You are on page 1of 30

MINGGU 24

( 1 / 4)

TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1. KEADAAN BAHAN

TAJUK

1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal,cecair dan gas

SUB-TOPIK :

1.1.1 Mengelaskan objek dan bahan kepada tiga rupa bentuk.

NOTA RINGKAS
Jirim wujud dalam keadaan
tiga bentuk

Pepejal
Contoh:-batu, beg,kotak dan buku

Keadaan bahan

Gas

Cecair

Contoh :-asap ,karbon


oksigen dan wap air

Contoh :- minyak, air


paip,merkuri dan air sirap

74

dioksida

UJI MINDA
1.Tuliskan Pepejal , Cecair atau Gas berdasarkan gambar.
a)

b)

c)

air milo

d)

e)

f)

Wap air
Air sungai

2. Senaraikan 3 bahan dalam keadaan pepejal yang terdapat di dalam kelas.


i.______________________ ii.________________________iii.__________________

3.Senaraikan 3 bahan dalam keadaan cecair yang terdapat di dapur rumah kamu.
i.______________________ ii.________________________iii.__________________
4.Senaraikan 3 bahan dalam keadaan gas yang terdapat di sekeliling kamu.
i.______________________ ii.________________________iii.__________________
75

MINGGU 24
(2/4)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1. KEADAAN BAHAN

TAJUK

1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal,cecair dan gas

SUB-TOPIK :

1.1.2 Menyatakan ciri-ciri pepejal.

NOTA RINGKAS
Pepejal adalah bahan yang
keras, padat dan tumpat serta
mempunyai bentuk yang
tertentu.

Apabila sesuatu pepejal diletakkan di


atas sesuatu permukaan, ia tidak
mengalami
apa-apa
perubahan
melainkan dikenakan daya atau
dipanaskan

PEPEJAL

Contoh pepejal

Ciri-ciri:1. Mempunyai jisim

batu, buku, pensel, pemadam

2. Mempunyai bentuk yang


tetap
3. Mempunyai isipadu
yang tetap
4. Tidak dapat mengalir
5. Tidak dapat
dimampatkan

76

UJI MINDA
Rajah di bawah menunjukkan seketul batu di dalam bekas yang berbeza.

1.

batu
a) Nyatakan pemerhatian kamu.
_______________________________________________________________
b) Berikan satu sebab(inferens) bagi jawapan kamu di (a).
_______________________________________________________________

2.

Objek P mempunyai ciri-ciri yang berikut:*Mempunyai jisim


*Mempunyai isipadu yang tetap

* Mempunyai bentuk yang tetap


*Tidak dapat mengalir

Apakah objek P?
A. Larutan Gula

3.

B. Air Kapur

C. Ais

D. Karbon dioksida

Senaraikan 4 objek yang bersifat pepejal.


i.

_______________________________________________

ii. _______________________________________________
iii. _______________________________________________
iv. _______________________________________________
77

MINGGU 24
(3/4)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1. KEADAAN BAHAN

TAJUK

1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuj pepejal,cecair dan gas

SUB-TOPIK :

1.1.2Menyatakan ciri-ciri cecair.

NOTA RINGKAS

Cecair adalah bahan yang


boleh
mengalir
apabila
dituangkan ke dalam bekas
atau sesuatu permukaan.

Apabila cecair diisikan ke dalam botol


ia akan mengikut bentuk botol,
manakala apabila dituang ke dalam
besen ia akan mengikut bentuk besen,
begitulah seterusnya.Ini menunjukkan
bahawa cecair ini akan mengikut apa
jua bentuk bekas yang diisi.

CECAIR

Contoh cecair

Ciri-ciri:-

minyak, air, merkuri

1. Mempunyai jisim
2. Bentuk mengikut bekas
yang diisi
3. Mempunyai isipadu
yang tetap
4. Mengalir dari tempat
yang tinggi ke tempat
yang rendah
5. Tidak dapat
dimampatkan
78

UJI MINDA
Tandakan / pada pernyataan yang betul dan X pada pernyataan yang salah.
1. Cecair mempunyai isipadu yang tetap.

