You are on page 1of 25

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


1. Butiran Am
Pelajaran
Tahun
Tarikh
Masa
Jumlah Masa
Bilangan Murid
Tajuk

:
:
:
:
:
:

Bahasa Melayu
3T
23 Ogos 2010
8.15 9.15 Pagi
60 Minit
:
20 Orang
Pekerjaan

2. Hasil Pembelajaran
Fokus Utama
5.1

Membaca

Membaca kuat perkataan dengan sebutan yang betul

dan memahami perkara yang dibaca


Aras 1 : Membaca perkataan mudah dengan intonasi yang betul
Fokus sampingan : Mendengar dan bertutur
1.2
: Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
Aras 1

bertatasusila
Memberi respon yang sesuai terhadap soalan yang
dikemukakan

3. Objektif
Pada akhir pembelajaran pelajar akan dapat :
i)
membaca suku kata kvkv dan kvkvk
ii)
membaca ayat mudah dengan lancar dan menggunakan
iii)

intonasi yang betul


membina ayat mudah

4. Kemahiran
i)
Membatang suku kata (1.16)
ii)
Membaca petikan dengan nada dan intonasi yang sesuai
iii)

(2.13)
Membina ayat mudah (3.10)

5. Pengisian Kurikulum
i)
Ilmu
:
Kajian Tempatan
ii)
Nilai
:
Kesyukuran

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

6. Bahan Bantu Mengajar


i)
Lembaran Teka Silang Kata
ii)
Kad Perkataan
iii)
Kad Gambar
iv)
Ayat
v)
Lembaran Kerja
7. Pengetahuan Sedia Ada
Murid-murid telah mengenal nama-nama benda dan beberapa
jenis pekerjaan.

8. Langkah-Langkah Pengajaran
Langkah /

Aktiviti Pengajaran Dan

Isi Pelajaran

Masa
Set Induksi

Memperkenalka

(5 minit)

n beberapa
jenis pekerjaan
-

Polis
Tentera
Doktor
Bomba
Jururawat

Pembelajaran
-

Guru memperlihatkan
poster pelbagai

pekerjaan
Murid melihat gambargambar yang

dibentangkan
Guru meminta pelajar
menyebut setiap
pekerjaan yang

ditunjukkan
Guru mengaitkan dengan
pelajaran hari ini

NURHAYATI BT ARIFFIN

Catatan

BBM
Poster
pekerjaan

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Langkah 1

Suku kata

(7 minit)

(Lampiran 1)

Murid mengeja dan


membatang suku kata

yang ditunjukkan
Murid mengeja dan
membatangkan

BBM
- Kad suku
kata
- Kad
perkataan

perkataan yang
ditunjukkan secara
berkumpulan

Langkah 2
(15 minit)

Perkataan

Guru meminta murid


mencari perkataan yang

mudah

terdapat di di dalam
silangkata
Langkah 3
(15 minit)

Membina ayat

Guru mengedarkan carta


ayat untuk latihan

(Lampiran 2)
-

BBM
-Silangkata
Kaedah
-Kumpulan
BBM
Carta ayat

menyusun ayat
Murid membaca ayat
mengikut nada dan
intonasi yang betul

Langkah 4

Semakan ayat

(15 minit)
-

Murid membaca ayat

BBM

yang telah disusun di

Lemabaran

hadapan kelas
Guru membetulkan ayat

kerja

bersama-sama di dalam
kelas

Penutup

Rumusan isi

(5 minit)

Guru merumuskan

BBM

Membina

pelajaran hari ini dan

Helaian

ayat dengan

menerapkan nilai murni

latihan

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

perkataan
-

yang diberi
Melengkapk

kepada murid
Guru mengedarkan
helaian latihan sebagai

an ayat

kerja rumah kepada

dengan

murid

Nilai Murni :
Menghargai

perkataan

Refleksi
Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. Saya banyak
menekankan kepada murid untuk mengeja jenis-jenis pekerjaan.
Pengetahuan mereka bertambah dengan penggunaan silang kata dan
perkataan kerana

semuanya

berdasarkan

lingkaran

kehidupan

seharian mereka.

