Вы находитесь на странице: 1из 17
DEZVOLTARI REGIONALE. ‘SLCONSTRUCTIILOR AL’ REPUBLICI MOLDOVA pe DI pZVOLTARE REGIONALA SUD MINISTERUL AGENTIA Republica Moldova, MD-A101 of. Cimisl MHHHCTEPCTBO. PEFHOHABHOTO PASBUTHSL WCTPOHTETBCTBA PECHYB.I art (MRM MOJjLOBA ereTRO. PEFHOHAIKHOTO PASBUTHALIOT bid. Stefin el Mare, 12 Tol. +973.241 2 62 86, Fax, +273 241 2.62 86, Email: adsud@gmail.som NOMENCLATORUL DOSARELOR al Agentiei de Denvoltare Regionals Sud pentru anul 2016 APROB: ‘Maria Culesov 2016 Termenele de pistrare | a dosarelor Indicele | Denumirile sectitor de activitate gititurile | NYPAM | si numerele | Observatit marae dosarelor dosarelor | grticolelor conform indicatorulat 7 2 a 7 5 | Responsabili: Irina Nichita, manager de oficiu 01 . Activitatea generald side secretariat (01-01 | Legi ale Republicii Moldova, Decrete ale Presedintelui Republicii Moldova, Hotiriri ale Parlamentului Republicii Moldova, Hotitiri si Dupa Dispoziti ale Guvernului Republieii Moldova. necesitii 1-02 = Manualul Operational (volumul 1, = Manualul Operajional volurmul 2), = Ghid de comunicare, Permanent = _Instruciuni ale utilizatorulu - (04-03 | Regulamentul cu privire la activitatea Agentie: de Dezvoltare Regional Sud aprobat Permanent [or04 | Regulamentul Consiliului Regional de ~ Dezvoltare Sud aprobat Permanent Dupa 0405 | Regulamentulcadra eu privire la Ginerea Iuerarilor de seertaiat neces ‘OF06 | Procese-verbale gi _devizit ale jedinelor Consiiuli regional de Dezvoltare Sud Permanent 01-07 | Corespondenja de intrare ‘Sani (01-08 | Corespondenta de iesire Sani (04-09 | Regisira de evidengi a corespondenjei de intrare Tani ‘04-10 | Reyisval de evident a corespondentei de isire Sani ‘OFA | Owdnile drectoralui Agente eu privire Ta actviaten de baci Permanent 01-12 | Registrul de evidenyé a ordinelor eu privire la actviatea de baza Permanent 04-13 | Nomenclatoral dosarelor Agent Sani 01-14 | Instruejiane ca privire Ia _ordonarea documentelor in organizatile, institute i Dupa intreprinderile Republicii Moldova necesita 02. Resurse umane ‘Responsabili: Trina Nichita, specialist de resurse umane O2-01 [Acie normative, legislative veferitor Ta vesuse Bupa ‘mane necesita 02-02 | Codul Munei al Republic Moldova Permanent 02:08 | Ordinele direciorulul cu priv Ia personalul seriptic (angajare, transfer, deplasare, acordarea conceailor ect) 75 ani 0204 | Regisrul de evident a ondinilor eu privire Ta personal scrptic 7S ani 0205 | Regisral de evidentl @ cererilor (de angalare, transferae, demisie, acordarea concedilor ect) Sani 02:06 | Cereri_ cu privire la eliberare, wansferare cconcedial, demisia ete. Sani 02-07 | Cametele de munca ale colaboratorilor ADR Sud | Pind ta icitare, care nu au fost licitate— Ini putin de 50 ani 02-08 | Registrul de evidenga a cametelor de munch a colaboratorilor Agentiei 50 a 102-09 | Registrul de evidenta a circulafiei carnetelor de munca Sani 02-40 | Dosarele gi figele personale ale colaboratorilor Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud 75 ani 02-11 | Contracte individuale de munci Sani 02-12 | Regisirul de evidenja @ contractelor individuale de munca Sani 02-13 | Contracte de rispundere material Sani 02-14 | Registrul de evidenji a contractelor de ispundere materiala, Sani (02-15 | Fige de post ale specialigilor ADR Sud 75 ani 02-16 | Graficul coneedilor de odihnd anuale Tan (02.47 | Regulament provizoru cu privire a completarea, up plstrarea si evidenta carnetelor de munca necesita To2a8 [Documente (procese-verbale, cereti, avize ect.) | ale Comisiei de concurs si de suplinire a functior vacante 75 ani ‘O2-19 | Procese-verbale ale gedingelor Comisiel pentru stabilirea vechimii in munca Sani 02-20 | Tabela de evidengi a timpului de Tucru a angajatilor ADR Sud (copiile) ui 02-21 | Documentele despre atestarea_angajatilor | (procese-verbale, fige de referinsd, fise de | atestare) 75 ani (03 . Sectia financiara si achiztii Responsabila: Olga Zlat, ef Secte financiard si achiaiti aaa ae ee caper rian a sats os ae | = 03-05 | Batanga de verifcare Tunard Sani | iron ee = ea ee ee a ees r.1.2) ‘+ _Lunare (raport statistic Munea 1, IRV) 4 ‘* Trimestriale (forlularele MED, +-BASS, Sani Forma 2; # anvale (bilantul contabil, Forma TALO9, pecan Reve 5, rapoarte statistice) 03-09 | Figierele de evidenta a mijloacelor fixe Sani 03-10 | Figele personale de evident a veniturifor sub 75 ani forma de salariu 03-11 | Fisele de evidengi a retibufillor muneit 75 ani | Incazul petrecerii reviziel [osa2 | Schemele de incadrare a spevialistitor ‘permanent 03:43 | Planurile de finanjare ‘permanent 03-44 | Devizele de cheltueli gi notele explicative Ta ‘permanent acesta [03-15 | Dezivul de venituri si notele explicative Ta permanent acesta Tosté [Contractele de arendi yi presi servict Sani | Dupa incheiate cu agenti economic, expirarea termenul ide actiune, executare lauzelor ccontractua leew conditia incheieri 03-17 : ‘permanent provesele verbale de dare in exploatare 03-18 | Procesele-verbale de revizie documentara, de 10 ani control, de audit privind activitatea economico- finaneiara a Agentiei, note informative | sant ‘tine (08-19 _ | Ordinele cu privire la personalul seriptie (copii) 3 ani 03:20 | Ordine directorulut_privind deplasarile yi 3 ani ddeconturile de avans (copii) 3-21 | Ordinile directorului_privind alte operatiuni 3 ani contabile (copii) 03-22 | Note contabile 3 ani 03-23 | Serisori de intrare (opi) 3 ani (03-28 | Serisori de iesire (copit) Sani 05-25 __| Fisele lunare de ealeul a angajatilor 3 ani - (03-26 | Registrul si copiile informatiilor personale Sani privind veniturile calculate i achitate angajatilor pe anul de gestiune eliberate angajajilor (03-27 | Registrul procuririlor (Tacturi fiseale, acte de 3 ani achiziti, facturi de expeditiei receptionate pe intreg anul de gestiune) (03-28 | Regisirul livrarilor (Facturi de expedie eliberate 3 ani pe intreg anul de gestiune) 05-29 | Dosarul extrasele bancare si dispoziille de plat 3 ani 03-30 | Dosarul 3 ani actelor de instalare, casare a materialelor actelor de casare a cheltueilor anticipate ‘© actelor de evident a anvelopelor, acumulatoarelor 03-31 | Dosarul procedurii de inventariere TO ani 03-32 | Dosarul scuirlor personale ale angajajilor 3 ani (03-33 | Dosarulproiectului in derulare eu anexarea 3 ani oplilor documentelor primare de justfeare a | ccheltuelilor si repartizarea acestora pe articole de cheltueli (03/1. Sectia financiars gi achizitit ~ Responsabil: Dorin Coroian, speciali in achizitii publice 03/1-34 | Legi, Hotirari, Dispoziti gi alle acte normative Dupa ale Parlamentului si Guvermului Republicii necesita Moldova ['03/2-35 | Corespondenta din domeniul achizijilor publice Sani 103/136 | Registruleliberari documentelor de lictajie Sani 03/1-37 | Registral primirit ofertelor is 03/1-38 | Regisirul evidentei procedurilor de achiziie Sani publica (03/1-39 | Dosarele achizitilor publice Sani a, Extrasul (copia) din anunul de intent; b._Invitatiile de participare la procedura de achizitie expediate operatorilor economi ©. Serisoare de solicitare pentru publicarea ‘anun{ului privind desfigurarea procedurit de achi Buletinul Achizitilor Publice si pe pagina oficiald a Agentiei Rezerve Materiale, Achiziii Publice gi ‘Ajutoare Umanitare (in continuare ‘Agentia) in refeaua Internet (in eazul in care existio astfel de solicitare); 4, Documentele de preselecte, de lictatie sau alte documente de atragere a ofertelor locmite de cdtre autoritatea contractantd in cadrul procedurii de achizitie publica si inregistrate in mod corespunzitor; , inscrierile cu privire la numarul si data Buletinului Achizitilor Publice in care a fost publicat anunul privind desfisurarea procedurii de achizitie, numarul gi data procedurii achizitie public, mentiunile 7 referitoare la publicarea acesteia pe pagina oficial a Agentiei in reteaua Ineret www.tender.gov.md sau alte scricri privitor la publicarea anungului inalte mijloace de informare in masa (acest insrieri urmeaz a fi mentionate Incazurile In care publictates este obligatoriu previzuta de legislate si in cazul in care, desi nu este obligatore, autoritatea