2. Cecair tidak mempunyai berat.

3. Plastisin adalah contoh bahan dalam keadaan cecair .

4. Cecair boleh mengalir dari tempat yang rendah ke tinggi

5.Tiga helai pakaian yang sama bentuk dan saiz dicuci dengan kuantiti sabun yang
berbeza. Jadual berikut menunjukkan satu keputusan penyiasatan tentang kaitan
antara kuantiti sabun yang digunakan dengan isipadu air yang diperlukan untuk
membilasnya. Penyiasatan ini dijalankan oleh seorang surirumah.

(a)

Isipadu air yang diperlukan untuk


membilasnya

Pakaian

Kuantiti sabun

1 sudu

1 baldi

2 sudu

2 baldi

3 sudu

3 baldi

Nyatakan pemerhatian kamu tentang isipadu air yang diperlukan untuk membilas
pakaian Z berbanding pakaian X dan Y.
________________________________________________________________

(b)

Berdasarkan jadual di atas, tuliskan dua pembolehubah yang digunakan dalam


penyiasatan ini.
i._______________________________________________________________
ii_______________________________________________________________
79

MINGGU 24
(4/4)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1. KEADAAN BAHAN

TAJUK

1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuj pepejal,cecair dan gas

SUB-TOPIK :

1.1.1Menyatakan ciri-ciri gas.

NOTA RINGKAS

Gas yang terdapat di sekeliling tidak


dapat dilihat dengan mata kasar.

Di sekeliling kita terdapatnya


udara yang mempunyai
campuran beberapa jenis gas.

GAS

Contoh gas

Ciri-ciri:1. Mempunyai jisim


2. Tidak mempunyai
bentuk yang tetap,tetapi
mengambil bentuk
bekas yang diisi

Awal ujikaji
Sebelum salah
satu belon
dipecahkan

3. Memenuhi ruang,tetapi
tidak mempunyai
isipadu yang tetap

Akhir ujikaji
Selepas salah
satu belon
dipecahkan

Rajah di atas menunjukkan dua biji


belon yang berada dalam keadaan
yang stabil apabila dicucuk dengan
jarum, belon yang masih elok akan
turun ke bawah. Ini menunjukkan gas
mempunyai berat.

4. Boleh dimampatkan

UJI MINDA
80

1. Tiga belon X,Y dan Z diisi dengan jumlah udara yang berlainan seperti yang
Ditunjukkan pada rajah di bawah ini.

Jadual di bawah menunjukkan jisim setiap belon apabila ditimbang.

a)

Belon

Jisim(g)

12

15

18

Apakah tujuan penyiasatan ini?


________________________________________________________________
________________________________________________________________

b)

Nyatakan satu sebab(inferens) tentang jisim belon Z?


________________________________________________________________

c)

Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab(inferens) di (b)


________________________________________________________________
d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

81

MINGGU 25
(1/5)
TAJUK

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1.

KEADAAN BAHAN

SUB TOPIK

1.2

Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke


bentuk yang lain

1.2.1 Menyatakan air boleh berubah bentuk


1.2.2

Membuat kesimpulan air wujud dalam 3 bentuk

NOTA RINGKAS

Perubahan keadaan air.

Peleburan

Ais
(Pepejal)

Pembekuan

Pendidihan/penyejatan

Air

Kondensasi

( Cecair)

82

Wap air
(Gas)

UJI MINDA
1.

Rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan bahan.


P

Ais

Air

Q
a)

Gas

Namakan proses P,Q,R dan S


P:___________________________

Q: _________________________

R: ___________________________

S:_________________________

83

MINGGU 25
(2/5)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1.

KEADAAN BAHAN

TAJUK

1.2

Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk


yang lain

SUB-TOPIK :

1.2.3 Mengenalpasti proses yang terlibat bila bahan berubah dari


satu bentuk kepada bentuk yang lain

NOTA RINGKAS
Proses

Apa yang berlaku

Perubahan keadaan air

Peleburan

Ais melebur menjadi air pada suhu bilik.

Pepejal

Cecair

Cecair

Pepejal

Peleburan
ais
adalah
proses
pertukaran pepejal kepada cecair
pada suhu takat lebur. Contohnya ais
bertukar
menjadi
air
apabila
dipanaskan atau dibiarkan pada
suhu bilik.
Ais akan menjadi air pada suhu 0 C.

