Вы находитесь на странице: 1из 57

DION iKO DRUTVO BH TELECOM SARAJEVO

Dionikog

STATUT
drutva BH Telecom Sarajevo

Sa rajevo, septembar 2010. godine

SADRAJ

I.

OPE ODREDBE

lan

1 - 4.

str. 1

II.

NAZIV, ZNAK I SJEDiTE

lan

5-7.

str. 2

III.

DJELATNOST

lan

8 -11.

str. 2

IV.

OSNOVNI KAPITAL

lan12-19.

str. 4

lan

14.

str. 5

lan

15 -17.

str. 5

Smanjenje osnovnog kapitala

lan18-19.

str. 6

V. DIONICE I DIONiARI

lan

20 - 25.

str. 7

Dionice

lan

20 - 24.

str. 7

lan

25.

str. 9

VI. FOND REZERVI

lan

26 - 28.

str. 9

VII. DIVIDENDA

lan

29 - 30.

str. 9

VIII. GUBITAK

lan

31 - 32.

str. 10

IX. UPRAVLJANJE

lan

33 -110.

str. 11

1. Skupt ina Drutva

lan

34 - 59.

str. 11

Sazivanje Skuptine

lan

35 - 44.

str. 11

Odravanje i odluivanje Skuptine

lan

45 - 50.

str. 14

lan

51- 54.

str. 17

Zapisnik Skuptine

lan

55 - 57.

str. 19

Nitavnost i pobijanje odluka Skuptine

lan

58 - 59.

str. 20

2. Nadzorni odbor

lan

60 -78.

str. 21

3. Uprava

lan

79 - 94.

str. 28

Sekretar Drutva

lan

95 - 98.

str. 34

4. Odbor za reviziju

lan

99 -102.

str. 35

Odjel za internu reviziju

lan

103 -106.

str. 36

Zabrana konkurencije, konflikt interesa i Etiki kodeks

lan

107 -110.

str. 37

Poveanje

osnovnog kapitala

Postupak u sluaju

Pravo

ue a

upisanih dionica

u dobiti

Predsjedavajui
zapisni ar

neplaanja

Skuptine , odbor za glasanje,

i ovjerivai zapisnika

X. NEDOPUTENE I OGRANiENE
AKTIVNOSTI DRUTVA

lan

111-112.

str. 39

XI. ORGANIZACIJA DRUTVA

lan

113 -116.

str. 39

XII. POSLOVNA TAJNA, POVLATENE INFORMACIJE

lan

117.

str. 40

XIII. SINDIKALNO ORGANIZOVANJE

lan118-119.

str. 41

XIV. ZAPOSLENI

lan

120.

str. 41

I POVEZIVANJE SA DRUG IM DRUTVIMA

lan

121 -125.

str. 42

XVI. PODJELA, PRIPAJANJE I SPAJANJE

lan

126 - 132.

str. 42

Plan reorganizacije

lan

126 -130.

str. 42

Podje la

lan

131.

str. 43

Pripajanje i spajanje

lan

132.

str. 44

XVII . PRESTANAK DRUTVA ODLUKOM SKUPTINE

lan

133 -136.

str. 44

XVIII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

lan

137.

str. 45

XIX. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lan

138 -141.

str. 46

XV. OSNIVANJE DRUTAVA

bh-:-

D io n i ko drutvo BH Telecom Sarajevo


Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, BiH

www.bhtelecom.ba

Na osnovu lana 123. i 246. Zakona o privrednim drutvima ("Slubene novine


Federacije BiH", br. 23/99, 45/00 , 2102, 6/02 , 29/03, 68 /05 , 91/07 , 84/ 08 , 88 /08 i 7109) , l a na
l an a 45. stav (1) taka o) i 131 . Statuta D ion i kog drutva BH Telecom Sarajevo broj: 00.11.3-6885/09 od 07.04.2009 godine i 00.1-1.2 - 4953-4 /10 od 18.5.2010. godine, Skuptina
D ion ikog drutva BH Telecom Sarajevo , na 24. sjednici odranoj 29.9.2010. godine,
d on ij el a j e

STATUTA
DIONiKOG DRUTVA BH TELECOM SARAJEVO

I.

OPE ODREDBE

lan 1.

(1) D ioniko drutvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Drutvo) nastalo je na


osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na Plan
reorganizacije - promjena oblika organizovanja JP BH Telecoma u d io n i ko drutvo V broj:
677 /03 od 15. decembra 2003. godine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 66/03) i
Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na promjenu oblika
organizovanja JP BH Telecoma u dioniko drutvo V broj: 677 /03 od 15. decembra 2003.
godine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 1/04 ).
lan 2.

(1) D ion iko drutvo BH TELECOM Sarajevo je pravni sljednik Javnog pred uze a BH
Telecom Sarajevo, upisanog u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu rjeenjem
broj: UFII-2/02 od 08.01.2002. godine, nastalo usklaivanjem akata i djelatnost i Drutva sa
Zakonom o privrednim drutvima ("Slubene novine Federacije BiH", br. 23/99 , 45 /00 , 2102,
6/02 i 29/03) , Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Slubene novine Federacije
BiH", br. 28/98 , 36/98 i 47 /98) , Zakonom o javnim preduze i ma u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 8/05 ), te drugim relevantnim zakonima.
lan 3.

(1) D ioniko drutvo BH TELECOM Sarajevo je privredno drutvo organizovano kao


otvoreno d ion iko drutvo sa najbo ljom praksom korporativnog upravljanja.
(2) Drutvom upravljaju d ioni ari u skladu sa Zakonom o privrednim drutvima
("Slubene novine Federacije BiH", br. 23/99 ,45/00, 2102 , 6/02 i 29/03 , 65/05, 91/07 , 84/08,
88 /08 i 7109), Zakonom o tritu vrijednosn ih papira ("Slubene novine Federacije BiH", br.
85/08) , Zakonom o javnim preduze ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine
Federacije BiH", br. 8/05 , 81108 i 22/09) , Pravilnikom o upravljanju d ionikim drutvima
("Slubene novine Federacije BiH", br. 19/10 ), te drugim relevantnim zakonima i ovim
statutom.
lan 4.

(1) Ovim statutom ureuju se, u skladu sa zakonom, na roito pitanja od zna aja za
pravni status i nastupanje u pravnom prometu, osnovni kapital i dionice, upravljanje, statusne
promjene, prestanak Drutva i izmjene i dopune Statuta.

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

II.

NAZIV, ZNAK I SJEDiTE


lan 5.

(1) Naziv Drutva na bosanskom jeziku je:


(2)

S kra en i

Dion i ko

drutvo BH TELECOM Sarajevo .

naziv Drutva na bosanskom jeziku je: BH TELECOM d.d. Sarajevo .

(3) Naziv Drutva na engleskom jeziku je: BH TELECOM, Joint Stock Company,
Sarajevo .
(4) Sjedite Drutva je u Sarajevu , ulica Obala Kulina bana broj 8.
(5) Naziv Drutva napisan na bosanskom jeziku moe se upotrebljavati samostalno, a
naziv Drutva napisan na engleskom jeziku moe se upotrebljavati samo zajedno sa punim
nazivom na bosanskom jeziku.
lan 6.

(1) Drutvo ima svoj znak, koji se, zajedno s nazivom, koristi za
dje latnosti, usluga i proizvoda i u poslovnoj i u javnoj komunikaciji.

ozna avanje

(2) Logotip Drutva sastoji se od dva (2) mala l ati n in a slova "bh" napisana zajedno i
stiliziranog lati n i nog velikog slova T. Tekstualna s kraen ica "bh" je ispisana modificiranom
tipografijom BlacklightD, a slovo "T" je konstruirano od eti ri (4) zasebne elipse. Boja logotipa
je narandasta.
lan 7.

(1) Drutvo ima

peat

i tambilj.

(2) Peat je okruglog oblika, preni ka 45 mm i sadri naziv i sjedite Drutva ispisano
latinicom, a u sredini je amblem Drutva. Peatom se ovjerava aute nti nost akta potpisanog
od ovlatene osobe Drutva.
(3) tambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 70x25 mm i sadri naziv i sjed ite
Drutva ispisano latinicom. tambilj se koristi za evidentiranje ulaznih akata u Drutvo.

ovog

(4) Organizacioni dijelovi Drutva imaju pe at i tambilj istog sadraja iz stava (2) i (3)
samo sa dodatkom naziva i sjedita organizacionog dijela.

lana,

(5) Koritenje, uvanje i unitavanje


direktor svojim aktom.

peata

i tambilja i njihov broj

utvruje

generalni

III. DJELATNOST
lan 8.

(1) Djelatnost Drutva je:


22.11 22.110
Izdavanje knj iga
22.12 22.120
Izdavanje novina
22.13 22.130
Izdavanje asopisa i slinih

pe riod i n ih

izdanja

Statut BH Telecoma d.d. Saraje vo

22.1422.140
22.15 22.150
22.21 22.210
22.22 22.220
25.21 25.210
2522 25.220
25.23 25.230
25.24 25.240
2811 28.110
28.12 28.120
28.52 28.520
29.23 29.230

Izdavanje zvun ih zap isa


Osta la izd ava ka djelatnost
tampanje novina
tampanje , d.n.
Proizvodnja plo a , listova, cijevi i profila od p lastin ih masa
Proizvodnja ambalae od p last in i h masa
Proizvodnja proizvoda za graevinarstvo od plastin ih masa
Proizvodnja ostalih proizvoda od p last in i h masa
Proizvodnja metaln ih konstrukcija i dijelova konstru kcija
Proizvodnja metalne graevinske stolar ije i spojnih elemenata
Osnovni mainski radov i
Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme , osim one za
doma instvo

30.02 30.020
32.30 32.300
45.11 45.110
45.12 45.120
45.21 1
45.212
45.213
45 .22 45.220
45.3145.310
45.3245.320
45.3345.330
45 .3445.340
50.20 50.200
50.404
51.43 51.430
51.90 51.900
52.45 52.450

55.30
55.51
64.20
70.12
70.20
71.10
71.21
71 31
71.33
71.34
72.10

52.481
52.487
55.231
55.232
55.233
55.234
55.300
55.510
64.200
70.120
70.200
71.100
71.210
71.310
71.330
71.340
72.100

72 21 72.210
7222 72220
7230 72.300

Proizvodnja rauna ra i ostale opreme za obradu podata ka


Proizvodnja televiz ijskih i radio-prijem nika, aparata za snimanje
i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate e opreme
Ruenje i razbijanje obje kata; zem ljan i radovi
Ispitivanje terena buenje m i sondi ranjem
Visokogradnja
Izgradnja obje kata niskogradnje
Odravanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihov ih
dijelova
Postavljanje krovn ih konstru kcija i pokrivanje krovova
Postavljanje elektrinih instalacija i opreme
Izolacioni radovi
Postavljanje cijevnih instalacija
Ostali instalacioni radovi
Odravanje i poprava k motornih vozila
Odravan je i poprava k motoci kla
Trgovina na veliko e le ktri n i m aparatima za d o m ain stvo i radio
i televizijskim u reaj i ma
Ostala trgov ina na veliko i sklj u ivo za vlastiti raun
Trgovina na malo e le ktrin i m aparatima za do ma i nstvo , radio i
televizijskim ureaj ima
Trgovina na malo kance larijs kom opremom irau n ari m a
Ostala trgovina na malo u specija liziranim prodavn icama
Ostali smjetaj za boravak turista
U eniki domovi
Studentski domovi
Ostali smjetaj , d.n.
Restoran i
Kantine
Telekomunikacije
Kupov ina i prodaja nekretn ina za vlastiti ra un
Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti raun
Iznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje ostalih kopnenih sao bra ajn ih sredstava
Iznajm ljivanje poljoprivrednih maina i opreme
Iznajm ljivanje uredskih maina i opreme , u klju uju i i ra u n a re
Iznajm ljivanje ostalih maina i opreme, d.n.
Pruanje konsultantskih usluga u vezi s ra unarskom opremom
(hardwer)
Izrada softwarea
Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea
Obrada podataka

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

72.40 72.400
72.50 72.500
73.102
74.13 74.130
74.20 74.200
74.30 74.300
74.401
74.402
74.70 74.700
74.85 74.850
74.87 74.870
92.20 92.200
92.511

Izrada i upravljanje bazama podataka


Odravanje i popravak kancelarijskih, raunskih ira unars ki h
maina
Istraivanje i eksperimentalni razvoj u tehnik im i tehnolo kim
naukama
Istraivanje trita i ispitivanje javnog mnijenja
Arhitektonske i inenjerske djelatnosti i tehniko
savjetovanje (osim strune izrade planske dokumentacije)
Tehn iko ispitivanje i analiza
Prireivanje sajmova
Ostale usluge reklame i propagande
ienje objekata
Sekretarske i prevodilake djelatnosti
Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
Radio i televizijske djelatnosti
Djelatnost biblioteka.
lan 9.

(1) U okviru djelatnosti iz l an a 8. ovog statuta, Drutvo e obavljati poslove


vanjskotrgovinskog prometa, i to:
a) uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelatnost i;
b) zastupanje stranih osoba i konsignacija ;
e) usluge meunarodnog transporta robe i usluga;
d) posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga;
e) obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama;
f) izvoz robe i usluga koje se naplauju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti
(kompenzacioni poslovi) i
g) usluge iz okvira registrovane djelatnost i.
lan 10.

(1) Generalni direktor Drutva ovlaen je da zastupa i predstavlja Drutvo


ugovore u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa zakonom.

zakljuuje

lan 11.

(1) Ugovore o raspolaganju sa ukupnom vrijednou veo m od 10.000 KM, obavezno


potpisuju generalni direktor Drutva i odgovorni l a n Uprave Drutva.

IV. OSNOVN I KAPITAL

lan 12.

(1) Osnovni kapital Drutva iznosi 634.573.580,00 KM.


(2) Osnovni kapital Drutva iz prethodnog stava ovog
63.457.358 obin ih dionica, iste klase, nominalne vrijednost i 10 KM.

l a n a

podijeljen je na

Statut BH Telecoma d.d. Saraj evo

lan 13.
(1) Iznos osnovnog kapitala i broj klasa i nominalna vrijednost dionica Drutva mogu
se mijenjati odlukom Skuptine Drutva donesenom dvotreinskom veinom u skladu sa
l a n o m 48. ovog statuta ili odluko m Nadzornog odbora.
(2) Za donoe nje odluka iz prethodnog stava Nadzorni odbor moe biti ovlaten ovim
statutom ili odlukom Skuptine Drutva.
(3) Odluke Skuptine il ili Nadzornog odbora iz ovog
odredbe ovog statuta i postaju njegov sastavni dio.

Poveanje

osnovnog kapitala

l a n a

zamjenjuju

odgova rajue

lan 14.

(1) Poveanje osnovnog kapitala vri se na osnovu odluke koju, na prijedlog


Nadzornog odbora , donos i Skupt ina Drutva dvotrei nskom (2/3) veinom zastup ljenih
dionica s pravom glasa , po svakoj klasi dionica, u skladu sa zakonom.
(2) Izuzetno za iznos investicionih ulaganja po zakljuenom kupoproda jnom ugovo ru
u postupku privatizacije , nakon to kupac izvri sve ugovorom preuzete obaveze, moe se
pove ati osnovn i kapital Drutva, o emu odluku donosi Skuptina Drutva dvotre in s kom
(2/3) veinom zastupljenih dionica s pravom glasa, po svakoj klasi dionica, u skladu sa
zakonom.

(3) Nadzorni odbor Drutva ovlaten je za donoenje odluke o povea nj u osnovno g


kapitala i to:
a) emisijom novih dionica;
b) iz fonda rezervi iznad iznosa koji iznosi najmanje 25 % osnovnog kapitala Drutva;
e) emisijom dionica za zaposlene iz dobiti.

(4) U sluajevima iz ta ke a) i b) prethodnog stava poveanje osnovno g kapitala


moe se izvriti najvie do jedne treine (1 /3) iznosa osnovnog kapitala na dan donoenja
odluke.
(5) Ovlatenje iz stava (3) ovog
snagu ovog statuta .

l a n a

(6) Nain procjene stvari i prava


posebnom odlukom Skuptine .

iji m

Postupak u

sluaju n ep l a anj a

vai najd ue pet godina od dana stupanja na

unosom se

upla uju

nove dion ice utvrdit

se

upisanih dionica
lan 15.

