Вы находитесь на странице: 1из 1

Mahadev Mantra

Karpur Gauram Karunavataram, Sansara Saram Bhujagendra Haram |


Sada Vasantam Hridayaaravinde, Bhavam Bhavani Sahitam Namami ||
Meaning of Mantra Karpur Gauram - The one who is as pure/white as a camphor(karpur).
Karunaavatarm - The personification of compassion.
Sansara Saram - The one who is the essence of the world.
Bhujagendra Haram - The one with the serpent king as his garland.
Sada Vasantam - Always residing.
Hridayaaravinde - In the lotus of the heart.
Bhavam Bhavani - Oh Lord and Goddess (Sati/Parvati - Wife of Shiva).
Sahitam Namami - I bow to you both.