Вы находитесь на странице: 1из 58

Jyotish

Phala Ratnamala
of
Krishnamishra
Translated
By
Chandrashekhar Sharma, India
A Mission Saptarishis Initiative
Sre
|jyotinaphalaratnamala||
Kaneamicraviracita
:
, ,
, .
() , ,

. ,
.
.
"",
" ", .

, .
Saptarishis Astrology,
,
.
- ,
, ,
.

srevikramarko jagatetale'smina jeyan manuprakhyayaca narendrau|


pupona yau kooisuvareato maa sabandhavaa saptati vatsaraei|

70 , 10
, , (
- )
.
tatradhyayastriacad granthamitisaikhyaya punardvisahastram|
nanavattavicitraa kurmau crevikramarkanapakertyai||
, 2300 (),
(/) , (
) ()
( ).

karabadarasamanaa castrametadvipaccina
niyatamapi vilocya creyase yannaraeam|
yadi vadati tadanea devatulyo manunyau
paramacivapadaa ca prapnuyadantyakale||
, (
), ,
. () ,
,
.

adhyaya ||1||
munivarakatahorakananenu svabudhyapyanadhigataphalatvapraptasaukhyaa
manunyam|
sphuoataraphalaratnairbhunayan kareadece jayati jagati vidyabhunaeau
kaneamicrau||1||
()
, ,
, ,
, ,
,
, .
: ,
, ,
(
). ,
2300 , ,
.
,
, , ,
.
,
. , ,

,
() .
mesadyah prathitah kramena munibhiu proktastatha racayau
kheoaccatra tu kathyatea'cakavidhiu saiknepatau karakau|
() .
, ,
(K), .
purvasmin carabhadbhaved grahaparadhecakrameea dvidha
bhagah syusthirabhe tathobhayagahe purvairmunendrairmatam||2||
,
, ( ) (, , ),
, , .
:
, , .
.
|'tha prakarantareea bhaganayanam||
Another method of division.
.
carabhe carabhatsthirabhe navamat
sutabhadubhaye munayo'pi jagu
vinamatkramato viparetamatho
viduraacakakalpanamatra budhau||3||
,
() 9 ,
() 5 .

, .
: , ,
9 , , . ,
, .
, : , .
... .. ,
: , , , , , ... .. .
,
, , .
.

dagaeakypticcarabhaccaraeaa
gahadhipe yugmagate sthiraddhe|
vyayaa samarabhya tathobhayasthite
tadadi santau pravadanti nityam||4||
DrugNa (), ,
(Charabha) (grihdhipe),
12- (Vyayam) ,
11- (Samrabhya ...) .
, ,
( ) ,
, -
- ( )
, .

rasisvarah syat prathamo dvitiyo


bhagadhipo lagnapatistrtiyah
candrascaturtho grahanayako vetyevam
hi yoge phalakarakah syuh||5||
-
(Phalakaraka), - ,
, - ,
-
.

svalagnapadastamagastadadyah
phaeenaputrau hi tatha dviteyau|
candro dharajastadanustrteyau
niryanakale phalakarakah syuh||6||
(Nirynakaale)
.
. (8- )
( ), (
) , - ,
( ) - () (
,

).

dacavidhau tattaddhecvarau syuh


phalaprada mesacatustayasya|
tathasthiranam ripugehanathah
kendradhipascobhayamandirasya - re syuh||7||
() ,
( ), - ()
6- - ,
() ( )
.

tathodudaye munibhih pranita


ye karakaste yuji tatkramena|
anyatra tu syadviparitameva
naksatranathe visamanyasamsthe||8||
,
(Ududaaya).
( ,
/), , /,
.

padam-purvottaardhe viparyaste- vilagnadhipatervadanti


pradhanamanye tu vilagnaraceh|
balabalaa daivaviduhya paccat
padam vinirdacya- viniscatya- vadedyathartham||9||
.
-
,
.
-
,
-
( ,
).

(
- ,
).
, .
padapravattirna ca rahutah syat
baladhikaccapi na ketutasca|
dharasutascarkasuto'pyadhisau
dasavipake balavanadhisah||10||

, (/)
.
.

,
( ,
).
,
, - (/
/) .
: ,
- . 9 10.

khete tatha svarksagate caturtham


padam bhavet saptamage ca rihpham|
anyatra ca svarksagate tadeva
padam vilagnadhipatervadanti||11||
,
, 7- (
), 12- .
, ,
.

, 4- (
), 4- ,
7- 12- .
: ,
- .

candro yada karkini samsthitah syat


rasisvaro lagnapatih tada syat|
tatraiva jatasya narasya kendra-trikonaketausau- balinau hi tena-balavana hi neta-karaka-||12||

(),
,
, ()
/.

uccadhinetrapi yutastathoccah
nicenayukto'pi tathaiva necah|
bhavesayukto'pi ca rahuyukto
balavaypetassakhagotra- khacaro'tra-sastre||13||

(
), , ,
, - . ()
- ,
, ,
.

baladhikah svarksagatas khagah syuh


tatrapi candrena yuta balisthah|
nicariyukta vibalastathastastamgatasca suksmasthitimasritasca||14||
, -
.
, , ,
.
, (sthitimaashrita).

mesatrikone balavan ravih syat


kite tatha mantrigrhe visisya|
budhasya gehe tu kadacidahu
ranyatra rasau sa balavyapetah||15||
/ () ( ).
.
( ), ( ).
() .

candro (guru) bhrgoh svarksagato gurosca (guroh)


grhe bali bhargavamantriyuktah|
madhyo'rkaputrasya grhe bale syat
bhaumajnasuryarksagato yutasca (syat)||16||
. ,
, () ()
. - ( ? 10-
?). , ,
, .
: ,
, , - "Pathabheda" .
, - .

bhaumo bale svarksagato'pi (jnajiva) jevanisesayuktasca (sasijna) tadiyagehe|


madhyo'rkayukto vibalo'nyatha syat
itiva sarvajnamate vadanti||17||

.
, (
, ,
, , )
. ,
, .
: ,
- , ,
samgama , "Pthabheda".

budhastatha svarksagato dinesamukto bali sobhanakhetayuktah I


madhyah kujaksinasudhamsuyuktah
paratra daurbalyamusanti santah||18||
, ,
,
( ), .
,
, - , .

guruh subhah ksinasudhamsusukrabhujangamanam yutimantarena|


madhyastatha bhaumatadiyagehe
paratra daurbalyamusanti santah||19||
. , ,
() , ,
, (antareNa).
, .
, , - .

sukro baliyan khacaradhinetrkanyayutim castamanam vinaiva|


krurena yukto'pi budhena madhyah
phanindrayukto marane baliyan||20||
, . Ka
(ASTAM) . ,
,
.
cukrarksagah svarksagato baliyan
sanissuracaryagrhe budhasya|
grhe ca madhyo vibalo'nyatha syat
yoge grahanamapi tadvadeva||21|
, , .
.

