Вы находитесь на странице: 1из 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2015

Tarikh / Hari : 24 Mac 2015 /Selasa

KELAS
TAJUK
OBJEKTIF

3 AMANAH

Minggu : 12

MATA
PELAJARAN

Teknologi Maklumat
3.0 Menggunakan TMK untuk
mengemukakan idea dan
maklumat secara kreatif dan
inovatif.

DST

MASA/TEMP
OH

SUB TAJUK

Penghasilan produk elektronik ya


kreatif

KRITERIA
KEJAYAAN

Murid dapat
Memasukkan hyperlink dalam
persembahan Microsoft.

PENGETAHUA Murid sudah mengetahui mengenai NILAI


N LEPAS
mengenai Microsoft Power Point.
MURNI
MURID
SUMBER PNP

Buku aktiviti, Komputer

10.10-11.10 (60
MINIT)

Bekerjasama, bertolak ansur,


tolong menolong

KBAT

SET INDUKSI (5 minit)


- Program 5 minit
- Guru menunjukkan Microsoft Power Point kepada murid.
- Guru menunjukkan apakah yang guru lakukan.
- Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apakah yang dapat dilihat oleh murid-mur
- Guru mengaitkan topik pembelajaran pada hari ini.
1. PERKEMBANGAN
a. PENERANGAN ( 15 minit)
- Guru memberi arahan kepada murid untuk membuat apa yang dilakukan oleh guru.
- Guru memberikan penerangan mengenai hiperlink.
b. AKTIVITI BERKUMPULAN (30 minit)
- Setiap murid diminta untuk melakukan apa yang terdapat dalam buku teks.
- Murid diminta untuk membuat hyperlink.
2. PENUTUP/PETAKSIRAN HASIL KERJA MURID (10 minit)
-Murid melakukan tugasan secara individu di dalam buku aktiviti.
-Murid diminta memberi kesimpulan mengenai topik yang diajar pada hari ini.
3. REFLEKSI
a. Bil murid mencapai objektif : _____________
b. Kehadiran murid :_____
c. Bil murid yang memerlukan tindakan susulan : ________________
d. Penambahbaikan kaedah dan Teknik PdP
________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2015


Tarikh / Hari : 25 Mac 2015 /Rabu

Minggu : 9

Masa: 7.20 am 8.20 am

Kelas : 4 Amanah

Mata Pelajaran:Sains

Tema

Sains Fizikal

Tajuk

Pengukuran

Objektif Pembelajaran

Memahami ukuran panjang.

Aktiviti Pdp

1.Guru menerangkan tentang konsep panjang dan unit piawaian bagi luas
2. Murid diminta mengukur panjang dengan menggunakan unit bukan piawaian seperti pensel, pemadam
3..Murid membuat latihan dengan bimbingan guru.
4.Perbincangan.

EMK

Kreatif, Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan, Lembaran kerja, pensel, pemadam, klip kertas

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan pemahaman tentang memahami ukuran panjang.

Refleksi/Impak dan
Kerja Rumah

objektif pdp tercapai (

pdp ditangguhkan kerana


bil murid perlukan pengukuhan

Masa: 10.10 am 11.10 am

Kelas : 1 Amanah

Mata Pelajaran:Pendidikan Moral

Tema

Saya Sentiasa Bersopan

Tajuk

Menunjukkan adab dalam tutur kata dan tingkah laku.

Objektif Pembelajaran

Mengamalkan tutur kata dan tingkah laku yang sopan.

Aktiviti Pdp

1.Guru menunjukkan gambar berdasarkan buku teks.


2. Guru bersoal jawab dengan murid.
3.Murid membuat latihan dengan bimbingan guru.
4.Perbincangan.

EMK

Kreatif, Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan cara percakapan yang sopan.

Refleksi/Impak dan
Kerja Rumah

objektif pdp tercapai (

pdp ditanggukan kerana


bil. murid perlukan peneguhan
Masa: 11.10 am 12.10 am

Kelas : 5 Bijaksana

Mata Pelajaran:Pendidikan Seni Visual

Tema

Alamt Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia

Tajuk

Tanglung

Objektif Pembelajaran

Menghasilkan tiupan dengan menekankan bahasa teknik visual

Aktiviti Pdp

1.Guru menerangka mengenai topik yang ingin dilakukan


2.Murid membuat latihan dengan bimbingan guru.
3.Perbincangan.

EMK

Kreatif, Berfikir

BBB

Kertas Lukisan, Straw,water colour

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan hasil tekat yang dilakukan.

Refleksi/Impak dan
Kerja Rumah

objektif pdp tercapai (

pdp ditanggukan kerana


bil. murid perlukan peneguhan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2015


Tarikh / Hari : 26 Mac 2015 /Khamis
Kelas : 6 Amanah

Minggu : 12

Masa: 8.50 am 9.50 am

Mata Pelajaran: Kajian Tempatan

Tema

Ekonomi Negara

Tajuk

Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar

Objektif
Pembelajaran

Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia.

Aktiviti Pdp

1.Guru menerangkan punca berlakunya pencemaran.


2. Murid diminta menyediakan montaj pencemaran yang terdapat dengan kesan pencemaran.
3.Murid membuat latihan dengan bimbingan guru.
3.Perbincangan.

EMK

Kreatif, Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan, Lembaran kerja, majalah

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan menyatakan isi mengenai pencemaran.

Refleksi/Impak dan
Kerja Rumah

objektif pdp tercapai (

pdp ditanggukan kerana


bil. murid perlukan peneguhan

Kelas : 1 Amanah

Masa: 10.10 am 11.10 am

Mata Pelajaran:Pendidikan Moral

Tema

Saya Sentiasa Bersopan

Tajuk

Menunjukkan adab dalam tutur kata dan tingkah laku.