1.

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU


Murid-murid telah mempelajari Bahasa Melayu sejak di Pra
Sekolah lagi. Murid-murid sepatutnya sudah dapat menguasai
kosa kata Bahasa Melayu mengikut topik yang terdapat di dalam
Huraian Sukatan Pelajaran. Malangnya apabila disoal secara
lisan, di dapati masih ramai murid yang belum menguasai atau
telah lupa dengan kosa kata yang terdapat di dalam senarai
berkenaan.

Kesannya, guru Bahasa Melayu di tahun 3 menghadapi masalah


untuk mengajar murid-murid ini mengikut sukatan. Keadaan ini
juga menyukarkan guru untuk melanjutkan pelajaran kepada
peringkat pembinaan ayat. Justeru itu guru merasa perlu untuk

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

mengajar semula serta mengukuhkan penguasaan pelajaran kosa


kata Bahasa Melayu murid-murid terlebih dahulu.

Pada awal bulan Mac saya meminta murid-murid menyebut serta


menulis seberapa banyak kosa kata yang dikatahui dan telah
dipelajari sejak di tahun 1. Tujuannya ialah untuk meninjau
sejauh

mana

tahap

penguasaan

murid

dalam

kosa

kata.

Malangnya 50 peratus murid tidak dapat menulis dan mengeja


kosa kata Bahasa Melayu dengan betul.

Hasil dapatan ini mendorong kami untuk cuba mencari punca


sebenar kelemahan murid. Daripada temubual dengan muridmurid, dapatlah dirumuskan bahawa;
1. Murid

tidak

minat

kerana

mungkin

tidak

memahami

seterusnya menguasai kosa kata Bahasa Melayu


2. Murid kurang membaca langsung bahan-bahan dalam Bahasa
Melayu termasuklah kurang mengulangkaji pelajaran Bahasa
Melayu
3. Guru Bahasa

Melayu

kurang

memberi

bimbingan

dan

dorongan untuk menarik minat murid


4. Kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang
digunakan kurang menarik

Maka saya perlu membuat satu kajian untuk memulihkan sikap


dan keyakinan murid serta menanam minat mereka terhadap
pelajaran Bahasa Melayu serta mengubah cara pendekatan
pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Di samping itu
usaha perlu dipertingkatkan untuk menanamkan semangat dan
minat

untuk

membaca,

NURHAYATI BT ARIFFIN

memahami

dan

mengingati

serta

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

menghafal kosa kata yang dipelajari seterusnya menambahkan


kosa kata Bahasa Melayu yang baru untuk memantapkan
penguasaan pelajaran Bahasa Melayu.

FOKUS KAJIAN
Murid tahun 3 sekolah saya telah mempelajari Bahasa Melayu selama
tiga tahun (Pra sekolah hingga tahun 2). Sepatutnya mereka telah
dapat menguasai kosa kata bahasa Melayu tetapi masih terdapat
murid yang tidak dapat menguasai kosa kata mengikut topik di dalam
Huraian Sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tahap 1. Malangnya secara
lisan, separuh daripada murid tidak dapat menyebut dan menamakan
objek-objek yang terdapat di dalam kelas. Ada sesetengah murid dapat
menyatakan objek dengan betul tetapi tidak dapat mengejanya dengan
betul.

Saya dapati murid-murid susah hendak mengingat dan menghafal kosa


kata yang telah dipelajari. Hal ini berlaku kerana mereka kurang
membuat

ulangkaji

dan

tiada

aktiviti

sokongan

untuk

tujuan

pengukuhan.

Jika

masalah

ini

tidak

diatasi

segera

maka

pengajaran

dan

pembelajaran Bahasa Melayu tidak akan dapat dilaksanakan dengan


berkesan.

