You are on page 1of 20

" 0 Ni mend ira joan _

I 0 Haurrak etxetik etor 0



;. fl Zu Iasai egon o

; 11> Zuek lagunekin ibil 0

i e Leihoak lorez apain ---- __

/0 Gu itsasoan beldurrik gabe sar __ ~ o

i. 6 Hi sutan erre ------

r 0 Filma horrekin edozein asper 0

/ f) Zu etxean geldi _

o

AHALEZKOA

NOR

/0 Lapurrak basoan ~zkuta o

~ e Ni lagunekin ibil __ :--- _

r 0 Gn ezin ager . bilera horretan.

/0 Hi elurretan eror --'" _

r (I Ur handitan sartuz gero zuek ito _

( G Ni ezin horma horretara igo, aitak debekatu egin dit eta.

I I) Hi aurten ezin Unibertsitatera joan, beterik bait dago ikasleen kopurua.

r 61 Adin horretako haurrak ezin geldirik egon.

I

I .

f e Zure Jaguntzaz, Igor laster etor eskolara.

,. (I Pastila hau hartzen baduzu, zu lasai-Iasai egon lau ordutan.

1'0 Hik zango bat galdu duk; hala ere, ongi ibil _

/e Nor bizi . ego era horretan?

,,0 Koldo bakarrik etor ikastolara.

/0 Gu erraz igo mendi horretara.

/ (i) Zuek ez herri honetan gera.

G Ni mintza ote gai honetaz?

e Haurrak ibil lorategi honetan.

(0 Zu beldur trumoi hotsaz ..

e Hi bihar arte hem en egon _

o Nor sar istilu horietan?

Q Edonor jaits leze horretara ..

NOR (Itzulpenak)

o Puedes venir a mi casa ..

o Yo no podia estar tranquilo.

1M)

o Ese gato no pod ria meterse en ese agujero.

o iCuidado! Podeis quemaros ahi.

o Podia subir hasta ese monte.

o No pueden andar desnudos.

o Yo podria vestirme de negro.

o Til puedes aburrirte con esa pelicula. ° V osotros habriais podido ir al monte. o Ttl puedes estar tranquilo.

0. Cualquiera pod ria enfadarse can ese alumno.

o Vosotros podeis ahogaros ahi,

o Vosotros podeis venir a nuestra fiesta. e Yo podria hablar mucho de eso.

° lQuien habria podido meterse en ese agujero?

.-,

I

~.

NOR-NORI

e Ni ondoraino hurbil su horri?

o Nor sar gizon horri autora?

e Zu joan" gaiso horiei ikustaldi bat egitera.

19 Ni gaur zuei ez afaltzera etor.

o Gu nekez erruki gizon horri,

e Zuek guri noiznahi etor laguntza eske.

e Ni inola ere ez adiskideei haserre.

o Zuek berehala jar niri aurka.

a Gurasoak gauera arte zain egan bere semeei.

o Ni ez oso erraz asper zuri gauzok esaten.

e Ikasle hod zuk uste baino nekagarriago gerta zun.

a Nor gera guri etxean haurrak zaintzen?

o Berehala etor niri buruko mina egoera honetan.

e Haserre hori berehala hotz zuei,

e Langile horiek oraintxe etor guri diru eske.

e Handinahiak erraz igon niri ere burma.

NOR-NORI (Itzulpenak)

o Til puedes venirme a casa .

• En esta situacion, yo no puedo estaros tranquilo.

e No creo, ese gato no. se me habria podido esconder detras de Ja puerta, e Se me podrlan quernar los boll os.

141.

'.1

: I

.-,1

I

I

I

o Ttl puedes aburrirteme viendo esa pelicula,

Q Os pueden estar agradecidos despues de 10 que hicisteis, e Nosotros no podriamos llegaros a tiempo.

c Yo quizas habria podido venires,' pero los otros no.

(!) Vosotros no. podriais salirles con vida de aquella situaei6n. e Nifios de esa edad no podrian nunea estarles quietos,

e Os habria podido gustar el vino de mi pueblo, pero no 10 probasteis, o Podrian olvidarseme los papeles en la oficina.

