﻓ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺎ ﻓ‬‫ﻭ ﻣ‬ ‫ﺰ ﹺﻝ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬
 ‫ﺎﹺﺑ‬‫ﻜﺘ‬ ‫ﻚ ﹺﺑ‬
 ‫ﺳﹶﺄﹸﻟ‬ ‫ﻰ ﹶﺃ‬‫ ﹺﺇﻧ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬
‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻦ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﺋ‬‫ﺘ ﹶﻘﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻌ ﹶﻠﻨﹺﻰ‬ ‫ﺠ‬
 ‫ﺗ‬ ‫ﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ‬‫ﺮﺟ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻑ‬  ‫ﺎ‬‫ﺨ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻭ ﻣ‬ ‫ﻰ‬‫ﺴﻨ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﺍﹾﻟ‬

O Allah! I am asking You, in the name of Your revealed Book, and whatever
there is in the Book and in it is Your Great name and Your Good names
and that which fears and that which may be desired, that you make me
among Your freed from fire.

www.zainab.org
With the Holy Qur'an placed on your head, say:

‫ﻥ‬ ‫ﺁ‬‫ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ‬ ‫ﺤﻖ‬  ‫ ﹺﺑ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬


‫ﻪ‬ ‫ﻪ ﹺﺑ‬ ‫ﺘ‬‫ﺳ ﹾﻠ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻖ‬ ‫ﻭ ﹺﺑ‬
‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬‫ﻪ ﻓ‬ ‫ﺘ‬‫ﺣ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻣ ﹴﻦ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻣ‬ ‫ ﹸﻛﻞﱢ‬‫ﺤﻖ‬  ‫ﻭ ﹺﺑ‬
‫ﻚ‬
 ‫ﻨ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻚ‬
 ‫ﺤﻘﱢ‬ ‫ﻑ ﹺﺑ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺪ ﹶﺃ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻢ ﻓﹶﻼ ﹶﺃ‬ ‫ﻴ ﹺﻬ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﺤﻘﱢﻚ‬  ‫ﻭ ﹺﺑ‬
O Allah! By this Quran and by him upon whom You revealed it and by
every believer You praised in it and by Your right on them that no
one knows better of Your Right than You.

