Вы находитесь на странице: 1из 6

SKEMA JAWAPAN SEJARAH (PEPERIKSAAN PENGGAL Il TINGKATAN 4) 2015

KERTAS 1
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C
D
B
B
D
A
A
D
D
A

M/S
18
19
31
53
58
74
80
86
93
94

NO.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A
B
D
B
C
D
D
C
C
A

M/S
101
107
107
108
142
147
152
159
151
155

NO.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

C
B
C
D
B
B
B
D
B
B

M/S
130
120
131
132
135
179
187
183
182
188

NO.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

B
A
A
D
B
B
D
B
A
D

M/S
183
186
189
254
248
254
265
254
248
254

KERTAS 2 (BAHAGIAN A)
Soala
n
1

Butiran

Markah

(a)

Dua negara kota yang terdapat dalam tamadun Hwang Ho.

F1
F2

Anyang
Szechwan
[Mana-mana 2 x 1m]

(b)

Dua golongan masyarakat dalam struktur sosial masyarakat


Dinasti Shang.

F1
F2
F3

Bangsawan / Pembesar / Pegawai kerajaan


Petani / Artisan / Pedagang
Hamba
[Mana-mana 2 x 1m]

(c)

Dua sistem kepercayaan yang diamalkan oleh golongan


masyarakat Shang

F1
F2
F3
F4
F5

Animisme
Politiesme
Sembah roh nenek moyang
Sembah tuhan syurga (Shang-ti) / tuhan bumi (Tu)
Sembah Sungai / Gunung / Bukit
[Mana-mana 2 x 1m]

(d)

Peranan penting kalender dalam masyarakat Hwang Ho.

F1
F2
F3
F4

Menentukan musim menanam dan menuai


Menentukan upacara perkahwinan
pemburuan
Pengkebumian
(Mana-mana jawapan munasabah)

1
1
[2 m]

1
1
1
[2 m]

1
1
1
1
1
[2 m]

1
1
1
1

[Mana-mana 2 x 1m]
(e)

Sebab tamadun Hwang Ho dianggap beri sumbangan penting


kepada peradaban manusia

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Pembinaan sistem pengairan


Kemajuan dalam teknologi pembajakkan
Penciptaan cangkul
Peralatan pertanian daripada besi
Pemujaan roh nenek moyang
Pengenalan sistem kalender
Pengamalan falsafah perang Sun Tzu
(Mana-mana jawapan munasabah.)

1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1m]

[2 m]

(a)

Dua perkara yang menjadi tumpuan dalam pendidikan di Athens.

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Pendidikan
Sukan
Muzik
Kesusasteraan
Seni berpidato
Membaca
Menghafal
Menulis

[2 m]

[Mana-mana 2 x 1m]

1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

(b)

Matlamat pendidikan di Sparta

F1
F2
F3

untuk melahirkan warganegara tentera yang sempurna


Gagah
Setia kepada negara kotanya
[Mana-mana 2 x 1m]

1
1
1
[2 m]

(c)

Ciri-ciri peperiksaan awam dalam tamadun China.

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15

Mengandungi 3 tahap
Tahap pertama Hsiu Tai
Tahap kedua Chun Jen
Tahap ketiga Chin Shih
Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama
Tahap kedua setaraf dengan sarjana
Tahap ketiga setaraf dengan doctor falsafah
Tahap pertama diadakan dijalankan di daerah
Tahap kedua diadakan di ibu kota daerah
Tahap ketiga di ibu kota empayar di hadapan maharaja
Lulus tahap pertama berpeluang menjadi pegawai kerajaan
Lulus tahap ketiga berpeluang menjadi pendidik
Peperiksaan tahap pertama diadakan dua kali dalam tempoh 3
tahun

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22

Peperiksaan tahap kedua dan ketiga diadakan 3 tahun sekali


Peperiksaan yang tertua di dunia.
Peperiksaan dikendalikan dengan ketat
Mereka yang meniru dikenakan hukuman mati
Pemeriksa akan dikurung sebelum hari peperiksaan
Calon peperiksaan akan ditempatkan di dalam bilik
Calon dikurung 3 hari untuk menulis jawapan

[Mana-mana 3 x 1m]
(d)

Bagaimana Malaysia dapat menjadi pusat pendidikan yang


cemerlang

F1
F2
F3
F4
F5
F6

Mengadakan perkongsian pintar dengann negara lain


Memastikan kualiti pendidikan
Memberi biasiswa atau pinjaman
Melaksanakan pembangunan dan penyelidikan
Menggunakan bahasa Inggeris
Menyediakan kemudahan komputer