i.'b~

NOR-NORK (3. pertsona)

o Nik liburua irakur _

o Nik liburuak irakur

Q Zakurrak hezur bat jan _

o Zakurrak hezur guztiak jan _

o Guk leihoak zabal _

o Igeltseroek etxea buka _

e Zuk bertso polita asma _

o Hik nire margoak erabil _

o Guk ogiaz gosea ken _

o Zuek gure asmoak igar _

o Zuk besoak altxa _

e Hik edozein harri _

o Bideko harriek gurpilak zula _

o Zuek nire lana arin _,__-----

€I Moto hum nire lagunak erabil _

o Nik kandelak itzal _

o Zuk zeure asmoa ager _

o Korrikalariek sari handiak irabaz _

.0 Nik jaialdi bat antola _

o Guk olerkiak kanta _

o Agoazilek mozkorra isilaraz _

o Hik fraka urdinak eros _

e Zuek etxeko lana buka ..,..- _

o Komedianteek ikusleak harri _

o Guk zure anaia ezagut _

o Zuk kandelak biz .;__ __

o HikIagun tristea alai _

:":

142

". . ..

o Zuek mahaiak lekuz aIda _

e Zuk liburu horiirakur _

o Haurrek abesti hau kanta _

e Nik ez ---,-_ hemen hitzik egin.

o Zuek ezer esan al honetaz?

e Guk merke eros jantzi hori.

o Koldok ongi ikas euskara.

o Nork eska behartsuentzat laguntza?

o Hik erraz euskara liburu hori.

o Zuk etxe hori eros _

0) Adiskideek eskutitz bar idatz _

o Nik ez haur hori jo.

e Zuek bazkaria presta al . ?

NOR-NORK (3. pertsona, itzulpenak)

I

I . I

I I

o i.Que puedo hacer yo?

Q Til puedes haeer estos ejercicios. o Ttl podrias vel' est a pelicula.

c Vosotros no podiais leer estos libros. e Ellos no pueden comer todo esto,

e Vosotros podeis aprender ~.ien euskara.

o Yo no podria tornar cinco aspirinas al dia.

o Tus amigos no habrian podido decir esas mentiras.

e Vosotros no podeis poner los pies encima de la mesa. o Un nino de 8 afios podria haeer ese trabajo.

e Podeis comer los bomb ones ahora.

·0 Aunque sean tuyos, ttl no puedes romper esos libros. o Habrlan podido cortar esos lihros.

(1) No podiamos comprar esas flores, porque eran caras. o Yo no pucdo escribi r estas cartas en media hora.

e Quizas yo podria leer estos libros para manana.

o Los albafiiles pueden terminar la casa.

o i.Podrias inventar una bonita canci6n para esa fiesta?

.... 0 Podrfamos quitar el hambre con pan. e Puedes pinchar las rued as.

143

NOR-NORK(3. pertsonak ezik)

o Zuk ni erraz mendera ~

o Guk zu lantegira sal' _

o Zuek ezin gu etxean har.

o Nik ezin zuek herri honetatik bota.

'0 Adiskide horiek ezin zu horren gogorki zigor,

o Nork deferidi ni auzitegian?

o Zuk berehalaxe eraman gu Bilbora:

o Nik ezin _- zu inoiz ahantz.

o Guk ezin zu ego era horretan utz.

o Koldok zu erraz bota lurrera.

o Amak berehala ezagut zuek kalean ikusiz gero.

o Nik ezin hi inola ere asper.

o Haiek zuek sutan jar _

o Gabonetan, zuk gu gutun batez agur _

o Aitor lehenago ez badator, zuek ni bostetan esna _

o Nik zuek logelan erantz _

o Zumarragara bazoazte, Bergarako bidegurutzean utz gu.

o Lan hori egiten duzuen bitartean, nik zuek babes _

NOR-NORK (itzulpenak)

o No podeis dejarme solo.

e lPodrias tomarme en tu coche?

o Habriamos podidollevarte en el coche nuevo.

o No podemos dejarte abandon ado en Huesca.

o Un hilo nos podria llevar a 61.

c Habriais podido traerme si os 10 hubiera pedido. o Si quisieras me podrias vel' el lunes.

e Pueden conocemos en cualquier momento.

o Si hubiera querido, podriamos haber comido en Bilbao.

o Os puedo coger en el cruce de Eskoriatza.

I

o lTe podriamos nombrar en la reunion, no? . e Os habriamos podido aceptar en el grupo.

o Te puedo eehar de aqui rapidarnente.

o Me podrian traer en coche al terminar la reunion.

o Nos podriais elegir para ese viaje.

144

145

o Nos habrian pcdido eehar de la Ikastola.

o Me habrian podido elegir nuevamente.

o Te podria ver el mattes en el cine.

o Te podemos aceptar sin darte tll cuenta.

~.

NOR-NORI-NORK· .

o Nik semeari eros liburu hau.

o Nik zuri har zigarro bat?

o Nik zuei egin galdera bat?

o Nik ikasleei ezin hori esan,

c Irakasleak niri ezin hori egin.

e Gizon horrek nire aitari kalte handia egin _

o Neska hark guri egin . mesede hori.

o Ikasle batek zuri ezin eska horrelakorik.

