You are on page 1of 15

BALDINTZA ETA OND'ORIOA

NOR (Indikatibozko Lehen aidia. Baldlntza)t Q Zuek guregana etorri -

p o Zuek guregana etorriko ba., _

o Ni aitarengana joan _

p e Ni aitarengana joango ba _

o Zu etzan _

,...0 Zu etzango ,bn- _

o Gu Donostian izan _

.. 0 Gu Donostian izango ba _

o Umeak hizketan ari _

.0 Umeak hizketan arituko b<t-'-..-~ _

e Semea tabernara sartu _

. " -.

/' 0 Seni~a:'t~b~rnara:,'~'arti.lko ba _

:: ~'- - :"': .

o Hi joia~~~n ibil(,"",": ,'_' _

, 0 H.i jolasean ibiliko ba., _

e GU oheti'k jeiki _

/ (') Gu ohetik jeikiko ba _

III

NOR (orainaldia)

0'/ ClI Negua izango ----''-_, ni berandu jaikiko _

o I P' 'k . k

e intura potea erono , loreak zikindu 0 _

<> ( 0 Berandu izango , hi 10 egiten geidituko _. _

eX Q Lagunak etorriko , zu poztuko ------

r G Kobratzailea agertuko , zuek ez azalduko.

I

I 0 Atea zabalagoa , kamioia sartuko -------

I 0 Dirua bukatuko , gu larri.ibiliko -------

i 0 Zu txirrindularia izango , txapeldun izango ------

( 0 Eguzkia ezkutatuko , zuek ilunpetan geldituko _

I 0 Anaia joango , zuek oso tristetuko -------

NOR (Iehenaldia)

o Zu mugitu izan , usoa ikaratuko _

124

o Gu gauez joan izan , basoan galduko ~-

o Zezenak agertu izan , zu korri ka joango _

o Anaia gaixo egon , hi zaintzen .geldituko ~-

...

o Hegazkinak etorri basagerlariak koba zuloetan ezkutatuko>

o Iluntzerako itzuli ez zu, ni zure bila joango _

o Haiek soinujole hobeak izan , zuek dantzara etorriko _

e Guetxean sartu , beroago egongo _

o Ogia falta izan , denak goseak hilko _

NOR-NORI (Indikatibozko Lehen aldia. Baldintza)

.... ~

o Niri laguna etorri _

o Niri laguna etorriko ba _

/

o Niri lagunak etorriko _

o Niri lagunak etorriko ba., --'-_

(} Zuri atzo umorea joan _

e Zuri umorea joango ba., _

o Zuri atzo semeak joan _

e Zuri serneak joango ba _

e Kepari ongi iruditzen zinemara joatea,

o Kepari ongi irudituko ba zinemara joatea.

e Koldori artista horiek ez gustatzen.

e Koldori artista horiek gustatuko ez ba., _

o GU~'i etxea erori _

e Guri etxea eroriko ba., _

e Guri galtzerdiak zulatuta ikusten --- _

e Guri galtzerdiak zulatuta ikusiko ba.; _

(\) Zuei aurpegiko kolorea kendu ---:- _

e Zuei aurpegiko kolorea kendu ba -_---' _

o Zuei goardiak hurbildu _-....:..___--

o Zuei goardiak hurbilduko ba., _

o Gurasoei pazientzia bukatu _

(I Gurasoei pazientzia bukatuko ba _

o Gurasoei nire notak ez batere onak iruditu.

e Gurasoei nire notak ez ba batere onak irudituko,

. 125

o Niri pipa itzali _

(!I Niri pipa itzaliko ba., _

C!I Niri begiak ixten _

e Niri begiak itxiko ba _

e Zuri beldur izugarria sartu _

13 Zuri beldur izugarria sartuko ba,_~ __ +- __

o Zuri eltxoak ahoan sartu _

13 Zuri eltxoak ahoan sartuko ba.; _

o Amonari kandela itzali _~ _

o Amonari kandela itzaliko ba _

o Aitonari zigarroak zimurtu -----c-

13 Aitonari zigarroak zimurtuko b .. _

NOR-NORI (3. pertsona) / NOR (orainaldia)

y. (I Niri horrelakorik gertatuko _

0'" )(. 0 Kutxa hori burn gainera Kepari eroriko , hil egingo _

o ~~ () Umeei edalontziak apurtuko , ezingolukete urik edan.

b ,,1\ e Zuei platerak apurtuko ., ezina gertatuko bazkaltzea.