1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

1
1
1
1
1
1

(mana-mana jawapan munasabah)


[Mana-mana 3 x 1m]
3

(a)
F1
F2
F3
F4

Senaraikan dua peperangan yang berlaku di Madinah antara


tahun 622 630 Masihi.
Perang Badar
Perang Uhud
Perang Khandak
Perang Tabuk
[Mana-mana 2 x 1m]

(b)
F1
F2
F3
F4
F5

Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera


Islam
dalam peperangan.
Tidak dibenarkan membunuh golongan yang lemah
Kanak-kanak, wanita, orang sakit dan orang yang menyerah diri
Tidak dibenarkan membunuh orang tua
Dilarang memusnahkan tanam-tanaman
Dilarang merobohkan tempat ibadat
[Mana-mana 2 x 1m]

[2 m]

1
1
1
1
[2 m]

1
1
1
1
1
[2 m]

(c)
Nyatakan dua sebab Islam membenarkan umatnya berperang.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Apabila diserang oleh musuh


Untuk mencari keamanan
Untuk memelihara tempat ibadat
Menjaga maruah negara
Memelihara daripada kemusnahan harta benda
Melindungi orang yang tidak berdosa
Dilarang merobohkan tempat ibadat

1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

[Mana-mana 2 x 1m]
(d)
Nyatakan dua bukti bahawa Islam berkembang bukan dengan
cara peperangan.
F1
F2
F3
F4
F5

Nabi Muhammad S.A.W. mengampunkan tawanan Perang


Badar
Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka
iaitu mengajar sepuluh kanak-kanak
Membaca dan menulis sehingga pandai mengajar kanak- kanak
Islam sehingga pandai membaca dan menulis

1
1
1
1
1

[2 m]
[Mana-mana 2 x 1m]
(e)
F1
F2
F3
F4
F5

Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan


peperangan daripada berlaku ?
Mengamalkan akhlak yang mulia
Saling bertolak-ansur
Kepimipinan melalui teladan
Menghormati hak asasi
Mengelakkan isu-isu sensitif dipersoalkan seperti agama,
bahasa, institusi pemerintahan
(mana-mana jawapan munasabah)

1
1
1
1
1

[2 m]
[Mana-mana 2 x 1m]

(a)
F1

Pengasas kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama?


Muawiyah bin Abu Safyan
[Mana-mana 1 x 1m]

[1 m]

(b)
(i)
(ii)

Pusat pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah

1
1

Damsyik
Cardova

[2 m]
[Mana-mana 2 x 1m]

(c)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidangn politik


Sistem Kalifah
Sistem wazarah
Sistem urus setia
Sistem hijabbah
Penubuhan empat buah jabatan (Jabatan Cukai, Jabatan
Urusan Am, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Cap Mohor
Pemerintah
Penubuhan Diwnul Jundi (Jabatan Ketenteraan)
Pembentukan lima wilayah yang diketuai gabenor

(d)
F1
F2
F3
F4
F5

(e)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

[Mana-mana 2 x 1m]
Sumber pendapatan kerajaan Bani Umaiyah
Khazraj (cukai tanah)
Jizyah (cukai perlindungan)
Zakat
Usyur (cukai 1/10 daripada hasil pertanian)
Ghanimah (harta rampasan perang)

1
1
1
1
1
[2 m]

[Mana-mana 2 x 1m]

Kesan perkembangan ilmu semasa kerajaan Bani Umaiyah


Lahirnya ramai ilmuan Islam
Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi negara
Tanda bunyi dan baris diperkenalkan pada tulisan Al-Quran
Pusat pengajian tinggi di tubuhkan di Cardova
17 pusat pengajian dibina di Andalusia
Cardova menjadi pusat keilmuan dan kemudia berkembang ke
Seville, Toledo dan Granada
Terbinannya 70 buah perpustakaan di Andalusia
Toledo menjadi pusat penterjemahan karya tokoh Yunani
kedalam bahasa Arab
Masyarakat kerajaan Bani Umaiyah berpeluang mempelajari
pelbagai ilmu
Cardova menjadi jambatan ilmu antara dunia Islam dengan
Eropah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

Orang Islam dapat menimba ilmu daripada karya Eropah


[Mana-mana 3 x 1m]