..~

o Funtzionari horrek zuei eman informazio zahatzagoa.

o Gazte horrek here gurasoei poz handia eman _

o Guk idatz gutun bat lehendakariari.

e Guk ezin ken zuri eskubide hori,

a Guk zuei eros txakur bat? .

o Guk haiei lapur automobila.

o iuk eman niri zigarro bat?

o Zuk opari buruzapi bat amari.

o Zuk ernan dirurik guri?

o Zuk galde hori lagunei.

o Zuek presta bazkaria niri.

G Zuek hal' loteria itsu horri.

o Zuek email guri kontseilu ona.

o Zuek eska musu bat neska horri,

o Ikasleek esan niri gezur bat.

o Poliziek zuri karneta eska _

o Horiek konjson anaiari telebista .

. 0 Astoek guri hozka egin _

e Legegizonek zuei arazo hori konpon _

o Ugazabek altxa soldata langileei.

o Nik Kepari hal' zigarroak.

e Nik zuri poxpoluak eska _

e Nik zuei ariketak eman _

o Nik zakurrei hezurrak bota _

0. Zuk niri zapatak garbi _

0. Zuk arrebari gonak zikin _--:. _

(I Zuk guri automobilak pinta --,

o Zuk ezin txoriei hegoak moz ..

,

o Aitak niri liburuak eros _

o Okulistak guri betaurrekoak jar _

o Semeak zuri poz handiak eman _

0. Horiek zuei zapatak konpon _

NOR-NORI-NORK (itzulpenak)

0. Yo puedo comprarle este libro a mi hijo. 0. ~Puedo eogerte un eigarro?

0. l.Podian haeeros una pregunta? .

0. Yo no podria decirles eso a mis alum nos. 0. El profesor no me puede hacer eso,

0. Ese hombre puede hacerle mucho dafio a mi padre. 0. Aquella chica puede hacemos ese favor.

o Un alumno no podria pedirte una cos a asi.

o Ese funcionario puede daros informacion mas detail ada. 0. Ese joven podia darles una gran alegrla a sus padres ..

0. Podemos escribirle una carta al presidente.

0. Podriamos compraros ese perro.

0. Habrlamos' po dido robarles el automovil, Q ~Puedes darme un cigarro?

0. Tu puedes regalarle un pafiuelo a Iamadre. 0. l.Puedes damos dinero?

0. Podrias preguntarIes eso a los amigos. 0. Vosotros podeis prepararme la comida.

9 Habrias podido cogerle la loteria a ese ciego.

Ahalezkoa nahasian

0. Zuek Bilbotik etor _

0. Zuk amari saskia altxa _

0. Guk astoari belarritik hel _

0. Hark lagunei zartako bat eman _

0. Zuek neskei goxokia eman L-_

o. Hajek hondartzara joan _

146

o Nik txakurrari isatsa ikus _

e Ikasleak ezin etor.

o Guk sagarrak ekar _

o Zuk loxeri pilota utz _

o Idazleak liburua idatz _

o' Zuek baserriak eraiki _

o Zuk amonari goxokiak eman _

o Guk gure barnea busti ardoz,

o Haiek Joxeri pilota bat ekar _

o Zuk osabak agur ~ __

o Joxek sagarrak igo _

o Nik neskari egunkaria ekar _

e Gu berandu joan _

e Ni bizikletan ibil _

Ii) Zu Asierrenganaino hurbil _

o Jokalariek Pellori tranpa egin _

o Irakaslea irakasten saia _

e Ni lurrera jaus _

III Nik Joxeri trena utz _

o Koldok lagunei burla egin -

o Zuek mesede bat eska _

o Zuk irakasleari opari bat eskain _

o Haiek hizkuntza aberas _

o Zuk Euskal Herria altxa _

e Honek osabari laztan bat eman _

o Zuek umeari ipuina konta _

e Haiek zure nebak poz _

o Guk bonbila piz _

o Guk amari arraina eros _

e Zuek haurrei sagarrak ban a _

e Zueigauza horiek berehala konpon _

9 Gu egunero joan geure gurasoei, bazkaltzera.

o Nor etor harakinari okela bila?

o Oraintxe berehala (zuk nil eraman _

t) Noizbait, hik ere, eraman (ni) .,.-- __

e Gure lagun hori libre dago eta berak eraman (ni) _

o Beharbada, libre egon liteke eta bihar eraman (ni) _

e Herenegun posible zuen eta eraman (hark ni) _

147

e Joan den hilean ezin (zuek ni) sala.

o Dena den gaur jo (haiek ni) , gorrotoz beterik bait daude.

o Bihar edo etzi jo (haiek ni) ,. beharbada gorrotoz beterik egongo dira eta.

o Kalean zabiltza egunero eta, egunero ikus (ni) _

Q Iaz zure herritik ibili nintzen eta ikus (ni) _

o Ezin(zuek ni) eraman, ez bait dut nahi.