(

).
rahussada krurayuto baliyan
sukrenayukto'pi tathaiva madhyah|
sadapi rahurmarane baliyan
balasya hanih na kadapi tasya||22||
, ,
.
, .

adhyaya ||2||
ojevilagne tu tadeva lagnam
yugme tu tatsanmukhamamananti|
tatrapi tatsaptamayorbalani-tatsammukhayorbalani
nirniya vidvan pravadet phalani||2|1||
,
, , ,
.
,
7- (Pathabheda ) .
: , ,
, . ,
. , , ,
, .
,
. ()
,
. .
7-
, .
, ,
, ,
.
, -
, .
, 7 , 7- ,
- 7- ,
7- ,
7- , 7-
, .

evam grhitadapi lagnabhavat

padam samaniya sada vipascit |


aisvaryamayusca vibhajya kale
vadedayatnena drdham sabhasu||2|2||
, c (. ),
( )
. ()

, ( / ,
).

pade subhanamapi samyutim ca


kendre cubhanamapi samyutatvam|
vyayatrikonesu ca rahuyogam
vina sthitartham-sthiatah syat subhayogamahuh||2|3||
( )
, , 12-
,
.
: " sthitaH syaat" Pathabheda ,
.
padam samaniya vicaksanena
pradaksinenaiva vicaraniyah|
bhava nayugme ca tadanyathasyuh
padakramo'yam vibudhaih pranitah||2|4||
,
( ),
, ,
.
: ,
( ), ,
, , ,
, .

pade tatha kruragrhesubhen


grahena drste'pyasubhaya bhavi|
subhe tatha sobhanakhecarena
daste subhatvam samudaharanti||2|5||

/ , . ,

/ ,
( ).

padacraye - padaddvaye cobhanakhecaraeaa


yoge bhavedrajasamanayogau|
anyatra cukradapi ratrinathannecadapi
syat viparetameva||2|6||
,
. , ( - ),
(),
- /.
: , ,
,
() , ("anyatra"),
.

labhe padaccandraguru bhujangayuktau tadahuh nidhilabhamaryah|


eko bhrguscandrayuto yadi syat
bhavennaresaddhanalabha eva||2|7||
11- , ,
Nidhi ( ).
11- ,
.
: Bhunjanga 8-.
,
(Nidhi). 11- 8- , ,
.
, bhujanga .
,
.

labhe budharki-arkau bhujagena drstau


devalayaksinagrhesu tadvat
bhaumena bhumavavatesu ketoh
candrajjalesvityavadan munindrah||2|8||
, 11-
/ 9-
(devalaya); / ,
( ).
: , ,
Vipareeta ( ,
), -
/ .

ravau tatha bhaumagrhe padasya


labhe sthite bhratrdhanasya labhah|

,
11- ,
.

jivasya gehe tu sutaddhanaptih


budhasya tu jnatidhanam vadanti||2|9||
11- ,
, 11-
,
.

candrarkigehe svabhujarjitam syat


anyatra rajno dhanalabha eva|
, 11-
,
.
( )
.

krurairyute nicagate'pyamargat
cubhairyute svoccagate sumargat||2|10||
11- krura ( )
,
/ ( / /
?) /. 11-
Shubha ( ) ,
/ .

candrobaliyena-listhena yuto'pi yasya-candrena nicena


gehe sa eva prabhavet phalaya|
( /), (
/), 11-
.

dinesayukto'pyathavapinico- nicenayukto
dhanavyayayaiva bhavennitantam||2|11||
,
() ( ).

bhaumo bali labhagatastathaiva


krurairyuto svalpadhanapradata|

11- ,
krura
( ), ()
( /).

ksetrakramat bhratrsutadikayat
vadanti labham yavanah svagehe||2|12||
, 3- 5- ( ),
(), Yavanchrya.

sukrasya rajnah sacivasya putrat


raveh pituscandramasah kalatrat|
( 11- )
, ,
, 11-
.

budhasya tu jnatidhanam phanindrat


cauryena ketoh munayo vadanti||2|13||
,
, ,
("KetoH"),
.

candrarkajau rahuguru kujarki


dhvajarkaputrau yadi coktaritya|
sthitah tadanim niyatam naranam
labhe padannicadhanapradah syuh||2|14||
-, -, - -
11- ,
- ( ,
niyataM neecha ),
.
necasthitah sobhanakhecarendrah
yuktah tada mlecchadhanapradah syuh|
rahuh subhaksetragatastathaikah
ketustatha kruragatastathaiva||2|15||
, , ,
("tathaika"),
Krura ( ), Krura (
), ()
( ).

necoccagaiscandrasutastathaiva
krurairyuto mlecchadhanapradata|
,
krura ,
.

gururyada nicagatah tadamse


drekkanago mlecchadhanapradata||2|16||
Neecha () ,
.
: , 11-
.

bhaumo bhujangena dinesvarena


nicena candaladhanapradata|
, ( ),
(
11- ).

budho'pi sitamsuvadeva yena


yuto bhavettadvaditi prasiddhih||2|17||
, ( ),
,
( ).

svaksetrago jivayutastathaiko
vidyavivadena dhanam dadati|
griha () ,
(
, ).

padasya labhe yadi bhaumagehe


gururyadi dravyakaro naranam||2|18||
11-
Bhauma ( / ), .

sukrasya gehe tu vadhudhanaptih


budhasya gehe nijavidyayaiva|

, ,
,
.

rajno dhanam candradinesagehe


sevadhanam suryasutasya gehe||2|19||
, ()
, ,
().

vanijyato bhaumagrhe svagehe


bhrgurbudharkse krsito vadanti|
,
, ,
(
), 11- .

Niksepatah ca cari saurigrhe ravindu-gehe nrpallabhamudirayanti||2|20||


( ?)
,
.
:
" ", 6-
rajyoga , 12- .

bhaumarksasamstho'rkasutah kuvrtya
sukrarksasaastho dhanado nrpasya|
, ( 6- ),
Bhauma ()
, .

jnagehago devadhanapradata
candrarkagehe krsilabhadata||2|21||
, ( "" 6-
) (
..,
bhagya, ), ,
.

gurorgrhe brahmadhanapaharta
svaksetrage sevakadayahari|
( 6- ) ,
, ,
() /

dhvajasya gehe tu gurusvahari


mlecchajevi phanirajagehe||2|22||
, ,
, ,
( ).

eko bali kundalinam varenyah


rajyardhameva pradisatyajasram|
,
.

sukrena yuktasca dinesayuktah


tathaiva no cedviparitameva||2|23||
(),
.
, () ,
( ),
,
, .

nyayyam dhanam kruragrhe bhujrige


viparyayam saumyagrhe dadati|
krura ( 11- 6-
), .
Saumya () ,
, .
:
, ,
. "Viparyaya" , ,
Saumya () , ,
- . ,
, .
evam dhvajasyapi vicarya vidvan
phalam vadenno vitatham kadapi||2|24||

( )
.
.

kendrasthitah saumyakhagah cubhaya


krura graha dustaphalapradah syuh|
( ) -
, ( )
- .

drasta vyayasya prabalo'pi khetah


padadvirodhiti vadanti santah||2|25||
, 12- , ,
, .
: , 12-
,
11- , .
,
12- , ,
.

