You are on page 1of 13

KHIDMAT

KOMUNITI

Khidmat komuniti ialah kerja amali yang dijalankan di luar jadual waktu
persekolahan.
Menjalankan kerja amali di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya
10 jam.
Penyertaan aktif dalam kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau
komuniti luar sekolah.
a. Gotong royong / membersihkan
i. Kawasan sekolah
ii.Surau atau masjid
iii.Tanah perkuburan
iv.Lain-lain
b.

Lawatan dan ziarah ke


i. Rumah kebajikan anak yatim dan orang tua
ii.Hospital
iii.Perkampungan orang asli
iv.Pondok atau pusat pengajian dan lain-lain

TUJUAN
KHIDMAT
KOMUNITI

Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik


dan kewarganegaraan di luar bilik darjah.

Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.

Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin dan


bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.
Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat
dengan masyarakat serta aktif dalam aktiviti
kemasyarakatan.
Mengukuhkan ikatan persaudaraan, kekeluargaan dan
mengeratkan hubungan kemasyarakatan antara
lapisan masyarakat.

PROSES MELAKSANAKAN PROJEK


KHIDMAT KOMUNITI

PERANCANGA
N

PENGHARGAA
N

LAPORAN

KERJA AMALI

REFLEKSI

Menilai kerja yang telah dijalankan


Menyusun dan menyemak dokumen dan catatan

REFLEKSI

Menulis jurnal refeksi peribadi

Melaksanakan projek
Merekod/mencatatkan tugas yang dijalankan
Mengambil tindakan untuk menyelesaikan
masalah yang timbul semasa menjalankan tugas

Mengenal pasti dan memilih tajuk projek


Menentukan objektif, jenis aktiviti, tempoh masa
melaksanakan projek
Mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat
Menyenarai dan membahagikan tugas
Menentukan cara mengumpul maklumat
Menentukan cara merekod projek

KERJA
AMALI
PERANCAN
GAN

Membentangkan laporan
Menulis laporan individu/kumpulan
Menentukan cara menyediakan laporan

LAPORA
N

Format Laporan
Tema
Nama Projek
Tarikh / Tempoh Pelaksanaan Projek
Ahli Kumpulan Projek
Guru Penasihat
Objektif Projek
Pelaksanaan Projek
i. Perancangan
ii. Kerja Amali
iii. Refleksi
Cadangan/Komen
Penghargaan

Menunjukkan penghargaan kepada


pihak yang terlibat dalam menjayakan
projek

PENGHARG
AAN

PENILAIAN DALAM KHIDMAT KOMUNITI

KONSEP
berdasarkan objektif kurikulum
dijalankan secara individu/berkumpulan
dijalankan di luar bilik darjah sekurang-kurangnya 10 jam setahun

PENILAIAN DIBUAT MERANGKUMI 3 ELEMEN :

1. PEMERHATIAN

2. REFLEKSI
3. LAPORAN

Penilaian Khidmat Masyarakat


dibahagikan kepada 4 aspek iaitu :

Bil.

Komponen Penilaian

Jumlah Skor

A
B
C
D

Perancangan
Kerja Amali
Refeksi
Laporan
Jumlah

10
20
5
5
40

Jadual Kriteria Penilaian Khidmat


Masyarakat :

Gred
A
B
C
D

Kriteria
30 - 40
20 - 29
10 - 19
0 -9

DESKRIPSI GRED
A = Penglibatan murid ditahap yang yang cemerlang dalam aktiviti Khidmat
masyarakat bagi membantu & meningkatkan imej, diri, sekolah dan
komuniti

B = Penglibatan murid ditahap yang baik dalam aktiviti Khidmat Masyarakat


bagi membantu & meningkatkan imej, diri, sekolah dan komuniti

C = Penglibatan murid ditahap yang memuaskan dalam aktivti Khidmat


masyarakat

D = Penglibatan murid ditahap yang sederhana dalam aktiviti Khidmat


masyarakat

H
O
T
CON
N
A
R
LAPO