www.zainab.org
‫‪Repeat Ten Times‬‬ ‫ﻚ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ‬
‫ﹺﺑ ‪‬‬
‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ‬
‫ﹺﺑ ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫ﹺﺑ ‪‬ﻌ ‪‬ﻠﻰ‪‬‬
‫ﹺﺑﻔﹶﺎ ‪‬ﻃ ‪‬ﻤ ﹶﺔ‬
‫ﺴ ﹺﻦ‬
‫ﺤ‪‬‬‫ﺑﹺﺎﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺴ ‪‬ﻴ ﹺﻦ‬
‫ﺤ‪‬‬‫ﺑﹺﺎﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺴ ‪‬ﻴ ﹺﻦ‬
‫ﺤ‪‬‬‫ﹺﺑ ‪‬ﻌ ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ ‪‬ﺑ ﹺﻦ ‪‬ﻋ ‪‬ﻠﻰ‪‬‬
‫ﹺﺑ ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ‬
‫ﺠ ‪‬ﻌ ﹶﻔ ﹺﺮ ‪‬ﺑ ﹺﻦ ‪‬ﻣ ‪‬‬
‫ﹺﺑ ‪‬‬
‫ﹺﺑﻤ‪‬ﻮﺳ‪‬ﻰ ‪‬ﺑ ﹺﻦ ‪‬ﺟ ‪‬ﻌ ﹶﻔ ﹴﺮ‬
‫ﹺﺑ ‪‬ﻌ ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﺑ ﹺﻦ ﻣ‪‬ﻮﺳ‪‬ﻰ‬
‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ ‪‬ﺑ ﹺﻦ ‪‬ﻋ ‪‬ﻠﻰ‪‬‬
‫ﹺﺑ ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ‬
‫ﹺﺑ ‪‬ﻌ ‪‬ﻠﻰ‪ ‬ﺑ ﹺﻦ ‪‬ﻣ ‪‬‬
‫ﺤﺠ‪ ‬ﺔ‬
‫ﺑﹺﺎﹾﻟ ‪‬‬ ‫‪www.zainab.org‬ﺑ ﹺﻦ ‪‬ﻋ ‪‬ﻠﻰ‪‬‬
‫ﺴ ﹺﻦ‬
‫ﺤ‪‬‬‫ﺑﹺﺎﹾﻟ ‪‬‬
Recite
‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻟ‬‫ﺪ ﹺﺑ ﹶﺬ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻮﺀﺍ ﹶﺃ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻨﻬ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻑ‬  ‫ﺻ ﹺﺮ‬ ‫ﻭ ﻻ ﹶﺃ‬ ‫ﺍ‬‫ﺿﺮ‬  ‫ﻭ ﻻ‬ ‫ﻧﻔﹾﻌﺎ‬ ‫ﻨ ﹾﻔﺴِﻰ‬‫ﻟ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻠ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺮﺍ ﻻ ﹶﺃ‬‫ﺍﺧ‬‫ﺪﺍ ﺩ‬‫ﻋﺒ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﺖ ﹶﻟ‬  ‫ﻴ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻰ ﺃﹶ‬‫ ﹺﺇﻧ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬
‫ﻭ‬ ‫ﺗﻨﹺﻰ‬‫ﺪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﻣ‬‫ﺰ ﻟ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﻧ ﹺ‬‫ﻭ ﹶﺃ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺤﻤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻭ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺤﻤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺼﻞﱢ‬  ‫ﻰ ﹶﻓ‬‫ﻴ ﹶﻠﺘ‬‫ﺔ ﺣ‬ ‫ﻗﻠﱠ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻰ‬‫ﺗ‬‫ﻒ ﹸﻗﻮ‬  ‫ﻌ‬ ‫ﻀ‬
 ‫ﻚ ﹺﺑ‬  ‫ﻑ ﹶﻟ‬
 ‫ﺘ ﹺﺮ‬‫ﻋ‬ ‫ﻭ ﺃﹶ‬ ‫ﻧ ﹾﻔﺴِﻰ‬
‫ﲔ‬
 ‫ﻜ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻙ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘﻨﹺﻰ ﹶﻓﹺﺈﻧ‬‫ﻴ‬ ‫ﺗ‬‫ﺎ ﺁ‬‫ ﻣ‬‫ﻋ ﹶﻠﻰ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭ ﹶﺃ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻴ ﹶﻠ‬ ‫ﻩ ﺍﻟﻠﱠ‬ ‫ﺬ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻰ‬‫ﺓ ﻓ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺕ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻣﻨ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﲔ‬ ‫ﻣﹺﻨ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻊ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﻴ‬‫ﺟﻤ‬
‫ﺎ‬‫ﻴﻤ‬‫ﻚ ﻓ‬ ‫ﺎﹺﻧ‬‫ﺣﺴ‬ ‫ﻟﹺﺈ‬ ‫ﻼ‬‫ﻭ ﻻ ﻏﹶﺎﻓ‬ ‫ﺘﻨﹺﻰ‬‫ﻴ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﻴﻤ‬‫ﻙ ﻓ‬ ‫ﺬ ﹾﻛ ﹺﺮ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻴﺎ‬‫ﺎﺳ‬‫ﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻧ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﺗ‬ ‫ ﻻ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﲔ ﺍﻟﻠﱠ‬  ‫ﻤ ﹺﻬ‬ ‫ﲑ ﺍﹾﻟ‬
 ‫ﻘ‬ ‫ﻒ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ‬
 ‫ﻴ‬‫ﻌ‬‫ﲔ ﺍﻟﻀ‬  ‫ﺘﻜ‬‫ﺴ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬
‫ﻼ ٍﺀ‬‫ﻭ ﺑ‬ ‫ﺔ ﹶﺃ‬ ‫ﻴ‬‫ﻓ‬ ‫ﻋﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ ٍﺀ ﹶﺃ‬‫ﺭﺧ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺓ ﹶﺃ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍ َﺀ ﹶﺃ‬‫ﺿﺮ‬
 ‫ﻭ‬ ‫ﺍ َﺀ ﹶﺃ‬‫ﺮ‬‫ﻰ ﺳ‬‫ﻰ ﻓ‬‫ﻋﻨ‬ ‫ﺕ‬  ‫ﺑ ﹶﻄﹶﺄ‬‫ﻭ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﺘ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﻦ ﹺﺇﺟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ ﻻ ﺁﻳﹺﺴﺎ‬ ‫ﺘﻨﹺﻰ‬‫ﻴ‬ ‫ﻋ ﹶﻄ‬ ‫ﹶﺃ‬
‫ﺎ ِﺀ‬‫ﻋ‬‫ﻊ ﺍﻟﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺳﻤ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﺎ َﺀ ﹺﺇﻧ‬‫ﻌﻤ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺱ ﹶﺃ‬
‫ﺆ ﹴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﹶﺃ‬
O Allah! Surely, I am at this evening Your passive slave; I have no control over the gains and losses
for my person And I cannot drive back any evil from myself, I testify
testify that against myself, And to You
do I confess of my powerlessness and my feebleness. So, send blessings
blessings upon Muhammad and the
Household of Muhammad, And fulfill that of which You have promised
promised me, As well as all the believing
men and believing women, That is Your forgiveness at this night. And accomplish that which You
have given me, for I am Your slave—
slave—the poor, the humble, The weak, the needy, the humiliated. O
Allah: (please) do not make me forgetful of Your remembrance bestowed
bestowed upon me. And do not make
me unaware of Your favors given to me. And do not make me loose hope of Your responding to me,
though it may be delayed, Whether I be in prosperity or adversity
adversity or hardship or comfort or well
being or affliction, or misery or bliss. Verily,www.zainab.org
You are the Hearer
Hearer of prayers.
• Recite Ziyarat of Imam Hussain (A.S.).

According to a report an angel calls from the Arsh (Throne) on the


Seventh sky, "Allah the Benevolent forgives him, whosoever performs
the Ziyarat of the grave of Imam Hussain (A.S.)."

• Recite Duas Joshn e kabir

• Offer 100 Rak'at of Namaz.

www.zainab.org
19th

Repeat 100 times

‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺏ ﹺﺇﹶﻟ‬


 ‫ﻮ‬‫ﻭ ﹶﺃﺗ‬ ‫ﻰ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺮ ﺍﻟﻠﱠ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﺘ‬‫ﺳ‬ ‫ﹶﺃ‬
I seek the forgiveness of Allah, my Lord, and I return to Him

www.zainab.org
19th

Repeat 100 times

‫ﲔ‬
 ‫ﻣﹺﻨ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﲑ ﺍﹾﻟ‬
‫ﻣ ﹺ‬ ‫ﺘ ﹶﻠ ﹶﺔ ﹶﺃ‬‫ﻦ ﹶﻗ‬ ‫ﻌ‬ ‫ ﺍﹾﻟ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬
O Allah! Curse the killers of the Commander of the faithful.