kendrasthito va nidhanasthito va
padadbale pasyati yo vyayam ca|
visisya sukrendubhujangaraja-dnoe vyaye nirdhanataiva satyam||2|26||
12- ,
8- , - ,
/ , 12- , .

trtiyasastharksagatasca nicah
krurah padarthakara bhavanti|
uccastu pasyanti yadi prakrtya
padam tada tan sabalan vadanti||27||
3- 6- ,
,
,
.

vilagnabhat karakatauh padacca


vicarya khetan vividhan vipascit|
uderayet rajasabhasu samyaka
kadapi no yati manapadam sah||28|

, ,
.
.
: ,

, , .

adhyaya ||3||
cara sthiran pancamalabhabhavan
sthirastrisastham navamam tathaiva|
caturthajamitragrham ca rihpham
tathobhayasthah pravilokayanti||1||
- 5-, 8-
11- ( ), ,
3-, 6- 9- . 4, 7- 12- { - } .
: ,
- ()
( ), ,
8 . 10 12-.
,
5- 9- , 4-. 7- 12-
. ,
,
() ,
.
oje vilagne tu tadeva lagnam
yugme tadanyat purusasya yojyam|
tatrapi tatsaptamayorbalena
grahyam vilagnam niyatam hi sadbhih||2||
,
- , .
7- .
.
sanih kujo jno gurusukracandra sanyarasaumyejyasitainacinha
dinesvaranam balamuttaram syat|
anye tu suryendubhrgostanuja
gurujnabhaumarkasutan vadanti||3||
, , , ,
, . () ,
, , , , ,
.
grahavyapetat sakhago baleyan
tatrapyanekaaayutatvam

samye caradikramato balesyat yan


tatrapi samye tu nisargatau syat||4||
- ,
.
.
,
, - , , .
, ,
( ).
: ,
.
evam caturdhapi balam ca yojyam
yoge vilagnasya sadaiva sadbhih|
mrtau tu sarvatra tu durbalam hi
baladhikam grahyatamam vadanti||5||
,
. . /
, 8- , ,
. .
yathottaram yogavidhau jnaketu
bhrgostanujanirasam vadanti|
anye vido devapurohitasya
dhvajasya sukrasya balam phananti||6||
() , , . ( ) ,
() , ()
. ,
. ,
, .
ravyaramanda bhujagasca mrtyau
balena yukta hi yathottaram te|
- yathottaram te hi balena yuktah
Ksinasasi krurayuto budhasceTyevam jaguh kecana maunivaryah ||7|| - yogivaryah ||7||
, ,
. , , ,
, ,
, .

subhairyutah purnakalah tathoaccah


candrah khagebhyo'bhyadhikam baliyan |
sreyo'subhasyapi vidhau baliyan
sadapi -papah - nico vibalo'pi candrah||8||
,
, , , .


( ).

vicaksano lagnabalam vicarya


subhani pascanniyatam vilokya|
samvadato dvitrisubhairdasasu
bruyannrpanam satatam phalani||9|| - sabhasu
.
, /
.
,
, , nripaaNaam
. pathabheda "narNM"
"nripa" .
- rajyoga , - "nripa ".
.

vilagnago lagnapatih paratra


dvau khecarau tatra balam vilagnam|
ekastatha svoccagatah paratra
dvau va tadanimapi tadvadeva||10||
, ,
,
( 12- ), .
: ,
, , 12- "paratra" ,
. 12- ,
, (),
.

ekatra tu dvavadhipau tu nicah


tatsaptame'pyekakhage tathaiva|
grahairyukto'pyadhipe tathocce
tadeva lagnam pravadanti santah||11||
() ( )
7- (),
, .
:
7- .
7-
(/) - "Apya" .
, ,
, .
evam ca raseratha rasipacca
balani sarvam ca niriksya vidvan|

dasavipakesvapi tadvadeva
baladhikam lagnapade'bhisincet||12||
,
. , (
) . ,

,
..)
:
, .
sarvatra samye'pi drganato'pi
vicaraniyam hi balam sudhibhih|
tatrapi samye khalu horatah- ya- syaditeva sarvajnamate vadanti||13||
,
, .

trimsatkala vyomamanervidhostu
kalastatha sodasa bhusutasya|
sad jnasya castau surapujitasya
bhrgordasa dvadasa caikikarkeh||14||
(D-30),
(D-16), (-6), (D-8) ,
(D-10),
(D-12).
: ,

, , , ,
,
.

nidanametaddhi bale nisarge


kalavibhagan munayo vadanti|
bali phanindro dhvajastathaikah
subhairyutatve balavan dhvajah syat||15||
.
,
.

Rahurbali krurakhagena yukto'pyetadbalam jatakamatra eva|


necastatha svoccakhagena yuktah
svayam tathoccasya phalam dadati||16||

, ,
, .
, ,
, () ,
.

yoge tadanyatra tu neica eva


bali yutoccam vibalam karoti|
dasavibhage'pyayameva yojyah
nyayastatha sastravisesatasca||17||
,
, (
).
.
: ( )

( ) (/) .
Vicaraniyam bahuso'tra sadbhih
granthasya vistarabhayanna coktam|
atah svabuddhyaiva vicarya sarvam
vadantu sarvam gunadosavijnah||18||
,
. ,
,
( ) .

adhyaya ||4||
yogesu candrasthitarasinathah
yogaprado jatakino narasya|
vinaiva vaktum yatate manusyah
phalani loke sa bhavanmrsaiva||1||
, , (
), ( ).
(
) ().

,
(),
, ( )
( ) .

distya sa pasyedatha purvasastra -

nirnitalagnam yadi yasya kasya|


kuladhamo vapi sa eva loke
narendrapujyah sa bhaveta ciraya||2||
() ,
,
, ,
,
().

sa eva suryo yadimartyanathah


candrah tu bhupalasakhah sa eva|
bhrgusvamatyah sacivah tathaiva
neta balanam ksitijo narah syat||3||
8- ( ) ,
() , ,
8- . ,
, ,
( ), - .

budhah kumaro nrpatestathaiva


presyo bhavatsuryasuto manunyah|
sa eva suryadikhagairyutascet
dadati tattad gunameva bhuyah||4||
8- ,
, 8- ,
( ),
, (
).
: ,
,
( ), 8-
. , , ,
8-
(), .

bahugrahaiscedbalavad ya
gunanurupyam pradadati khetah|
drstah phanindrena yuto'pi dustam
nrsamsavrttim 1 purusam karoti||5|| 1 prasastavidyam
,
( ),
. ,
/ .