~~ 0 Zuei liburu horiek 'galduko , ezina izango beste horre-

lakorik lortzea.

D -t< 0 Guri koadroak eroriko -----_, apurtuko _

)l. 0 Zer egingo zenuke, zuri anaia etorriko ? It

"/.. I) Niri anaia etorriko , guztiz poztuko ------ t

)(. @ Hura neri Ieiala izango _

>CEil Harrera onikbalu; hura guri etxera etorriko _

x. Zuek nahi izango bazenute, haiek zuei elkartuko _" _

" "

o Kontuz ibiliko ez gu, guri harriak gaincra eroriko _

e Lanik egingo ez bagenu, zer gertatuko guri?

o Zure lagunak lehenago azalduko , gun ez hain zaila

egingo gauza guztiak prestatzea.

o Zure aita polikiago etorriko , ez gertatuko istfipurik,

o Iparraldeko irakasleak gun etorriko , . gu hainbat poztuko

NOR-NORI ! NOR (osoa, orainaldia)

.--0 Gu umeei hurbilduko ba., , haiek beldurtuko _

" ,...0 Ni zuri etorriko ba , zu lasaituko _

126

4" 0 Mik'el Joxeri joango ba , bera bertsotan arituko _

CO ZU haiei laguntzera joango b , haiek : zuri esker onez etorriko

o Zu guri gaisotuko b , gu zuri laguntzera joango _

.0 Miren, Jaioneren ondotik pasatzean beste hari urreratuko ba., , Jaione bes-

te hari haserretuko _

o Gu hari zurikeriatan hasiko

hura gun oso alai etorriko

o Zu niri kanta eta kanta etorriko ba., , ni zuri ez erantzun

gabe geratuko.

o Zuek haiei esker onez agertuko

______ , haiek zuei berriro ere inguratuko

e Haiek etorriko b guri, gu pozik arituko _-'-- hizketan haie-

.~~

kin.

o Zu guri etorriko , gu etxetik irtengo zuri.

o Gu zuri ondoan eseriko b , zu guri ez zarataka hasiko,

ezta?

o Hura zuri dantzarako inguratuko , zu hari ez begira

geldituko.

NOR-NORI/ NOR (3. pertsona, lehenaldia)

o Niri futbola gustatu izan ba , Joan den igandean Bilbora joango

e Zuri karpeta apurtu ba., , amarengana joango _

G Nire amari giltzak galdu , beste batzu egitera behartuta egongo

e Zuri txapela hor ahaztu , berehala galduko zun.

a Zuei giltzak etxean ahaztu b , kalean geratuko _

,

e Haiei nire telefonoa ahaztu ba-- ez batere gustatuko ..

o Mutiko hori balkoitik erori ba-- , bere amari ez batere

gustatuko.

e Guri erlojuak apurtu ba , konpontzera zugana etorriko _

o Niri ilea jausi , aspaldian burusoila izango _

o Haiei, gaztetan, hondartzara joatea gustatu ba.; , B~.~iora joango

. 8 Niri kiniela bat irten ba., __ ___;c__ __ , oram ez hemen egongo.

6) Zapatak guri 'apurtu b , oinutsik ibiliko _

o Hiri orratza sartu • , oihuka hasiko _

0· Zuri gurasoak hil b , nola jantziko zu?

