Вы находитесь на странице: 1из 650

C O N F E R I N Ţ A N A Ţ I U N I L O R U N I T E P E N T R U C O M E R Ţ Ş I D E Z V O LTA R E

analiza politicii investitionale

REPUBLICA

ORGANIZAŢIA

NAŢIUNILOR UNITE

C O N F E R I N ŢA N A Ţ I U N I L O R U N I T E P E N T R U C O M E R Ţ Ş I D E Z V O LTA R E

Analiza politicii investiþionale

REPUBLICA

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

New York şi Geneva, 2013

analiza politicii

investiţionale

Notă

REPUBLICA MOLDOVA

UNCTAD serveşte ca centru de legătură în cadrul Secretariatului Naţiunilor Unite pentru toate aspectele legate de investiţiile străine directe. Această funcţie a fost exercitată anterior de Centrul Naţiunilor Unite pentru Corporaţiile Transnaţionale (1975-1992). Activitatea UNCTAD se realizează prin deliberări, cercetări şi analize interguvernamentale, activităţi de asistenţă tehnică, seminarii, ateliere de lucru şi conferinţe.

Termenul “ţară”, în contextul acestui studiu, se referă, de asemenea, la teritorii sau zonă, după caz; denumirile utilizate şi prezentarea materialului nu implică exprimarea vreunei opinii din partea Secretariatului Naţiunilor Unite cu privire la statutul juridic al unei ţări, al unui teritoriu, oraş, al unei zone sau al autorităţilor acestora, sau cu privire la delimitarea frontierelor sau a hotarelor acestora. În plus, denumirile grupurilor de ţări au fost utilizate exclusiv în scopuri statistice sau analitice şi nu reflectă neapărat o opinie cu privire la stadiul de dezvoltare la care a ajuns o anumită ţară sau zonă în procesul de dezvoltare.

În tabele au fost folosite următoarele simboluri:

Două puncte (

)

indică faptul că datele nu sunt disponibile sau nu au fost raportate separat.

 

Cratima

(-)

indică

faptul

un

indicator

este

egal

cu

zero

sau

valoarea

acestuia

este

nesemnificativă.

 

Blancul în tabel indică faptul că indicatorul nu este aplicabil.

Bara oblică (/) între datele care reprezintă anii, de exemplu, 2009/10, indică un an financiar.

Utilizarea unei linii de pauză (–) între datele care reprezintă anii, de exemplu, 2008–2010 semnifică o perioadă întreagă, inclusiv anul de la început şi cel de la sfârşit.

Referirea la “dolari” ($) înseamnă dolari SUA, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

Ratele anuale de creştere sau de schimbare, cu excepţia cazului în care se prevede altfel, se referă la ratele anuale combinate. Suma valorilor detaliate şi suma celor procentuale din tabele nu coincide neapărat cu totalurile, din cauza rotunjirii. Materialul conţinut în acest studiu poate fi citat fără permisiune, cu condiţia indicării sursei corespunzătoare.

Acest text este o traducere neoficială în limba română a textului în limba engleză.

UNCTAD/DIAE/PCB/2013/5

PUBLICAŢIE A ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE

© Copyright Organizaţia Naţiunilor Unite 2013 Toate drepturile rezervate

ii

prefa

ţă

Pref

aţă

Analizele

politicilor

investiţiona

le

(API)

elaborate

de

UNCTAD

au

drept

scop

ofere

asistenţă

ţărilor

la

perfecţiona

rea

politicii

lor

investiţiona

le

şi

informeze

guvernele

şi

sectorul

privat

 

internaţion

al

despre

mediul

 

investiţiona

l

dintr-o

anumită

 

ţară.

Analizele

sunt

examinate

de Comisia

UNCTAD

cu privire la investiţii, întreprinder

i

şi

dezvoltare.

Recomand

ările

din

API

sunt

apoi

implementa

te

cu

asistenţa

tehnică

a

UNCTAD.

Sprijinul se

acordă

 

ţărilor

beneficiare

printr-o

 

serie

de

activităţi

care

pot

dura

mai

mulţi ani.

Analiza

 

politicii

investiţionale

a

Republicii

Moldova,

 

iniţiată

la

solicitarea

Guvernului

Republicii

 

Moldova,

a

fost

efectuată

în

urma

unei

misiuni

de

documentar

e

din

decembrie

2011

şi

se

bazează

pe

informaţiile

puse

la

dispoziţia

UNCTAD

până

în

martie 2013.