(1)

D ioniar

je duan uplatiti upisane dionice po cijen i dionica prilikom emisije, i to:

a) u cjelini u roku za upis i uplatu, kada je to

odreeno

odlukom o emisiji ;

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

b) kada je odlukom o emisiji utvre na mogunost uplate na rate, dion i ku premiju u


cjelini i 30% nominalne vrijednosti prilikom upisa dionica, a preostali iznos u
ratama, najkasnije u roku od est mjeseci od datuma zavretka upisa dionica;
c) dion ik u premiju u cjelin i i 50% nominalne vrijednosti dionice ili cijene dionice
prilikom emisije prije upisa integrisanog poveanja osnovnog kapitala u registar
emitenata, a preostali iznos u ratama, najkasnije u roku od est mjesec i od
datuma zavretka upisa dionica;
d) u cjelini prije upisa poveanja osnovnog kapitala u registar emitenata , ako se
dionice u potpunosti ili djelimino plaaju unosom stvari i prava.

lan 16.

(1) Kada se uplata dionica nove ermsij e vri u ratama , na osnovu izvjetaja
depozitara o uplati posljednje rate, Uprava Drutva duna je dostaviti Komisiji za vrijedno sne
papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) i Registru vrijednosnih
papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar) izvjetaj o upisnicima
dionica koji su dionice uplatili u cjelini.
lan 17.

(1) Kada se uplata dionica nove emisije vri u ratama, Drutvo je duno, putem
depozitara, upisniku dionica koji ne izvri obavezu plaanja pojed inane rate u roku njenog
dosp ije a , uputiti pismeni poziv da cjelokupan iznos preostale obaveze do pune cijene
upisanih dionica prilikom emisije uplati u roku od 30 dana , od datuma dosp ijea zaostale
rate, sa upozorenjem da e u s l u aju neispunjavanja te obaveze biti i sklj ue n iz Drutva.
(2) Na osnovu izvjetaja depozitara, u roku od osam dana od njegovog prijema,
Nadzorni odbor e i sklj uit i iz Drutva upisnika dionica koji po pozivu iz prethodnog stava
ovog l a n a ne izvri obavezu plaanja preostale obaveze do pune cijene upisanih dionica
prilikom emisije, a odluku o tome Uprava Drutva duna je upisati u listu d io n i a ra kod
Registra i knjigu privremenica, objaviti je u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u
Federaciji Bosne i Hercegovine i dostaviti prepo ruenom potom upisniku dionica, najkasnije
osam dana od dana donoenja odluke.
(3) Uz odluku iz stava (2) ovog lana , Uprava Drutva duna je upisniku dionica
uputiti pismeni poziv da putem depozitara vrati Drutvu privremenicu, najkasnije 30 dana od
dana donoenja odluke iz stava (2) ovog lana , sa upozorenjem da e po isteku tog roka
njegova privremenica biti proglaena nevaeom.

Smanjenje osnovnog kapitala


lan 18.

(1) Drutvo moe smanjiti osnovni kapital radi:


a)

raspo reivanja

dijela gubitka iz poslovanja preostalog nakon prethodnog


gubit ka na teret dion ik e premije, zadrane dobiti i fonda rezervi;
prenosa dijela osnovnog kapitala, do 10% ukupnog iznosa, u fond rezervi za
pokrie buduih gubitaka u poslovanju ;
rasporeivanja

b)

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

e)

usk laiva nja iznosa osnovnog kapitala sa promjenama vrijednosti


imovine ili obima i efikasnosti poslovanja Drutva .

strukture

(2) Osnovn i kapital Drutva ne moe se smanjiti ispod najmanjeg iznosa osnovnog
kapitala d io n ikog drutva utvrenog zakonom.

lan 19.
(1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala , na prijedlog Nadzornog odbora , donosi
Skuptina Drutva dvotreinskom (2/3) veinom zastupljenih dionica s pravom glasa,
odvojen im glasanjem po svakoj klasi dionica , u skladu sa zakonom.

V. DIONICE I D IONiARI

Dionice

lan 20.

(1) Dionice Drutva su dematerijalizovane . nedjeljive i glase na ime.


(2) Na jednoj dionici moe postojati vie ovlateni ka, koje prema Drutvu kao
punomo n i k zastupa jedan od njih ili t rea osoba .
(3) Dionice su neogran i eno prenos ive i mogu biti predmet zalonog prava , prava
plodouivanja . prava otkupa i prava pree kupnje u skladu sa zakonom. Promet dionica
moe biti ogran ien zakonom ili opim aktom Komisije, s tim da promet moe og ra n i iti i
Drutvo u slu ajev ima predv ien im zakonom i vlasnik dionice u korist treeg lica. Zabrana
prijenosa moe biti od ree na odlukom suda i drugog nadlenog organa , kao i Komisije u
sluajevima predvienim zakonom i opi m aktima Komisije.

p ree

(4) Za prijenos i osnivanje zalonog prava , prava plodouivanja, prava otkupa i prava
kupnje dionica nije potrebna saglasnost Drutva.
(5) Prijenosom dionice prenose se sva prava sadrana u dionici.

(6) Pravo vlasnitva na dionici stie se upisom dionice kod Registra na raun vlasnika
dionice. Osnov za sticanje i prijenos vlasnitva je pravni posao, odluke vezane za emisiju
dionica , odluka suda , drugog nadlenog organa i zakon.
(7) Prava iz dionice stiu se, og raniavaju ili prestaju odg ova raj u i m upisom kod
Registra, a osnov za sticanje i ogran i enje prava iz dionice je pravni posao, odluka suda ili
drugog nadlenog organa , zakon i drugi propis, odnosno op i akt emitenta kada je to
p redvieno zakonom.
lan 21.

(1) Dionica daje pravo


(2)

Dioni ar

l a n stva

u Drutvu .

ne moe odricanjem od

lans kog

prava istupit i iz Drutva .

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

(3) Pravo lanstva u Drutvu prestaje prijenosom dionice, is kljuenjem iz Drutva


zbog neizvravanja obaveze uplate za dionice i prestankom Drutva, osim u sluaju
pripajanja drugom Drutvu ili spajanja sa drugim Drutvom.
lan 22.

(1) Pravo lanstva u Drutvu sadri upravljaka i imovinska prava, koja dion iari
ostvaruju u skladu sa zakonom, ovim statutom, propisima Komisije i odlukama Skuptine
Drutva.
(2)
a)
b)
e)
d)
e)

fl

Upravljaka

prava dioniara su prava na:


u radu i odluivanju Skuptine Drutva, pravo glasa , ukljuujui
kumulativno glasanje;
podnoenje zahtjeva za sazivanje Skuptine , te neposredno sazivanje u skladu
sa lanom 41. ovog statuta;
predlaganje izmjena dnevnog reda i prijedloga odluka Skuptine , u skladu sa
lanom 40. ovog statuta;
uvid u isprave i pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o
Drutvu;
predlaganje kandidata za lanove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i u ee
u izboru, u skladu sa lanom 60. i 99. ovog statuta;
podnoenje zahtjeva za reviziju poslovanja i pobijanje odluka Skuptine.
uee

(3) Imovinska prava d ioniara su prava:


a) uea u diobi dobiti;
b) pree kupnje dionica;
e) prijenosa dionice;
d) postavljanja zahtjeva Drutvu za otkup dionica;
e) u e a u diobi imovine preostale nakon steaja ili likvidacije Drutva.
(4) Imovinska prava sadrana u dionici mogu se prenositi i zalagati.
lan 23.

(1) Drutvo moe emitovati dionice


ista prava.

razliitih

klasa, pri

emu

dionice iste klase sadre

(2) Drutvo ne moe emitovati dionice koje daju pravo na vie od jednog glasa po
dionici, niti dionice potpuno bez prava glasa.
(3) Dionice Drutva, osim

obin ih

dionica, sadre oznaku klase.

(4) Klasa, broj i nominalna vrijednost dionica utvruje se odlukama Skuptine iiii i
Nadzornog odbora Drutva o poveanju osnovnog kapitala, smanjenju osnovnog kapitala,
konverziji, denominaciji , spajanju ili podjeli dionica, a te odluke zamjenjuju odgovarajue
odredbe ovog statuta i postaju njegov sastavni dio.
lan 24.

(1) Drutvo moe emitovati i posebne dionice za zaposlene u Drutvu.


(2) Zbir nominalnih vrijednost svih dionica za zaposlene ne moe biti
osnovnog kapitala Drutva.

vei

od 5%

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

(3) Dionice zaposlenih sadre ista prava kao i obine dionice, a ne mogu se prenositi
na druga lica osim na zaposlene i penzionisane zaposlenike Drutva.

Pravo

uea

u dobiti
lan 25.

(1) D ion i ar koji se na listi d ion i ara Drutva kod Registra nalazio na dan donoenja
odluke Skuptine Drutva o raspodjeli dobiti, ima pravo uea u dobiti naplatom dividende u
novcu ili sticanjem besplatnih dionica u skladu sa zakonom i odlukom Skuptine.
(2) Dividenda se is pl a uj e srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, a za dionice
koje nisu u cjelini up laene , srazmjerno izvrenim uplatama i vremenu od dana uplate do
kraja poslovne godine za koju se dividenda i s p l a uj e .

VI. FOND REZERVI

lan 26.

(1) Drutvo ima fond rezervi, koji iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala Drutva.
(2) Fond rezervi formira se raspodjelom dobiti posljednje poslovne godine, od
zadrane dobiti iz ranijih godina i d ion ike premije.
(3) Izdvajanje u fond rezervi vri se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim
drutvima.
lan 27.

(1) Fond rezervi koristi se za


poslovanju Drutva.

po krie

gubitka

drugih

nepredvie n ih

trokova u

lan 28.

(2) Fond rezervi iznad obaveznog iznosa iz l a n a 26. stav (1) ovog statuta, moe se
koristiti i za dopunu dobiti koja se dijeli dioniarima , najvie do 5% osnovnog kapitala, i
pove anje nominalne vrijednost i postojeih dionica ili emisiju besplatnih dionica.

VII. DIVIDENDA
lan 29.

(1) Odluku o isplati dividende donosi Skuptina Drutva prilikom od lu ivanja o


godinjem finansijskom izvjetaju, zajedno sa izvjetajima vanjskog revizora, Nadzornog
odbora i Odbora za reviziju .
(2) Odluku o isplati dividende Skuptina Drutva moe donijeti kada je ostvarena
dobit u izvjetajnom periodu a Drutvo je sposobno izvravati obaveze, i pri tome je :
a) gubitak ostvaren u prethodnom obraunskom periodu u cjelini pokriven;

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

b) izvreno izdvajanje u fond rezervi, u skladu sa odredbama


statuta;
e) izvren obraun poreza na dobit, u skladu sa zakonom .

lana

26. ovog

lan 30.

(1) Skuptina Drutva moe donijeti odluku da se dividenda na obi ne dionice i


dionice za zaposlene ne isplauje , pri e m u istom odlukom obavezno utv ruj e svrhu
upotrebe dijela dobiti koji bi pripao tim dionicama.
(2) Drutvo je duno isplatiti dividendu po osnovu prioritetnih dionica i u s lu aju da je
ukupan iznos dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz la na 26. stav (1) ovog
statuta dovoljan samo za isplatu te dividende.
(3) Skuptina Drutva, prilikom odlu ivanja o isplati dividende, vodit e ra una o
zakonsk im ogranienj ima vezanim za isplate dividendi, uvaavajui najbolju praksu za
privrednu granu kojoj Drutvo pripada.
(4) Odluka o isplati dividende sadri: iznos dividende , datum na koji se sa injava lista
za isplatu dividende, datum isplate i odredbu o nainu i roku objavlj ivanja
obavjetenja o isplati dividende.
d ioniara

VIII . GUBITAK

lan 31.

(1) Odluku o pokrivanju gubitka iz poslovanja Skuptina Drutva duna je donijeti


prilikom odlu ivanja o polugodinjem il ili godinjem finansijskom izvjetaju , zajedno sa
izvjetajima vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za izvjetajni period
za koji je iskazan gubitak.
(2)
a)
b)
e)
d)

Pokrivanje gubitka vri se s ljede im redosljedom i na teret:


fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz l a n a 26. stav (1) ovog statuta;
zadrane dobiti;
d io n i ke premije i
osnovnog kapitala.

(3) U s lu aju pokrivanja gubitka na teret osnovnog kapitala, Skuptina Drutva


istovremeno donosi i odluku o smanjenju osnovnog kapitala, u skladu sa odredbama ovog
statuta .
lan 32.

(1) Kada Drutvo u godinjem ili polugodinjem obraunu iskae gubitak u iznosu
veem od zbira treine (1 /3) osnovnog kapitala i obaveznog iznosa fonda rezervi iz l a n a 26.
stav (1) ovog statuta, ili kada tokom poslovne godine nastanu okolnosti koje ukazuju da je
vrijednost imovine Drutva manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza,
Nadzorni odbor je duan sazvati Skuptinu Drutva, najkasnije 15 dana od dana utvrivanja
gubitka ili nastanka navedenih okolnosti.

10

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

(2) U sluaju iz prethodnog stava ovog lana , na osnovu izvjetaja Nadzornog


odbora , koji ukljuuje bilans stanja i bilans uspjeha sa izvjetajem vanjskog revizora,
Skuptina donosi odluku o nastavku poslovanja ili odluku o prestanku Drutva .

IX. UPRAVLJANJE
lan 33.

Organ i Drutva su:


a) Skuptina ;
b) Nadzorni odbor ;
e) Uprava Drutva i
d) Odbor za reviziju.

1. Skuptina Drutva
lan 34.

(1) Skuptinu Drutva

ine dioniari.

(2) Skuptinom Drutva , do izbora predsjednika Skuptine Drutva , predsjedava


prisutn i dion iar ili punomonik dioniara, sa najveim brojem dionica sa pravom glasa .
(3) Skuptina Drutva veinom glasova aklamacijom izmeu prisutnih dioni ara
bira predsjedn ika Skuptine Drutva i dva ovjerivaa zapisn ika.

punomon ika dioniara ,

drugi

(4) Predsjednik i lanovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju , genera lni direktor i
Uprave duni su prisustvovat i Skuptini.

la n ovi

Sazivanje Skuptine
lan 35.

(1) Skuptina d io n iara zakaz uje se kada je to od reeno zakonom, drugim propisima
i ovim Stututom, i kada se ocijen i da je to u najbo ljem interesu Drutva i njegov ih d ioni a ra , a
najmanje jednom god inje , radi izjanjavanja o godinjem izvjetaju Drutva , koji uklju uj e
finansijske izvjetaje Drutva i izvjetaje revizora , Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te
prijed loge odluka u pogledu raspodjele dobiti i isplati dividende , ili na ina ra s poreivanj a
gubitka, najkasnije est mjeseci po zavret ku poslovne godine na koju se izvjetaji i prijedlozi
odluka odnose .
(2) Skuptinu saziva Nadzorn i odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu Uprave Drutva,
Odbora za reviziju ili zahtjevu ovlaten ih d ioniara , a moe je sazvati ovlateni d ion ia r ili
grupa d ion ia ra sa vie od 10% ukupnog broja obi n ih dionica s pravom glasa , odnosno
d ion iara ili grupe dioniara sa prioritetnim dionicama koji i n e 5% svih dionica s pravom
glasa , u skladu sa zakonom.
(3) Pravo odluivanja u Skuptini ima d ion i ar koji se na listi d ion iara kod Registra
nalazio 30 dana prije datuma odreenog za odravanje Skupt ine ili posljednjeg radnog
dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
(4) Trokove odravanja Skuptine snosi Drutvo, bez trokova

dioniara .

11

Statut BH Telecoma d.d. Saraje vo

(5) Utvrivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skuptini vri Odbor za glasanje, u


sastavu od najmanje tri lana , koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju Skuptine.
lan 36.

(1) Skuptini Drutva mogu prisustvovati d ion iari ili punomoni ci d i oniara , koji su se
prijavili Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije datuma odreenog za odravanje
Skuptine, neposredno, preporuenom potom, faksom ili email-om.
(2) Najkasnije tri dana prije vremena odreenog za poetak Skuptine , svaki d ion i a r
je duan Odboru za glasanje , odnosno ovla enoj osobi, predoiti ispravu za osobnu
identifikaciju, a punomon ik d ion iara je uz to duan predati punomo za zastupanje.
(3) Postupak prijave za u e e u radu i odluivanju Skuptine i
zastupljenosti d ioniara na Skuptini propisuje se Poslovnikom o radu Skuptine.

utvri va nj a

lan 37 .