: pathabheda ,
, , ,
.

dhvajena yukto yadi dharmasilam


kurupinam capi karoti martyam|
ucce tatha drastari bhagyajivi
bahuksitindraih bahumanameti||6||
( ) (
), () ,
( ).
, 6- , ,
() (
), .

drasta tathaiko balavan yadi syat


tatha sa bhupaih bahumanajivi 1| bahumanameti|
krurairyute drastari dustacittah
krure svayam kruratarapravattih||7||
( ),
. ( )
, 6- ,
- , ( )
, .

usnasvabhavo dinanatha yuktah


svedi sada candramasa yute syat|
kujena kharjjusahito vrani va
sthaulyam budhe hastisamanacarma||8||
(
), (
- ), ,
, ,
() , ,
( ,
).

gurau subhah pingalamurdhakesah


kami bhrgau vakrasiroruhasca|
sanau krsaigah kutilassiravan
rahau jaraajarjaritangasandhih 2||9|| yastih
(),
, , ,
- , ,
, ( -

, ),
, ,
, ( ),
( ), ,
.

Hrasvah kurupi ca tathaiva ketau


vadanti santah prakrtim jananam|
evam ca dasayamadhipacca yojyam
vadenmrsavan na bhavet sabhasu 3 ||10||

( ),
( ),
.
(
).

( ) .

: 4- ,
- ,
- (
).
( ), () ,
.

ravinduyoge kutilo nrsamsah


ravyarayoge pitrdaragami|
ravijnayoge srutavan gunadhyah
jivarkayoge brahmaviduttamasca||11||
, - ,
,
, ( ,
),
-
.
, (
).

sukrarkayoge kulatasuatah syat


sanyarkayoh sudrasamo narah syat|
phanyarkayoh mlecchasamoti'dustah
dhvajarkayoge sivapadadasah||12||
, ()
,
, - (

, ).
,
, ,
( [] ).

candrarkayoge dvijadaragami
candrajnayoge haribhaktiyuktah|
brahmajnasilo gurucandrayoge
sukrenduyoge bahu 1 bhogavan syat ||13|| 1 bhaagya
,
( ),
, ,
, ,
(
, pathabheda).

saninduyoge'pyatilolacittah
phaninduyoge vidhavatanujah|
dhvajenduyoge sabhayo'tidinah
dhvaji bhaveddharmapathe pravrttah||14||
,
.
(
), ,
( ,
), , ,
.

arajnayoge sutadaralolah
jivarayoge gurudaragami 2| ganta
sukrarkayoge nrpadaragami
sanyarayoh presyavadhusu lolah||15||
,
( - ),

( , , ),
, (
, ),
,
.

ravharayoh mlecchavadhuvihari
dhvajarayoh devavadhusu saktah|
jivajnayoge srutavan gueajnah

kulinajanma budhasukrayoge||16||
,
,
, ,
(
). , -
() ,
, ,
.

yutau bahunam balavad ya


gunanurupena vicintaniyam|
narah sada jivabhujangayoge
candalakantaratilolupah syat||17||
,
,
.
,
( ) .

arkijnayoge kutilo'timani
phanijnayoge paradusakah syat|
evam yutau yogadakhecarasya
vicintaniyam vibudhaih sadaiva||18 ||
, ,
.
() .
()
(
).

drekkanapallagnapatervilagnadapyevamuhyam vihitartharitya|
vanchanti labhadhipatesca kecit
bhagyadhipaccaivamudaharanti||19||
( ) ,
() .
(11- ) (9- )
, ( )
( ).
yoge bali yogada eava khetah
tatha bhujango marane baliyan |
tadasrayaccanyakhaga bhaveyuh
labhadhipaccadigurormaten 1 ||20|| 1 ca baladhikaccapi cha bhagadikaccadi

() ,
,
11- . (pathabheda 1 , ()
, pathabheda 2 ,
- - .).
yogada ( )
( ).

||iti sribalatripurasundarikrpakataksasamadhigatasamastavidya vaidusya


srikrsnamisrakatau
Jyotisaphalaratnamalayam caturtho'dhyayah||

.

|pancama adhyaya||
|'tha bhavah||

adhyaya ||5||
lganam pasyedyogado yah khagendrah
tasyocyante hyargala yoga siddhyai|
yam na jnatva manava hasabhumyai
sambhuyante bhubhrtam sannidhane||1||
, () ,
( 7- ) , (/
) .

ojasthanam tatkramenaiva ganyam


yugmasthanam vyutkramena prakalpyam|
rahoryoge yogade vyutkramenetyevam kecita sanjagurmanavendrah2||2|| 2 maunivaryah
() ,
. ( )
, (
) .

vesmasthane khecaranam sthitanam 1 | 1samsthitanam grahanam


karmasthane samsthita hanidah syuh|
vittasyantyam labhagasya trtiyam
hanisthanam sarvada yogadasya||3||
4- , 10 , 2- , 12- ,
11- 3- .
.

: , ,
( (),
, / /
), ( ) .

dunoasthane saasthito'pyalpakheoau
kuryatsatyaa saasthitanaa ca hanim| 2 hania kuryat yogadasya trikoee
kheoau 3 kuryuu yogadasya trikoee 3 saumyasthane saasthita bhuyakheoau
yogarambhaa yatra kutrapi loke||4||
().
( )
. ()
() , , ,
( ).
, pathabheda:
,
() , ,
(), , -
, ( ).
: ,
.

Rahuh ketuh yogadasya trikone


kuryat bhangam yogasiddheravasyam|
saumyairdrstah saumyayuktoa'thavalam
nrnam loke yogasiddhyai 4 trikone||5|| 4 dasya
, ( )
( ). ,

, ( ).

lagnadhiso yogadah svarksanathah


papo'pi syat yogasiddhyai trikone|
nicah kheto naicyameva prayaccheducco'pyevam bhuyase mangalaya||6||
,
,
. ,
.

trikonasamsthasca tathastamasthah
papam muhuh bhangamupaharanti|
ksinendudrste vyayabhe'pi tadva-

dvadanti santo muhureva bhangam||7||


8- ( ),
,
, ,
() 12- .

dustargalasthah sakalasca khetah


vyayasthita va 5 yadi yogadasya 5 scapi hi
rahvarayukto'pyatha yogado va
(kurvanti) bhaveddhi sarvajnamatena bhangam||8||
, 12-
, ,
, - () .

phanivyaye yogasatapaharta
sukrena yuktastvayupraharta|
sukrendusarpa vyayabhe visisya
kurvanti nityam khalu yoganasam||9||
12- , 12-
. , , 12- ,
.

purnargalanam carabhe yuatau syat


yogah tripadargalatah sthirarkse|
dvande tathardhargalato'thava syat
padargaladva manujasya yogah||10||
,
- (3/4 ),
- (1/2 ) .
( - (manuj = ) (
), ).

purnargalah syattritayasya yoge


padonamahuh dvitayasya tadvat|
ekatra cardhargalassamjnitah syat
kone subhaih padamiti bruvanti||11||
,
- ( ) - ,
- (). ()
- .

padargalanamatha sampravacmi

visesamaryaih munibhih pranitam|


karmasthitah sobhanakhecarendrah
caturthabhe capi grahai (khagai) rviyukte||12||
, , 10-
/ 4- ( ).

subhesu konantarasamsthitesu
padargalam tam pravadanti dhirah|
subhesu jamitragrhasthitesu
trikonasamsthesu subhagrahesu||13||
,
. 7- ( ?
, konaantar
), .

yogaprade svoccagate'thava syat


padargalam tat pravadanti santah|
candrastatha 1 yogadasamyutascet 1 candro'thava
vyaye subhanam yadi sannivasah||14||
(
), - .
( - ).
,
.
vyayatrikone 1 na subha yadi syuh
yogo hi padargalasanjnitah syat|
1 idamardhamatra nopalabhyate

( ). () .