·0 Ezin (zuek ni) sala, zuek ere lapurrak bait zarete

o Atzo jo (01 haiek) , baina ez ninduten jo.

o N~hi duzunez gero, kotxean erabil (nik zu) _

o Denboraz ez nabil ondo, baina beharbada kotxean erabil (nik zu) -._~

ED Atzo kotxean erabil (nik zu) arren, ez zintudan erabili.

o Gaur, lagunek bide bazterrean utz (zu) , baina ez zaituzte utzi.

o Gutxien uste duzunean, lagunek bide bazterrean utz (zu) _

o Kontuz ibili horrekin, abila da eta engainaizu) _

o Kontuz ibil zintezke horrekin, abila bait da eta engaina (zu) _

e Kontuzibili ziren harekin, abila bait zen eta engaina (zu) _

Q Nahi duguna erraz asma _

o Nahi bai, baina nekez asma _

e Nahi izan bagenu erraz asma _

c Trebea haiz etaedozer gauza sor _

o Posibilitaterik etor balekik edozer gauza sor _

o Abila hintzen eta edozer gauza SOl' _

I\) Herrian ditugun euskal irakasleek euskara irakats ----:-

o Ondo badira eta nahi badute bertoko irakasleek ere euskara irakats _

o Utzi izan balute, orain hamar urte herriko irakasleek euskara irakats _

o Joan den gizaldian bizi izan bazinete, zeuok egin Iana.

o Nahi baduk eraman _

o Beharbada modua baduk eta eraman _

e Atzo zuk era man guo

o Bai, bai, zure eskutan dago, gaizki erabil (gu).

o Noizbait, zuk ere, gaizki erabil (gu) _

o Abagadunea aide zenueneta gaizki erabil (gu) __ ~ _

o Ezin (haiek gu) nolanahi utzi.

e Bihar edo etzi ezin (haiek gu) Ianik gabe utz.

o Legez ezin (haiek gu) lanik gabe utz, baina utzi gintuzten.

e Gurasorik gabe aurkitz~n zarete eta, umeak neuk jaso _~ ,-

148

i\sunatu esaldia
o daiteke.
o dezaket. o zintezke.
o diezaioke. e dakizkioke.
o nezake. a zenezake.
o liteke. o gaitzake.
o dakiguke, o nitzake.
o lekizkieke. e zeniezaioketen.
o litzakete. e zintzaket.
o liezaieke. o gintezke.
o zezakeen. o genkizkioke.
o zintzaketedan. o lekiguke. . .. ~
o ditzakegu. o zitzaketen,
o genitzake, o ninteke.
o nakioke. o zaitezkete.
o geniezazkizukeen. Ii) nenkiekeen.
o diezadake. (1) gintzakezu.
o lezake, o hazake. SUBJUNTIBOA

NOR

o Semea, benetako gizona izan ikastolara bidaltzen dugu,

o Langileak lantegira sar sirena jo dute ..

o Gu joan ez deitu duo

o Aita iantegira garaiz hel iratzargailua erosi diogu .

. 0 Arbitroak txilibitoa Jo du futbolariak has _

e Zu eror hankartekoa egin dizut.

o Geldi txistua jo digu bidezainak.

. 0 Oporraldietan ahal bezain ondo ibil opa dizuet.

e Kotoan inor sar ez .hesiak jarri dituzte .:

o Mutil zahar horrek ni berarekinezkon nahi duo

'0 Arrazoina daukazunean isil ez nahi dugu.

o Bilbon ito ez neurriak hartuko ditugu.

149

o Quieren que vo1vamos al salon. e Quiero que no vuelvas tarde.

o Queremos que salgan los presos a la calle.

o Quieren que paseis dentro.

o No quieren que salgamos con cualquier chico.

e Tendras que apresurarte para no llegar tarde al tren.

o Ha llamado para que' no vayais.

o Me ha pedido que vayas tu.

o Querernos que os divirtais.

I

o Ha venido para que salgamos.

o Ha llamado para que esteis en casa.

o El nino quiere que volvamos al parque,

o Quiero que vayais a cenar.

o Dice el abuelo que te estes quieto.

o Mendian gal ez brujula bat emango dizuegu.

o Gogora azken bileraren agiria irakurri digute.