127

NOR·NORI / NOR (osoa, lehenaldla)

o Ni zuri eskolara etorri ba., , bertan geratuko ZU run.

e- Ni hari gaur joan b, erabat haserretuko hura niri,

I) Bidean ni zuri hurbildu b , oso pozik geratuko zu niri,

o Ni haiei lagurrtzera joan ba , esker onez etorriko ~_ haiek

'niri.

o Andoni etortzerakoan, zu hari hurbildu ba., , hura zuri kaltegarria izango

e Zu guri gaisotu ba , laguntzera joango ni zuri.

o Kotxean zoaztela, ustekabean, zu haiei eron ba., _

______ haiek niri. "'-..

klinikara joango

e Ezbeharrean laguna niri nekatu ba., .' ni had ez haserre-

tuko,

o Andoni niri indartu ba., , laguntza eske joango zu hari.

NOR-NORK (Indlkattbozko lehenaldia. Baldintza)

I) Nik zu ezagutzen ------

(I Nik zu hobeto ezagutuko ba., _

f) Nik hi eskolatik bidali ------

o Nik hi eskolatik bidaliko ba., _

o Nik ikaslea Ian hum egitera behartu ------

o Nik ikaslea Ian hura egitera behartuko ba _

I') Nik zuek nire etxean eskutatu --------:-

o Nik zuek nire etxean ezkutatuko ba ------

I) Nik lapurrak herritik bota ------

'0 Nik lapurrak herritik botako ba _

e Zuk ni gogor jo ------

o Zuk ni gogor joko ba., _

o Zuek neska hura harrituta utzi ------'---

11) Zuek neska hura harrituta utziko ba _

e Zuk gu automobileanekarri ------

o Zuk gu autornobileanekarriko ba _

o Zuk nire lagunak hondartzan ikusi -------

. e Zuk nire lagunak hondartzan ikusiko ba _

e Neska horrek ni biziki maite izan ------

Ii) Neska horrek ni biziki maite izango ba ------

128

o Aitak hi mendira lepoan eraman -,---- _

o Aitak hi mendira lepoan eramango ba., _

o Ikasleak ez serio hartu irakaslea,

o Ikasleak ez ba serio hartuko irakaslea.

o Gertaera hark gu lur jota utzi _

o Gertaera hark gu lur jota utziko ba., _

,

o Nire nebak zuek Parisen agurtu _

o Nire nebak zuek Parisen agurtuko ba _

o Ugazaba horrek bere langileak mesprexatzcn _

o Ugazaba horrek bere langileak mesprexatuko ba _

E> Guk hi tontotzat hartu _

e Guk hi tontotzat hartuko ba., _

o Guk irakasle hura gorrotatzen _

o Guk irakasle hura gorrotatuko ba.; _

e Guk zu etxean pozik hartu _

a Guk zu etxean pozik hartuko ba., _

III Guk zuek jende artean aurkitu ~, _

o Guk zuek jende artean aurkituko ba., _

o Guk irudi horiek -lurrera bota _

o Guk irudi horiek lurrera botako ba _

e Zuek ni baztertu _

o Zuek ni baztertuko ba _

Q

NOR·NORK I NOR (oralnaldla, 3. pertsona)