2 mulatrikone hi subha yadi syuh


yogo hi padargalasanjnitah syat|
2 idamardhamatra nopalabhyate
,
, - .

Padargalanam dvitayasya yoge


budhastadardhargalamamananti||15||
yogapradasya vyayabhe subhanam
yoge tadardhargalamamananti|
kheteairanekairyadi yogadah syat
uktarstu padargalasanjnitah syat||16||

, . - .
, ,
().
( -ukta) (
), - .

ucco'thavapyuccayuto'pi tadv
diteva sarvajnagurormatena 3| 3 sarvajnamate vadanti
uccena drste'pi balam hi kecit
vadanti raseradhinayakaisca||17||
( ) ,
.
(
).

krurascaturtharksagatah subha va
trtiyasasthastamaga 4 yadi syuh| 4 sastharksagata yadi
grahairvihine'pyathakarmabhe va
yogo'yamardhargalasanjnitah 5 syat||18|| 5 mamananti
4-
3-, 6- 8-, 10-
, .

subhargalaih krurakhagastathaiva
dustargale saumyakhaga yadi syuh|
tadisvare va bahubhiryute syat
yogo'yamardhargalanamadheyah||19||

,
, , (
) , .
evam vidhairargalayogabhedaih
yuktah khago yogadanamadheyah|
lagnam prapasyedyadi manavasya
dharapatestulyabalatvameti||20 ||
, ( ),
, () .

||iti sribalatripurasundarikrpakataksasamadhigatasamastavidya vaidusya


srikrsnamisrakatau
jyotiraphalaratnamalayam pancamo'dhyayau||

||sastha adhyaya||

adhyaya ||6||
carasthitah padabalah khagendrah
sthire tathardham balamamananti|
tathobhaye purnabalam khaganam
ucco'pi padonabalah khagah syat||1||
,
.
.
() (
, , ).

papastathocce vibalassubhastu
nicasthitah syuh vibalah prakamam|
phanisvarah purnaphalaya dusta
grahairyutastattadudaharanti||2||
() ( )
, ,
( ), , .
.
,
.

yogapradallagnapatervilagnat
bhava vicarya manujarnabhenam|
uktesu yah purnabalastadanim
tatrapi samye rajanisvaracca||3||
, ,

( ).
, ( ) .

rahurvilagne'pyathava tadisa yukto'thavayogadasamyutah syat|


tatha sudhibhih phalakanksibhih syuh
viparyat bhavaphalam vicaryam||4||
,
( ) ( ).
( ),
(
) .

krsniyasastre 1 hi puraiva bhavah 1ayam sloko nopalabhyate


mayaiva sukta vidusam hitaya|
atrapi te syuh sudrsam prabodhahetoh phalanam manujarsabhanam||5||
, ,
(Manujarshabha).
varnakrtiryogadato naranam
na cedvilagne balavan khagame|
krsneyarityaiva 1 vicaksanena 1idamardham nopalabhyate
varnadayah syuh parikalpaniyah||6||
.
, , ()
. ,
() ().

jamitranathamsakato hi jatih
khyatistatha lagnavibhagatah syat|
yogapradadva balino yutadva
vicarya 2 dhiman pravadet sabhasu||7|| 2 vidvan
, ()
7- ( )
,
, .

lagnam gataih krurakhagaih narah syat


krurah subhaiscapi subhaprasastih|
misraistatha misraguno'tinicaih
naicyam tathocce bahumanajivi||8||
, ,
, ,
, ,
, ,
, - .

rahau vilagne pisuno nrsamsah


ketau sada dharmagunabhimani|
sanau sadacaravivarjitah syat
kami bhrgau devapurohite tu||9||
, ()
,
- , (
, ),
,
.

jnani ca vedantavicaradaksah
budhe tu vakta matiman gunaohyah|
kuje parastrinirato vidhau tu
balye 3 krpalurmadhurakrtisca||10|| 3 bhavet
,
, ,
. ,
(
).

, .

dinadhipe kopagaristhabuddhih
vedangaviccapi sada narah syat|
vittasthitaih krurakhagairvyayasthaih
praksinavitto manujastathaiva||11||
, -
(), - ( ).
2- 12- , ,
, .

grahavyapete vyayabhe dhanasthaih


kruraih subhairva manujo dhanadhyah|
kruraih sada 1 kruravacah subhaistu -1 kruraistathah
subhamyuvacovibhavo narah syat||12||
2- , - ,
, . 12 2-
, , .

ravau tu vaiyakarano vidhau tu


sahityavidyakusalah kuje tu|
naiyayikah syacchasinandane tu
mimamsako devapurohite tu||13||
2- . - (),
,
, -
( ).
(
) .

vedantavit syat bhrgunandane tu


kami ca sahityakalapravinah|
mande tu mandaprakrtih phanindre

baladhike vakratamo bale syat||14||


2- ,
( ). 2- - /
.
2- .
( ?)
.

muko dhvaje tvasphutavak sadaiva


yogapradallagnapateh samuhyam|
vidyavisesastu caturthabhavat
tathatpancamaccapi vicintyamahuh||15||
2-
( ).
2-
.
4- 5- .

Uktairyutabhyam gurucandramabhyam
prabandhakarta bhrgucandramabhyam|
kavyadikarta budhacandramabhyam
nyunam tatah kincidudaharanti||16||
(4 5)
.
, ,
,
, ,
.
budharayorandhrakavirgurau ca
sukre tu girvanakavih sanau tu|
sthite sacandre dramidah phanindre
mlecchadibhasasu 1 site kavih syat||17|| 1 nipunah
, 4- 5- ,
( ,
),
,
(4-5)
.
, ,
, . (
, - ,
).

trtiyagaih krurakhagaih pratapi


labhe subha no yadi samsthitah syuh|
trtiyanathena yute tu yoga -

prade pratapam samudaharanti||18||


3- , ,
11- .
3- . .

sambandhato yogadadarapatyoh
sneho'nyatha syat viparitameva|
lagnadhipallagnagahacca kecit
sambandhamaicchan kusalam munindrah||19||
, 7- 5- (
),
() ,
( ) .
( )
.
: ,
, ,
, ,
.

vesmarksagah sobhanakhecarendrah
subham pradadyuh yadi karmagehe|
na syuh caivamidam dasasu
vicintaniyam vibudha vadanti||20||
4- 10-
, ,
, .
: "na" " " ,
.
dhanagamo vittacaturthalabhaih
viparyayah karmatrtiya rihphaih 2| 2 nasaih 2|1 nicaih
purvoktagehesu graha khaga tyaye syuh
karmadayo vyarthaphalapradane||21||
2-, 4- 11- , , ,
, 10-, 3- 12-
. 10-
() .