NOR (itzulpenak)

NOR-NOR I

o Etxera joan (ni had) eta lagun diezaiodan nahi du gure lagun horrek,

o Donostiara joan nauk eta hiri lantegira hurbil eskatu didak.

e Ez dakit nola molda urrera (ni zuri) _

o Ez duzue nahi ni ingura (zuei) _

o Languntzaile izan (ni haiei) eskeka datoz, baina, honez gero, alferrik

. izango da.

o Etor (hi niri) deitu haut.

o Ez du nahi lotsa (hi hari) _

o Hi bitarteko izan (guri) deitu haugu.

e Laguna etor (niri) eginahalak egin ditu aitak.

o Felipe txorakeriatan ibil (hid) nahi duk/dun ezta?

I

I

I 'I

o Nahiko Ian egin duzu semea etxera (hari) eta eskertuko dizu,

o Kaskagogorkeriatan has ez (hura zuri) ez ezazu zirikatu.

o Ez diezaiogun losintxarik egin harro ez (guri hura) _

o Orain jaso ezazu etxean, gero, zure seme alabei laguntzaile izan ~

150'

o Te he llamada para que nos vengas mas a menudo.

o Juan ha puesto un cartel para que no Ie entrernos sin l1amar.

o No quiero que se me muera la oveja,

o 6Quieres 'que te vengamos a ayudar?

o Ha atado la cabra para que no se Ie vaya.

o .6Que quiere usted? 6Que le andemos siempre POl' detr'as?

o 6Cuantas veces os yoy a decir que no me vengais con esos cuentos?

o Haz 'que nos Ileguen a tiempo los regalos,

o Os decimos que no nos vengais a molestar,

o Se viste as! para sernos mas agradable.

o La he com prado grande para que me sea mas util.

o Dudo que vengas a visitanne.

o Espero que te guste. .

e Sujeta al perro, no se te vaya a escapar. e No quisiera que me pasara otro tanto. e Os he pedido que no me vengais tarde.

e Me hapedido el medico que me llegue hasta el enfermo,

NOR~NORI (itzulpenak)

NOR-NORK (3. pertsona)

11) Astin ezazu zahatoa (guk) ardoa edan _

o Urrezko ezteiak ospa urtebete falta dugu.

e Droga eros eskatu didate,

o Behar dituzun jantziak eros eramango zaitut.

~ Zatoz nire etxera elkar ikus __ ~ _

o Dantzariek dantzan ongi ikas maisu berria jarri diet.

.' .

o Ikas itzazue ikasgaiok azterketak ondo egin

o Zuek jan . guk Ian egin behar dugu.

o Zatozte igandean, zuen semeak nire alabak ezagut _

4\) Isil zaitezte guk irratiko berriak entzun __ --'-- _

o Nik zure idazkera uler garbiago idatzi behar duzu.

o Berak txakurra katez lot eskatu diogu,

ESAERA ZAHARRA Ezta zerfida ez zeru izartsuan

ez emazte nigartsuan [Oih.).

151

NOR-NORK (itzulpenak)

e Te presento a este para que 10 conozeas. G. Quiere que yo duerma bien.

o Me han dicho que llameis a easa.

() Ese canta para que la nina duerma.

·0 Hemos arnaestrado el perro para que ladre ante el peligro, o Quiero que juegues conmigo.

e No quiero que romparnos nuestra amistad.

o La azafata ha ordenado que nos atemos los cinturones.

o Ahi tienes los peri6dicos para que leas esos temas. G Quiere que deshagames el jersey.

NOR-NORK

o Hark ni berriro ezagut berriro ikusi behar nau,

e Nik zuek aukera zerbait gertatu beharko da.

a Guk zu izenda egiaesan beharko diguzu.

o Haiek hura esna iratzargailu. berria erosi duo .

(I Zuk ni maite zer egin behar dut nik?

o Zuek gu onar eskatzera etorri gara.

o Nik amona zain Lizarratik etorri naiz.

o Haiek ni paketan utz herritik at joan naiz.

o Zuk ama zain zure lanak utzi behar dituzu,

o Hark gu ezkuta dirutza handia eman diogu,

() Nik Zll honda ezer gutxi falta da.

o Zuk etxetik ura ekar pitxar hall erosi dut.

e Zuk gu margo zure etxera etorri gara,

o Zuek ni liburuetan aipa txosten hau ekarri dizuet.

I I,

I

o Guk etxean pakea izan isil zaitezte, mesedez!

o EgOli zaitez hiruretan guk zu autoan hal' _

o Afaltzera gonbida etorri natzaizue.

o Haurrak zuek aintzakotzat hal' hitz egin diot.

o Ni semetzat hal' etorri natzaizue.

