You are on page 1of 4

Seccin Sindical da CIG en EMESA

2016

Www.cigemesa.blogspot.com

INDUSTRIA
XANEIRO

A CIG APOSTA E APOSTAR POLO CONVENIO DE EMESA, E POLA


IGUALDADE DE DEREITOS ENTRE OS TRABALLADORES
Temos osbservado dende o minuto 1 en que nos
sentamos a negociar coa propiedade da empresa
como o nico que se plantexa na negociacin
colectiva e o recorte de dereitos no actual
convenio de EMESA, despois de acusar en
repetidas ocasins o Comit de Empresa de non
ter avisado de que o Convenio estaba denunciado
e de outras tantas nas que se lle dixo que dita
negociacin prcticamente non se chegara a
iniciar dada a situacin que vivimos perante todo
o ano 2015, na que a direccin de recursos
humanos xa non e que non negociara dito
Convenio despois de telo denunciado ela mesma
senn que no remate do ERTE que tivemos ata o
mes de xullo, creouse una situacin de
incertidume con ausencia case que total de
traballo por momentos , ausencia que en ningn
intre foi explicada os traballadores e que rematou
coa venda da empresa o actual propietrio en
outubro de este ano, sin comunicacin alguna e
sin informacin nin anterior nin posterior de cmo
quedaba a situacin da plantilla en esta venda.
A situacin actual do convenio en ultraactividade
que remata o da 20 de este mesmo ms, fai que
as negociacins se estean a dar con presa,
apesares de que o Comit de Empresa invitou a
propiedade a solicitar as duas partes unha
proroga para que esta negociacin se fixera con
mis tranquilidade, proroga a que a empresa
verbalmente dira o seu visto b antes das
vacacins de nadal e que negou despois mesmo
mandando o Comit unha comunicacin oficial en
plenas vacacins onde se nos informaba que o
dia 20 de xaneiro remataba a ultraactividade e
que polotanto pasariamos o convenio de sidero
de A Corua sin mis explicacins.
Apesares disto, despois das vacacions de nadal o
comit de Empresa chegou a negociacin
mostrandose aberto e positivo de cara a esta
nova poca na empresa, apertura que foi
respondida por parte da empresa pedindo

INDUSTRIA

SECCIN SINDICAL EMESA

recortar eliminando dereitos que todos e todas


temos no Convenio e ameazando con ir o
provincial, a razn nica que esgrime e que quere
igualarnos coa competencia, dado que segundo
eles o noso Convenio e vello e paternalista.
Perante todo este tempo o Comit sempre
mantivo a sa intencin de manter o Convenio
propio, Convenio que o noso entender e positivo
tanto para os traballadores como para a propia
empresa, pero esta segue coa teima dos recortes
e con un sistema de "subida" salarial sin garantas
que so afectar a quen estime a propiedade
pagando "gratificacins" sen un criterio
obxectivo, vemos como a propiedade acusa o
noso convenio de paternalista e esta quere
aplicar un sistema paternalista que so lle
beneficiar a quen ela estime.
Dito isto tamn salientamos que o clima da
negociacin do primeiro da ate este mercores foi
cambiando e aproximando posturas, si ben non
podemos estar de acordo coas afirmacins que
esgrime a propiedade da empresa e inda non
vendo positivo
isto que expoemos
acontinuacin seran os minimos que se poderian
aceptar, entendemos que non se pode ceder mis
no social e que o incremento salarial sendo baixo
que o , tera una vixencia de 1 ano, tempo
suficiente para ver cal a dinmica da empresa
no tema do traballo de cara as negocicins
futuras.

Web: www.cigemesa.blogspot.com - - - mail: cigemesa@hotmail.com

INDUSTRIA

XANEIRO 2016

Esta e a situacin da negociacin colectiva nesta semana, respostas a


plataforma do Comit o dia 12 coa sa contraproposta do da 13
---- 1 ---Empresa: Nova redaccin do Art. 6 do Convenio
Colectivo de empresa, relativo aos ingresos e
vacantes, eliminando calquera orde de
preferencia no acceso a un posto de traballo, en
aras de garantir a igualdade de condicins entre
os aspirantes a un posto de traballo.
Comit: o comit mostrouse disposto a cambiar
dita redaccin sen maior problema.