)< (;) Nik laguna ikusiko ba., , bazkaltzera ekarriko _

>( 0 Nik lagunak ikusiko ba ) bazkaltzera ekarriko _

J( I) Zuek txanpona izango b , txiklea erosiko _

;.. e Zuek txanponak izango b , txikleak erosiko _

A e Guk umore ona izango ,elurretan ibiliko ------

< 0 Guk oinetako sendoak izango b , eLurretan ibiliko _

;<. (I Mutilek automobila erosiko b , zuek futbolera joango _

ke Mutilek sarrerak erosiko b ,zuek futbolera joan go _

" Ii> Zuk zigarroa ekarriko b , nik pozik erreko _

. '(' e Zuk zigarroak ekarriko ba , nik pozik erreko _

to Hik maleta irekiko ba , guk oparia ikusiko _

129

)(. 0 Hik maletak irekiko b , guk opariak ikusiko _

'JI 0 Ahizpak arraultzea frejituko b , aitak berehalaxe jango _

W III Ahizpak arraultzeak frejituko b , aitak azkar jango _

)! e Gazta nirea b , nik jan egingo _

)( G Gaztak nireak ba , nik jan egingo _

" a Zu nirekin etorriko ba.; , guk anaia ikusiko _

1\ 0 Ni zurekin joango b , guk nebarrebak ikusiko _

e Horiek hain lotsagabeak izango ez ba..):..___-'-- , -zorra

ordainduko

o Zuek hain lotsagabeak izango ez ba., , zorrak ordainduko _

o Guk astirik izango b , pozik ikusiko pelikula hori,

o Guk astirik izango ba , pozik .ikusiko pelikula horiek.

Q Hi errekara joango ba , katarroa harrapatuko _

e Hi errekara joango b , amorrainak harrapatuko _

o Arbolak itxura ederra izango b , udaberria izango _

o Arbolak itxura ederra izango ba , umeek ongi zainduko _

~~

NOR-NORK / (oson)

g Hik gu maite izango ba., , guk hi ez ahaztuko.

e Irakasleak ni ongi ezagutuko b , hark ni ez zigortuko.

e Nik Zll lurrera botako b , berehala jasoko _

e Hal:k ni jendeartean aurkituko ez b , neronek topatuko _

bera.

e Zuek gu etxeraino lagunduko ba., _

guk zuek etxean hartuko

e Haiek zu agurtuko ez ba ere, gurasoek agurtuko _

o Adiskideek zuek gonbidatuko b , guk ere gonbidatuko _

zuek.

e Zuek ni kalean ikusiko ba., , nik ere ikusiko _

e Guk zuek maitatuko b , zuek maitatuko ote ~- gu?

e Osagile haiek zuek osatuko b , guk ere osatuko zuek.

TORNILLO FABRIKA

- Zer mcduz joiak ba tornillo negozio

hod?

, - Hainbestean ere, hainbestean ere ... Tornillo bakoitzeko zentimo bat inguru galtzen juau, baina asko eginaren puruan, ondo irtetzen juau,

iFemando Plaentziarray

130

o Lagun guztiek gu baztertuko ba., , zuk onartuko al ?

o Guk gai hod sakonduko ba Alaznek izugarrizko ondorioak .aterako

o Kazetariek berri hori barreiatuko ba _

poliziek atxilotuko

o Nik zuek ian horiek egiteko baztertuko ba.; _

, nik ontzi guztiak zikinduko

NOR / NOR-NORK (3. pertsona, lehenaldia)

o Zu agertu ba., , Koldok poz handia hartuko _

o Aitorrek saria irabazi ba , nik berehala jakingo "'-- __

o Gu egunero hondartzan ibili ba., , eguzkia hartuko .. :

o Zu dendara joan b , baloia erosiko _

o Gure senideek zakurra izan b . , honez gero salduko _

o Zuek atzo Durangora joan b , antzerkia ikusiko --,- __

o Ardo txarra izan b , tabernariak merkeago salduko _

a Hi etxera etorriizan ba , gure aita ezagutuko .,,----- _

o Nik bista txarra izan ba , betaurrekoak jarriko _-----

o Zure nebarrebak etorri b . , Andresek ikusiko _

o Gu ehizera joan ba , erbiak harrapatuko _

o Zu Getariako kaian izan ba , baporcak ikusiko _

o Haurrck pinturak izan ba , koadro politak pintatuko _

o Zuek telebista izan ba , pailazoak ikusiko _

o Hi gozozalea izan ba , pastel osoa jango _

o Nik indarrik izan b J zakua bizkar gainean jasoko _

e Zuek ardoa izan b , gazta osoa jango _

o Guk umore ona izan ba , dantzara joango _

o Lagunek non aparkatu aurkitu izan

berebila bertan utzi ko

NOR-NORK / NOR (osoa, lehenaldia)

o Zuk gu etxera gonbidatu ba , guk ere honez gero gonbidatuko

e Nik zu klasetik bota ba , ez berriz ere sartzen utziko.

