Вы находитесь на странице: 1из 1

SL NO NAME

STREAM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
73

CSE
Male
CSE
Male
CSE
MALE
CSE
MALE
CSE
MALE
CSE
MALE
CSE
MALE
CSE
MALE
CSE
MALE
CSE
MALE
CSE
MALE
CSE
MALE
CSE
MALE
CSE
FEMALE
CSE
MALE
CSE
MALE
IT
MALE
IT
MALE
INFORMATIOMALE
INFORMATIOMALE
IT
FEMALE
IT
MALE
IT
MALE
IT
MALE
IT
MALE
IT
MALE
IT
MALE
IT
FEMALE
IT
MALE
IT
MALE
IT
MALE
IT
MALE
IT
MALE
IT
MALE
IT
MALE
ECE
Female
ECE
Male
ECE
Male
ECE
Male
ECE
Female
ECE
Male
ECE
Male
ECE
Male
ECE
Male
ECE
Female
ECE
Male
ECE
Male
ECE
Male
ECE
Female
M.C.A
Male
M.C.A
Female
M.C.A
Male
M.C.A
Male
M.C.A
Male
M.C.A
Male
M.C.A
FEMALE
M.C.A
Male
M.TECH
Male
CSE
Male
ECE
Male
IT
Male
IT
Male
IT
FEMALE
IT
Male
IT
Male
IT
Male
IT
Male
IT
Male
IT
Male

Madhusudan Ghosh
SUSOVAN DE
NAHARUL MANDAL
Abhisek Chatterjee
ASHIS MANDAL
MANISH KUMAR
Ritabrata Das
SHARUK KHAN
Anindya Manna
Anupam Patra
Arijit Das
ARINDAM MONDAL
Chandan Prasad
SHREELATA LAMA
SOUGATA MAHATA
Tridip Chakraborty
RANJAN KUMAR SHAW
SAIKAT MANDAL
Sourav Adhikary
MAHENDRA KUMAR SHAW
Anju Shaw
Jayanta Pakhira
Mrinal Kanti Ghosh
Rahul Sarkar
Sabirul Islam
Sairul SK
Sukanta Kurmi
ANTARA DUTTA
AVISHEK CHANDRA
BHASKAR DAS
DEBANJALI ROY GUPTA
SANKAR PRAMANIK
SHISHIR PAUL
Subinoy Maity
Saikat Bagchi
Arundhati Dasgupta
Ravi Kant Kumar
AHMAD MUSA
AKASH OJHA
MOUSUMI BARAI
RAJDIP SARKAR
Rajesh Sena
Sandip Mahata
SUBHRAJYOTI DAS
SAYANTANI HAZRA
Santanu Biswas
SOUMYA SARKAR
Sudipta Pal
BIAS MONDAL
Anik Ghanti
Kamalika Malakar
ABHIJIT MANGAL
SOUMODIPTO GHOSH
Shantanu Das
PURNENDU RAJAK
SHARMISHTA BHATTACHARYA
SAIKAT BISWAS
SWARNAJIT RAY
Ritabrata Das
Sayan Bhattacharjee
Ritesh kumar shaw
BIJAY NARAYAN PRADHAN
Deepa Tamang
Subir Saha
ANTIN BARMAN
Debayan Shil
MAHENDRA KUMAR SHAW
PROSHANTA MANDAL
Jagrata Parui

GENDER DOB
5/19/1994
5/3/1993
11/11/1992
5/7/1992
9/26/1992
1/14/1994
11/19/1992
2/11/1992
4/3/1994
1/4/1993
7/19/1993
9/20/1990
6/17/1988
3/24/1992
12/3/1993
6/5/1990
10/20/1992
11/12/1993
12/8/1993
10/23/1993
8/5/1992
12/6/1993
4/4/1994
3/5/1993
3/18/1992
5/25/1995
11/28/1993
7/31/1992
4/4/1992
2/20/1993
11/23/1992
10/9/1991
5/24/1989
5/7/1990
7/26/1900
3/5/1994
12/8/1994
10/21/1991
11/30/1993
6/19/1992
5/17/1994
10/30/1992
4/15/1993
10/14/1992
10/8/1992
12/8/1993
12/24/1993
3/28/1994
9/6/1985
4/7/1992
1/5/1992
9/10/1992
3/25/1992
5/7/1992
4/10/1991
4/26/1992
10/2/1990
5/1/1988
11/19/1992
12/28/1992
7/20/1990
5/16/1992
9/23/1994
9/6/1992
6/16/1993
2/16/1993
10/23/1993
10/9/1991
3/30/1990

CLASS X % CLASS XII % DIPLOMA


80.66
80.375
73
70.89
86.37
85.6
64
75
51.22
69.33
61.62
70.375
65.75
61.43
73
66.2
78.00
81.00
77.77
60.77
81.87
78.33
78.75
76.71
61.50
83.00
63.77
69.00
66.80
65.63
61.67
74.89
63.66
61.75
60.00
92.000
64.720
72.360
76.550
79.000
77.375
73.110
83.770
83.000
79.850
76.250
9.400
84.000
67.750
78.33
60
60.88
49.4
64
54.62
73.6
68.6
82.50
65.6
73.500
57.11
52.67
55.78
53.37
68.00
79.25
60.77
67.88
72.00