www.zainab.org
‫ﻣ ﹺﺮ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺗ ﹾﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻤ‬‫ﻭ ﻓ‬ ‫ﻮ ﹺﻡ‬‫ﺤﺘ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻣ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺗ ﹶﻘﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻰ‬‫ﺗ ﹾﻘﻀ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻤ‬‫ﻌ ﹾﻞ ﻓ‬ ‫ ﺍﺟ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬
‫ﻭ ﹺﺭ‬‫ﺒﺮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ‬‫ﺤﺮ‬
 ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬  ‫ﺘ‬‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺝ‬
‫ﺎ ﹺ‬‫ﺣﺠ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻌ ﹶﻠﻨﹺﻰ ﻣ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﺗ‬ ‫ﺪ ﹺﺭ ﹶﺃ ﹾﻥ‬ ‫ﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﻴ ﹶﻠ‬ ‫ﻰ ﹶﻟ‬‫ﻴ ﹺﻢ ﻓ‬‫ﺤﻜ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬
‫ﻰ‬‫ﻤﺮﹺﻯ ﻓ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻴ ﹶﻞ‬‫ﺗﻄ‬ ‫ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ‬  ‫ﺳﹶﺄﹸﻟ‬ ‫ﻭ ﹶﺃ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ﻐﻔﹸﻮ ﹺﺭ ﹸﺫﻧ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻢ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻴ‬‫ﻌ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺸﻜﹸﻮ ﹺﺭ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﻢ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺣﺠ‬
.‫ﲔ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺍ‬‫ﻢ ﺍﻟﺮ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺯﻗ‬ ‫ﻰ ﹺﺭ‬‫ﻰ ﻓ‬‫ﻊ ﻟ‬ ‫ﺳ‬‫ﺗﻮ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﺘ‬‫ﻋ‬ ‫ﻃﹶﺎ‬
O Allah I beseech You in that which You have decided and made
ready, through the unchallengeable commands, irrevocably, in the
"Night of Qadr", is a decision as well as an execution which, neither
can be changed nor kept in abeyance, so write down my name in
the list of pilgrims who shall go to Your "Sacred House" for Hajj,
the pilgrims whose performance of Hajj is appreciated, their efforts
cut off their link with the sins and atone for their wrongdoings. In
this night please decide and make ready for me long life, enough
www.zainab.org
means of livelihood. O the most Merciful!
‫‪21st‬‬