e Aitak ni zigortu b , nik ez jasango.

e lrakasleek ikasleak mespreziatu b , ikasleek ere beste horrenbeste egingo

131

o Telebistakgu gutxiago aspertu ba., , sarriago ikusiko _

o Zuek ni gaixorik ikusi ba , zuek negar egingo . _

o Guk zuek jantzi horiekin bildurtu b , zuek gu ez agur-

tuko.

o Pattarrak ni piztu b , maizago edango _

o Ez esan horrelakorik, nik zuek ezagutu ba., , agurtuko _

eta.

o Guk zuek bide bazterrean ikusi ba , eramango -'-- __

e Guk aurpegia margotu ba., "----:, zuek gehiago maitatuko _

o Zuk klasean zaratarik atera b , irakasleak botako _

o Iaz Patxik ni ikusi nahi izan b , Donostian aurkituko _

o Zuek' gu mespreziatu b , guk ere.mespreziatuko zuek.

NOR-NaRK / NOR / NOR-NORI

I') Zuk ni bakean utziko ba., _

o Nik hori horrela dela jakingo b"-_----'- _

'0 Kepak oztoporik jarriko ez ba _

o Nik zuek goizean ikusiko ez ba _

o Gure lagunek liburuak irakurriko ba __ -=-- _

o Zuek irratiak entzungo ba _

o Zuek telebista hainbeste ikusiko ez ba _

o Guk jantziak garbiago eramango ba., _

o U me horiek gurasoen esanak beteko ba _

e Zuek gu kotxean eramango ba., _

e Hurbiltzen natzaizuenean, nik zuek hizketan ikusiko ez ba _

o Horrek ikasgaiak ongi ikasiko ba , euskara ondojakingo _

o Hod posible izango ba., , nik hori egingo _

o Guk hod aha 1 izango b j liburuak guk ekarriko _

o Nik zer egin beharko ., , errespetatua izateko?

0- Nik zuek ekarriko ba.; , zuek zer egingo _. ?

o Agintariek hod ikusiko ba , nolako aurpegia ipiniko ?

o Nik sagar bat ekarriko b , zuk pozik jango ?

o Gurasoek eskutitza idatziko ba _

guk atseginez irakurri]«

o Guk dirua eskatuko ba., --, __ , zuek emango _

o Lore hod edonork emango b , zuek hartuko al ?

o .Irakasleak Ian bat aginduko b , haiek bizkor egingo _

o Zuek atea irekiko ba , guk ez hertsiko.

132

o Nil sagarrak ekarriko b , zuk pozik jango _

o Gurasoek eskutitz batzu idatziko ba -:--

guk pozik irakurriko

o Hik Ian gehiago egingo ba , diru piloa irabaziko _

o Guk txanpon batzu eskatuko ba , zuek emango al ?

o Lore horiek edornork emango ba , zuek hartuko al __ :,__ ?

o Irakasleak Ian batzu aginduko ba , ikasleek egingo -t-r-r

o Zuk etxe horiek salduko b , nik berehala erosiko __ -.-- _

o Zuek ate guztiak irekiko b , guk ez hertsiko.

o Zuen adiskideek gezurrak esango ba ere, zuek sinetsiko _

o Hik perretxikoak aurkituko ba., , ez niretzat utziko ..

o Ni nekatuko ba., , zure laguntza eskatuko _

NOR-NORI-NORK (Indlkatlbozko Lehenaldia, Baldintza)