79
81.57
65.285
70.14
78.71
63.4
53
73
65.33
78.5
N.A.
38.83
47.6
N.A.
69.42
N.A.
66.28
74.60
59.57
61.20
62.60
65.86
69.20
59.17
61.71
68.50
62.14
N.A.
62.28
N.A.
N.A.
68.00
N.A.
N.A.
N.A.
86.860
67.200
68.430
77.860
73.200
68.714
74.000
74.285
70.710
66.000
78.710
78.600
85.330
65.200
73
64.57
72.86
73.5
58.3
61.57
51.3
58.8
58.10
57
55.7
51.28
74.50
N.A.
N.A.
53.90
55.71
55.29
52.43
52.28

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
65.9
78.6
78.3
78.6
77.5
69.6
N.A.
76.2
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
72.90
72.50
70.30
78.60
74.20
72.20
76.50
72.50
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
90
81.2
N.A.
N.A.
N.A.
79.4
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
78.4
N.A.
74.4
72.6
74.2
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
80.7

B.TECH (AVG) /MCA


GRADUATION %
8.01
7.78
6.40
6.89
7.40
7.05
6.56
7.31
6.70
6.89
7.23
7.07
7.08
6.94
7.23
7.06
7.8
7.79
6.89
7.09
7.69
7.12
7.66
6.83
6.18
7.11
6.84
7.62
7.01
6.9
7.68
7.09
7.21
7.15
6.91
8.83
7.92
7.68
7.37
7.62
7.17
6.57
6.91
8.32
7.89
7.58
7.10
7.64
7.40
67.67
69.6
59.71
73.5
64.4
58.8
66.4
69.8
7.42
6.56
N.A.
6.29
7.36
7.35
6.81
6.93
7.3
7.09
6.87
7.87

MCA (AVG)% COLLEGE NAME


N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
7.98
7.14
7.06
7.43
7.07
6.81
7.72
6.95
8.40
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

K.G.E.C.
K.G.E.C.
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
K.G.E.C.
K.G.E.C.
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
K.G.E.C.
K.G.E.C.
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
K.G.E.C.
K.G.E.C.
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI
KALYANI

GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.

ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.

COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE

GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.

ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.

COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE

GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.

ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.

COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE

GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.

ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.
ENGG.

COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE
COLLEGE

MOBILE NO

EMAIL ID

9002664497
8670763667
8768075102
9563039643;9434455900
9804509369
8013336812
7501442452
8116575820
7602721067
9002423620
8961959314
7278353626
9804192933
8906204723
9800541999
9748814622
8820185014
8116872554
8926264212
8335869363
8100461572
9674612247
8343035675
8334053456
9593191275
8670524182
8436338598
8961380746
8768395702
9851906672
8961829736
9733707282
8946098609
9679612597
9830897402
9477462864
9903221297
9732727378
7687886627
9804272551
8335944850
9933535147
9002111632
9038986738
9748729226;8961499560
8981582326;9051485282
7278880110
9474921837
8759187388
9830136634
9007400533
8927048687
8902279230;8013945918
8759413454
9749621666
+917501625650
7602300094
8017384194
7501442452
9614087962
8961922972
8967746604
9614891476
8436618681
8927833303
8649868971
8335869363
7699329233
8013479041

ghoshmadhusudan94@gmail.com
susovan12.de@gmail.com
naharulmandal960@gmail.com
abhisekchatterjee156@gmail.com
ashiskgec92@gmail.com
james.jambon.bond@gmail.com
justmailritabrata@gmail.com
skhankgec16@gmail.com
anindyamanna.cs@gmail.com
iamanupampatra@gmail.com
33arijit@gmail.com
arindam999333@gmail.com
cptjose7@gmail.com
shreelatalama7@gmail.com
sougatamahata@gmail.com
tridip.c622@gmail.com
ranjanshaw92@gmail.com
mandalsaikat401@gmail.com
srvadkri@gmail.com
mahendra.it21@gmail.com
anjushaw071@gmail.com
pakhirajayanta3@gmail.com
kgecmrinal@gmail.com
sarkar4785@gmail.com
islamabir786@gmail.com
sairul95@gmail.com
sukantakurmi88@gmail.com
antara.apc.cst@gmail.com
avishekchandra1992@gmail.com
bhaskar.kgec@gmail.com
debanjali.kgec1316@gmail.com
sankar95a@gmail.com
shishirpaul262013@gmail.com
subinoy.maity15@gmail.com
bagchi.saikat2@gmail.com
arundhati_dasgupta@ymail.com
k.ravikant2015@gmail.com
amusa0020@gmail.com
akashojha35@gmail.com
mousumispeak24@gmail.com
rajdip.sarkar2011@gmail.com
rajesh.sena96@gmail.com
mahatadip003@gmail.com
subhrajyoti1992@gmail.com
hazra.sayantani@gmail.com
santanu19930355@gmail.com
soumsark@gmail.com
ptbaban@gmail.com
bias.mondal@gmail.com
anikghanti@gmail.com
kamalika.malakar92@yahoo.com
abhijitmangal@gmail.com
soumodipta.ghosh@gmail.com
shantanu.vc@gmail.com
purnendukgecmca@gmail.com
sb40280@gmail.com
saikatbiswas02@gmail.com
swarnajit32@gmail.com
justmailritabrata@gmail.com
sayanbhattacharjee1992@gmail.com
Ritkpa90@gmail.com
bijay.kgec@gmail.com
deepatamang64@gmail.com
sumansaha416@gmail.com
antin.it93@gmail.com
debayan.manutd.shil@gmail.com
mahendra.it21@gmail.com
prosantarocks@gmail.com
jagrata5@rediffmail.com