Proses peleburan ais

(*Nota Guru : Takat beku ais ialah 0 C)


Pembekuan Air

membeku menjadi ais apabila


disejukkan sehingga takat beku.
Pembekuan
adalah
proses
pertukaran cecair menjadi pepejal
pada suhu takat beku.
Apabila air disejukkan pada suhu
0 C, air akan membeku menjadi ais.
84

UJI MINDA
1. Seorang murid telah mengisi tiga buah bikar dengan bilangan bongkah ais yang
sama saiz tetapi berbeza bilangannya. Kemudian ketiga-tiga buah bikar berisi
bongkah ais ini dipanaskan di atas Penunu Bunsen.Masa untuk kesemua ais
mencair dalam ketiga-tiga bikar ini dicatatkan dalam jadual berikut.

Bikar
K
L
M

(a)

Bilangan
bongkah ais
5
10
15

Masa semua ais


mencair
3 minit
6 minit
9 minit

Apakah pemerhatian kamu tentang masa ais mencair dalam bikar K ?

(b)

Berikan inferens yang sesuai bagi pemerhatian kamu di (a).

..

(c)

Berdasarkan jadual di atas, nyatakan pembolehubah dimanipulasi dan bergerak


balas dalam penyiasatan ini.
1. ..
2. ..

(d)

Dengan merujuk kepada jawapan (c) apakah hipotesis yang ingin dibuktikan
dalam penyiasatan di atas ?

(e)

Ramalkan masa kesemua ais mencair jika bilangan bongkah ais yang diisi ke
dalam bikar ialah 20.

85

MINGGU 25
(3/5)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1.

KEADAAN BAHAN

TAJUK

1.2

Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk


yang lain

SUB-TOPIK :

1.2.3 Mengenalpasti proses yang terlibat bila bahan berubah dari


satu bentuk kepada bentuk yang lain

NOTA RINGKAS
Proses

Apa yang berlaku

Perubahan keadaan air

Pendidihan Air berubah menjadi wap air apabila


dipanaskan sehingga mendidih.
*
*

*
*

Cecair

Gas

Cecair

Gas

Pendidihan air adalah proses


penukaran cecair kepada gas.
Apabila
cecair
dipanaskan,
gelembung-gelembung udara terhasil
kemudian air yang mendidih akan
bertukar menjadi stim.
Stim adalah air yang wujud dalam
keadaan gas.
Air mendidih menjadi wap air pada
suhu 100 C
Wap air

Proses pendidihan air

(*Nota Guru : Takat didih air ialah 100


C)
Penyejatan

Air di bahagian permukaan berubah menjadi


wap air apabila dipanaskan

86

UJI MINDA
1.

Alina mengisi air sebanyak 100ml ke dalam dua bekas,X dan Y.Dia meletakkan
kedua-dua bekas di tempat yang panas dan membiarkannya sehingga menjadi
kering.

a)Berikan satu sebab(inferens) tentang masa yang diambil untuk air di dalam
bekas Y menjadi kering.

Tandakan / pada pernyataan yang betul dan X pada pernyataan yang salah.
2.

Apabila ais disejukkan, ais akan melebur menjadi air.

3.

Takat beku air ialah 0C manakala takat didih air ialah 100C

87

MINGGU 25
(4/5)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1.

KEADAAN BAHAN

TAJUK

1.2

Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk


yang lain

SUB-TOPIK :

1.2.3 Mengenalpasti proses yang terlibat bila bahan berubah dari


satu bentuk kepada bentuk yang lain

NOTA RINGKAS
Proses

Apa yang berlaku

Perubahan keadaan air

kondensasi Wap air berubah menjadi air apabila


disejukkan
*

Apabila wap air disejukkan, wap air


akan berubah menjadi air. Proses ini
dinamakan kondensasi.

Kondensasi adalah proses pertukaran


gas kepada cecair.

Apabila beberapa ketulan ais di


masukkan ke dalam gelas dibiarkan
beberapa ketika, titisan air akan
terbentuk di luargelas itu. Hal ini
disebabkan wap air di udara sekitar telah
terkondensasi menjadi air.

(*Nota Guru : Guru perlu mengaitkan


perubahan
keadaan
air
dengan
pembentukkan awan dan hujan)
88

Gas

Cecair

UJI MINDA
1.