Objektif Pembelajaran

Menunjukkan cara berkomunikasi dengan beradab sopan dalam tutur kata dan tingkah laku.

Aktiviti Pdp

1.Guru menayangkan video kepda murid.


2. Guru bersoal jawab dengan murid.
3.Murid membuat latihan dengan bimbingan guru.
4.Perbincangan.

EMK

Kreatif, Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan cara percakapan yang sopan.

Refleksi/Impak dan
Kerja Rumah

objektif pdp tercapai (

pdp ditanggukan kerana


bil. murid perlukan peneguhan

Kelas : 1 Amanah

Masa: 12.10pm 1.10 pm

Tema

Membuat corak dan rekaan

Tajuk

Corak terancang

Objektif
Pembelajaran

Menghasilkan corak terancang yang mudah.

Mata Pelajaran: Pendidikan Seni Visual

Aktiviti Pdp

1. Guru menerangkan mengenai corak terancang


2.Guru menunujuk cara membuat cork terancang.
3.Murid diminta melakukan corak terancang dan membuat frame gambar.
4.Penutup/ sesi apresiasi.

EMK

Kreatif

BBB

kertas A4, pensil warna.

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan penghasilan corak terancang.

Refleksi/Impak dan
Kerja Rumah

objektif pdp tercapai (

pdp ditangguhkan kerana


bil. murid perlukan peneguhan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2015


Tarikh / Hari : 29 Mac 2015 /Ahad

Minggu : 13

Masa: 10.10 am 11.10 am

Kelas : 1 Amanah
Tema

Hormat Diri Kita

Tajuk

Menghormati diri

Objektif
Pembelajaran

Menyatakan cara menjaga kehormatan diri.

Mata Pelajaran:Pendidikan Moral

Aktiviti Pdp

1.Guru menunjukkan gambar berdasarkan buku teks.


2. Guru bersoal jawab dengan murid.
3.Murid membuat latihan dengan bimbingan guru.
4.Perbincangan.

EMK

Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan menyatakan cara menjaga kehormatan diri.

Refleksi/Impak dan
Kerja Rumah

objektif pdp tercapai (

pdp ditanggukan kerana


bil. murid perlukan peneguhan
Kelas : 1 Amanah

Masa: 12.10pm 1.10 pm

Mata Pelajaran: Pendidikan Seni Visual

Tema

Membuat corak dan rekaan.

Tajuk

Pembalut buku

Objektif
Pembelajaran

Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

Aktiviti Pdp

1. Guru menunjukkan contoh pembalut buku.


2. Guru bersoal jawab dengan murid
23Guru menunujuk cara membuat renjisan dengan menggunakan berus gigi.
3.Murid menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.
4.Penutup/ sesi apresiasi.

EMK

Kreatif, keushawanan

BBB

kertas lukisan, water colour, berus gigi

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan hasil corak renjisan

Refleksi/Impak
dan Kerja Rumah

objektif pdp tercapai (

pdp ditangguhkan kerana


bil. murid perlukan peneguhan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2015


Tarikh / Hari : 29 Mac 2015 /Ahad

KELAS
TAJUK

3 AMANAH
Sains Fizikal

Minggu : 13

MATA
PELAJARAN

DST

MASA/TEMP
OH

10.10-11.10 (60
MINIT)

SUB TAJUK

Menganalisis pengetahuan tenta


tindakan magnet.

OBJEKTIF

Mengitlak tindakan magnet ke atas


pelbagai objek dengan
menjalankan penyiasatan.

KRITERIA
KEJAYAAN

Murid dapat
menyatakan bahan-bahan yanh
dapat ditarik oleh magnet.
melukis bahan yang ditarik oleh
magnet.

PENGETAHUA Murid sudah mengetahui mengenai NILAI


N LEPAS
jenis-jenis magnet.
MURNI
MURID

Bekerjasama, bertolak ansur,


tolong menolong

SUMBER PNP

1) Bolehkah magnet menarik ba


apabila magnet berada pada jar
2 meter dari bahan?

Buku aktiviti, Komputer

KBAT

SET INDUKSI (5 minit)


- Program 5 minit
- Guru menunjukkan salah satu bahan yang dapat ditarik oleh magnet.
- Guru menunjukkan apakah yang guru lakukan.
- Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apakah yang dapat dilihat oleh murid-mur
- Guru mengaitkan topik pembelajaran pada hari ini.

1. PERKEMBANGAN
a. PENERANGAN ( 15 minit)
- Guru memberi menunjukkan gambar bahan-bahan yang terdapat dalam buku teks.
- Murid diminta menyenaraikan bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak bo
ditarik oleh magnet dalam kertas A4.
b. AKTIVITI BERKUMPULAN (30 minit)
- Guru memberikan setiap kumpulan bahan-bahan seperti pemadam, klip kertas, duit
syiling, pensil, duit kertas, magnet, batu, daun
- Guru meminta murid melakukan penyiasatan dan mengisi jadual mengenai bahan-bahan
yang dapat ditarik oleh magnet.
- Guru membuat penerangan mengenai apa yang diperolehi oleh murid.
2. PENUTUP/PETAKSIRAN HASIL KERJA MURID (10 minit)
-Murid melakukan tugasan secara individu di dalam buku aktiviti.
-Murid diminta memberi kesimpulan mengenai topik yang diajar pada hari ini.
3. REFLEKSI
a. Bil murid mencapai objektif : _____________
b. Kehadiran murid :_____
c. Bil murid yang memerlukan tindakan susulan : ________________
d. Penambahbaikan kaedah dan Teknik PdP
_____________________________________________________________________________________