Вы находитесь на странице: 1из 5

Na osnovu lana 5. i 29.

Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (Slubene novine Tuzlanskog


kantona, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa lanom 29. i 31. Zakona o izvrenju Budeta
Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (Slubene novine Tuzlanskog kantona, broj: 7/13), Vlada
Tuzlanskog kantona na sjednici odranoj dana 05.08.2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvrivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava
sa potroake jedinice 11010024 subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih
lan 1.
(Predmet)
Ovom odlukom utvruju se uslovi, kriteriji i postupak raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 11010024 subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih.
lan 2.
(Visina sredstava za raspodjelu)
Raspodjela sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih vrit e se
iz Budeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu i u skladu sa Zakonom o izvrenju Budeta
Tuzlanskog kantona za 2013. godinu u ukupnom iznosu do 50.000,00 KM.
lan 3.
(Definisanje pojmova)
(1) Pod subvencioniranjem kamata podrazumijeva se odobravanje novanih sredstava na ime
kamata za odobrene kredite za rjeavanje stambenih potreba mladih.
(2) Pod rjeavanjem stambenih potreba mladih podrazumijeva se kupovina stana/kue,
rekonstrukcija, adaptacija stambenog prostora, izgradnja kue ili nadziivanje kolektivnog stambenog
objekta.
(3) lanovima porodinog domainstva u smislu ove odluke smatraju se brani partner,
vanbrani partner (shodno odredbi lana 3. Porodinog zakona Federacije Bosne i Hercegovine), djeca
roena u braku i van braka, usvojenici i pastorad.
(4) Invalidom odnosno lanom porodice ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i
umrlog ratnog vojnog invalida u smislu ove odluke, smatra se aktivni korisnik prava na invalidninu,
na osnovu konanog rjeenja nadlenog organa izdatog u skladu sa vaeim federalnim propisima.
(5) Dobitnikom ratnog priznanja i odlikovanja u smislu ove odluke, smatra se lice iz lana 2.
Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i lanova njihove porodice
(Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 70/05).
lan 4.
(Javni poziv)
(1) Sredstva za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih dodjeljuju se na
osnovu javnog poziva.
(2) Javni poziv se objavljuje u dnevnim novinama, Radio-televiziji Tuzlanskog kantona i na
zvaninoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada).
(3) Prijave na javni poziv za raspodjelu sredstava se dostavljaju u roku od 15 dana od dana
objavljivanja u dnevnim novinama.
(4) Prijava za subvencioniranje kamata podnosi se Komisiji koju e u tu svrhu formirati Vlada
Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Komisija).

(5) Podnosilac prijave obavezan je uz prijavu dostaviti dokumentaciju navedenu u Prilogu


popisa potrebne dokumentacije koji je sastavni dio ove odluke, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
(6) Nepotpune i neblagovremene prijave nee se uzimati u razmatranje.
lan 5.
(Uslovi)
(1) Uslovi koje podnosilac prijave za dodjelu sredstava mora ispunjavati su:
a) da ima manje od navrenih 35 godina ivota u godini u kojoj podnosi prijavu,
b) da je dravljanin Bosne i Hercegovine,
c) da ima mjesto prebivalita na podruju Tuzlanskog kantona,
d) da nema rijeeno stambeno pitanje na teritoriji Bosne i Hercegovine,
e) da posjeduje Ugovor sa bankom o namjenskom kreditu za stambeno zbrinjavanje,
f) da do momenta podnoenja prijave ima urednu otplatu kredita prema Planu otplate
g) da u predhodnim godinama nije bio korisnik sredstava za subvencioniranje kamata
za stambeno zbrinjavanje mladih.
lan 6.
(Kriteriji za bodovanje)
Kriteriji za bodovanje i utvrivanje reda prvenstva podnosioca prijave su:
a) struna sprema,
b) priznati uspjesi u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture,
c) status po osnovu borako invalidske i socijalne zatite, i to:
1) lan porodice ehida, poginulog, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog
invalida,
2) stepen invalidnosti,
3) dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja,
4) uee u oruanim snagama,
d) broj lanova porodinog domainstva,
e) zajednika prijava branih partnera.
lan 7.
(Bodovi po osnovu strune spreme)
(1) Bodovi po osnovu strune spreme ostvaruju se na slijedei nain:
a) doktor nauka ili zavren trei ciklus visokog obrazovanja .......................20 bodova,
b) magistar nauka ..................................................................18 bodova,
c) magistar specijalist ili zavren drugi ciklus visokog obrazovanja ............16 bodova,
d) visoka struna sprema ili zavren prvi ciklus visokog obrazovanja
u etvorogodinjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova .................. 14 bodova,
e) via kolska sprema ili zavren prvi ciklus visokog obrazovanja
u trogodinjem trajanju sa ostvarenih 180 ECTS bodova .........................12 bodova,
f) V stepen strune spreme ...............................................................................8 bodova,
g) srednja struna sprema u etvorogodinjem trajanju ...................................6 bodova,
h) srednja struna sprema u trogodinjem trajanju ..........................................5 bodova.