‫ﺤﻰ‪ ‬ﻣ ‪‬ﻦ‬ ‫ﺝ ﺍﹾﻟ ‪‬‬ ‫ﺨ ﹺﺮ ‪‬‬‫ﺞ ﺍﻟﻨ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﹺﺭ ﻓ‪‬ﻰ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻴ ﹺﻞ ‪‬ﻭ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﺞ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻴ ﹺﻞ ﻓ‪‬ﻰ ﺍﻟﻨ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﹺﺭ ‪‬ﻭ ﻣ‪‬ﻮ‪‬ﻟ ‪‬‬ ‫ﻳ‪‬ﺎ ﻣ‪‬ﻮ‪‬ﻟ ‪‬‬
‫ﺏ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻳ‪‬ﺎ‬ ‫ﻕ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﻳﺸ‪‬ﺎ ُﺀ ﹺﺑ ‪‬ﻐ ‪‬ﻴ ﹺﺮ ‪‬ﺣﺴ‪‬ﺎ ﹴ‬ ‫ﺤﻰ‪ ‬ﻳ‪‬ﺎ ﺭ‪‬ﺍ ﹺﺯ ‪‬‬ ‫ﺖ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﺍﹾﻟ ‪‬‬ ‫ﺝ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻤﻴ‪ ‬‬
‫ﺨ ﹺﺮ ‪‬‬‫ﺖ ﻭ‪ ‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﺍﹾﻟ ‪‬ﻤﻴ‪ ‬‬
‫ﺴﻨ‪‬ﻰ ‪‬ﻭ ﺍﹾﻟﹶﺄ ‪‬ﻣﺜﹶﺎ ﹸﻝ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ﹾﻠﻴ‪‬ﺎ ‪‬ﻭ‬ ‫ﺤ‪‬‬‫ﻚ ﺍﹾﻟﹶﺄ ‪‬ﺳﻤ‪‬ﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫‪‬ﺭ ‪‬ﺣﻤ‪‬ﺎ ﹸﻥ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺭﺣ‪‬ﻴ ‪‬ﻢ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﹶﻟ ‪‬‬
‫ﺠ ‪‬ﻌ ﹶﻞ ﺍ ‪‬ﺳﻤ‪‬ﻰ ﻓ‪‬ﻰ‬ ‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ ‪‬ﻭ ﹶﺃ ﹾﻥ ‪‬ﺗ ‪‬‬‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ ‪‬ﻭ ﺁ ﹺﻝ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﺼﻠﱢ ‪‬ﻰ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ ‪‬ﺗ ‪‬‬ ‫ﺍﹾﻟ ‪‬ﻜ ‪‬ﺒ ﹺﺮﻳ‪‬ﺎ ُﺀ ﻭ‪ ‬ﺍﻟﹾﺂﻻ ُﺀ ﹶﺃ ‪‬ﺳﹶﺄﹸﻟ ‪‬‬
‫ﲔ ‪‬ﻭ ﹺﺇﺳ‪‬ﺎ َﺀﺗ‪‬ﻰ ‪‬ﻣ ‪‬ﻐﻔﹸﻮ ‪‬ﺭ ﹰﺓ‬ ‫‪‬ﻫ ‪‬ﺬ ‪‬ﻩ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻴ ﹶﻠ ‪‬ﺔ ﻓ‪‬ﻰ ﺍﻟﺴ‪ ‬ﻌﺪ‪‬ﺍ ِﺀ ‪‬ﻭ ﺭ‪‬ﻭﺣ‪‬ﻰ ‪‬ﻣ ‪‬ﻊ ﺍﻟﺸ‪ ‬ﻬﺪ‪‬ﺍ ِﺀ ‪‬ﻭ ﹺﺇ ‪‬ﺣﺴ‪‬ﺎﻧﹺﻰ ﻓ‪‬ﻰ ‪‬ﻋﻠﱢﻴ‪ ‬‬
‫ﺖ‬
‫ﺴ ‪‬ﻤ ‪‬‬ ‫ﺿ‪‬ﻴﻨﹺﻰ ﹺﺑﻤ‪‬ﺎ ﹶﻗ ‪‬‬ ‫ﺐ ﺍﻟﺸ‪‬ﻚ‪ ‬ﻋﻨ‪‬ﻰ ‪‬ﻭ ‪‬ﺗ ‪‬ﺮ ‪‬‬ ‫ﺐ ﻟ‪‬ﻰ ‪‬ﻳﻘ‪‬ﻴﻨﺎ ‪‬ﺗﺒ‪‬ﺎ ‪‬ﺷ ‪‬ﺮ ﹺﺑ ‪‬ﻪ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻰ ‪‬ﻭ ﹺﺇﳝ‪‬ﺎﻧﺎ ‪‬ﻳ ﹾﺬ ‪‬ﻫ ‪‬‬ ‫‪‬ﻭ ﹶﺃ ﹾﻥ ‪‬ﺗ ‪‬ﻬ ‪‬‬
‫ﺤﺮﹺﻳ ﹺﻖ ‪‬ﻭ ﺍ ‪‬ﺭ ‪‬ﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ‬ ‫ﺏ ﺍﻟﻨ‪‬ﺎ ﹺﺭ ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺴ‪‬ﻨ ﹰﺔ ‪‬ﻭ ‪‬ﻗﻨ‪‬ﺎ ‪‬ﻋﺬﹶﺍ ‪‬‬ ‫ﺴ‪‬ﻨ ﹰﺔ ‪‬ﻭ ﻓ‪‬ﻰ ﺍﻟﹾﺂ ‪‬ﺧ ‪‬ﺮ ‪‬ﺓ ‪‬ﺣ ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﻰ ‪‬ﻭ ﺁ‪‬ﺗﻨ‪‬ﺎ ﻓ‪‬ﻰ ﺍﻟﺪ‪‬ﻧﻴ‪‬ﺎ ‪‬ﺣ ‪‬‬
‫ﺤﻤ‪‬ﺪﺍ ‪‬ﻭ ﺁ ﹶﻝ‬ ‫ﺖ ﹶﻟ ‪‬ﻪ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﻚ ‪‬ﻭ ﺍﹾﻟﹺﺈﻧ‪‬ﺎ‪‬ﺑ ﹶﺔ ‪‬ﻭ ﺍﻟﺘ‪ ‬ﻮﻓ‪‬ﻴ ‪‬ﻖ ‪‬ﻟﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻭﻓﱠ ﹾﻘ ‪‬‬ ‫ﻓ‪‬ﻴﻬ‪‬ﺎ ‪‬ﺫ ﹾﻛ ‪‬ﺮ ‪‬ﻙ ‪‬ﻭ ‪‬ﺷ ﹾﻜ ‪‬ﺮ ‪‬ﻙ ‪‬ﻭ ﺍﻟﺮ‪ ‬ﹾﻏ‪‬ﺒ ﹶﺔ ﹺﺇﹶﻟ ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ ‪‬ﻋ ﹶﻠ ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﻋ ﹶﻠ ‪‬ﻴ ﹺﻬ ‪‬ﻢ ﺍﻟﺴ‪‬ﻼ ‪‬ﻡ‬ ‫‪‬ﻣ ‪‬‬

