You are on page 1of 2

L EM B AG A P EN DI DI KAN M A AR I F N U

MI ROUDLOTUL HUDA SEKARAN


Jl. Taman Siswa No. 04 Sekaran Gunungpati Kota Semarang
Mata Pelajaran

: Al Quran Hadis

Nama

: .......................................................

Kelas

: IV

No Absen

: .......................................................

I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada hurug a, b, c atau d!
1. Al Adiyat artinya adalah ...

2.

a. Kuda kepang

c. Kuda lumping

b. Kuda perang yang berlari kencang

d. Kuda Terbang

surat Al Adiyat termasuk surah ...


a. Madaniyah

3.

b. 10

d. Asbabiyah

c. 9

d. 8

Jika dilihat urutan turunnya wahyu, Surah Al Adiyat menempati urutan yang ke ...
a. 14

5.

c. Nabawiyah

Surah Al Adiyat terdiri atas ... ayat.


a. 11

4.

b. Makiyyah

b. 13

c. 12

d. 11

Surat Al Adiyat di dalam Al Quran menempati urutan yang ke ...


a. 98

b. 99

c. 100

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan ... .


Lanjutan dari arti potongan ayat surat Al Kautsar tersebut adalah ...
a. bertakwalah
b. berkurbanlah
c. bersyukurlah
7. Surah Al Adiyat diturunkan sesudah surah ...

d. 101

6.

a. Al Insyiroh
8.

b. Al Asr

c. Al Bayyinah

d. berpuasalah
d. Al Lahab

Surah Al Adiyat ayat 1-5 turun sebagai pemberitahuan Rasululloh SAW tentang pasukan ...

a. Perang
b. Berkuda
9. Nama Al Adiyat diambilkan pada ayat yang ke ...
a. 4
b. 3
10. Ayat ketiga surah Al Adiyat diakhiri dengan lafalz ...
a.
a.
b.
b.

c. Berani mati

d. Perdamaian

c. 2

d. 1

.
d.

c

11. Al Insyirah artinya ...


a. meluaskan

b. kelapangan

c. menyempitkan

d. melebarkan

c. Al Bayyinah

d. Ad Duha

c. Nabawiyah

d. Asbabiyah

12. Surah Al Insyirah turun sesudah surah ...


a. Al Insyiroh

b. Al Asr

13. Surah Al Insyirah termasuk golongan surah ...


a. Madaniyah

b. Makiyyah

14. Surat Al Insyirah merupakan wahyu turun yang ke ...


Soal Ulangan Tengah Semester MI Roudlotul Huda Sekaran

a. 10

b. 11

c. 12

d. 13

c. 94

d. 95

b. dadamu

c. pundakmu

d. tanganmu

b. 9

c. 10

d. 11

15. Surah Al Insyirah dalam Quran menempati urutan ke ...


a. 92

b. 93

16. yang memberatkan ... . Arti lanjutanya adalah ...


a. punggungmu
17. Surah Al Insyirah ada ... ayat.
a. 8

18. Surah Al Insyirah turun ketika jiwa dan hati nabi dalam keadaan ...
a. gelisah

b. bimbang

c. gelisah

d. lapang

c. 3

d. 5

19. Nama Al Insyirah diambilkan pada ayat yang ke ...


a. 1

b. 4

20. Dalam surah Al Insyirah diterangkan setiap kesulitan pasti ada ...
a. kemuliaan

c. kebaikan

b. kebajikan

d. kemudahan

II. Isilah dengan jawaban singkat dan jelas!


21. Surat Al Insyirah merupakan wahyu turun yang ke .........................
22. Al Insyirah artinya ..........................
23. Surah Al Insyirah ada ................... ayat.
24. Surah Al Insyirah dalam Quran menempati urutan ke ...............................................
25. Nama Al Insyirah diambilkan pada ayat yang ke ................................
26. Ayat ketiga surah Al Adiyat diakhiri dengan ...........................................
27. Surat Al Adiyat di dalam Al Quran menempati urutan yang ke ........................
28. surat Al Adiyat termasuk surah ..............................
29. Al Adiyat artinya adalah ............................
30. Al Adiyat terdiri dari ................................ ayat
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawabang yang tepat!
31. Arti dari Alam Nasyrah adalah?
Jawab : ............................................................... .................................................................................................
32. Lanjutkan terjemahan berikut karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada ........
Jawab : ..................................................................................................................... ...........................................
33. Orang yang seperti apa yang Alloh kecam menurut surat Al Adiyat?
Jawab : ..................................................................................................................... ...........................................
34. Tuliskan surah Al Adiyat ayat 1! (boleh tulisan latin)
Jawab : ..................................................................................................................... ...........................................
35. Dalam surah Al Insyirah diterangkan setiap kesulitan pasti ada?
Jawab : .............................................................................................................................................. ...................

Soal Ulangan Tengah Semester MI Roudlotul Huda Sekaran