ravau tu tarnam grhamahuraryah


candre tu parnaih grhamamananti|
kuje tu lostadigaham prasastam
budhe tu 3 bhusvabhragrham vadanti||22|| 3 sudhasubhra

4- ( ) ,
- , ,
, ( )
, .

tasmin gurau darugrham bhrgah tu


vicitramahuh bhavanam munindrah|
suryatmaje ksinagrham syat
rahau dhrdham cestakamamananti||23||
(4- ),
(Devadaru ?). ,
( ?), ,
(?) .
() .

ketau tu devalayamandapadim
vadanti ca jyotisaka munindrah|
prasadamahuh bhrguje sacandre
jivena drste svabhujarjitam syat||24||
4- - (
), .
( 4- ), ,
,
().

phanisvare canyakrtam tadeva


raviksite rajagrham vadanti|
sanau parapresyataya nivaso' pyevam hi sarvatra vicaraniyam||25||
( 4- ),
( - , ). 4-
, , -
.
4- , ,
- ( ).

sutarksanathadyadi yogadasya
sambandhasiddhih bahuputralabhah|
tatrapi rahau ca ravau gurau ca
vadanti santah khalu niscayena||26||
5- ( 5
) ,
( ).
, / 5- ,
, ,
.

candre baladhye sutabhavasamsthe


putram kilaikam samudaharanti|
budharksage va budhasamyute va
dattah sutah syat bahulendudrste||27||
, ( ,
), 5- ,
.
, 5- ,
, .
: ,
5- ( )
. 5- , ,
.
.

sanau tathaike mrtaputravan syat


ketau narah strijanakatvameti||
sankhya tu samyuktakhagaih kalabhiruccadibhistad dvigunabhivrddhih||28||
5- ().
5- .
, ,
.
,
( ) 5- ,
,
.
ravau sutasthe sivabhaktiyuktah
candre tu devyam ksitije kumare|
visnau budhe sambasive gurau syat
brahmatmavadi ca bhrgau tu laksyam||29||
5- , ,
(
). 5-
(), .
5- ,
, . 5-
.

nagatmajayamathavapi bhaktih
sanau yame bhaktimudaharanti|
durgadipujaniratah phanindre
ketau tu candesvarapujakah syat||30||

( 5- ), 5-
,
,
( ).

bhujaigarajah subhadrstiyuktah
sive sa papairyadi samyutah syat
visesapasndamatih nrsamsah
kami bhagarcanirato'thava syat||31||
(
), ,
( ),
- (), , .

rahuh cubhenapyasubhena yuktah


durgatmakam tam niyatam vadanti|
sanirbudhaksetragatastu visnau
svarkse tatha madhvamate pravistah||32||
, ,
.
, ,
, -
.

jivena drsto'pythava yuto va


ramanujah syaditi sampradayah|
sukrena drsto'pythava yuto va
srivenkatese niyato narah syat||33||
,
, ,
, , (
?).

budhadikhesatmajagehavaso 1
govindapasandamatim dadati|
svarksoccanecasthitaratrinathah
sivatmako vyomamanistu nityam||34|| 1 ayam sloko nopalabhyate
5- , ( , ), () ().
5- (
), (
?).

sariravrttirjapasilakarma
dhyanatmako va himagustathaiva|
yasta kuje 2 jne'pi ca dambhakarma 2 kratunamapi
acaravaditi vidurmunindrah||35||
, -
, , 5- .
, , .

karmadhyanayutah saurih
sukro rajasakarmavan|
akarma va kukarma va
csnirdhyanatmakah khagah||36||
5- ,
,
. , .
- , .

yasta va sarvayajnanamasakto va bhavennarah|


kaulo va patito vapi rahuh paasndako'pi va||37||
( 5- )
, ,
( .
, ). 5-
.

rahuh 1 sukrayuto drsta acaryadhyanavana sada| 1 sarahuh subhayuk-sarahussukrayuk


sasijatparsnirasisthadapyevam vadatam nayet 2||38|| 2 narah
,
. ( )

Amatyadasadapyevam vadanti munayo'khilah|


sasirasirgrahayutah sada tatparsnigaih khagaih||39||
, , ,

( )

vilagnalagnanathabhyam yogadadvapi pancamat|


upasanavidhiscintyah sarvadapi ksitau nrnam||40||
/ 5- ,
,

( ?) ( ,
).

tadamsah subhayugdrstat iha janmani siddhidah|


kadapi siddhirnaivasti 3 papadrstiyutah sa cet||41|| 3 na syaddhi
, (
, )
, , ,
,

.

gurusukranisanathaketusaumyah subhagrahah|
4 ebhirdrsto yutamsasceta iha sighrena siddhidah||42|| 4 idamardham na drsyate
, , , (
)
, , ,
( ) .

canibhaumabhujangah syuh kauladharmanusarinah 5| 5 krura iti guroh matam|


dharanisutamandabhyam bhaumahibhyam yuta yadi||43||
, , 5- ,
( ) ( ,
- ).

sasina kavina yuktam drstam va kaulabhan narah|


guruna yuktamathava drstam va na bhavedyadi|44||
5- ,
, ,
5- .

uktarasau subhe rahau saniyoge tu vaidikah|


ketvadityajayoryoge saivo va vaidiko'thava|45||
5- ,
,
. , ,
.

gurvadityajayoryoge bhavet vaidika vaisnavah|


rahubhumijyoryoge yoge va sanibhaumayoh||46||

, .

pasandi ketukujayoh yoge syanmantrikah puman|


abhicarakarta va papistho va bhavennarah||47||


5- - .
.
.
.

yoge tu 1 saniketvostu jatah saivo bhavennarah| 1 gururahostu|


upasako harassunoh harasyapyathava bhavet||48||
( . , -
, ,

, ,
).
uktarasirguruyuto gururasistu va punah|
kevalenatha sasina drsto va samyuto'pi va||49||
/
, 5-
/
/
( ).

anyo yadyuktarasistu gururasigato'thava|


sasinatha yuto drsto vaisnavo bhavati dhruvam||50||
( ) 5-
, 5- ,
, ( ).

sasibhaskarayoryoge sivadiksaparo narah|


yoge tu ketusasinoh sulinyah syadupasakah||51||
, - ,
,
- .

vaidiko vatha saivo va yoge tu sasisaumyayoh|


yoge va sasigurvostu brahmajiani bhavennarah||52||

, ,

(
, ).
yoge tu sukrasasinoraihikartha upasakah|
devyastatra tu yoge syat sannyasi gurubhaumayoh||53||
,

.
5- ,
.
: ,
, -
- . , ,
5- .
, , .

ketuscettatra bhandari naro vapyavadhutakah|


latah syattatra paparkse yoge va rahumandayoh||54||
5- ,
( ).

,
.