contractanth a asigurat publictatea prin plasarea anungului in ‘modul sus-mentionat); Scrisorle de solicitare a explicayiilor asupra documentelor de prescectic, de icitaie sau @altor documente de atragere a oferteor; Raspunsul autortitii contratante la explicaile solicitate asupra ‘documentelor de preselectie, de lictaie sau aaltor documente de aragere a oferteor, Serisorile de informare a operatorilor ‘economici vizavi de modificrile operate | in documentcle de presclectc, de icitaic | sau in alt documente de atragere a | ‘ofertelor (in eazul in care au fost operate modified in aveste document); Procesul-verbal al grupului de Iueru cu privire la deschiderea si ctirea ofertelor, iar in eazul desfigurrit achiziiior publice elecronice —extrasele imprimate care vor asigura inregstrarea eonjinutului si consecutivitatii desfigurari acesei Scrisoile prin eare au fost solicitate explicatiisuplimentare asupra ofertelor prezentate de citre ofertani (in eazul in care au fost soicitate asemenea explicai): Raspunsurile ofertantilor la solicitrile autortiiicontractante (in eazul in care au fost prezentate asemenea explicati) im, Procesul-verbal de evaluare a ofertelor ‘Serisorile de atragere a consultantilor specialisti“expert in domeniul in care se ‘efectueaza achiziia (in cazul in care acestia au fost invita) |. Doctimente, serisori sau ale inserisuri cu privire la depistarea unui act de coruptie in cadrul desfasurarii procedurit de achizitie publicd si instiinjarea Agentiei si organelor de resort corespunzatoare (in cazul in care un astfel de act a fost comis lepistat); . Documentele privind efectuarea testitilor/expertizelor in cadrul desfiguriri procedurii de achizitie publica (in cazul in care acestea au fost cefeetuate) Scrisorile de instinjare a ofertanilor cu privire la rezultatele procedurii de tie si confirmarea primirii acestora de catre ofertanti; Demersuri, contestai ale ofertantilor vizavi de rezultatele procedurii de achizitie publicd (in cazul in care au fost ‘naintate asemenea demersuri, ccontestati): Raspunsurile la demersurile sau ‘contestatile ofertantlor (in cazul in care au fost inaintate asemenea demersuri sau contestati); Contractele de achizitie publica incheiate cu ofertanii desemnati cistigatori; area de seamé privind procedura de achiztie publicé; |. Procesul-verbal si darea de seama, alte documente cu privire la modificarea/rezilierea contractului de achizie publicd; Documentele cu privire la sanctionarea sau initierea procedurii de includete a coperatorului economic in Lista de 9 Tnierdisfio a operatorilor economici (in ceazul in care au fost aplicate sanetiuni sau inifiata procedura menjionata); Ww. Alte documente prevazute de documentatia standard privind achi publice de bunuri, lucrari sau servi jectia management proiecte Responsabil: Eugen Lupascu, sef Sectie management proiecte ‘Acte normative, legi, instructiuni privind claborarea, implementarea si monitorizarea proiectelor de dezvoltare regional Dupa nevesitate Dosarele proiectelor in implementare din Fondul [National pentru Dezvoltare Regional (FNDR): |. Reabilitarea zonei de odin’ gi agrement -Lacul Sarat”, or. Call, 2. Reabilitarea si modernizarea drumului de importangd regionala - str. V. Spirin din or. Cahuls 3. Construetia apeductului magistral Leova ~ Hainasenii Noi ~ Filipeni ~ Romanovea; 4. Reabilitarea state’ de tratare a apet in or. Cahul™ 5. Constructia sistemului de canatizarea in s, Rosu cu coneetarea I canalizare a or. Cahul jstemul de 6. Constructia apeductului magistral Leova —largara, Consul raional Leova 7. Constructia apeductului magistral Cahul ~Lebedenco sia refelelor inferioare Lebedenco, Hutulu si Ursoaia Permanent ‘Documente (cereri complete de finantare, proiecte tehnice, §.a.) a proiectelor incluse in Planul Operational Regional (POR) pentru anul Permanent 10 2013-2015 in ayteplarea finantari © $ 13021 Construetia drumutui focal Filipeni-Romanovca-Sarata Now’, raionul Leova © S101 Modemizarea stajici de epurare ‘a apelor reziduale in oragul Tara = 12051 Reabilitarea infrastructurii

Оценить