(2) U okviru kategorije struna sprema, podnosilac prijave moe ostvariti i dodatne bodove po
osnovu kolskih priznanja i to:
a) uenik generacije srednje kole................................................................1,5 bodova,
b) najvie priznanje univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta.......................1,5 bodova.
(3) Podnosilac prijave moe ostvariti bodove samo po jednom od osnova iz stava (1) ovog
lana.
(4) Ukoliko je podnosilac prijave ostvario bodove iz stava (2) ovoga lana, isti se dodaju
bodovima ostvarenim po osnovu iz stava (1) ovoga lana.
lan 8.
(Bodovi po osnovu priznatih uspjeha u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture)
(1) Bodovi po osnovu priznatih uspjeha u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture ostvaruju
se na slijedei nain:
a) dobitnik svjetskih renomiranih priznanja i nagrada u oblasti nauke, umjetnosti, i
sporta ...................................................................................................................................... 20 bodova,
1) osvojeno prvo mjesto/nagrada .................................................................5 bodova
(broj bodova ostvaren po ovom osnovu dodaje se bodovima ostvarenim po osnovu iz take a) ovog
stava),
b) doprinos kroz patente dokazane ili certificirane od strane ovlatenih institucija i
doprinos u nauci, tehnici i tehnologiji kroz inovacije dokazane ili certificirane od ovlatenih
institucija.................................................................................................................................. 20 bodova,
c) dobitnik evropskih renomiranih priznanja i nagrada u oblasti nauke,
umjetnosti i sporta ....................................................................................................................15 bodova,
1) osvojeno prvo mjesto/nagrada ...............................................................2 boda
(broj bodova ostvaren po ovom osnovu dodaje se bodovima ostvarenim po osnovu iz take c) ovog
stava).
d) dobitnik renomiranih priznanja u dravnim okvirima u oblasti nauke, umjetnosti i
sporta ........................................................................................................................................10 bodova,
1) osvojeno prvo mjesto/nagrada......................................................1 bod
(broj bodova ostvaren po ovom osnovu dodaje se bodovima ostvarenim po osnovu iz take d) ovog
stava).
e) objavljen udbenik, odobren od nadlenih institucija za upotrebu u obrazovnim
ustanovama:
1) samostalno ............................................................................................. 5 bodova,
2) koautorstvo ................................................................................................. 2 boda.
(2) maksimalan broj bodova koji podnosilac prijave moe ostvariti po osnovu iz stava (1)
taka e) ovog lana iznosi 10 bodova.
(3) Pod renomiranim priznanjima i nagradama u oblasti sporta, u smislu ove odluke,
podrazumijevaju se osvojena 1, 2. ili 3. mjesta na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, zvaninim
svjetskim ili evropskim prvenstvima organizovanim od strane krovnih meunarodnih asocijacija u
odgovarajuoj oblasti sporta, te osvojeno 1, 2. ili 3. mjesto na zvaninim meunarodnim i dravnim
takmienjima organizovanim od strane meunarodnih i dravnih saveza lanica Meunarodnog
olimpijskog komiteta ili Sport Accorda.
lan 9.
(Bodovi po osnovu statusa borako invalidske i socijalne zatite)
Bodovi po osnovu statusa borako invalidske i socijalne zatite ostvaruju se na slijedei nain:
a) lan porodice ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog
invalida.................................................................... ...............................................10 bodova,
b) stepen invalidnosti

