You are on page 1of 2

ศูนย์มหาวิทยาลัยทีจ

่ ำาหน่ายหนังสือระเบียบการฯ

ศูนย์ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์


ศูนย์กรุงเทพมหานคร

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ ห้อง 101 0 – 2579 –

วิทยาเขตบางเขน 0113 ต่อ 1589


ส่วนคัดเลือกนั กศึกษา สำานั กงาน
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อธิการบดี ชั้น 1 0 – 2470 –
พระจอม เกล้าธนบุร ี 8349
อาคารสำานั กงานคณะกรรมการการ
3. สมาคมอธิการบดีแห่ง อุดมศึกษา ชั้น 1 0 – 2354 –
ประเทศไทย 5150 – 2

ศูนย์ภูมิภาค
สำานั กทะเบียนและประมวลผล อาคาร
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยิมเนเซียม 3 0 – 2564 –
ศูนย์รงั สิต 4440 ต่อ 1141
สำานั กบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 1
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วช
ิ าการ 0–4320–2236–
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำานั กทะเบียนและประมวลผล 41 ต่อ 12049

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร 1. ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย 0 – 5394 –


นารี เทคโนโลยีสุรนารี 3071

2. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
0 – 4422 –
นครราชสีมา ชั้น 1
3014 – 5
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร (จำาหน่ายหนั งสือระเบียบการ
0 – 4422 –
เท่านั้ น)
3025 – 6
6. มหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา สำานั กงาน
อธิการบดี 0–5596–1000
อาคารเรียน QS ชั้น 1 ต่อ 8304–5
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กองบริการการศึกษา สำานั กงาน
อธิการบดี อาคาร ภปร. ชั้น 1 ห้อง 0–3810–2222
108
ต่อ 2709–10
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร กองบริการการศึกษา ชั้น 2 สำานั กงาน
วิทยาเขตพระราชวังสนาม อธิการบดี
0 – 4375 –
จันทร์ 1. ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุร ี 4377
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 9
วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 – 7567 –
จ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 7-9 เมษายน
3101 – 12
2553 เวลา 9.00-16.00 น

กองบริการการศึกษา สำานั กงาน


0 – 3425 –
อธิการบดี
11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5750 – 1
12. มหาวิทยาลัยนครพนม
1. จำาหน่ายหนั งสือระเบียบการ :
ที่ทำาการไปรษณี ย์ไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสงขลา
0 – 7428 –
นครินทร์ หาดใหญ่
2962
2. ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ : งาน
รับนั กศึกษา ชั้น 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0 – 4535 –
หาดใหญ่
3120
(วันและเวลาราชการ)
0 – 4251 –
กองบริการการศึกษา สำานั กงาน
5474
อธิการบดี (หลังเก่า)

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำานั กงานอธิการบดี