2.

Antara yang berikut,manakah perubahan keadaan bahan yang berlaku


disebabkan penyejukan?
i.

Cecair

i.

Gas

Gas
Cecair

ii.

Pepejal

iv.

Cecair

A. i dan ii

C. i dan iv

B. ii dan iii

D. iii dan iv

Cecair
Pepejal

Rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan air.


Proses J

Air

Wap air

Proses K
Apakah proses J dan K?
ii.

Proses J : _________________________________________

iii.

Proses K: _________________________________________

89

MINGGU 25
(5/5)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1.

KEADAAN BAHAN

TAJUK

1.2

Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk


yang lain

SUB-TOPIK :

1.2.4 mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan


air.

NOTA RINGKAS

Kain akan kering lebih cepat


pada hari yang panas

Kain akan kering lebih cepat


pada hari yang berangin

Faktor-faktor yang
mempengaruhi kadar
penyejatan air
Kain akan kering lebih cepat jika
permukaan yang terdedah lebih
luas.

Suhu , angin dan luas


permukaan merupakan faktorfaktor yang mempengaruhi
kadar penyejatan air

90

UJI MINDA
1. Dua baju basah yang sama X dan Y dikeringkan dalam keadaan cuaca seperti
yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Angin kuat

Tiada angin

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


______________________________________________________________
_____________________________________________________________
b) Baju manakah yang akan maengambil masa yang lebih singkat untuk kering?
______________________________________________________________
c) Berikan satu sebab(inferens) bagi jawapan kamu di (b)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
d) Apakah yang ditetapkan dalam penyiasatan ini?
_____________________________________________________________

2.Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air.

faktor-faktor yang
mempengaruhi kadar
penyejatan air.

91

MINGGU 26
(1/2)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1.

KEADAAN BAHAN

TAJUK

1.3

Memahami kitaran air

SUB-TOPIK :

1.3.1 Memerihalkan bagaimana awan terbentuk.


1.3.2

Memerihalkan bagaimana hujan terbentuk.

1.3.3 Menerangkan bagaimana kitaran air berlaku dalam


persekitaran.
NOTA RINGKAS
1. Kitaran air ialah satu pergerakkan air yang berterusan dari permukaan bumi ke
udara dan balik semula ke permukaan bumi.
Wap air menjadi sejuk dan terkondensasi
membentuk titisan air yang halus.Titisan
air ini membentuk awan

Air di laut, sungai dan tasik tersejat


sebagai wap air yang kemudiannya
naik ke udara.

Air hujan turun ke


tanah atau sungai dan
akhirnya sampai ke
laut

*Kitaran air membekalkan sumber air yang berterusan untuk semua benda hidup.
UJI
MINDA
*Kitaran
inik memastikan kuantiti air di bumi kekal.
*Air juga menyejukkan bumi.

92

d) Rajah di bawah menunjukkan kitaran air.Lengkapkan rajah dengan perkataan


yang diberi.
Awan

Wap air

Hujan

Air di bumi

2.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


bergabung

jatuh

Wap air

terkondensasi

tersejat

Air daripada laut,tasik,kolam dan


sungai__________ menjadi ____________.Wap
air naik ke atmosfera dan kemudiannya
______________ dan membentuk titisan
air.Titisan air _______ dan membentuk awan.
Apabila semakin banyak titisan air bergabung,
awan menjadi semakin berat.Apabila awan
menjadi terlalu berat,titisan air____________ ke
bumi sebagai ________________________.
3.Dua proses yang terlibat dalam pembentukkan awan ialah _________________
dan _____________________________.
4. _____________yang naik ke udara akan terkondensasi kerana suhu yang sejuk
di atmosfera Bumi.

93

MINGGU 26
(2/2)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

1.

KEADAAN BAHAN

TAJUK

1.4

Menghargai kepentingan sumber air.

SUB-TOPIK :

1.4.1 Membuat inferens mengapa kita perlu mengekalkan


kebersihan sumber air.
1.4.2 Memerihalkan cara untuk mengekalkan kebersihan sumber
air.

NOTA RINGKAS
*Air merupakan bahan mentah dalam industri makanan
*Air merupakan tempat tinggal sebahagian benda hidup
*Air diperlukan untuk membolehkan proses hidup berlaku seperti mengangkut
mineral pada
tumbuhan.