‫‪www.zainab.org‬‬
21st

O! who (One) causes the night to pass into the day, and the day to pass into
the night. O (One) who brings forth the living from the dead, and brings forth
the dead from the living. O the Provider of sustenance for whoever He pleases,
without measure. O Allah, O Beneficent, O Allah, O Merciful. O Allah, O Allah, O
Allah, You have the most beautiful names, the highest examples, the grandeur,
the bounties. I beseech You to, bless Muhammad and the family of
Muhammad, and place my name, in this night, among the fortunate, and my
soul among the martyrs, let my good deeds be (written) in the ‘Illiyyin (Book of
the virtuous), and my evil deeds be forgiven. (And I beseech You to ) grant me
a certainty which gives joy to my heart, and a faith which drives doubt away
from me, and make me pleased with what
You have granted me. (And I beseech You to) Give us good in this world, and
good in the Hereafter, and save us from the punishment of the burning
fire. (HQ 2:201) (And I beseech You to) grant me in it (Laylatul Qadr) Your
remembrance, and Your gratitude, and desire for (pleasing) You, turning (to
You for repentance), and success, for all that You have granted Muhammad
and his family, peace be on him and on them.
www.zainab.org
‫‪23rd‬‬

‫ﻒ ‪‬ﺷ ‪‬ﻬ ﹴﺮ ‪‬ﻭ ‪‬ﺭﺏ‪ ‬ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻴ ﹺﻞ ‪‬ﻭ ﺍﻟﻨ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﹺﺭ ‪‬ﻭ‬ ‫ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺭﺏ‪ ‬ﹶﻟ ‪‬ﻴ ﹶﻠ ‪‬ﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ‪‬ﺪ ﹺﺭ ‪‬ﻭ ﺟ‪‬ﺎ ‪‬ﻋ ﹶﻠﻬ‪‬ﺎ ‪‬ﺧﻴ‪‬ﺮﺍ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﹶﺃﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺼﻮ‪ ‬ﺭ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺣﻨ‪‬ﺎ ﹸﻥ ﻳ‪‬ﺎ‬ ‫ﺉ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﻣ ‪‬‬‫ﺽ ‪‬ﻭ ﺍﻟﺴ‪‬ﻤ‪‬ﺎ ِﺀ ﻳ‪‬ﺎ ﺑ‪‬ﺎ ﹺﺭ ‪‬‬ ‫ﺠﺒ‪‬ﺎ ﹺﻝ ‪‬ﻭ ﺍﹾﻟﹺﺒﺤ‪‬ﺎ ﹺﺭ ‪‬ﻭ ﺍﻟ ﱡﻈ ﹶﻠ ﹺﻢ ‪‬ﻭ ﺍﹾﻟﹶﺄ‪‬ﻧﻮ‪‬ﺍ ﹺﺭ ‪‬ﻭ ﺍﹾﻟﹶﺄ ‪‬ﺭ ﹺ‬ ‫ﺍﹾﻟ ﹺ‬
‫ﻚ ﺍﹾﻟﹶﺄ ‪‬ﺳﻤ‪‬ﺎ ُﺀ‬ ‫‪‬ﻣﻨ‪‬ﺎ ﹸﻥ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺭ ‪‬ﺣﻤ‪‬ﺎ ﹸﻥ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻳ‪‬ﺎ ﹶﻗﻴ‪‬ﻮ ‪‬ﻡ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺑﺪ‪‬ﻳﻊ‪ ‬ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻳ‪‬ﺎ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﹶﻟ ‪‬‬
‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ‬ ‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ ‪‬ﻭ ﺁ ﹺﻝ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﺼﻠﱢ ‪‬ﻰ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ ‪‬ﺗ ‪‬‬
‫ﺴﻨ‪‬ﻰ ‪‬ﻭ ﺍ ﹾﻟﹶﺄ ‪‬ﻣﺜﹶﺎ ﹸﻝ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ﹾﻠﻴ‪‬ﺎ ‪‬ﻭ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻜ ‪‬ﺒ ﹺﺮﻳ‪‬ﺎ ُﺀ ‪‬ﻭ ﺍﻟﹾﺂﻻ ُﺀ ﹶﺃ ‪‬ﺳﹶﺄﹸﻟ ‪‬‬ ‫ﺤ‪‬‬ ‫ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺠ ‪‬ﻌ ﹶﻞ ﺍ ‪‬ﺳﻤ‪‬ﻰ ﻓ‪‬ﻰ ‪‬ﻫ ‪‬ﺬ ‪‬ﻩ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻴﻠﹶ ‪‬ﺔ ﻓ‪‬ﻰ ﺍﻟﺴ‪ ‬ﻌﺪ‪‬ﺍ ِﺀ ‪‬ﻭ ﺭ‪‬ﻭﺣ‪‬ﻰ ‪‬ﻣ ‪‬ﻊ ﺍﻟﺸ‪ ‬ﻬﺪ‪‬ﺍ ِﺀ ‪‬ﻭ ﹺﺇ ‪‬ﺣﺴ‪‬ﺎﻧﹺﻰ ﻓ‪‬ﻰ‬ ‫‪‬ﻭ ﹶﺃ ﹾﻥ ‪‬ﺗ ‪‬‬
‫ﺐ ﺍﻟﺸ‪‬ﻚ‪‬‬ ‫ﺐ ﻟ‪‬ﻰ ‪‬ﻳﻘ‪‬ﻴﻨﺎ ‪‬ﺗﺒ‪‬ﺎ ‪‬ﺷ ‪‬ﺮ ﹺﺑ ‪‬ﻪ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻰ ‪‬ﻭ ﹺﺇﳝ‪‬ﺎﻧﺎ ‪‬ﻳ ﹾﺬ ‪‬ﻫ ‪‬‬ ‫ﲔ ‪‬ﻭ ﹺﺇﺳ‪‬ﺎ َﺀﺗ‪‬ﻰ ‪‬ﻣ ‪‬ﻐﻔﹸﻮ ‪‬ﺭ ﹰﺓ ‪‬ﻭ ﹶﺃ ﹾﻥ ‪‬ﺗ ‪‬ﻬ ‪‬‬ ‫‪‬ﻋﻠﱢﻴ‪ ‬‬
‫ﺴ‪‬ﻨ ﹰﺔ ‪‬ﻭ ‪‬ﻗﻨ‪‬ﺎ‬
‫ﺴ‪‬ﻨ ﹰﺔ ‪‬ﻭ ﻓ‪‬ﻰ ﺍﻟﹾﺂ ‪‬ﺧ ‪‬ﺮ ‪‬ﺓ ‪‬ﺣ ‪‬‬ ‫ﺖ ﻟ‪‬ﻰ ‪‬ﻭ ﺁ‪‬ﺗﻨ‪‬ﺎ ﻓ‪‬ﻰ ﺍﻟﺪ‪‬ﻧﻴ‪‬ﺎ ‪‬ﺣ ‪‬‬ ‫ﺴ ‪‬ﻤ ‪‬‬ ‫ﺿ‪‬ﻴﻨﹺﻰ ﹺﺑﻤ‪‬ﺎ ﹶﻗ ‪‬‬ ‫‪‬ﻋﻨ‪‬ﻰ ‪‬ﻭ ‪‬ﺗ ‪‬ﺮ ‪‬‬
‫ﻚ ‪‬ﻭ ﺍﹾﻟﹺﺈﻧ‪‬ﺎ‪‬ﺑ ﹶﺔ ‪‬ﻭ ﺍﻟﺘ‪ ‬ﻮ‪‬ﺑ ﹶﺔ‬ ‫ﺤﺮﹺﻳ ﹺﻖ ‪‬ﻭ ﺍ ‪‬ﺭ ‪‬ﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻓ‪‬ﻴﻬ‪‬ﺎ ‪‬ﺫ ﹾﻛ ‪‬ﺮ ‪‬ﻙ ‪‬ﻭ ‪‬ﺷ ﹾﻜ ‪‬ﺮ ‪‬ﻙ ‪‬ﻭ ﺍﻟﺮ‪ ‬ﹾﻏ‪‬ﺒ ﹶﺔ ﹺﺇﹶﻟ ‪‬ﻴ ‪‬‬ ‫ﺏ ﺍﻟﻨ‪‬ﺎ ﹺﺭ ﺍ ﹾﻟ ‪‬‬ ‫‪‬ﻋﺬﹶﺍ ‪‬‬
‫ﺤﻤ‪ ‬ﺪ ‪‬ﻋ ﹶﻠ ‪‬ﻴ ﹺﻬ ‪‬ﻢ ﺍﻟﺴ‪‬ﻼ ‪‬ﻡ‬ ‫ﺤﻤ‪‬ﺪﺍ ‪‬ﻭ ﺁ ﹶﻝ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﺖ ﻟﹶ ‪‬ﻪ ‪‬ﻣ ‪‬‬
‫‪‬ﻭ ﺍﻟﺘ‪ ‬ﻮﻓ‪‬ﻴ ‪‬ﻖ ‪‬ﻟﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻭﻓﱠ ﹾﻘ ‪‬‬