NOR-NORK (itzulpenak)

. 0 Veniamos a pedirte que nos perdones,

I

o Para que vendamos estos libros, nos hace falta mucho tiempo,

152

o Hemos puestos estos anuncios para que 10 compren.

o Para traer a Jon de Bilbao tienes que ir hasta allf.

Q Vamos a if a tu casa para que nos animes en nuestros trabajos.

o Os he com prado un reloj para que os despierte a tiernpo.

o Tomad cinco duros para que nos dejefs en paz.

o Tendran que venir a mi para que les ayude.

o He estado en Bilbao para que me yean los medicos.

o Has venido de Tolosa para que yo te ayude.

o Ha ido a Madrid para que le nambren gabernador de Gipuzkoa.

o Tenemos que detener a ese ladron para que la justicia 10 juzgue,

o Venimas aqui para que nos ayudeis.

o Han traido rnuchos enferrnos al medico para que los cure.

o Para que trabaje tienen que pasar muchas casas.

o He venido aqui para que me cuidels,

.. .~

NOR-NORI-NORK

o Ez zakizkio zakurrari ingura kosk egin ez _

o Poiiziak ahalegindu dira nire lagunen izenak eman _

e Hori sinets , frogatu beharko didazue lehenik.

o Larrua ken dakarkizut ardia.

o Ongi etorria eman eskatzen dizuete.

e Eranskina solapan erants eskatu dizut.

o Z01' izan ez ez dizut dirurik utziko,

o Esan iezaiozu urrunago jaateko niri ehiza uxa ez _

o Soinekoa ekarri dizut jos urratu egin bait zait.

o Herd hone taka kale guztiak erakuts denbara luzea igaroko da.

o Bakoitzari zor zaiona eman ,.. asko ikasi beharko duzu.

e Nik hari hura ken zure laguntza behar dut.

o Ipuin hori esa ahaleginak egin dizkit ilobak.

o Txapeia berearekin darama,. ken bildur bait da.

o Aitak, nik azalpen bat egin espero duo

o Zama astun hau eramaten lagun deitu dizuet.

o Txangurroa ekarri didate, egos _

o Zuri gure dolumina adieraz gatozkizu.

o Aitor arte, zigorturik edukiko zaituztet.

o Esan iezadazu jaramon egin . zer egin behar dudan.

o Txaleta alanbre sarez ingura agindu die.

o Behin bederen amore eman . erregutu digute,

153

o Gorbata korapila eskatu dit.

o Belarriak ireki medikuari joan natzaio,

o Ama! prakak jos hemen utziko dizkizut.

e Burua usain etorri zaigu neskatoa.

o Musean niri irabaz oraindik zopa asko jan beharrean zaude.

o Baloiari putz egin etorri zait mutikoa.

NPR-NORI-NORK (Itzulpenak)

o Te he Ilamado para que me lIeves los hijos al colegio,

o Quereis que os ensefiernos todos los earninos de aquel pueblo.

e EI aguacil nos ha llamado para que Ie entreguemos nuestros tiragomas,

o Te he preguntado la leccion para que me respondas ahora.

o Quiere que le de a usted una manzana.

o Le he mandado que venga a las seis para que Ie explique la leccion de ayer. e He venido para que me entregueis el dinero.

o Para que me entiendan mejor que ayer.

o Quiero que me arregles la bicicleta,

o Le habeis pedido el local al alcalde para que os 10 conceda.

o Necesito que me digais la verdad.

o Les tienes que rogar mucho para que te hagan un favor.

Subjuntibo eran jarri

e Zu etortzea nahi du,

o Gu ibiltzea nahi duzu,

e Hi joateko etorri nauk hona.

o Ni aspertzea nahi duo

o Ez dute nahi ni etortzea.

o Zu gaisotzea nahi duo

0" Hura Iotsatzearen bila dabiI Mikel.

e Zuek ateratzeko esan dizk'iz~e gezurrak.

o Miren joateko agertu da hemendik Lorea.

o Nolabaitere zuek mugitzeko aritu da horrela.

o Partiduak elkartzea eskatzen du herriak.

o Gu elkartzeko eginahalak egin dituzte.

e Gu esnatzeko ibili da hemendik.

o Zu hurbiltzea nahi dut.

o Zuek hondatzeko agertu da.