(1) Nadzorni odbor je duan najkasnije 20 dana prije datuma od re e nog za


odravanje Skuptine objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji
Bosne i Hercegovine obavjetenje o sazivanju Skuptine, koje obavezno sadri:
a) naziv i adresu sjedita Drutva;
b) datum donoenja odluke o sazivanju Skuptine;
e) datum podnoenja , ime i prezime ili naziv i svojstvo podnosioca zahtjeva , ako se
Skuptina saziva po zahtjevu iz lana 35. ovog statuta;
d) mjesto odravanja i vrijeme po etka Skuptine;
e) n ai n i rok prijave za u ee u radu i od luivanju Skuptine, te n ai n davanja
pu n om oi ;

dnevni red Skuptine;


g) mjesto i vrijeme uvida u dokumente koji se odnose na dnevni red Skuptine i
h) naznaku o kojim ta kama dnevnog reda se od l uuj e odvojenim glasanje m po
klasama dionica.
f)

lan 38 .

(1) Ako je odravanje Skuptine zakazano izvan mjesta sjedita Drutva, Nadzorni
odbor duan je, najkasnije 20 dana prije datuma odreenog za odravanje Skuptine,
obavjetenje iz l a n a 37. ovog statuta, uputiti svakom dion i aru prepo ruen im pismom,
telefaksom ili elektronskom potom, na adresu iz liste dion i ara dobijene od Registra.
(2) Osim obavjetenja i dostavljanja obavjetenja iz l an a 37. i prethodnog stava
ovog l a n a , Nadzorni odbor duan je osigurati i dodatno objaVljivanje na na in utvre n
l an om 240. Zakona o tritu vrijednosnih papira, a u skladu sa propisima Komisije.

lan 39.

(1) Drutvo je duno obavjetenje o sazivanju Skuptine iz


statuta, objaviti i na svojoj web stranici.

lana

37.

38. ovog

12

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


(2) Drutvo je obavezno dostaviti obavjetenje iz prethodnog stava i svim d ioniarima
koji imaju 0,5% ili vie dionica s pravom glasa. Drutvo moe prijedlog svih odluka i
dokumenata koji e se razmatrati na Skuptini objavit i i na svojoj web stran ici.

lan 40.

(1) D ioniar i/ili grupa d ion ia ra , sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom
glasa, ima pravo Nadzo rnom odboru pismeno predloiti izmjenu dnevnog reda i prijed loga
od luka naredne Skuptine, u svako doba prije objav ljivanja obavje tenja o odravanju
Skuptine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skuptine koja je sazvana,
najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavjetenja o sazivanju iste. Nadzorn i odbor je
duan o predloenoj izmjeni postupiti u skladu sa zakonom .
(2) Nadzorni odbor duan je , najk asnije osam dana od isteka roka iz prethodnog
stava ovog lana , obavjetenje o dopun i dnevnog reda Skuptine, odnosno prijedloge
d io n iara , objaviti na isti na in i u istim dnevn im novinama u kojima je objavljeno i
obavjetenje o sazivanju Skupt ine.

do 100

(3) Trokove objavlj ivanja pojedina n ih prijedloga iz stava (1) ovog l a n a koji sadre
rije i snos i Drutvo , a za prijedloge sa vie od 100 rije i trokove snosi predlaga .
lan 41.

(1) Zahtjev za sazivanje Skuptine moe podn ijeti:


a) d ioniar ili grupa d ion i ara sa vie od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa;
b) l a n Nadzornog odbora i
e) Odbor za reviziju Drutva.
(2) Ukoliko Nadzorn i odbor u roku od 15 dana od dana podno enja zahtjeva ne objavi
obavjetenje o sazivanju Skupt ine, podnos ilac zahtjeva iz prethodnog stava ovog l a n a ,
ovlaten je neposredno sazvati Skuptinu i duan je o tome pismeno obavijes titi Komisiju.
(3) Lica iz stava (1) ovog l a n a , ovlatena su neposredno sazvat i Skuptinu, bez
prethodnog podno enja zahtjeva Nadzornom odbo ru, u s l u aju da pet mjeseci po isteku
poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvao Skupt inu radi izjanjavanja o godinje m
izvjetaju Drutva , koji u klj uuj e finansijski izvjetaj i izvjetaje revizora, Nadzornog odbo ra i
Odbo ra za reviziju.
(4) Podnos ilac zahtjeva iz stava (1) ovog la n a ukoliko neposredno saziva Skup tinu,
moe zaduiti sekretara Drutva da izvri utv rivanje sastava radnih tije la Skuptine,
objavljivanje obavjetenja o sazivanju Skuptine na na in iz l a n a 242. Zakona o privrednim
drutvima te da poduzme i sve druge radnje neophodne za odravanje Skuptine Drutva .
lan 42.

(1) Nadzorni odbor kojem je istekao mandat moe sazvat i Skuptinu , ako je ne
sazovu d ioniari i Odbor za reviziju u skladu sa lanom 41. Statuta , radi imenovanja novog
Nadzornog odbora , najkasnije u roku od 30 dana po prestanku mandata . Na tako sazvanoj
Skuptini moe se pored imenovanja novog Nadzornog odbora razmatrati samo godinji
izvjetaj o poslovanju Drutva i pitanja iz lana 32. Statuta .

13

Statut BH Telecoma d.d. Saraje vo


lan 43.

(1) lan Nadzornog odbora ovlaten je za podnoenje zahtjeva iz l a n a 41. stav (1)
ovog statuta, u sluaju da:
a) sjednica Nadzornog odbora nije odrana u periodu duem od pet mjeseci ;
b) Nadzorni odbor nije dobio ilili razmatrao izvjetaj Uprave o poslovanju po
polugodinjem ili godinjem obraunu , najkasnije 90 dana od datuma na koji se
izvjetaj sainjava ;
e) Nadzorni odbor nije imenovao novog genera lnog direktora Drutva po razrjeenju
ili isteku otkaznog roka prethodnika, u skladu sa odredbama ovog statuta;
d) neki od lanova Nadzornog odbora obavlja djelatnost konkurentnu djelatnosti
Drutva, protivno odredbama ovog statuta, ili nije Nadzornom odboru prijavio
konflikt interesa u skladu sa odredbama ovog statuta.
lan 44.

Odbor za revizuu ovlaten je za podnoenje zahtjeva, iz lana 41. stav (1) ovog
statuta, po o kon anju revizije po zahtjevima iz l a n a 100. ovog statuta, ili utv ri va nj a
nepravilnosti u radu Nadzornog odbora il ili Uprave Drutva.

Odravanje i

odluivanje

Skuptine

lan 45.

(1) Skuptina moe od l u ivati ako su na njoj zastupljeni, l i n o ili putem


sa vie od 30% ukupnog broja dionica Drutva s pravom glasa .

pu no mo n i ka ,

d ioni a ri

(2) Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena po etka Skuptine nije


postignut kvorum za od lu ivanje iz stava (1) ovog l a n a , Skuptina se odgaa , a saziva
Skuptine je duan najran ije za 15 dana, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog
dana odravanja objavit i obavjetenje o ponovnom sazivanju Skuptine, na nain utvren
odredbama l a n a 37., 38. i 39. ovog statuta, uz obaveznu naznaku da se radi o ponovnom
sazivanju .
(3) U slu aju iz stava (2) ovog l a n a , Skuptina moe od l uivati ako su zastupljeni,
lin o ili putem p un o m o nika , d ion i ari sa vie od 10% ukupnog broja dionica Drutva s
pravom glasa.
(4) Ako su u dnevni red Skuptine uvrtena pitanja o kojima se glasa odvojeno po
klasama dionica, kvorum iz st. (1 ) i (3) ovog lana utvruje se po klasama dionica.
(5) Prilikom utvrivanja zastupljenosti , u ukupan broj dionica s pravom glasa ne
se vlastite dionice koje dri Drutvo u skladu sa zakonom.

ra u n aj u

(6) Izuzetno predsjednik Skuptine moe prekinuti rad Skuptine najdue do 15 dana,
uz utv rivanj e tanog datuma i mjesta nastavka rada za poete Skuptine. Za nastavak
Skuptine se ne moe mijenjati dnevni red.
lan 46.

(1) Zakazana Skuptina moe se otkazati prije njenog odravanja:

14

Statut BH Telecoma d.d. Saraj evo

a) ako nakon zakazivanje Skuptine, a u roku od 8 dana od dana objavljivanja


obavje tenja , ne prispiju validni prijedlozi za izbor i imenovanje l a n ova Nadzornog
odbora ili Odbora za reviziju, a to je bila jedina taka dnevnog reda;
b) ako saziva ocijeni da se u predvienom terminu ne mogu obezb ijed iti te hn ik i ili
drugi uslovi za zakonit rad Skuptine;
c) ako saziva , cijenei trenutne okolonosti, ocijeni da je to u najboljem interesu Drutva
i njegovih d ion iara , to je duan obrazloiti.
(2) Odluku o otkazivanju Skuptine donosi Nadzorni odbor , odnosno drugi ovlaten i
saziva .

(3) Obavjetenje o otkazivanju Skuptine objavljuje se na isti na in kao i obavje tenje


o sazivanju , najkasnije tri dana prije ranije utvrenog dana odravanja Skuptine.
lan 47.

(1 ) Skuptina Drutva odl u uje o:


a) poveanj u i smanjenju osnovnog kapitala, osim u s lu ajevima u kojima je
odredbama ovog statuta za donoe nje odluke ovlaten Nadzorni odbor Drutva,
shodno la n u 14. Statuta ;
b) emisiji novih dionica postojee ili nove klase i emis iji obveznica i drug ih duni kih
vrijednosnih papira ;
c) ogranienju ili isklju enju prava pree kupnje novih dionica, u okviru odluke o
emis iji novih dionica postojee ili nove klase;
d) usvajanju god injeg izvjetaja Drutva , koji u klju uje finansijski izvjetaj i izvjetaje
revizora , Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
e) rasporedu dobit i i isplati dividende ;
f) n ai n u pokria gubitka;
g) odobravanju odluka Nadzornog odbora o dodje li donacija na na i n utvre n
zakonom i opim aktima Drutva;
h) spajanju sa drugim drutvima i pripajanju drugih drutava Drutvu ili Drutva
drugom drutvu ;
i) podjeli Drutva ;
j) prestan ku Drutva sa provoenjem likvidac ije i o odobravanju poetnog
likvidacionog bilansa i zavrnog rauna po o kon anju postupka likvidacije;
k) kupovini, prodaj i, razmjeni , uzimanju ili davanju u Iizing i drugim transa kcijama ,
direktno ili posredstvom subsidijarnih drutava , u toku poslovne godine u obimu
veem od treine knjigovodstvene vrijednosti imovine Drutva po bilansu stanja na
kraju prethodne godine , kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za ije odobrenje je
ovlaten Nadzorni odbor , ako on takvu predloenu transa kciju nije odobrio
jednoglasnom odlukom;
I) izboru i razrjeenju l a n ova Nadzornog odbora pojed inano ;
m) izboru i razrje enju l a n ova Odbora za reviziju;
n) osnivanju , reorgan izaciji i likvidaciji zavisnih drutava , i odobravanju njihovih
statuta , udruivanju u holding, koncern, poslovno udruenje i osta le oblike
povez ivanja drutava, na prijedlog Nadzornog odbora;
o) naknadama lanov ima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
p) usvajanju statuta , izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na
pitanja iz ta . a), b), h) i i) ovog lana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom
ili statutom Drutva , Skuptina donosi posebne odluke iji pravni uina k u kljuuj e
izmjenu odgovarajuih odredaba statuta Drutva;
q) izuzimanju stalnih sredstava , u skladu sa lanom 246. stav 1. taka 16) Zakona o
privrednim drutvima;
r) poslovniku ili poslovnicima na prijedlog Nadzornog odbora ;

15

Statut BH Telecoma d.d. Saraje vo


s) planu poslovanja , odnosno revidiranom planu poslovanja , na prijedlog Nadzornog
odbora, u skladu sa lano m 23. Zakona o javn im preduzeima u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
t) donoenju Etikog kodek sa Drutva na prijedlog Nadzornog odbora;
u) drug im pitanjima bitnim za poslovanje Drutva , u skladu sa zakonom
ovim
statutom.
(2) Skuptina podnosi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvjetaje o radu i
poslovanju najmanje jednom godinje.
(3) Plan poslovanja pod takom s) stava (1) ovog lana sadr i sve elemente koji inae
ulaze u sastav plana poslovanja, odnosno revidiranog plana poslovanja, a naroito sadr i:
a) predvianje prihoda i rashoda ;
b) kapitalne izdatke predloene za period koji plan poslovanja obuhvata;
e) izvor finans ija predloen ih za navedene kapitalne izdatke te druge poslovne
ciljeve ;
d) sve zajmove ij e uzimanje je planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata;
e) gara ncije ije je davanje predloeno za osiguranje tih kredita;
f) prijedloge za obrazovan je ili kupovinu novih preduzea ili poslova (bilo u cjelini ili
dje lim ino) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih preduzea (tj. subs idijara ) javnog
preduzea , te kadrovsku popunu kao i pratee rashode za ove aktivnosti;
g) prijedloge za koritenje i raspodje lu dobiti za period koji obuhvata
plan poslovanja;
h) plan prihoda i rashoda koji mora odraavati plan irane aktivnost i Drutva .

lan 48.

(1) Skupt ina od lu uje dvotreinskom (2/3) veinom zastupl jen ih dionica s pravom
glasa o pitanjima iz l a n a 47. stav (1) ta ka a), b), h), i), n) i ta ke p) ovog statuta , u klj u uj u i
odvojeno glasanje po klasama dionica, a o osta lim pitanjima od l u uje natpo lovi no m
veino m zastupljenih dionica s pravom glasa , osim izbora lanova Nadzo rnog odbo ra koji se
vri u skladu sa odredbama l a n a 61. ovog statuta, dok se za odobrenje odluka o
donacijama odluuje u skladu sa Zakonom o donac ijama preduzea u javnom vlasnitvu ili
pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(2) U smislu prethodnog stava ovog lana , dvotreinskom (2/3) veinom smatra se
66,66% zaokrueno na cijeli broj dionica plus jedna dionica , a natpolovinom veinom
smatra se 50% zao krueno na cijeli broj dionica plus jedna dionica , sve u odnosu na ukupan
broj dionica s pravom glasa zastupljenih na Skupt ini.
(3) Skupt ina je duna izjasniti se o izvjetaj ima i prijedlozima odlu ka iz l a n a 47. stav
(1) tak a d), e) i f) ovog statuta najkasnije est mjeseci od zavretka poslovne godine na koju
se odnose izvjetaji i prijedlozi za tu poslovnu godinu.

lan 49.

(1) Pravo uea u radu i


ili putem punomonika .
(2) Jednog

dioniara

od lu ivanju

Skupt ine Drutva

d ioni ar

na Skuptini moe zastupati samo jedan

moe ostvariti

lino

punomonik .

16

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

(3) Punomo za uee u radu i odluivanju Skuptine Drutva daje se u obliku


pisane izjave potpisane od strane dion iara - vlastodavca i punomonika . Punomo se, uz
identifikacioni dokument dioniara i punomonika , dostavlja Drutvu lino , preporuenom
potom, faksom ili putem e-maija, najkasnije tri dana do dana za koji je sazvana Skuptina
d ion iara .

(4) Punomo prestaje ako se dion iar - vlastodavac registruje za uee i prisustvuje
Skuptini s izriitom iskazanom namjerom da li n o glasa, zatim izdavanjem punomoi
drugom licu ili opozivom punomoi u obliku pisane izjave potpisane od strane d ion iara vlastodavca, sa uinkom danom dostavljanja Drutvu te danom upisa kod Registra prijenosa
dionica od strane dioniara - vlastodavca .
(5) Punomonik je duan , neposredno pred odravanje Skuptine, u skladu s
Poslovnikom o radu Skuptine, predati Odboru za glasanje potvrdu o prijavi za uee u
radu i odluivanju na Skuptini, uz predoenje svog identifikacionog dokumenta.
(6) Odbor za glasanje duan je provjeriti valjanost ovlatenja i identitet

punomonika .

(7) Osim svakog poslovnog sposobnog fizikog lica, punomonik moe biti pravno
lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruenje sa
svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruivanja i zastupanja d ioniara , u
kojim sluajevima ovlatenja iz punomoi vri zakonski ili opunomoeni zastupnik takvog
pravnog lica.
lan 50.

(1) Dion iari mogu izvriti uvid u materijale pripremljene za Skuptinu u sjeditu
Drutva svakog radnog dana u terminu od 09:00 sati do 12:00 sati, najkasnije tri dana prije
odravanja Skuptine.

Predsjedavajui

Skuptine, odbor za glasanje,

zapisniar i ovjeriva i

zapisnika

lan 51.

