Вы находитесь на странице: 1из 6

DAREA DE SEAMĂ STATISTICĂ DE RAMURĂ

ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ


Date de identificare Coduri În conformitate cu Legea Republicii Moldova «Cu privire la statistica
Идентификационные данные Коды oficială», organele statisticii de stat au dreptul să primească rapoarte
Denumirea: Наименование: statistice de la toate persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma de
Cod CUÎO proprietate.
Organele de statistică asigură confidenţialitatea datelor individuale
|__|__|__|__|__|__|__|__| şi utilizarea lor numai în scopuri statistice.
Adresa: Адрес: В соответствии с Законом Республики Молдова «Об
официальной статистике» органы государственной статистики
strada _________________________ Cod CUTAM имеют право требовать и получать статистическую отчетность от
(se completează de statisticieni) всех физических и юридических лиц независимо от формы
улица собственности.
(заполняется статистиками)
|__|__|__|__| Органы статистики гарантируют конфиденциальность
_______________, nr._____ DAREA DE SEAMĂ Nr 41-săn полученных индивидуальных данных и использование их только в
(anuală) статистических целях
PRIVIND ACTIVITATEA Aprobată prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova
oraşul, satul (comuna) _____________________________, CENTRULUI DE PLASAMENT ŞI REABILITARE Nr 349 din 15. 10. 2009
город, cело (коммуна) PENTRU COPII DE VÎRSTĂ FRAGEDĂ Утвержден приказом Министерства Здравоохранения
raionul (municipiul) _______________________________ Республики Молдова № 349 от 15. 10. 2009
( CASEI COPILULUI)
район (муниципий)

Organul superior Cod COCM Prezintă: Представляет:


Вышестоящая |__|__|__|__|__|
ОТЧЁТ №41 -здрав
организация (годовой)
 centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă
fragedă, casa de copii - Ministerului Sănătăţii al RM
Forma de proprietate (1) Cod CFP О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Centrului Naţional de Management în Sănătate) în
Форма собственности |__|__| ЦЕНТРA ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И termenele fixate de ultimul.
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО центр по размещению и реабилитации детей раннего
Forma organizatorico-juridică (2) Cod CFOJ ВОЗРАСТА (ДОМА РЕБЁНКА) возраста, дом ребёнка - Министерству Здравоохранения
Организационно-правовая форма |__|__|__| РМ (Национальному центру менеджмента в
здравоохранении) в установленные последним сроки.
Activitatea principală (3) Cod CAEM
Основной вид деятельности |__|__|__|__|__|

Codul formularului Cod CDUM


pe 20____
Код формы |__|__|__|__|__| за

Numele şi coordonatele executantului


Фамилия и координаты исполнителя

Dl (dna) _________________________

Tel: ____________________________
Conducător L.Ş.
Руководитель М.П.
2
Tipărit la CNMS a MS al RM
0100 Instituţia dispune de (a specifica): verande acoperite, aerosolarii, cabinet fizioterapie,
Учреждение имеет (подчеркнуть): веранды крытые, аэросолярий, физиотерапевтический кабинет,
cabinet chinetoterapie, bazin, izolator (număr de paturi) 1_____, secţia de carantină (număr de paturi)
2_____,
кабинет кинетотерапии, бассейн, изолятор (число коек) карантинное отделение (число коек)
(suplimentarele se vor înscrie) 3____________________________________________________________________
(недостающее вписать)
Grupuri speciale: sînt, nu (a specifica), dacă sînt, cîţi copii în ele
4__________________________ .
Спецгруппы: есть, нет (подчеркнуть), если есть, сколько в них детей

0200 Număr locuri pe an 1 __________________ , zile frecventate de toţi copiii 2 _____________________ .


Количество мест за год проведено дней всеми детьми

1000 1.CONTINGENTELE INSTITUŢIEI DATE


КОНТИНГЕНТЫ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

În anul gestionar Se află la finele anului gestionar


За отчётный год Состоит на конец отчётного года
inclusiv în inclusiv în vîrstă
Denumirea dece- vîrstă pînă в том числе в возрасте
internaţi exter-
Наименование daţi la 1 an total 4 ani
посту- naţi
умер- в т.ч. в всего 0-12 luni*) 1-3 ani 3-4 ani şi mai mare
пило выбыло
ло возрасте месяцев года года 4 года и
до 1 года старше
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Соpii total
Детей всего
1100 1.1 Din numărul de copii internaţi
Из числа поступивших детей
1110 A. Conform statului juridic
Cогласно юридическому статусу
Luaţi prin
Părinţii cărora au
Părinţii cărora judecată fără
Lipsiţi temporar Părinţii cărora au fost declaraţi
au fost decăzuţi decădere din
de grija fost declaraţi dispăruţi de către Cu statut
din drepturile drepturile
părintească incapabili de către instanţa de nedeterminat
Orfani Abandonaţi Refuzaţi părinteşti părinteşti Altele
Временно instanţa de judecată judecată С неопреде-
Сироты Брошенные Отказные От родителей, Взятые через Другие
оставшиеся без Чьи родители Чьи родители ленным
лишенных суд без
попечения признаны судом признаны судом статусом
родительских лишения
родителей недееспособными пропавшими
прав родительских
без вести
прав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1120 B. De unde a venit copilul


Откуда поступил ребенок
De la rude
Din instituţia Din alte instituţii de
От родственников
medicală Din Din stradă protecţie socială
inclusiv Altele
Из медицинского familie С улицы Из других
total de la bunici Другие
учреждения Из семьи учреждений
всего в т.ч. от
собеса
бабушек
1 2 3 4 5 6 7