Misiunea

a

beneficiat de

cooperarea

deplină

cu

ministerele

şi

agenţiile

de resort,

în

special

cu

Aparatul

Primului

Ministru.

Misiunea

a

beneficiat,

de

asemenea,

de

punctele

de

vedere

ale

sectorului

 

privat

naţional

şi

străin,

precum

şi

ale

reprezentanţ

ilor

comunităţii

 

internaţional

e din ţară, în

special,

ale

donatorilor

bilaterali

şi

agenţiilor de

dezvoltare.

Versiunea

 

preliminară a

recomandăril

or

a

fost

discutată

cu

părţile

interesate în

cadrul

unui

seminar

la

Chişinău

în

luna

iunie

2012.

Raportul

final reflectă

comentariile

scrise

 

primite de la diverse părţi interesate din Republica Moldova, inclusiv de la

ministere

şi

agenţiile

guvernamen

tale.

De

asemenea,

raportul

a

fost

discutat

cu

Oficiul

PNUD

în

Republica

Moldova

şi

Delegaţia

Uniunii

Europene în

Republica

 

Moldova.

Analiza

se

bazează pe

11

principii

de

bază ale

Cadrului de

politici

 

investiţional

e

pentru

dezvoltare

durabilă

 

(IPFSD)

elaborat

de

UNCTAD

şi

publicat

în

Raportul

Mondial

al

Investiţiilor

2012

 

(http://ipfsd.

unctad.org).

Din

aceste

principii,

 

următoarele

două

sunt

principale

pentru

Republica

Moldova: (1)

coerenţa

politicilor,

predictibilitat

ea

şi

stabilitatea

normelor;

şi

(2)

buna

guvernare în

aplicarea

normelor

şi

administrare

a

afacerilor,

inclusiv

transparenţa

procesului

de furnizare

a

informaţiilor

de

către

autorităţile

dintr-o

ţară

gazdă

necesare

pentru

luarea

unor

decizii

informate cu

privire

la

afaceri.

Acestea

corespund

într-o

mare

măsură

cu

orientările

naţionale cu

privire

la

politica

investiţional ă ale IPFSD, care abordează

nu

doar

măsuri

concrete

pentru

elaborarea

politicilor

şi

a

reglementări

lor

investiţional

e,

dar

şi

asigurarea

eficacităţii

acestora,

în

special

în

ceea

ce

priveşte

integrarea

politicii

investiţional

e

în

strategia

de

dezvoltare şi

asigurarea

 

mecanismel

or

de

implementar

e şi

instituţionale

pentru

 

eficacitatea

politicilor.

Pornind

de

la

o analiză

a economiei

Republicii

 

Moldova şi o evaluare critică

a

cadrului

de

 

investiţii,

această

analiză

propune

direcţii

strategice

pentru

îmbunătăţire

a proceselor

de

atragere

şi

de

promovare a

investiţiilor

 

străine

directe.

Capitolul

I

prezintă

principalele

obiective

naţionale de

dezvoltare,

 

inclusiv cele

referitoare la

ISD,

înainte

de

analiza

principalilor

 

factori

determinanţi

economici şi

sociali

ai

ISD

şi

evaluarea

situaţiei

actuale

a

ISD

şi

a

impactului

lor

asupra

economiei.

 

Capitolul

II

evaluează

cadrul

juridico-

normativ

pentru

ISD

şi investiţiile

interne.

 

Capitolul

III

prezintă

o

strategie

privind

ISD,

pe

baza

analizei

din

capitolele

anterioare.

În

acest

capitol

se

propune

ca

ISD

devină

o

prioritate

a

politicii

naţionale,

care

contribuie

dezvoltarea

ţării,

eliminarea

principalelor

obstacole în

atragerea

 

investiţiilor

străine

 

directe,

perfecţionar

ea

în

domeniul

reglementări

i şi

administrării

investiţiilor,

precum

şi

sporirea

eforturilor

ţării

de

promovare a

investiţiilor

la

un

nivel

care

corespundă

cu

prioritatea

 

înaltă

atribuită

atragerii

ISD.