Murid

mengakibatkan

akan

murid

sering
tidak

merasa

dapat

bosan

menguasai

dan
kosa

ini

akan

kata

yang

merupakan asas yang penting. Maka saya cuba untuk mencari jalan
untuk meningkatkan minat murid untuk belajar Bahasa Melayu. Muridmurid didedahkan dengan kosa kata yang senang untuk meyakinkan

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

mereka bahawa mempelajari Bahasa Melayu adalah mudah dan


menyeronokkan.

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif Am
i.
ii.

Membantu murid menguasai kosa kata Bahasa Melayu


Menanam semangat untuk belajar secara berkumpulan dan

iii.

melahirkan keyakinan dan minat terhadap Bahasa Melayu


Membantu guru memahami dengan lebih mendalam masalah
yang dihadapi oleh murid menguasai Bahasa Melayu amnya dan
kosa kata khasnya.

Objektif khas
i.

Melatih dan membimbing murid-murid untuk menguasai kosa

ii.

kata Bahasa Melayu


Menimbulkan minat murid terhadap pelajaran Bahasa Melayu
dan

seterusnya

mereka

berusaha

sendiri

mencari

dan

iii.

menambahkan pengetahuan kosa kata yang baru


Membantu guru menggunakan kaedah dan pendekatan yang

iv.

lebih sesuai
Meningkatkan kuantiti dan kualiti prestasi pencapaian Bahasa
Melayu

di

peringkat

sekolah

dan

seterusnya

membantu

meningkatkan kelulusan UPSR sekolah

KUMPULAN SASARAN
Kumpulan sasaran kajian ini terdiri daripada 20 orang murid tahun 3
Sekolah Kebangsaan Jitra 2, Jitra, Kedah Darul Aman.

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

PELAKSANAAN KAJIAN
Tinjauan Masalah
Saya mula membuat tinjauan awal mengenai penguasaan kosa kata
murid-murid secara lisan. Di dapati lebih daripada 50% murid-murid
seolah-olah tidak menguasai sebarang kosa kata yang telah mereka
pelajari.

Daripada 20 orang murid, hanya 14 orang yang boleh menjawab


soalan guru dengan betul. Akan tetapi, apabila disuruh mengeja kosa
kata

yang

disebut,

kebanyakkan

daripada

14

orang

itu

juga

menghadapi masalah untuk mengejanya dengan betul. Selepas


menemubual dan menganalisis buku latihan murid, saya dapat
mengenalpasti masalah-masalah seperti yang berikut
i)

Murid kurang atau langsung tidak membaca buka Bahasa Melayu

ii)

mahupun mengulangkaji pelajaran Bahasa Melayu


Kegagalan murid untuk memahami dan seterusnya menguasai

iii)

kosa kata Bahasa Melayu menyebabkan mereka tidak berminat


Murid kurang menggunakan bahasa Melayu yang betul di rumah
kerana lebih banyak menggunakan bahasa dialek

Seterusnya masalah ditinjau dengan menemubual murid-murid untuk


mengesan penglibatan mereka dalam mempelajari atau mengulangkaji
pelajaran Bahasa Melayu di rumah. Contoh soalan yang dikemukakan
adalah seperti berikut;
i)
ii)

Adakah anda mengulangkaji Bahasa Melayu di rumah?


Jika ya, berapa kerap anda berbuat demikian?
A. Setiap hari
B. 3 5 hari dalam seminggu
C. Hanya 1 2 hari dalam seminggu

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Hasil tinjauan adalah seperti dalam jadual 1


Jadual 1 : Dapatan temubual murid
Kekerapan membaca dan membuat
mengulangkaji

Bilangan
pelajar

Peratus

12

60%

1 2 hari dalam seminggu

30%

3 5 hari dalam seminggu

5%

Setiap hari

5%

20

100%

Tiada langsung

Jumlah

Dapatan ini membuat saya berasa amat perlu untuk mencari satu
kaedah yang paling sesuai supaya murid berasa lebih selesa, seronok
dan berminat untuk mempelajari Bahasa Melayu.