(1) Radom Skuptine predsjedava predsjednik Skuptine, u emu je ovlaten i


odgovoran naroito da: otvara rad Skuptine; utvruje i proglaava pravilnost sazivanja
Skuptine; utvruje i proglaava, na osnovu pismenog izvjetaja odbora za glasanje,
postojanje kvoruma; utvruje i proglaava, na osnovu pismenog izvjetaja Nadzornog
odbora , konaan dnevni red; osigurava rad Skuptine prema utvrenom dnevnom redu,
utvruje redoslijed, daje i oduzima rije za usmeno izlaganje dion iara i drugih ovlatenih
uesnika u radu Skuptine; po potrebi, ograniava diskusiju uesn ika u radu Skuptine i
preduzima druge neophodne mjere u cilju doprinosa uspjenom i neometanom odravanju
Skuptine; utvruje i proglaava, na osnovu pismenog izvjetaja odbora za glasanje , odluke
Skuptine za svaku taku dnevnog reda; zakljuuje rad Skuptine i potpisuje zapisnik i
odluke Skuptine.
(2) Poslovnikom o radu Skuptine ova pitanja

se po potrebi ire obraditi.

17

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


lan 52.

(1) Glasanje u Skuptini vri se putem


Poslovnikom o radu Skuptine.

glasakih listi a , ija

je forma

sadraj

utvrena

(2) Glasanje se vri:


a) zaokruivanjem na g lasa kom li sti u odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili
b) zaokruivanjem na g lasakom li sti u imena kandidata pri izboru ili razrjeenju
organa Drutva,
e) aklamacijom u skladu s l a n o m 34. stav (3) Statuta, i izuzetno , drugim pitanjima o
kojim odlui Skuptina.
(3) Rezultate glasanja utvruje Odbor za glasanje koga ine predsjedn ik i dva
koji mogu biti imenovani iz reda dion iara i/ili zaposlenih u Drutvu.

lana ,

(4) lanovi odbora za glasanje ne mogu biti lica koja su lanovi Uprave ili Nadzornog
odbora Drutva kao ni lica koja posjeduju 5% ili vie dionica s pravom glasa Drutva i lica
koja su pod znaajn im uticajem ili kontrolom tih lica.
(5) Odbor za glasanje ovlaten je i odgovoran utvrditi broj dionica s pravom glasa za
koje je podnesena prijava za uee u radu i odluivanju Skuptine, u skladu sa odredbama
lana 36. ovog statuta, pismeni izvjetaj o tome dostaviti predsjedavajuem Skuptine,
Nadzornom odboru i generalnom direktoru Drutva, najkasnije tri dana prije datuma
odravanja Skuptine.
(6) Odbor za glasanje duan je da prije

poetka

Skuptine:

a) sain i spisak prisutnih d ion iara , zastupnika d ion ia ra i njihovih punom on i ka ;


b) utvrdi valjanost punomoi ;
e) ustanovi identitet d ion iara i njihovih punomon ika ;
d) utvrdi ukupan broj glasova za svaku taku dnevnog reda;
e) utvrdi broj glasova svakog dion i ara i svakog punomon i ka za svaku ta ku
dnevnog reda.
(7) Za vrijeme odravanja Skuptine Odbor za glasanje
glasanja.

utvruje

i objavljuje rezultate

(8) Nakon odrane Skuptine Odbor za glasanje predaje g lasa ke li stie arhivi
Drutva na u va nj e , te sastavlja pismeni izvjetaj o svom radu potpisan od strane svih
l a n ova Odbora .
(9) Pored poslova iz st. (5) do (8) ovog
vezane za glasanje na Skuptini.

la na ,

Odbor za glasanje vri i druge poslove

(10) lan Odbora za glasanje koji odbije da potpie izvjetaj iz stava (7) ovog l a n a
duan je da da obrazloenje , koje i ni sastavni dio izvjetaja. Drutvo je duno da ovaj
izvjetaj objavi na svojoj internet stranici, u roku od 5 dana od dana odravanja Skuptine.

lan 53.

(1) Izuzetno od lana 52. ovog statuta, pravo odluivanja na Skuptini u Drutvu,
moe ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasakih listia dostavljenih

d ioniar

18

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

Drutvu putem pote, faksa ili e-maila prije datuma odravanja Skuptine (glasanje u
odsutnosti).
(2) Pravo odluivanja glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasakih listia
dostavljanjem Drutvu putem e-maila moe se koristiti u skladu sa zakonom kojim se
regulie elektronski potpis.
(3) U sluaju iz stava (1) ovog lana , dioniari mogu, najkasnije u roku od 3 dana od
dana objavljivanja obavjetenja o sazivanju Skuptine u dnevnim novinama, pismenim putem
obavijestiti Drutvo da ele pravo odluivanja na Skuptini ostvariti glasanjem u odsustvu .
(4) Drutvo je duno u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti d ioniara iz stava
(3) ovog lana , dostaviti dioniaru na adresu iz liste dioniara iz lana 241. stav 3. Zakona o
privrednim drutvima putem pote, faksa ili elektronske pote izvjetaje i prijedloge svih
odluka po pitanjima koja su uvrtena u dnevni red Skuptine i glasake listie , a dioniar
moe dostaviti popunjene glasake l i sti e najkasnije 3 dana prije dana odravanja Skuptine.
(5) Na g lasake listie dostavljene od strane dioniara putem pote ili faksa sekretar
Drutva ili drugo ovlateno lice stavlja datum kad su zaprimljen i i potpis, a u s luaju da su
glasak i listii upueni putem elektronske pote oni se izlistavaju i stavlja datum i potpis kao
kod dostavljanja putem pote ili faksa.

lan 54.

(1 ) Za dioniare koji glasaju u odsustvu smatra se da su lino prisutni na sjednici i to


samo u dijelu sjednice na koji su se njihovi glasovi u odsustvu odnosili.
(2) D ioniar koji glasa u odsustvu moe svoj glas da
glasanja o tom pitanju na Skuptini.

povu e

najkasn ije do trenutka

(3) U sluaju linog glasanja dioniara na Skuptini ili glasanja putem


smatra se da je povueno dato glasanje u odsustvu.

punomonika

Zapisnik Skuptine
lan 55.

l a n u

(1) O radu Skuptine vodi se zapisnik koji obavezno sadri elemente utvrene u
253. Zakona o privrednim drutvima, a razraene Poslovnikom o radu Skuptine.

(2) Zapisnik potpisuju predsjedavajui Skuptine, zapisniar i dva ovjerivaa


zapisnika, a uz zapisnik se prilau i njegov sastavni dio ine pismeni prijedlozi i izvjetaji
podneseni Skuptini.
(3) Sekretar Drutva je duan osigurati da se zapisnik
dana odravanja Skuptine.

saini

najkasnije 30 dana od

lan 56.

(1) Uprava Drutva je duna obezbijediti uslove, a sekretar Drutva je ovlaten i


odgovoran za trajno uvanje odluka i obavjetenja o sazivanju Skuptine, potpisanog

19

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

zapisnika, liste d ion iara kod Registra meritorne za uee u radu i odluivanju Skuptine,
pismenih izvjetaja i prijedloga podnesenih Skuptini, evidencija i izvjetaja o zastupljenosti
d ion iara i izvjetaja o rezultatima glasanja na Skuptini.
lan 57.

(1) Ukoliko d ioniar ili njegov punomon i k , u roku od osam dana od dana odravanja
Skuptine, dostavi Odboru za glasanje ovjerenu izjavu d ion iara , javnu ispravu ili drugi
vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost punomoi iz l a n a 49. ovog statuta, Odbor za
glasanje e proglasiti n evaei m glasove po osnovu te punomoi i o tome pismeno izvijestiti
Nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbor je duan obustaviti od izvrenja odluku za ij e donoenje su
glasovi bili od lu ujui i sazvati Skuptinu radi ponovnog odlu ivanja o tim pitanjima,
najkasnije 30 dana od dana prijema obavjetenja Odbora za glasanje o nevaei m
glasovima.
nevae i

Nitavnost i pobijanje odluka Skuptine


lan 58.

(1) Odluka Skuptine nitavna je zbog povrede postupka utvrenog zakonom i ovim
statutom i kada je nitavnost iz navedenih ili drugih razloga utvrena odlukom suda.
(2) Odluka Skuptine, pri ij e m donoenju nisu uinjene povrede postupka, ali njen
sadraj i/ili posljedice su protivne odredbama zakona i ovog statuta, moe se pobijati u
postupku pred sudom.
(3) Postupak mogu pokrenuti
skladu sa zakonom.

d ion ia ri ,

svaki

lan

Nadzornog odbora

Uprave, u

lan 59.

(1) D ioniar ili grupa udruenih d ion i ara sa najmanje 25% Ukupnog broja dionica sa
pravom glasa moe postaviti zahtjev za preispitivanje odluke Skuptine vezane za:
a) prestanak odree ne aktivnosti Drutva;
b) usvajanje likvidacionog bilansa;
e) imenovanje Komisije za likvidaciju;
d) likvidacij u regionalnih direkcija i
e) izmjenu Statuta.
(2) U s lu aju preispitivanja odluke u skladu sa prethodnim stavom ovog l a n a ,
Nadzorni odbor je duan sazvati, u roku ne kra em od 15 dana, sjednicu Skuptine na kojoj
e se ponovo razmotriti preispitivanje osporene odluke.
(3) Dioni a ri koji su podnijeli zahtjev za preispitivanje odluke duni su iznijeti razloge i
dokaze koji potvruju te razloge za preispitivanje odluke .
(4) O istoj odluci ne moe se dva puta preispitivati njena validnost.

20

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

2. Nadzorni odbor
lan 60 .

(1) Nadzorni odbor sainjavaju predsjednik i est


razrjeava Skuptina Drutva.

lanova ,

koje

pojed ina no

bira i

(2) Jedno mjesto u Nadzornom odboru pripada kandidatu sa najveim brojem


glasova iz Skuptine Drutva koji je bio kandidat od d ioniara sa najmanje 5% dionica s
pravom glasa.
(3) Za predsjednika i lanove Nadzornog odbora moe biti predloena poslovno
sposobna osoba koja ima visoku strunu spremu, najmanje pet godina profesionalnog
iskustva u vezi sa djelatnou Drutva telekomunikacione struke ili u oblasti finansija ili
poslovnog prava, i koja ispunjava druge zakonske odredbe vezane za javna imenovanja.
(4) Prijedlog kandidata za l a n a Nadzornog odbora mora sadravati potrebne
informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta predvien ih zakonom,
drugim propisima i Statutom Drutva.

lana

(5) Predsjednik i lanovi Nadzornog odbora ne mogu biti osobe suprotno odredbama
260. Zakona o privrednim drutvima.
lan 61.

(1) lanovi Nadzornog odbora biraju se glasanjem u skladu sa l a n o m 249. Zakona o


privrednim drutvima, pri emu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak u
broju lanova Nadzornog odbora koji se biraju.
(2) Kandidate koji su dobili
Nadzornog odbora.

najvei

broj glasova Skuptina proglaava za

l a n ove

(3) Na prvoj konstitu iraju oj sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od
dana odravanja Skuptine iz prethodnog stava ovog lana saziva sekretar Drutva,
Nadzorni odbor jednog od svojih lanova bira za predsjedn ika Nadzornog odbora.
(4) Nadzorni odbor moe razrijeiti l a n a Nadzornog odbora sa dunosti predsjednika,
uz istovremeno imenovanje jednog od lanova za predsjednika Nadzornog odbora.
lan 62.

(1) Predsjednik i lanovi Nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od eti ri


godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja Skuptina Drutva
glasa o povjerenju lanovima Nadzornog odbora.
(2) Mandat predsjednika i lana Nadzornog odbora moe prestati prije isteka perioda
za koji su imenovani razrjeenjem odlukom Skuptine Drutva, u skladu sa lanom 259.
Zakona o privrednim drutvima i lanom 44. Zakona o javnim preduzeima u Federaciji
Bosne i Hercegovine.

21

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

(3) Ako za vrijeme trajanja mandata predsjedn ik ili lan Nadzornog odbora prestane
ispunjavati uslove za imenovanje, duan je da o tome bez odlaganja obavijesti Nadzorni
odbor i Upravu Drutva.
(4) U sluaju iz lana 259. stav 5. taka 1. Zakona o privrednim drutvima, kada se ne
razrjeava cijeli Nadzorn i odbor , predsjedn ik ili lan Nadzornog odbora nije razrjeen,
shodno lanu 262. Zakona o privredn im drutvima , ako je broj glasova "protiv" njegovog
razrjeenja jednak ili vei od broja glasova koje je dobio prilikom imenovanja cijelog
Nadzornog odbora.
(5) Razrjeenje predsjednika ili lana Nadzornog odbora Drutva prije isteka mandata
na koji je izabran , pored razloga iz lana 259. Zakona o privrednim drutvima i lana 44.
Zakona o javnim preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine, moe se izvriti i:
a) na njegov pisani zahtjev ;
b) u sluaju da nije u mogunosti ili ne vri funkciju lana Nadzornog odbora ;
c) u sluaju nepostupanja sa potrebno panjom i lojalno prema Drutvu , u skladu sa
odredbama l. 39. i 40 . Pravilnika o upravljanju dionikim drutvima;
d) u drugim sluajevima predvienim relevantn im pozitivnim propisima i ovim
statutom .
(6) Prijedlog za razrje enje predsjednika
istovremeno i prijedlog kandidata za to mjesto .

ili

lana

Nadzornog odbora sadri

(7) Predsjedniku ili lanu koji je imenovan umjesto razrjeenog predsjednika ili lana ,
kada se ne razrjeava cijeli Nadzorni odbor , mandat traje do isteka mandata lanova
Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora , a nisu
razrje en!.
(8) Mandat traje kao u stavu (7) ovog lana i kada se sukces ivno razrjee svi
Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora .

lanovi

lan 63.

(1) Predsjedn ik i lan Nadzornog odbora mogu dati ostavku. Ostavka se izjavljuje
Drutvu , putem sekretara , u pisanom obliku i ako iz nje ne proizilazi neto drugo , ista stupa
na snagu danom kada je i izjavljena.
(2) Za prestanak

lanstva

u Nadzornom odboru nije potrebna odluka Skuptine.

(3) Sekretar Drutva duan je o ostavci iz stava (1) ovog lana odmah izvijestiti sve
Nadzornog odbora, Uprave i d ion iare koji su lana nominira li.

l a n ove

(4) Data ostavka

lana

Nadzornog odbora

povlai

se samo uz saglasnost Skuptine.

lan 64.

(1) Generalni direktor i lan Uprave Drutva ne moe biti predsjednik i lan
nadzornog odbora ili upravnog odbora u privrednim drutvima ili institucijama , ukljuujui , ali
i ne ograniavajui se na: fondove, banke, agencije , komisije .

kao

(2) Dioniar sa 50% i vie dionica , direktor i lan uprave bilo kojeg dionikog drutva
vlasnik sa 50% i vie vlasnitva , direktor i lan uprave bilo kojeg drutva sa

22

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


ogranienom odgovornou

ne moe biti predsjednik

lan

Nadzornog odbora ili Uprave

Drutva.
(3) Predsjednik ili lan Nadzornog odbora ili Uprave Drutva ne moe istovremeno
biti predsjednik ili lan nadzornog ili upravnog odbora drugog drutva ili institucije.
(4) Predsjednik i lanovi Nadzornog odbora i lanovi Uprave Drutva duni su proi
odgovaraju i struno usavravanje u skladu sa propisom koji donosi Vlada Federacije Bosne
i Hercegovine .
(5) Ogranienje koje se odnosi na stav (2) i (3) ne odnosi se na
odbora koji su imenovani ispred privatnog kapitala.

lanove

Nadzornog

lan 65.

(1) Predsjednik i lanov i Nadzornog odbora pojed inano za kljuuju sa Drutvom


ugovor koji je prethodno odobren od Skuptine, a u ime Drutva potpisuje ga generalni
direktor.
(2) Ugovor iz prethodnog stava ovog lana obavezno sadri vrste, kriterije i visinu
naknada predsjednika, odnosno lana Nadzornog odbora.
(3) Pravo na naknadu predsjedniku i lanovima Nadzornog odbora ostvaruje se u
skladu sa politikom naknada Drutva, koju donosi Skuptina na prijedlog Odbora za
naknade . Politika naknada Drutva zasniva se na procjeni obima zadataka , rada
predsjedn ika i svakog lana organa Drutva, kao i organa Drutva u cjelini ili drugog lica, te
finansijskog stanja Drutva, ekonomskog okruenja Drutva i drugog to opredjeljuje visinu
naknade , u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
lan 66.