---- 2 ---Empresa: Reducin na retribucin dos


traballadores con contrato en formacin, (Art. 8
do Convenio Colectivo de empresa),
eliminndose o incremento porcentual sobre o
salario mnimo interprofesional.
Comit: 100% do SMI para o primeiro ano e o
110% do SMI para o segundo

---- 3 ---Empresa: Reducin na retribucin dos


traballadores con contrato en prcticas, (Art. 9 do
Convenio Colectivo de empresa), reducndose a
porcentaxe aplicable sobre as Tboas Salariales
de aplicacin.
Comit: 85% do Salrio o primeiro ano e o 95%
no segundo.

---- 4 ---Empresa: Prorrateo da gratificacin especial de


Setembro, (Art. 35.2 do Convenio Colectivo de
empresa). Se prorratear entre as 14 pagas.
Comit: Aceptariase tal prorateo si esta se
unifica subindoa a 85 anuais igualando o que
cobran todos por ela e as desapareceran as
transitorias 3 e 5.

---- 5 ---Empresa: Supresin do premio de iniciativas e


suxestins, (Art. 38 do Convenio Colectivo de
empresa).
Comit: Poderiase mirar a sua supresin en
base a chegar a acordo coa subida salarial.

---- 6 ---Empresa: Supresin dos premios de nupcialidad


e natalidad, (Art. 40 do Convenio Colectivo de
empresa).
Comit: Poderiase mirar a sua supresin en
base a chegar a acordo coa subida salarial.

---- 7 ---Empresa: Nova redaccin do Art. 44 do

Convenio Colectivo de empresa, relativo aos


Fondos de atencins sociais, co obxecto de
suprimir calquera beca de estudos medios e
superiores sufragados por conta da empresa.
Comit: Estariase disposto a sua suspensin
perante o ano 2016 como xesto de boa vontade.

---- 8 ---Empresa: Nova redaccin do Art. 45 do Convenio


Colectivo de empresa, relativo ao Complemento
prestacin de Incapacidade Temporal, en aras de
reducir o absentismo na empresa, regulndose o
dereito ao subsidio de conformidad co
establecido no artigo 128 e ss. da Lei Xeral da
Seguridade Social (RD 1/1994); Acrdase manter
o complemento s persoas que non tean un
absentismo maior ao 2,5% nos ltimos 3 meses.
Nova proposta: complementar a redaccin con
"nin un 5% nos ltimos 12 meses.
Comit: Podera aceptarse
---- 9 ---Empresa: Reducin de mutuo acordo do rgano
de representacin colectiva, adecuando o crdito
horario dos representantes dos traballadores
realidade do sector.
Comit: O comit neste punto xa dixo que
chegado o momento haber eleccins e este
oragano deber adaptarse no seu nmero o que
por ley ten que haber, dada a proximidade de
eleccins, non entrar a debatir este punto.

---- 10 ---Empresa: Eliminar as Disposicins Transitorias


do Convenio Colectivo de empresa, co obxecto

Web: www.cigemesa.blogspot.com - - - mail: cigemesa@hotmail.com

INDUSTRIA

XANEIRO 2016

de evitar calquera tipo de desigualdade ou


discriminacin que se poida xerar na prctica.
Comit: Eliminariase a 2 xa que a efectos
econmicos xa foi absorbida polo anterior
convenio e as 3 e a 5 en base os posibles
acordos na paga de setembro.

---- 11 ---Empresa: Supresin da asignacin por


prstamos aos traballadores, (Art. 43 do
Convenio Colectivo de empresa).
Comit: Estaramos dispostos a que se
conxelaran para este ano 2016.

---- 12 ---Empresa: Nova redaccin do Art. 15 do


Convenio Colectivo de empresa, relativo
xornada de traballo, horario e vacacins;
asimilndoo ao establecido por devandito
concepto no Convenio Colectivo Provincial para a
Industria Siderometalrgica da Provincia da
Corua.
Comit: No caso da distribucin irregular da
xornada laboral, estaramos dispostos a que se
reflexara o acord firmado no 2015 e se puidera
aplicar durante o 2016.

