You are on page 1of 4

Matryca logiczna projektu

Pozwala na przedstawienie w syntetycznej formie koncepcji projektu

Pozwala na przeanalizowanie zwizkw przyczynowo-skutkowych w projekcie, a wic


zweryfikowanie logicznoci przyjtego podejcia

Pokazuje w jaki sposb bdziemy mierzy to, czy projekt osign sukces

Suy od przedstawienia w sposb uporzdkowany ryzyk, ktre mog zdarzy si w trakcie realizacji
projektu

Matryca logiczna skada si z czterech kolumn i czterech wierszy. Pierwsza kolumna logika projektu
zawiera informacje dotyczce opisu projektu (od celu nadrzdnego i celu projektu, przez rezultaty
jakie projekt powinien osign, koczc na dziaaniach).

Cele nadrzdne powinny odwoywa si do celw programu, w ramach ktrego projekt ma by


realizowany, musz by one osignite nie tylko wycznie dziki naszemu projektowi, ale projekt
ten ma by wkadem w ich realizacj.

Cel projektu powinien okrela gwne korzyci dla odbiorcw naszego projektu. Musi odnosi
si do kluczowego problemu zdefiniowanego w trakcie analizy problemw, opisujc cel warto

zawrze w nim kilka wanych elementw, np. Opis sytuacji po wykorzystaniu rezultatw projektu,
opis pozytywnych zmian. Cele projektu powinny spenia kryteria SMART:
-

Konkretne i proste (Simple)

Mierzalne (Measurable)

Dajce si oceni jakociowo (Assesable)

Realne do osignicia (Realistic)

Okrelone w czasie (Time-bound)

Rezultaty okrelaj podstawowe produkty, ktre zostan dostarczone w ramach realizacji projektu.

Dziaania opisuj zadania i czynnoci, ktre naley wykona, aby mc osign zaplanowane w
projekcie rezultaty.
Druga kolumna zawiera obiektywne weryfikowalne wskaniki, odnoszce si do kadego wiersza

celw i dla wiersza rezultatw (nie szukamy wskanikw dla dziaa).


Trzecia kolumna opisuje rda weryfikacji wymienionych wczeniej wskanikw, a wic informuje
o dowodach, dokumentach dajcych moliwo obiektywnej oceny osignicia zaplanowanych wskanikw
(dla kadego wskanika trzeba okreli rdo pozyskania informacji)
Czwarta kolumna zawiera zaoenia bdce podstaw, na ktrej opiera si projekt, uwzgldnia si
tutaj czynniki zewntrzne, ktre mog by rdem ryzyka w projekcie.
W wierszu dziaania w odpowiednich kolumnach wpisujemy rodki i koszty, ktre naszym zdaniem
s niezbdne do podjcia dziaa. Maja one nas doprowadzi do osignicia celw projektu.
rodki obejmuj: ludzkie, rzeczowe i finansowe zasoby, ktre s niezbdne do realizacji
zaplanowanych dziaa i do zarzdzania projektem.
Koszt oznacza oszacowany budet projektu oraz rda finansowania przedsiwzicia.

Struktura matrycy logicznej projektu sekwencja dziaa

Logika interwencji

Opis projektu

Obiektywne
weryfikowalne
wskaniki

Cele nadrzdne
(oglne)

Cele (zamierzenia)
projektu

10

11

Rezultaty (wyniki)

12

13

Dziaania

14

15

16

rda weryfikacji

Zaoenia

Przykad

Logika interwencji

Opis projektu

Obiektywne
weryfikowalne
wskaniki

rda weryfikacji

Cele nadrzdne
(oglne)

Aktywizacja osb
dugotrwale
bezrobotnych

Cele (zamierzenia)
projektu

Zwikszenie
kwalifikacji i
zdobycie
umiejtnoci
umoliwiajcych
ponowne wejcie
na rynek pracy

10

11

Rezultaty (wyniki)

Przeszkolenie 500
osb dugotrwale
bezrobotnych w
przecigu lat
2012-2013

12

13

Dziaania

14

15

16

Zaoenia