(1) Odbor za naknade u Drutvu imenuje se odlukom Nadzornog odbora , kojom se


broj lanova i sastav Odbora.

utvruje

(2) Odbor za naknade predlae Skuptini politiku naknada Drutva, koja se odnosi na
Nadzornog odbora, Uprave Drutva i Odbora za reviziju, u skladu s pozitivnim
zakonskim propisima.
lanove

lan 67.

(1) Nadzorni odbor radi i od luuje na sjednicama, koje se odravaju najmanje jednom
u tri mjeseca , a saziva ih i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.
(2) Predsjednik Nadzornog odbora : utvruje dnevni red i predsjedava sjedn icama
Nadzornog odbora, nadgleda cjelokupan rad Nadzornog odbora i njegovih komisija , stara se
da ostali lanovi dobiju sve informacije neophodne za izvravanje svojih obaveza, organizuje
program usavravanja lanova Nadzornog odbora, osigurava da lanovi Nadzornog odbora
imaj u dovoljno vremena za konsuitacije i donoenje odluka, predstavlja Nadzorni odbor,
stara se o sprovoenju odluka Nadzornog odbora kao i izvrenju njegovog programa rada, te
vri druge poslove u skladu sa statutom i drugim optim aktima Drutva.

23

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


(3) Predsjednik Nadzornog odbora duan je sazvati sjednicu na zahtjev generalnog
direktora Drutva ili dva lana Nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnoenja
zahtjeva , a u protivnom , sjednicu je ovlaten sazvati podnosilac zahtjeva .
(4) U sluaju sprijeenosti predsjednika da prisustvuje sjedn ici Nadzornog odbora tu
funkciju obavlja lan Nadzornog odbora kojeg izm e u sebe na toj sjedn ici odrede prisutn i
lanovi Nadzornog odbora.
(5) Uko liko sprijeenost predsjednika za obavljanje dunosti traje neprekidno due od
tri mjeseca u vrijeme kada je Nadzorni odbor duan donijeti odluku o sazivanju Skuptine u
iji dnevni red se uvrtava god inj i finansijski izvjetaj Drutva, Nadzorni odbor je duan
izvriti izbor novog predsjednika.
(6) Ukoliko sprijeenost predsjednika za obavljanje dunosti traje neprekidno due od
etiri mjeseca u periodu od odravanja Skuptine koja je razmatrala god inji finansijski
izvjetaj Drutva do kraja kalendarske godine, Nadzorni odbor duan je izvriti izbor novog
predsjednika.

lan 68.
(1) Pismeni poziv za sjedn icu Nadzornog odbora, u kojem su naznaeni mjesto i
datum odravanja , vrijeme poetka i dnevni red sjednice , dostavlja se lanovima Nadzornog
odbora najkasnije 14 dana prije datuma odravanja sjednice.
(2) Uz poziv za sjednicu , dostavljaju se izvjetaji, prijedlozi odluka ilili drugi materijali
za svaku taku dnevnog reda .
(3) U sluaju kada neko pitanje, iz nadlenosti Nadzornog odbora koje u pozivu za
sjednicu nije uvrteno u dnevni red , zahtijeva hitno donoenje odlu ke , dopunu dnevnog reda
moe predloiti predsjednik ilili lan Nadzornog odbora na sjednici , a generalni direktor
Drutva to moe uiniti prijedlogom u pismenom obliku dostavljenom predsjedniku
Nadzornog odbora prije poetka sjed nice.
(4) Na zahtjev generalnog direktora, kada se radi o rjeavanju pitanja hitne prirode,
moe se odrati sjednica Nadzornog odbora i u roku kraem od utvrenog u stavu (1) ovog
lana , ali taj rok ne moe biti krai od 5 dana. Zahtjev za odravanje sjednice mora biti
obrazloen . Predsjednik Nadzornog odbora moe sazvati sjedn icu Nadzornog odbora u roku
ne kraem od 5 dana, uz obrazloenje za rjeavanje pitanja hitne prirode koje navodi u
pozivu za sjedn icu.
(5) Sjedn ica Nadzornog odbora moe se u hitnim s luajevima odrati telefonskim ili
elektronskim putem , to e se regu lisati Poslovnikom o radu Nadzornog odbora

lan 69.
(1) Sjednica Nadzornog odbora moe se odrati ako su prisutn i predsjedn ik i
najmanje etiri lana Nadzornog odbora .
(2) U sluaju da najkasnije 30 minuta nakon vremena odreenog za poetak sjednice
nisu ispunjeni uslovi iz prethodnog stava ovog lana , predsjednik ili lan koji ga zamjenjuje u
sluaju sprijeenosti duan je u roku od tri dana ponovo sazvati sjednicu Nadzornog odbora.
Datum odravanja prekinute sjednice zakazat e se najkasnije za 15 dana .

24

Statut BH Telecoma d.d. Saraje vo

(3) Sjednici Nadzornog odbora obavezni su prisustvovati generaln i direktor i sekretar


Drutva, a druge osobe sjednici prisustvuju samo na osnovu pismenog poziva predsjednika
Nadzornog odbora.
lan 70 .

(1 ) Nadzorni odbor donosi odluke veinom glasova prisutnih


ne moe glasati o pitanjima koja se odnose na njega lino .

lanova ,

pri

emu

niko

(2) Prisustvom i glasom lana prisutnog na sjednici, u smislu prethodnog stava ovog
smatra se i pismeno izjanjenje odsutnog lana Nadzornog odbora o pitanjima,
izvjetajima i prijedlozima uvrtenim u dnevni red sjednice, dostavljeno predsjedniku
Nadzornog odbora. preko sekretara Drutva, najkasnije jedan radni dan prije dana
odravanja sjednice.
lana ,

(3) Izuzetno od stava (1) ovog lana . odluku o iznosu lzdvajanja za donacije u
fiskalnoj godini i odluke o donacijama za potrebe u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoi i
humanitarne svrhe, Nadzorni odbor donosi jednog lasno.
lan 71.

(1 ) O radu na sjednici Nadzornog odbora sainjava se zapisnik , koji obavezno sadri


elemente: datum i mjesto odravanja , vrijeme poetka i vrijeme zavretka sjednice, ime i
prezime prisutnih lanova , ime i prezime odsutnih lanova i naznaku da li je unaprijed
najavljeno odsustvo i naveden razlog odsustva, ime i prezime i funkcija prisutnih lanova
Uprave i drugih osoba prisutnih sjednici po pozivu, dnevni red utvren u pozivu za sjednicu,
prijedloge za dopunu dnevnog reda, sa imenom i prezimenom i funkcijom predlaga a ,
usvojene dopune dnevnog reda, rezultate glasanja i odluke o svakoj taki dnevnog reda, sa
imenom i prezimenom i sadrinom izjanjenja odsutnog lana Nadzornog odbora koji se
pismeno izjasnio prije sjednice, kao i o ostalim pitanjima koja e se razraditi u Poslovniku o
radu Nadzornog odbora.
lan 72.

(1) Zapisnik na sjednici Nadzornog odbora vodi osoba koju odredi sekretar Drutva,
uz saglasnost predsjednika Nadzornog odbora, koja je duna sainiti zapisnik, u roku od tri
dana od dana odravanja sjednice.
(2) Zapisnik potpisuju predsjednik Nadzornog odbora i zap isniar.
(3) Sekretar Drutva duan je kopije potpisanog zapisnika dostaviti l a n ovi m a
Nadzornog odbora i generalnom direktoru , a lanovima Uprave koji su prisustvovali sjednici
dostavlja se izvod iz zapisnika koji se odnosi na njihovo uee u radu sjednice, najkasnije
osam dana od dana odravanja sjednice na kojoj je zapisnik usvojen.
(4) U sluajevima i pitanjima za koje je zakonom, drugim propisima i/ili odredbama
ovog statuta propisano obavezno sa injavanje odluke Nadzornog odbora u pismenom obliku,
sekretar Drutva duan je na osnovu prijedloga usvojenih na sjednici i zapisnika sa initi
odluku i u potrebnom broju primjeraka dostaviti je na potpis predsjedniku Nadzornog odbora,
odmah a najkasnije tri dana od dana odravanja sjednice a zatim potpisanu odluku bez
odlaganja dostaviti generalnom direktoru i/ili lanov ima Uprave odgovornim za njeno
izvrenje .

25

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

(5) Sekretar Drutva duan je osigurati da se odluke iz stava (4) ovog lana uvaju
trajno , a zapisnik iz stava (2) ovog lana i pismena izjanjenja iz lana 70. ovog statuta
najmanje 5 (pet) godina od dana odravanja sjednice Nadzornog odbora.
lan 73.

(1) Nadzorn i odbor Drutva ovlaten je i odgovoran da:


a) predlae Skuptini poslovn ike o radu organa upravljanja Drutva ;
b) nadzire poslovanje Drutva ;
e) predlae i provodi odluke Skuptine;
d) nadzire rad Uprave Drutva ;
e) predlae Skuptini Drutva plan poslovanja, odnosno revidirani plan poslovanja u
skladu sa lanom 23. Zakona o javnim preduzeima u Federacij i Bosne i
Hercegovine;
fl usvaja izvjetaj Uprave o poslovanju Drutva po polugodinjem i godinjem
obraunu , sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvjetajem revizije u skladu sa
zakonom ;
g) podnosi Skuptini godinji izvjetaj o poslovanju Drutva , koji obavezno ukljuuje
izvjetaj revizora, izvjetaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan
poslovanja za narednu poslovnu godinu , koji odraava plan poslovanja iz lana
47 . stav (1) taka s) ovog statuta. U izvjetaju o radu Nadzornog odbora
obavezno se navodi i podatak ako je lan Uprave ili Nadzornog odbora bio u
sukobu interesa podatak o tome i kako se postupilo u tom sluaju ;
h) organizira izradu vjerodostojnih raunovodstvenih evidencija i finansijskih
izvjetaja, sainjenih u skladu sa Zakonom o raunovodstvu i reviziji u Federaciji
Bosne i Hercegovine iz kojih je vidljiv finansijski poloaj Drutva , te koji se daju na
uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Drutva , i ne moe
prenos iti ovlatenje iz ove take na drugi organ Drutva ;
i) razmatra provedben i propis za postupak nabavke u smislu njegove usaglaenosti
sa vaeim propisima o nabavci , nadzire njegovo provoenje , razmatra izvjetaje
o nabavci i prijavljuje nadlen im organima sve eventualne prijevare i zloupotrebe ,
te ne moe prenosit i ovlatenja iz ove take na drugi organ Drutva ;
j) imenuje i razrjeava lanove Uprave Drutva u skladu sa zakonom i ovim
statutom ;
k) daje miljenje Skuptini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti, predlae nain
po kria gub itka;
I) vri izbor kandidata Odbo ra za reviziju, veinom glasova na osnovu javnog
konkursa i podnos i prijedlog za njegovo imenovanje Skuptini, te ne moe
prenos iti ovlatenja iz ove take na drugi organ Drutva ;
m) imenuje predsjedn ike i lanove Odbora za naknade i Odbora za imenovanje ;
n) po potreb i, imenuje odbore il ili stru ne komisije za pripremu prijedloga ii iii
provoenje odluka i utvruje njihove zadatke , odgovornosti i prava;
o) razmatra izvjetaje Odbora za reviziju i nadzire Upravu u primjen i preporuka datih
od Odbora za reviziju u utvrenim vremenskim rokovima , te ne moe prenositi
ovla tenja iz ove take na drug i organ Drutva ;
p) odobrava kupovinu , prodaju , zamjenu , uzimanje u Iizing i druge transakcije
imovinom , direktno ili posredstvom ovisnih drutava u toku poslovne godine u
obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Drutva,
jednoglasno;
q) donosi pojedinane odluke o donacijama za potrebe u oblasti sporta , kulture ,
socijalne pomoi i humanitarne svrhe, u skladu sa lanom 47. stav (1) taka g)
ovog statuta;
r) saziva Skuptinu i predlae dnevni red i odluke Skuptine ;
s) priprema Etiki kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i predlae ga Skuptini ;

26

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

t) bira predsjednika Nadzornog odbora;


u) daje ovlatenja za aktivnosti koje su ogran iene na osnovu odredaba l a n a 112.
Statuta;
v) daje upute generalnom direktoru za provoenje preporuka u vezi sa
uo en im nepravilnostima;
w) na prijedlog Uprave usvaja akt koji sadri detaljne odredbe o disciplinskom
postupku i pravinom postupku smjenjivanja odgovornog lica;
z) odobrava emisiju novih dionica postojee klase u iznosu do tre ine zbira
nominalne vrijednosti postojeih dionica i odreuje iznos, vrijem e prodaje i cijenu
ovih dionica, koja ne moe biti manja od prosjene trisne vrijednosti postoje ih
dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donoenja odluke;
) donosi odluku o poveanju osnovnog kapitala Drutva, shodno l a n u 14. Statuta , a
u skladu s odlukom o na i nu procjene stvari i prava ij im unosom se u pl a uju
nove dionice;
x) odluuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom , propisima Komisije, ovim
statutom i odlukama Skuptine Drutva.
lan 74.

(1) Dunost i odgovornost Nadzornog odbora je da osigura:


a) donoenje jednog ili vie poslovnika kojima se utvruju operativni i funkcionaln i
aspekti rada Nadzornog odbora i Uprave u skladu sa Zakonom o privrednim
drutvima, Zakonom o javnim preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
Statutom i Etikim kodeksom Drutva;
b) prethodno razmatranje uz potvrdu zakonitosti poslovnika od kvalifikovanih lica
pravne struke;
e) da akti Drutva sadre detaljne odredbe o disciplinskom postupku i prav i nom
postupku smjenjivanja odgovornog lica;
d) da akti Drutva sadre odredbe o potpunom isklju enju sa posla iz Drutva na
period od najmanje dvije (2) godine za lica koja su smijenjena na na in opisan u
Zakonu o javnim preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine, u klju uj u i i
dunost Uprave da za tu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije ;
e) utvrivanje stimulativnih mjera za poboljanje i vrednovanje u okviru Drutva.
(2) Nadzorni odbor duan je i odgovoran za strogo potivanje poslovnika i drugih akata i
dosljedno provoenje zakona.
(3) Vrenje neposrednog nadzora nad p rovoe nje m pojedinih odredbi ovog l a n a
predsjednik Nadzornog odbora moe povjeriti jednom od lanova , i u tom s l u aj u predsjednik
je solidarno odgovoran sa lanom Nadzornog odbora kojem je povjeren takav zadatak za
izvravanje tog zadatka.

lan 75.

(1) Nadzorni odbor je duan i odgovoran da u saradnji sa Odborom za reviziju pripremi


kodeks i isti predloi na usvajanje Skuptini Drutva.

Et i k i

(2) Nadzorni odbor ne moe prenositi nadlenosti

utvrene

ovim l a n o m na drugi organ.

27

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


lan 76.

(1) U vrenju svojih ovlatenja i odgovornosti , predsjednik i svak i lan Nadzornog


odbora pojedinano i svi zajedno imaju pravo zahtijevati i dob iti od Uprave i zaposlenih u
Drutvu sve podatke o poslovanju , zahtijevati prisustvo i izjanjenja lanova Uprave na
sjednicama Nadzornog odbora , kao i prisustvovati sjedn icama Uprave .
lan 77.

(1) Predsjednik i lanovi Nadzornog odbora pojedinano i svi zajedno duni su svoja
ovlatenja , odgovornosti i obaveze izvravati savjesno odnosno sa posebnom panjom u
skladu sa zakonom , propisima Komisije , ovim statutom i odlukama Skuptine, kao i lojalno
prema Drutvu , a u interesu Drutva i njegovih dion ia ra .
(2) Predsjednik i lanovi Nadzornog odbora neogranieno solidarno odgovaraju za
tetu koju Drutvu prouzrokuju svojim postupanjem protivno prethodnom stavu ovog lana ,
neizvravanjem ili neurednim izvravanjem svojih dunosti.

(3) Zahtjev za naknadu tete iz stava (2) ovog lana tubom kod suda moe postaviti
Uprava Drutva i dioniar i/ili grupa dioniara sa 5% dionica s pravom glasa.
(4) Drutvo moe odustati od potraivanja po zahtjevu iz stava (3) ovog lana nakon
isteka tri godine od dana njegovog postavljanja ako odustajanje odobri Skuptina, a protiv te
odluke nije na Skuptini podnesen prigovor dioniara sa najmanje 10% dionica s pravom
glasa .

lan 78.

(1) Predsjednik i l a n ovi Nadzornog odbora Drutva duni su pojedina no za


Skupt inu po god injem izvjetaju o poslovanju Drutva dati izjavu o postupanju po zakonu ,
Pravilniku o upravljanju d ion ikim drutvima, ovom statutu i drug im optim aktima Drutva .