Resultado global positivo do proxecto:


Cumprimento de prazos
Cumprimento de criterios de calidade.
b) Criterios variables/cuantitativos:
No caso de que o resultado sexa satisfactorio,
repartirase a curm de producin a cada
integrante do equipo cuxa cuanta ir en funcin
de:
Grado de participacin do traballador no proxecto
en cuestin en horas. (mnimo do 3% do salario
equivalente s horas traballadas) Obxectivos de
rendementos particulares nos traballos
asignados a esa persoa ou equipo. En base
planificacin do proxecto estableceranse
(direccin de producin) obxectivos de
rendemento personalizado ou por equipo
en funcin dos traballos a realizar. Deste xeito o
persoal de MOD ter unha planificacin con 3
prazos distintos de finalizacin dos traballos. Se
devengar a retribucin variable segundo Tboa

---- 13 ---Empresa: Duracin do convenio: 1 ano. (2016).


Comit : Aceptado

---- 14 ---Empresa: Dietas e desprazamentos: a empresa


non acepta a subida posto que as dietas actuais
son maiores que as de convenios con maiores
desprazamentos como pode ser o transporte.
Acptase a inclusin dunha dieta por
desprazamento fra de Espaa por 65 .
Comit: Podera valorarse incluindo
desplazamento e aloxamento por conta da
empresa.

---- 15 ---Empresa: Retribucin variable por productividad:


Proponse un aumento na retribucin dos
traballadores en concepto de retribucin variable
pagadera ao final do exercicio.
A retribucin fixarase cun mnimo dun 3% do
salario podendo aumentarse en funcin do
proxecto. Aplicarselle MOD implicada en cada
proxecto e en funcin sa participacin no
mesmo
a) Criterios excluntes: s si cmprense.
Resultado positivo da compaa

Valoraranse positivamente propostas de mellora


en proceso que axuden a mellorar a
productividade / calidade / seguridade.
Valorarase negativamente: Absentismo, faltas
injustificadas do posto de traballo e/ou calquera
outro incumplimiento disciplinario e de normas de
seguridade.
Comit: Non nos opoemos a que se reflexe
mais en ningn intre consideramos tal como
incremento salarial.
A proposta ltima do Comit de Empresa unha
subida salarial do 1,5 %.

Calquera posible acordo quedara


supeditado a un incremento salarial do
1,5% para este ano 2016.

Web: www.cigemesa.blogspot.com - - - mail: cigemesa@hotmail.com

INDUSTRIA

AFLIATE!

Para apoio da nosa accin sindical e para unha


mellor defensa dos intereses da clase
traballadora galega, creamos todo un conxunto
de servizos e mecanismos que podemos resumir
nos seguintes:

-O departamento de servizos xurdicos, que


cobre todo tipo de asesoramento e defensa en
casos de despedimentos, reclamacin de
cantidades, vacacins, xornada laboral,
pensins, prestacins por desemprego, etc,
sendo totalmente gratuto este servizo a partir de
levar cinco anos afiliado/a.
-Os departamentos de asesoramento
econmico, laboral e de igualdade, que cobren
todo tipo de asesoramento en materia de
informes para ERES, descolgues de convenios,
economa social, plans e polticas de igualdade e
conciliacin, informes sobre novas ordes,
decretos ou leis, etc. Totalmente gratuto.
-O departamento de formacin profesional, que a
travs dun convenio coa fundacin FORGA leva
anos impartindo cursos de formacin, nos nosos
propios centros, nos que se formaron miles de
traballadores/as, con fondos pblicos e de forma
totalmente gratuta.
-O Plan de Axuda Alimentaria Solidario da CIG,
creado nos ltimos tempos coas achegas
solidarias da afiliacin para dar apoio a todos
aqueles afiliados/as que como consecuencia da
crise teen dificultades para poder cubrir as
necesidades mis bsicas de alimentacin.
Somos a nica central sindical en Galiza que

UN POUCO DE HUMOR

XANEIRO 2016

temos operativo este servizo de axuda


afiliacin.
-A Caixa de Resistencia, de apoio en caso de
folga, posibilitando que os afiliados/as, que levan
mis de tres meses de afiliacin central sindical,
poidan cobrar at o equivalente do salario mnimo
interprofesional, a partir do cuarto da de folga,
este includo, compensando as unha parte
importante do salario perdido como consecuencia
da folga. Este mecanismo tenlle servido at hoxe
a moitos compaeiros/as afiliados/as para
aguantaren a folga na sa empresa e permitirlle
as gaar o conflito fronte patronal. Somos a
nica central sindical en Galiza que temos
operativo este servizo de apoio afiliacin.

CONFEDERACIN INTERSINDICAL GALEGA

SMATE

AO SINDICALISMO GALEGO

COA CIG ES MIS FORTE