154

o Hi aspertzeko asmotan ibili da.

o Gu elkartzea nahi du herriak,

o Zu isiltzeko jo du turuta.

o Zergatik agertu zara hor? Zuek Iotsatzeagatik,

o Etxekoak zertara joan dira ile moztailearengana? Apain jartzera,

o Zertarako egin duzue hori? Zuek isiltzeko.

o Zertarako deitu dizute? Ni isiltzeko.

o Gu Donostiara joateko etorri haiz hi?

o Besteez ere gogoratzeko esatera etorri haiz.

o Garaiz jaikitzeko deitzen didak telefonoz.

o Bakoitza here lekuan jartzeko esan diguk,

o Ez duk nahi gu hemendik ibiltzea.

o Ez zaio gustatzen hi jolasean ibiltzea.

o Hark ni ekartzea nahi duzu.

o Hik gu eramatea nahi dute.

o Hik ni eramateko joan nauk.

o Hemengo lanak egitekoekarri naute.

o Lana bukatzeko deitu didazu.

o Leihoa ipintzeko nahi naute hemen.

o Lo egiteko ekarri dugu.

LEHENALDIA

NOR

o Ez zuen nahi hura geldi egon _

'0 Sarri asko gutxi falta ohi zitzaidan haserre _

o Ez Buell nahi aita zahar _

o Ez nuen nahi zu senda _

o Zu lasai egon aldendu zenuen hura.

o Urak libre joan presako atea zabaldu zenuen.

Q Su'a indar bota zenuen egurra,

o Belarrondoko bat eman zenidan kokil _

o Gozoki bat eman zenion umea zugandik alden _

o Eginahalak egin zituen istilu hartannagusi _

e Gogotik jaten zuen harik eta lasterren gizen _

o Neurri gogorrak hartu genituen mehar _

o Ziti galanta sartu zenion espabila _

o Losintxa egiten genien harro _

155

o Ez genien kargurik ematen lanean zuek asper ........._

o Ez genuen beste asmorik, zuek asper . ---' __ baizik.

o Ezin zenuten gauza hoberik asmatu gu bizkor --------:-

NOR (itzulpenak)

o Quiso que volvieses pronto a casa. I) Querian que volviesemos al sal6n.

o Tuviste que ir rapido para no lIegar tarde.

0. Queriamos que los presos saliesen a la calle. 0. Llamp para que no fuerais.

0. Me pidi6 que fueras tu,

o Quisimos que os divirtierais,

e Llam6 para que estuviesernos en casa .

. 0. E1 nino queria que volvierarnos al parque. 0. Querian que fuesen a cenar con ellos.

NOR-NORI

0. Ez nuen nahi Andoni etxera etor (niri) _

o Here lantegira joan (ni hari) lana egin zuen,

o Hiregana hurbil (ni) eskatu hidan.

e Zure herritik agel' ...:.,. deitu zenidan.

o Ez nuen nahi zuek haserre (niri) _

e Laguntzera etor (hura niri) . deitu nion.

e Hi ere laguntzera joan (hari) nah i zuen.

e Gure zapaltzaileei ez (gu haiei) hurrera, deiadar egin ziguten,

o Despedidara joan (gu hari) inbitatu gintuen lagunak ..

, 0 Lantokira etor (haiek niri) eskatu nuen,

.. 0 Ez nuen nahi lana eragoztera etor (zuek niri),

0. Ez nuke nahi lanean eragoztera etor (haiek niri) _

0. Ez genuke gogoko izango hurbil (haiek guri) _

o Ez (gu zuei) haserre, irten egin zineten.

0. Patxadaz eta bakez joan (zu had) nahi nuen ..

Q Sumindu ez (zuek niri) geldi geldi ibiltzen nintzen eskailaretan.

0. Gu ez (zuri) hurbil eskatu zenigun,

0. Gogoko nuke Euskadikc politikoak herriari hurbil _

0. Ez genuke nahi problema horiek zuri ere etor _

156

NOR-NORI (ltzulpenak)

o Te Harne para que me vinieras mas a menudo.

o No querfa que se me muriese la oveja,

,

o Os dijimos que no vinieseis a molestarnos.

a Se 10 cornpre grande para que le fuese mas util,

o Querfan que se les dijese c1aramente.

o Te pedi que no me vinieras tarde.

o .Tornasteis medidas. para que no as sucediera de nuevo.

o Tome una aspirina para que se me pasara el dolor de cabeza.

o Me llama par telefono para que fuese a visitarle,

o Te llame para que vinieras a visitarme,

NOR-NaRK (3. pertsona)

e Ardoa edan --'- __ zahatoa astindu behar izan zenuen.

e Urrezko ezteiak ospa urtebete falta zuten.

o Nik etxe hori eros eskatu zidaten.

e Behar zenituen jantziak eros Donostiara eraman zintudan.

o Etxera etorri ziren elkar ezagut _

o Haiek dantzan ikas maisua jarri genien,

G Gogor ikasi behar izan zenuten azterketa gaindi ' _

e Garbiago idatzi beharrean geunden hik letra uler _

e Txakurra katez lot eskatu ziguten,

o Txapela buruan eraman eros! mzun,

o Emazteak janariak merkeago eros azokara era man nuen,

o Ikasleek ongi ikas irakasleak argibideakeman zizkien.

o Erleek eztia eman ondo zaindu behar zenituen,

NOR-NORK (itzulpenak)

o Te presente a este 'para que le conocieras.

o Medijeron que 11amase a casa.