3. Uprava
lan 79 .

(1) Upravu Drutva


a)
b)
e)
d)

ine

Izvrni direktor za
Izvrni direktor za
Izvrni direktor za
Izvrni direktor za

generalni direktor i izvrni direktori i to :

razvoj poslovanja ;
pravne poslove, upravljanje organ izacijom i ljuds kim resursima;
tehnolog iju i razvoj servisa;
ekonomsko finansijske poslove .

(2) Uprava organizuje rad i rukovod i poslovanjem, zastupa


odgovara za zakon itost poslovanja .

preds tavlja Dru tvo

(3) Uprava Drutva:


a) donosi Pravilnik o radu ;
b) donosi cjenovnik usluga;
e) donosi opta akta Drutva koja nisu u nadlenosti Skuptine i Nadzornog odbora;
d) utvruje nacrte i prijedloge optih akata Drutva koji su u nadlenosti Skuptine i
Nadzornog odbora ;

28

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

e) odluuje o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing i drugim transakcijama


imovinom , direktno ili posredstvom ovisnih drutava u toku poslovne godine u
obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Drutva po bilansu
stanja na kraju prethodne godine;
f) imenuje predstavnike Drutva u organe i tijela drugih pravnih lica;
g) odluuje o upotrebi i raspodjeli sredstava, u skladu sa zakonom i ovim statutom ;
h) odluuje o slubenim putovanjima u inostranstvo za generalnog direktora;
i) vodi aktivnosti oko pripreme ugovora u skladu sa lanom 47. stav (1)
taka n) ovog statuta;
jj podnosi Nadzornom odboru izvjetaj o poslovanju Drutva po polugodinjem i
godinjem obraunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, te izvjetajem revizije u
skladu sa zakonom. Vrsta i visina naknade koja je isplaena Nadzornom odboru u
prethodnoj poslovnoj godini sastavni je dio izvjetaja o godinjem poslovanju
Drutva. Naknada se prikazuje u ukupnom iznosu i po pojedinim osnovima;
k) donosi odluke o osnivanju i prestanku podrunica Drutva;
I) odluuje o drugim pitanjima koja nisu u nadlenosti Nadzornog odbora ili Skuptine
Drutva.
(4) Uprava Drutva nadlena je i za:
a) izvjetavanje Nadzornog odbora na zahtjev Nadzornog odbora;
b) provedbu etikog kodeksa i da osigura da sva odgovorna lica postupaju u skladu
sa etikim kodeksom tako to e se protiv lica koja kre kodeks provesti
disciplinski postupak;
c) izradu nacrta plana poslovanja u skladu sa lanom 22. i 23. Zakona o javnim
preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine i nadgledanje realizacije plana
poslovanja;
d) donoenje i dostavljanje Nadzornom odboru na razmatranje i davanje saglasnosti
provedbenog propisa za postupak nabavke i odgovorna je za provedbu Zakona o
javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
e) pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti;
f) zapoljavanje i otputanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrenim u
poslovniku ili poslovnicima Drutva te vaeim zakonima;
g) utvrivanje prijedloga akta koji sadri detaljne odredbe o disciplinskom postupku i
pravinom postupku smjenjivanja odgovornog lica.
(5) Uprava moe na jednog ili vie svojih lanova izvriti prijenos dunosti iz stava (4)
taka b), uz jednoglasnu pismenu saglasnost Nadzornog odbora, ali e Uprava i dalje biti
odgovorna za izvrenje svake od prenesenih dunosti.
(6) Nakon to Drutvo usvoji plan poslovanja direktor odjela za internu reviziju plan e
dostaviti generalnom revizoru Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: generalni revizor), dok e generalni direktor Drutva plan predoiti
nadlenom ministarstvu.
(7) Plan poslovanja e za period za koji je donesen predstavljati osnov poslovnih
aktivnosti Drutva u pogledu onih pitanja koja sadri.
(8) Izuzetno od odredaba stava (7) ovog lana , Uprava e na godinjem osnovu
razmotriti plan poslovanja te u sluaju potrebe, a u skladu sa njegovim ciljevima, revidirati i
usaglasiti plan poslovanja radi njegovog prilagoavanja kretanjima na komercijalnom tritu.
Uprava e posebnim aktom utvrditi nain razmatranja plana poslovanja na godinjem nivou.
rauna

(9) Prilikom odluivanja o iznosu koji moe biti rasporeen kao dobit, Uprava e voditi
o preporukama datim od Odbora za reviziju te ukupnim finansijskim obavezama

29

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

Drutva u finansijskoj godini na koju se raspodjela odnosi, ukljuujui i iznos neto profita
potrebnog Drutvu u toj finansijskoj godini za realizaciju bilo kojeg zadatka iz plana
poslovanja Drutva, kao i iznos kapitalnih izdataka te drugih investicija neophodnih za
pravilno odravanje i razvoj Drutva.
lan 80.
(1) lanovi Uprave duni su i odgovorni za strogo potivanje poslovnika

akata i za dosljedno

provoenje

drugih

zakona .

(2) Uprava je duna i odgovorna za primjenu preporuka Odbora za reviziju u


rokovima koje u pogledu njegove realizacije utvrdi Odbor za reviziju.
(3) Uprava moe na jednog od svojih
odgovorna za njihovu realizaciju .

lanova

prenijeti ovu dunost , ali je i dalje

(4) Na rad, odgovornost kao i naknade za Upravu Drutva za vrenje dunosti iz


svoje nadlenosti, pored zakona, shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika o upravljanju
dionikim drutvima, koje se odnose na Nadzorni odbor, odredbe ovog statuta i ugovora o
angamanu lana Uprave.

lan 81.
(1) Uprava je duna i odgovorna da:

a) osigura adekvatne prostorije, s ciljem da se omogui operativnost Odjela za


internu reviziju i neometano obavljanje svog posla;
b) osigura da, bez izuzetka, Odjel za internu reviziju ima potpun i cjelovit uvid u svu
evidenciju Drutva potrebnu za obavljanje poslova.
(2) Uprava na jednog od svojih lanova moe prenijeti ovu dunost , ali je i dalje

odgovorna za njenu realizaciju.


lan 82 .
(1) Uprava je duna :
a) donijeti provedbeni propis o nabavci, kojim e se urediti postupak nabavke u
Drutvu u skladu sa Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
b) nadzirati zaposlenike Drutva u implementaciji Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine te odredaba provedbenog propisa o nabavci u Drutvu;
e) podnositi izvjetaj o nabavci Odboru za reviziju u roku od 15 dana i Nadzornom
odboru u roku od 30 dana od dana zakljuenja ugovora o nabavci.
(2) Uprava moe na jednog od svojih lanova prenijeti svaku od navedenih dunosti,
uz jednoglasnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora, ali e Uprava i dalje biti odgovorna za
vrenje nadzora nad svakom od navedenih dunosti.
lan 83.

(1 ) Uprava ima dunost i odgovornost osigurati da:


a) otputenom licu bude sprijeen ponovni ulazak u slubeni prostor ili prostorije
Drutva nakon datuma prekida radnog odnosa;
b) Drutvu bude zabranjeno da u periodu od najmanje dvije godine ponovno zaposli
takvo lice otputeno u bilo kojem svojstvu;

30

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


e) se vode odgovarajue evidencije o zaposlenicima sa detaljnim podacima o
otputanju navedenih lica za period od dvije godine;
d) se navedenim otputenim licima od momenta izvrenog krenja radne dunosti
ne vre isplate bilo kakve naknade u novcu , zamjeni novca ili u naturi.

ovom

(2) Uprava moe jednom od svojih lanova prenijeti bilo koju od obaveza
ali e ostati odgovorna za izvrenje svake od navedenih obaveza.

utvrenih

lanu ,

l an 84.
(1) Upravi nije doputeno da:
a) izdvaja za rezerve iznose vee od jedne polov ine neto dobiti raspoloivog za
raspodjelu ;
b) izdvaja za raspodjelu dividende ukoliko iznos osnovnog kapitala Drutva nije vei
od ukupnog iznosa uplaenog dioniarskog kapitala i zakonskih rezervi , te ako se
dividendom ne umanjuje iznos ovih sredstava na manje od tog iznosa.
lan 85.

(1) lanovi Uprave Drutva dun i su dostaviti pojedinano Nadzornom odbo ru


Drutva uz godinji izvjetaj o poslovanju Drutva izjavu o postupanju po zakonu , drugim
propisima , Statutu i drugim optim aktima Drutva , kao i Etikom kodeksu Drutva.
l an 86.
(1) Uprava Drutva donosi odluke ako je na sjedn ici prisutno vie od polovice
Uprave Drutva .

(2) Odluka se donosi veinom glasova od strane prisutnih

lanova

lanova

Uprave Drutva .

(3) Glas generalnog direktora, odnosno zamjenika koji ga po ovlatenju zamjenjuje,


je u sluaju istog broja glasova prilikom donoenja odluke.

od luujui

(4) Druga pitanja u vezi sa radom i


Poslovnikom o radu Uprave Drutva.

odluivanjem

Uprave Drutva regulisat

se

lan 87.
(1) Generalnog direktora imenuje Nadzorni odbor, na osnovu javnog konkursa , u
skladu sa zakonom , na period od etiri godine, bez ogran ienja mogunosti ponovnog
imenovanja.
(2) Generalni direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa
predstavlja Drutvo i odgovara za zakonitost poslovanja .
(3) Poloaj , ovlatenja , odgovornosti i prava generalnog dire ktora ureuju se
ugovorom koji generalni direktor zakljuuje sa Nadzornim odborom Drutva , u skladu s
pozitivnim zakonskim propis ima .
lan 88.

(1) Generalni direktor je zakonski zastupnik Drutva , bez

ogranienja .

31

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

(2) Pored generalnog direktora, a u okviru ovlatenja utvrenih ovim statutom, drugim
aktima i odlukama generalnog direktora, Drutvo zastupaju , u okviru svog djelokruga
zaposlenici sa posebnim ovlatenjima i odgovornostima u Generalnoj direkciji i drugim
odgovarajuim organizacion im dijelovima Drutva.
opim

(3) Generalni direktor moe za zastupanje Drutva ovlastiti i tree osobe,


u pisanom obliku, kojim se utvruje sadraj, granice i trajanje ovlatenja za
zastupanje .
punomojem

(4) Ovlatenje iz stava (3) ovog


Nadzornog odbora Drutva.

lana

ne moe se dati predsjedniku ili

lan u

lan 89.

(1) Nadzorni odbor Drutva, na prijedlog generalnog direktora, moe dati prokuru
fizikoj osobi, i sk lj uuj u i predsjednika i lanove Nadzornog odbora, za preduzimanje svih
pravnih radnji i poslova, osim prijenosa i optereenja nekretnina , u ime i za raun Drutva, u
skladu sa zakonom .
lan 90.

(1) Izvrne direktore imenuje i raznjesava Nadzorni odbor, na pismeni prijedlog


generalnog direktora Drutva, a na osnovu javnog konkursa u skladu sa zakonom .
(2) Bez obzira na vrijeme imenovanja, izvrni direktori imenuju se za period
mandata generalnog direktora.
(3) Izvrni direktor organizuje rad, zastupa i predstavlja Drutvo
zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrenom zakonom i ugovorom.

tekueg

odgovara za

(4) Meusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novane naknade, odgovornost u


izvravanju propisanih obaveza i druga pitanja uredit e se ugovorom koji uz prethodno
odobrenje Nadzornog odbora sa izvrnim direktorom zakljuuje generalni direktor, u ime i za
raun Drutva, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
lan 91.

(1) Generalni direktor pismeno ovlauje jednog od izvrnih direktora da ga


zamjenjuje u sluaju sprijeenosti ili odsutnosti i utvruje ovlatenja.
lan 92.

(1 ) Za generalnog direktora i izvrnog direktora moe biti izabran dravljanin Bosne i


Hercegovine , tehniki najkvalifikovanija i poslovno sposobna osoba, u skladu sa operativnim
i poslovnim potrebama Drutva koja ima zavren fakultet: za saobraaj i komunikacije,
elektrotehn iki , pravni ili ekonomski i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodnim
poslovima , te ispunjava druge uslove utvrene Pravilnikom o radu Drutva. Kandidat za
generalnog direktora predoava Nadzornom odboru Drutva Program rada za mandatni
period.
(2) Posebni uslovi koje moraju ispunjavati generalni direktor i izvrni direktori
se Pravilnikom o radu.

utvruju

32

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


(3) Nadzorni odbor moe utvrd iti i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za
generalnog direktora ili izvrnog direktora .
(4) Na generalnog direktora i izvrne direktore odnose se odredbe

l.

260 i 270 . stav

2. Zakona o privrednim drutvima.


(5) Svaki kandidat za generalnog direktora i izvrnog direktora duan je prije
imenovanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature, i s klj u e nj u konkurencije , u smislu
odredaba ovog statuta , i o vrijednosnim papirima Drutva koje posjeduje.
(6) Za generalnog direktora i izvrne direktore ne mogu biti imenovana lica koja vre
funkciju u politikim strankama.

lan 93.

(1) Mandat generalnog direktora ili li izvrnog direktora moe prestati prije isteka
perioda za koji je imenovan , podnoenjem ostavke , sporazumno ili razrjeenjem odlukom
Nadzornog odbora Drutva.
(2) Generalni direktor ilili izvrni direktori mogu biti razrijeen i i prije isteka perioda na
koji su imenovani shodno odredbama lana 259. stav 5. Zakona o privrednim drutvima, kao
i u sljedeim sluajevima :
a) iz razloga utvrenih lanom 44 . Zakona o javnim preduzeima u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
b) na njihov pisani zahtjev;
e) u sluaju da nisu u mogunosti ili ne vre funkciju lana Uprave Drutva ;
ovim
d) u drugim sluajevima predvien im relevantnim pozitivn im prop isima
statutom.
(3) Generalni direktor i lan Uprave Drutva mogu dati ostavku . Ostavka se izjavljuje
Nadzornom odboru u pisanom obliku . Za prestana k lanstva u Upravi Drutva nije potrebna
odluka Nadzornog odbora. O ostavc i e se odmah izvijestiti svi lanovi Uprave Drutva . Data
ostavka lana povlai se samo uz saglasnost Nadzornog odbora .
(4) U sluaju ostavke ili sporazumnog razrje enja, generaln i direktor i l a n ovi Uprave
Drutva duni su nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvruj e Nadzorn i odbor,
ali ne kraem od 30 dana za generalnog direktora, odnosno 15 dana za lanove Uprave
Drutva .
(5) Istekom mandata ili prijevremenim razrje enjem generalnog direktora ili izvrnog
direktora , ugovor iz lana 87. stav (3) odnosno la n a 90. stav (4) ovog statuta ostaje na snazi
u dijelu koji se odnosi na prava i obaveze po razrjeenju dunosti.
lan 94.

(1) U sluaju sprijeenosti za obavljanje dunosti u periodu do 30 dana , generalni


direktor pismeno ovlauje jednog od izvrnih direktora da ga zamjenjuje u tekuim
poslov ima.
(2) U sluaju sprijeenosti za obavljanje dunosti u periodu duem od 30 dana ,
generalni direktor je duan o razlozima i trajanju sprijeenosti bez odlaganja pismeno
izvijestiti Nadzorni odbor, koji moe odobriti vrenje dunosti generalnog direktora u skladu

33

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


sa stavom (1) ovog
general nog direktora.

lana

do prestan ka

sprijeenosti ,

ili donijeti odlu ku o razrje enju

(3) Prestankom obavljanja funkcije generalnog direktora po osnovu lana 93. stav (1)
ili po osnovu stava (2) ovog l a n a , Nadzorn i odbor e imenovati v.d. generalnog direktora
Drutva , do okon anja postup ka izbora genera lnog direktora Drutva , u skladu sa
odredbama ovog statuta .