Acest raport

a

fost

elaborat

de

Secţia

de

analiză

a

politicilor

investiţionale

, sub

supravegher

ea

d-ei

Chantal

Dupasquier,

şefă

a

Secţiei.

 

Joerg

Weber, şeful

Serviciului

 

politici

investiţionale

al

Direcţiei

investiţii

şi

întreprinderi

(DIAE)

şi

James Zhan,

Director

al

DIAE,

au

oferit

orientări

generale.

Raportul fost scris de

a

Kalman

 

Kalotay,

Alexandra

Mincu,

Irina

Stanyukova

 

şi

Zbigniew

Zimny.

De

 

asemenea,

sunt

apreciate

 

contribuţiile

substanţiale

oferite

de

Hamed El-

Kady

şi

Massimo

Meloni.

Comentarii

şi sugestii la

acest

raport

au

fost

primite de la

colegii

din

 

UNCTAD,

inclusiv

Kiyoshi

Adachi,

Richard

Bolwijn,

Masataka

Fujita,

Joachim

Karl, Elisabeth Tuerk şi Paul Wessendorp

,

în

cadrul

unui

proces

de

evaluare

“inter pares”.

Cletus

 

Dordunoo a

oferit

 

asistenţă

la

redactarea

raportului.

Philipp

Großkurth a

oferit

asistenţă la

cercetări.

Acest raport

a fost tradus şi revizuit în limba

română

de

Veaceslav

Musteaţă.

Comentariile

la

traducerea

în

limba

română

au

fost

elaborate de

Diana Korka.

Acest raport

a

fost

finanţat

de

Guvernul

Suediei.

Geneva, iulie 2013

iii

cuprins

Cup

rins

PREFAŢĂ ...............................................................................................................................................................

iii

CUPRINS ...............................................................................................................................................................

v

ABREVIERI ...........................................................................................................................................................

ix

REZUMAT EXECUTIV ..............................................................................................................................................

1

I.

Factorii determinanţi şi potenţialul ISD

7

 • A. Obiectivele naţionale de dezvoltare şi rolul ISD ...........................................................................................................

8

 • B. Principalii factori care determină atragerea ISD ..........................................................................................................

9

 
 • 1. Mărimea şi structura economiei ........................................................................................................................

9

 • 2. Comerţul şi acordurile comerciale internaţionale ...............................................................................................

11

 • 3. Capitalul uman şi dezvoltarea socială ...............................................................................................................

12

 • 4. Infrastructura ....................................................................................................................................................

14

 • 5. Guvernarea şi instituţiile ....................................................................................................................................

17

 • 6. Dezvoltarea întreprinderilor naţionale ................................................................................................................

17

 • C. Tendinţele şi impactul ISD ............................................................................................................................................

19

 
 • 1. Situaţia actuală .................................................................................................................................................

19

 • 2. Impactul ISD ......................................................................................................................................................

23

 • D. Potenţialul Republicii Moldova de atragere a ISD ........................................................................................................

26

 
 • 1. Sectorul agroindustrial ......................................................................................................................................

26

 • 2. Serviciile orientate spre export ..........................................................................................................................

27

 • 3. Industria prelucrătoare orientată spre export .....................................................................................................

28

 • E. Concluzii .......................................................................................................................................................................

29

II.

Cadrul investiţional

......................................................

31

 • A. Introducere ...................................................................................................................................................................

32

 • B. Politici specifice referitoare la ISD ...............................................................................................................................

32

 
 • 1. Intrarea şi stabilirea ISD

.....................................................................................................................................

33

 • 2. Tratamentul şi protecţia investitorilor .................................................................................................................

33

 • 3. Acorduri bilaterale, regionale şi internaţionale

....................................................................................................

34

 • 4. Evaluarea politicilor specifice referitoare la ISD ..................................................................................................

36

 • C. Reglementările generale privind mediul de afaceri .....................................................................................................

36

v

analiza politicii

v analiza politicii investiţionale REPUBLICA MOLDOVA 2. Înregistrarea ...................................................................................................................................................... 36 3. Licenţele, autorizaţiile şi inspecţiile ....................................................................................................................

investiţionale

REPUBLICA MOLDOVA

 
 • 2. Înregistrarea ......................................................................................................................................................

36

 • 3. Licenţele, autorizaţiile şi inspecţiile

....................................................................................................................