Analisis Tinjauan Masalah


Saya telah mengadakan ujian bertulis ejaan di peringkat awal kajian
dijalankan. Keputusan ujian berkenaan adalah seperti di Lampiran
(Ujian Pra). Dapatan ujian ini menunjukkan bahawa ejaan Bahasa
Melayu murid banyak dipengaruhi oleh sebutan berdasarkan kepada
bahasa ibunda mereka contohnya;

Bahasa Melayu

Bahasa Ibunda

Air

Ayaq

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Tidur

Tidoq

Lapar

Lapaq

Botol

Botoi

Kereta

Kegheta

Saya juga mendapati bahawa murid-murid ini dapat menguasai kosa


kata dengan lebih mudah jika mereka selalu membaca, menulis dan
berbincang sesama sendiri perkataan-perkataan kosa kata yang telah
dipelajari. Maka dengan itu murid-murid dibahagikan kepada 4
kumpulan
membaca,

(Lampiran 3) dan setiap kumpulan menjalankan aktiviti


menulis

dan

berbincang

sesama

mereka

untuk

mengukuhkan penguasaan kosa kata setiap ahli dalam kumpulan.

PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN


A)

Membaca Dan Mengenal Kosa Kata


- Murid diberi senarai kosa kata dan mereka dikehendaki
membaca

dan

memahami

makna

kosa

kata

secara

yang

datang

bersendirian
Pemerhatian
-

Hanya

sebilangan

kecil

sahaja

murid

berjumpa guru untuk bertanya sebutan dan makna kosa


kata yang mereka tidak tahu. Ini mungkin disebabkan guru
memberi peluang kepada mereka untuk merujuk kamus.
Ada antara murid yang tidak memberi perhatian langsung,
malahan ada yang menghilangkan kosa kata yang telah
diberikan oleh guru.

10

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Refleksi
-

Aktiviti ini gagal menarik minat murid untuk belajar dan


berusaha sendiri untuk meningkatkan penguasaan kosa
kata mereka, walaupun dipupuk dengan cogan kata 1 jam
sehari.

B)

Membaca Kosa Kata Dari Kad Imbasan


- Murid membaca dan memahami kad-kad imbasan dan kad
bacaan dalam kumpulan masing-masing. Ketua kumpulan
memastikan

ahli

setiap

kumpulan

membaca

dan

memahami kosa kata yang tercatat pada kad imbasan.


Ganjaran akan diberikan kepada mana-mana kumpulan
yang berjaya mencapai tahap yang disasarkan.

Pemerhatian
-

Ini menjadikan murid lebih komited untuk memperbaiki


prestasi

masing-masing

di

mana

kesalahan

akan

ditertawakan oleh rakan-rakan dari kumpulan lain. Selepas


tamatnya

sesi

P&P

murid-murid

berebut

untuk

mendapatkan kad tersebut untuk dibaca pada masa


lapang.
Refleksi
-

Murid mula menunjukkan minat dan perubahan sikap untuk


belajar setelah mendapat bimbingan dan teguran oleh
rakan sebaya dalam kumpulan masing-masing.

C)

Menyelesaikan Teka Silang Kata (Secara Individu Dan


Berkumpulan)

11

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Setiap kumpulan diberi 3 set silang kata. Kumpulan yang


mendapat paling banyak jawapan yang betul dalam masa
yang singkat akan menerima hadiah

Pemerhatian
-

Murid menunjukkan minat dan berusaha menyelesaikan


silang kata dengan cepat. Murid yang kurang cekap dan
kurang berminat dengan permainan ini terpaksa diberi
sokongan dan bantuan untuk menyelesaikan silang kata
kosa kata yang diberi.