. 0 Gotzonek Iagunei gazta hori ekarri _

x. e Gotzonek lagunei gazta hori ekarriko ba _

o Eukenek anaiari bere Iiburuak erarnan _

l(' 0 Eukenek anaiari bere Iiburuak eramango ba ~

e Nik Joni madariak ikastolako zorroan sartu _

'to Nik Joni madariak ikastolako zorroan sartuko ba., _

e Guk zuei galdera zailak egin _

:< e Guk zuei galdera zailak egingo ba., _

e Izaskunek gurasoei hozkailutik fruitak atera _

rt 0 Izaskunek gurasoei hozkailutik fruitak aterako ba., _

o Milak zuri azenario sorta bat eskaini _

'10 Milak zuri azenario sorta bat eskainiko ba., _

o Anaiak arrebari agur egin _

:;'0 Anaiak arrebari agur egingo ba., _

() Hik semeari dirua eskatu _

o Hik semeari dirua eskatuko ba.; _

o Lagunek guri liburua saldu _

o Lagunek guri liburua salduko ba., _

e Haiek had dirua kendu _

o Haiek hari dirua kenduko ba., _

e Hark haiei kotxea erosi _

Q Hark haiei kotxea erosiko btl -----

133 .

o Haiek lagunei tabakoa eskaini __ ---'--;- _

o Haiek lagunei tabakoa eskainiko ba _

G Umeek zuei urrak eskatu _

Cl) Umeek zuei urrak eskatuko ba _

o Zuek lobari jostailuak apurtu _

o Zuek lobari jostailuak apurtuko ba

o Irakasleek guribeti ariketa asko jartzen _

o Irakasleek guri beti ariketa asko jarriko ba., _

e Zuk guri zigarro guztiak leihotik kanpo jaurti --'-~_

o Zuk guri zigarro guztiak leihotik kanpo jaurtiko ba _

o Zuek guri larrosak ekarri _

o Zuek guri larrosak ekarriko ba., _

(I)

NOR-NORI-NORK (Oralnaldia)

I

o Zuk semeari jaialdira joateko dirua ernango ba _

______ zuri hainbeste oker egingo,

o Zure atzetik dabilen mutil horri irrifarre gehiago egmgo ba , laster ez-

kontzea ere eskatuko _

berak ez

Q Dauzkazuen zalantzak niri azalduko ba___

nik zuei berehaIa argituko

a Ehiztariek Iboni igandean belarra zapalduko ba.; , Ibonek ehiztariei ede-

rrak botako _

o Zuk ugazabari egun argiz agindutako lanak bukatuko ba., , gauean ugaza-

bak bihotzez eskeru.ko _

e Lanean hasi aurretik adiskideen esana entzungo ba., _

______ . haiei halako oihurik entzungo,

o Nik zuri liburu hori ekarriko b __ ' , zuk niri erosiko al ')

o Zuri lagun horrek eskutitz bat idatziko b , zuk erantzungo al

gero ez

---,----_?

. NOR-NORI-NORK (Lehenaldia)

o Nik zuri liburu bat ekarri ba., , zuk niri erosiko aI ?

e Zuek guri harriak kendu b , guk zuei sariak banatuko . _

o Aitak semeari jostailua eman ba serneak hartuko al

aitari?

e Zuri adiskideek eskutitza idatzi ba., , zuk haiei beste bat bidaliko a

-------?

o Zuk guri ipuina esan ba , guk zuri abestia kantatuko _- _

134

=

o Nik zuri eskatu b, zuk haiei aldizkariak emango __ -;-- _

o Nik okinari ogia eskatu b , hark niri pozik emango ---'-_

o Zuk niri Ian hori egin b , nik zuri eskerrikasko esango _

e Guk Begori galdera hori egin ba , hark guri erantzungo _

o Hik guri gezurra esan b ,guk hiri sinetsi egingo _

o Guk zuei mesede bat eskatu ba , zuek guri pozik egingo _

o Zuek semeari laguntza gehiago ernan ba , berak gehiago jakingo

Q

Baldintza nahasian

/ 0 Kepak niri bere luma utziko ba.; _

, nik neurea 'berari emango
.. :.
, berak gehiago jakingo
gehiago ikasiko
horrek niri bihurtuko.
, guk denda hobeto zuzenduko /6Uuek semeari laguntza gehiago emango ba _