5-

tatra tau gurudrstau cet virakto va yatistu va|


gururahvo samayoge candalai saha pujakah||55||
, 5- ,
,
. ( ),
(
ai).

evam sutarksaduktoccagrahaih vidvana balabalam|


viniscitya phalam bruyat kadapi na mrsa bhavet||56||

- ,
.
||iti sribalatripurasundarikapakataksasamadhigatasamastavidya vaidusya
srikrsnamisrakatau
jyotisaphalaratnamalayam sastho'dhyayah||

adhyya ||7||

ahdhipdyogadakhecarasya
sambandhata sainikanyaka syt |
yogaprade ahapatau tath sy-deva daymapi 2 vkyamhu || 1 || 2 yojya
sambandha () 6- -,
. 6-
( 6- ).
tatra sthit ppakhag pumsa
kydisajvanamcaranti |
1 anyrasarp viamapradee
girau tath knanasmni syt || 2 || 1 anyrade
- 6- ,
.
, / ( / )
6- / (
), ,
().
: pathabheda ,
.
candrea de salilapradee
ukrea caiva munayo vadanti |
gurau jalapryatae sacandre
rhau ilpryatae vadanti || 3 ||
6- , /
.
6- . .
,
.
, , .
yogapradt kendragato yadi syt
ahdhinet prabala kau syt |
trikoasastho'pi bal dhanhya
kemedruma nagata vadanti || 4 ||
6- (sambandha)
, . , 6-
, ,
- ( ).
yogaprada saptamapo yadi syt
sambandhayogdbahudrapa 2 syt | 2 dravna
adi sambandhavadviiya
sakhyvibhga pravadanti tajj || 5 ||
(sambandha) 7-,
.


7- .
: Bahudarapa ,

, ,
.
, , 5- 9-
,
, .
tatraiva candrenvit sul
surpi ukrayute'pi tadvat |
gurau sacandre sulakahy
kalvat sydvaijeti kecit || 6 ||

7- ( 7-
, - ),
. .
7-,
( ), .
vayodhik sycchanin kurp 3 vadh
tapasvin vpyatha rogi v |
paty vihn bhujage ketau
kurpi cpi tath vadanti || 7 ||
, , ,
. ,
( ) .
: Kurupini, , ,
, .
, .
7-.
yadyaamasthau bhmiputrau
vadanti mtyu kila astraghtai |
tatraiva mande savidhau varogea
mtyu labhate dhruva || 8 ||
, 8- ,
8-,
- - .
ravau nptsarpayute vina
candrea mtyu bhuvi rjaroagt 1 | 1 yakmt
kuje vraccandrasute ketau
vicikdyairnidhana vadanti || 9 ||
8- - ,
8- - (?) .


Vishuchikaa
( , , ).
: patha bheda
()
, ,
.
kendude nidhane kuje syt
sarpekite kmisambhavo'pi |
krrea yuktena budhena santa
durgandhavddhi samudharanti || 10 ||
8-
( ).
( )
.
ubhvalokena na doa ea
viparyaye tvevamudhta syt
pitu pate yogadakhecarcca
sambandhata syt pitvittalbha || 1 ||
8- ,
(
).
, 9- ,
.
tatra sthitaissyt ubhakhecarendrai
dharmbhivddhi gurudevabhaktim |
2 anyacca sarva matimn vicrya 2 idamardhamatraiva dyate
phala sabhy pravadedatandr || 12 ||
8- ,
,
( ,
).
karmdaya prvamudrat
tathaiva durgalamantarea |
phalaprad tatpatibhi sahaiva
sambandhato yogadakhecarasya || 13 ||
( ) ,
() dushta , (
) ( )
/ -.
sakepato granthatay mayokta
vistrata tanmatimn vicrya |
1 gurpadennpate sabhsu 1 idamardha na dyate
vaktavyamatyadbhutastrametat || 14 ||

(Vikramaaditya)
, (),
.
eva vilagndapi yogadcca
2 vilagna nthcca vicintanyam | 2 nthcca vchanti padcca kecit
3 padcca vchanti munndr 3 idamardha na dyate
bal sarvatra phalaprada syt || 15 ||
, .
(-).
,
.
||iti rbltripurasundarkpkakasamadhigatasamastavidy vaiduya
rkamiraktau
jyotiaphalaratnamly saptamo'dhyya ||

adhyya || 8 ||
re dgdathavakcca
dra vilagna yadi yogada syt |
rerathcca sa eva re 4 4 atsa bhavecca re
drekkato'pyevamudharanti || 1 ||
-, - -
,
- - -
-,
.
dra khago rivadvilagna
payet khaga kevalanmadheya |
yogaprada kevalasajito v
lagna prapayedyadi yogavn 5 syt || 2 || 5 yogada
,
(
), ( ) .
: , ,
,
rasinath (/ 7-)
. ,
, , , , .

, .
vihya di bhuvi yogadasya
na yogaakpi dhartale'smin |
tattatsamdya narendrayoga
sakepato vacmi munipratam || 3 ||

, , ,
. .
lagna dga yadi yogakhea
eko ravi payati cettadnm |
rj a npati kalvn
kuje tvarayrayabhpati syt || 4 ||
, ,
, ,
( , ),
.
budhe tu vjyaparo npla
gurau tu viprmarabhaktiyukta |
ukre tu km rasakhaabhm-pati anau kudramahpati syt ||5||
, ,
, .

,
.. ,
.
rhau girndrrayabhminet
ketau tu nyakitinyaka syt |
etatphala vipramukhdivara-catuyn munibhi pratam ||6||
, .
,
.
().
mlecchodbhavn vieato'dya
vakye vipacitsukhakraya |
phavaro bhmijamandagehe
sthito bal payati yogadt || 7 ||
,
, ,
( ).
: ,

, , , ,
.
lagna dga tvathav trikoa
sarvasahmaalacakravart |
sa eva candrea yutekito'pi yuto'tha do
dvpntare syn npati dhandhya |8 ||

( , /
) . ()
, (),
.

bhaumdibhi krrakhagairyuto'pi
1 da kvacit bhtalanyaka syt | 1 nna
ubhena yukto'pi ubharkago v
ubhekito vpi bal phandra || 9 ||
, ..,
, ,
/ .
eko bal krrakhagena yukta
madhyo'nyath sydvipartameva |
di ubhn bhujagevarasya
viprdikn phalasiddhaye syt || 11 ||
,
( ),
. ,
, , .

:
Vipareeta. ,
. , ,
,
Kwachit.
dvitrydikheekaato dhary
kvacit pati sydapi yogadtu |
anyrasarp viamrgaln
yoge'pi khaaprabhutprad syu || 11 ||
, ,
.
, ( ),
.
: .
anye tu dridryasamudramagnn
kurvanti datvpi dhana tadante
lagndvilagndhipatirgaryn
tato dgo dhanado'pi kart||12||
,
( ).
5- ,
.

: Gara 5-, 5-
.
grahairanekai yadi yogadt
yutastadn prabhuyoga eva |
yadyargale syu ubhakhecarendr
tath narendrasya samo vibhu syt || 13 ||
( ,
/ ),
-.
,
.
mire mira vipartata syt
viparyaye ncakhagairvina |
uccaistathtyunnatarjayoga
krrairyuta syt mdut vibhutve || 14 ||
( ),
.
(-
).
-.