Refleksi
-

Sebilangan kecil murid yang lemah dan melibatkan diri


secara aktif tetapi ramai murid yang menunjukkan minat
dengan

aktiviti

ini

malahan

meminta

guru

untuk

mengadakan lagi aktiviti ini terutamanya bagi kumpulan


yang tidak mendapat hadiah.
D)

Menulis Kosa Kata


- Kosa kata diajarkan secara kreatif menggunakan unsur
seni. Murid diminta menulis dengan tulisan kreatif dan
mewarnakannya dengan cantik dan menarik. Tulisan yang
betul, kreatif dan paling menarik akan dipamerkan serta
diberikan ganjaran

Pemerhatian
-

Murid

lebih

berbanding

menunjukkan
menulis

biasa.

minat
Bagi

terhadap
murid

seni

yang

lukis

kurang

berminat dan lemah akan diberikan galakan dan pujian


untuk menarik minat mereka. Mereka juga turut melakar

12

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

kosa kata yang telah dipelajari dengan gaya mereka


sendiri.

Refleksi
-

Murid amat berminat untuk menguasai kosa kata tetapi


mengambil masa yang lama. Aktiviti sebegini dicadangkan
untuk dilakukan semasa kokurikulum.

E)

Membuat Peta Minda Dengan Kosa Yang Telah Dipelajari


- Murid
dikehendaki
membuat
kosa
kata
dengan
menggunakan peta minda yang menarik dan mudah
difahami. Peta minda yang sudah siap akan dipindahkan ke
atas kad manila yang disediakan serta dipamerkan di
dalam kelas.

Pemerhatian
-

Ramai murid dan kumpulan dapat menghasilkan peta


minda dengan baik serta dengan cara yang menarik.

13

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

B
J
O
JU
UR T M P
RU E B O
UR N A L
TA T
I
EWE
S
RA R
AT A

P
E
K
E
R
J
A
A
N

G
D
U
K O
E RK
R UT
A O
N R
I

P
E
G
U
A
M

Refleksi
-

Ini dapat memupuk minat dan semangat murid untuk


belajar

dan

merupakan

berbincang
peluang

secara
untuk

berkumpulan
murid

dan

ini

menambahkan

pengetahuan kosa kata mereka.


F)

Mengisi Tempat Kosong Dengan Huruf Yang Betul


- Murid dikehendaki mengisi tempat kosong dengan hurufhuruf yang betul

Pemerhatian
-

Murid yang cekap dapat mengisi dengan cepat secara


bersendirian. Murid yang lembam terpaksa dibantu oleh
guru untuk mengisi ruang-ruang kosong dengan hurufhuruf yang betul.

14

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Refleksi
-

Murid berpotensi untuk menguasai kosa kata Bahasa


Melayu. Masalah mereka adalah disebabkan olehmurid
langsung tidak membaca dan tidak tahu cara hendak
bermula. Murid berminat untuk menghafal kosa kata untuk
meningkatkan

preasti

sendiri

dan

juga

rakan-rakan

sekumpulan yang lain.


G)

Ujian Bertulis
- Merupakan Ujian terakhir dalam kajian tindakan dan guru
dapat

mengesan

sejauh

mana

murid-muridnya

telah

menguasai kosa kata yang telah dipelajari. Murid yang


memperolehi markah melebihi 85% diberikan ganjaran
untuk menarik minat mereka agar terlibat dalam kitaran
kajian berikutnya.
Pemerhatian
-

Pada akhir aktiviti ini murid dapat menulis kosa kata


dengan baik dan betul.

H)

Pelaksanaan Penilaian
Aktiviti ini merupakan proses penilaian pada peringkat akhir
kajian tindakan ini dan guru boleh mengesan sejauh mana muridmurid telah memahami dan menguasai kosa kata Bahasa Melayu
yang

telah

pembelajaran

dipelajari
di

semasa

jalankan.

proses

Murid-murid

pengajaran
yang

dan

memperolehi

markah 85% diberikan ganjaran (ganjaran sememangnya telah


diberikan kepada semua murid yang mengambil bahagian dalam
aktiviti kajian yang dijalankan sebagai menghargai kerjasama
dan komitmen yang diberikan) dan juga untuk menarik minat
murid untuk menyertai kitaran kajian berikutnya.