36

 • 4. Impozitarea .......................................................................................................................................................

39

 • 5. Administraţia vamală

.........................................................................................................................................

42

 • 6. Piaţa muncii ......................................................................................................................................................

43

 • 7. Angajarea în muncă şi şederea străinilor ...........................................................................................................

44

 • 8. Terenurile ..........................................................................................................................................................

45

 • 9. Politica în domeniul concurenţei şi ajutorul de stat ............................................................................................

45

 • 10. Privatizarea .......................................................................................................................................................

46

 • 11. Transparenţa ....................................................................................................................................................

47

 • 12. Litigii judiciare şi comerciale .............................................................................................................................

47

 • 13. Proprietatea intelectuală

....................................................................................................................................

48

 • 14. Evaluarea măsurilor generale ............................................................................................................................

49

III.

Perspectivele strategice de atragere şi promovare

a ISD pentru o dezvoltare durabilă

..................................

51

 • A. Introducere ...................................................................................................................................................................

52

 • B. Stabilirea ISD în calitate de prioritate a politicii de dezvoltare durabilă ......................................................................

52

 • C. Dezvoltarea resurselor umane şi a infrastructurii prin intermediul şi pentru ISD mai eficiente ..................................

55

 
 • 1. Dezvoltarea resurselor umane pentru ISD mai eficiente .....................................................................................

55

 • 2. Creşterea competitivităţii infrastructurii prin şi pentru ISD mai eficiente .............................................................

59

 • D. Obţinerea excelenţei în reglementarea şi administrarea investiţiilor pentru dezvoltare durabilă ...............................

63

 • E. Sporirea eficacităţii acţiunilor de promovare a investiţiilor pentru sporirea beneficiilor ISD .......................................

66

 
 • 1. Caracteristicile esenţiale ale unei API cu capacităţi depline ................................................................................

67

 • 2. Funcţiile şi mandatul API ...................................................................................................................................

68

 • 3. Rolul de coordonare al agenţiei în cadrul guvernului ..........................................................................................

69

 • F. Valorificarea potenţialului ţării de atragere a ISD — aspecte specifice ......................................................................

70

 
 • 1. Deblocarea potenţialului de atragere a ISD prin soluţionarea problemelor sectoriale ..........................................

70

 • 2. Consolidarea sectorului IMM intern şi încurajarea legăturilor .............................................................................

73

 • 3. Transformarea zonelor economice libere în zone multifuncţionale

......................................................................

74

 • G. Concluzii şi planul de acţiuni .......................................................................................................................................

75

BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................................................................

80

vi

cuprins

cuprins Caseta I.1. Rolul remitenţelor în economia Republicii Moldova .................................................................................................................................... 9 Caseta I.2. Zonele economice speciale

Caseta I.1.

Rolul

remitenţelor

în economia

Republicii

Moldova....................................................................................................................................

9

Caseta I.2.

Zonele

economice

speciale din

Republica

Moldova..................................................................................................................................

18

Caseta I.3.

Sursele

datelor

privind ISD

în Republica

Moldova..................................................................................................................................

20

Caseta I.4.

Experienţa

anterioară

de

privatizare

în Republica

Moldova..................................................................................................................................

21

Caseta I.5.

Südzucker

Moldova SA

susţine

furnizorii săi

locali.......................................................................................................................................

24

Caseta I.6.

Modernizare

a reţelelor

electrice prin

intermediul

ISD.........................................................................................................................................

25

Caseta II.1. Avantajele oferite de zonele economice libere şi alte zone

similare...................................................................................................................................

41

Caseta II.2.

Misiunea

Uniunii

Europene

de Asistenţă

la Frontieră

în Moldova

şi Ucraina................................................................................................................................

43

Caseta II.3.

Transparenţ

a în

serviciile

electronice

din

Republica

Moldova..................................................................................................................................

47

Caseta III.1. Asistenţa tehnică a UNCTAD în colectarea şi raportarea statisticilor privind ISD şi activitatea corporaţiilor

t

r

a

n

s

n

a

ţ

i

o

n

a

l

e

(

C

T

N

).............................................................................................................................

5

4

Caseta III.2.

Programul

PARE 1+1................................................................................................................................

57

Caseta III.3. Obţinerea excelenţei în reglementar e şi administrare : principii de

bază.......................................................................................................................................

