You are on page 1of 1

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PROSES PEMBEKUAN LOIN TUNA (Thunnus sp.) DI CV. MINA


SUMBER MAKMUR GORONTALO

MUHAJIR SULEMAN
NIM : 632409002

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Asri Silvana Naiu, S.Pi, M.Si


NIP. 19700081172005012001

Faiza A. Dali, S.Pi, M.Si


NIP. 198405142008122003