Sumber-sumber
Air
Langkah mengatasi:-

Aktiviti yang menyebabkan


sumber air tercemar:-

1.Elakkan membuang sampah ke


dalam sungai

1.Penggunaan racun seranggah


secara berlebihan

2.Rawat sisa-sisa buangan dari


rumah,kilang dan kawasan pertanian
sebelum menyalurkannya ke dalam
sungai.

2.Tumpahan minyak menutupi


permukaan air.Keadaan ini
menghalang oksigen di udara dari
melarut ke dalam air.Akibatnya
hidupan akuatik kekurangan
oksigen.

3.Membina kilang di kawasan yang


jauh dari sungai.
94

UJI MINDA
1.

Air menjadi tempat tinggal bagi ______________________________________ .

2.

Hidupan memerlukan air untuk ______________________________________.

3.

Nyatakan 2 kesan jika tiada sumber air :i.


_______________________________________________________________
ii.
_______________________________________________________________

4.

Cadangkan 2 langkah untuk mengelakkan pencemaran air.


i._______________________________________________________________
ii._______________________________________________________________

Bulatkan jawapan yang betul.


5.

Antara yang berikut,manakah yang paling banyak tercemar disebabkan bahan


buangan dari kilang?
A. Perigi

6.

B. Tasik

C. Sungai

D. Laut

Antara bahan buangan berikut,manakah yang berasal dari kilang?


A. Kumbahan

7.

B. Minyak

C. Sisa toksi

D. Racun Perosak

Banyak ikan mati disebabkan oleh pembungan sisa toksik ,pembungan


sampah sarap dan racun perosak ke dalam sungai tanpa dirawat.

i.

Apakah yang berlaku kepada sungai jika sampah tidk dibersihkan?


________________________________________________________________

ii. Nyatakan satu kesan keadaan sungai itu kepada hidupan di dalamnya.

__________________________________________________________________

95

MINGGU 27
(1/4)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

2.

ASID DAN ALKALI

TAJUK

2.1

Memahami sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral .

SUB-TOPIK :

2.1.1 Mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral


menggunakan kertas litmus.
2.1.2 mengenalpasti rasa makanan berasid dan beralkali.

NOTA RINGKAS

Jika sesuatu bahan itu


menukarkan kertas
litmus biru kepada
merah,bahan itu
berasid

Kertas litmus merupakan


penunjuk kimia

BAHAN BERASID

Kebanyakkan makanan
yang berasa masam
adalah berasid.

96

*Cuka

*jerukmasam

*Nanas

*dadih

*Jus limau

*belimbing

UJI MINDA
1. Kertas litmus merah tidak berubah warna

kertas litmus biru berubah kepada warna


merah
Berdasarkan gambar di atas, manakah yang mungkin larutan Z?

2.

3.

Apabila warna kertas litmus biru bertukar merah, bahan tersebut bersifat ______.

Senaraikan 5 bahan yang bersifat asid


i.

________________________________

ii.

________________________________

iii.

________________________________

iv.

________________________________

v.

________________________________

97

MINGGU 27
(2/4)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

2.

ASID DAN ALKALI

TAJUK

2.1

Memahami sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral .

SUB-TOPIK :

2.1.1 Mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral


menggunakan kertas litmus.
2.1.2 mengenalpasti rasa makanan berasid dan beralkali.

NOTA RINGKAS

Jika sesuatu bahan itu


menukarkan kertas
litmus merah kepada
biru,bahan itu beralkali

Kertas litmus merupakan


penunjuk kimia

BAHAN BERALKALI

*Ubat gigi * Sabun

*Kebanyakkan makanan
yang berasa pahit
adalah beralkali.
*Rasa licin dengan
tangan

98

*Syampu

*Ulaman

*Sayuran

*serbuk koko

UJI MINDA
1.

Farrez menguji bahan-bahan berikut dengan kertas litmus. Bahan manakah yang
akan menukarkan kertas litmus merah menjadi biru.
I Jus oren
A
B

2.

3.

4.

II Larutan serbuk penaik

III Cuka

I and II

II and IV

I and III

III and IV

Bahan beralkali.
I

menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah

II

menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru

III

berasa masam

IV

berasa pahit

A.

