Вы находитесь на странице: 1из 4

Starokranska arheologija

Amar Tufo, 2016

Pitanja:

1)Ambon?
2)Euharistija?
3)Apokrife?
4)Biskup?
5)Krizma?
6)Sinoda?
7)Aureola?
8)Ablucija?
9)Kor?
10)Squama?
11)Transept?
11a)Memorija?

>>POJMOVI<<

>>Opapitanja<<
12)Kakosekodkranaprobitnonazivaogrob?
13)tasurelikvije?
14)tasumartiriji?
15)Kakosukatakombedobilesvojeime?
16)Tkosubilizapadnicrkvenioci?
17)Kojesunajpoznatijekatakombe?
18)KolikobrodovaimabazilikauDabravinama?
19)Kolikoapsidaimabazilikauitomisliima?
20)KolikoapsidaimacrkvauSamagerukrajPule?
21)KolikoapsidaimacrkvauCimukodMostara?

Starokranska arheologija

Odgovori:

Amar Tufo, 2016

Starokranska arheologija

Amar Tufo, 2016

Starokranska arheologija

Amar Tufo, 2016

Amar Tufo, 2016


Filozofski fakultet Sarajevo
Katedra za Arheologiju
Starokranska arheologija
http://www.amartufointeractive.org
3. Februar, 2016