Sekretar Drutva
lan 95.
(1) Sekretara Drutva imenuje i razrjeava Nadzorn i odbo r na prijedlog generalnog
direktora.
(2) Za sekretara Drutva moe biti imenovana poslovno sposobna osoba koja je
diplom irani pravnik i ima najman je pet god ina profesionalnog iskustva u oblasti poslovnog
prava , a Nadzorni odbor moe utvrditi i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za
sekretara.
(3) Sekretar Drutva ne moe biti osoba suprotno odredbama
privrednim drutvima .

l a n a

260 . Zakona o

(4) Bez obzira na vrijeme imenovanja, sekretar se imenuje za period


mandata generalnog direktora.

teku eg

(5) Meu sobn i odnos i u obavljanju poslova, visina novane naknade , odgovornost u
izvravanju propisanih obaveza i druga pitanja uredit e se ugovorom koji, uz prethodno
odob renje Nadzornog odbo ra, sa sekretarom Drutva za klj u uj e generalni direktor , u ime i za
rau n Drutva.

la n 96.
(1) Sekretar Drutva je odgovoran za pravno - stru nu pripre mu, podrku i pra e nje u
organizaciji i zakonito provoe nje postupa ka sazivanja , odravan ja i odlu iva nja Skuptine
Drutva , sjednica Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju, kao i drugih odbora i/ili
strun ih komisija imenovanih od Nadzornog odbora , za pripremu prijedloga i/ili provoenje
odluka.
(2) Sekretar Drutva obavezan je prisustvovati Skuptini
odbora i Uprave .

sjednicama Nadzornog

lan 97.

(1) Sekretar Drutva odgovo ran je za:


a) voenj e registra zap isnika Skupt ine, sa dokumentima koji su u vezi sa dnevnim
redom Skuptine;
b) voenje registra zapisn ika Uprave/Nadzornog odbora , sa dokument ima koji su u
vezi sa dnevnim redom sjednica Uprave/Nadzornog odbora ;
e) uvanje drug ih dokumenata , izuzev finansijsk ih izvjetaja;
d) pripremu sjedn ica, sainjavanje i distribuciju ovlatenim osobama zapisni ka
odluka Skuptine Drutva ;
distribuciju ovlatenim osobama zap isnika
e) pripremu sjednica , sainjavanje
odluka Nadzornog odbora ;

34

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


f)

obezbjeivanje

uvida

dioniara

u isprave Drutva, u skladu sa odredbama ovog

statuta;
g)

provoenje

odluka Skuptine, Nadzornog odbora i generalnog direktora.


lan 9B.

(1) Sekretar Drutva moe biti razrijeen prije isteka perioda na koji je imenovan u
sljedeim sluajevima:

a) kad izgubi povjerenje Uprave Drutva, Nadzornog odbora ili Skuptine Drutva;
b) iz razloga utvrenih lanom 44. Zakona o javnim preduzeima u Federaciji
Bosne i Hercegovine;
e) na pisani zahtjev sekretara Drutva;
d) u sluaju da nije u mogunosti ili ne vri funkciju sekretara Drutva;
ovim
e) u drugim sluajevima predvien im relevantnim pozitivnim propisima
statutom.
4. Odbor za rev iziju
lan 99.

(1 ) Odbor za reviziju ine predsjednik i dva lana , koje imenuje Skuptina Drutva na
prijedlog Nadzornog odbora odnosno dioniara ili grupe dion iara s najmanje 5% dionica s
pravom glasa .
(2) Prijedlog kandidata za lana Odbora za revizuu mora sadravati potrebne
informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predvienih zakonom,
drugim propisima i Statutom Drutva.
(3) Predsjednik ili lan Odbora za reviziju ne moe biti l an Nadzornog odbora ili
Uprave ili zaposlen u Drutvu, niti smije imati direktni ili indirektni finansijski interes u
Drutvu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.
(4) Naknada i druga prava i obaveze predsjednika i lanova Odbora za revi ziju
se ugovorom, koji na osnovu odluke Skuptine sa svakim od njih zakljuuje
generalni direktor, u ime i za raun Drutva, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
ureuju

(5) Na odgovornost predsjednika i lanova Odbora za reviziju za vrenje dunosti iz


svoje nadlenosti , kao i njihovo razrjeenje, shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika o
upravljanju d ion ikim drutvima koje se odnose na Nadzorni odbor, odredbe Statuta Drutva
i ugovora zakljuenog sa Drutvom.
lan 100.

(1) Odbor za reviziju ovlaten je za pripremu i predlaganje procedura koje treba da


minimiziraju rizik od prekraja i prestupa, za osiguravanje primjene raunovodstven ih
standarda i za predlaganje raunovodstvenih politika.
(2) Odbor za reviziju ovlaten je da
posredovanja Nadzornog odbora i Uprave Drutva.

sarauje

sa vanjskim revizorom, bez

(3) Odbor za reviziju ovlaten je zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i


Skuptine kada smatra da su ugroeni interesi dioniara ili utvrdi nepravilnosti u radu
Nadzornog odbora ili Uprave Drutva ili njihovih lanova , u skladu sa zakonom .

35

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

(4) Odbor za reviziju je duan izvriti reviziju polugodinjeg i godinjeg obrauna i


reviziju finansijskog poslovanja dionikog drutva na zahtjev dion iara s najmanje 10%
obin ih dionica ili 5% prioritetnih dionica, i o tome dostaviti izvjetaj Skuptini i Nadzornom
odboru, najkasnije osam dana po okonanju revizije .
(5) Odbor za reviziju duan je u roku od 30 dana obavijestiti generalnog revizora o
svakoj ostavci ili razrjeenju u s luaju da direktor kojeg postavi generalni revizor podnese
ostavku ili bude razrijeen sa funkcije u Drutvu.
lan 101.

(1) Odbor za reviziju vri kontinuiranu kontrolu finansijskog poslovanja i upravljanja


Drutvom, primjenu propisanih procedura , akata i radnji Nadzornog odbora i Uprave Drutva.
lan 102.

(1) Odbor za reviziju duan je :


a) imenovat i vanjskog revizora;
b) imenovati direktora Odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor
tehniki najbolje kvalifikovanog kandidata , ukoliko Ured za reviziju institucija u
Federaciji Bosne i Hercegovine nije upoznao Drutvo sa svojom namjerom da
izvri imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je generalni revizor
obavijeten u skladu sa lanom 103. Statuta;
e) razmotriti godinju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti
u pogledu razliitih podruja i revizija koje e se izvriti, te osigurati da prijavljena
pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajui nain korigovana;
d) razmotriti navedenu strategiju rizika i plan revizije i postii sporazum sa generalnim
revizorom po pitanju obrade, is k lj u ivo u sluaju kada je glavni revizor imenovao
direktora Odjela za internu reviziju Drutva;
e) osigurati da Odjel za internu reviziju izvri svoj posao u skladu sa planom revizije;
fl osigurati da interne kontrole u Drutvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je
predvieno ;

g) podnositi Nadzornom odboru saete mjesene izvjetaje o svojim sastancima


svakog mjeseca ;
h) konsultovati se sa generalnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske
organizacije ili strukovne strune grupe koja vri struno unutranje strukovno
ocjenjivanje Odjela za internu reviziju svake dvije - tri godine;
i) osigurati da Odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa
meunarodn im revizijskim standardima;
jj da prati obim i rezultate vanjske revizije i istu usmjerava ;
k) ukazuje na rizike koji bi eventualno mogli uticati na uspjenost poslovanja
Drutva;
l) predlae mjere u cilju smanjivanja finansijskih i drugih rizika i
m) drugo u skladu sa zakonom.

Odjel za internu reviziju


lan 103.

(1) U skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije


Bosne i Hercegovine generalni revizor ima pravo da imenuje lice na funkciju direktora Odjela

36

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

za internu reviziju koji


organu.
(2) Drutvo

vriti funkciju

lana

Odbora za reviziju, bez prava glasa u ovom

snositi trokove imenovanja direktora Odjela za internu reviziju.

(3) Direktora Odjela za internu reviziju kojeg imenuje generalni revizor organi Drutva
ne mogu smijeniti bez prethodnog pisanog odobrenja generalnog revizora.
(4) Nakon razrjeenja direktora Odjela za internu reviziju generalni revizor ima pravo
da imenuje novog direktora Odjela za internu reviziju u skladu sa stavom (1) ovog lana.
(5) Odbor za reviziju duan je u roku od 30 dana obavijestiti generalnog revizora o
svakoj ostavci ili razrjeenju u sluaju da direktor kojeg postavi generalni revizor podnese
ostavku ili bude razrijeen sa funkcije u Drutvu.

lan 104.

(1) Direktor Odjela za internu reviziju duan je i odgovoran da uspostavi Odjel za


internu reviziju odgovarajueg obima potrebnog da se adekvatno obavljaju dunosti utvrene
Zakonom o javnim preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovim statutom , te ima
iskljuivu odgovornost za izbor i rukovoenje licima zaposlenim u ovom odjelu.
lan 105.

(1) Odjel za internu reviziju odgovoran je da:


a) podnosi godinju strategiju rizika i plan revizije Odboru za revizuu u kojima je
sadran detaljan prikaz razliitih podruja i revizija koj a e biti izvrena;
b) podnosi izvjetaj o obavljenim revizijarna i preporuke Odboru za reviziju putem
direktora Odjela za internu reviziju;
e) obavlja svoje dunosti u potpunom skladu sa meunarodn im revizijskim
standardima .
(2) Odjel za internu reviziju dunost iz prethodnog stava ne moe prenositi na drugi
organ.
lan 106.

(1) Odjel za internu reviziju

ine

zaposlenici Drutva.

(2) Direktor Odjela za internu reviziju ne moe biti zaposlenik Drutva, ali e za
usluge koje prua Drutvu biti shodno tome nagraen od Drutva i u skladu sa
odgovarajuim tarifama u sluaju da se one mogu dobiti iz Ureda za reviziju institucija u
Federaciji Bosne i Hercegovine ili nadlenog ministarstva.

Zabrana konkurencije, konflikt interesa i

Etiki

kodeks

lan 107.

(1) Predsjednik i lanov i Nadzornog odbora, lanovi Uprave, lanovi Odbora za


reviziju i prokurist Drutva ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti Drutva i ne
smiju ni u jednom od navedenih svojstava, niti kao osobno odgovoran lan Drutva osoba,

37

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

kao zaposlen i u drugom drutvu ili kao samostalni poduzetnik sudjelovat i u djelatnost i koja je
ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnou Drutva.
lan 108.

(1) Svaki l a n Nadzornog odbora, Uprave Drutva i Odbora za revizuu duan je


prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu s kojim Drutvo
ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.
(2) U sluaju iz prethodnog stava ovog lana , predsjednik il ili lan Nadzornog odbora
kao i Odbora za reviziju, ne moe od luivati o pitanjima koja se t iu odnosa Drutva i pravnih
lica iz stava (1) ovog lana , a generalni direktor i/ili izvrni direktor moe uestvovati u tom
poslovnom odnosu samo na osnovu pismene saglasnosti predsjedn ika Nadzornog odbora.
(3) Ako je l a n Uprave, Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju Drutva u trajnom
sukobu interesa, nadleni organ Drutva duan je da ga razrijei te funkcije.
lan 109.

(1) Svaki l a n Nadzornog odbora, Uprave Drutva ili Odbora za reviziju duan je da
pismeno obavijesti Drutvo o svakom sticanju ili prodaji dionica Drutva od strane njega ili
lica koja su s njim povezana, najkasnije naredni radni dan od dana sticanja odnosno
otuenja , a Drutvo je duno u roku od 5 dana od dana prijema obavjetenja isto dostaviti
berzi, na kojoj su dionice uvrtene u trgovanje. Berza je duna najkasnije naredni radni dan
od prijema, obavjetenje objaviti na svojoj internet stranici.
(2) Indirektnim sticanjem iz prethodnog stava ovog lana smatra se sticanje dionica
i/ili obveznica Drutva od strane bran og druga ili srodnika osobe iz stava (1) ovog l a na do
treeg stepena u uspravnoj ili pobonoj liniji ili po tazbini, sticanje od strane tre e osobe u
njeno ime a za raun osobe iz stava (1) ovog l an a , kao i sticanje od strane pravne osobe u
kojoj je osoba iz stava (1) ovog l a n a vlasnik najmanje 10% dionica s pravom glasa.
lan 110.

(1 )

Skuptina Drutva donosi etik i kodeks Drutva.

(2) Eti ki kodeks e kao neophodni minimum sadravati sljedee obavezne odredbe:
zabranu u pogledu sukoba interesa, zabranu odavanja poslovnih tajni, zabranu u pogledu
konkurencije, zabranu u pogledu kredita i izjavu kojom se propisuju dunosti utvrene
lanom 15.- 18. Zakonom o javnim pred uzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te
standarde koji se odnose na profesionalno i st run o obavljanje poslova Uprave, njenu
odgovornost, povlatene informacije, i druga pitanja od zn aaj a za pravilno i efikasno
upravljanje Drutvom.
(3) Krenje pravila usvojenog Etikog kodeksa Drutva predstavljat e osnov za
opoziv odnosno otkaz pojedine funkcije na osnovu provedenog disciplinskog postupka, u
skladu sa odgovarajuim pravilnikom.

38

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

X. NEDOPUTENE I OGRANiENE AKT IVNOSTI DRUTVA


lan 111.

(1) Drutvu je strogo zabranjeno obavljanje sljedeih aktivnost i:


a) davanje kredita ili pozajmica zaposlenim u Drutvu ili treim licima , ili pruanje
garancije ili osiguranja za kredite, osim u procesu prestruktu iranja kada Drutvo
moe izvriti ulaganje ili dati pozajmicu privrednom drutvu iskljuivo na osnovu
odluke Skuptine Drutva ;
b) davanje putem donacija u suprotnosti sa odredbama vaeih zakona o dodjeli
sredstava ili donacijama ;
e) isplata plaa zaposlenim na bilo kojoj listi ekanja ;
d) isplata plaa zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza u skladu sa vaeim
zakonskim propisima;
e) uee u postupku nabavke u svojstvu ponua a bilo kojeg lica koje je pripremilo
poziv na tender;
f) vrenje izmjena ili dopuna u bilo kojem ve zakljuenom ugovoru o nabavci, osim
ako nisu izvrene u skladu sa vaeim zakonima o nabavci;
g) prihvat plaanja sredstava koje zamjenjuje novac, plaanje u naturi, ili gotovinskom
ekvivalentu ;
h) investiranje iz kratkoronih izvora sredstava Drutva, osim kada se radi o
odobrenim investicijama prema definiciji datoj u vaeim zakonima koji reguliu tu
oblast;
i) zakljuenje ugovora o raspolaganju sa ukupnom vrijednou veom od 10.000,00
KM, bez potpisa direktora i odgovornog lana Uprave;
k) obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojeih zajmova dodijeljenih povezanim
licima ili treim stranama .
lan 112.

(1) Drutvo moe preduzimat i sljedee aktivnosti, is k lju ivo uz pismeno ovlatenje
Nadzornog odbora :
a) izmirenje duga prema povjeriocu Drutva pla anjem tree m licu (ugovori o cesiji
duga);
b) prebijanje dugova prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog
razloga istovremeno i povjerilac i dunik Drutva (ugovori o prostoj kompenzaciji);
e) uee u aranmanu viestrukog prebijanja dugova izmeu vie strana bilo da je
isti aranman organizirala Vlada ili drugi organ (ugovori o multilateralnoj , odnosno
viestrukoj kompenzacij i);
d) izmirenje duga prema Drutvu u slu aju da dunik plaa povjeriocu Drutva;
e) otpis potraivanja ;
f) zaklju ivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Drutvu, pod povoljnim
uslovima , koje utvruje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

XI. ORGANIZACIJA DRUTVA


lan 113.

(1) Drutvo je organizovano kao jedinstvena samostalna organizacija i ekonomsko poslovna cjelina na funkcionalnom , tehnolokom , procesnom i teritorijalnom principu , i m e
se ostvaruju pretpostavke za uspjeno poslovanje , profitabilnost , efikasnost u upravljanju i
ru kov o e nj u, pravovremeno donoenje odluka i obaveznost njihovog sprovoenja .

39

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


la n 114.

(1) Organizacionu emu Drutva

utvruje

Uprava Drutva.

(2) Drutvo moe osnovati regionalne direkcije i telecom centre kao organizacione
dije love - podrunice izvan sjedita Drutva, koje se upisuju u registar kod nadlenog suda.
(3) Regionalne direkcije i telecom centri iz stava (2) ovog l a n a , osnivaju se i ukidaju
odlukom Uprave Drutva i iste nemaju status pravnog lica. Regionalne direkcije mogu imati
raun , u skladu sa posebnim aktom Drutva.
(4) Direktore regionalnih direkcija i rukovodioce telecom centara imenuje Uprava na
prijedlog generalnog direktora.

lan 115.

(1) Organizacija Drutva ima za cilj da:


a) obezbijedi efikasno poslovanje u skladu sa najboljom praksom korporativnog
upravljanja;
b) potpunu rukovodnu povezanost izmeu pojedinih dijelova Drutva, generalnog
direktora, izvrnih direktora i lica sa posebnim ovlatenjima i odgovornostima ;
e) obaveznost u izvravanju poslovne politike po pojedinim segmentima ;
d) lina odgovornost i pojedinana ovlatenja za generalnog direktora, izvrne
direktore, lica sa posebnim ovlatenjima i odgovornostima i za sve zaposlen ike
kod poslova i zadataka iz oblasti za koju su zadueni ;
e) nesmetan protok informacija za obezbjeenje saradnje iz m eu pojedinih
organizacionih dijelova drutva;
fl jasno definisan status svake organizacione jedinice.
lan 116.