62

Caseta III.4.

Există

posibilităţi

de investiţii

în

producerea

vinurilor şi

nucilor?...................................................................................................................................

69

Caseta III.5. Programul de stabilire a legăturilor de afaceri, propus de

UNCTAD..................................................................................................................................

71

Caseta III.6.

Conceptul

zonei

economice

multifuncţion

ale..........................................................................................................................................

72

 

Figura I.1.

Salariul

lunar mediu brut în ţări selectate,

2010

14

Figura I.2.

Fluxurile

ISD în

Republica

Moldova,

2000–2012

19

Figura I.3.

Cele mai

mari 10

surse ale

stocurilor de

ISD atrase

în Moldova,

2012

21

Figura I.4.

Structura sectorială a fluxurilor cumulative de ISD în Republica Moldova,

1992–2012

23

vii

analiza politicii investiţionale

REPUBLICA MOLDOVA

vii analiza politicii investiţionale REPUBLICA MOLDOVA Tabelul I.1. Principalii indicatori macroecono mici ai Republicii Moldova, 2010

Tabelul I.1.

Principalii

indicatori

macroecono

mici ai

Republicii

Moldova,

2010.......................................................................................................................................

10

Tabelul I.2.

Comerţul cu

bunuri, după

principalii

parteneri şi

grupuri de

produse,

2010.......................................................................................................................................

11

Tabelul I.3.

Dezvoltarea

socială,

educaţia şi

piaţa

muncii,

2010.......................................................................................................................................

13

Tabelul I.4.

Transport,

energetică,

telecomunic

aţii şi

sanitaţie,

2010.......................................................................................................................................

15

Tabelul I.5.

Cadrul

normativ,

corupţia şi

securitatea,

2011 şi

2012.......................................................................................................................................

17

Tabelul I.6.

Sectorul

privat

formal,

finanţarea şi

calitatea

companiilor

naţionale,

2010.......................................................................................................................................

18

Tabelul I.7. Comparaţia între fluxurile de ISD şi stocurile de ISD în ţările selectate,

1996–2012...............................................................................................................................

22

Tabelul II.1.

Rezumatul

principalelor

constatări

privind

cadrul

juridic şi

normativ..................................................................................................................................

32

Tabelul II.2. TBI şi TEDI ale Republicii Moldova, conform situaţiei din

martie 2012..............................................................................................................................

35

Tabelul III.1.

Recomandări-

cheie pentru

o strategie

complexă

privind

investiţiile

străine directe

în Republica

Moldova....................................................................................................................................

76

viii

abrevieri

A

b

r

e

ls

c

h

af

t

(s

o

ci

et

at

e

p

e

a

iu

ni

,

 • v Germa nia)