1200 1.2 Din numărul de copii externaţi au fost


Из числа выбывших детей были
Înfiaţi
Reintegraţi în Plasaţi în familie în Усыновлены
Reintegraţi în
familia lărgită vederea adopţiei
familia biologică inclusiv: в том числе: Altele
Воссоединены с Определены в
Воссоединены с total Другие
расширенной семью с целью în ţară peste hotare
биологической семьей всего
семьей усыновления в стране за границей
1 2 3 4 5 6 7
2

4
2000 2. EXAMENELE PROFILACTICE ALE COPIILOR
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ДЕТЕЙ
În timpul examenului depistaţi copii
При осмотрах выявлено детей
inclusiv: в том числе:
cu deficienţe în dezvoltare
Nr отстающих в развитии
rînd cu cu maladii cu paralizie
Vîrsta cu cu psihică (mentală)
№ rahitism eriditare cerebrală
Возраст total tulburare cu malformaţii психическом
стро- st. 2-3 с наслед- infantilă
de nutriţie anemie congenitale
ки
всего с ствен- с детским fizică oligofrenie în imbe-
c расст- с с врожден- gradul de
рахитом ными церебраль- физи- cilitate
ройством анемией ными debilitate idiotie
2-3 заболева- ным ческом имбе-
питания пороками олигофрения идиотия
степени ниями параличом циль-
развития в степени
ность
дебильности
А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0-12 luni *)
месяцев 1
1 - 3 ani
года 2
3 - 4 ani
года 3
4 ani şi mai mare
года и старше 4
Total
Всего 5

3000 3. REPARTIZAREA COPIILOR DUPĂ GRUPELE DE SĂNĂTATE (LA FINELE ANULUI)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ (НА КОНЕЦ ГОДА)
Grupuri Total
Vîrsta Nr rînd
№ строки Группы Всего
Возраст
I II III IV V (rub. 1-5)
A B 1 2 3 4 5 6
0-12 luni *) 1
месяцев
1 - 3 ani 2
года
3 - 4 ani 3
года
4 ani şi mai mare
4
года и старше
Total
5
Всего
3100 Număr copii luaţi sub supraveghere prin dispensarizare pe parcursul anului 1
_____________________________
Число детей взятых под диспансерное наблюдение в течение года
Număr copii îndreptaţi la tratament sanatorial 2 ____________________________________________________
Число детей, направленных на санаторное лечение
4000 4. INCIDENŢA LA COPII
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У ДЕТЕЙ
Cifrul În anul gestionar
Nr conform CIM За отчетный год
Denumirea maladiilor rînd revizia X înregistrate inclusiv la copii
Наименование болезней № Шифр maladii pînă la 1 an*)
строки по МКБ X зарегистрировано в т.ч. у детей
пересмотра заболеваний до 1 года
А В C 1 2
Total
1 А00-Т98
Всего
inclusiv: в том числе:
infecţii intestinale А00-А09
2
кишечные инфекции
infecţii acute ale căilor respiratorii superioare cu
localizări multiple sau neprecizate, gripa
J06;
острые инфекции верхних дыхательных путей 3
множественной или неуточненной локализаций, J10-J11
грипп
pneumonie J12-J16;
4
пневмония J18
*) pînă la 11 luni 29 zile - до 11 месяцев 29 дней

3
5000 5. ACTIVITATEA SECŢIEI MATERNALE *)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАТЕРИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Din ei au fost îndreptaţi de către:


Nr Internaţi -
Из них были направлены:
rînd total
Denumirea instituţiile medicale administraţia publică locală
№ Поступило altele
Наименование медицинскими местной публичной
строки - всего другиe
учреждениями администрацией
A В 1 2 3 4
Cupluri mamă-copil
1.0
Пары мать -ребёнок
inclusiv mame minore
в т.ч. несовершеннолетние 1.1
мамы
Gravide
2.0
Беременные

Din numărul de externaţi au fost


Из числа выбывших были
plasaţi
Nr plasaţi
Externaţi reintegraţi în reintegraţi în în сămine
rînd în familii nou
- total familia biologică familia lărgită sociale
Denumirea № create altele
Выбыло воссоединены с воссоединены с определены
Наименование строки определены в другие
- всего биологической расширенной в
новые семьи
семьей семьей социальные
общежития
A В 5 6 7 8 9 10
Cupluri mamă-copil
1.0
Пары мать -ребёнок
inclusiv mame minore
в т.ч.
1.1
несовершеннолетние
мамы
Gravide
2.0 x x x x x
Беременные

6000 6. ACTIVITATEA SECŢIEI DE ZI PENTRU COPII CU DISABILITĂŢI *)


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Nr Rezultatul reabilitării complexe


Vîrsta rînd Результат комплексной реабилитации
Internaţi Externaţi
Возраст № ameliorare fără schimbare agravare
Поступило Выбыло
строк улучшение без изменений ухудшение
и
A В 1 2 3 4 5
0-12 luni
1
месяцев
1-3 ani
2
года
3-4 ani
3
года
4 ani şi mai mare
4
года и старше
Total
5
Всего

*) Notă: Datele din tabelele 5000 şi 6000 nu se includ în alte tabele


Примечание: Данные из таблиц 5000 и 6000 не включаются в другие таблицы.

“_____”____________20___

Вам также может понравиться