/ 0, Irakasleek 1111"1 liburua arinago ekarriko ba _

/ e Nik horri liburua utziko ba_-----, ez _~ _

o Zuk niri aneta gehiago egingo ba __ -.,- _

e Horiek guri lepoa emango ez ba., :--_

gu indartsuagoak izango

"

e Guk euskararen batasunari lagunduko ba , gure hizkuntza gehiago indar-

tuko --_----'" __

/ Gsagarrak hark niri ekarriko ba , nik pozik jango _

e Zuek haurrei jateko arraultzeak

emango bd- _

hobeto

,

jango

o Azaldu zizkidanak esango b nik zuri, zu ikaratu egingo
e .Lapurketa horiek lapurrak zuri egin b zuk besterik esango

e Horrek koadro onak pintatuko b gun, guk horman ezarriko

e Nik mutilari botila bat ardo eramango ba berehala edango e Zuk niri gaurko egunkariak ekarriko ba __ -:- _

nik zuri eskertuko

e Hizlariei zuek hitzaldiak entzungo ba., , zuek gauza jakingarriak jasoko

G, Hori niri zuek ekarriko ba., , nik zuei ondo eskertuko .; _

135

o Haiek niri ezkutuan esango ba hori, hobe izango _

o Zuk niri zerbait eskatuko b , nik zuri emango _

o Nik hura ikusiko b , nik hari erioju berria ·e1'akutsiko _

o Kepak guri zerbait ordainduko b guk hari Ian hari egmgo

o Guk Begori galdera hori egingo ba ,. hark gun erantzungo

o Gu onak izango ba ---, zuek guri gozoki bana emango _

G Neska hori niri hurbilduko ba , nik berari musu bat emango

/' C;);uek etorriko ba., , guk zuei sari ederra emango ------

o Nik zun eskatuko ba , . zuk haiei atzoko aldizkariak ernango

o Berandu izango ez b , nik lagunari idazlanak idatziko _

o Haiek guri behar den bezala ordainduko ba , guk haiei kamioiak kargatu-

ko _

o Hark niri erlojua apurtuko b
siko.
o Zuk gun txanponak emango b
o Zuek guri harriak kenduko b Cl , nik zuri ez ----'- __ besterik ero-

guk zun madariak emango

guk zuei sariak banatuko

o Ondo portatuko ba., hori, zuk horri zertzu emango ?

111 Nik zuri liburu bat ekarriko b , zuk niri erosiko al ?

o Aitak serneari jostailua emango b , semeak hartuko al _,.-- _

aitari?

r

o Norbaitek ZUfI galdera

-------?

o Zuri adiskideek eskutitza idatziko ba., , zuk haiei beste bat bidaliko al

hori

egingo ba --:-._,

zuk

erantzungo

al

------?

o Zuk guri ipuina esango ba., , guk zuri abestiakantatuko _

/~~Ni eroriko ba., , zuk 11i jasoko ?

/~ase hau seietan hasiko ba., , zuek etorriko ?

.... (~)tuek aberatsak izango b , zer egingo ?

o. Zu gazteago izango ba , igoko . . mendi hartara?

o Zuk Txinara joan behar izan ba , nola joango ?

o Zuek operara joan behar izan ba., , nola jantziko ?

o Zu indartsuagoa izango b zenbat aldiz jasoko ehun

kiloko harria?

0·'\

;Neska hori politagoa izango ba.,., , zuk eskatuko musu

/' bat?

136

(~uri ankak busti ba , zer egmgo zuk?

/" ° Niri hatza erreko ba , barre egingo nik?