‫‪www.zainab.org‬‬
23rd

O Lord of Lailatul Qadr! (Night of Destiny!) Who has made it better


than 1000 months! O the Lord of the day and the night and the
mountains and oceans, the Lord of light and darkness! O the Lord of
the earth and the skies! O the Creator! O the Designer! O Kind! O
One Who favours! O Allah Who maintains everything! O Allah! O the
Kindest! O Allah! O the Creator of new things! O Allah! O Allah! O
Allah! The best names are for Thee alone. Thou hast control over all
virtues. I ask Thee to send blessings on Muhammad (S.A.W.) and
his Aal (A.S.). Write my name, in this Night of Qadr, among the
names of the fortunate. Let my soul keep the company of the
martyrs. Let my good deeds be reckoned with "Illiyeen" (those
exalted). Forgive my sins. Bestow on me such belief that Thou may
be nearest to my heart. Give me such understanding that all the
doubts may be removed. Let me be contended over that which has
been ordained for me: Let me have goodness and virtues in this
world and the next. Save me from the glowing fire of Hell.
Encourage me towards Tine remembrance with pleasure and to be
penitent. Give me all those virtues that Thou hast given to
Muhammad (S.A.W.) and Aal -e-Muhammad (A.S.).
www.zainab.org
23rd

• Recite:
• Chapter 29 - Ankaboot
• Chapter 30 – Rome
• Chapter 44 – Dukhan
• Chapter 97 - Qadr 1000 times

www.zainab.org
19th 21st 23rd

‫ﻪ‬ ‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁﺑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﻚ‬


 ‫ﺗ‬‫ﺍ‬‫ﺻ ﹶﻠﻮ‬
 ‫ﺴ ﹺﻦ‬
‫ﺤ‬  ‫ﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺤﺠ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬
 ‫ﻟﻴ‬‫ﻮ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻦ‬ ‫ ﻛﹸ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬
‫ﻭ‬ ‫ﺮﺍ‬‫ﺎﺻ‬‫ﻭ ﻧ‬ ‫ﺪﺍ‬‫ﻭ ﻗﹶﺎﺋ‬ ‫ﻈﺎ‬‫ﺎﻓ‬‫ﻭ ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻟﻴ‬‫ﻭ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺳ‬‫ﻭ ﻓ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻩ ﺍﻟﺴ‬ ‫ﺬ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬
‫ﺎ ﹶﻃﻮﹺﻳﻼ‬‫ﻴﻬ‬‫ﻪ ﻓ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤﺘ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﺎ‬‫ﻚ ﹶﻃﻮ‬  ‫ﺿ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻪ ﹶﺃ‬ ‫ﻨ‬‫ﻜ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﺗ‬ ‫ﻰ‬‫ﺣﺘ‬ ‫ﻨﺎ‬‫ﻋﻴ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﻼ‬‫ﺩﻟ‬
O Allah! be for Your Wali, al-Hujjat (the argument), son of al-Hasan— May
Your blessings be on him and on his forefathers now and at all times, be his
custodian and protector and leader and helper and guide and watcher so that
You shall allow him to prevail on Your lands willingly and You shall make him
enjoy it for a long time.

