Вы находитесь на странице: 1из 3

,

Op. 37, No. 7

= 90

e , 1915

( o)
Not fast (beat half-notes)
1

(melodically)

, ,
Sla va v vuishnikh Bogu, i na zemli mir, v chelovetsekh bla go vo

(melodically)

, ,
Sla va v vuishnikh Bogu, i na zemli mir, v chelovetsekh bla go vo


Sla va v vuish nikh Bo


A little slower

. ,
le ni ye. Sla va,

. , ,
le ni ye. Sla v v vuishnikh Bo gu, i na zem li mir,

,
gu, Sla
,
Sla va,


Sla

Public Domain

C. 1

,
Ever slower, ever quieter

, , ,
Sla va, Sla va v vuishnikh Bo gu, i na zemli mir,

-- . , - ,
v che-lo-ve-tsekh bla-go-vo len i ye. Sla va v vuishnikh Bo gu, i na zemli mir,

, ,
va, Sla va, i na zem li

,
va, i na zem li

(In tempo)

10

,
Sla va, Sla
.

v che lo ve tsekh bla go vo le ni

. , ,
mir. Sla va, Sla va,

. ,
mir. Sla va,

C. 2

Public Domain


(long pause) , ,.
12

Slowly, very gently, with great feeling

, , ,
va, Sla va, Gos po di, ust

. ,
ye. Sla va,

, ,
Sla va, Gos po di, ust

,
Sla va,

slowing

15

, -- .
ne moi ot ver-zye-shi, i u sta moya voz-ve-styat khvalu Tvo yu.

, -- .
ne moi ot ver-zye-shi, i u sta moya voz-ve-styat khvalu Tvo yu.

Public Domain

C. 3

Вам также может понравиться