I dan III sahaja

C.

I dan IV sahaja

B.

II dan IV sahaja

D.

II dan III sahaja

Manakah antara penyataan berikut adalah BENAR?


A.

Makanan berasid berasa pahit

C.

B.

Makanan beralkali berasa masam D.

Makanan berasid berasa masam.


Makanan beralkali tiada rasa.

Perubahan warna kertas litmus merah kepada biru menunjukkan bahan tersebut
bersifat_________________________.

5.

IV Ubat gigi

Senaraikan 3 bahan yang bersifat alkali


i.

________________________________

ii.

________________________________

iii.

________________________________
99

MINGGU 27
(3/4)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

2.

ASID DAN ALKALI

TAJUK

2.1

Memahami sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral .

SUB-TOPIK :

2.1.1 Mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral


menggunakan kertas litmus.

NOTA RINGKAS

Jika tiada berlaku


perubahan keatas
kertas litmus merah
dan biru,bahan itu
neutral

Kertas litmus merupakan


penunjuk kimia

BAHAN NEUTRAL

*bahan berasa manis

*Air minuman * garam

*bahan berasa masin

*Minyak masak

*bahan berasa tawar

*Gula

100

*Madu

UJI MINDA
Tandakan / pada pernyataan yang betul dan X pada pernyataan yang salah.
1. Bahan neutral menukarkan kertas litmus merah kepada biru.

2. Susu tepung adalah contoh bahan yang bersifat neutral.

3. Bahan neutral mempunyai rasa pahit.

4. Minyak masak adalah contoh bahan yang bersifat asid.

5. Garam adalah contoh bahan yang bersifat neutral.

6. Jus limau adalah contoh bahan yang bersifat neutral.

Bulatkan jawapan yang betul.


7. Antara yang berikut,manakah bahan yang tidak mengubah warna kertas litmus biru
dan merah?
A. Air limau

B. Syampu

C. Ubat gigi

D. Madu

8. Apakah sifat bagi makanan neutral?


A. berasa masam B.berasa pahit

C. licin apabila dipegang

D. manis

9. Maklumat berikut menunjukkan rasa bagi makanan M,N dan K.


M- Masam

N-Tawar

O-Pahit

Apakah makanan M,N dan K.

A
B
C
D

M
Jus epal
Cuka
Ikan masin
Jus limau

N
Madu
Garam
peria
Sirap

101

O
Kicap
Minyak masak
Jeruk buahan
Serbuk koko

MINGGU 27
(4/4)
TEMA

MENYIASAT ALAM BAHAN

TOPIK

2.

ASID DAN ALKALI

TAJUK

2.1

Memahami sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral .

SUB-TOPIK :

2.1.3 Membuat kesimpulan sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan


neutral

NOTA RINGKAS

Bahan
Berasid

Ciri-ciri

Contoh

*Mengubah warna kertas litmus biru


menjadi merah

Beralkali

* Jus Oren

*Berasa masam

* Jus asam jawa

*Mengubah warna kertas litmus merah

* Ubat gigi

menjadi biru

Neutral

* Cuka

* Serbuk penaik

*Berasa pahit

* Sabun

*Berasa licin apabila menggunakan tangan

* Syampu

*Tidak mengubah warna kertas litmus biru

* Gula

*Tidak mengubah warna kertas litmus


merah

* Garam

*Berasa masin,manis dan tawar

102

* Minyak masak
* Madu

UJI MINDA
1.

Nyatakan sama ada setiap bahan adalah Berasid , Beralkali atau Neutral
a) ubat gigi

2.

3.

b)belimbing

c)madu

d)serbuk koko

Padankan setiap bahan dengan sifatnya dengan betul.


Bahan Neutral

Menukarkan warna kertas


litmus biru kepada merah

Bahan Beralkali

Menukarkan warna kertas


litmus merah kepada biru

Bahan Berasid

Tidak menukarkan warna kertas


litmus merah dan biru

Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan sifat-sifat yang betul bagi


bahan-bahan ini.
Kesan ke atas
Bahan

Rasa

Kertas litmus biru

Peria
yogult
Minyak masak

103

kertas litmus
Kertas litmus
merah