.......... 0 Zuek aspertuko ba , nora joango zuek?

o Ehun kiloko harria zuri : buru gainera erori ba.; __ '-- _

zu hil egmgo

fo~~ik denboraizan. go ba., , joango opera bat entzutera.

~.~ ,

o Zuri horrelakorik gertatuko b , zer egmgo ?

e Zuei emazteak etxetik joan b ) zuek poztuko __ --,,.-- __ ?

o Zuk hori horrela dela jakingo b , sinetsiko niri?

o Nik zu bakean utzi b . ) zuk bukatuko Ian hod?

jarriko ez ba zuk IU· era mango

/. 0 ~ure emazteak oztoporik ____ etxera?

/ Q Nik zuri berri onak ekarriko ba , zu poztuko ?

,/ 0 Guk jantziak garbiago eramari b , zuek lotsatuko ?

e Nik zuri pagatuko ba. , zu joango pelikula bat ikustera?

/~ik zuei kontseilu onak emango b . zuek beteko ?

f) Nik zuri irrati bat oparitu ba., . zuek entzungo ?

o Nik zuei sagarrak ekarriko ba , zuek jango ')

o Guk zuri dirua eskatuko b , zuk guriemango ?

o Nik zuei ariketak eman b , zuek egingo ? .

Esaldiak amaitu

C~Niri istripu bat gertatuko balitzait, _

Q Zuri emaztea hil balitzaizu, _

(~)Gizon horrek diru gehiago balu, _

®Aitak gu joko bagintu, __ ----

o Edonon bizitzeko aukera izan banu, __ -----,,----- __

e Zuek diru asko izango bazenute, _

(~Nik zuri zaplada bat emango banizu, _

o Behartsu batek dirua eskatu balit, _

e Ni zure etxera joango banintz, _

" Zuk ni joko baninduzu, _

(j)Nik zuri musl7 bat eskatuko banizu, _

Ii) Bizitzeko nahiko diru izan balu horrek, _

Q Guk frantsesa ikasi nahi izango bagenu, ---;- _

(9 Zuk niri autoa prestatuko bazenit, _

(0 Nik zuek gonbidatuko bazintuztet, ------

e Zuk baloia uretara bota bazenu, _

13'7 .

I') Etxeak zuei su hartuko balizue, _

" Neska horrek niri eskatuko balit, _

o Zuei paper horiek ga1duko balitzaizkizue, _

o Nire lagunek liburuak irakurri balituzte, _

(I) Guk problema horri kasorik egingo ez bagenio _

e Zuek semeari gehiago lagundu bazeniote, _

e Zu orain berriz estudiatzen hasiko bazina, '-- _

e Herriak zuri eskatuko balizu, _

e Ni presio guztietatik libre izan banintz, _

e Emazteak zu mozkortuta ikusiko bazintu, _

o Autoak guri su hartu baligu, ~ .. _

o Nih oporrak lehenago emango balizkidate, _

o Nik zu gorrotatuko bazintut, . _

Esaldiak asmatu

e Banio. o Baligu. e Balira,

o Bagintuzte. €I Balitzaio.

o Banintzaizu, . e Bazintut.

e Bazintuztet.

I

(I Bazenitu.

III Balizue.

e Bazintuztete. Q Balitu.

g Bagenizu.

o Baninduzue.

Ii) Bazenizkit. o Zidakeen. e Litzaiguke. o Ginateke.

e Gituzketen. III Ninduke .

e Lizkioke.

e Zitzaizkiokeen. (I) Zenidake

(11 Zenituzke.

e Zenituzkete, f) Nituzkeen.

e Zintuztekegun, III Zatekeen.

Itzulpenak

o Si Ie 'dijera a Koldo 10 que pienso, no me creeria nada.

o Si nos hubiese visto, nos habria saludado.

o Si las chicas hubieran estado enferrnas, no habrian venido con nosotros.

o Si los enemigos vinieran al pueblo, tu no saldrias de casa.

o Si me amaran, no me e: pulsarfan de casa.

• '1

138