.
: ,
,
.
ccalyayoga carasasthite syt
sthiratvamhu sthirabhe graheu |
tathobhayastheu baldhikatva
vicakao vkya vadet sabhsu || 15 ||
, (
),
, ( ),
, ( ).
: , ,

, .
tathamastheu bhavedvibhaga
krreu kedreu bhaved dhatvam |
trikoasastheu hni
vyayasthiteu vyayamhurry || 16 ||
8- , ,
, , (12), ( ).

: ,
.
krr yut yogakarea kuryu
krra durcramupttagandham |
lagndhipe yogakare prasiddha
dhandhipe syddhaniko'pi vakt || 17 ||

.
,
,
Dhanesha,
.
ttyape bhrtdhanopabhokt
caturthape bhaavn sukhhya |
yogonnata pacamape man
1 putrdito dravyasukhapraasti || 18 || 1 prja suta |
3- , , , 4-
, 5-

, , (pathabheda ,
/ ).
ahdhipe atrudhanopajv
drdhipe strdhanasaukhyajv |
rogevare nirdhanavn daridra
bhgyevare bhgyavivddhapuya || 19 ||
6- , ,
7- . 8- ,
9- , ,
.

karmevare karmarato dhanhya


lbhevare pradhana samddha |
vyayevare nirdhanako daridra
itva sarvajagurormatena || 20 ||
10-, ,
.
11- , 12-
.
.
: ,
, ,
.
, .
eva guairyogakhaga nirkya

balnusrea vadet phalni |


lagna payedyadi yogakhea
lagnatrikoeu vicintanyam || 21 ||


. ,
.
: Iranganti Rangachari , ,

, ,

. , , , ,
, , ,
, ,
. .
lagnatrikoo yadi ppa yukta
payecca ta yogakhagastadnm |
yogasya bhaga pravadanti dhr
ubhena yuktastu ubha dadti || 22 ||
,
,
, ,
.
.
davibhgena vicraya
klo'pi daivajavarai viiya |
davibhgeu rjayoga
paratra vakye phalakraya || 23 ||
daivadnya (),
()
-.
hor ghai yadi v vilagna
payan yogya bhavet khacr |
ucco'pi v ncavilokanena
yogasya hni pravadanti santa || 24 ||
() , / -
.
() / (), ()
, .
:
.
, , ,
, .
||iti rbltripurasundarkpkakasamadhigatasamastavidy vaiduya

rkamiraktau jyotiaphalaratnamly aamo'dhyya||

adhyya || 9 ||
ucce ubhe v dhanabhva sasthe
ttyabhe ncakhage ubhe v |
caturtharau ubhakhecare v
svoccagrahe pacamabhe ubhocce || 1 ||
() (2-) ,
() 3- , 4-
5- ,
krre'thav ncakhage ahe
ubhe tath saptamabhvasasthe |
tathamasthevaubheu tasmt
paratra saumye npate sama syt || 2 ||
() 6- , 7- 8-
,
.
ubho dvitye'tha tato'nu nca
krro'thav saumyakhaga caturthe |
tato'nu ncastadata ubhaca
tato'ubha tatparata ubhocca || 3 ||
2-, () 3-, 4-,
5-, 6-, /
() 7- .

tato'nu ppa khagamo rasy


patirbhavet yogakardvilagnt |
khebhve candrato grhyametat
sarva grhya syddasvevameva || 4 ||
, 6- ,
.
6- .
.

lagne syt ppayute tade


nce krre krrayukte vilagne |
tmbhto yogadt na payet
rog jto bhgyahno viiya || 5 ||
,
,
, ,
() .
lagnedv yogaddv dvitye

krre tdkcame rhuvarjam |


saumeveva nagehe prajta
vitterhno bhikuka syn manuya || 6 ||
8- ,
, ()
/ .
candre nce ncakhee bhve
tmbhte yogade crigehe |
duasthne bhoginthena de
rog jto bhgyahno nara syt || 7 ||
() ,
, 6- ,
8- 12-,
.
: .
, 6- , , 8- ,
12- , 8-
, 12- 12-
.
rhdv yogaddv vyayasthai
kheeranyai bhogiukrenduyukte |
lbhasthnd duabhve grah
rjo mld dravyana vadanti || 8 ||
12- (
12-) , 6-, 8- 12- 11-
, - (
..).
rhe v krrakhee vyayasthe
rhau candre lbhasasthe saukre |
yogdhe'pyargalai sayute v
madhye madhye yogabhaga vadanti || 9 ||
12- ,
11- ,
11- ,
( ).

: ,
12- , 11-
, a 11-,
.

vittasthne krrakhedyabhve
nasthne saumyakheai yute syt |
tyg bhog dnala prajvn

lagndeva yogadccintanyam || 10 ||
2- , 8- ,
,
.
, .
yogdhtkoayo duakhee
nasthne v vyaye caivameva |
bhvasthne krrakhestadn
bandhairmtyu jyotiaj vadanti || 11 ||
7-, 8-, 12- (
)
.
: , 7-
.
, , () ,

, ,
.
karmasthne vemagehe du
lbhasthne cet ttye'thav cet
nce saumye kacandre nar
bandha prokto drghakla munndrai || 12 ||
4- 10- ( ,
),
11- 3- , (), Chandra
( paksha bala
) .
uccairde synnirodhasya na
ncairde rkhaldiprahra |
saumyairde synnirodhe'pi saukhya
draavya sydevameva dasu || 13 ||
( )
() ,
.
()
( ).
, ( ).
.

ncai ppairvarasakhy ubhaistu


ms prokt ppakheaistathoccai |
saumyaiuddhairvsar svooccasasthai
nyo v syurvgvyath v nirodhe || 14 ||

,
, .
(), ()
ghatis palas .
ke candre bandhana pamukhyai
pre candre bandhana 1 vastratah syt | 1 tasya nsti
rhau tu sycchkhalbhi saukre
bhaume tu syccarmapen bandha ||15||
,
, (
). ,
.
:
.
surye vrtmtramhu munndr
krrairyukte darana v kadcit |
candrpatye hastamuiprahra
krraiyukte drubhi padaghta || 16 ||
, ,
,
.
,
( ) ,
.
ukre nce krrakheena de
marucheda rjakopd vadanti |
jve sydbhao vkprapaca
caiva yojya sydday sudhbhi || 17 ||
( ) ,
( ),
, .
, ,
.
bhve candre ncakheena de
krrairbhaumdyai bhujagena yukte |
ukre nce durbale cdvitye
rjakrodhn netrahni vadanti || 18 ||
7- ,

2- , - .
: ,
,
.
-
() .

krrai kheai pacamasthaissaukrai


bhvasthne ncakhee vidhau v |
yogedv duasajrgalasthe
rjakrodht gardabhrohaa syt || 19 ||
5- (),
7-
,

- ( ).
eva yojya lagnanthdvilagnt 1 1nthd dgt
drekkarkdyogadcca prayatnt |
bhu jtv sarvametadday
saumylokai sambhaveyu ubhni || 20 ||

, , ,

.
,
() (
).
||iti rbltripurasundarkpkakasamadhigatasamastavidy vaiduya
rkamiraktau
jyotiaphalaratnamly navamo'dhyya||

Вам также может понравиться