  • i A G

e

E

P

I

r

A

g

 • i e n ţi a

A

C

P

d

e

S

a

t

c

o

a

t

r

d

c

o

p

e

n

tr

m

e

u

P

r

ci

al

p

r

e

f

e

r

e

n

ţi

al

A

G

A

kt

ie

n

g

e

s

el

r

o

p

ri

e

t

a

t

e

a

Intelect

uală a

Republi

cii

Moldov

a

A

L

S

a

c

o

r

d

d

e

li

b

e

r

s

c

hi

m

b

A

L

S

A

C

A

e

A

m

e

ri

c

a

n

ă

A

N

R

C

E

TI

A

g

e

 • c ia

o

r

N

 • d io n

 • d al

e

ă

 • li p

b

e

e

nt

r

s

ru

R

 • c e

hi

m

b

a

p

r

o

f

u

n

gl

e

m

e

nt

ar

e

în

Comunic

aţii

Electroni

 • d ce şi

a

t

şi

cuprinz

ător

A

Tehnolo

gia

Informa

ţiei

A

N

R

 • m E

 • C A

h

g

a

e

 • m nţ ia N

 • C

a

io

n

 • m al

e

r

a

ă

p

e

 • d nt

e

ru

R

 • C e

o

gl

 • m r

e

nt

ar

e

în

Energet

ică

A

P

A

S

Y

C

U

D

A

si

st

 • C e

A

m

 • c a

o

r

d

ul

ut

o

m

at

 • d iz

e

at

p

a

rt

e

d

e

d

at

n

e

ri

e

v

a

m

a

t

al

e

şi

 • c B E

o

R

o

D

p

e

r

a

r

e

B

a

n

c

a

E

ur

A

P

I

a

g

e

n

ţi

e

o

p

e

a

n

ă

p

e

nt

ru

R

 • d e

e

p

r

o

c

o

n

st

ru

 • m

o

ie

 • v şi

a

r

e

a

in

Dezvolt

are

B

I

Z

 • v T

e

st

iţi

il

o

A

R

P

r

oi

e

ti

ct

st

ul

ic

ă

al

R

R

e

e

f

p

o

u

r

bl

m

ic

a

ii

c

Moldov

a

a

d

B

r

P

ul

O

ui

E

d

xt

e

e

reglemen

r

tare a

n

activităţii

al

de

întreprinz

ător

iz

a

r

şi a

e

adminis

a

trării

p

fiscale”

r

B

o

N

c

M

e

s

el

B

o

a

r

n

d

c

e

a

b

N

u

a

si

ţi

n

o

e

n

s

al

s

ă

C

a

&

M

M

ol

d

C

o

u

v

t

&

ei

B

M

N

a

S

k

Bi

e

ro

ul

(

N

o

p

io

e

n

r

al

a

d

e

S

ta

ţi

u

ni

d

e

L

o

h

n

)

o

m

is

ia

E

u

 • C r

 • C o

 • C p

E

e

 • C a

 • C n

e

n

tr

ul

p

e

n

tr

u

ă

C

E

E

-

O

N

U

C

 • C o

o

m

is

 • m ia

b

E

a

t

c

o

e

n

r

o

e

m

a

C

ri

m

el

ic

ă

p

e

nt

o

r

Econo

mice şi

Corupţi

ei

r

u

E

u

r

o

p

 • C a

 • D a

 • c Naţiunil

e

r

or Unite

C

 • c E

e

t

a

r

e

şi

F

T

A

A

c

or

d

 • d ul

e

z

c

e

 • v nt

ol

t

a

r

e

ra

l

e

ur

o

p

e

 • C a

E

n

 • C d

e

c

o

m

er

ţ

li

b

er

CI

S

R

C

e

nt

ru

l

d

e

In

v

e

sti

g

ii

St

ra

te

gi

c

e

şi

R

ef

or

&

T

ri

m

(

o

p

e

r

iu

ni

d

e

L

o

h

n

)

C

N

F

A

C

iti

z

e

n’

s

N

 • m e

e

t

 • C w

Î

o

S

r

k

 • C f

a

 • m o

e

r

a

Î

n

r

e

gi

st

r

ă

rii

d

e

S

t

a

t

C

M

T

C

ut

,

M

a

k

e

r

F

o

r

ei

g

n

A

ff

ai

r

s

CSCI

C

l

a

s

i

f

i

c

a

r

e

a

S

t

a

n

d

a

r

d

d

e

C

o

m

e

r

ţ

I

n

t

e

r

n

a

ţ

i

o

n

a

l

C

S

I

C

o

m

 

u

ni

t

a

t

e

a

S

t

a

t

el

o

r

I

n

d

e

p

e

n

d

e

n

t

e

C

T

N

c

o

r

p

o

r

a

ţi

e

tr

a

n

s

n

a

ţi

o

n

al

ă

DMFAS

 

S

i

s

t

e

m

u

l

d

e

g

e

s

t

i

u

n

e

a

d

a

t

o

r

i

e

i

ş

i

a

n

a

l

i

z

ă

f

i

n

a

n

c

i

a

r

ă

E

R

P

pl

a

ni

fi

c

a

r

e

a

r

e

s

u

r

s

el

o

r

 

î

n

tr

e

p

ri

n

d

e

rii

E

T

F

F

u

n

d

a

ţi

a

E

u

r

o

p

e

a

n

ă

d

e

F

o

r

m

a

r

e

EUBAM

 

M

i

s

i

u

n

e

a

U

n

i

u

n

i

i

E

u

r

o

p

e

n

e

d

e

A

s

i

s

t

e

n

ţ

ă

l

a

F

r

o

n

t

i

e

r

ă

F

A

O

O

rg

a

ni

z

ia

p

e

nt

ru

Al

i

m

e

nt

ie

şi

A

gr

ic

ul

tu

F

B

C

F

f

o

r

m

a

r

e

a

 

b