www.zainab.org
23rd

‫ﻭ‬ ‫ﻰ‬‫ﺴﻤ‬  ‫ﻰ ﹺﺟ‬‫ ﻟ‬‫ﺻﺢ‬  ‫ﻭ ﹶﺃ‬ ‫ﻰ‬‫ﺯﻗ‬ ‫ﻰ ﹺﺭ‬‫ﻰ ﻓ‬‫ﻊ ﻟ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭ ﹶﺃ‬ ‫ﻤﺮﹺﻯ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻰ‬‫ﻰ ﻓ‬‫ﺩ ﻟ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻣ‬ ‫ ﺍ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬
‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺒﻨﹺﻰ‬ ‫ﺘ‬‫ﻭ ﺍ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ ِﺀ‬‫ﻘﻴ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻨﹺﻰ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ ِﺀ ﻓﹶﺎ‬‫ﻘﻴ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﻨ‬ ‫ﻭ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹸﻛ‬ ‫ﻰ‬‫ﻣﻠ‬ ‫ﻐﻨﹺﻰ ﹶﺃ‬ ‫ﺑﻠﱢ‬
‫ﻚ‬
 ‫ﺗ‬‫ﺍ‬‫ﺻ ﹶﻠﻮ‬
 ‫ﺳ ﹺﻞ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬  ‫ﻧﹺﺒﻴ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺰ ﹺﻝ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬
 ‫ﺎﹺﺑ‬‫ﻛﺘ‬ ‫ﻰ‬‫ﺖ ﻓ‬  ‫ﻚ ﹸﻗ ﹾﻠ‬ ‫ﺍ ِﺀ ﹶﻓﹺﺈﻧ‬‫ﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﺴ‬
‫ﺏ‬
‫ﺎ ﹺ‬‫ﻜﺘ‬ ‫ ﺍﹾﻟ‬‫ﻩ ﹸﺃﻡ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻳ ﹾﺜﹺﺒ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ ُﺀ‬‫ﻳﺸ‬ ‫ﺎ‬‫ﻪ ﻣ‬ ‫ﻮ ﺍﻟﻠﱠ‬‫ﻤﺤ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻟ‬‫ﻭ ﺁ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬
O Allah! Prolong my life and expand my sustenance and make
my body healthy and make me attain my hopes and if I am written
with the unhappy ones, erase my name from the unhappy, And write it
with the happy. Indeed You have said in Your Book that You revealed
to Your missioned Prophet, Your peace be upon him and his
Household. Allah does erase what He pleases and establishes a with
Him is the Mother of the Book.www.zainab.org
.
‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻕ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﺗ ﹾﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻤ‬‫ﻭ ﻓ‬ ‫ﻮ ﹺﻡ‬‫ﺤﺘ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﻣ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺗ ﹶﻘﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻤ‬‫ﻭ ﻓ‬ ‫ﻰ‬‫ﺗ ﹾﻘﻀ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻤ‬‫ﻌ ﹾﻞ ﻓ‬ ‫ﺟ‬ ‫ ﺍ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬
‫ﺒﻨﹺﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺗ ﹾﻜ‬ ‫ ﹸﻝ ﹶﺃ ﹾﻥ‬‫ﺒﺪ‬‫ﻳ‬ ‫ﻭ ﻻ‬ ‫ﺮﺩ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻯ ﻻ‬‫ﺎ ِﺀ ﺍﻟﱠﺬ‬‫ﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻀ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺪ ﹺﺭ‬ ‫ﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﻴ ﹶﻠ‬ ‫ﻰ ﹶﻟ‬‫ﻴ ﹺﻢ ﻓ‬‫ﺤﻜ‬  ‫ﻣ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺍﹾﻟﹶﺄ‬
‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻴ‬‫ﻌ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺸﻜﹸﻮ ﹺﺭ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﻢ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺣﺠ‬ ‫ﻭ ﹺﺭ‬‫ﺒﺮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻰ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻰ ﻋ‬‫ﺍ ﹺﻡ ﻓ‬‫ﺤﺮ‬  ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺘ‬‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺎ ﹺ‬‫ﺣﺠ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬
‫ﺭ ﹶﺃ ﹾﻥ‬ ‫ﺗ ﹶﻘﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻰ‬‫ﺗ ﹾﻘﻀ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻤ‬‫ﻌ ﹾﻞ ﻓ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻭ ﺍ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺗ‬‫ﺌﹶﺎ‬‫ﺳﻴ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻨﻬ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻤ ﹶﻜﻔﱠ ﹺﺮ‬ ‫ﻢ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ﻐﻔﹸﻮ ﹺﺭ ﹸﺫﻧ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬
‫ﻰ‬‫ﺯﻗ‬ ‫ﻰ ﹺﺭ‬‫ﻰ ﻓ‬‫ﻊ ﻟ‬ ‫ﻮﺳ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﺮﹺﻯ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻴ ﹶﻞ‬‫ﺗﻄ‬
O Allah! Among the matters that You decide and make from among
the inevitable affairs and from among the wise matters that You
make distinct, in the Grand Night From among the act that is neither
rejected nor altered, that You enlist me to be with the pilgrims to
Your Holy House, in this my year, those whose pilgrimage is admitted,
whose efforts are thanked, whose sins are forgiven, And whose
offenses and pardoned. And among the matters that You decide and
make,www.zainab.org
prolong my life.
‫‪23rd‬‬