15

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Pemerhatian
Pada akhir kajian ini, ramai murid dapat menulis kosa kata
Bahasa Melayu sekiranya mereka sentiasa membaca, bertanya
sesama mereka dan membuat ulangkaji untuk mengenal kosa
kata yang telah dipelajari di dalam bilik darjah.

REFLEKSI KAJIAN
1.

Penilaian Pencapaian Murid


- Dinilai daripada aktiviti C hingga aktiviti H
- Penilaian terhadap kejayaan dan keberkesanan Kajian
Tindakan adalah berdasarkan kepada pencapaian dalam
ujian bertulis (ejaan) Ujian Pra Dan Ujian Pos yang
dijalankan
Berdasarkan

keputusan

tersebut,

saya

dapati

bahawa

terdapatnya peningkatan terutamanya bagi murid-murid yang


berada di dalam kelas GALUS.
2.

Rumusan Pemerhatian Aktiviti-Aktiviti Intervensi Yang


Dijalankan
Berdasarkan tinjauan yang telah dijalankan di dapati bahawa
murid-murid telah mula berubah sikap, ramai di kalangan mereka
mula menunjukkan minat untuk membaca dan menghafal kosa

16

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

kata

daripada

kad-kad

imbasan

dan

bacaan

yang

telah

disediakan oleh guru.


Bagi murid-murid yang agak berat untuk belajar sendiri, guru
harus berperanan memberi lebih perhatian, sokongan dan
pemantauan secara berterusan. Ketua kumpulan juga diingatkan
supaya sentiasa memastikan ahli-ahli kumpulan yang lemah
dalam kumpulan mereka dibimbing dan mengambil bahagian
dalam semua aktiviti perbincangan dalam kumpulan masingmasing.
3.

Refleksi Tentang Proses Pengajaran Dan Pembelajaran


Yang Telah Dijalankan Secara Keseluruhan
Berdasarkan pemerhatian semasa sesi pengajaran

dan

pembelajaran yang dijalankan di dalam bilik darjah terutamanya


bagi aktiviti 2, 3, 4 dan 5 didapati setiap aktiviti ini telah
membuka mata dan menyedarkan murid-murid untuk belajar
Bahasa Melayu dengan lebih baik. Guru juga berjaya meyakinkan
murid-murid bahawa Bahasa Melayu sebenarnya adalah satu
mata pelajaran yang menarik dan mudah dipelajari.
CADANGAN UNTUK KAJIAN TINDAKAN SETERUSNYA
Kajian

sebegini

dilihat

dapat

membantu

guru

dalam

usaha

meningkatkan minat murid-murid untuk belajar Bahasa Melayu. Ramai


murid-murid langsung tidak mempedulikan tentang kosa kata yang
dianggap remeh dan mudah. Setelah kajian tindakan dijalankan muridmurid telah menunjukkan perubahan sikap yang positif. Walaupun tidak
semua murid melibatkan diri secara aktif, sebahagian besar murid
berusaha menggunakan kamus untuk mencari kosa kata.

Ekoran daripada kajian tindakan ini, kitaran kajian seterusnya ialah


mengenai kesukaran murid untuk membina dan membuat ayat-ayat

17

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

ringkas

sendiri.

Pihak

pentadbiran

perlu

didedahkan

tentang

sebenarnya yang dikatakan kajian tindakan supaya proses pengajaran


dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ahli panitia Bahasa
Melayu khususnya perlu mengambil inisiatif bekerjasama dalam usaha
mengesan masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Melayu dan merangka langkah-langkah penyelesaian demi
mengesan dan memulihkan masalah ini sedari awal lagi. Mungkin
semua warga sekolah amat diperlukan dalam menyumbangkan idea
dan memberikan sokongan dan galakan padu kepada para guru yang
terlibat secara langsung dengan proses pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Melayu.