(1) Organizacione jedinice i njihov djelokrug, rukovo e nj e radom organizacionih


jedinica, posebna prava i ovla enja rukovodilaca organizacionih jedinica, kao i pravila o
organizaciji unutranjeg rada u Drutvu utvruju se Pravilnikom o radu.
(2) U skladu sa emom iz lan a 114. stav (1) ovog statuta, Pravilnikom o radu i
Planom poslovanja, generalni direktor Drutva utvruj e sistematizaciju poslova, potrebnu
strukturu i broj zaposlenih.
(3) Uprava donosi odluku o potrebi zasnivanja
zaposlenikom.
(4) Generalni direktor ili od njega ovlateno lice
zaposlenikom.

radnog odnosa

zak lj uuj e

sa novim

ugovore o radu sa novim

XII. POSLOVNA TAJNA, POVLATENE INFORMACIJE


lan 117.

(1) Poslovnom tajnom smatraju se informacije o tekuem poslovanju, planovima i


namjerama za koje je o ito da bi prouzrokovale znaajnu tetu Drutvu ako ih tree osobe
saznaju bez saglasnosti Drutva.

40

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

(2) Za utvrivanje informacija, dokumenata


tajnu nadlean je generalni direktor Drutva.

podataka koji predstavljaju poslovnu

(3) Opim aktom Drutva utvrdie se informacije, dokumenti i podaci koji predstavljaju
poslovnu tajnu i za koje, pored generalnog direktora, nadleni su i zaposlenici sa posebnim
ovlatenj ima i odgovornostima u okviru rada i poslovanja organ izacione jedinice kojom
rukovode .
(4) Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim
propisima i podac i o krenju zakona i drugih propisa .
(5) Osoba koja prekri obavezu uva nja poslovne tajne snosi radnopravnu
materijalnu odgovornost utvrenu aktom iz stava (2) ovog lana .
(6) Na pitanja pojma povlaten ih informacija, izuzetaka od povlatenih informacija,
prometa na osnovu povlatenih informacija, lica koja imaj u obaveze u vezi sa povlatenim
informacijama, zabrana u vezi sa povlatenim informacijama , kontrole pristupa povlatenim
informacijama i obaveze obavjetavanja o licima koja imaju pristup povlatenim
informacijama primjenjuju se odgova raju e odredbe Zakona o tritu vrijednosnih papira.

XIII. SINDIKALNO ORGANIZOVANJE


lan 118.

(1) Zaposlen i u Drutvu mogu organizovati sindikat , u skladu sa zakonom,


kolektivnim ugovoro m i pravilima sindikata.
(2) Ukoliko je u Drutvu organizovano vie sindikata, za Upravu su mjerodavni
stavovi i zahtjev i o kojima su sindikati postigli saglasnost , a kada te saglasnosti nema,
stavovi i zahtjevi sindikata koji zastupa veinu zaposlen ih u Drutvu.
(3) Osnovu za pregovore sa sindikatom
generaln i direktor.

utvruje

Nadzorn i odbor , a Drutvo zastupa

lan 119.

(1) U Drutvu se ne mogu osnivati organ izacije i provod iti aktivnosti koji nemaju
karakter sindikata i sindikalnih aktivnosti u skladu sa zakonom , kolektivnim ugovo rom i
pravima sindikata.

XIV. ZAPOSLENI
lan 120.

(1) Zaposleni u Drutvu ostvaruju prava i ispunjavaju obaveze i odgovornosti po


osnovu rada u skladu sa zakonom , kolektivnim ugovorom i ugovo rima o radu.
(2) Odluku o
Drutva .

zaklju ivanju

kolektivnog ugovora za Drutvo donos i Nadzorni odbor

41

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo


(3) Generalni direktor Drutva ili od njega ovlateno lice
ugovore o radu.

za k lj uuj e pojedinane

XV. OSNIVANJE DRUTAVA I POVEZIVANJE SA DRUGIM DRUTVIMA


lan 121.

(1) Ako Drutvo ima veinsko uee u osnovnom kapitalu drugog drutva ili ako na
osnovu ugovora zakljuenog sa drugim drutvom ima pravo da imenuje veinu l a n ova
nadzornog odbo ra tog drugog drutva, odnosno ima ve inu glasova u Skuptini, tada je
Drutvo vl a d aj u e drutvo, a drugo drutvo zavis no.
(2) Drutvo je vladajue sa veins k i m u eem u osnovnom kapitalu kada,
neposredno ili posred no preko drugog drutva, na osnovu vie od 50% ue a u osnovno m
kapitalu drugog drutva ima vie od 50% glasova u skuptini zavisnog drutva.
(3) U ee u osnovnom kapitalu koji pripada Drutv u kao
posredno ili neposredno i odreuje se u skladu sa zakonom .

vladajue m

moe biti

(4) Zav isno drutvo moe u Drutvu kao vladaju em pribaviti dionice i udjele i ostvariti
svoje pravo glasa na osnovu dionica i udje la kojima ve raspola e, u skladu sa odredbama
zakona o drutvu sa uzajamnim u eem .
lan 122.

ima

(1) Drutvo moe imati u e e u osnovnom kapitalu drugog drutva, koje istovremeno
u osnovnom kapitalu Drutva , te ine drutva sa uzajamnim u e em .

u e e

lan 123.

(1) Drutvo na osnovu za k lj uen og ugovora o


koncern ili holding, u skladu sa zakonom.

vo e nju

poslova moe osnovati

lan 124.

(1) Drutvo moe osnovati pos lovno udruenje sa jednim ili vie drutava , radi
sopstvenog privreivanja i usklaivanja svoje djelatnosti, u skladu sa zakonom .

unapreenja

lan 125.

(1) Drutvo se moe povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja (konzorcij ,


franizing, zajednica drutava , poslovna unija, poslovn i sistem , pul i drug i).

XVI. PODJELA, PRIPAJANJE I SPAJANJE

Plan reorganizacije
lan 126.

(1) Drutvo se moe podijeliti na dva ili vie dionikih drutava, pripojiti se drugom
drutvu, pripojiti Drutvu jedno ili vie dionikih drutava, a moe se i spojit i sa
jednim ili vie dionikih drutava u novo dion iko drutvo.
dionikom

42

Statut BH Telec oma d.d. Sarajevo

lan 127.

(1) Odluka o podjeli, spajanju ili pripajanju donosi se na osnovu plana reorganizacije ,
koji priprema Uprava, a na prijedlog Nadzornog odbora usvaja Skuptina Drutva, u skladu
sa zakonom.
(2) O planu reorganizacije Nadzorni odbor je duan obavijestiti
Drutva najmanje 30 dana prije datuma odluivanja .

dion i are

i povjerioce

(3) Odluku o namjeravanoj reorganizacij i Nadzorni odbor je duan objaviti u


sredstvima javnog informisanja.
lan 128.

(1) Plan reorganizacije obavezno sadri elemente i zahtjeve

utvrene

u zakonu.

lan 129.

(1 ) l a n ovi Uprave i Nadzornog odbora i druge osobe koje su pripremile plan


reorganizacije i revizori koji su izvrili pregled i dali miljenje za drutva u esn i ke , odgovorni
su neog ra n ie n o solidarno Drutvu i d ion i a rima za tetu, ako u utvrivanj u omjera zamjene
prava pri spajanju, pripajanju , podjeli Drutva nisu postupali po pravilima struke.
lan 130.

(1) Prije odluiva nja o planu reorganizacije, Uprava Drutva duna je svakom
na njego v zahtjev dati na uvid ili predati kopije plana reorganizacije, godinjih
finansijskih izvjetaja Drutva za posljednje tri poslovne godine, vanredni finansijski izvjetaj
za tri mjeseca koja prethode izradi plana reorganizacije, ako su podaci u njemu stariji od est
mjeseci , s izvjetajima i miljenjem revizije.
d i on iaru

Podjela

lan 131.

(1) Drutvo se moe podijeliti pripajanjem sa dva ili vie postojeih otvorenih d ion i k i h
drutava ili podjelom na dva ili vie novih otvorenih d ion i k i h drutava, u skladu sa zakonom,
na osnovu odluke Skuptine donesene dvotreinskom (2/3) ve i nom zastupljen ih dionica s
pravom glasa , u klju ujui i prioritetne dionice, odvojenim glasanjem po klasama dionica.
(2)
a)
b)
c)
d)

Odluka iz prethodnog stava ovog l a n a obavezno sadri:


oblik, firmu , sjedite i djelatnost svakog drutva sljednika;
bilans stanja Drutva i svakog drutva sljednika , sa izvjetajem vanjskog revizora;
raspored prava (imovine) i obaveza Drutva na drutva sljednike i
spisak d ion iara/lanova svakog drutva sljednika, sa pojedina n im u eem u
osnovnom kapitalu.

(3) Na osnovu odluke iz stava (1) ovog l a na , d ion i ari stiu dionice ili udjele u
drutvima sljednicima, srazmjerno u eu njihovih dionica u osnovnom kapitalu Drutva.
(4) Nakon podjele, za obaveze Drutva odgovaraju
sljednici.

neogran ieno

solidarno drutva

43

Statut BH Te/ecoma d.d. Sarajevo

(5) Podjelom Drutva u smislu odredaba ovog statuta smatra se i prijenos dionica ili
udje la subsidijarnog drutva dion iarima Drutva, u zamjenu za dionice Drutva koje se
pov la e .

Pripajanje i spajanje
lan 132.

(1) Drutvo se moe spojiti s drugim dionikim drutvom/drutvima u novo d ion i ko


drutvo, moe se pripojiti jednom od njih, a moe se Drutvu pripojiti jedno ili vie drutava ,
na osnovu odluke Skuptine Drutva donesene dvotreins kom (2/3) veinom zastupljenih
dionica s pravom glasa, u kljuujui prioritetne dionice.
(2) Drutvo se moe pripojiti samo drugom drutvu koje
ispunjavati jedan od kriterija za otvoreno dioniko drutvo .

nakon pripajanja

(3) Drutvo se moe spojiti sa jednim ili vie drugih drutava samo na
spajanjem osnuju novo otvoreno d ion iko drutvo.
(4) Odluka iz prethodnog stava ovog
zakonu.

l a n a

na in

obavezno sadri elemente

da tim

utvren e

XVII. PRESTANAK DRUTVA ODLUKOM SKUPTINE


lan 133.

(1) Osim prestanka po osnovu podjele, pripajanja drugom drutvu ili spaja nja sa
drugim drutvom, u kojem s lu aj u Drutvo ima jednog ili vie pravnih sljednika, Drutvo
moe prestati tako da imovina Drutva ne prelazi na pravnog sljednika, nego se provodi
postupak likvidacije .
(2) Odluku o prestanku Drutva u smislu prethodnog stava ovog lana donosi
Skuptina dvotreinskom (2/3) veinom zastupljen ih dionica s pravom glasa, Uklju uju i i
prioritetne dionice, pri emu odluka obavezno sadri datum donoenja, broj dionica s pravom
glasa zastupljenih na Skuptini i broj glasova datih za odluku, te imena i prezimena l a n ova
Uprave Drutva koji preuzimaju funkciju likvidatora sa izriito m naznakom o skupnom vrenju
funkcije likvidatora.
(3) Odluku iz stava (2) ovog l a n a generalni direktor Drutva duan je dostaviti
Komisiji i registarskom sudu, najkasnije osam dana od dana donoenja.
(4) Danom upisa u sudski registar odluke o prestanku Drutva i pokretanju postupka
likvidacije , prestaje mandat Uprave i Nadzornog odbora kao organa Drutva.
lan 134.

(1) Likvidator je duan obavjetenje o pokretanju postupka likvidacije objaviti u


najmanje jednom domaem dnevnom listu, tri puta od dana donoenja odluke iz prethodnog
lana , u razmacima od 15 do 30 dana.
(2) Obavjetenjem iz prethodnog stava ovog lana , likvidator je duan pozvati
povjerioce da prijave potraivanja , najkasnije est mjeseci od dana posljednjeg objavljivanja .

44

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

(3) Obavjetenje sa pozivom iz stava (1) ovog


poznatim povjeriocima pojed inano .

lana

likvidator je duan uputiti

lan 135.

(1) Likvidator je duan sa initi i podnijeti Skuptini Drutva na odobrenje


likvidacioni bilans, najkasn ije do kraja god ine u kojoj je pokrenut postupa k likvidacije.
(2) Skuptina Drutva je duna istovremeno sa odobrenjem
bilansa razrije iti Nadzorn i odbor i Upravu .

poetnog

poet n i

likvidacionog

(3) Likvidato r je duan okon ati poslovanje i naplatiti potraivanja Drutva , unoviti
imovinu i izmiriti obaveze Drutva , podnijeti Skuptini Drutva na kraju svake poslovne godine u
toku postupka likvidacije bilans stanja , bilans uspjeha i izvjetaj o toku likvidacije, a u roku
utvrenom odlukom o prestanku Drutva i pokretanju postupka likvidacije, konaan izvjetaj o
toku likvidacije sa finans ijskim izvjetajem i prijedlogom za diobu preostale imovine.

lan 136.

(1) Skuptina Drutva duna je po okonanju radnji iz prethodnog l a n a ovog statuta ,


na prijedlog likvidatora, usvojiti zavrni obra un i odobriti prijedlog za diobu preostale imovine
Drutva.

XVII I. IZMJENE I DOPUNE STATUTA


lan 137.

(1) Prijedlog za donoenje, izmjene i/ili dopune ovog statuta , u pisanom obliku sa
obrazloenjem , Skuptin i Drutva moe podnijeti Nadzorni odbor i dioniar ili grupa dioni ara
sa najma nje 5% dionica s pravom glasa , kao i Uprava Drutva.
(2) Odluku o izmjenama i/ili dopunama ovog statuta Skuptina Drutva donosi
(2/3) vei no m zastupljenih dionica s pravom glasa, u klju uj u i i prioritetne
dionice, odvojen im glasanjem po klasama dionica .
dvotre ins kom

(3) Izuzetno od stava (2) ovog l a n a , Nadzorni odbor Drutva ovlaten je za


donoenje odluke o promjen i adrese sjedita Drutva u istom mjestu i odluke o izmjenama
i/ili dopunama naziva i djelatnosti Drutva koje su nametnute propisima ili drugim
administrativnim razlozima .
(4) Svaku odluku iz stava (3) ovog lan a Nadzorni odbor duan je objav iti najkasnije
osam dana od dana donoenja , na nain utvren u l a n u 37. ovog statuta za objavljivanje
obavjetenja o odravanju Skuptine Drutva.

45

Statut BH Telecoma d.d. Sarajevo

XIX. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lan 138.

(1) Opa akta u nadlenosti Skuptine. Nadzornog odbora i Uprave donijet e se ili
uskladiti sa odredbama ovog statuta . najkasnije est mjeseci od dana njegovog stupanja na
snagu, a dotle se primjenjuju odredbe postojeih opih akata Drutva , osim odredaba
suprotnih zakonu, drugim propisima i ovom statutu.
lan 139.

(1) Ako neko pitanje nije

ureeno

ovim statutom primijenit

se relevantni pozitivni

propis.
lan 140.

(1) Statut Drutva e biti usklaen sa izmjenama i dopunama pozitivnih propisa koji
eventualno nastanu nakon usvajanja ovog statuta, a odnose se na ovo drutvo , u rokovima
utvren im pozitivnim propisima.
(2) Do usaglaavanja ovog statuta sa promjenama iz prethodnog stava ovog
primjenjivat e se rjeenja pozitivnih propisa.

lana ,

lan 141.

(1) Danom stupanja na snagu ovog statuta. prestaje da se primjenjuje Statut


drutva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1 -1 .3-6885/09 od 07.04.2009. godine i
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dionikog drutva BH Telecom Sarajevo broj: 00.11.2 - 4953-4/10 od 18.5.2010. godine
Dionikog

(2) Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj
sjeditu Drutva. a dostupan je d ion iarima na uvid, na njihov zahtjev.

plo i

Broj: 00.1 - 2.1 - 13898-8/10


Sarajevo, 29.9.2010. godine
PREDSJEDNIK SKUPTINE

;1'. J(<.O'"';i 1....;s:Ji') r'

Zerina

Korijhodi ,

dipl. pravnik

46