‫ﺨﻔﹶﻰ‬ ‫ﺲ ‪‬ﻳ ‪‬‬ ‫ﻳ‪‬ﺎ ﺑ‪‬ﺎﻃ‪‬ﻨﺎ ﻓ‪‬ﻰ ﹸﻇﻬ‪‬ﻮ ﹺﺭ ‪‬ﻩ ‪‬ﻭ ﻳ‪‬ﺎ ﻇﹶﺎﻫ‪‬ﺮﺍ ﻓ‪‬ﻰ ‪‬ﺑﻄﹸﻮﹺﻧ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺑﺎﻃ‪‬ﻨﺎ ﹶﻟ ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﻑ ‪‬ﻭ ﻻ‬ ‫ﺲ ‪‬ﻳﺮ‪‬ﻯ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﻣ ‪‬ﻮﺻ‪‬ﻮﻓﺎ ﻻ ‪‬ﻳ ‪‬ﺒ ﹸﻠ ﹸﻎ ﹺﺑ ﹶﻜ ‪‬ﻴﻨ‪‬ﻮ‪‬ﻧ‪‬ﺘ ‪‬ﻪ ‪‬ﻣ ‪‬ﻮﺻ‪‬ﻮ ‪‬‬ ‫‪‬ﻭ ﻳ‪‬ﺎ ﻇﹶﺎﻫ‪‬ﺮﺍ ﹶﻟ ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﺐ‬
‫ﺸﻬ‪‬ﻮ ‪‬ﺩ ‪‬ﻳ ﹾﻄ ﹶﻠ ‪‬‬ ‫ﺤﺪ‪‬ﻭ ‪‬ﺩ ‪‬ﻭ ﻳ‪‬ﺎ ﻏﹶﺎﺋ‪‬ﺒﺎ ﹶﻏ ‪‬ﻴ ‪‬ﺮ ‪‬ﻣ ﹾﻔﻘﹸﻮ ‪‬ﺩ ‪‬ﻭ ﻳ‪‬ﺎ ﺷ‪‬ﺎﻫ‪‬ﺪﺍ ﹶﻏ ‪‬ﻴ ‪‬ﺮ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫‪‬ﺣﺪ‪ ‬ﻣ ‪‬‬
‫ﺽ ‪‬ﻭ ﻣ‪‬ﺎ ‪‬ﺑ ‪‬ﻴ‪‬ﻨ ‪‬ﻬﻤ‪‬ﺎ ﹸﻃ ‪‬ﺮ ﹶﻓ ﹶﺔ‬ ‫ﺕ ‪‬ﻭ ﺍﹾﻟﹶﺄ ‪‬ﺭ ‪‬‬ ‫ﺨﻠﹸﻮ ﻣ‪ ‬ﻨ ‪‬ﻪ ﺍﻟﺴ‪‬ﻤ‪‬ﺎﻭ‪‬ﺍ ‪‬‬ ‫ﺏ ‪‬ﻭ ﻻ ‪‬ﻳ ‪‬‬ ‫ﹶﻓ‪‬ﻴﺼ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﺖ ﻧ‪‬ﻮ ‪‬ﺭ ﺍﻟﻨ‪‬ﻮ ﹺﺭ ‪‬ﻭ‬ ‫ﺚ ﹶﺃ‪‬ﻧ ‪‬‬‫ﺤ ‪‬ﻴ ‪‬‬‫ﻒ ‪‬ﻭ ﻻ ‪‬ﻳ ‪‬ﺆﻳ‪ ‬ﻦ ﹺﺑﹶﺄ‪‬ﻳ ﹴﻦ ‪‬ﻭ ﻻ ﹺﺑ ‪‬‬ ‫‪‬ﻋ ‪‬ﻴ ﹴﻦ ﻻ ‪‬ﻳ ‪‬ﺪ ‪‬ﺭ ‪‬ﻙ ﹺﺑ ﹶﻜ ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﺲ ﹶﻛ ‪‬ﻤ ﹾﺜ ‪‬ﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﺷ ‪‬ﻰ ٌﺀ‬ ‫ﺠﻤ‪‬ﻴ ﹺﻊ ﺍﹾﻟﹸﺄﻣ‪‬ﻮ ﹺﺭ ‪‬ﺳ ‪‬ﺒﺤ‪‬ﺎ ﹶﻥ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﹶﻟ ‪‬ﻴ ‪‬‬‫ﺖ ﹺﺑ ‪‬‬‫ﺏ ﹶﺃ ‪‬ﺣ ﹾﻄ ‪‬‬ ‫‪‬ﺭﺏ‪ ‬ﺍﹾﻟﹶﺄ ‪‬ﺭﺑ‪‬ﺎ ﹺ‬
‫ﲑ ‪‬ﺳ ‪‬ﺒﺤ‪‬ﺎ ﹶﻥ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﻫ ‪‬ﻮ ‪‬ﻫ ﹶﻜ ﹶﺬ ‪‬ﻭ ﻻ ‪‬ﻫ ﹶﻜﺬﹶﺍ ﹶﻏ ‪‬ﻴ ‪‬ﺮ ‪‬ﻩ‬ ‫ﺼ‪‬‬ ‫‪‬ﻭ ‪‬ﻫ ‪‬ﻮ ﺍﻟﺴ‪‬ﻤ‪‬ﻴ ‪‬ﻊ ﺍﹾﻟ‪‬ﺒ ‪‬‬

‫‪www.zainab.org‬‬
.
O He Who is intrinsic though He is evident, and He Who is evident
though He is intrinsic, O! He Who is intrinsic that is not hidden and He
Who is evident but He cannot be seen; O! He Who is described, but
neither any other described thing nor can any boundary attain His
Being; O He Who is absent but not lost, And He Who is present but not
witnessed. When He is sought is obtained, And neither the heavens,
nor the earth nor can anything that is between them be empty of Him
even for a wink. He cannot be realized by asking ‘How is He?’ And His
place cannot be identified by asking, ‘Where is He?’ or ‘What is His
place?’ You are verily the light of all lights and the Lord of all lords. You
have comprehended all things. Glory be to Him Whose like is
nonexistent, And He is the All-hearing, the All-seeing. Glory be to Him
Who is as such and none else is like Him.

www.zainab.org
‫ﺪ ﹺﺭ‬ ‫ﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﻴ ﹶﻠ‬ ‫ﻲ ﹶﻟ‬‫ﻩ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﺰﹾﻟﻨ‬ ‫ﺎ ﺃﹶﻧ‬‫ﹺﺇﻧ‬
‫ﺪ ﹺﺭ‬ ‫ﻴ ﹶﻠ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﺎ ﹶﻟ‬‫ﻙ ﻣ‬ ‫ﺍ‬‫ﺩﺭ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﻭﻣ‬
‫ﻬ ﹴﺮ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻒ‬  ‫ﻦ ﹶﺃﹾﻟ‬ ‫ﺮ ﻣ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺪ ﹺﺭ‬ ‫ﻴ ﹶﻠ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﹶﻟ‬
‫ﻣ ﹴﺮ‬ ‫ﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﹶﺃ‬‫ﻬﹺﻢ ﻣ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺎ ﹺﺑﹺﺈ ﹾﺫ‬‫ﻴﻬ‬‫ﺡ ﻓ‬  ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺮ‬‫ﺋ ﹶﻜ ﹸﺔ ﻭ‬‫ﻤﻠﹶﺎ‬ ‫ ﹸﻝ ﺍﹾﻟ‬‫ﻨﺰ‬‫ﺗ‬
‫ﺠ ﹺﺮ‬
 ‫ﻣ ﹾﻄ ﹶﻠ ﹺﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ‬ ‫ﻰ‬‫ﺣﺘ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺳﻠﹶﺎ‬

In the name of Allah—the Merciful, the Beneficent


Surely We revealed it on the grand night.
And what will make you comprehend what the grand night is?
The grand night is better than a thousand months.
The angels and Gabriel descend in it by the permission of their Lord
for every affair,
Peace! it is till the break of the morning.
www.zainab.org

Оценить