I) Te traje los in formes para que los estudiases.

e Os trajeron los guisantes para que los comieseis, e Te dije que trajeras el coche.

e No quise que viesen la pelicula, til Quiso que vendiesernos el coche.

Q Os trajeron las bebidas para que las metieseis en el frigorifico.

157

e Haiek gauzak desegokiro egin nahi zuten nire lagunek.

e Me dijeron que com prase los hayales.

o Les escribi para que tuvieran en cuenta esos problemas.

o 'La madre le dijo que consiguiese los billetes.

NOR-NORK

: 0 Hik ni eraman - ahaleginak egin nituen.

e Felipek gu kotxez ekar telefonoz deika ibili ginen,

e Nik lanak buka erdi eginean utzi zituen Andonik.

o Andonik paperak bete eraman nituen nik.

e Zuk gil ekar bila ibili gintzaizkizun,

o Ez nuen nahi zuk ni ekar _

o Haiek ni joka erabil bultzatzen ibili zineten.

o Zuek gu ekar nahi genuen.

o Nik ekar -joan ziren nire etxera.

o Lanean har joan zintzaizkion bulegora.

o Hi eraman eskatu ziguten.

I) Lana egin eskatu ziguten.

o Festak presta esan zenigun,

o Hark festak presta nahi izango genukeen.

o Haiek gure laguna Maulera eraman nahi genuen.

Q Ardoak ekar enkargatu zidaten.

G Barazkiak sal jarri hinduten.

- 0 Gauzak nola diren hark ikus nahi nuke.

o Hik herri honetako langabezia erremedia nahi genuen.

@ Ogiak ondo erre eskatu genien.

6 Kotxea dotore jar eskatu genizun.

- NOR-NORK (itzulpenak)

e Vine para que V d. me conociera.

o Le dijo Juan que os eligiera,

o Nos pasaron una nota para que te nombrasemos a ti,

o Pusieron el despertador para que les despertara a las 8.

o El padre as dijo que nos visitarais,

o Nos trajeron la abuela para que la cuidaramos,

158

o Les di cinco duros para que nos dejaran en paz.

o Le pedimos a Mikel que nos escondiera,

o Te pusieron muchas dificultades para que no ganaras.

o Te deja el recipiente para que trajeras agua.

o Les robamos las pinturas para que no pintasen ..

o Les enviamos una nota para que os citasen en el libro.

o Tuvimos que vender la TV para que tuvieran paz en casa.

o Querlarnos que nos perdonases.

o Que tuviste que hacer para que te echaran de alli?

NOR-NORI-NORK

e Enkarguak egin (zuk niri) eskatu nizun.

Ii) Agindu nizuen bada, ez (zuek niri) gezurrik esan.

o Irufietik ardo gorri naparra ekar (niri) eskatu nion.

G Heure etxekoen aurrera eraman hinduan gezurrik esan ez (hik niri) - __

o Material ana ekarri genizuen, armaria on batr'egin (zuek niri) _

@ Zuhur ibili ginen arerioek eragozpenik jar ez (guri) ._.,---- _

. 0 Zuk Ameriketako berririk eman ez (guri) . anaiak Italiara bidali zin-

I tuen lehenago,

o Andoni, gure laguna, Buenos Aires-en zela, karta bat idatzi genian hango gure ahai-

de en berriak ekar _

e Ez (nik zuri) egiarik esan eskatu zidan zure lagunak.

o Ez (nik zuei) ondasunik ken eskatu zenidaten,

o Semeak ondo hezi eskatu zenion maisuari.

o Hauxe nahi zenuen: ez (guk zuri) Ian gehiagorik eman.

o Alabak errespeta (zuei) eskatzen zenieten tabemariei.

o Horrelako berririk ez (nik had) konta eskatu zidan.

e Iloba Madriletik ekar (hark zuri) deitu zenion.

NOR-NORI-NORK (itzulpenak)

e Para que Mikel as dijera la verdad tuvisteis que beber mucho, e FUl tres veces a su casa para que me dejara aquellibro.

o Le llama a la fabrica para que le firmase el carnet de socio. (II Te pusieron muchas dificultades para que te hundieses.

€I Me dijo unas cuantas cos as para que hiciera los trabajos como 151 queria. f) Para que Miren te escribiera tenia que 'estar muyapenada,

e Vinimos a ti para que nos explicaras las casas.

159