1) za invalide sa 60% invaliditeta

.........................................................5 bodova,

2) za svakih narednih 10% invaliditeta dodaje se ..................................... 5 bodova,


c) dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja .................................................................10 bodova,
d) uee u oruanim snagama RBiH
1) branilac koji je stupio u Oruane snage RBiH od 18.09. 1991. godine do 31.12. 1992.
godine (dobrovoljac i veteran) i ostao neprekidno do 23.12. 1995. godine .......10 bodova,
2) za svaku godinu uea u Oruanim snagama RBiH ..............................2 boda,
.

3) za svaku nepunu godinu uea u Oruanim snagama RBiH, pod uslovom da to


iznosi najmanje tri mjeseca .......................1 bod.
lan 10.
(Bodovi po osnovu broja lanova porodinog domainstva)

Za svakog lana porodinog domainstva, ukljuujui podnosioca prijave .................3 boda.


lan 11.
(Zajednika prijava branih partnera)
(1) Brani partneri mogu se javiti na javni poziv iskljuivo zajednikom prijavom.
(2) U sluaju da oba brana partnera posjeduju ugovor o kreditu, potrebno je odrediti nosioca
prijave i o istom dostaviti izjavu potpisanu od strane oba brana partnera.
(3) Nosilac prijave obavezno i za branog partnera dostavlja dokumentaciju o ispunjavanju
uslova propisanih ovom odlukom, osim dokumentacije iz lana 5. stav (1) taka f) ove odluke.
(4) Broju bodova koje ostvari nosilac prijave dodaje se jedna treina bodova koje ostvari
njegov brani partner.
lan 12.
(Dodjela sredstava i utvrivanje reda prvenstva)
(1) Dodjela sredstava vrit e se po utvrenoj rang listi do visine raspoloivih sredstava
planiranih u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.
(2) Pojedinani iznos sredstava na ime subvencioniranja kamata jednak je ukupnom iznosu
kamate obraunate u 12 uzastopnih mjesenih rata prema Planu otplate, poev od 01.01.2014. godine,
s tim da pojedinani iznos sredstava ne moe prei iznos od 3.000,00 KM.
(3) U sluaju jednakog broja bodova prednost na rang listi se daje podnosiocu prijave koji je
ostvario vei broj bodova prema redoslijedu kriterija iz lana 6. ove odluke.
lan 13.
(Postupak dodjele sredstava)
(1) Komisija po prijemu prijave provjerava da li podnosilac prijave ispunjava uslove propisane
lanom 5. ove odluke.
(2) Komisija vri bodovanje prijava podnosilaca koje ispunjavaju uslove po svakom od
kriterija za bodovanje utvrenih lanom 6. ove Odluke, sainjava i dostavlja Vladi prijedlog Rang liste
kandidata (podnosilaca prijave) za raspodjelu sredstava.

lan 14.
(Realizacija sredstava)
(1) Korisnik sredstava iz Programa raspodjele sredstava dostavljat e dokaz o uplati rate
(glavnice i kamate) za svaka tri mjeseca, nakon ega e Vlada dati nalog za uplatu novanih
sredstava na raun korisnika sredstava u visini naznaene tromjesene kamate.
(2) Subvencioniranje kamate e se realizovati samo po urednoj uplati glavnice rate za koju se
vri subvencija.
lan 15.
(Zavrne odredbe)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u Slubenim novinama
Tuzlanskog kantona.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1Tuzla, 05.08.2013. godine

PREMIJER KANTONA
Sead auevi