LAMPIRAN 1
SILANG KATA
G

18

PEKERJAAN

NURHAYATI BT ARIFFIN

M
5

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Mendatar

Menurun

1.

Mengajar di sekolah

1.

Pe..

2.

Berada di balai

2.

Tukang ..

3.

Menjaga keamanan Negara

3.

Bekerja menangkap ikan

4.

Bertugas di pejabat

4.

Berperang di hutan

5.

Melukis bangunan

5.

Bertugas di dewan rakyat

LAMPIRAN 2
LATIHAN MEMBINA AYAT
Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang
betul.

19

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

1.

alam sekitar

2.

keindahan
______________________________________________________
membuang - merata-rata - sampah - Jangan
______________________________________________________
tangan - sebelum - Basuhlah - dan selepas

3.

- Kita

menjaga

mesti

makan
______________________________________________________
seorang - Alisah - guru - ialah - bertanggungjawab
______________________________________________________
nelayan - tugas - Pak Ahmad - dengan - menjalankan -

4.
5.

sebagai - baik
______________________________________________________
doktor - merawat - orang - di hospital - sakit
______________________________________________________
Negara - polis - tentera - dijaga - dan - oleh

6.
7.

aman
______________________________________________________
Membersihkan - sekolah - kawasan - kami
______________________________________________________

8.

9.

Negeri - Saya - ke - melawat - Melaka


______________________________________________________
10. saya - ibu - bertugas - hospital - jururawat
______________________________________________________

20

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

LAMPIRAN 3
PEKERJAAN

Bil

Pekerjaan

Tukang urut

Polis

Guru

Tentera

Nelayan

21

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Askar

Kerani

Jururawat

Peguam

10 Arkitek

LAMPIRAN 4
MURID-MURID KELAS 3T DIBAHAGIKAN KEPADA 5 KUMPULAN

KUMPULAN 1

5 orang murid

KUMPULAN 2

5 orang murid

KUMPULAN 3

5 orang murid

KUMPULAN 4

5 orang murid

22

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

LAMPIRAN 5
KEKERAPAN MURID MEMBACA BUKU DAN MEMBUAT ULANGKAJI
BAHASA MELAYU DI RUMAH
Bil

1
2
3
4
5
6
7

23

Murid

Murid
Murid
Murid
Murid
Murid
Murid
Murid

Setiap
Hari

1
2
3
4
5
6
7

NURHAYATI BT ARIFFIN

35
Hari
Dalam
Seming
gu

12
Hari
Dalam
Seming
gu

Tiada
Langsun
g

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Murid 8
Murid 9
Murid 10
Murid 11
Murid 12
Murid 13
Murid 14
Murid 15
Murid 16
Murid 17
Murid 18
Murid 19
Murid 20

LAMPIRAN 6
JADUAL PERBANDINGAN PENCAPAIAN UJIAN BERTULIS EJAAN
(UJIAN PRA DAN UJIAN POS)

Bil
1
2
3
4
5
6

24

Murid
Murid
Murid
Murid
Murid
Murid
Murid

1
2
3
4
5
6

Pencapaian Ujian Pra

Pencapaian Ujian Pos

Pekerjaa
n
3
2
6
4
7
1

Pekerjaa
n
7
5
9
8
10
6

NURHAYATI BT ARIFFIN

KAJIAN TINDAKAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Murid 7
Murid 8
Murid 9
Murid 10
Murid 11
Murid 12
Murid 13
Murid 14
Murid 15
Murid 16
Murid 17
Murid 18
Murid 19

20

Murid 20

25

NURHAYATI BT ARIFFIN

3
4
5
4
5
3
3
3
5
5
3
2
1
1

9
8
9
9
9
8
7
7
9
10
9
9
7
8